Y nifer o bosibiliadau o gymhwyso'r GIS We ar hyn o bryd

Y pwnc i roi sylw heddiw yw GIS Gwe. Ar gyfer y 'heb ei feddiannu', gellid ei gyfieithu yn syml fel 'GIS ar y We', ond beth mae hyn yn ei olygu'n wirioneddol? Beth yw ei gwmpas? Pam 'mae ganddo lawer o bosibiliadau cais' fel y nodwyd yn nheitl y swydd hon?

Mae pum rheswm y mae Eric van Rees yn ei wario yn ei artículo, i ddangos (ac argyhoeddi ni) mai GIS y We yw esblygiad y cysyniad GIS 'hen ysgol' ar hyn o bryd; ac, yn ogystal, bod y newid hwn yn golygu variaciones nid yn unig ar ffurf sut y gweithio'r GIS ond hefyd pa anghenion sydd eu hangen er mwyn ategu'r defnydd o dechnoleg geosodol.

Byddai hefyd yn ddilys i ofyn i ni ein hunain os yw hyn yn cael ei ddiweddaru ar y pwnc hwn, gan ein bod yn credu y dylem fod, rydym yn gwybod neu'n gallu ein hunain i roi awgrym ar yr hyn y mae'r dyfodol o'r We GIS fel y cyfryw.

Mae GIS yn fwy na Cartograffeg, y mae'r awdur yn ei bennu yn y lle cyntaf, i gadarnhau'n ddiweddarach nad yw "map bellach yn amcan terfynol y gwaith, ond yn hytrach gall fod yn fan cychwyn dadansoddiad diweddarach ac ehangach". Mae'r gysyniad hwn o'r map fel 'rhan o'r pos' yn cyfeirio at ymagwedd yn seiliedig ar ddatblygu prosiectau y byddai GIS yn offeryn ar gyfer gwaith pellach. Pa fath o brosiectau? Mae'n debyg, ardaloedd gwahanol a blynyddoedd annymunol yn ôl fel y byddwn yn cyfeirio yn hwyrach.

Ac mae GIS fel y cyfryw, yn bendant, wedi pasio i'r prif gynghreiriau ers y rhai pell o ddiwedd y 60au pan welodd y golau. Gyda phob degawd newydd cydiodd y newid: gwybodaeth "Ble yn Que", Dim ond disgrifiadol; i wybod cymaint o'r "Beth a pham "ymagwedd lle mae rhywbeth wedi'i ragnodi neu ei phennu'n glir ac yn fanwl gywir, sy'n gosod llwyfan ar gyfer offer a chysyniadau cwbl newydd yn geospatially speaking.

Bellach mae angen 'cydweithio' ar y GIS. Yn y newid esblygiadol hwn, mae'r awdur yn postoli eto, caiff gwaith unigol ei ailosod. Ond byddai'n gyfleus i roi'r gorau iddi ar y pwynt hwn oherwydd ei fod yn cadarnhau bod swyddi 'pen-blwydd' GIS ar gyfer swyddi pen-desg GIS yn ei gwneud yn ofynnol naill ai 'cartograffydd medrus' neu 'ddadansoddwr GIS'. Mae hyn eisoes yn rhoi'r edau cyffredin inni yn y drafodaeth am y post nesaf i roi sylwadau am yr arolygon a'r gwaith yn GIS. Byddai'n ddiddorol yma i ofyn i ni ein hunain (yn union fel ymlaen llaw) pa un o'r degawdau o esblygiad GIS rydym ni ar hyn o bryd yn gweithio ym mhob un o'n gwledydd... Byddai'n well gennyf ei adael yma oherwydd ein bod yn gwyro o'r prif bwnc.

Mae Van Rees yn dweud "ar hyn o bryd, mae angen i weithwyr GIS gydweithio â defnyddwyr GIS eraill tra maent yn gyfrifol ar yr un pryd o brosiectau cartograffig ". Yma, tynnwn sylw at y gair 'cydamserdeb'. Y math hwn o lefel prosiect 'aml-dasgau' lle nad yw ond un person yn bendant Gallai Icon (nodwch yr amodol) perfformio'r gwaith llawn yn llawn. Mae hyn lawer o resymeg. Yn syml oherwydd bod ffiniau defnydd confensiynol y GIS wedi'u hymestyn, mae angen mwy o wybodaeth mewn pynciau amrywiol. Mae'r awdur yn gymhleth: "Mae hyn yn dangos bod technoleg GIS yn dod yn ddiwydiant sy'n gynyddol llai cynhwysfawr (llai o gyfleuster, os ydym yn ei gyfieithu yn llythrennol)".

Mae'r GIS presennol yn canolbwyntio ar y cymunedau. Mae gan y datganiad newydd hwn gydberthynas â'r hyn a fynegwyd yn flaenorol. Cyfeiriwyd at amgylchedd ar yr un pryd lle mae pynciau gwahanol yn cael eu trin a hefyd o'r amgylchedd newydd lle mae senarios yn cael eu sefydlu lle mae offer a chysyniadau newydd yn cael lle. Wel, faint arall? Mae'r awdur yn dweud wrthym fod "gyda mwy a mwy o dechnoleg geo-ofodol ar gael, mae'n imposible dysgu pob offeryn sy'n bresennol yn y farchnad "ac yn cynghori," mae'n well arbenigo a ffocysu mewn set o themâu neu geisiadau a cymryd rhan yn y gymuned sy'n eu cynrychioli. "

Mae hyn yr un mor rhesymol. Heb wybod bod y wybodaeth yn cael ei diweddaru'n gyson, y bydd yr hyn rydyn ni'n ei wybod heddiw bron yn ddarfodedig mewn cyfnod byr, mewn gwirionedd, wedi dyddio. Dyma'r 'diweddariad' parhaol y mae'n rhaid i bob gweithiwr proffesiynol ei dderbyn fel her i barhau 'yn yr yrfa'. Mae gwybodaeth ar y Rhyngrwyd ac mae angen amser arnom ac efallai niwronau angenrheidiol i gwmpasu popeth. Y realiti yw na allwn ni. Dyna pam y mae'r mentrau cydweithredu GitHub, GeoNet, GIS StackExchange ac offer eraill fel ArcGIS Hub, yr ydym yn ei grybwyll yn awr, gan nodi bod yr awdur yn cyfeirio mwy na phob cynnyrch ESRI ... Wel, amheuon o'r neilltu, rydym yn cytuno â'i resymu.

Mae rhaglennu a GIS bellach yn amhosibl. Rydyn ni'n cyrraedd un o oruchwyliadau 'craidd' y dadansoddiad. Efallai y dylem fod wedi defnyddio'r cyfieithiad llythrennol 'penelin'(rydyn ni eisoes yn cyrraedd ble rydyn ni'n mynd, iawn?). Er bod Van Rees yn nodi, "ni fwriedir i ieithoedd rhaglennu ddisodli ond yn hytrach ehangu technoleg geo-ofodol", mae'n amlwg na fyddai unrhyw ffordd arall i wneud y naid o'r 'map - dadansoddiad geo-ofodol' i'r Gwasanaeth Gwe cyfredol heb 'penelin' yn y canol. Ac yn gyntaf mae'n siarad am ArcPy, yna am yr API newydd ar gyfer ArcGIS, gan grybwyll wrth basio'r SciPy Stack… Llyfrgelloedd a phecynnau yn seiliedig ar Python! (Pitoneros ... Yn bresennol!) A nodwch ein bod eisoes wedi gwneud sylwadau am flaenoriaethu dysgu ym Mhython.

Ond, gadewch i ni beidio ag anghofio, mae arnom ei angen dangos a rhannu ein gwybodaeth Yna maent yn ymddangos Llyfrau Nodiadau Iau a'r rheolwr pecyn Anaconda i wella llif gwaith cydweithredol.

Ond sut y gall datblygwr gwe ddefnyddio technoleg GIS mewn ffordd ddealladwy iddo? Ateb: trwy APIs Gwe ac ieithoedd rhaglennu. Felly mae'r gymuned GIS wedi mabwysiadu JavaScript, Python ac R. Gadewch i ni fod yn wyliadwrus bryd hynny, a chadw mewn cof pa gymunedau y dylem fynd atynt.

Mae GIS Penbwrdd wedi dod yn rhan o'r GIS Gwe. Dechrau gyda allusion i flwyddyn Google Maps 2005 ac er bod Google, fel awdur yn awgrymu, yn canolbwyntio mwy ar y farchnad defnyddwyr yn geo-ofodol proffesiynol, yr hyn a elwir "y diwydiant GIS" Gallai ddysgu gwersi gwerthfawr o waith Google.

Nawr, rydym yn cyfeirio at eu hunain fel "y diwydiant GIS" neu "ddiwydiant geo-ofodol"?, Yn gywir i ddweud bod unrhyw faes / maes gan ddefnyddio gwybodaeth a mapiau gofodol, yn rhan o'r diwydiant geo-ofodol?

Ie, yn wir. Yna, rydym yn siarad am geir, beiciau cysylltiedig, Cerbydau Awyr Di-griw, realiti estynedig, hynny yw, yr holl dechnolegau hynny sydd â data gofodol a mapiau, yn fewnol ac yn gonfensiynol, fel un o'u prif ffynonellau data. Rhywbeth hynod gyffrous a dadlennol.

Beth a ddysgwyd? Dysgwyd y gellid integreiddio'r technolegau hynny a allai ddatblygu technoleg geosodol. Yn benodol gan ddefnyddio ffonau symudol, rhaglennu cwmwl, dadansoddi data mawr, y 'gwyddoniaeth data' a chudd-wybodaeth busnes, gan arwain i gyd mewn seilwaith cwmwl sydd yn rhan annatod o defnydd o GIS yn lleol. Felly yn enghraifft o'r awdur, gallwch gael gafael ar elfennau GIS yn y cwmwl drwy porwr gwe, ac yn perfformio dadansoddiad geo-ofodol gan ddefnyddio Python.

Dim ond dechrau trafodaethau pellach yw'r dadansoddiad hwn. Yn yr inc, mae'r GIS yn y cwmwl, ond yn enwedig y WebGIS yn y dyfodol. Y dyfodol 'craff' hwnnw lle mae WebGIS wedi'i integreiddio'n llawer mwy i fywyd beunyddiol yn y dyfodol hwnnw o 'ddinasoedd craff' y mae llawer eisoes yn eu rhagweld ac y mae'n rhaid i ni fod yn barod i gymryd rhan tuag atynt.

https://www.spar3d.com/blogs/all-over-the-map/many-faces-todays-web-gis/

Un Ymateb i "Y nifer o bosibiliadau o gymhwyso Web GIS heddiw"

  1. erthygl ragorol ar y SIGWEB (WebGIS), yr wyf yn rhannu llawer o safbwyntiau ar y mater hwn, ar bopeth sy'n ymwneud â phrif gynnyrch GIS traddodiadol oedd am nifer o flynyddoedd y mapiau statig, a hynny yn y cyfnod globaleiddio, yn awr y mapiau Maent yn cael rhywfaint deinamig a borderless, yn cael eu bwydo gan nifer o fathau o geodata o wahanol ffynonellau a chefndiroedd, heb lawer o gymhlethdodau technegol.

    Cyfarchion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.