Supermap - ateb cadarn GIS 2D a 3D

Mae GIS Supermap yn ddarparwr gwasanaeth GIS, gydag amser hir yn y farchnad gyda hanes o'i ddechreuad mewn ystod eang o atebion yn y cyd-destun geo-ofodol. Fe'i sefydlwyd yn y flwyddyn 1997, gan grŵp o arbenigwyr ac ymchwilwyr gyda chefnogaeth yr Academi Gwyddorau Tseiniaidd, mae ei sylfaen gweithrediadau wedi ei leoli yn Beijing -China, a gellir dweud bod ei dwf wedi bod yn flaengar yn Asia, ond ers i 2015 gael cyfnod diddorol o ehangu diolch i'w arloesedd mewn technoleg GIS aml-lwyfan, GIS yn y cwmwl, GIS 3D cenhedlaeth nesaf, a chleient GIS.

Ar ei stondin yn yr wythnos FIG yn Hanoi, cawsom amser i drafod gwahanol bethau mae'r feddalwedd hon yn eu gwneud, yn anhysbys i lawer o gyd-destunau'r Gorllewin. Ar ôl nifer o ryngweithiadau, penderfynais ysgrifennu erthygl am yr hyn oedd yn fy mhlesio fwyaf am Supermap GIS.

Mae SuperMap GIS yn cynnwys cyfres o dechnolegau allweddol -llwyfannau- sy'n cynnwys offer rheoli a phrosesu data geo-ofodol. O 2017, mae defnyddwyr wedi gallu mwynhau ei ddiweddariad, Supermap GIS 8C, fodd bynnag, rhyddhawyd y 2019 hwn i'r cyhoedd SuperMap 9D, sy'n cynnwys pedair system dechnoleg: GIS yn y cwmwl, GIS aml-lwyfan integredig, 3D GIS a BigData GIS

Er mwyn deall yn well pam ei fod yn cael ei ystyried yn ateb annatod, rhaid i chi wybod sut mae'ch cynhyrchion wedi'u cyfansoddi, hynny yw, yr hyn y mae pob un ohonynt yn ei gynnig.

GIS aml-lwyfan

Mae GIS aml-lwyfan wedi'i gyfansoddi gan: yr iDesktop, yr Elfen GIS, a GIS Mobile. Mae'r cyntaf o'r iDesktop uchod wedi ei ddatblygu yn seiliedig ar ategion -atchwanegiadau-, mae'n gydnaws â gwahanol CPUs, fel ARM, IBM Power neu x86, ac mae'n gweithio'n effeithlon mewn unrhyw amgylchedd gweithredu sydd wedi'i osod, boed yn Windows, Linux ac yn integreiddio swyddogaethau 2D a 3D.

Gall unrhyw fath o ddefnyddiwr, unigolyn, busnes neu lywodraeth ddefnyddio'r cymhwysiad bwrdd gwaith hwn, gan ei fod yn hawdd iawn ei ddefnyddio ac wedi'i ddylunio yn arddull rhaglenni Microsoft Office. Yn y cais hwn, fe welwch yr holl offer y gellir eu gweld yn gyffredin mewn unrhyw GIS bwrdd gwaith ar gyfer llwytho ac arddangos data, endidau adeiladu, neu brosesau dadansoddi, y mae mynediad at wasanaethau map gwe yn cael eu hychwanegu atynt, hyrwyddo cydweithio ymysg defnyddwyr. Mae ei nodweddion gweithredol yn cynnwys: rheoli a delweddu delweddau ffotogrametrig, BIM, a chymylau pwynt.

Yn achos GISMobile, gallwch weithio mewn amgylcheddau iOS neu Android, a gellir eu defnyddio all-lein ar gyfer data 2D a 3D. Mae'r cymwysiadau y mae Supermap Mobile yn eu cynnig (SuperMap Flex Mobile a Supermap iMobile), yn cynnwys arolygon maes, union amaethyddiaeth, cludiant deallus neu archwilio cyfleusterau, gall rhai o'r rhain gael eu haddasu gan y defnyddiwr.

GIS yn y cwmwl

Un o'r tueddiadau anochel ac anghildroadwy ar gyfer rheoli data geo-ofodol. Mae'n lwyfan sy'n gysylltiedig â therfynellau GIS lluosog fel y gall y defnyddiwr / cleient adeiladu cynhyrchion mewn modd effeithlon a sefydlog. Mae'n cynnwys yr SuperMap iServer, SuperMap iManager a SuperMap iPortal, a nodir isod.

  • iServer SuperMap: sy'n blatfform perfformiad uchel, y gallwch berfformio gweithgareddau fel gweinyddu a grwpio gwasanaethau 2D a 3D, yn ogystal â darparu'r adnoddau i ddatblygu estyniadau. Gyda'r iMerver SuperMap, gallwch gael mynediad at wasanaethau catalogau data, delweddu data amser real neu adeiladu ceisiadau Data Mawr.
  • SuperMap iPortal: porth integredig ar gyfer gweinyddu adnoddau GIS a rennir - chwilio a lanlwytho-, cofrestru gwasanaeth, rheoli mynediad aml-ffynhonnell, ychwanegu technoleg ar gyfer creu mapiau gwe.
  • Supermap iExpress: Fe'i hadeiladwyd i wella profiadau mynediad y defnyddiwr i'r terfynellau, trwy wasanaethau dirprwy a thechnolegau cyflymu cache. Gyda iExpress mae'n bosibl adeiladu system ymgeisio WebGIS cost isel, aml-lwyfan. Yn ogystal, mae'n caniatáu cyhoeddi cynhyrchion yn gyflym, fel mosaigau 2D a 3D.
  • SuperMap iManager: a ddefnyddir ar gyfer rheoli a chynnal gwasanaethau, cymwysiadau a symiau mawr o ddata. Mae'n cefnogi'r datrysiad Docker - technoleg cynhwysydd - er mwyn sefydlu GIS yn effeithlon yn y cwmwl, a chreu Data Mawr, mae hyn yn caniatáu perfformiad uchel a defnydd isel o adnoddau. Mae'n addasu i lwyfannau lluosog yn y cwmwl, ac yn cynhyrchu dangosyddion monitro cyfoethog.
  • SuperMap iDataInsight: yn caniatáu mynediad i ddata geo-ofodol, o'r cyfrifiadur - lleol - ac ar y we, yn sicrhau y gall y defnyddiwr gael delweddiad deinamig o'r data, ar gyfer ei echdynnu'n ddiweddarach. Mae ganddo'r gefnogaeth i lwytho data mewn taenlenni, gwasanaethau gwe yn y cwmwl, graffeg gyfoethog.
  • SuperMap Ar-lein: Mae'r cynnyrch hwn yn gwneud rhywbeth sy'n gyfleus i lawer, yn golygu rhentu a chynnal data GIS ar-lein. Mae'r SuperMap Online, yn rhoi gwesteiwr GIS yn y cwmwl i'r defnyddiwr fel y gall adeiladu gweinyddwyr GIS cyhoeddus, lle gall gynnal, adeiladu a rhannu data gofodol. Mae SuperMap Ar-lein yn debyg i'r hyn mae ArcGIS Ar-lein yn ei gynnig, mae cydgyfeiriant â nodweddion megis: prosesau dadansoddi (byfferau, rhyngosodiadau, echdynnu gwybodaeth, trosi neu gyfrifo llwybrau a llywio), llwytho data 3D, cyhoeddi a ffyrdd o rannu data ar-lein, amrywiaeth o SDK ar gyfer cleientiaid, mynediad at ddata thematig.

GIS 3D

Mae cynhyrchion SuperMap wedi rheoli data integredig 2D ac 3D, gyda'i ymarferoldeb a'i offer yn bosibl: BIM modelu, rheoli data ffotogrametig oblique, modelu data o sganwyr laser (cymylau pwynt), defnyddio elfennau fector neu 2D raster i ychwanegu data uchder a gwead ato i greu gwrthrychau 3D.

Mae SuperMap, wedi gwneud ymdrechion i safoni data 3D, gyda hyn yn bosibl wrth uno ac ychwanegu technolegau fel: rhith-realiti (VR), WebGL, realiti estynedig (AR), ac argraffu 3D. Yn cefnogi data fector (pwynt, polygon, llinell), yn ogystal ag endidau testun (anodiadau CAD), yn darllen data REVIT a Bentley, modelau drychiad digidol, a data GRID yn uniongyrchol; y gallwch gynhyrchu data adeiladu o rwyllau gweadog, gweithrediadau â phleidleiswyr voxel, cefnogaeth ar gyfer cyfrifiadau dimensiwn neu ychwanegu effeithiau ar wrthrychau.

Dyma rai o'r cymwysiadau yn amgylchedd SuperMap 3D:

  • Cymhwyso efelychiadau cynllunio: adeiladu cynllun cynllunio trwy wireddu uchder hidlo deinamig a goleuo naturiol elfennau o ofod go iawn.
  • Dyluniad cynllunio gofodol: yn ôl ardal a nodweddion y model 3D, mae'r system yn llunio elfennau fel ffyrdd.
  • Ymgynghoriad 3D: mae posibilrwydd o fonitro adnoddau naturiol ac eiddo tiriog, i bennu eu lleoliad a chynhyrchu cynlluniau amddiffyn.

DATA MAWR GIS

Trwy dechnolegau SuperMap, gellir delweddu, storio, prosesu data, dadansoddi gofodol a throsglwyddo data amser real, mae hwn yn arloesedd ym maes GIS + Data Mawr. Mae'n darparu'r Pwyntiau SuperMap ar gyfer Spark, llwyfan datblygu cydran GIS, sy'n rhoi i'r defnyddiwr y galluoedd GIS sydd eu hangen i drin Data Mawr. Ar y llaw arall, gellir crybwyll ei fod yn darparu technoleg cynrychiolaeth ddeinamig o safon uchel trwy gefnogi addasiadau i arddulliau map, diweddariadau a chynrychiolaethau mewn amser real, cynigir llyfrgelloedd ffynhonnell agored a thechnolegau delweddu data gofodol mawr hefyd. (gwasgariad diagramau, thermogramau, mapiau grid, neu fapiau taflwybr.

Mae'r swyddogaethau a grybwyllir uchod yn cael eu defnyddio i wella dealltwriaeth o'r amgylchedd, sy'n golygu datblygu a gwneud penderfyniadau ar bynciau megis: Dinas Ddigidol, Gwasanaethau Cyhoeddus, Rheolaeth Drefol ac Adnoddau Naturiol. Cafodd yr astudiaethau achos eu delweddu, lle defnyddiwyd SuperMap a'i dechnolegau, y gellir eu crybwyll yn eu plith: System rheoli trefol Ardal Chogwen - Beijing, Fframwaith gofodol daearyddol y ddinas ddigidol yn seiliedig ar y cwmwl , Geoportal o drychinebau Japan, System wybodaeth ar gyfer gosodiadau rheilffordd ar raddfa fawr yn Japan yn seiliedig ar SuperMap a Platform ar gyfer rhagweld sychder.

Os byddwn yn cymryd un o'r uchod, er enghraifft: System wybodaeth ar gyfer cyfleusterau rheilffordd ar raddfa fawr yn Japan yn seiliedig ar SuperMap, rhaid nodi mai SuperMap Gis, sy'n rheoli'r holl gyfleusterau rheilffordd yn Japan, felly mae maint y data yn yn helaeth ac yn drwm iawn, yn ogystal â bod angen llwyfan sy'n bodloni'r gofynion ansawdd a chysylltedd disgwyliedig.

Gweithredodd SuperMap wasanaeth Rhyngrwyd a Mewnrwyd, yn ogystal â model rheoli data gydag Amcanion SuperMap, y mae ymholiadau gwybodaeth ofodol, diweddariad ystadegol, diweddariad gofodol (lleoliad label ac endid), copi map, dadansoddiad o byfferau, dylunio ac argraffu; i gyd drwy wyliwr gwybodaeth penodol - a adeiladwyd yn SuperMap - dim ond ar gyfer y data a gynhyrchir gan y cwmni hwn, a oedd yn bodloni disgwyliadau grŵp JR East Japan sy'n rheoli'r system reilffyrdd.

Mae'n ddiddorol o'r datrysiad hwn, gall rhwyddineb ei ddefnyddio, llinell cynnyrch gyflawn ac amrywiol, integreiddio ei gynhyrchion, gweithredu ei swyddogaethau'n sefydlog a manteisio'n dda arno fod yn ddewis amgen da i gwmnïau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Mae'r cynhyrchion y maent yn eu cynnig nid yn unig ar gyfer daearyddwyr neu geomateg, ond maent hefyd wedi cael eu dwyn i achosion llywodraethol a busnes, a all, trwy ei ddefnyddio, wneud penderfyniadau wedi'u haddasu i'r realiti gofodol.

https://www.supermap.com/

http://supermap.jp/

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.