STAAD - creu pecyn dylunio cost-effeithiol wedi'i optimeiddio i wrthsefyll straen strwythurol - Gorllewin India

Wedi'i leoli ym mhrif leoliad Sarabhai, mae K10 Grand yn adeilad swyddfa arloesol sy'n diffinio safonau newydd ar gyfer lleoedd masnachol yn Vadodara, Gujarat, India. Mae'r ardal wedi profi twf cyflym mewn adeiladau masnachol oherwydd ei agosrwydd at y maes awyr lleol a'r orsaf reilffordd. Llogodd K10 VYOM Consultants fel yr ymgynghorydd strwythurol ar gyfer y prosiect a'u comisiynu i ddylunio adeilad sy'n cwrdd â disgwyliadau uchaf elit busnes Vadodara ac yn rhagori arnynt.

Mae'r prosiect INR 1.2 biliwn hwn yn cynnwys islawr a lloriau 12, gyda chyfanswm arwynebedd o droedfeddi sgwâr 200,000. Mae'r rhan fwyaf o adeiladau'r ardal yn ddefnydd cymysg, gyda swyddfeydd uwchlaw busnesau eraill. Fodd bynnag, roedd K10 eisiau dod â rhywbeth newydd i'r ardal, felly dim ond ar gyfer swyddfeydd y bydd K10 Grand yn cael ei ddefnyddio. Byddai'r cyfluniad hwn yn cyfyngu ar ymyrraeth bywyd swyddfa i'r trigolion.

Goresgyn problemau dylunio i greu gofod heb golofn

Er mwyn dylunio'r strwythur trawiadol hwn, roedd angen i VYOM oresgyn sawl her. Oherwydd drychiad a chynllunio pensaernïol mewnol yr adeilad, roedd problemau gyda dyluniad y strwythur yr oedd angen i'r sefydliad fynd i'r afael ag ef. Roedd tîm y prosiect eisiau creu adeilad gyda thri thwr a strwythur canolog yn y canol. Mae'r strwythur yn ymwthio allan am y chwe llawr isaf ac yna'n culhau tuag i fyny ar gyfer y chwe llawr uchaf. Roedd trefniant y colofnau a'r waliau torri yn anodd oherwydd y siâp unigryw hwn. Yn ogystal, mynnodd y pensaer a'r datblygwr gael lle heb golofn yn y cyntedd. Roedd angen i'r cnewyllyn canolog gartrefu'r holl wasanaethau cyhoeddus, ac roedd yn anodd cael dyluniad sy'n gwrthsefyll daeargryn oherwydd bod siâp yr adeilad yn denu mwy o rymoedd ochrol. Yn olaf, roedd sylfaen yr adeilad yn sylfaen gyfun a rafft, felly roedd angen gwerthuso'r strwythur yn ofalus cyn ei adeiladu. Ar hyn o bryd yn y cyfnod adeiladu, mae disgwyl i'r adeilad ddod yn garreg filltir i'r ardal.

Strwythurau cysylltiad ar gyfer dyluniad mwy darbodus

Wrth ddylunio'r adeilad, y cynllun gwreiddiol oedd creu pedwar adeilad ar wahân: tri thŵr a strwythur canolog. Fodd bynnag, pan ddechreuodd VYOM ddadansoddi'r dyluniad yn STAAD, sylweddolodd tîm y prosiect nad oedd y cynnig dylunio cychwynnol hwn yn economaidd. Yn lle hynny, defnyddiodd y tîm STAAD i greu dyluniad newydd wedi'i optimeiddio i fod yn fwy proffidiol. Penderfynodd tîm y prosiect gysylltu'r holl adeiladau, gan arbed arian ac amser. Roedd yn hanfodol i'r tîm wneud y newid hwn cyn y cyfnod adeiladu.

Gyda'r dyluniad hwn yn ei le, penderfynodd VYOM ble i osod y colofnau cymorth strwythurol. Dangosodd STAAD i dîm y prosiect fod siâp yr adeilad yn cromlinio'n sylweddol o'r nawfed llawr i fyny, gan wneud colofnau syth nodweddiadol yn amhosibl oherwydd byddent yn croesi'r cynllun adeiladu. Ni fyddai'r colofnau sawdl wedi gweithio chwaith oherwydd byddent wedi gostwng y nenfydau yn sylweddol ac wedi difetha'r cynlluniau swyddfa. Yn lle hynny, awgrymodd VYOM golofnau syth ar gyfer y naw llawr cyntaf a cholofnau ar oledd o'r nawfed i'r deuddegfed llawr. Byddai'r cynllun hwn yn cynnal y bensaernïaeth cyn belled â'i fod yn aros o fewn gofynion y cod GG.

Gweithredu trawstiau a cholofnau i gydraddoli'r tensiwn

Nodwedd arall a helpodd VYOM i greu'r gofod unigryw oedd defnyddio trawstiau ôl-densiwn. Ni allai'r trawstiau fod yn ddwfn iawn, gan fod y pensaer eisiau'r nenfydau uchaf posibl. Yn ogystal, roedd y cynllun yn mynnu bod y dwythellau yn rhedeg ar hyd y trawst. Roedd y trawstiau hyn, ynghyd â cholofnau a waliau torri, yn atal dirdro yn yr adeilad, gan ganiatáu i ganol y màs a'r stiffrwydd fod yn gyfagos. Trefnodd VYOM y colofnau fel bod y grym ochrol yn gorffwys yn llwyr yng nghanol yr adeilad. Trefnwyd yr holl waliau torri, waliau codi a cholofnau fel y gallant wrthsefyll 70% o rym ochrol. I ddarparu lle heb golofn yn y cyntedd, defnyddiodd VYOM drawstiau a slabiau cantilifer o draed 20 ar gyfer gweddill lloriau'r adeilad.

Gan ddefnyddio STAAD, sylweddolodd VYOM fod ardal foltedd uchel yn yr adeilad o hyd. Digwyddodd yr ardal hon ar y nawfed llawr oherwydd bylchau colofnau dosbarthu. Mae llwyth mawr ar y nawfed llawr, felly roedd angen addasu'r dyluniad. Ar ôl i dîm y prosiect sylweddoli'r sefyllfa hon, llwyddodd aelodau'r tîm i symud y grym cyfeiriadol i ffwrdd o'r trawstiau ar y nawfed llawr gydag atgyfnerthu a cheblau wedi'u gosod ar yr un trawstiau.

Arbed amser dylunio ar gyfer gweithle yn y dyfodol

Trwy ddefnyddio STAAD, cwblhaodd VYOM ddyluniad yr adeilad cyfan gyda lluniadau mewn mis. Arbedodd STAAD gryn amser i'r tîm prosiect trwy gydol y cam dylunio, a oedd yn caniatáu ar gyfer iteriadau dylunio bron 70 ar gyfer y dulliau dylunio a'r dyluniad terfynol o fewn y mis. Gostyngodd STAAD yr amser sydd ei angen i ddylunio a dadansoddi'r iteriadau hyn. Roedd y cymhwysiad hefyd yn caniatáu i'r iteriadau a'r newidiadau dylunio hyn lynu wrth y cod GG mewn amgylchedd hawdd ei ddefnyddio.

Roedd y dyluniad yn cwrdd â holl ofynion y pensaer a'r datblygwr, gyda'r gwaith adeiladu bellach ar y gweill. Mae'r adeilad hir-ddisgwyliedig yn ymddangos yn union yr un fath â'r model 3D, ac mae'r lleoedd masnachol yn ddefnyddiol heb unrhyw rwystrau. Gan ei fod wedi'i leoli yng nghanol y ddinas, bydd K10 Grand yn caniatáu i ddeiliaid gael popeth sydd ei angen arnynt gerllaw, gan gynnwys canolfannau siopa, ysbytai, archfarchnadoedd a bwytai. Bydd y gofod yn cynnwys teras to, lleoedd cynadledda a rennir, lolfa, campfa a chaffeteria, a fydd yn ei wneud yn weithle yn y dyfodol.

Dewiswyd prosiect arloesol K10 Grand fel rownd derfynol Rhaglen Gwobrau Blwyddyn mewn Seilwaith 2018 yn y categori “Peirianneg Strwythurol”.

Gan fynd â'r etifeddiaeth ymhellach, eleni, mae'r sefydliadau canlynol wedi cyrraedd rhestr rownd derfynol y flwyddyn yn Rhaglen Gwobrau Seilwaith 2019 yn y categori "Peirianneg Strwythurol".

  • FG Consultoria Empresarial ar gyfer pencadlys newydd Patrimonium, sy'n cael ei gynnal 100% mewn dylunio strwythurol BIM, Lagoa da Prata, Minas Gerais, Brasil
  • Sterling Engineering Consultancy Services Pvt. Ltd Ar gyfer Canolfan Confensiwn ac Arddangosfa Ryngwladol Dhirubhai Ambani, Mumbai, Maharashtra, India
  • WSP am ddarparu dyluniad wedi'i optimeiddio ar gyfer islawr cymhleth o dan Bwa eiconig y Morlys, Llundain, y DU

Gan Shimonti Paul

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.