Cymhariaeth rhwng Geomedia a GvSIG

Y presennol yw'r crynodeb o waith Cyflwynwydyng Nghynhadledd II GIS Am Ddim, gan Juan Ramón Mesa Díaz a Jordi Rovira Jofre o dan y cyflwyniad "Cymharu GIS yn seiliedig ar god rhad ac am ddim a GIS masnachol" Mae'n gymhariaeth rhwng offer GvSIG a Geomedia; er ei fod yn gwneud hynny heb gyflwyno'r dewisiadau eraill sy'n cryfhau GvSIG fel SEXTANTE a'r gwelliannau diweddar; Rwy'n credu ei fod yn swydd ddewr iawn.

Yn anffodus, ar gyfer hyn, mae'n angenrheidiol i'r swydd fynd yn hir a cholli ei fformat am eiliad, er ei bod wedi'i chrynhoi rhywfaint. Gallwch chi lawrlwytho'r cyflwyniad llawn o yma.

Er bod rhaid i mi gyfaddef mai yn y cofnodion hyn y byddaf yn colli Dreamweaver ar gyfer union reolaeth y tablau nad yw WordPress yn eu caniatáu

Swyddogaetholdeb Canlyniadau Casgliadau
Swyddogaethau sylfaenol Cyfluniad y prosiect: Mae'r ddwy GIS yn debyg mewn posibiliadau, mae Geomedia Pro yn darparu'r posibilrwydd o gylchdroi golwg y map.  Rheoli chwedlau: Nid yw gvSIG hyd at Geomedia Pro, gan nad yw'n ymgorffori'r cysyniad cyswllt, sy'n caniatáu i endidau agored GIS yr endidau presennol fod yn annibynnol ar y gwahanol gysylltiadau.  Golygu haenau: Rydym yn tynnu sylw at linell orchymyn lluniadu gvSIG, arddull CAD, a'r nifer fawr o helfeydd presennol yn Geomedia Pro.  Creu themâu: mae gvSIG a Geomedia yn cael eu paru ar y pwynt hwn, mae'r ddwy GIS yn caniatáu i'r themâu fod yn rhwydd o ran gwerth yn ôl eu gwerth unigol neu fesul safle. Rydym wedi rhoi'r un pwysau i'r pedair adran (25% fesul adran). Y canlyniad terfynol yw: Mae Geomedia Pro ychydig yn uwch na gvSIG o ran swyddogaethau sylfaenol. Yr adran lle mae'r gvSIG yn sefyll allan yw'r lleiaf o reolaeth y chwedl, yr achos yw ei anhyblygrwydd gan nad yw'n caniatáu cuddio pob pwysau neu fewnosod endidau cysylltiadau presennol yn y GIS, gan nad yw'r cyfeiriadedd uchod at y cysylltiad yn bodoli.
Dadansoddiad Gofodol Swyddogaethau: Mae pedwar categori o ddadansoddiad posibl: ailddosbarthu yn ôl priodoleddau, troshaenau, byfferau, ac ymholiadau topolegol. Yn y pedwar gvSIG a Geomedia Pro, mae ganddyn nhw swyddogaethau wedi'u cynrychioli. Fodd bynnag, yn gvSIG ni fanteisiwyd yn llawn ar y swyddogaethau.  Dull: O safbwynt defnyddiwr, mae Geomedia Pro yn haws i ddefnyddio gwahanol swyddogaethau'r dadansoddiad gofodol. Mewn un sgrîn, bydd y defnyddiwr yn penderfynu pa endidau y mae am weithio â nhw, pa berthnasoedd i'w cymhwyso a pha nodweddion i'w hidlo. Yn gvSIG, caiff holl allbynnau'r dadansoddiadau eu cadw mewn ffeil Shapefile sy'n awgrymu, er mwyn cysylltu tri dadansoddiad gwahanol, bod angen creu dwy ffeil ganolradd nad ydynt o unrhyw ddefnydd. Dadansoddiad gofodol yw un o swyddogaethau pwysicaf GIS wrth gynhyrchu gwybodaeth ansoddol, ac yn anad dim, yr hyn sy'n gwahaniaethu GIS o CAD. Yn yr agwedd sylfaenol hon rydym wedi gwerthuso dau bwynt, y gwahanol swyddogaethau (pwysau 60%) a gefnogir gan bob GIS, a'r dull (pwysau 40%) neu achos o ddefnydd o safbwynt y defnyddiwr i ddefnyddio dadansoddiad gofodol.  Capasiti cyflymach: georeferencing, fformatau, hidlo a thrin.  Casgliadau: Yn fyr, mae Geomedia Pro yn sefyll allan mewn galluoedd dadansoddol ac mewn cyfleusterau ar gyfer y defnyddiwr. Mae GvSIG yn gynnyrch ifanc iawn, ac mae'n rhaid iddo wella rhai o'i swyddogaethau.
Capasiti cyflymach Rydym wedi gwerthuso tri chysyniad gwahanol yn hyn o beth: georeferencing delweddau (pwysau 35%), delweddu orthoffotos (pwysau 35%); a hidlo a thrin delweddau georeferenced (pwysau 30%).  Georeferencing of images: Mae'r offeryn yr un mor reddfol yn y ddau GIS, ond yn eithaf ansefydlog yn gvSIG, mewn llawer o achosion mae'r llawdriniaeth yn dod i ben mewn camgymeriad, a dyna pam y cafodd ei werthuso i lawr yn gvSIG.  Arddangosfa Orthophotos: Mae'r amrywiaeth eang o fformatau raster georeferenced y gall Geomedia Pro a gvSIG weithio gyda nhw wedi'i wirio.  Hidlo a thrin: yn yr adran hon, mae gvSIG wedi sgorio'n uchel iawn oherwydd ei estyniad peilot raster. Mae hynny'n eich galluogi i ddadansoddi data ystadegol (histogramau) yn y delweddau, i ddefnyddio hidlyddion fel llyfnu â phas isel. Casgliadau: Mae'r ddwy GIS yn cael eu cydweddu, y gwahaniaeth yw'r sefydlogrwydd a ddarperir gan Geomedia Pro i'r teclyn dargludo delweddau, tra bod gvSIG yn dangos galluoedd hidlo a thrin uwch oherwydd ei estyniad raster.
Cydweithredu Yn yr agwedd hon, astudir rhyngweithiad GIS â ffynonellau data eraill, mae rhyngweithredu yn ffactor gwahaniaethol da o GIS. Byddwn yn asesu'r agwedd yn fyd-eang ac yn rhannu'r ffynonellau data yn bedwar categori: fformatau GIS, fformatau CAD, cronfeydd data a safonau OGC.Fformatau SIG

  • ArcInfo, ArcView, Shapefile, Framme, Geomedia Smartstore, Mapinfo

Fformatau CAD

  • DGN, DXF, DWG

Cronfeydd Data

  • Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Gofodol / Lleolwr, PostgreSQL / PostGIS

Safonau OGC

  • GML, WFS, Canolfan Mileniwm Cymru, WMS, WCS
Casgliadau: Geomedia Pro yw'r GIS sy'n cynnig mwy o ryngweithredu â'i allu gwych i ddarllen ac ysgrifennu mewn gwahanol ffynonellau data (Microsoft Access, Oracle ...), a'r gallu i allforio data i fformatau CAD fel DWG. Mae GvSIG yn sefyll allan yn ei barodrwydd i weithio gyda safonau OGC, a rhagdueddiad da wrth ymgorffori Oracle fel cronfa ddata ynghyd â PostgreSQL / PostGIS.
Perfformiad Er mwyn gwerthuso perfformiad, roeddem am fesur gorbenion (pwysau 30%), cyflymder trin (pwysau 30%), ac optimeiddio algorithmau dadansoddi gofodol (pwysau 40%). Yn y mesur gorlwytho, roedd gvSIG yn gyflymach na Geomedia Pro. Mae canlyniadau geomedia yn gwella amser wedi'i fesur 50%, dim ond trwy newid fformat y data o Shapefile i Geomedia Smartstore. Yn y mesur y cyflymder rheolaeth rydym yn symud llawer iawn o wybodaeth o un haen i'r llall. Mae GvSIG unwaith eto yn gyflymach na Geomedia Pro. mesur optimeiddio o algorithmau dadansoddiad gofodol, mae Geomedia wedi blino: offer sefydlogrwydd a chyflymder. Yn gvSIG mae yna wallau a achoswyd gan eich llyfrgell JTS neu oherwydd eich anallu i weithio gyda thopolegau penodol. Casgliadau: gvSIG yn gyflymach na Geomedia Pro, yn cynrychioli neu'n symud yn graffigol
Data o un haen i gronfa ddata, llawer iawn o wybodaeth. Ar y llaw arall, mae Geomedia Pro yn sefyll allan mewn sefydlogrwydd a chyflymder wrth berfformio dadansoddiad gofodol, felly, mae'n llawer gwell na gvSIG.
Addasu GIS Rydym yn gwerthuso tri chwestiwn gwahanol yn fyd-eang: bod y GIS yn caniatáu personoli, y math o iaith neu sgriptiau sy'n ei gwneud yn bosibl; a, y dogfennau presennol.  Y SIG yn caniatáu yr addasu? Yn y ddau achos mae'r ateb yn gadarnhaol: ie!   Mathau o Iaith neu Sgriptiau, mae gan gvSIG iaith Sgriptio (Jython) a gallwch hefyd greu estyniadau yn Java gan ddefnyddio'r dosbarthiadau gvSIG. Yn Geomedia Pro, caiff ei ddatblygu yn yr ieithoedd sylfaenol gweledol 6.0 a. Net, gyda'i lyfrgelloedd gwrthrych i greu gorchmynion integredig, neu raglenni y tu allan i'r GIS.   dogfennaeth, Mae gan Geomedia Pro ddogfennaeth helaeth lle mae pob gwrthrych yn cael ei ddisgrifio ac yn llawn enghreifftiau. Yn gvSIG, mae'r ddogfennaeth yn brin a bas. Mae disgrifiad o bob cydran a phensaernïaeth dosbarth gvSIG ar goll, ynghyd â disgrifiad cynhwysfawr o'r dosbarthiadau angenrheidiol. Casgliadau: Yn y ddau GIS, mae'r datrysiad addasu wedi'i ddatrys yn dda. Yn nogfennaeth gvSIG mae'r asesiad yn negyddol. Mae'n haws i raglennydd GIS addasu Geomedia Pro na gvSIG, oherwydd y bylchau yn nogfennaeth gvSIG.
Gallu 3D Rydym wedi gwerthuso'r gallu i olygu'r cyfesuryn Z (pwysau 40%), cynrychiolaeth y diriogaeth mewn 3D (pwysau 30%); a chynrychiolaeth Cyfrolau (pwysau 30%). Casgliadau: Nid yw'r naill na'r llall o'r ddwy GIS yn cynnig posibiliadau difrifol yn yr adrannau a werthuswyd, dim ond Geomedia Pro sy'n sefyll allan mewn dau allu: Geo-gysegru'r Z a'i gadw wrth allforio i fformatau eraill; a'r posibilrwydd, gyda gorchymyn a grëwyd gan gwmni y tu allan i Intergraph, i gyflawni allwthiadau polygon mewn cyfrolau, a'u delweddu o Google Earth neu weithio gyda Geomedia Terrain, cynnyrch cyflenwol gyda'r swyddogaethau dymunol. Yn gvSIG bydd y posibiliadau hyn ar gael yn y fersiwn a ryddheir yn y dyfodol o gvSIG 3D.
Mapiau Fel yr ydym eisoes wedi ei adlewyrchu yng nghof y prosiect, cynhyrchu Map yw'r rheswm eithaf dros ddefnyddio GIS. Yn yr agwedd hon rydym wedi gwerthuso defnyddioldeb (pwysau 50%) yr offeryn a disgleirdeb (pwysau pwysau 50%) y canlyniad.  Defnyddioldeb: Yn Geomedia Pro, gallai'r offeryn mapio fod yn fwy sythweledol, er bod y broses o greu mapiau yn hawdd. Yn gvSIG, rydym yn dod o hyd i offeryn sy'n hawdd ei ddefnyddio ac ar yr un pryd yn reddfol o'r dechrau, ac eithrio pan fyddwch yn symud bar graddfa map, gan fod yr eiddo arddangos yn cael eu colli; ar y llaw arall, caiff ei ddigolledu gyda chynhyrchu'r map yn uniongyrchol i PDF.  Amrywiaeth: Mae gvSIG a Geomedia Pro ill dau, yn gwaredu'r holl offer angenrheidiol i greu map deniadol: gallu golygu, posibiliadau o bersonoli symbolau a bariau graddfa (fformatau: SVG yn gvSIG a WMF yn Geomedia), argraffiad o'r chwedl . Casgliadau: Mae'r ddau GIS yn cyfateb i'w gilydd, gyda dau offeryn ar gyfer creu a chyfansoddi mapiau proffesiynol iawn.  
Dogfennaeth a Chymorth Gall dogfennaeth annigonol neu gefnogaeth annigonol i'r defnyddiwr achosi i ddefnyddiwr roi'r gorau i ddefnyddio GIS neu ei daflu. Er mwyn ei werthuso, rydym wedi ei rannu'n ddwy adran: dogfennau a chymorth, gyda phwysau cyfartal i'w asesu'n fyd-eang.  dogfennaeth: Yn achos Geomedia Pro, mae'r asesiad yn gadarnhaol iawn, mae dogfennaeth o bob math ynghyd â'r enghreifftiau angenrheidiol, wedi'u gosod ynghyd â Geomedia Pro. Yn gvSIG y ffaith o orfod lawrlwytho'r holl ddogfennaeth heb o leiaf dogfennaeth wedi'i gosod ynghyd â mae'r offeryn ac arwynebolrwydd y ddogfennaeth ddatblygu yn ein gorfodi i beidio â gwerthfawrogi'r pwynt hwn gymaint â phosibl.   Cymorth: Y profiad yn y Prosiect Gradd Terfynol hwn gyda gvSIG yw, o fewn tair awr, ar ôl codi cwestiwn gyda'r rhestr o ddefnyddwyr, y ceir ymateb effeithiol. Yn dangos y bet a wnaed gan gvSIG yn y rhestrau defnyddwyr. Atal nad oes gan ddefnyddiwr y teimlad o fod ar ei ben ei hun o flaen unrhyw ddigwyddiad ar unrhyw adeg. Dangosir yn gadarnhaol flynyddoedd lawer o brofiad Intergraph yn gwasanaethu anghenion ei ddefnyddwyr. Mae'r gefnogaeth a ddarperir i Geomedia Pro yn cael ei chyflawni mewn tair ffordd: Cronfa Ddata Gwybodaeth, Cymorth Ar-lein a Ffôn. Casgliadau: Yn y gefnogaeth a roddir i ddefnyddiwr yr offeryn, mae'r ddwy GIS yn gyfwerth. Yn yr agwedd ar y ddogfennaeth mae Geomedia Pro yn pasio o flaen gvSIG, o ran ansawdd ac enghreifftiau. Rydym yn gwerthfawrogi'n gadarnhaol iawn, yn y Geomedia Pro, y defnydd o'r ddogfennaeth wrth osod yr offeryn, heb i'r defnyddiwr orfod mynd drwy ddolenni gwe i gael yr holl ddogfennau angenrheidiol fel yn gvSIG.
Agweddau economaidd Mae costau pob GIS (trwydded, hyfforddiant, addasu, cynnal a chadw ...) wedi'u rhesymu, gan ddangos cost economaidd 'gweithredu trwydded yn ystod y ddwy flynedd gyntaf; ac, asesu a yw'r pris yn cyfateb i'r cynnyrch. Casgliadau: Mae cost Geomedia Pro yn uwch na chost gvSIG, fodd bynnag, mae Geomedia Pro yn gynnyrch sefydlog iawn gydag ymateb cefnogol da o Intergraph. Yr ateb fyddai: yn y ddau SIG mae ganddynt y pris y maent yn ei gostio.
Geomedia GvSIG
Cost trwydded   13.000-14.000 €   0 €
Cost cynnal a chadw trwydded  2.250 €   0 €
Cost cymorth  Wedi'i gynnwys yn y gost cynnal a chadw: cymorth dros y ffôn, rhestr defnyddwyr; ac, os yw nifer y trwyddedau yn bwysig, yn fewnol dechnegol i swyddfeydd y cleient. 0 €, mae'r system gymorth yn seiliedig ar restrau defnyddwyr a gwneir y penderfyniad amheuaeth yn 24-48h.
Cost hyfforddi  900 € 27 awr mewn diwrnodau 5 300 € cwrs o oriau 20.
Cost addasu  500 € -700 € dyn / diwrnod 240 € - 320 € dyn / diwrnod.

Yn y tabl canlyniadau, dangoswn werthusiad pob agwedd; a, gwerthusiad cyffredinol pob SIG; gwnaethom bwysoli o 1 i 5 lle roeddwn i'n ei gyfieithu o 0% i 100% yn wreiddiol: mae 20% yn def
Mae'r 40% yn annigonol, mae 60% yn ddigonol, mae 80% yn rhyfeddol; ac, mae 100% yn ardderchog.Yn gyffredinol, mae gan gvSIG duedd ddiddorol iawn i ddod yn ddewis eithaf sefydlog, yn enwedig gan fod ganddo gynllun datblygu tymor canolig wedi'i ddiffinio'n dda.

Agwedd a Aseswyd Geomedia Pro GvSIG
Swyddogaethau Sylfaenol GIS 100% 80%
Dadansoddiad Gofodol 100% 80%
Capasiti cyflymach 80% 80%
Cydweithredu â gwahanol ffynonellau data 100% 80%
Perfformiad 80% 80%
Gallu addasu, sgriptiau neu ieithoedd y tu allan i'r SIG 100% 60%
Galluoedd 3D 40% 20%
Mapiau 100% 100%
Cymorth Dogfennaeth 100% 80%
Agweddau economaidd i'w hasesu 100% 100%
Asesiad byd-eang SIG 100% 80%

2 Ymatebion i "Cymhariaeth rhwng Geomedia a GvSIG"

  1. helo, blog da iawn, os dymunwch, ewch i fy ngwefan, i bostio sylw.

    cronfa ddata o argentina

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.