O'r gorau o 4tas. GvSIG ...

diwrnodau gvsig

Mae llawer yn cytuno mai'r cylchgrawn gorau a gafwyd yn ystod y dyddiau diwethaf oedd y cylchgrawn yn cyfeirio at y digwyddiad, sy'n cynrychioli gwaith gwych nid yn unig o ran cynnwys ond blas graffig. I'r rhai a'i derbyniodd mewn fformat print, mae'n sicr yn cynrychioli casgliad amhrisiadwy o gasgliad gan mai nhw yw'r cartwnau Obelix yr ydym yn eu cadw mewn boncyff hen ond dirwy ac sy'n ein hatgoffa o rodd wych gan ein tad.

Wrth adolygu ei gynnwys, a gafodd ei gyhoeddi o dan Creative Commons, gallwn weld amrywiol faterion wedi'u rheoli'n dda ynghylch datblygu gvSIG, yn ogystal â chyfweliadau â phobl sy'n ymwneud â'i hyrwyddo a'i weithredu gan yr academi ac asiantaethau'r llywodraeth. Dyma grynodeb o'r gorau:

O'r pedwerydd diwrnod

Maent wedi ei alw pedair blynedd o gynnydd, pedair blynedd o obaith; ac i beidio â drysu rhwng yr hyn y gallech feddwl amdano diwrnodau gvsigMae'r gair rhith yn datblygu themâu sy'n esbonio'r hanes sydd wedi digwydd, yr hyn sy'n cael ei wneud a ble mae'r prosiect yn mynd. Mae'r cam hwn o'r ddogfen wedi'i strwythuro yn y themâu canlynol:

 • Rheoli cydweithredu
 • Goruchwylio'r ffatri
 • "Pensaernïaeth" gvSIG
 • Rhyngwladoli
 • Profion cydweithredol
 • dogfennaeth
 • Taith 2008

O'r cyfweliadau

Gwnaed y rhain yn ofalus iawn, felly rwy'n gweld eu bod wedi'u cynllunio i roi'r gwelededd y mae'r prosiect yn ei haeddu ac y mae'r flwyddyn ddiwethaf yn enwog eu bod wedi rhoi llawer o ymdrech, mae hyn yn werth cydnabod gwaith eu strategaethydd cyfathrebu.

Dyma fi yn crynhoi rhai o'r cyfweliadau dim ond er mwyn datgan y diddordeb.

diwrnodau gvsig Juan Ernesto Ricket

Arbenigwr mewn IDES, ar hyn o bryd mae'n Bennaeth Technoleg y Sefydliad Daearyddol Milwrol yn yr Ariannin ac yn gydlynydd prosiect PROSIGA. Yn y cyfweliad gyda Carlos Figueira o Venezuela yn siarad am bwysigrwydd defnyddio meddalwedd am ddim mewn sefydliadau gwladol, bwrdeistrefi lefel economaidd gyfyngedig yn bennaf. Bydd yn deall pam y bydd Dyddiau Medi'r 2009 yn yr Ariannin.

diwrnodau gvsigMae'r cyfweliad yn ddiddorol iawn, lle mae'r testun a amlygwyd yn ein hatgoffa mai dim ond anfonebau Microsoft 800 miliynau o ddoleri y flwyddyn yn America Ladin, felly nid yn unig mae meddalwedd am ddim yn ddewis pwysig yn economi llywodraethau ond yn y frwydr yn erbyn lladrad sydd wedi cael ei ddweud am ddyddiau rydyn ni'n edrych fel Affricaniaid.

Alessandro Sgambati

diwrnodau gvsig Nesaf Chris Puttick maent yn siarad o'r dull Ewropeaidd o ddefnyddio meddalwedd am ddim mewn gofodau'r wladwriaeth, yn ogystal â'r lledaenu y mae'n rhaid i'r rhai sy'n gysylltiedig ei chwarae. Mae'n werth nodi bod Alessandro wedi chwarae rôl bwysig (os nad pob un) yn y cyfieithiad Eidalaidd o'r llawlyfrau gvSIG.

Antoni Pérez

diwrnodau gvsig Antoni de la UOC Mae'n trafod sut y dylai meddalwedd am ddim gystadlu yn erbyn hysbysebion eraill fel INTERGRAPH ac ESRI sydd â rhaglenni cydweithredu gyda gwahanol brifysgolion. Mae hefyd yn canolbwyntio ar y mater moesegol, gwleidyddol ac economaidd sy'n bodoli mewn ysgolion ar gyfer hyrwyddo atebion cydweithredol fel meddalwedd am ddim a ble diwrnodau gvsigMae gan fyfyrwyr coleg botensial diddorol.

Mae'r cyfweliad yn helaeth, a chyda'i gilydd Lluís Vicents o dîm meistr UNIGIS, mae myfyrdodau da a chyfraniadau o safbwynt y brifysgol yn cael eu mygu.

Extras

Ger y diwedd mae cyfweliad yn ymddangos Juan Antonio Bermejo sy'n esbonio pam y daethant i ddewis gvSIG fel offeryn gwaith yn y prosiectau sy'n gysylltiedig â Gwybodaeth Ddaearyddol Cyngor Ynys Ynys La Palma, ymgynghorir â hwy hefyd gyda rhai awgrymiadau a fyddai'n dod â budd i'r diwrnodau nesaf.

_____________________

Pam, mae'r cylchgrawn yn dda iawn. Ar y diwedd, maent yn siarad am y tueddiadau y gellir eu gweld yn y we ynghylch gvSIG, yn eu plith y cais Google o'r enw "Insights" lle dangosir twf y term gvSIG a'r gwledydd tarddiad yn seiliedig ar eiriau allweddol.

Yna hefyd gyda Google Trends, maent yn dangos sut mae twf wedi ymddwyn o ran termau cystadleuaeth fel Geomedia, ArcView, Mapinfo a byddent yn synnu gweld beth mae'r graffiau'n ei adlewyrchu. Am y tro rwy'n gadael y penhwyad, edrychwch arno y dudalen gvSIG oherwydd nid wyf yn credu y bydd yn cymryd cryn amser i'r fersiwn pdf fod ar gael i'w lawrlwytho os cawsant eu cymryd fel tiroedd comin creadigol.

Atebion 8 i "O'r gorau o'r 4tas. Jornadas gvSIG ... "

 1. Mae mater data daearyddol sylfaenol yn broblem fawr yn yr Ariannin. Gall dweud bod popeth yn cael ei dalu mewn ffordd benodol fod yn anghywir i drin y pwnc mewn ffordd syml iawn.
  Yn anffodus yn yr Ariannin, ni chynhyrchir digon o arian ar gyfer cynhyrchu data. Os edrychwn ar fetadata data 1: 250.000, data porth PROSIGA yr IGM, mae llawer o'r data hyn yn mynd yn ôl i'r blynyddoedd 30, 40, 50. Hyd yn oed y 250.000 a gafodd ei ddigideiddio gyda llawer o ymdrech yn ystod 96-98, nid oes ganddo gydberthynas gyfredol. Nid oes dim byd arall ar gael ers hynny oherwydd diffyg cyllid. Rwy'n gwybod bod llawer o bobl wedi rhoi ymdrech, amser ac arian i BERSONOL i gadw'r data hynny na chawsant eu cynnal ers degawdau. Ar y llaw arall, mae SDI yn tybio bod ansawdd a chyfrifoldeb, mae hyn yn golygu bod rhaid i'r organeb sy'n sicrhau bod data ar gael wneud hynny gyda rheolaethau ansawdd priodol, cynhyrchu dogfennaeth briodol, diffinio paramedrau defnyddioldeb, ac ati, ac ati, ac ati. yn credu, y cyfan sy'n mynd llawer o arian, arian nad yw'r wladwriaeth yn ei fuddsoddi i gynnal y wybodaeth honno, na siarad am gynhyrchu'r data sydd mor brin.

 2. @gerardo

  Ydw, fy mod gyda chi ar y pwnc hwn sy'n hŷn na'r IDEs, yr hyn sy'n digwydd yw nad yw'r weinyddiaeth (o leiaf yn yr achosion rwy'n eu hadnabod) yn arwain sefydliadau cartograffig fel canolfannau ymchwil a chynhyrchu cartograffig ar gyfer cymdeithas ond fel "storfeydd" yn unig y dylai pob person fynd i'w prynu.

  Rwy'n dal i gofio pa mor afresymol yw talu (nid wyf yn cofio faint) am lungopi o adolygiad o fertig geodesig mewn dirprwyaeth o'r IGN, pan oedd wedi bod yn flynyddoedd lawer y gellid bod wedi'u cyhoeddi ar y we.

  Beth bynnag, os oes gennych ddiddordeb yn y thema geodata am ddim, gallwch fynd drwy'r rhestr o OSGeo-es [1], mae yna grŵp o bobl yn casglu setiau data hygyrch ac yn gweithio yn yr ardal honno [2].

  Cofion
  [1] http://wiki.osgeo.org/wiki/Cap%c3%adtulo_Local_de_la_comunidad_hispano-hablante
  [2] http://wiki.osgeo.org/wiki/Geodatos_en_OSGeo-es

 3. Yn y gynhadledd, siawns na ddylid bod wedi cyffwrdd â'r pwnc yn un o'r cyflwyniadau. Yn y cylchgrawn, nid yn uniongyrchol, dim ond Chris Puttick sy'n siarad yn fyr am rywbeth sy'n ei berthnasu, pan ofynnir iddo am rôl meddalwedd am ddim mewn gweinyddiaeth gyhoeddus (Tudalen 20)

 4. Helo, un peth: a wnaeth unrhyw un siarad am y cais GvSIG am geomarketio? yw cyhoeddi rhywbeth yn cyfeirio at fy mlog pan fydd rhifyn pdf y gynhadledd.

  diolch

 5. Jorge, mae'r gwaith hwn eisoes yn cael ei dalu gan y Wladwriaeth trwy'r gyllideb a ddyrennir i'r Sefydliad. Pan ddywedaf y Wladwriaeth, mae yr un peth â phobl yr Ariannin. Gyda'n gilydd rydym yn talu'r datblygiadau hyn, felly, ar ein cais ni, dylem allu eu gwaredu'n rhydd, oherwydd eu bod eisoes yn cael eu talu. Neu efallai pan fyddwch chi'n prynu rhywbeth nad ydych chi am fynd ag ef adref gyda chi? Wel, rydyn ni eisoes yn eu "prynu" ond dydyn nhw ddim yn eu rhoi i ni ..
  Gadewch i hynny ddigwydd yn rhywle arall ... wel, heb droseddu, cofiwch y dywediad "Drygioni llawer, cysur ffyliaid! .. Mae'n rhywbeth y mae'n rhaid i ni fynnu. Rydym yn cwyno am drethi ond nid ydym yn ei gwneud yn ofynnol iddynt roi'r hyn yr ydym yn ei dalu gyda nhw. Nid yw'n rhesymegol.

  Cofion

 6. Gerardo,

  Mae Juan Ernesto yn siarad am feddalwedd, nid wyf yn gwybod beth sydd i'w wneud â lledaenu data am ddim.

  Mae'r broblem honno y soniwch amdani yn gyffredinol mewn bron unrhyw wlad yn y byd ac eithrio'r Unol Daleithiau a Chanada, a rhyw achos anrhydeddus arall.

  Yn Sbaen o leiaf rydym eisoes wedi cyrraedd ciwb data ar gyfer defnyddiau anfasnachol gan rai sefydliadau sy'n cynhyrchu cartograffeg (IGN, Catalonia, Murcia, ...) ond mae ffordd bell i fynd o hyd i gael data am ddim go iawn. Yn ffodus o leiaf mae gennym y meddalwedd eisoes. 🙂

 7. Nodyn da. Yn rhy ddrwg gweld Juan Ernesto Ricket o Sefydliad Daearyddol Milwrol yr Ariannin yn siarad am "bwysigrwydd defnyddio meddalwedd am ddim mewn sefydliadau gwladol, yn bennaf bwrdeistrefi ar lefel economaidd gyfyngedig," pan, mewn gwirionedd, mae'n ANGHYWIR lawrlwytho data GIS yn electronig i gwneud defnydd rhad ac am ddim o'r Sefydliad.
  Hynny yw, y bobl hyn, sy'n weithwyr y wladwriaeth, sy'n defnyddio adnoddau Gwladwriaeth yr Ariannin i gyflawni eu gwaith, ac sy'n ymddangos fel pe baent yn arbed yr adnoddau hynny'n dda gan ddefnyddio meddalwedd am ddim, DENY y mae'r cyhoedd yn lawrlwytho'r data hwn yn rhwydd. Rwy'n deall bod cost ar fap wedi'i argraffu. Ond MAE cynhyrchu data digidol YN TALU'N UNIG, gyda dim ond y gyllideb a ddyrennir gan y Wladwriaeth Ariannin i'r Sefydliad.
  Gweler enghraifft Canada, nad yw hyd yn oed yn gofyn i rywun fod yn Ganada i gael data ar gyfer y wlad ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.