Rydych chi yno ...

Fe wnaeth y ferch bantét, trodd ato, mynd at, crafu i lawr, a gweld 34 modfedd. Yna gwyddai mai hi oedd hi, yr un llygaid ...

Roedd yn noson arferol, llafur dan orfod yn y swyddfa. Dyddiau y chwaraeodd y teithiwr U2 gerddoriaeth ar fysellfwrdd Chamaco, a oedd yn cynnwys siaradwyr â Suround, yno yn y cefndir, symudodd Raúl gyda'r clustffonau ei ben i rythm Arjona a'i hyrwyddwr y drefn; tra bod meringues Jorge wedi toddi rhwng y ciwbiclau, y tu hwnt, suddodd pob un tan y XWUMX o'r nos yn ceisio fectorize beth allai ei lygaid blinedig ddehongli.eYqL-1

Ond roedd y diwrnod hwnnw'n arbennig, chwaraeodd y tîm cenedlaethol gêm arall yn fwy -neu lai, peidiwch byth â bodbyddwch, felly, mae'r rhan fwyaf o parranderos wedi darbwyllo'r pennaeth i amrywio'r wythnos, mynd trwy farc nos i weld yr ennill, yna yn ardal ddethol grâf Palmerola. Nid oedd yn gyffredin iddo fynd gyda ni, fel pennaeth yr arhosodd arno bob amser ar y cyrion, ond fel ffrind roedd yn ddryslyd i'r eithaf, hyd yn oed ymyrrodd â phynciau na ddylai.

Fe ddechreuon ni, cerdded jôcs, gwaedlyd, creulon, ond braf i'r teimlad na fyddai mwy o fectorau ar gyfer y diwrnod hwnnw -a nos- Soniodd Raúl am yr un bennod, pan daflwyd y mapiau i ffwrdd, Juan yr un gyda'r mapiau gwlyb yn y gwrandawiadau cyhoeddus y diwrnod o frechu cŵn, yr un yr oeddwn i'n ei adnabod, prin oedd yn peri i mi chwerthin am fod yn hiwmor o'r hanner cant.

Cyrhaeddon ni ffau, a oedd yn edrych fel tŷ ystafell ar y tu allan, ar ôl pasio'r drws, newidiodd yr atmosffer. Cytunodd y plentyn a gafodd brofiad yn y trosglwyddiadau hyn, gyda'r gorilla O'r fynedfa, aeth â ni drwy dramwyfa i awditoriwm gyda goleuadau troi, pobl yn eistedd mewn seddau o dri, cam trionglog gyda thiwb fertigol yn y canol ac un llorweddol ar y diwedd, wrth y grisiau. Fe wnaethom dalu cwmni mewn bwced oer, a oedd yn cynnwys rhai sglodion plastig ar gyfer pirouettes arbennig.

Y parti, yn ddiflas. Hanner ffordd drwy'r ail hanner, aethon nhw â'r tîm 4 i 1, ac ychydig o arwyddion o oroesiad. O podiwm eithafol, cyhoeddodd animeiddiwr ei bod yn amser ychwanegu blas at y gêm. Yn syth dechreuodd y bobl a oedd wedi pentyrru i'r bar, roi cymeradwyaeth gref mewn rhythm nad oedd ganddo ddim i'w wneud â'r gân BonJovi a ddaeth yn y cefndir. Ac felly, un wrth un, aeth tair merch heibio, pob un â threfn debyg. Llwyfannau o fodfeddi 4, clytiau pryfoclyd. Symudodd cân, yna aeth y goleuadau i lawr ac aeth cân ramantus â'r ferch i rythm cymeradwyaeth, ymhlith eraill, llai o ddillad, tra bod rhai pobl anobeithiol yn defnyddio eu cerdyn bwriad cyntaf.

Ond pan gyrhaeddodd y bedwaredd ferch, newidiodd y llun. Daeth fy mhartner drws nesaf ychydig yn nerfus, ers i'r ferch ddod i fyny, aeth â'r lemwn a'i wasgu yn ei geg ag egni, yna setlo i mewn i'r gadair ac roedd yn ymddangos eu bod yn troi rhai gerau yn y temlau. Gyda cheg agored wrth i Pac-dyn ddisgyn, roedd yn gwylio'r ffefryn yn cylchdroi'r bar, yn ei sychu gyda napcyn a oedd yn cynnig iddo chavo yn y fertig arall, ac felly treuliwyd cân Carlos Vives, gydag arddull anorchfygol.

Roeddwn i'n gallu gweld amrannau fy ffrind yn dod i lawr hanner ffordd, fel Garfield, yna fe wnaeth eu troelli, fel gwydr marblis gwlyb. Aeth y goleuadau i lawr, a dechrau'r gân anfarwol o Def Leppard: Mae cariadon yn brathu.

Pan fyddwch chi'n caru, ydych chi'n edrych yn y drych?

Gyda phwy ydych chi'n meddwl, ydy e'n edrych fel fi?

Ond nid oedd ei deimlad o flas ar unwaith, gan y byddai wedi rhoi'r sglodyn yn ei ddannedd cyn gynted ag y dechreuodd y rownd, yn hytrach mae'n ymddangos ei fod yn dod i mewn i siglen amser, a ysgogodd ei gôt yn y de-orllewin ac a ymatebodd mewn symudiadau bach y pen Mae'n rhaid bod ei atgofion wedi bod yn hedfan i'r flwyddyn gyntaf honno yn y coleg, pan oedd y cyfan o'r pecynnau cefn a'r llyfrau nodiadau i gyd yn ei gymryd i oroesi.

Ydych chi'n dweud celwyddau ac yn dweud ei fod am byth

Ac yna, cefais yr argraff ei fod yn gweld yn y llygaid hynny, wyneb cyfarwydd, efallai ei fod wedi dod â choffa cariad atyn nhw, cyn morgeisi y bywyd hwn. Ychydig oedd yn poeni ei fod yn lleihau ei ddillad, ei lygaid ef a gwên gudd a ddaeth ag ef -ac roedd yn gwisgo- i garreg filltir bell, mewn curiad calon y tu ôl i'r adeilad Peirianneg Ddiwydiannol hwnnw, cyn belled ag orbit cytser GLONASS ond mor agos â chipio ei gyfnod cludo.

Ydych chi'n meddwl ddwywaith neu ddim ond cyffwrdd 'n' gweler

Roedd ei lygaid yn troelli mewn egwyliau miniog, ond nid yn y 10 metr o ymyl yr hafalochrog, roedd yn llawer pellach. Yna teimlai fod haen yn dod allan o'r epidermis, un, un arall, unwaith eto, mewn clwy'r geifr. Er bod y ferch wedi dangos ei sgiliau breuddwydion, roedd y gymeradwyaeth yn swnio ac yn hongian ar y tiwb mewn hanner tro chwyslyd. Ysblennydd!

Dydw i ddim eisiau cyffwrdd â chi ormod o fabi

Efallai y bydd cariad cos makin i chi yn fy ngyrru'n wallgof

Caeodd y ferch y glustbren, gan orchuddio bywyd gydag un llaw, troi ato, mynd at, crafu, a gweld 34 centimetrau. Rwy'n tyngu wedyn ei fod yn gwybod ei bod hi, yr un llygaid, y merched yn ymddangos fel pe baent yn chwalu hefyd, ymddeolodd a dychwelodd i'w sioe. Yna aeth ar ei hôl a'i llygaid at y blinder, fe wnaeth hi osgoi pan oedd yn gallu, ond ni wnaeth y pellter ddim ond hwyluso ei olwg ffotogrametrig ac yn olaf fe syrthiodd yr ên fel drôr.

Nid wyf yn credu mai cariad yw'r ffordd rydych chi'n ei wneud

Ar ôl ychydig o edrychiadau tyllu, a oedd fel pe baent yn toddi yn yr awyr, ni allai orffen y gân, gwneud ystum i blesio ei chynulleidfa, troi o gwmpas a mynd at y stondinau. Gwaeddodd y cyfryngau cyhoeddus arni i orffen, ond roedd hi eisoes yn cael cymorth gan y cyfamod, a gynigiodd ei dillad gorau iddi, yr unig rai y gallai eu tynnu oddi yno a mynd â hi i un pen o'r bar. Roedd yr animeiddiwr yn cuddio popeth, yn gwneud yr alwad gyntaf i'r holl ferched ac yn gofyn am gymeradwyaeth am y Pamela gwych.

Felly dydw i ddim eisiau bod yno pan benderfynwch ei dorri

Mae cariad yn brathu cariad yn gwaedu - mae'n dod â mi i'm pengliniau

Mae cariad yn byw cariad yn marw - nid yw'n syndod

Mae cariad yn caru cariadon - yr hyn sydd ei angen arna i

Edrychodd y ferch a basiodd heibio iddi, yn ei lygaid, cymerodd ei law a rhoi cusan iddo yn y mejia a sibrwd rhywbeth o dan ei anadl. Yna gadawodd. Roeddwn i'n gallu gweld yn ei lygaid hardd dair rhan o bump o ddagrau, roeddwn yn drist, yn syfrdanu ac nid oeddwn yn gwybod yn union beth i feddwl. Yn sicr nid oes neb yn gwybod beth i'w ddweud wrth ffrind, sydd ar daith gerdded yn y nos yn bell o fod yn gantimedrau 34 o lygaid y mae'n ymddangos eu bod yn gwybod am bellteroedd llawer byrrach.

_________________________________________________

__________________________________________________

Blynyddoedd yn ddiweddarach cyfaddefodd i mi, ei fod wedi argyhoeddi'r cyfamod i fynd â'r ferch y noson honno. Ni ddywedodd fwy o fanylion wrthyf nes i mi ei ddarllen ar ei statws Facebook, nad yw wedi newid ers amser maith.

Y noson honno, roeddech chi yno. Eich llygaid chi, eich gwefusau, roeddech chi yno. Eich gwên, eich tatŵ, eich chwys, roeddech chi yno.

Yn y bore gwelais eich llygaid eto, yn hardd, eich gwên, yn hardd, ond nid chi oedd e. Doeddech chi ddim yno

Rydych chi ym mhobman yn unig.

4 Yn ymateb i "Roeddech chi yno ..."

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.