Roeddech chi yno ...

Gwnaeth y ferch pirouette, troi ato, mynd ato, cwrcwd i lawr, a'i weld ar 34 centimetr. Yna roedd yn gwybod mai hi oedd hi, yr un llygaid ...

Roedd hi'n noson arferol, llafur caled yn y swyddfa. Dyddiau'r rhai lle'r oedd cerddoriaeth deithiol U2 yn swnio ar fysellfwrdd y Chamaco, a oedd yn cynnwys siaradwyr â Suround, yno yn y cefndir, symudodd Raúl gyda chlustffonau ei ben i rythm Arjona a'i hyrwyddwr y drefn; Tra diddymodd meringues Jorge rhwng y ciwbiclau, y tu hwnt, suddodd pob un tan 9 yn y nos gan geisio fectoreiddio'r hyn y gallai eu llygaid blinedig ei ffotoinddehongli.eYqL-1

Ond roedd y diwrnod hwnnw'n arbennig, chwaraeodd y tîm cenedlaethol gêm arall yn fwy -neu lai, peidiwch byth â bodbe-, felly argyhoeddodd y rhan fwyaf o gyfranogwyr y bos i amrywio'r wythnos, stopio wrth far nos i weld y fuddugoliaeth, yno yn ardal ddethol gringas Palmerola. Nid oedd yn gyffredin iddo fynd gyda ni, fel pennaeth roedd bob amser yn aros ar y llinell ochr, ond fel ffrind yr oedd yn hynod ymddiried ynddo, roedd hyd yn oed yn ymyrryd â materion na ddylai fod ganddo.

Fe ddechreuon ni, cerdded jôcs, gwaedlyd, creulon, ond braf i'r teimlad na fyddai mwy o fectorau ar gyfer y diwrnod hwnnw -a nos-. Adroddodd Raúl yr un bennod, pan daflwyd y mapiau yn y sbwriel, Juan yr un gyda’r mapiau gwlyb yn y gwrandawiadau cyhoeddus ar ddiwrnod brechu cŵn, fi yr un un a oedd yn fy adnabod, a phrin a barodd imi chwerthin am fod yn ddigrif o'r pumdegau.

Fe gyrhaeddon ni ffau, a oedd o'r tu allan yn edrych fel tŷ, ar ôl pasio'r drws fe newidiodd yr awyrgylch. Cytunodd y bachgen a oedd â phrofiad yn y tramwyfeydd hynny â'r gorilla O'r fynedfa, aeth â ni trwy dramwyfa i awditoriwm gyda goleuadau cylchdroi, pobl yn eistedd mewn seddi o dri, cam trionglog gyda thiwb fertigol yn y canol ac un llorweddol ar y diwedd, trwy'r standiau. Fe dalon ni gwmni wort mewn bwced oer, a oedd yn cynnwys rhai tocynnau plastig ar gyfer pirouettes arbennig.

Y parti, diflas. Hanner ffordd trwy'r ail hanner fe wnaethant arwain y detholiad 4 i 1, a heb fawr o arwyddion o oroesi. O gam eithafol, cyhoeddodd animeiddiwr ei bod yn bryd sbeisio'r gêm. Yn syth fe wnaeth y bobl bentyrru wrth y bar, dechrau clapio'n uchel mewn rhythm nad oedd a wnelo â'r gân BonJovi a oedd yn dod yn y cefndir. Ac felly, un wrth un, aeth tair merch heibio, pob un, gyda threfn debyg. Llwyfannau 4 modfedd, carpiau pryfoclyd. Cân deimladwy, yna pylu wnaeth y goleuadau a chân ramantus arwain y ferch at rythm cymeradwyaeth, po fwyaf, y lleiaf o ddillad, tra treuliodd rhai pobl anobeithiol eu tocyn bwriad cyntaf.

Ond pan gyrhaeddodd y bedwaredd ferch, fe newidiodd y llun. Aeth fy nghydymaith drws nesaf ychydig yn nerfus, ers i'r ferch fynd i mewn, cymryd y lemwn a'i wasgu i'w cheg gydag egni, yna setlo yn y gadair freichiau ac roedd yn ymddangos bod rhai gerau wedi troi y tu mewn i'w temlau. Y geg yn agored wrth i Pac-man drooled, gwyliodd y eboles yn troelli ar y bar, gan ei sychu'n sych gyda napcyn y cynigiodd iddi chavo yn y fertig arall, ac felly treuliwyd cân Carlos Vives, gydag arddull anorchfygol.

Roeddwn i'n gallu gweld amrannau fy ffrind yn cwympo hanner ffordd, fel Garfield, yna fe wibiodd, yn wydr fel marblis gwlyb. Lleihaodd y goleuadau, a dechreuodd y gân anfarwol Def Leppard: Mae cariadon yn brathu.

Pan fyddwch chi'n caru, ydych chi'n edrych yn y drych?

Gyda phwy ydych chi'n meddwl, ydy e'n edrych fel fi?

Ond nid oedd ei deimlad yn un o chwaeth ar unwaith, gan y byddai wedi rhoi’r tocyn yn ei ddannedd cyn gynted ag y dechreuodd y rownd, yn hytrach roedd yn ymddangos ei fod yn mynd a dod mewn siglen amser, a ysgydwodd ei fag ar y tangiad de-orllewinol ac ymateb mewn symudiadau bach. wyneb i waered. Mae'n rhaid bod ei hatgofion wedi bod yn hedfan yn ôl i'r flwyddyn gyntaf honno yn y coleg, pan oedd sach gefn a llyfrau nodiadau i gyd y cymerodd ofal ohoni i oroesi.

Ydych chi'n dweud celwyddau ac yn dweud ei fod am byth

Ac yna, cefais yr argraff ei fod yn gweld yn y llygaid hynny, wyneb cyfarwydd, efallai iddo ddod â'r cof iddo am gariad at y gorffennol, cyn morgeisi y bywyd hwn. Ychydig oedd yn poeni gwybod ei fod yn lleihau ei ddillad, ei lygaid a gwên gudd a ddaeth ag ef -ac roedd yn gwisgo- i garreg filltir bell, mewn curiad calon y tu ôl i'r adeilad Peirianneg Ddiwydiannol, cyn belled â chylchdro GLOASS ond mor agos â dal ei gam cludo.

Ydych chi'n meddwl ddwywaith neu ddim ond cyffwrdd 'n' gweler

Rholiodd ei lygaid mewn seibiannau miniog, ond nid yn ymyl 10-metr yr hafalochrog, roedd ymhell y tu hwnt. Yna roedd yn teimlo fel bod haen yn dod oddi ar ei epidermis, un, un arall, unwaith eto, mewn lympiau gwydd. Wrth i'r ferch ddangos ei rhoddion breuddwydiol, swniodd y gymeradwyaeth a chrogodd o'r polyn mewn tro chwyslyd. Ysblennydd!

Dydw i ddim eisiau cyffwrdd â chi ormod o fabi

Efallai y bydd cariad cos makin i chi yn fy ngyrru'n wallgof

Caeodd y ferch y earwig, gan orchuddio ei bywyd gydag un llaw, troi ato, mynd ato, cwrcwd, a'i weld ar 34 centimetr. Byddwn yn rhegi, yna ei fod yn gwybod mai hi oedd hi, yr un llygaid, roedd hi'n ymddangos bod y ferch yn gwrthdaro hefyd, tynnodd yn ôl a dychwelyd i'w sioe. Yna aeth ar ei hôl gyda'i lygaid nes ei fod wedi blino, fe wnaeth hi osgoi tra gallai ond ni wnaeth y pellter ddim mwy na hwyluso ei golygfa ffotogrammetrig ac o'r diwedd gostyngodd ei ên fel drôr.

Nid wyf yn credu mai cariad yw'r ffordd rydych chi'n ei wneud

Ar ôl cwpl o lygaid treiddgar, a oedd fel petai'n toddi yn yr awyr, ni allai orffen y gân, gwnaeth ystum i fodloni ei chynulleidfa, troi o gwmpas a mynd at y standiau. Galwodd y cyhoedd arni i'w gorffen, ond roedd hi eisoes yn cael cymorth gan y cyfamod, a roddodd ei dillad uchaf iddi, yr unig rai y gallai eu tynnu, a'i harwain i un pen i'r bar. Cuddiodd yr animeiddiwr bopeth, gwnaeth yr alwad gyntaf i'r merched i gyd a gofyn am gymeradwyaeth i'r Pamela gwych.

Felly dydw i ddim eisiau bod yno pan benderfynwch ei dorri

Mae brathiadau cariad yn caru gwaedu - mae'n dod â fi i'm pengliniau

Mae bywydau caru yn marw - nid yw'n syndod

Mae cariad yn caru cariadon - yr hyn sydd ei angen arna i

Aeth y ferch heibio, edrych i mewn i'w lygaid, cymryd ei law a rhoi cusan iddo ar y boch a sibrwd rhywbeth rhwng ei dannedd. Yna gadawodd. Roeddwn i'n gallu gweld yn ei llygaid tlws dair rhan o bump o ddagrau, roeddwn i wedi fy syfrdanu, fy syfrdanu ac nid oeddwn yn gwybod yn union beth i'w feddwl. Yn hollol nid oes unrhyw un yn gwybod beth i'w ddweud wrth ffrind, sydd yn sydyn ar daith gerdded nos yn ei gael ei hun ar bellter o 34 centimetr o'i lygaid yr ymddengys ei fod yn ei wybod ar bellteroedd llawer byrrach.

_________________________________________________

__________________________________________________

Flynyddoedd yn ddiweddarach fe gyfaddefodd imi iddo argyhoeddi'r com i fynd â'r ferch y noson honno. Ni ddywedodd wrthyf ragor o fanylion nes imi ei ddarllen ar ei statws ar Facebook, nad yw wedi newid ers amser maith.

Y noson honno, roeddech chi yno. Eich llygaid, eich gwefusau oeddech chi, roeddech chi yno. Eich gwên, eich tatŵ, eich chwys oedd hi, roeddech chi yno.

Yn y bore gwelais eich llygaid eto, hardd, eich gwên, hardd, ond nid eich un chi ydoedd. Nid oeddech chi yno.

Rydych chi ym mhobman yn unig.

4 Atebion i "Roeddech chi yno ..."

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.