O'r coups o Honduras a Paraguay

Yn gyntaf oll, dechreuaf drwy egluro fy mod yn ei alw'n coup d'etat oherwydd ar ôl misoedd o ymchwiliad, adroddiad y Comisiwn Gwirionedd yw'r enw fel y'i gelwid yn achos Honduras a dyma'r enw y bydd y ddadl ryngwladol yn arwain at ddwy flynedd o ddioddef i bobl Paraguayan.

Mae'r tebygrwydd yn niferus, yn y ddau achos mae'n frwydr gymdeithasol ac ideolegol rhwng cerrynt ceidwadol cyfoes yn erbyn syniadau sosialaidd. Buddiannau dosbarth sydd wedi bod yn dominyddu grym ers blynyddoedd yn erbyn bygythiad diwygiadau sy'n tanseilio ei statws. Anwybodaeth o fodelau eraill ac ystyfnigrwydd i gadw copļau gwael o brosesau o gyd-destunau eraill.

Mae'n wahanol, yn achos Paraguay, bod y weithdrefn yn bodoli'n briodol yn ffigur y Farn Wleidyddol a'i bod eisoes wedi'i chymhwyso ar sawl achlysur; y ddadl yw'r frys y cafodd ei chyflawni ynddo. Yn y achos Honduras rhaid iddo gael ei ddyfeisio drwy droelli braich y gyfraith yng nghlust cyfreithiwr llwynog na lwyddodd neb i'w dreulio o dan yr enw "Rhoi'r gorau i swyddogaethau yn awtomatig" ac yn ddiweddarach "Olyniaeth Gyfansoddiadol." Yn olaf, awgrymodd adroddiad y Comisiwn Gwirionedd y dylai'r Arbrawf Gwleidyddol gael ei weithredu yn Honduras ac ar ôl yr argyfwng ym Mharaguay mae'n sicr y byddwn yn ei gael mewn ychydig flynyddoedd.

Mae gwahaniaeth mawr hefyd rhwng derbyn Lugo yn gyhoeddus a'i benderfyniad tybiedig i aros yn Paraguay. Yn achos Honduras cafodd ei dynnu o'r wlad yn ei bamjamas ac fe'i gosodwyd yn Costa Rica, wrth gwrs yn ei fag credyd dillad. Yn y ddau achos, y tu hwnt i'r werin, mae'r ddau yn amlygu afreoleidd-dra yn gyhoeddus, ymosodiad yn erbyn democratiaeth a'r byd yn cytuno iddynt. Arweiniodd yr aflonyddwch cymdeithasol yn Honduras at flwyddyn o wrthryfela, nad wyf yn credu eu bod mor eithafol yn Paraguay; yr ennill yn hyn o beth oedd y blaid Rhyddid ac Adfywiad eginol sy'n arwain y mudiad sosialaidd i lefel o gyfranogiad nad yw'n stopio poeni am y ddwy blaid draddodiadol; nid oherwydd eu bod yn ofnus iawn ohono, ond oherwydd ei reolaeth wleidyddol ddirywiedig, fe wnaeth ef ei ysgogi.

Yn yr un modd, parhaodd podau'r wladwriaeth yn eu lle, y milwyr ar y cyrion yn eu barics a'r cyfryngau yn chwarae rôl amhrisiadwy fel sy'n gwerthu pysgnau yn y stondinau syrcas. Yn cael ei gynnig er hwylustod i chi yn hytrach na chynnal niwtraliaeth.

Ac yna'r diplomyddiaeth ryngwladol gyda'r un gêm, nid yw'r gwledydd chwithig yn ei adnabod, mae'r gweddill yn cael ei alw i dawelwch yn aros i'r olygfa gomig ddigwydd. Mae'n fy atgoffa o'r Tun Tun yn America, lle gallwn weld sut mae gwledydd y cyd-destun Nordig yn ein gweld ni ynghanol cyplau a chyffuriau.

CASGLIADAU

Yn bendant mae gwleidyddiaeth ryngwladol yn gofyn am ddiweddariad â mwy o ddilysrwydd cyn y dyfeisiadau newydd "a wnaed yn America Ladin" gyda rheolau a rôl OAS llai bland mewn patrymau a nodwyd yn glir:

  1. Y model newydd o coups d'etat. Mae hyn eisoes yn gyfystyr â phatrwm ac ymddengys fod y farn wleidyddol yn addas ar ei gyfer. Er ein bod wedi gweld autogolpes i bwerau eraill, bydd y "coup cyfansoddiadol" i'r weithrediaeth gyda sail gyfreithiol yn cael ei roi bob tro y daw'r ddau bŵer arall i gytundeb.
  2. Y model newydd o unbennaeth. Nid ydym chwaith yn anwybyddu bod y ffenomen boblogaidd yn mynd rhagddi gyda'r thema o aildrefnu parhaol yn arddull Hugo Chávez o leiaf yn unbennaeth filwrol glasurol. Gyda llawer o garedigrwydd o natur gymdeithasol, mae'r rheolwr yn rhy beryglus i gredu mai dim ond y ceirios sydd i'w gael. Pwy sy'n ei stopio?
  3. Yr ymyriad rhyngwladol. Er na all yr OAS anfon y gwarchodwyr heddwch i ddymchwel llywodraeth de facto, mae'r siarter ddemocrataidd yn ein galluogi i chwarae gydag ochr wan y gwledydd hyn sy'n canolbwyntio ar eu heconomïau trist, torri cronfeydd cydweithredu, cyfyngu ar gredyd amlochrog a chau ffiniau. Yn achos Honduras, cydnabyddir y gallai'r OAS fod wedi atal yr argyfwng neu o leiaf fod yn fwy ymwybodol o'r hyn oedd yn digwydd. Os na chaiff yr OAS ei ddiweddaru, mae'r risg o ymyrraeth yn beryglus.

Ac yn ein hachos ni, os ydym am i Ewropeaid stopio gweld ei gilydd mewn cynffonnau, dylem roi'r gorau i'w defnyddio. Her aruthrol!

Nid yw ein problem bellach yn gorgyffwrdd neu'n unbennaeth ond ein cyfranogiad gwan yw mynnu bod y rhai sy'n dewis cyflawni eu haddewidion yn yr ymgyrch, yn rhoi parhad i gynlluniau tymor hir ac yn gwneud buddsoddiadau mwy ym meysydd addysg, iechyd, tai a diogelwch. cymdeithasol Bydd addysg well yn ein gwneud yn fwy gofalus wrth ddewis a hefyd yn rhoi syniadau gwell i ni gymryd rhan yn y fath fodd fel bod y gyfraith yn cael ei chymhwyso ac yn lleihau ruption r llygredd sy'n bodoli ar hyn o bryd oherwydd ni ac nid gwleidyddion.

Rhaid i ni syrthio i'r ymwybyddiaeth na fydd neb yn dod atom i symud ymlaen, bod yn rhaid i unrhyw ateb ddod allan ohonom ein hunain. Wrth gwrs, mae hynny'n golygu cyfraniad gweld yr hyn sydd wedi gweithio i eraill. Does dim byd o'i le gyda mynd i weld sut mae'r gwledydd Nordig wedi gwneud, beth mae'n ei wneud -ac nid yw- Sbaen, beth mae'r Unol Daleithiau yn ei wneud, beth wnaeth Chile, beth mae Periw, Costa Rica yn ei wneud; gweler senarios eraill yn agor y weledigaeth ac yn rhoi mwy o ddadleuon i ni. Peidiwch â chopïo / gludo ac addasu polisïau hirdymor nad ydynt yn cael eu gollwng bob pedair blynedd a chryfhau cyfranogiad dinasyddion, sef y gwarantwr parhad mwyaf.

Wrth gwrs, gallai fod yn llawer i'w ofyn. Ond mae'n rhaid i ni anelu, ac at faint ein cyrraedd mae'n rhaid i ni gyfrannu o'n mannau. Yn realistig ond heb golli optimistiaeth.

Os bydd yr argyfyngau hyn ar eu hennill, y dyddiau hynny rydym yn fwy ymwybodol o bethau y gallem fod wedi eu hadnabod erioed. Bod niwed di-droi'n-ôl yn cael ei wneud i'r ddwybleidiolrwydd, bod y llywodraethwyr yn gwybod y byddwn yn eu gwylio ac y byddwn bob dydd yn ceisio mwy o gyfranogiad ... hyd yn oed os bydd yn rhaid inni eu taflu i ffwrdd trwy farn wleidyddol.

Pwynt negyddol yw a yw'r treial hwn yn wir yn rhwystr i gam-drin ac nid ymgyfreitha pwerau nad yw'n ychwanegu at yr annibyniaeth fflamau. Byddai'n ddiddorol gweld ergyd i'r Pŵer Deddfwriaethol am fod yn defnyddio tasgau gweithredol gyda chyllideb ar gyfer cymorthdaliadau mewn prosiectau, am ddefnyddio cronfeydd y Senedd i ymgyrchu'n wleidyddol er gwaethaf y ffaith bod y gyfraith yn ei atal. Mae hefyd yn drychinebus mai'r boblogaeth yr effeithir arni fwyaf ar ôl argyfwng gwleidyddol yw'r boblogaeth, oherwydd mae dirywiad yr economi a sefydlogrwydd cymdeithasol yn gofyn am flynyddoedd i wella.

Mewn dwy flynedd, bydd adroddiad comisiwn gwirionedd Paraguay yn dweud:

  • Beth oedd coup d'état
  • Bod pawb yn euog
  • Bod yr amnest yn eu cynnwys nhw i gyd

I gloi, ni ddigwyddodd dim.

Un Ymateb i "O'r coups yn Honduras a Paraguay"

  1. Erthygl ardderchog, Honduran ydw i, sy'n ysgrifennu o Nicaragua. Mae'n gorfodi pobl Paraguay, p'un a oedd yn coup d'état ai peidio, yw'r un sy'n dioddef fwyaf o benderfyniadau drwg gwleidyddion.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.