Megaupload yn agos a rhai adlewyrchiadau

Mae'r mater wedi dod yn fom byd-eang ar adeg yr oedd deddfau SOPA a PIPA eisoes wedi cynhesu'r amgylchedd. Mae'r datgeliadau o'r nifer o filiynau a gafodd eu creu gan eu crewyr a'r isadeiledd rhyngwladol yr oeddent wedi'i ymgynnull yn syndod, ynghyd ag ymatebion y gymuned ddefnyddwyr gyda chyfiawnhadau yn amrywio o athroniaeth uchel i'r hurt aruchel. Mae gweithredoedd grwpiau fel Anonimous yn ein rhybuddio y gall rhyfel mewn seiberofod fod yn angheuol i'r ddibyniaeth rydyn ni'n byw arni mewn byd cysylltiedig a globaleiddiedig.

Y mater dan sylw yw bod Megaupload wedi dod yn gyfeirnod enfawr ar gyfer lawrlwythiadau. Dywedir bod y busnes hwn wedi cymryd dim llai na 4% o draffig dyddiol ar y Rhyngrwyd, sydd wedi ei gau o dan ddadl o fod wedi bod «.wedi'i gynllunio at bwrpas anghyfreithlon".

Yr ochr gyfreithlon i hyn

Mae'n bendant yn angenrheidiol gan lywodraethau, cwmnïau a gweithwyr proffesiynol datblygu polisïau hawlfraint. Mewn llawer o America Ladin, mae entrepreneuriaeth greadigol yn anneniadol, megis ysgrifennu llyfrau, cynhyrchu cerddoriaeth, ffilmiau neu ddatblygu offer cyfrifiadurol oherwydd ei bod yn eithaf eang nad lladrad yw gwneud copïau anghyfreithlon, mewn llawer o achosion mae gwaith llywodraethau cyn lleied. bod hyd yn oed swyddfeydd y wladwriaeth yn defnyddio trwyddedau anghyfreithlon ac yn hyrwyddo cerddoriaeth amgylchynol "werin" sydd wedi'i chopïo gan niweidio awdur lleol a fuddsoddodd yn ei gynhyrchu.

Mae'r dadleuon bod y feddalwedd yn ddrud iawn yn mynd yn chwerthinllyd iawn, i roi cwpl o enghreifftiau:

Pam mae rhaglen GIS berchnogol werth 1,500 o ddoleri? A pham mae'n rhaid i chi dalu 1,300 am bob estyniad?

Oherwydd bod y farchnad fel yna, mae cynnal diwydiant rhyngwladol yn costio arian, mae lleoli'r cynnyrch a'i ddiweddaru yn gofyn am benderfyniadau marchnata sy'n rhoi pris arno yn y pen draw.

Ond hefyd oherwydd gyda'r offeryn hwnnw rydyn ni'n gwneud arian, mae un swydd fapio â gwefr gymedrol yn caniatáu inni adfer y buddsoddiad hwnnw. Rydym yn fwy cynhyrchiol oherwydd ein bod yn gwneud gwaith o ansawdd gwell fel y gwnaethom o'r blaen gyda mapiau ar bapur Maila a'i groes-groesi ar fwrdd ysgafn neu yn y gwydr ffenestr.

Ni allwn wadu bod technoleg yn ein gwneud yn fwy cynhyrchiol. Rydym yn talu am gyfrifiadur, oherwydd gydag ef rydym yn cynhyrchu mwy o gyfleustodau, rydym yn talu am feddalwedd CAD oherwydd ni allem fachu ar y bwrdd lluniadu a gwneud pethau â chynhyrchedd is. Dyna pam rydyn ni'n talu meddalwedd a chaledwedd i mewn, oherwydd rydyn ni'n ei wneud mewn llai o amser a chyda'r ansawdd y mae'r cleient yn ei fynnu; Mae'r ddau achos yn cynrychioli budd economaidd. Blawd o sach arall yw bod rhai cwmnïau'n drysu arloesedd â phrynwriaeth, ond fel arfer does neb yn arbed theodolit Gwyllt y saithdegau ac yn prynu gorsaf gyfan dim ond oherwydd ei bod yn fwy coeth.

Os nad ydym yn credu hynny, rydym yn defnyddio meddalwedd Ffynhonnell Agored Ac mae drosodd. Yr un swydd -ac yn well- Gellir ei wneud gydag offeryn rhad ac am ddim fel gvSIG neu Quantum GIS. Trueni na ellir dweud yr un peth mewn dewisiadau amgen rhad ac am ddim eraill sydd heb lawer o aeddfedrwydd a chynaliadwyedd.

Mae'n annheg! Ym Megaupload gwnaethom lawrlwytho llyfrau yr oeddem yn eu meddiannu yn y Brifysgol, ac nid yw rhai ohonynt hyd yn oed yn bodoli.

megaupload

Gadewch i ni fod o ddifrif. Os yw rhywun yn y Brifysgol, mae hynny oherwydd eu bod wedi dysgu'r gwerth y mae gwybodaeth yn ei gynrychioli. Mae'n rhaid i chi fuddsoddi mewn llyfrau, os nad oes gennych chi arian ar eu cyfer, yna rydych chi'n cyfyngu'ch hun i'r posibiliadau yn llyfrgell y Brifysgol. Ond nid oes modd cyfiawnhau diffyg gwasanaethau addysgol ar gyfer arfer anghyfreithlon, pe bai hynny'n wir pan fyddwch chi'n graddio, byddwch chi'n cerdded o gwmpas yn dwyn eiddo rhywun arall er eich budd eich hun.

Yn hwyr neu'n hwyrach mae'n rhaid i ni ddeall bod gradd hefyd yn ein gwneud ni'n weithwyr proffesiynol, mae hyn yn cynnwys parch at y buddsoddiad y mae eraill yn ei wneud mewn gwybodaeth a'i fod yn digwydd mewn rhaglen gyfrifiadurol neu lyfr. Ar ôl i chi gael eich gradd, rydych chi'n disgwyl bod yn fwy cynhyrchiol nid yn unig oherwydd i chi ddysgu mwy, ond oherwydd y gallwch chi godi tâl yn well; oherwydd mae'n debyg na wnewch chi ymgynghoriad a'i roi i ffwrdd i'r cwmni a'ch comisiynodd i wneud copïau a'i ddosbarthu ar-lein.

Nid yw'n ymwneud ag athroniaeth na chrefyddoldeb, dim ond parch at yr egwyddor gyffredinol a ddywedodd Confusio 300 flynyddoedd cyn Crist: dim ond parch cyn Crist:

Yr hyn nad ydych chi am i eraill ei wneud i chi, ni ddylech chi wneud iddyn nhw.

Yr ochr anghyfreithlon

môr-leidrMae'r mater yn gymhleth oherwydd sefyllfaoedd ymarfer nad oeddent yn bodoli 30 mlynedd yn ôl. Ni fu môr-ladrad erioed mor «hawdd i'w ymarfer«. Mae'r cwestiwn yn destun cwestiwn: os yw'r hyn a wnaeth yr FBI yn gyfiawn, wedi'i gefnogi ac yn gyfreithlon, yna beth yw pwrpas Deddf SOPA?

Mae'r lletchwithdod yn parhau i fod yng nghydbwysedd cyfraith ryngwladol. Hawl y rhai a ddefnyddiodd Megaupload i storio ffeiliau nad oeddent yn torri hawlfraint, ac a oedd wedi talu am y gwasanaeth hwnnw. Yna, mae dylanwad cwmnïau 30 yn pwyso mwy na hawl miliynau o ddefnyddwyr.

Efallai mai'r hyn sy'n poeni fwyaf yw'r arferiad ymyrraeth hwnnw y mae'n rhaid i'r pwerau hyn wneud yr hyn yr ydym i gyd yn ei wybod eisoes. Tybed:

Os daw terfysgwr a erlidiwyd gan Lywodraeth Kuwait i guddio yn rhanbarth Tomball, ar amser 1 Houston, a fydd yr Americanwyr yn gadael i sawl gwlad yn y Dwyrain Canol ddod i fomio sawl ardal yn Texas nes iddynt ddod o hyd iddo?

Ond maen nhw'n credu bod ganddyn nhw'r hawl i'w wneud unrhyw le yn y byd.

Felly, codi lletchwithdod yr hyn maen nhw wedi'i wneud gyda Megaupload, yw:

Beth fyddai'n digwydd pe bai'r cwmni'n dangos hynny yn y gweinyddwyr e-bost Gmail yn cael ei storio llawer o ddeunydd hawlfraint?

Pe byddent yn defnyddio'r un driniaeth, ac yn penderfynu cau Google, heb os, byddai'n anhrefn ledled y byd. Ond mae'n debyg nad ydyn nhw'n cau Google, ond maen nhw'n ei wneud gyda'r gwasanaeth sy'n caniatáu gweithredu anghyfreithlon ac maen nhw'n cau Gmail dros nos. O ystyried faint rydyn ni nawr yn dibynnu ar gyfrif e-bost: lle mae ein ffeiliau'n cael eu storio, mae monitro ein gwaith, symudiad ein busnes, cysylltiadau, dim ond meddwl amdano yn achosi fel eisiau pee.

Mae yna lawer i'w siarad hefyd am dorri preifatrwydd. Mae achos Megaupload yn dangos bod pwerau sy'n gallu gwybod preifatrwydd mewn cyfathrebiadau electronig. Ac os oedd rhywun eisiau defnyddio hynny er drwg ... mae'n frawychus. Y tu hwnt i'r ffaith bod sgyrsiau allgyrsiol Facebook, Gmail neu Yahoo Messenger yn cael eu gwneud yn gyhoeddus dim ond trwy ysgrifennu cyfeiriad e-bost y ddau berson, byddai'n angheuol i gwmnïau mawr fanteisio ar wybodaeth eu cystadleuwyr i fanteisio.

Ynglŷn â hyn, mae'r Gwasanaethau P2P a llawer o gynllwynion ... mae mwy i siarad amdano ac nid yw'n ffitio yn yr erthygl hon.

Ac yna?

Os oes cynnydd o ran cau Megaupload, mae pob cwmni sy'n cymryd rhan mewn gweithredoedd tebyg wedi gwawrio yn adolygu eu strategaethau, gan gynnwys gwasanaethau yr ydym i gyd wedi'u defnyddio a chydag ansawdd da iawn fel yn achos DropBox neu Yousendit. Nid oes angen bod yn rhifwyr ffortiwn i ragweld bod diweddariad o bolisïau defnydd yn y safleoedd hyn a mwy o oruchwyliaeth mewn arferion sy'n addas ar gyfer anghyfreithlondeb.

Nid nad oes ganddyn nhw, ond ar hyn o bryd pan rydych chi'n riportio torri, mae'r protocol yn arwain at y cais am gymaint o wybodaeth i brofi mai chi yw awdur neu berchennog cynnyrch sy'n rhoi'r awydd i chi anghofio'r pwnc; fel eu bod yn y diwedd yn dileu ffeil defnyddiwr yn unig, yn lle cyffredinoli'r rhybudd i'r brand yr adroddwyd arno.

I'r gwrthwyneb, ni ddylai pwy sy'n uwchlwytho ffilmiau, cerddoriaeth, meddalwedd neu lyfrau brofi unrhyw beth. Mae'n rhaid i chi ysgrifennu enw brand yn Google, AutoCAD 2012 i roi enghraifft, a byddwn yn gweld bod y safleoedd lawrlwytho yn gwneud cymaint o waith optimeiddio nes eu bod yn ymddangos gyntaf mewn peiriannau chwilio, hyd yn oed lawer gwaith cyn yr un gwneuthurwr. Mae'n sicr y bydd yn rhaid i Google wneud addasiadau i'r algorithm.

Fel y digwyddodd gyda Napster, ni fydd Megaupload yn gallu adfywio, nid o law ei awdur y mae ei hanes troseddol ychydig yn llai na thrychinebus. O bosib y bydd y gymuned hacwyr yn mynd ag ef yn ôl, neu'r safleoedd a elwodd o gynhyrchu traffig i'r cynnwys hwn, ond y peth mwyaf sicr yw y bydd y cystadleuwyr yn cymryd camau i atal anghyfreithlondeb er mwyn dwyn y sefyllfa yr oedd Megaupload wedi'i rheoli, a gyrhaeddodd 50 Miliwn o ymweliadau dyddiol. O bosib ychydig iawn fyddai gan bob un ohonyn nhw ddiddordeb mewn gwneud streic newyn i amddiffyn Megaupload, oherwydd gyda'r newyn a ddaeth â nhw, gallai eu diwedd fod yn ddialedd melys. Un o'r cyfan fydd yr un newydd; ie gyda rheolau newydd cyn y rhybudd hwn.

Pwy fydd e? MediaFire, Filefactory, Quicksharing, 4shared, Badongo, Turboupload ... nid yw'n fater o amser, mae'n fater o SOPA.

Beth sydd nesaf

Wel, yn syml, rhaid inni ymladd fel nad yw deddfwriaeth SOPA / PIPA a'i deilliadau ym mhob gwlad yn pasio gyda'r lefel honno o uwch-bwerau. Nad yw gwleidyddion yn gwneud deddfau nad ydyn nhw hyd yn oed yn eu deall, sy'n cael eu rheoleiddio yn y fath fodd fel nad oes unrhyw amwysedd sydd eisoes wedi cael ei egluro i syrffed bwyd gan y rhwydwaith.

I'r rhai ohonom sy'n ymroddedig i weithio, rydym yn adennill mwy o ymwybyddiaeth bod ein swyddfeydd yn defnyddio meddalwedd gyfreithiol ac yn symud ymlaen i wybod y dewisiadau amgen Ffynhonnell Agored sydd â llawer i'w gynnig.

I'r rhai a ddefnyddiodd Megaupload yn gyfreithlon, i ymladd am gael yr hawl i gael ei dychwelyd, o leiaf er mwyn gallu lawrlwytho'r ffeiliau yr oeddent wedi'u storio, eu huwchlwytho i safle arall a chywiro dolenni a gyfeiriodd draffig i'r ffeiliau hynny. Mae'n sicr y gellir dod o hyd i gynnwys heb ddiogelwch a oedd yno ac a oedd yn cynrychioli cyfraniad diwylliannol mewn man arall.

Ac i'r rhai a wnaeth fôr-ladrad enfawr ym Megaupload ... i ofalu amdanynt eu hunain oherwydd eu bod wedi darparu llawer o wybodaeth, nawr mae hynny a phopeth a wnaethant y tu mewn yn hysbys mewn achosion cyfreithiol.

3 Yn ymateb i “Cau Megaupload a rhai myfyrdodau”

 1. Bydd môr-ladrad bob amser yn bodoli, nid yn unig yn y cyfryngau digidol, yn anffodus mae'n rhan o'n hamgylchedd fel cymdeithas ac nid yw hynny'n golygu fy mod o blaid. Mae'r ffenomen hon, fel popeth da a drwg amdanom ni fel bod dynol, bellach yn cael ei hadlewyrchu yn y byd digidol.
  Yr hyn sy'n wir hefyd, yw, gyda'r cyflogau cyffredin a dderbyniwn, ni allwn brynu trwyddedau o'r fath. Dyma lle nad oes ecwiti, lle mae cwmnïau mawr yn dadansoddi eu costau ar gyfer cwmnïau mawr neu bobl fawr.
  Problem SOPA, PIPA, ACTA ymhlith eraill, yw ei fod yn rhoi pŵer i lywodraethau a chwmnïau, gan dorri gyda phreifatrwydd defnyddwyr a chael budd ohonynt.
  Cymeraf fel enghraifft, yma ym Mecsico, y byddai cribddeiliaeth dros y ffôn yn dod i ben, trwy gofrestru'r ffonau symudol gyda'n data personol fel yr enw a CURP, na ddigwyddodd hynny. Wrth feddwl bod gan y llywodraeth y data preifat hyn, rwy'n dechrau ysgwyd i wybod eu bod yn cyrraedd y dwylo anghywir. Cyfarchion

 2. Wrth gwrs, mae'n ffenomen gymdeithasol mor hawdd ei datrys â dod â thegwch i'r byd. 🙂

  Ond mae'n wir hefyd nad yw llawer o fôr-ladrad yn ufuddhau i'r angen i gynhyrchu, ond mania ar gyfer prynwriaeth:

  Os na all rhywun brynu AutoCAD yn llawn, prynwch LT, am yr hyn sy'n cyfateb i US $ 1000
  Os na allwch chi, yna rydych chi'n prynu IntelliCAD ar gyfer UD $ 500 ac os yw'n ymddangos yn ddrud iawn yna rydych chi'n prynu QCAD ar gyfer UD $ 60.
  Os nad oes gennych hanner yr isafswm cyflog ar gyfer QCAD, yna disgwylir blwyddyn a gostyngir LibreCAD.

  Dewis arall yw cydio yn y bwrdd lluniadu a'r chinograffwyr. Os byddwch chi'n penderfynu ar IntelliCAD, byddwch chi'n gwneud yr un peth ag y byddech chi gydag AutoCAD, ac yn codi tâl ar eich gwaith. Gyda 14 llun wedi eu gwneud gan gartwnydd am bris o US $ 37, gellir talu'r drwydded.

  Y broblem yw pan gredwn fod môr-ladrad yn arfer cywir oherwydd ei bod yn amhosibl stopio. Dyma pam mae mentrau OpenSource yn ei chael hi'n anodd bod yn gynaliadwy, oherwydd mae pobl yn ei gweld hi'n haws hacio Microsoft Office na dysgu OpenOffice.

  Mae arfer gwael yn ein harwain i gredu y gellir lawrlwytho popeth oddi yno am ddim. I'r graddau nad yw pobl eisiau talu am drwydded Stitchmaps sy'n werth US $ 50.

  Cyfarchion, diolch am y mewnbwn.

 3. Ni fyddai môr-ladrad pe bai gan bobl ddigon o arian i brynu'r cynhyrchion. Ac mae pris y cynhyrchion yn afresymol. Ym Mecsico, byddai'n rhaid i berson sydd eisiau prynu'r autocad 2012, er enghraifft, godi dwy flynedd o isafswm cyflog er mwyn cael mynediad i'r rhaglen. Tra yn yr Iseldiroedd, byddai rhywun sydd eisiau prynu'r un rhaglen yn costio tri mis o isafswm cyflog. Mae'r gwahaniaeth yn gymdeithasol, mae pobl yn cyrchu môr-ladrad oherwydd y ffaith syml bod y cynnyrch gwreiddiol ymhell o'u realiti.
  Wrth gwrs, rydych chi'n mynd i ddadlau nad ydych chi'n prynu'r autocad 2012, eich bod chi'n prynu drôr i fynd esgidiau bowlio.
  Mae môr-ladrad yn ffenomen gymdeithasol ac economaidd. Nid yw wedi'i gau i hawlfraint yn unig.
  Er enghraifft, mae llawer o lyfrau nad ydyn nhw'n sylfaenol wrth ffurfio myfyrwyr, i'w cael bellach mewn llyfrgelloedd. Ond nid ydych chi'n dod o hyd iddyn nhw mewn siopau llyfrau chwaith. Pam? Am y ffaith syml nad ydyn nhw'n fasnachol ac ni ddylai'r cwmnïau cyhoeddi eu golygu. Maent yn syml ac yn eu cau, ond maent yn cadw'r hawlfreintiau, nid ydynt yn eu gwerthu nac yn eu rhoi i fyny. Ac yna beth am y teitlau hynny? Fe'u collir gan weledigaeth fasnachol.
  Beth allwch chi feddwl am batentau meddyginiaethau. Pan fyddwch chi'n darganfod bod y prif labordai fferyllol yn cwrdd yn y Swistir i gytuno i beidio â gostwng pris meddyginiaethau.
  Neu’r lladrad y mae microsoft yn ei wneud i mac er mwyn ennill 7; dwyn technoleg o Boing i Aerobus; neu ddwyn technoleg o Cervélo i Cannondale; y Porsche yn ysbio ar Mac Laren; Technoleg dwyn Intel a swyddogion o AMD; Android, yn cythruddo Steve Jobs am ladrad diwydiannol; neu Apple yn erbyn y Phillips; y Mercedes Benz ar beirianwyr y Maseratti.

  Mae'n hawdd iawn cael pren mesur ond mesur mewn dwy ffordd wahanol. Y broblem yw bod corfforaethau trawswladol eisiau cael gweddill dynoliaeth fel cleientiaid cleient goddefol. Dim ond hynny, nid ydyn nhw'n gweld pobl fel yr hyn ydyn nhw. Gweld pobl fel arian. I'r un i dynnu.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.