Newyddion Geo-Beirianneg - Blwyddyn Mewn Seilwaith - YII2019

Yr wythnos hon cynhelir y digwyddiad yn Singapore Y Gynhadledd Blwyddyn Mewn Seilwaith - YII 2019, y mae ei brif thema'n canolbwyntio ar symud tuag at ddigidol gyda ffocws ar efeilliaid digidol. Hyrwyddir y digwyddiad gan Bentley Systems a chynghreiriaid strategol Microsoft, Topcon, Atos a Siemens; eu bod, mewn cynghrair ddiddorol yn lle rhannu gweithredoedd yn unig, wedi dewis cyflwyno atebion gwerth ychwanegol gyda'i gilydd o fewn fframwaith tueddiadau'r pedwerydd chwyldro diwydiannol a gymhwysir i geo-beirianneg, yn bennaf ym meysydd peirianneg, adeiladu, cynhyrchu diwydiannol. a rheoli dinasoedd digidol.

Y dinasoedd, y prosesau a'r dinesydd.

Yn bersonol, ar ôl 11 mlynedd o gymryd rhan yn ysbeidiol fel gwasg neu reithgor yn y digwyddiad hwn, y fforymau diwydiant fu'r hyn rwy'n ei werthfawrogi fwyaf. Nid oherwydd bod rhywbeth newydd yn cael ei ddysgu'n benodol, ond oherwydd bod y cyfnewid hwn yn caniatáu inni weld i ble mae pethau'n mynd. Nid oes unrhyw beth nad yw'n digwydd mewn diwydiannau eraill, ond yn y bôn eleni, mae cyfeiriadedd at brosesau a'r dinesydd yn ganolbwynt sylw; Ni fyddai'n rhyfedd bod holl offer TG y cwmni hwn yn cael eu symleiddio i'r pynciau hyn, ar blatfform modelu a rhyngweithredu a rennir.

Chwe fforwm y digwyddiad hwn yw:

  1. Dinasoedd Digidol: Eleni dyma fy hoff un, sydd wedi ymrwymo i roi rhwystr uniongyrchol i'r gystadleuaeth trwy ddweud bod yr asedau yn y ddinas yn mynd y tu hwnt i GIS + BIM. Y cynnig gwerth yw cyflwyno systemau cysylltiedig a llifau integredig yn lle datrysiadau lluosog, wedi'u halinio â'r grwpio portffolio a welsom yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a'r caffaeliadau newydd sydd yn lle meddwl am integreiddio modelau rheoli data peirianneg. a'r geo-ofodol, maent yn ceisio symleiddio modelu dinasoedd o safbwynt cyfannol, gan feddwl am brosesau annatod yr hyn y mae pobl yn ei feddiannu yn rheoli mewn dinas: cynllunio, peirianneg, adeiladu a gweithredu.
  2. Systemau Ynni a Dŵr: Mae'r fforwm hwn yn canolbwyntio ar heriau ymddygiadau defnyddio adnoddau a pharatoi amodau i gynnal twf y galw. Mae'r bet gwerth ar sut y gellir gwneud penderfyniadau gwell o reoli cyfannol rhwydweithiau dosbarthu, cyflenwi trwy reoli awtomataidd.
  3. Rheilffyrdd a Thramwy: Bydd mecanweithiau adeiladu awtomataidd, gwybodaeth ar unwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau, prosesu mewnbwn a lleihau costau o dan reoli cylch bywyd asedau presennol ac ehangu yn seiliedig ar dwf trefol yn cael eu trafod yma.
  4. Campws ac Adeiladau: Mae'r fforwm hwn yn ceisio trafod a gosod yr her ar gyfer efelychu amseroedd a symudiadau pobl. Yn ogystal, sut y gall rheolaeth ddigidol arwain at drawsnewid atebion symudedd trefol.
  5. Ffyrdd a Phontydd:  Bydd hyn yn dangos sut y gallwch ail-ddylunio'r prosesau a'r gweithdrefnau adeiladu gan ddefnyddio mecanweithiau adeiladu digidol ac efelychu.
  6. Seilwaith Diwydiannol:  Mae hwn yn fforwm eithaf aeddfed yn atebion PlantSight ar gyfer gweithredu prosiectau optimized mewn systemau nwy, olew a mwyngloddio.

Aeddfedrwydd cynghreiriau

Mae wedi bod yn ddysgu meistrolgar sut y cynigiodd cwmni a oedd yn cael ei reoli gan deulu, yn lle mynd yn gyhoeddus, gryfhau ei asedau er mwyn cymryd ei ddyfeisgarwch tuag at y chwyldro nesaf yn y diwydiant, law yn llaw â chwmnïau blaenllaw yn y peirianneg (Topcon), gweithredu (Siemens) a chysylltedd (Microsoft). Yn ystod y blynyddoedd diwethaf gwelsom beth fydd ProjectWise gyda chyrhaeddiad rhwydwaith Azure, yn ogystal â PlantSight tuag at y farchnad gynhyrchu ddiwydiannol gyfan.

Eleni, ni fu'r syndod yn llai, gyda'r fenter ar y cyd Bentley Systems - Topcon, yn canolbwyntio ar greu dulliau adeiladu newydd yn seiliedig ar dechnoleg a symleiddio prosesau. Ni ddaeth yr ateb hwn allan o lewys y crys, ond mae'n ganlyniad mwy na blwyddyn o ymchwil a chydweithio gan fwy nag 80 o gyfranogwyr rhwng sefydliadau'r llywodraeth, cwmnïau preifat a gweithwyr proffesiynol a oedd eisoes wedi bod yn defnyddio datrysiadau TG, offer, gweithdrefnau a da arferion yng nghylch bywyd prosiectau seilwaith mawr. Rheolwyd hyn drwyddo Academi Adeiladu, a'r canlyniad yw Gwaith Adeiladu Digidol DCW

Gwaith Adeiladu Digidol, Mae'n agored i bob math o fusnesau yn nhuedd y pedwerydd chwyldro diwydiannol, ond yn benodol yn y sector adeiladu, gall cwmnïau wella eu prosiectau adeiladu - trwy ddefnyddio llifoedd gwaith digidol - ar y cyd â'r tîm o arbenigwyr. o DCW, a fydd yn ei dro yn darparu awtomeiddio digidol a'r gwasanaeth "gefeillio" fel y'i gelwir.

Gwireddu'r symbiosis hwn rhwng cleient-gwmni, Gwaith Adeiladu Digidol, Bydd Bentley a Topcon, yn ei dro, yn ceisio blaenoriaethu eu buddsoddiadau mewn gwella ac ailgynllunio meddalwedd peirianneg adeiladu. Ni allai Greg Bentley, Prif Swyddog Gweithredol Bentley Systems ei wella:

“Pan wnaethom ni Topcon a chydnabod cyfle Constructioneering i ddiwydiannu’r gwaith o gyflawni prosiectau cyfalaf o’r diwedd, gwnaethom addo yn y drefn honno i gwblhau eu gofynion meddalwedd. Mewn gwirionedd, mae ein galluoedd meddalwedd newydd yn ei gwneud hi'n bosibl adeiladu efeilliaid digidol: cyd-destun digidol cydgyfeiriol, cydrannau digidol a chronoleg ddigidol. Yr hyn sy'n weddill, trwy ddod yn ddigidol ar gyfer adeiladu seilwaith, yw bod prosesau pobl ac adeiladwyr yn manteisio ar dechnoleg. Rydym ni a Topcon wedi ymrwymo llawer o'n hadnoddau gorau, gweithwyr proffesiynol sydd â phrofiad mewn adeiladu a meddalwedd, i wasanaethu ysgwydd wrth ysgwydd, mewn helmedau rhithwir, i arloesi yn yr integreiddio digidol gofynnol. Mae gan fenter ar y cyd Digital Construction Works ymrwymiadau rheoli a chyfalaf llawn ein dau gwmni, gan luosi eu cryfderau unigryw i helpu i harneisio potensial Adeiladu i gau bwlch seilwaith y byd.

Mwy gan Digital Twins

Daw cysyniad y Twin Digidol o'r ganrif ddiwethaf, ac er y gallai fod wedi cael ei atgyfodi fel chwiw pasio, mae'r ffaith bod arweinwyr diwydiant sydd â'r dylanwad hwn ar dechnoleg a'r farchnad yn ei symud eto, yn gwarantu y bydd yn duedd anghildroadwy. Mae Digital Twin yn debyg iawn i lefel 3 o fethodoleg BIM ond nawr mae'n ymddangos mai nhw fydd y Egwyddorion Gemini bydd hynny'n nodi'r llinell llwybr.

Yn y diweddariad ProjectWise 365 - sy'n defnyddio technoleg Microsoft 365 a SaaS - y gwasanaethau ar y we - cwmwl- ac mae'r defnydd o ddata BIM yn cael ei ehangu, gan ganiatáu i wasanaethau fel iTwin aros ar gael ar gyfer pob math o ddiwygiadau a ar bob lefel ar gyfer pob math o gwmnïau. Mewn ystyr ehangach, gyda ProjectWise 365 gall y rhai sy'n ymwneud â'r prosiect reoli popeth sy'n gysylltiedig â'r prosiect (dyluniadau siopau, rheoli llifoedd gwaith cydweithredol, neu gyfnewid cynnwys).

Gall defnyddwyr - gweithwyr proffesiynol - gyrchu Adolygiad Dylunio iTwin, er mwyn cysylltu â'r prosiect mewn ffordd wrthdro, gan lywio rhwng golygfeydd 2D a 3D. Nawr, y rhai a fydd yn defnyddio'r offeryn hwn ar gyfer prosiectau, gyda'u hintegreiddio ProjectWise, mae'n bosibl newid efeilliaid digidol y prosiect, gan gadw golwg ar ble a phryd y digwyddodd y newidiadau. Bydd yr holl nodweddion hyn ar gael yn ddiweddarach eleni 2019.

“Mae efeilliaid digidol y prosiect peirianneg seilwaith ac adeiladu yn symud ymlaen gyda’r cyhoeddiadau hyn, yn enwedig gyda’n gwasanaethau cwmwl newydd. Mae defnyddwyr ProjectWise, meddalwedd cydweithredu BIM rhif 1 yn astudiaeth newydd y farchnad ARC, wedi gwneud Bentley yn un o ddefnyddwyr ISV mwyaf Azure. Rydym yn ehangu ein gwasanaethau cwmwl ar unwaith ar y we ProjectWise 365; sicrhau bod gwasanaethau cwmwl iTwin ar gael yn eang ar gyfer adolygiadau dylunio yn broffesiynol ac ar lefel prosiect; ac ehangu cyrhaeddiad SYNCHRO trwy wasanaethau cwmwl. Mae cyflwyno prosiectau seilwaith yn sylfaenol yn seiliedig ar amser, yn ogystal â gofod. Mae efeilliaid adeiladu digidol a phrosiect 4D Bentley yn sbarduno cynnydd digidol ar gyfer peirianneg seilwaith, heddiw, ledled y byd! »Noah Eckhouse, uwch is-lywydd cyflwyno prosiect ar gyfer Bentley Systems

Fel ar gyfer gwasanaethau cwmwl SYNCHRO Gall defnyddwyr Bentley Systems gynhyrchu modelau i reoli gweithrediad prosiectau, data yn y maes neu yn y swyddfa, yn ogystal â golygfeydd o'r holl dasgau, modelau a hyd yn oed mapiau sy'n hyrwyddo cipio data yn effeithiol ac yn lleihau'r risgiau o ddigwydd. rhywfaint o achosion At bob un o'r uchod, ychwanegir integreiddiad realiti estynedig â Hololens 2 gan Microsoft, gan arwain at olygfeydd 4D o ddyluniadau prosiect, hynny yw, delweddu efeilliaid digidol 4D.

Caffaeliadau newydd

Mae teulu Bentley Systems yn ymuno â thechnolegau fel Meddalwedd Efelychu Symudedd Byd-eang (CUBE) - Citilabs, dadansoddiad (Streetlytics), ac un arall yn ymwneud â rheoli data geo-ofodol, Orbit GT gan y darparwr Gwlad Belg Orbit Geospatial Technolgies - sy'n cynnig meddalwedd mapio 3D, topograffi 4D, casglu data gan dronau.

Mae'r caffaeliadau hyn yn rhan o dechnoleg ddatblygedig integredig, y gellir gwella cynllunio digidol trefol â hi. Gan gaffael data o ddinasoedd trwy dronau, yn seiliedig ar dopograffeg 4D - Orbit GT-, gan fewnbynnu'r data mewn cymwysiadau fel Open Roads - Bentley a chynhyrchu efelychiadau gyda CUBE, ceir conglomerate o ddata asedau ffyrdd presennol ac mae'n agos ato cael ei adeiladu, y mae'r byd go iawn wedi'i fodelu ag ef.

Mae modelu realiti gyda'r offer hyn, yn caniatáu nodi statws a pherfformiad strwythurau a seilwaith, - dyma un o amcanion y caffaeliadau hyn. Ar ôl cael yr holl ddata realiti, gyda gwasanaeth cwmwl Bentley, gall y rhai sydd â diddordeb gyrchu'r data hwn, gan ddilysu'r efeilliaid digidol.

«Rydym yn gyffrous i fod yn rhan o Bentley Systems. Bydd gan ein cleientiaid a'n partneriaid gyfle gwych i integreiddio cynllunio, dylunio a gweithredu systemau trafnidiaeth amlfodd yn llawn. Citilabs, ein cenhadaeth fu caniatáu i'n cleientiaid fanteisio ar ddata yn seiliedig ar leoliad, modelau ymddygiad a dysgu â pheiriannau trwy ein cynhyrchion i ddeall a rhagweld y symudiad yn ein dinasoedd, rhanbarthau a chenhedloedd. a'r teithiau a gynlluniwyd i wella dyluniad a gweithrediad systemau symudedd yfory «. Michael Clarke, llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Citilabs

Yn fyr, mae wythnos ddiddorol yn aros amdanom. Byddwn yn cyhoeddi erthyglau newydd yn y dyddiau canlynol.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.