Newyddion o HEXAGON 2019

Cyhoeddodd Hexagon dechnolegau newydd a chydnabu arloesi ei ddefnyddwyr yn HxGN LIVE 2019, ei gynhadledd fyd-eang o atebion digidol. Mae'r conglomerate hwn o atebion wedi'u grwpio yn Hexagon AB, sydd â lleoliad diddorol mewn synwyryddion, meddalwedd a thechnolegau ymreolaethol, wedi trefnu ei gynhadledd technoleg pedwar diwrnod yn The Venetian yn Las Vegas, Nevada, UDA. UU HxGN LIVE lle casglodd filoedd o gwsmeriaid Hexagon, partneriaid ac arbenigwyr technoleg o bob cwr o'r byd.

Dechreuodd y digwyddiad gyda chyflwyniad meistrolgar o Ola Rollén, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Hexagon, o'r enw "Gall eich data achub y byd."

"Mae gan hecsagon weledigaeth bwerus i roi'r data ar waith a gwrthdroi'r duedd o ddisbyddu adnoddau a gwastraffu systemau'r Ddaear," meddai Rollén. «Trwy rymuso dyfodol cynyddol ymreolaethol, bydd ein dull" gwneud da i wneud da "yn gyrru cynaliadwyedd trwy gynyddu effeithlonrwydd, diogelwch, gwell cynhyrchiant a llai o wastraff, yr un canlyniadau busnes â'n cwsmeriaid. chwilio ».

Cyhoeddodd arweinwyr unedau busnes Hexagon gynhyrchion technoleg newydd a chymdeithasau diwydiant yn ystod y prif gyflwyniadau ar 12 dydd Mercher ym mis Mehefin. Yn ystod y digwyddiad, gwnaeth enillwyr gwobrau eleni, ymddangosiad ysbryd arloesi, partneriaeth a chynnydd technolegol drwy'r effaith ar eu busnesau, y diwydiannau y maent yn eu gwasanaethu a'r cymunedau lleol a byd-eang.

Ar yr achlysur hwn cawsant eu hanrhydeddu a'u cyfiawnhad:

  • Apex.AI: Ehangu'r dechnoleg cerbydau ymreolaethol. Er budd marchnadoedd fertigol, fel adeiladu, gweithgynhyrchu a mwy.
  • Beijing Bez Automotive Co, Ltd (BBAC): Maent yn gweithio i greu system ansawdd ddeallus ar gyfer cynhyrchu automobiles.
  • Bombardier Aerospace: Gweithredu technegau cynulliad rhithwir, sy'n dilysu cydrannau trwy feysydd cydymffurfio hanfodol
  • Adnoddau Naturiol Canada Cyfyngedig: Cefnogi prosiectau sy'n datblygu ansawdd bywyd ac iechyd economaidd yn y dinasoedd lle rydym yn gweithredu
  • Censeo: Defnyddio georadar i greu dulliau arolygu llai ymwthiol
  • Corbins Electric: Creu a rhannu'r arferion arloesi gorau, nid yn unig i'r cwmni ond i'r diwydiant cyfan
  • CP Gwasanaeth yr Heddlu: Maent yn gwarantu un o'r rheilffyrdd mwyaf diogel gyda'r perfformiad gorau yng Ngogledd America.
  • Frequentis: Adeiladu atebion i sicrhau bod gwybodaeth smart-leoliad ar gael ym mhob sefydliad
  • Fresnillo: Maent yn creu portffolio technoleg integredig ar gyfer cynllunio mwyngloddio, gweithrediadau, busnes, arolygu a monitro.

"Mae ein cleientiaid yn asiantau newid a lluosyddion grym, ac rydym yn falch o ddathlu honoree eleni am eu cyfraniadau arloesol," meddai Rollén. "Mae eu straeon yn ein hysbrydoli ac yn ein cymell ni i gyd yn Hecsagon."


Mae FTI yn cyhoeddi lansiad Pecyn Nodwedd 2019 FormingSuite 1

Cyhoeddodd Forming Technologies (FTI), prif ddatblygwr atebion y diwydiant ar gyfer dylunio, efelychu, cynllunio a chostio cydrannau llen metel, lansiad Pecyn Nodwedd 2019 FormingSuite ledled y byd 1. Wedi'i ddylunio ar gyfer amcangyfrifwyr cost, peirianwyr dylunio, dylunwyr offer a pheirianwyr cynllunio uwch yn y diwydiannau modurol, awyrofod, cynhyrchion defnyddwyr ac electroneg, mae'r pecyn nodwedd hwn yn cynnwys nifer o welliannau sy'n sicrhau canlyniadau a pherfformiad gorau i bawb y defnyddwyr.

Mae'r newidiadau cyffredinol mewn banciau gwaith a phrosesau meddalwedd yn caniatáu gwireddu'r cysyniadau o Ddefnydd Deunydd (MUL) a Design for Manufacturing (DFM) yn llawn. Mae'r cysyniadau hyn yn helpu cwsmeriaid i leihau gwastraff deunydd drwy brofion rhithwir sy'n disodli'r seliau prawf ac yn datrys problemau cydymffurfio, a allai fygwth cyfanrwydd darn cyn i'r darn gyrraedd y planhigyn. Prosesau newydd blancio yn y feddalwedd maent yn caniatáu i'r partïon nythu a chreu yn gyflymach, a chyda llawer llai o wastraff nag o'r blaen, wrth ystyried ffactorau lluosog yn y broses stampio. Mae'r newidiadau yn nhyllau peilot a nodweddion yr atodiad yn integreiddio atebion byd go iawn yn y broses ddigidol, gan ganiatáu mwy o fanylder a rhannau a gweithrediadau cadarn.

Gyda'r fersiwn diweddaraf hwn, mae modiwl ProcessPlanner o FormingSuite yn parhau i ychwanegu cefnogaeth ar gyfer y prosesau mwyaf arbenigol wrth ffurfio metel metel. Y fainc waith Cynllun Die Llinell bellach yn galluogi defnyddwyr i fanylu ar y broses ddileu mewn gweithrediadau lluosog (ar-lein ac all-lein). Mae'r gallu newydd hwn yn gwella'r disgrifiad gweledol o'r broses atal, yn ogystal â'r llwyth matrics, cost y matrics, maint y matrics a chyfrifiadau pwysau'r matrics. Mae'r opsiynau newydd ar gyfer cyfrifo costau'r cam yn cynyddu'r hyblygrwydd, yn darparu amcangyfrifon mwy cywir ar gyfer y camerâu wedi'u haddasu, ac yn safonol ar gyfer matricsau blaengar a matricsau llinell. Gan grynhoi'r newidiadau i'r tabl gwaith hwn, mae opsiwn arddangos newydd ar sgrin gryno Proses ProgDie yn dangos maint y marw ynghyd â chynllun y broses.

Mae'r modiwl COSTOPTIMIZER bellach yn cyflwyno gwelliannau sylweddol yng nghyflymder y penderfyniad nythu, yn ogystal â dau opsiwn arddangos newydd i ddangos cyflwr y cludwr a'r rhan 3D ynghyd â'r dyluniad. Mae optimeiddio costau dyluniadau nythu nawr yn galluogi defnyddwyr i ddewis a yw'r darn yn cael ei docio tra'n cynnal yr iawndal atodol, neu os yw'r atodiad wedi ei dorri i ffwrdd heb effeithio ar y rhan. Mae'r newid hwn, yn rhoi'r offer angenrheidiol i ddefnyddwyr werthuso cyfleoedd arbed costau deunyddiau yn y darnau a ffurfiwyd gydag atodiad yn effeithiol. Ehangu galluoedd unigryw FormingSuite i gyflwyno a gwerthuso geometreg y rhwydwaith a'r gefnogaeth; Mae'r offeryn twll peilot ar hyn o bryd yn cynnig y dewis o ychwanegu deunydd o amgylch y tyllau peilot, fel sy'n gyffredin mewn dyluniadau stribed go iawn. Mae hyn yn caniatáu i beirianwyr sicrhau cywirdeb eu dyluniadau stribed yn y meddalwedd ac yn y gweithdy.

Yn olaf, gwnaed diweddariadau sylweddol i docio yn FastIncremental. Mae mireinio awtomatig y rhwyll yn ystod tocio yn sicrhau bod canlyniadau gweithrediadau tocio yn gywir. Mae tocio awtomatig bellach yn darparu atebion cyflymach a chanlyniadau mwy cywir.

“Rydym yn gyffrous iawn i gyhoeddi ein datganiad diweddaraf yn HxGN LIVE 2019, gyda ffocws eleni ar gynaliadwyedd ar sail data,” meddai Michael Gallagher, Prif Swyddog Gweithredol a Llywydd FTI. "Un o brif egwyddorion ein meddalwedd yw gwneud y defnydd gorau o ddeunyddiau, sydd nid yn unig yn arbed miliynau o ddoleri i'n cwsmeriaid, ond sydd hefyd yn defnyddio data i leihau gwastraff a gwneud y broses selio yn fwy cynaliadwy."

Mae Pecyn Nodwedd 2019 Ffurfio 1 bellach ar gael i gwsmeriaid o'r wefan FTI ffurfio.com.


Mae Aspen Technology a Hexagon yn Cyhoeddi Cydweithrediad Newydd i Gyflymu Trawsnewid Digidol mewn Diwydiannau Proses

Gall cwmnïau gyflymu'r broses bontio o lifau gwaith sy'n seiliedig ar ddogfennau i ddigidol, gan wella cynhyrchiant ac ansawdd y canlyniadau drwy gydol y cylch bywyd.

Cyhoeddodd Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN), y cwmni meddalwedd optimeiddio asedau, a Hexagon lefel newydd o gydweithredu yn seiliedig ar femorandwm cyd-ddealltwriaeth (MoU) a fydd yn alinio atebion amcangyfrif cost, peirianneg sylfaenol a chysyniadol AspenTech gyda'r gyfres peirianneg fanwl o Hexagon PPM, er mwyn galluogi llif gwaith sy'n canolbwyntio'n llawn ar ddata drwy gydol cylch oes yr asedau.

Mae AspenTech a Hexagon PPM yn ymuno â'i gilydd fel y cyntaf i farchnata proses ddylunio a pheirianneg gwbl ddigidol, gyda gwerthusiad economaidd integredig, i helpu cleientiaid i reoli risgiau ariannol prosiectau cymhleth yn well, sy'n her fawr heddiw. Gall y galluoedd cyfunol gyflymu trawsnewid digidol a galluogi gweithredu'r atebion integredig gorau gan ddau brif werthwr meddalwedd.

Gall cydweithio, AspenTech a Hexagon PPM ddarparu gefell ddigidol fwy cyflawn, sy'n cynnwys seilwaith y planhigyn a'r prosesau cemegol sy'n digwydd yn yr isadeiledd ffisegol hwnnw, er mwyn galluogi gweithredwyr i wneud penderfyniadau gwell sy'n uchafu perfformiad. ansawdd ac amser y gweithgaredd. Bydd meddalwedd cynllunio, amserlennu a dibynadwyedd AspenTech, ynghyd ag arbenigedd Hexagon PPM ar gyfer y cyfnod peirianneg manwl o ddylunio peiriannau a phlanhigion, yn helpu gweithredwyr i drosglwyddo modelau peirianneg yn haws yn ystod gweithrediadau, cael y gorau o dychwelyd ar eu buddsoddiadau a'u galluogi i ymateb yn well i amodau'r farchnad.

Daeth y cyhoeddiad yn ystod araith agoriadol cadeirydd PPM Hexagon, Mattias Stenberg, yn HxGN BYW 2019 yn Las Vegas, cynhadledd atebion digidol flynyddol Hexagon, lle ymunodd Antonio Pietri, llywydd a Phrif Weithredwr Aspen Technology â'r llwyfan.

Dywedodd Pietri: “Bydd y cydweithrediad hwn yn caniatáu hyblygrwydd i gwsmeriaid ddewis atebion gan gyflenwyr sy’n arwain y farchnad trwy gydol y cylch bywyd, o’r cyfnod dylunio i’r systemau sy’n gweithredu ac yn cynnal a chadw planhigyn. "Bydd cwmnïau peirianneg, caffael ac adeiladu (EPC) a gweithredwyr perchnogol yn gallu cyflymu eu trawsnewidiad digidol gyda hyder llwyr, gyda chefnogaeth yr atebion gorau yn eu dosbarth."

Dywedodd Stenberg: «Yn seiliedig ar ein gwerthusiadau a'n hymrwymiadau gyda chyd-gleientiaid, rydym yn hyderus bod potensial i effeithio ar effeithlonrwydd gweithredol a phrosiectau. Mae alinio costau prosiect â phenderfyniadau ar ddechrau'r broses ddylunio yn lleihau'r risg cyllidebol a rhaglennu. "Ar ôl y prosiect, mae'r cyfuniad o gynnal a chadw rhagfynegol a rheolaethau datblygedig gyda'n datrysiadau rheoli gwybodaeth yn trosi'n weithfeydd o ansawdd uwch a fydd yn perfformio'n well trwy gydol eu hoes."

Mae cwsmeriaid eisoes yn cefnogi'r fenter newydd hon:

"Mae Eni yn edrych ymlaen at fentrau fel yr un rhwng Hexagon PPM ac AspenTech," meddai Arturo Bellezza, rheolwr peirianneg yn Eni. "Bydd yr integreiddio uniongyrchol sy'n deillio o hyn rhwng efelychu prosesau, model 3D a gweithrediadau yn caniatáu cynnydd mawr yn nhaith ddigidol ein diwydiant."


Mae Hexagon yn lansio'r portffolio OnCall HxGN i foderneiddio monitro ac ymateb i ddiogelwch y cyhoedd

Lansio hecsagon HxGN OnCall, portffolio diogelwch cyhoeddus cynhwysfawr a moderneiddio sy'n manteisio ar ddadansoddiad data amser real i wella ymwybyddiaeth weithredol, cynyddu effeithlonrwydd a gwneud y gorau o adnoddau.

Mae portffolio OnCall HxGN yn cynnwys pedair set o gynhyrchion y gellir eu gweithredu gyda'i gilydd neu'n annibynnol: Anfon, Dadansoddi, Cofnodion a Chynllunio ac Ymateb. Gyda'i gilydd, mae'r portffolio yn cynnig ffynhonnell unigryw o wirionedd i alluogi ymateb cyflymach a sicrhau dinasoedd mwy diogel. HxGN OnCall yw'r unig bortffolio diogelwch cyhoeddus cyflawn a grëwyd gydag arbenigedd pob lefel o wasanaethau brys a graddfa cymhwysedd: yr heddlu, tân, EMS, amddiffyn sifil, gweithredwyr seilwaith mawr, ffiniau ac arferion, cymorth ar ochr y ffordd a mwy

"Mae hecsagon yn siapio dyfodol diogelwch y cyhoedd trwy ganiatáu i asiantaethau fod yn fwy ystwyth ac ymatebol," meddai. Ola Rollén, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Hecsagon. "Mae HxGN OnCall yn rhoi'r data ar waith i ddarparu cysylltedd, cydweithredu a deallusrwydd ar gyfer dinasoedd-cenhedloedd diogel a gwydn."

Mae ei allu i gael ei weithredu yn y cyfleusterau ac yn y cwmwl, yn galluogi asiantaethau o bob maint i gynnwys digwyddiadau'n well, gwella canlyniadau a lliniaru risgiau'n rhagweithiol. Gan adeiladu ar bron i dri degawd o brofiad sy'n arwain y diwydiant, mae HxGN OnCall yn cynnwys IoT, symudedd, dadansoddiadau a'r cwmwl i ddod â'r genhedlaeth nesaf o atebion diogelwch cyhoeddus i asiantaethau ledled y byd. Mae ei alluoedd yn cefnogi data sy'n dod i mewn y tu hwnt i alwadau ffôn, gan gynnwys SMS, negeseua sydyn a fideo, gan sicrhau bod dinasyddion yn cyrraedd eu hawdurdodau lleol i ddarparu gwybodaeth a fydd yn arbed eu bywydau drwy'r holl sianelau cyfathrebu sydd ar gael.


Mae adran geo-ofodol Hexagon yn lansio Luciad V2019

Lansiodd Adran Geo-ofodol Hexagon Luciad V2019 ar HxGN LIVE 2019, cynhadledd atebion digidol Hexagon.

Gyda'i bortffolio Luciad, mae Hexagon yn cynnig llwyfannau o'r radd flaenaf ar gyfer gwybodaeth am y sefyllfa a'r lleoliad deallus mewn amser real. Nod lansiad Luciad yn 2019 yw chwalu seilos data, i helpu sefydliadau, dinasoedd a gwledydd i ddeall yn well y cysylltiadau sy'n gyrru'r byd modern a dylanwadu ar y newidiadau sy'n digwydd o'u cwmpas.

"Bydd Luciad V2019 yn caniatáu i sefydliadau craff, safleoedd, dinasoedd a chenhedloedd, fanteisio ar atebion blaengar fel lleoliad craff, a chreu'r cysylltiadau angenrheidiol i yrru'r broses o wneud penderfyniadau amser real," meddai Mladen Stojic, Llywydd yr Adran Geo-ofodol. o Hecsagon. “Mae platfform fel hwn, sydd ar groesffordd gofynion geo-ofodol, gweithredol a delweddu, yn hanfodol i sefydliadau byd-eang sy'n rheoli llifogydd data synhwyrydd IoT, y mae'n rhaid eu delweddu i wella llwyddiant gweithredol a gweithredol. cenhadaeth ».

Gyda chymorth uniongyrchol i JavaFX, y platfform sydd wedi'i ddiweddaru eisoes yn LuciadLightspeed, mae modd creu rhyngwynebau deinamig i ddefnyddwyr, gan fanteisio ar alluoedd perfformiad llawn y GPU. Mae LuciadLightspeed a LuciadFusion yn gydnaws â OpenJDK, yn ogystal â pheiriannau Oracle Java diweddaraf. Gall defnyddwyr ddatblygu gwasanaethau data awtomataidd gyda'r API RESTful hyblyg ar lwyfan gweinydd LuciadFusion neu ddatblygu eu Stiwdio LuciadFusion wedi'i haddasu eu hunain ar gyfer rheoli data yn haws ac yn fwy rhyngweithiol.

Mae'r fersiwn o Luciad V2019 hefyd yn cynnig swyddogaethau wedi'u diweddaru ar gyfer ffonau symudol a phorwyr ar gyfer LuciadMobile a LuciadRIA sy'n gydnaws â'r anghenion amddiffyn ac awyrennau diweddaraf, o'r milwr sydd wedi ei ddadosod i gynllunio'r gofod awyr yn y cwmwl, a'r safonau diweddaraf , fel MS2525, MGCP ac AIXM. Mae hyn yn gwneud Luciad yr unig bortffolio cynnyrch yn y diwydiant sy'n cynnig cefnogaeth symbolaidd gyson i'w holl gynnyrch.

Bydd y lansiad hefyd yn cynnwys cynnyrch newydd o'r enw LuciadCPillar, sef ymateb Hexagon i'r galw cynyddol am API n ben-desg sy'n feirniadol o genhadaeth ar gyfer y gymuned C ++ / C #.

I gael rhagor o wybodaeth am Luciad V2019, ewch i https://www.hexagongeospatial.com/products/luciad-portfolio


Mae adran geo-ofodol Hexagon yn cyflwyno M.App Enterprise 2019

Lansiodd Is-adran Geo-ofodol Hecsagon, M.App Enterprise 2019 yn HxGN LIVE 2019, cynhadledd atebion digidol Hexagon. Mae'r fersiwn ddiweddaraf hon o M.App Enterprise yn integreiddio gallu Portffolio Luciad Hexagon i wella delweddu, dadansoddi a rheoli data.

Mae M.App Enterprise yn llwyfan delfrydol i fonitro asedau, gwerthuso newidiadau a gweithredu, sy'n galluogi sefydliadau i ddefnyddio Hexagon Smart M.Apps sy'n mynd i'r afael â phroblemau eu busnes yn ddeinamig ar leoliad. Mae nodweddion newydd M.App Enterprise 2019 yn darparu'r sylfaen i ddefnyddwyr brofi realiti digidol deallus 5D, lle mae data wedi'i gysylltu'n ddi-dor drwy gydgyfeirio'r byd ffisegol gyda digidol a chudd-wybodaeth yn cael ei integreiddio i bob proses .

"Mae'r M.App Enterprise gwell bellach yn gweithio gyda'n technoleg Luciad, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gael y gorau o ddau fyd, o ran delweddu a dadansoddi data datblygedig i gyfathrebu gwybodaeth yn ddiymdrech ac mewn amser real," meddai Georg. Hammerer Cyfarwyddwr Technoleg - Ceisiadau ar gyfer adran geo-ofodol yr Hecsagon. "Mae'r platfform busnes geo-ofodol unedig hwn bellach yn caniatáu i ddefnyddwyr a phartneriaid greu atebion fertigol ar gyfer eu marchnadoedd a'u segmentau diwydiant."

Bydd integreiddiad Portffolio Luciad yn caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu, delweddu ac archwilio data fector a rastrized o'u Smart M.Apps yn 3D. Nawr mae hefyd yn cyflwyno nodweddion y tir mewn ffordd realistig, yn seiliedig ar ddata drychiad yr ardal. I gwmpasu ardaloedd daearyddol mawr gyda chydraniad uwch, mae M.App Enterprise 2019 yn caniatáu i ddefnyddwyr gysylltu â'r cywasgiadau drychiad mosäig a gynigir gan LuciadFusion. Yn ogystal, mae ychwanegu algorithmau dosbarthiad i ryngwyneb defnyddiwr y Gweithdy Gofodol yn galluogi M.App Enterprise i berfformio canfod o bell uwch gyda dysgu peiriant - Dysgu fel Peiriant.

I gael rhagor o wybodaeth am M.App Enterprise, ewch i https://www.hexagongeospatial.com/products/smart-mapp/mappenterprise.


Mae Hexagon yn cyflwyno datrysiad i ganfod blinder a gwrthdyniad mewn gweithredwyr cerbydau ysgafn

Cyflwynwyd Hexagon AB Cerbyd Ysgafn System Gwyllder Gweithredwr HxGN MineProtect (OAS-LV), uned canfod blinder a thynnu sylw, sy'n rheoli effro'r gweithredwr yn barhaus o fewn caban cerbydau ysgafn, bysiau a lled-ôl-gerbydau.

Mae OAS-LV yn ehangu portffolio Hexagon o atebion diogelwch ar gyfer gweithredwyr, gan lenwi bwlch i amddiffyn gweithredwyr cerbydau ysgafn, gan eu hatal rhag syrthio i gysgu wrth yr olwyn, gwrthdaro neu gael digwyddiadau eraill sy'n gysylltiedig â blinder neu dynnu sylw. Mae'r cynnyrch yn seiliedig ar y dechnoleg a ddefnyddir yn y Cerbyd Trwm System Rhybuddio Gweithredwr HxGN MineProtect (OAS-HV) - System Rhybuddio Gweithredwyr Cerbydau Trwm, sy'n diogelu gweithredwyr lorïau cludo.

"Mae blinder a thynnu sylw gweithredwyr yn risgiau cylchol mewn gweithgareddau fel mwyngloddio a diwydiannau eraill," meddai Ola Rollén, llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Hexagon. "Mae OAS-LV yn ychwanegiad gwerthfawr i'n portffolio diogelwch MineProtect sy'n arwain y farchnad ac yn brawf pellach bod Hexagon, fel ei gwsmeriaid, yn cymryd diogelwch o ddifrif."

Mae'r ddyfais hawdd ei gosod yn y caban yn sganio wyneb y gweithredwr i ganfod unrhyw arwyddion o flinder neu dynnu sylw, fel microsglodyn. Algorithm dysgu awtomatig -dysgu peiriant, yn manteisio ar y data dadansoddi nodweddion wyneb hyn i bennu a ddylid rhybuddio neu beidio. Mae OAS-LV yn gweithio mewn amodau golau a thywyll, a thrwy lensys graddedig a / neu sbectol haul.

Mae'r caledwedd yn y cab yn gysylltiedig bob amser, a gellir trosglwyddo data'r cerbyd i'r cwmwl neu i ganolfan fonitro benodol. Mae hyn yn caniatáu cael hysbysiadau mewn amser real, fel y gall goruchwylwyr a rheolwyr gymhwyso'r protocol ymyrryd a chaniatáu dadansoddiad fforensig ychwanegol. OAS-LV yw un o'r atebion arloesol niferus a gyflwynir yr wythnos hon HXGN LIVE 2019, Cynhadledd technoleg ddigidol flynyddol Hexagon.


Mae hecsagon yn chwyldroi canfod gwasanaethau tanddaearol gyda datrysiad radar newydd o dreiddiad yn y ddaear

Cyflwynodd Hexagon AB ateb radar (GPR) daear cludadwy i Leica DSX, ar gyfer canfod cyfleustodau cyhoeddus tanddaearol. Wedi'i gynllunio i symleiddio casglu data ac awtomeiddio prosesu data, mae'r DSX yn caniatáu i ddefnyddwyr ganfod, mapio a delweddu cyfleustodau tanddaearol yn ddiogel ac yn ddibynadwy gyda'r cywirdeb lleoli uchaf.

"Fe wnaethon ni ddylunio'r Leica DSX ar gyfer defnyddwyr sydd â gwybodaeth gyfyngedig am GPR sydd angen lleoli, osgoi neu fapio gwasanaethau cyhoeddus tanddaearol mewn ffordd syml, gyflym a dibynadwy," meddai Ola Rollén, llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Hexagon. "Gyda'r datrysiad canfod cyfleustodau hwn, mae Hexagon yn dod â thechnoleg GPR i segmentau defnyddwyr newydd i ganiatáu gweithrediadau mwy diogel mewn unrhyw swydd sy'n gofyn am gloddio."

Nodwedd sy'n diffinio'r DSX yw ei feddalwedd, DXplore, sy'n trosi signalau cydberthynol yn ganlyniadau sythweledol a hawdd eu defnyddio. Yn wahanol i atebion GPR eraill, nid oes angen i ddefnyddwyr feddu ar brofiad o ddehongli data radar amrwd a hyperbolas. Mae DXplore yn defnyddio algorithm deallus i gynhyrchu mapiau o gyfleustodau digidol mewn munudau, gan ddangos y canlyniadau a ganfuwyd tra bod defnyddwyr yn dal i fod yn y maes. Gellir hefyd allforio’r map i Leica DX Mapio Rheolwr, Leica ConX neu feddalwedd ôl-brosesu arall ar gyfer ei ddefnyddio’n ddiweddarach mewn peiriannau, neu i droshaenu data ychwanegol.


Mae Hexagon yn ehangu'r gyfres Leica BLK, gan chwyldroi cipolwg realiti ar gyfer cymwysiadau seilwaith, diogelwch a symudedd

Cyflwynodd Hexagon AB ddau ychwanegiad newydd i gyfres Leica BLK. Y Leica BLK2GO yw'r sganiwr delweddu cludadwy lleiaf a mwyaf integredig yn y diwydiant, a'r Leica BLK247 y synhwyrydd sganio laser 3D cyntaf ar gyfer gwyliadwriaeth diogelwch sy'n rhoi sylw parhaus i oriau 24 y dydd, y dyddiau 7 yr wythnos.

"Mae estyniad y gyfres BLK yn parhau â ffocws 20 blynyddoedd Hexagon ar chwyldroi cipio realiti," meddai Ola Rollén, llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Hexagon. “Mae'r synwyryddion hyn nid yn unig yn arloesol ar gyfer eu galluoedd technegol, ond hefyd ar gyfer eu hymarferoldeb. Gellir cymryd y Leica BLK2GO yn unrhyw le, ac nid yw'r Leica BLK247 byth yn cysgu «.

Mae'r Leica BLK2GO yn cyflwyno symudedd na welwyd erioed o'r blaen i sganio amgylcheddau mewnol cymhleth. Mae'r sganiwr laser llaw yn cyfuno delweddu, LiDAR a thechnolegau cyfrifiadurol ymylol i sganio yn 3D tra ar y daith, gan alluogi defnyddwyr i fod yn llawer mwy ystwyth ac effeithlon wrth ddal gwrthrychau a mannau. Mae gan y BLK2GO ystod eang o gymwysiadau, o brosiectau ailddefnyddio addasol yn y diwydiannau pensaernïaeth a dylunio, i lif archwilio lleoliad, rhagolwg a VFX ar gyfer y cyfryngau ac adloniant.

Mae'r Leica BLK247 wedi'i gynllunio ar gyfer dal realiti yn barhaus yn 3D, gan ehangu galluoedd ar gyfer cymwysiadau diogelwch. Mae'r synhwyrydd yn darparu ymwybyddiaeth o'r sefyllfa mewn amser real, trwy dechnoleg cyfrifiadura perimedr a chanfod newid a alluogir gan LiDAR. Trwy ddefnyddio deallusrwydd artiffisial, gall y BLK247 wahaniaethu rhwng gwrthrychau sefydlog a symudol, fel person sy'n cerdded ac yn gadael cês, ac yn nodi bygythiadau diogelwch i ddarparu rhybuddion mewn amser real, ar gyfer newidiadau disgwyliedig ac annisgwyl. Mae'r BLK247 yn gwella gwybodaeth am y sefyllfa'n fawr o fewn mannau cyfyngedig neu ddiogelwch uchel, gan ddileu'r angen i bobl fonitro waliau sgriniau diogelwch neu baneli rheoli adeiladau deallus yn gyson.


Mae adran geo-ofodol Hexagon yn ychwanegu M.App Enterprise a M.App X at y rhaglen addysgol

Bydd yr Is-adran Geo-ofodol Hexagon yn sicrhau bod ei datrysiadau M.App Enterprise a M.App X ar gael trwy ei Rhaglen Addysg fyd-eang gan ddechrau gyda'r 11 Mehefin 2019. Bydd yr ychwanegiad hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr brofi a gweithredu ceisiadau geo-ofodol yn well, a fydd yn rhoi mantais dechnegol iddynt mewn marchnad swyddi gystadleuol.

"Wrth i'r diwydiant geo-ofodol symud tuag at gymwysiadau busnes yn y cwmwl, mae angen i ni arfogi prifysgolion â'r offer cywir i baratoi myfyrwyr ar gyfer y dyfodol," meddai Mike Lane, Rheolwr Addysg Fyd-eang Adran Geo-ofodol Hecsagon. ".

M.App Menter ac mae M.App X yn caniatáu i brifysgolion fanteisio ar dechnoleg fusnes Hexagon i ddysgu myfyrwyr sut i ddefnyddio data geo-ofodol a datrys problemau yn y byd go iawn ». Mae M.App Enterprise yn blatfform lleol ar gyfer storio a defnyddio Hexagon Smart M.Apps: cymwysiadau craff sy'n cyfuno cynnwys, llifoedd gwaith busnes a geoprocessing mewn golwg ddadansoddol ryngweithiol a deinamig.

M.App X yn ateb ecsbloetio geo-ofodol wedi'i seilio ar y cwmwl, wedi'i ddylunio i greu cynhyrchion ac adroddiadau sy'n deillio o ddelweddau, wedi'u harddangos ar lwyfan busnes.

"Trwy greu cymwysiadau wedi'u teilwra yn M.App Enterprise, gall myfyrwyr ddysgu sut i integreiddio gwahanol fathau o ddata yn seiliedig ar leoliad a harneisio pŵer dadansoddi amser real," meddai Lane. “Trwy ddefnyddio M.App X, bydd myfyrwyr sy’n chwilio am yrfaoedd mewn deallusrwydd geo-ofodol (GEOINT) a sectorau cysylltiedig yn dysgu sgiliau ymwybyddiaeth sefyllfa gymhleth ac yn caffael y wybodaeth angenrheidiol i greu, rheoli a darparu data sy’n caniatáu integreiddio, dadansoddi ac ymasiad. o wybodaeth geo-ofodol. . Rydym yn hapus iawn i gynnig y llwyfannau hyn i'r gymuned addysgol «.

Bydd y Rhaglen Addysgol yn darparu nifer gynyddol o samplau i hyfforddwyr a myfyrwyr ar gyfer eu hyfforddiant, enghreifftiau, fideos a mwy, i'w defnyddio wrth iddynt ddysgu a gweithio gyda M.App Enterprise a M.App X.

I gael rhagor o wybodaeth am ymgorffori M.App Enterprise a M.App X yn y cwricwlwm geo-ofodol a gwybodaeth lleoliad prifysgol, ewch i https://go.hexagongeospatial.com/contact-education-programs.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.