NAD 27 neu WGS84 ???

Er bod y Sefydliadau Daearyddol yn America Ladin beth amser yn ôl yn gwneud y newid i wGS84 yn amcanestyniad safonol, mae'r newid ar lefel y defnydd braidd yn araf. Mewn gwirionedd, mae'r rhagamcan bob amser yn silindrog ac mae'r newid yn awgrymu newid Datwm rhwng NAD27 a NAD83, ond daw'r goblygiadau yn fwy cymhleth na symud y mapiau yn fector unffurf. Ymhlith y rhesymau pwysicaf sy'n effeithio ar safoni mae'r canlynol:
cartograffeg

1. Mae mwyafrif y cartograffi presennol mewn llawer o wledydd Sbaenaidd yn NAD27, ac ychydig o gynnyrch a gynhyrchwyd yn yr amcanestyniad newydd. Felly, nid y peth hawsaf yw cymhlethu eich bywyd a defnyddio gwybodaeth yn y fformatau sydd fwyaf cyffredin.

2. At ddibenion «cartograffig», droeon ni effeithir arno i ddefnyddio'r ddwy system, agwedd sy'n niweidiol oherwydd mewn rhai achosion daw'r wybodaeth yn «mapiau wedi'u peintio«. Fodd bynnag, mae'r rheini ohonom sy'n gweithio o'r dull dinesig, fel cadastre, agwedd yr amcanestyniad yn hanfodol, os ydych chi am reoli enwau enwau allwedd stentaidd o dan faen prawf cwadrantau; gan fod y gridiau yn y ddwy system yn wahanol, sy'n awgrymu bod hunaniaeth eiddo yn newid os ydym yn mudo o un system i'r llall. Yn ogystal, nid yw'r rhan fwyaf o GPS newydd yn dod â holl opsiynau rhagamcan NAD27.
2. Yr annibyniaeth y mae'r llywodraeth yn ei hachosi mae'n cael ei effeithio gan y diffyg arweinyddiaeth ar ran y cyrff rheoleiddio mewn materion cartograffeg ac archebu tiriogaethol. Er bod y newidiadau swyddogol i'r amcanestyniad newydd yn hysbys flynyddoedd lawer yn ôl, mewn rhai achosion mae angen ychydig yn fwy na dweud hynny, oherwydd mae'n rhaid bod comisiynau data gofodol rhyngasiantaethol a all reoleiddio unffurfiaeth yr amcanestyniad ar gyfer rheolaeth genedlaethol. Mae colli arweinyddiaeth yn y ganrif ddiwethaf, ar ôl i fyddin yr Unol Daleithiau wedi siomi, wedi arwain at rwystrau mawr mewn rhai gwledydd lle na chawsant eu gadael ond gyda'r deunyddiau printiedig neu mewn fformatau tebyg, heb frys i ymfudo i dechnolegau ar gyfer cyhoeddi gwybodaeth yn ôl amser.

3. Y ffaith nad oes gan lawer o systemau cyfrifiadurol unrhyw broblem ailbrosesu data ar y hedfan nid yw'n gwneud safoni yn fater brys. Fodd bynnag, nid yw'n ddigon i ailbrosesu, weithiau mae angen normaleiddio gwybodaeth, oherwydd mewn llawer o achosion yr hyn sy'n cael ei wneud yw symud y cartograffeg yn fector unffurf o gymaint o fetrau i'r gogledd a chymaint i'r dwyrain, fodd bynnag mae'r ailbrosesu yn awgrymu llawer mwy na hynny mewn swyddogaeth o raddfa a pherthnasedd y data.

Mae'n bosibl bod pethau'n gymhleth neu'n symlach gyda Google Earth, je, je sy'n dweud y canlynol yn ei gymorth:

 • Fel arfer, y data rydych chi'n mewnforio iddo Google Earth yn cael eu creu gyda system gydlynu ddaearyddol benodol, fel yr amcanestyniad Transverse Mercator Cyffredinol (UTM) a Datwm y NAD27 (Datwm y o Ogledd America o 1927)
 • Ar hyn o bryd, nid yw Google Earth yn cefnogi ffeiliau sy'n defnyddio'r rhagamcan NAD83.

14 Yn ymateb i “NAD 27 neu WGS84 ???”

 1. Iechyd: fy maen prawf yn seiliedig ar arolygon.
  Ym mharth 16 P, cyfesuryn UTM WGS 84, a gymerir yn y parth hwnnw, gallwch ddod o hyd i'r hyn sy'n cyfateb yn NAD 27, tua 200 metr, i gyfeiriad daearyddol Gogledd-De.

 2. Yn gyntaf mae'n rhaid i chi wybod bod y GPS yn fesur planimetrig ac nad yw'n wir i'r wyneb go iawn neu lle mae llawer o ryddhad mae ei gyhuddiad yn hollol anghywir o ran ei fesuriadau

 3. Rwyf wedi ymgynghori â'r trawsnewidydd (http://www.xpmexico.com/index.php?module=xpcoord&func=displayresults).
  , a tybed sut maen nhw'n newid nad27 i wgs84? Fel y gallaf ddefnyddio'r un algorithm i'w raglennu yn java, python, ac ati.
  Mae gennyf gronfa ddata gyda chofnodion sy'n cynnwys cyfesurynnau yn NAD27, ac rwyf am eu diweddaru i WGS84.
  Yna, mae'n rhaid i'r rhaglen y mae'n rhaid i mi ei chodio, ddarllen a thrawsnewid cofnod yn ôl cofnod (mae'n opsiwn). Ond hoffwn hefyd y gallwn drawsnewid "ar y hedfan," yn rhyngweithiol.
  Fel y gwelwch, mae angen yr algorithm trawsnewid arnaf.

 4. Mae llawer o Bla Bla a does neb yn gwybod sut i drosi wgs84 i nad27 neu biceversa ???? Dywedwch sut maent yn newid ac nid ydynt yn eu hanfon i safle arall i barhau i dreulio amser.

 5. BYDDWN YN EI WYBOD GWYBOD BETH DDYLWN I EI WNEUD I GYSYLLTU CYDGYSYLLTIADAU LLAWN A OES GENNYF O NATUR 27 I WGS 84?
  DIOLCH

 6. a all rhywun ddweud wrthyf pa offeryn ddylwn i ei ddefnyddio yn arc map 10 i newid cyfesurynnau nad yw'n 27 i wenu 84 neu bisex

 7. Nid yw yr un peth, ond mae bron yr un peth. Mae'r gwahaniaethau'n llai na milimedr, ond edrychwch ar reoliadau INEGI, sy'n darllen ar dudalen 8:

  Rhaid i bob arolwg geodetig llorweddol gydymffurfio â darpariaethau'r Safonau Technegol ar gyfer yr Arolwg Geodetig, sy'n nodi bod y system gyfeirio sy'n y dylid ei ddefnyddio
  math o arolygon yw'r Fframwaith Cyfeirio Tirol Rhyngwladol (ITRF)
  Gwasanaeth Rhyngwladol Cylchdroi'r Ddaear (IERS) ar gyfer blwyddyn 1992 gyda data o'r cyfnod 1988.0, a sefydlwyd fel y system gyfeirio swyddogol ar gyfer Mecsico.

  Fodd bynnag, ar gyfer arolygon o wybodaeth ddaearyddol at ddibenion cartograffig gellir ystyried y system WGS84 yn gyfwerth (System Geodetig y Byd) y cyfeirir ati gan y System Lleoli Byd-eang (GPS).

  Rwy'n gadael y dolenni:

  http://mapserver.inegi.gob.mx/geografia/espanol/normatividad/infgeodesia/itrf.cfm

  http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/urbana/default.aspx?&_s=geo&_c=1777

 8. Cyfarchion cyfarchion….!

  Dechreuais yn yr amgylchedd hwn trwy gaffael GPS Garmin 60SCx a sylwais ar y canlynol:

  Ar gyfer mordwyo a heicio mae'n berffaith hyd yn oed os dilynwch ei fap mewnol.
  Ar gyfer mesuriadau pellter mae ganddo hefyd gywirdeb da.
  3. Er mwyn mesur drychiadau a / neu uchderau mae'n cael ei dderbyn yn dda o ran ei gywirdeb a'i welliant os caiff ei galibro â charreg filltir neu farc cartograffig.
  4. a… .e fy mhryder wrth fesur lleoliadau penodol, mae gan gyfesurynnau UTM amrywiadau o hyd at 400 metr neu fwy yn y cyfesurynnau X ac Y ac maent yn gwaethygu neu'n well yn dibynnu ar y fformatau a'r tablau data «datwm» yr wyf i dewiswch o'ch cof, er enghraifft: NAD27, GRS80, SOUTAMER69, EUROPE79 ac ati ...

  y gorau oedd Europ79, a ostyngodd y gwallau i 100 mts a 200mts yn y drefn honno, yn y diwedd nid oes yr un wedi bod yn +/- union.

  A allai rhywun fy arwain, pam cymaint o amrywiad prydlon ...?

  Diolch….

 9. helo pawb Hoffwn gyhoeddi llawlyfrau awtocad ymarferol. mae popeth sy'n cael ei gyhoeddi tan heddiw, yn berffaith, ond, ni fyddai'n ddealladwy pe na baem yn gwybod yr awtocad sylfaenol, yna byddai angen i ni ddysgu'r awtocad sylfaenol i ni yn gyntaf ar gyfer ategu'r cyrsiau hyn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.