Dysgu AutoCAD Civil 3D, adnoddau gwerthfawr

Mae gan fod yn aelod o AUGI MexCCA lawer o fanteision, un ohonynt yw mynediad at offer neu diwtorialau i'w dysgu. Yn yr achos hwn, rwy'n cyflwyno crynodeb o'r gorau o'r tiwtorialau wrth ddefnyddio Sifil 3D ar gyfer ffyrdd, topograffi a geo-ofodol. Mae rhai yn fideos, mae rhai yn ffeiliau pdf. Mae angen cofrestru i weld nhw, felly mae'n rhaid i chi nodi'ch enw defnyddiwr a cyfrinair, neu gofrestru am y tro cyntaf.

  AutoCAD Sifil 3D ar gyfer Ffyrdd
Dylunio Ffurflenni Sifil yn 3D Sifil Integreiddio coridorau i ddiffinio Ffurflen Ffordd o fewn 3D Sifil.
Dylunio Cynghrair Rascan yn 3D Sifil Dyluniad o gynghreiriau fflysio yn 3D Sifil gan ddefnyddio dau nodwedd: Line Lines a Proffil Cyflym.
Creu testun Cyfeiriwyd at Dylunio Rhyngwyneb Er mwyn dylunio croesffordd ffyrdd, mae angen inni wybod amlygiadau'r proffiliau yn y mannau lle maent yn cyd-fynd â'i gilydd. Mae labeli testun cyfeiriedig (sydd ar gael o'r fersiwn 2008) yn rhoi ffordd gyflym i ni gael y wybodaeth hon.
Ffurfweddu Paletiau Offeryn mewn 3D Sifil Byddwn yn gwneud y Ffurfweddiad a'r addasiad o Palettes Offer ar gyfer dylunio ffyrdd.
Creu Taith Rithwir o Ffordd mewn 3D Sifil Yn yr ymarfer hwn, byddwn yn perfformio'r daith rithwir o amgylch llwybr o fewn 3D Sifil.
Cyfrifwch Gyfrolau Gan ddefnyddio Subassembly yn 3D Sifil Mae datblygu prosiectau ffordd, yn enwedig dyluniad ffyrdd, yn aml yn ei gwneud yn ofynnol i gyfrifo'r gyfrol y gwasgariad, yn seiliedig ar feysydd y croestoriadau.
Sut i ddefnyddio Rheolwr Taflen Cyfaill Dylunio Sifil Autodesk Autodesk Dylunio Sifil Companion, yn cyflwyno offeryn sy'n rhoi cyfle i greu fformat print safonol sy'n cynnwys y planhigyn, proffiliau a thrawstoriadau a thrwy hynny gynhyrchu set gyfan o gynlluniau sydd eu hangen ar gyfer prosiect ffordd mewn modd awtomataidd ac ni gyda'r safonau gofynnol.
Labelu aliniad gyda baner AutoCAD Civil3D Mileage Yn gyffredin, mae angen i ni labelu aliniad llorweddol prosiect ffordd gyda faner sy'n nodi milltiroedd yr echelin.
 
Defnyddio AutoCAD Sifil mewn Cartograffeg
Offer Glanhau yn MAP AutoCAD Defnyddio offer AutoCAD Map, i gael cynhyrchiant yn nhamau cartograffeg.  
Diffinio Systemau Cydlynu yn AUTOCAD Sifil 3D 2008 Bydd y pwnc trafod sut i ymgorffori system gydlynu yn ein hamgylchedd AutoCAD Sifil neu AutoCAD Map 3D 2008 3 2008D ac yn bennaf yn cydlynu system LAMBERT (INEGI Mecsico)
Lisp i greu siart Adeiladu pwynt Topograffi ar gyfer AutoCAD Yn cynhyrchu Siart Adeiladu o Bwyntiau Arolygu yn AutoCAD 2000 ac yn ddiweddarach.
 
AutoCAD Sifil ar gyfer rheoli wyneb
Dadansoddi Elevations yn AutoCAD Sifil 3D Creu wyneb trwy ymholiad gan ddefnyddio panel tasg map i ddewis o ffeil wybodaeth gwrthrychau i greu wyneb a gwneud dadansoddiad drychiad.
Arwynebau Ychwanegol yn 3D Sifil Mae allosod arwynebau pan nad oes gennym ddata yn ein tir yn sefyllfa ddiddorol sy'n cael data ychwanegol y tu hwnt i'n topograffi, mae'r ymarfer hwn yn dangos y weithdrefn i ymestyn arwynebau yn AutoCAD Civil 3D.
Defnyddiwch Raster Data i berfformio'r "Drap" ar ryddhad arwyneb Mae'r fideo hon yn dangos sut i berfformio'r nodwedd hon mewn modd y bydd y ddelwedd yn caffael siâp rhyddhad yr arwyneb.
Pwyntiau Mewnforio o fewn 3D Sifil Yn yr ymarfer hwn byddwn yn mewnforio ffeil Point a byddwn yn creu arwyneb
Arwynebau Rhyngosod ac Adroddiad Centroid mewn 3D Sifil Mewn sawl achos, mae angen dod o hyd i ganolig y ffigwr 3D sy'n cynrychioli arwyneb wyneb neu gyfaint ar gyfer cyfrifo pellteroedd trafnidiaeth mewn symudiadau pridd
Creu Break Lines I ddiffinio Arwynebau yn 3D Sifil Rhan sylfaenol o brosiect isadeiledd yw cael topograffi dibynadwy, sy'n gwarantu cwblhau prosiect da gyda gweithrediad boddhaol y gwaith.
Creu labeli graddfa Proffil a chroestoriadau Creu labeli fel gofyniad cyffredin ar gyfer cyflwyno prosiectau ffyrdd, mae'r label hwn yn dangos y raddfa fertigol a llorweddol a fydd yn ymddangos yn y proffiliau ac yn y croestoriadau.
 
 
Defnyddio AutoCAD Civil 3D mewn isadeileddau eraill
Creu Porthlau Twneli yn 3D Sifil Mae'n gyffredin iawn wrth weithio ar waith y math o dan y ddaear, gorfod cyflawni gwaith wrth fynediad i'r gwaith hwn gan gyflawni tasgau lleihad llethr er mwyn gallu rhoi ffurf a draenio i'r fynedfeydd.
Adrannau Sianel 3D Sifil AutoCAD Mae yna lawer o ddefnyddiau ar gyfer croestoriadau (Cynulliadau). Mae'r catalog ar gyfer coridorau modelu yn cynnwys cydrannau ar gyfer cadw waliau, rheilffyrdd, pontydd, camlesi, ffosydd, twneli a llawer mwy.
 
Tiwtorialau ar ddefnydd cyffredinol o 3D Sifil
Cynllun Cynhyrchu ... dogfennaeth yn AutoCAD Civil 3D Mae'r fideo hwn yn dangos yr offer cynhyrchiant i awtomeiddio'r broses o ddogfennu'ch cynlluniau.
Cyflwyniad 3D DWF o fewn PowerPoint Bydd y fideo hwn yn rhoi gweledigaeth i ni am gyflwyniadau gweithredol gan ddefnyddio Autodesk Design View yn PowerPoint.
Rhyngwyneb Defnyddiwr Sifil AutoCAD 3D 2008 Yn yr ymarfer hwn, byddwn yn siarad am ryngwyneb defnyddiwr AutoCAD Civil 3D 2008
Fformwla Gyffredinol Graddfeydd yn AutoCAD Datblygu creu graddfeydd yn AutoCAD.
Mudo Data Tuag at Sifil 3D Weithiau, byddwn yn derbyn gwybodaeth o ffynonellau eraill megis ffeiliau DWG, DXF, LandXML neu GIS syml, megis darluniau sy'n cynnwys pwyntiau, cyfuchliniau, aliniadau a phroffiliau nad ydynt yn rhan o gronfa ddata.
Rheoli Prosiectau Mawr gyda Mynediad Uniongyrchol Er bod Sifil 3D yn offeryn cyflawn iawn ac yn rhoi manteision enfawr i ni ar gyfer dylunio prosiectau seilwaith, mae'n wir hefyd bod y rhaglen yn galw am lawer o adnoddau caledwedd a bod rheoli cyfrifiaduron yn lleihau'n sylweddol wrth reoli prosiectau mawr. Un ffordd o weithio gyda symiau mawr o ddata yw trwy ddefnyddio "Shortcuts" (Shortcuts).  Rheoli Prosiectau Mawr gyda Mynediad Uniongyrchol - Rhan II
Creu tag arbennig Y defnydd o ymadroddion yn AutoCAD Civil 3D 2008 i ddiffinio tagiau arbennig
 
Cysylltu Map AutoCAD â chronfeydd data allanol
Cysylltu MAP AutoCAD ac Oracle Mae'r fideo hon yn dangos sut i gysylltu â Oracle o Fap Autodesk, mynediad i sgemâu Oracle, dosbarthu gwrthrychau a nodweddion y ffeil Map Autodesk a'u hanfon i Oracle.
Cysylltu Cronfa Ddata MS-Access i Map 3D Cysylltu Cronfa Ddata Microsoft Access i Map 3D 2007 / 2008
Cyswllt Data o Gronfa Ddata MS-Access i Map 3D Data Cansio o Gronfa Ddata Microsoft Access i Map 3D 2007 / 2008
Cyswllt â Chronfeydd Data ym MAP AutoCAD Integreiddio i gronfeydd data gan ddefnyddio Map AutoCAD

Mae AUGIMX dros dro wedi bod yn ailfodelu ei dudalen ac nid yw'r dolenni hyn ar gael. Gobeithiwn gael yr adnoddau hyn eto ac yn sicr mwy.

Ewch i AugiMEXCCA.

67 Ymatebion i “Dysgu AutoCAD Civil 3D, Adnoddau Gwerthfawr”

 1. Sifil yn anfon e-bost atoch i'ch cyfeiriad e-bost ond rwy'n bownsio,
  -Modelu argae gyda llethrau gwahanol a'u wyneb wyneb dŵr.
  -Creu pyllau
  - cyfrifiad cyfaint
  dim ond yr hyn sydd angen i mi ei ddysgu yw sut i wneud hynny

 2. Helo, a allai rhywun fy helpu gyda thempledi ar gyfer proffil planhigion a chroestoriadau xfa ... os oes gennych dempledi nid wyf yn gwybod a allech eu hanfon ataf majecohua16@hotmail.com a diolch ymlaen llaw

 3. os gwelwch yn dda os byddai rhywun yn rhoi help i mi gyda sifil 3d Rwyf am ddysgu i wneud glanweithdra. Rydw i'n ei chael yn ddefnyddiol iawn a allwch chi fy anfon i'm post aquitevez_19@hotmail.com diolch yn fawr iawn

 4. Y prynhawn da, mae'n rhaid i chi fod yn gyfoes â'r datblygiadau technolegol. Diolch am eich cyfraniadau.

 5. Mae AugiMEXCCA yn ailfodelu ei dudalen dros dro, felly nid yw'r rhan fwyaf o adnoddau ar gael.

  Gobeithio y byddwch yn fuan yn gweld eich tudalen newydd wedi'i hadnewyddu.

 6. Yn syml iawn. Rwy'n ei chael yn glir iawn, yn syml, ac yn goncrid.
  Diolch am yr hyn yr oeddech yn ei ddysgu

 7. helo, a all rhywun fy helpu i ffurfweddu'r aliniadau ar gyfer pibellau a rhoi eu crymedd naturiol ac nad yw'n mynd y tu hwnt i'r ystod honno ...

 8. Mae gen i broblemau mewnforio traws-adrannau o gwrs dŵr a grëwyd yn 3d sifil tuag at y ras. Pan fyddaf yn mewnforio mae nifer yr adrannau'n cynyddu i gyfeiriad rheswm dŵr i ffwrdd pam mae'r model yn cynhyrchu canlyniadau anghywir. A oes unrhyw un yn gwybod sut i'w mewnforio'n gywir? Neu beth allaf ei addasu ar ôl i'r data gael ei fewnforio i'r ffeil?
  Diolch am y sylw.

 9. helo, yr wyf yn dod o hyd yn ddiddorol iawn yr holl wybodaeth a gyflwynir, hoffwn i wybod os oes perthynas rhwng iaith y system weithredu lle mae hyn yn map gosod i gael mynediad cronfa ddata Oracle, oherwydd pan fyddaf yn gwneud y cysylltiad at y gronfa ddata ar y blaen yn Sbaeneg Rwyf yn dangos y tablau gwybodaeth heb broblem ac os felly yn y Saesneg wedi nid yw'r wybodaeth yn y tablau yn cael ei arddangos, dim ond dweud wrthyf cyfanswm y cofnodion sydd ynddo.
  A oes unrhyw gyfluniad y mae angen i mi ei wneud er mwyn gallu arddangos y data gyda hynny yn Saesneg?
  Diolch yn fawr iawn a llongyfarchiadau am eich gwefan, mae'n addysgol iawn

 10. Mae gen i diwtorialau fideo o autocad sifil 3d 2010, dyma'r cynnwys
  SWYDDOG AUTOCAD 3D 2010

  1.-Pwyntiau:
  -Cyflunio unedau a system gydlynu.
  -Bwyntiau ategol yn ôl fformat: PENZD, NEZ, DNE.
  - Creu fformatau ar gyfer mewnforio pwyntiau.
  - Labelu pwyntiau.
  -Creation grŵp o bwyntiau: yn ôl uchder, yn ôl disgrifiad.
  -Gysylltiad gwag o bwyntiau a ddiffiniwyd gan polyline.
  -Drefnu data pwynt (Dimensiwn, Disgrifiad, Gogledd, East.etc).
  -Add neu ddileu pwyntiau â llaw.
  -Tynnu pwyntiau data ar gyfer allforio.

  2.- Arwynebau:
  -Creation of surface from point file.
  - Cyflunio arwynebau a grëwyd gan ffeil pwynt.
  -Creation of surface o TIM
  -Creu arwynebau o polylinau (cromliniau lefel mewn autocad)
  -Direiddio arwynebau trwy polyline (ffiniau).
  - Golygu llinellau cyfuchlin (haenau, cyfnodau mân a chromliniau mawr)
  -Creation dimensiynau crwm a golygu
  -Custom cywasgu creadur dimensiwn (creu arddull)
  -Annodiad o arwynebau yn ôl uchder neu ddimensiynau (Achurado yn ôl ystod uchder), creu tabl a rhifyn thematig.
  -Analysis arwynebau gan gyfeiriad y llethr, dadansoddiadau eraill a'u tablau thematig priodol.
  -Recurrido a fyddai'n gwneud gostyngiad o ddŵr ar yr wyneb (yn ddelfrydol ar gyfer afonydd a nentydd teithio)

  3.- Alinio:
  -Creation o alinio trwy polyline
  -Dangoswch gyflymder
  -Cysylltu ymdeimlad union o aliniad
  -Gosod arddulliau alinio, golygu haenau alinio.
  -Dyddiad o labeli alinio.
  -Gyfarwyddyd bloc i nodi: Km
  -Creation a dileu PI, cromliniau.
  - Mewnosod troellydd.
  -Nodi uwch-lyfriadau
  -Dodi elfennau cromlin ac yn copïo i Excel.
  -Er elfennau parhaus
  Hafaliadau sblice
  -Trawd o alinio yn unol â dyluniad (llinellau syth, cromliniau a troellfeydd troellog)
  -Creation adroddiadau data alinio.

  4.-Proffiliau:
  -Creation proffil hydredol a'i gymharu â phob ochr.
  -Creation of Subgrade
  -Creation bandiau (llethr, lefel y ddaear, lefel y drychiad, y cynnydd, yr alinio, yn wahanol i uchder y ddaear a'r radd)
  -Style a labelu israddio (PI, PC, PT, K, Lc, rhan o uwchraddio, ac ati)
  -Dyddiad proffil (haen, gridiau, graddfeydd)
  -Profiles yn gyflym
  -Maeleddu a chreu PIV, mewnosod cromliniau fertigol.

  5.-Cross adrannau:
  -Cyflunio offerynnau anhyblyg paletiau i'r system fetrig.
  -Creation o draws-adrannau trwy is-gylch:
  . Rhoad gyda morgion, ffordd heb ochr, sianel trapezoidal, sianel petryal
  -Creu coridor ac wyneb y coridor.
  -Cyfrifiad o gyfaint arwynebedd y coridor
  -Cyfarwyddyd pwyso.
  -Creu labeli ar gyfer croestoriadau:
  Drychiad tirwedd, lefel drych, torri a llenwi tabl ardaloedd.
  -Dyddiad a chyflwyniad o draws-adrannau.
  -Rifer o feysydd, cyfrolau.
  -Morthiant o dabl o feysydd a chyfeintiau i Excel.

  6.-Affeithwyr:
  -Plan gynhyrchu:
  . Mewnosod arwyddion a ffenestri gyda'r gwahanol raddfeydd ar gyfer cyflwyno cynlluniau
  . Cyflwyno proffil yn ôl cilometrau
  . Mewnosod labeli i'w proffil yn ôl cilomedrau (Llethrau, data o gromliniau fertigol, ac ati)
  Addasiad o gyflwyno cynlluniau llawr a phroffil yn ôl cilometrau.
  -Animiad yn 3D
  -Creu croestoriadau o polyline
  -Creu israddio o linellau
  -Morthport arwynebau Google Earth ac i'r gwrthwyneb.
  7.- Ehangu

  8.- Graddio

  -Modelu argae gyda llethrau gwahanol a'u wyneb wyneb dŵr.
  -Creu pyllau
  - cyfrifiad cyfaint

  9.-Gweithio gyda phrosiectau mawr: Shorcuts Data
  10.-Breaklines
  11.- Mewnforio o sifil i hec-ras
  Os hoffech chi, gallwch ysgrifennu ataf i:

  videos_civil3d@hotmail.com

 11. os gwelwch yn dda, mae rhywun yn fy helpu i greu templedi ar gyfer ffordd yn y 3d sifil, fel y gwneir hi gyda'r ddiolch yn fawr iawn ond yn well os byddwch chi'n fy anfon i'm post percy_o_@hotmail.com diolch yn fawr iawn

 12. Yr wyf yn hapus iawn gyda'r wybodaeth a ddarparwyd, gan ei bod yn anodd cael datrys amheuon penodol sy'n ffurfio yn ystod y cynllun, felly rwy'n eich llongyfarch am ganllawiau ac paguina wedi ei gynllunio yn dda iawn yn dda o'r fath, yr wyf yn gobeithio i helpu mewn unrhyw tiwtorial sy'n paratoi dyfodol byddant.
  Cyfarchion i'r holl Fforwm.

 13. Rydw i'n adeiladwr ond nid oes gennyf brofiad yn y rhaglen hon, rwy'n credu bod eich cyfraniadau'n werthfawr iawn

 14. HELO
  SUT Y GALLAF CYFRIFO'R ARDAL TORRI AR GYFER SIANEL RECTANGULAR, RWYF YN CEISIO LLAW AMSER; FEL RHYFEDD FEL Y GALLAF WNEUD Y RHAGLEN MEWN CYNNYDD GWAHANOL WEDI SIARADAU GWAHANOL YN EIN ADRAN.

 15. Diolch am gyfrannu'r fideos hyn a fydd yn fy nghefnogi mewn cwrs yr wyf yn ei gymryd a byddant yn fy ngwneud i ymarfer.

 16. Diolch yn fawr iawn am y cyfraniad, maen nhw'n ddidctigig iawn. Dylai fod yn ddiddorol i'r ddau fideo 48 cyfan.
  Cofion

 17. Yn y cyswllt isod i archebu rhywbeth da, mae 48 FIDEOS gwreiddiol o ansawdd AutoCAD SIFIL 3D 2010 Addysgol mewn Sbaeneg, â phenderfyniad o ansawdd uchel, hefyd yn rhoi ffeiliau a ddefnyddir yn y fideos sy'n gwasanaethu fel templed i weithio'n gyflym yn fy prosiectau, wyf yn ei brynu ac roedd yn werth, cwrs ardderchog O'R SIFIL 3D 2010 i ddysgu gartref ac nid yn talu am gyrsiau yn yr ystafell ddosbarth drud, neu gael eu twyllo gan mercadochoros cynnwys gwael, MercadoLibre, rematazo, DeRemate, ebay. etc.

  Mexicotec@hotmail.com

  http://www.youtube.com/v/G9V5cmraBT0

  Dyma demo o'r fideos gwreiddiol, er mai dim ond rhan o'r sgrîn a welir, mae'r fideos yn sgrin lawn.

  48 VIDEOS AUTOCAD SIVIL 3D 2010 I LEARN YN Y CARTREF

 18. Rwy'n gwerthfawrogi'r llongyfarchiadau, ond rhaid imi gydnabod mai dim ond crynodeb o'r cynnwys sydd yn AUGI MexCCA yw'r swydd hon, lle mae'r cynnwys yn cael ei arbed a'r teilyngdod ymhlith llawer o ddefnyddwyr AutoCAD sydd wedi cydweithredu trwy anfon eu harferion da. Fe wnaethant dreulio oriau lawer yn gwneud y swyddi hynny, treuliais funudau 40 yn gwneud y dewis a'r post.

 19. Ala gwych pa mor ddiddorol yw hyn os yw hynny'n wych ...
  Diolch yn fawr….
  Y dudalen hon Mae'n gyflawn iawn ..
  Llongyfarchiadau ……

 20. Diolch yn fawr iawn am y cyfraniad, dyma'r lle gorau yr wyf wedi'i ganfod, llongyfarchiadau ar y we

 21. YN DDA IAWN fideos, rwy'n BRYNU CWRS O AutoCAD SIFIL 3D a byth GWEITHIO FEL gwybod dim am RHAGLEN HON HEDDIW AC YN LITTLE ME HOFFI I WELD OS OES GENNYCH UNRHYW FIDEO AR SUT I DDECHRAU DATBLYGU PROSIECT gyfer dim ond E dysgu pethau YNYSIG.

  DYMCHWCH I BAWS

 22. Edrychwch, nid ydym yn rhan o AUGI, dim ond hyrwyddo eu hadnoddau yr ydym yn eu hyrwyddo. Mae AUGI yn mynnu eich bod wedi'ch cofrestru i weld y cynnwys, nid oes unrhyw ffordd arall i ddal ati.

 23. Yn gyntaf oll, diolchaf yn fawr am y cyfraniadau hyn, yr wyf yn eich llongyfarch, rwy'n rhoi 10 i chi
  Sut ydw i'n tanysgrifio? oherwydd maen nhw'n gwneud i'r tanysgrifiad geisio cymhleth ac aeth i chwith

 24. Treuliais edrych tiwtorialau fideo, ac mae'n gymhleth iawn, ond yr wyf yn dod o hyd ar y wefan hon ac nid yn gymhleth i lawr y tiwtorialau maent yn argymell, yn awr byddaf yn ceisio gweld sut y mae'n mynd, yna dywedwch wrthynt os oedd yn werth

 25. Annwyl, mae'r grwpiau trafod yn Sbaeneg yn dda iawn. Rwy'n dod o Chile ac rwy'n defnyddio C3D o'r fersiwn 2006 ac mae'r gwir yw ei fod wedi gwella llawer ac mae'n offeryn da iawn ar gyfer cyfrifo a dylunio gwaith sy'n gysylltiedig â symudiad y ddaear. Rhowch gynnig ar y ddolen http://forums.augi.com/index.php Dwi wedi gotten llawer allan ohono. Cyfarfûm ag ef ychydig wythnosau yn ôl ac mae'n dda iawn oherwydd mewn awyrgylch o ddifrifoldeb llwyr gallant wneud sylwadau ar eu problemau gyda'r rhaglen ac mae nifer o bobl yn y fforwm hwn sy'n cyfrannu â'u profiad gwerthfawr bob dydd. Mae gan y rhaglen ei phwyntiau gwan ond ni allaf helpu ond anwybyddu ei chryfderau mawr. Pob lwc ar y ffordd….

 26. y deunydd hwn. yn dda iawn ac yn ddidactig i ddysgu mwy ac felly gall gweithwyr proffesiynol berffaith ddiolch am y deunydd hwn

 27. mae eich mewnbwn yn dda. Ivan Rwy'n credu y byddaf yn dysgu llawer o'r llawlyfr gwerthfawr hwn o AutoCAD Civil 3D diolch am eich mewnbwn.
  Nid wyf yn gwybod a allwch hongian i fyny eto «Adrannau Sianel 3D Sifil AutoCAD» agor ing. neu gall fy anfon post ami ffasiwn.g_omar@hotmail.com
  Mae angen i mi ddysgu sut i gynllunio twnnel, llawlyfr. Diolch yn fawr iddo

 28. Helo, tudalen ardderchog o 3D sifil, hoffwn wybod a ydynt yn rhoi cyrsiau yn y DF neu rywbeth tebyg i'r rhaglen hon, diolch yn fawr iawn. Cyfarchion!

 29. helo da..good page.:).. Hoffwn wybod ble y gallaf gael estyniad y coridorau ar gyfer 3d sifil 2009 sy'n gweithio ..? oherwydd ar y we mae gen i nhw ond ni allaf eu gosod, mae'n dweud gwall wrthyf ..: S ... Rwy'n gobeithio am eich help prydlon .. diolch

 30. MEXCCA yn AUGI yn ganllaw cyflym i 3D sifil i ddysgu i lawr ac yn dda iawn, mae gennyf dau ganllaw yn Sbaeneg, ond nid gan y bydd hongian hanfon at Maestro Alvarez am y cynnydd

  Juan Carlos Pineda Escoto
  Honduras, CA

 31. Wel, rwyf wedi gallu cynhyrchu'r testunau ar gyfer y llinellau cyfuchlin, ond mae gennyf yr anfanteision i wneud yr aliniadau a'r proffiliau, lle gallaf ddod o hyd i ganllaw i wneud y sylwadau, diolch i bawb

 32. offeryn da iawn ar gyfer peirianneg ffyrdd, hoffwn ddysgu sut i fynd ymlaen adrannau, os gallwch chi fy helpu. Diolch yn fawr iawn

 33. Y tiwtorial ardderchog o 3d sifil yn gyflawn yw'r gorau a ddarganfuwyd i ddysgu 3d sifil

 34. Rhaid i chi greu arddull testun, addasu'r maint a'i neilltuo o eiddo'r prosiect.

 35. Diolch ichi am eich gwybodaeth, y gwir bod rhywbeth wedi mynd rhagddo, yr wyf wedi mewnforio pwyntiau, rwyf wedi creu wyneb, ni allaf eu labelu, maen nhw'n dangos testunau mawr iawn imi, gallent helpu.

  Diolchaf ymlaen llaw

 36. Rwy'n dod o hyd i'r holl erthyglau yn ddiddorol.
  Hoffwn gofrestru i fynd i mewn heb broblem.
  Rwy'n gobeithio eich bod yn caniatáu i mi.
  Diolch yn fawr.

 37. SUT I GENERI ADRANAU GWAHANOL MEWN ADNEWYDDU UNIG,
  A SUT I LEFIO ARDAL GORCHYMYN A LLYFOD MEWN ADRAN TRANSVERSAL

 38. Comrade ardderchog mae'n werth chweil i gwrdd â phobl fel chi,
  Wel, gwelwn fod newidiadau gwirioneddol sylweddol gyda'r fersiynau newydd o CIVIL 3D, fodd bynnag, rwy'n credu fy mod yn dilyn y dilyniant ac yn cynnwys y newidiadau newydd. Diolch yn fawr iawn am y wybodaeth.

 39. wel diolch yn fawr iawn am y deunydd ond nid yw'r ffeil «AutoCAD Civil 3D Channel Sections» yn agor hoffwn i chi ei lawrlwytho eto diolch

 40. Rwy'n credu bod cychwyn gyda'r fideos hyn yn fan cychwyn da, yna mae gan AUGI MexCCA lawer mwy o hawl na'r un a gyflwynir yn y swydd hon.

 41. Rwy'n defnyddio ychydig iawn o 3d sifil, rwyf am ddysgu llawer, chi sydd â llawer o brofiad, rhowch gyfarwyddiadau i mi gael gwybodaeth, mae'n rhaglen ddiddorol iawn

 42. Mae'r cyswllt hwn yn ddiddorol, gan fy mod i'n gweithio llawer yn GIS ac mae gen i ddiddordeb mawr mewn dysgu Civil 3D, gan fy mod i hefyd yn gweithio fel ymgynghorydd annibynnol ac mae'n haws trin CAD na GIS ... ond diolch….

 43. data da iawn ar gyfer y rheini sydd newydd ddechrau, rwy'n gobeithio cael mwy o'ch cyfraniadau, diolch am bopeth
  môr

 44. rhowch cursoso i rywbeth trwy arddull autocad 3d sifil yn ninas dinas mecsico ac os ydynt yn rhoi amserlenni consulto

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.