Latinobarómetro, adroddiad 2011

Mae America Ladin wedi'i guddio y tu ôl i ddelwedd ystrydebol yr 20fed ganrif, rydym wedi trawsffurfio ein hunain.latinobarometro2
Er bod gwendid gwleidyddiaeth a diffyg ymddiriedaeth yn goruchwylio agenda'r rhanbarth, mae'r cynnydd yn parhau'n ddistaw heb oruchwyliaeth. Felly yn codi rhanbarth newydd gwthio i fynd yn gyflymach na gwledydd, i ailddosbarthu ffrwyth twf, gan honni gryf yn y flwyddyn 2011 oherwydd yr arafu yn effeithio arnynt. Mae America Ladin yn pwyso'n galetach.
Mae wyth allan o ddeg o Ladin Americaidd wedi'u cysylltu â'r byd trwy ffonau celloedd, ac mae gan bedwar o bob deg heddiw lefel addysg yn fwy na'r cartref y cawsant eu geni. Dyma'r dosbarth canol sy'n dod i'r amlwg sy'n amddiffyn ei hun.

Mae hyn yn destun cyflwyniad i'r adroddiad 2011 gyhoeddwyd gan y Latinobarómetro Gorfforaeth, gyda thudalennau 112 o ystadegau a gymerwyd o 20,204 gyfweliadau wyneb yn wyneb mewn gwledydd 18 15 rhwng mis Gorffennaf a mis Awst i 16 yn wyneb, gyda samplau cynrychiadol o 100 % o boblogaeth genedlaethol o bob gwlad ac achosion 1,000 1,200, gyda lwfans gwallau o tua 3% y wlad.
Nid yw llawer o'r adroddiad yn ddim newydd, fodd bynnag, mae'n ddiddorol y gwerth cymharol, lle gallwn weld sut mae ein gwlad mewn perthynas â'r cyd-destun.

Yn ddiddorol y gwrthgyferbyniad uchel o gysylltedd, ton a gafodd ei amsugno gan y cyfandir cyfan, ond mae'n gwrthgyferbynnu â'r cynnydd araf tuag at barch at hawlfraint. Er nad yw'r defnydd o dechnoleg yn cyfateb i'r defnydd o galedwedd a pharch at drwyddedau, bydd llawer o'r hyn a wnawn yn America Ladin yn ansefydlog; nid yn unig ar lefel y llywodraeth ond hefyd yn y cymhelliad i gwmnïau preifat. Mae hefyd yn gyfle pwysig ar gyfer Meddalwedd Ffynhonnell Agored.

Am y tro cyntaf, mae'r astudiaeth hon yn mesur môr-ladrad yn benodol ac yn canfod bod y fôr-ladrad yn fwy na'r parodrwydd i brynu rhywbeth a ddwynwyd. Hynny yw, nid yw'r môr-ladron o anghenraid yn cael ei weld
fel y dwynwyd. Nid yw'r siart canlynol yn adlewyrchu faint o fôr-ladrad fesul gwlad, ond y ffaith ei fod yn dderbyniol fel gweithred gyfiawnadwy.

latinobarometro2

Yr wyf yn argymell eich bod yn cadw am eich amser hamdden, rwy'n gadael y pynciau ymchwil mynegai a chasgliadau nad ydynt yn gynrychioliadol o bob gwlad, ond sy'n gwasanaethu i gymharu eu cyd-destun:

 • DEMOCRACI MEWN AMERICA LATIN
 • YR YMDDIRIEDOLAETH
 • DIWYLLIANT DIWYLLIANT
 • CYFRIFIAD A HUN
 • SY'N GWEITHIO DEMOCRACI
 • FRAUD CYMDEITHASOL
 • AGENDA LATIN AMERICAN
 • Y POLISI
 • Y CYHOEDDIADAU
 • MYNEGAI DIOGELWCH LLAFUR
 • MYNEGAI O GYFRINIAETH MEWN CYMHWYSION
 • YN YSTYRIED YNGHYLCH Y FARCHNAD
 • YN YSTYRIED I'R DATGANIAD
 • SATISFACTION GYDA DEMOCRACI
 • RELATIONS RHYNGWLADOL
 • GWERTHUSO ARWEINYDDWYR
 • GWERTHUSO SEFYDLIADAU RHYNGWLADOL

Mae America Ladin wedi ei guddio y tu ôl i'r ddelwedd stereoteipiedig a aned o 20 mlynedd ganrif, rydym wedi trawsffurfio ein hunain, ond nid yw'r byd yn dal i gael ei argyhoeddi.
Mae democratiaeth wedi bod yn atgyfnerthu ei werthoedd craidd yn raddol fel cydymffurfiaeth â'r gyfraith. Llywodraethau yw'r sefydliadau sydd wedi ennill y mwyaf o hyder yn y blynyddoedd hyn, er yn yr 2011, mae yna wrthod. Mae'r senedd yn llwyddo i symud yn araf yn ei gyfreithlondeb. Mae rhan sylweddol o'r rhanbarth yn dweud ei fod yn disgwyl yr un peth o'r dyfodol, hynny yw, yn disgwyl sefydlogrwydd. Mae sefydlogrwydd economaidd yn rhywbeth newydd a diddorol i America Ladin. Mae sefydlogrwydd cyflogaeth wedi mwy na dyblu yn y degawd diwethaf ac mae'n cyrraedd ei uchafbwynt yn yr 2011. Peidiwch byth o'r blaen fu cyn lleied o bobl ag anawsterau economaidd mawr (10%). Mae gan bedwar o bob deg o Ladinwyr America heddiw gam uwch mewn addysg na'r cartref lle cawsant eu geni. Mae wyth allan o ddeg o Ladin Americaidd wedi'u cysylltu â'r byd trwy ffonau celloedd. Mae'r rhanbarth wedi symud i ffwrdd o'r Unol Daleithiau, y wlad honno yw'r wlad enghreifftiol yn bennaf i Ganol America, tra bod De America yn edrych yn fwyfwy tuag at rannau eraill o'r byd, yn enwedig Ewrop. Yn anad dim, rydym wedi cynyddu ein bodlonrwydd bywyd, yn annibynnol ar y swings. Nid oes dim yn newid ein hapusrwydd cynyddol. Mae'r rhanbarth wedi ychwanegu at y defnydd i 150 miliwn o drigolion yn ystod y degawd diwethaf.

Ar yr un pryd mae bagiau'r clustdlysau yn enfawr. Mae'n dechrau gyda'r problemau economaidd sy'n rhwystro rhan arwyddocaol o'r boblogaeth â chyflogau isel, tai anghyffredin, mynediad cyfyngedig i iechyd, addysg o ansawdd gwael, er bod diweithdra ar un o'i bwyntiau isaf. Anghyfartaledd yw'r bygythiad mwyaf, gwahaniaethu fel ei ganlyniad diwylliannol mwyaf uniongyrchol. Mae goddefgarwch ac ymddiriedaeth yn isel, nid ydym yn ymddiried mewn pleidiau gwleidyddol, nid ydym yn ymddiried yn ein cymdogion. Nid yw democratiaeth wedi gallu newid y cyfesurynnau canolog hynny o'n diwylliant dinesig. Yn y flwyddyn 2011, gwnaethom gosbi yn bennaf ar lywodraethau 111, yn enwedig y rheini a oedd wedi gwneud eu gwaith cartref yn dda y llynedd. Y newid rheolwr yw un o'r rhesymau dros alw mwy, ond mae cyflwr anghysur hefyd gan nad yw'r cynnydd mewn cyfoeth yn dod â'r dosbarthiad disgwyliedig ag ef. Mae llywodraethau'n methu â chynyddu'r canfyddiad sy'n cael ei lywodraethu ar gyfer y mwyafrif. Mae yna deimlad o gamdriniaeth a breintiau gormodol.

Dangosodd America Ladin rhwng y 2007 2009 ac roeddwn yn gallu liniaru effaith yr argyfwng gyda pholisïau economaidd gwrthgylchol nad oedd yn digwydd yn 2011, ac i arafu yn
twf, nid oedd llywodraethau yn cymryd camau i liniaru'r effaith hon ar y rhai mwyaf agored i niwed. Mae'r effaith gadarnhaol ar ddemocratiaeth rhwng 2007 2009 a oedd hanesyddol, llywodraethau yn gallu unhook y gwerthusiad economi democratiaeth, gan gynhyrchu cynnydd yn y cyfeiriad iawn er gwaethaf yr argyfwng. Yn y flwyddyn 2011, mae'r effaith honno'n diflannu. Mae'n rhaid i ni ddysgu o hyd bod gwarcheidwaid yr economi yn effeithio ar y gwahanol sectorau o fewn cymdeithas mewn ffordd wahanol iawn. Ar y naill law, nid mwy o dwf yn cynhyrchu dosbarthu a thwf dirywio eraill yn taro'r mwyaf agored i niwed. Felly, nid yw'r rhai sydd â llai yn elwa o dwf ac yn cael eu cosbi gyda'r arafu.

America Ladin yn cuddio, un sydd wedi dod i'r amlwg o 30 flynyddoedd o bolisïau cymdeithasol a diwygiadau, yw bellach America Ladin arall yw y tir o "dod yn ôl yfory" neu ddelwedd ystrydebol o ffilmiau Hollywood. Mae hyn yn rhanbarth y droed gyda gofynion uchel cymryd camau tuag at fwy agored a democrataidd trwy lwybr anghonfensiynol gyda chymdeithasau fesul cam lefel uchel.

Yma gallwch ei lawrlwytho, yn ogystal â fersiynau blaenorol o 1995.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.