Y georeference cynhenid

Pan fyddwn yn darllen y gwahanol ddamcaniaethau sy'n cefnogi'r cyfathrebu bod cartograffeg yn golygu, fel gwyddoniaeth i gynrychioli ffenomena daearyddol, ac fel celfyddyd i roi'r wybodaeth esthetig angenrheidiol i'r wybodaeth hon, rydym yn sylweddoli bod y foment yr ydym yn byw ynddi yn cynnwys gweithredoedd lluosog mewn bywyd bob dydd. lle rydym yn defnyddio georeference fel gweithred ddyddiol.

O'r eiliad rydym yn troi ar ddyfais symudol, mae'r wybodaeth yr ydym yn ei hanfon neu'n ei derbyn yn gysylltiedig â'r geogyfeiriad: Tywydd, y newyddion diweddaraf, rhwydweithiau cymdeithasol, ymholiad map, actifadu'r GPS neu labelu delweddau. Mae'n amlwg na ddaeth hyn dros nos, bydd bob amser yn gymharol yr argraff sydd gennym o fyw ar hyn o bryd yn ddigyffelyb, ac er ein bod yn cydnabod bod y ddynoliaeth bron â bod yn ddyfeisgar, mae'n amhosibl dychmygu beth allai ddigwydd 25 blynyddoedd i ddod O'r un modd efallai nad oedd neb yn dychmygu bod hyn yn gwneud 25 o flynyddoedd, yn enwedig mewn cyfnod lle mae technolegau gwybodaeth a'r gwyddorau cyfrifiadol wedi saethu o arloesi ffordd esbonyddol yr arloesedd i'w fwyta bob dydd.

Geolocation

Er bod y maen prawf geogyfeiriad wedi bod yn weithred naturiol gan y ddynoliaeth, i ystyried ei adnabod mewn dyfais neu fap printiedig, am gyfnod hir roedd yn weithgaredd arbenigol a gyda mynediad i grŵp breintiedig o bobl yn unig. Felly mae dadansoddi agwedd gynhenid ​​y Geo-gyfeirio yn bwysig ar gyfer ei benderfyniad penodol ac ar gyfer rhagweld beth allai ddigwydd mewn disgyblaethau eraill yn y blynyddoedd i ddod. Gadewch i ni weld wedyn oblygiadau'r agwedd hon.

Sut daeth georeferencing yn gynhenid?

Mae'r rheswm yn syml mewn egwyddor: oherwydd mae geolocation yn rhan o fywyd bob dydd. Bob dydd mae angen i ni symud mewn amgylchedd tri dimensiwn, lle rydyn ni'n gyrru ugain bloc i'r dde, chwech i'r chwith, mynd i lawr dwy lefel i barcio car a mynd i fyny pedair lefel i weithio mewn swyddfa. Gallwn wneud hyn yn ddyddiol a phan fydd angen i ni ei ddisgrifio ar ddalen o bapur neu ei graffio mewn hysbyseb, dyna pryd rydyn ni'n fwyaf ymwybodol. Ond roedd y geolocation hwnnw am amser hir yn lleol ac o ddiddordeb unigol, felly fe'i gwnaed fel trefn ddyddiol.image

Mae Kanakubo (1) yn esbonio yn ei bapur ar Ddatblygu Cartograffeg Gyfoes, fod esblygiad theori cartograffeg wedi bod yn gysylltiedig â buddiannau endidau pwysig ar adegau penodol; er enghraifft, yr ymerodraethau sy'n goresgyn, y timau milisia mewn rhyfeloedd, neu'r emporiumau economaidd rhyngwladol. Creodd yr eiliadau hyn yr angen i weld geogyfeirio â chwmpas y tu hwnt i'r ardal leol, fel gweld y gwledydd cyfagos, y cyfandir a beth yw'r don gyfredol: meddwl yn fyd-eang.

Mae'r foment yr ydym yn awr yn byw ynddi, yn gwneud y diddordeb o gynnal byd cysylltiedig yn ei gwneud yn ofynnol i ddefnyddio geogyfeirio yn y trefnau dadleoli. Dyna sydd wedi dod â'r agwedd gynhenid: mae angen i siopau nodi lle mae eu hadeiladau, mae angen i gwsmeriaid gyrraedd, mae gweithgynhyrchwyr technoleg yn gorfod datblygu ceisiadau, mae'r academi yn cynnig dewisiadau addysgol newydd yn yr ardal hon ac, mae'r gystadleuaeth hon yn dod â'r arloesedd i ddefnyddwyr. Wrth gwrs, nid yw'r defnyddiwr terfynol hyd yn oed yn ymwybodol o hyn, a dyna'r hyn yr ydym yn ei alw'n Gynhenid, oherwydd ei fod yn y bywyd bob dydd.

Manteision geo-leoli cynhenid

Mae llawer o resymau pam ein bod yn credu bod hyn yn fuddiol, ond yn ddiweddarach byddwn yn siarad am risgiau. O safbwynt y rhai sy'n cynnal ein heconomïau o wyddoniaeth a thechnoleg gwybodaeth ddaearyddol, y budd mwyaf yw anghenion cynyddol ein gwasanaethau. P'un a ydym yn datblygu cymwysiadau, hyfforddiant, gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau, mae'r ffaith bod geogyfeirio yn angenrheidiol yn fuddiol i ni.

Ond y tu hwnt i'n diddordebau penodol, budd pwysig yw argaeledd ceisiadau ar gyfer bodau dynol, bob dydd gyda mwy o swyddogaethau yn seiliedig ar geolocation. Gadewch i ni weld pa mor hawdd yw hi nawr i deithio gan ddefnyddio cynorthwy-ydd GPS sydd ar gael yn y cerbyd, a meddyliwch am y posibiliadau o beidio â'i gael a bod y daith am resymau newydd. Gallwn hefyd weld budd defnyddiwr sy'n gallu rhoi ei gynhyrchion mewn geoportal Rhyngrwyd, sy'n cael ei gaffael gan gwsmer y tu allan i'r wlad, heb orfod cysylltu yn uniongyrchol.

Mae'r disgyblaethau sy'n gysylltiedig â geo-beirianneg yn dystiolaeth o fanteision geo-leoli. Mae'r timau sy'n mynd i gipio data yn y maes, bob dydd yn fwy o brisiau. Ond hefyd bob dydd mae'n anodd gwybod y ffin rhwng swyddogaethau'r cae a'r cabinet, diolch i'r ffaith bod georeferennu yn rhan annatod o ddal, modelu a gweithredu seilweithiau. Nod safonau fel BIM (2) yw dod â geo-leoli i ddimensiynau y tu hwnt i'r hyn a feddyliwyd, fel gweithrediad, amser a chostau.

Mae hefyd yn fantais fawr wrth gynhyrchu gwybodaeth bob dydd yn fwy effeithlon a dyddiol. Mae cydweithio â gwirfoddolwyr heddiw yn ddiddorol wrth ddatblygu systemau fel Open Street Maps, catalog byd-eang gyda chartograffeg a gynhyrchwyd gan y gymuned defnyddwyr, diolch i ddeinamig a elwir yn Crowdsourcing. Byddai hyn wedi bod yn amhosibl os nad yw'r geo-leoli yn dod yn gynhenid, oherwydd er mwyn cynhyrchu'r wybodaeth hon, nid oes angen ymdrech y tu hwnt i ysgogi'r swyddogaeth cyfrannau yn y ddyfais symudol a derbyn y llwytho data.

Felly, os byddwn yn dyfnhau maint y manteision mewn daearyddiaeth, sicrhewch y byddai'r rhestr yn eang iawn. Yn canolbwyntio'n arbennig ar yr economi, gwell rheolaeth amser, cydweithio, diogelwch a'r cyfle i arloesi er lles y ddynoliaeth.

Risgiau geogyfeirio cynhenid

Ni fydd popeth yn ros mewn amgylchedd mor ansicr â democrateiddio gwybodaeth. Mae yna risgiau cysylltiedig, lle mai'r un person fel arfer yw'r un person dynol.

Ymhlith y rhain gallwn ni sôn amdanynt, colli preifatrwydd. Mae'r ffaith ein bod yn dibynnu ar ddyfais sy'n gysylltiedig â signalau GPS, yn golygu cyflwyno gwybodaeth geo-leoli a oedd unwaith yn hollol breifat. Ac er y gallai fod yn ddefnyddiol iawn i rai wybod ble mae eu plant, byddai hefyd yn beryglus i droseddwyr wybod yr un wybodaeth. Mae preifatrwydd ar y diwedd yn sefyllfa gymharol sydd â risgiau.

Mae risg arall yn null Crampton (3) yn ei draethawd hir ar y wyddoniaeth sy'n gysylltiedig â mapiau: mae'n nodi ei bod wedi cymryd llawer i'r mapiau gael yr ansawdd a'r gefnogaeth wyddonol sydd gennym nawr. Ond mae'r ffaith bod ymgynghori a chynhyrchu mapiau gan ddefnyddwyr anarbenigol yn dod yn weithred gynhenid, yn dod â'r risg o golli meini prawf ansawdd neu safonedig. Mae'r sefyllfa'n hysbys mai'r mwyaf ystwyth yw swyddogaethau datblygiad gwyddonol, y lleiaf yw ymdrech yr ymennydd ac felly'r risg o ddisgyn yn ôl mewn deallusrwydd.

I gloi, y georeoliad cynhenid ​​yw cynnwys geo-leoli yn y gwahanol arferion yn y ddynoliaeth, yn wyddonol, yn dechnegol neu'n ddyddiol. Mae'r geogyfeiriad hwn wedi esblygu i'r graddau ein bod yn ei wneud yn awtomatig. Mae'r manteision yn llawer mwy na'r risgiau, felly bydd angen bod yn wyliadwrus o'r tueddiadau, er mwyn dod o hyd i gyfleoedd a chynnig atebion.


(1) Tositomo Kanakubo, Datblygiad Cartograffeg Theori Gyfoes

Modelu Gwybodaeth Adeiladu (2)

(3) Sut daeth Mapio yn Wyddonol

. Digon o reswm dros ei ailgylchu yma.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.