Dewisodd Honduras y trydydd dewis arall


«Trwy hyn, rwy’n eich hysbysu fy mod yn gwadu llythyr Sefydliad Gwladwriaethau America yn unol â darpariaethau Erthygl 143, gydag effeithiolrwydd ar unwaith»

14663 Dim ond hyn oedd ar goll, gan orfod agor categori ar gyfer gwleidyddiaeth a chyfraith ryngwladol, oherwydd bod y mater yn mynd am amser hir.  Siaradais â chi ddoe o'r opsiynau posib, ac o bedwar, yr etholiad oedd y trydydd un ar gyfer yr hyn yr oedd Insulza yn awgrymu amdano neu y penderfynodd y Wladwriaeth ar ei gyfer.

Bydd y byd wedi gwawrio gyda'r newyddion bod Honduras wedi gwadu'r llythyr gan Sefydliad Taleithiau America OAS, ar unwaith. Ac o ystyried yr hyn y mae hyn yn ei awgrymu, byddwn yn gwneud rhai myfyrdodau:

1. Pam mae Honduras yn ei wneud fel hyn?

Cofiwch mai'r wladwriaeth yw Talaith Honduras, nid ei hawdurdodau, felly hyd yn oed os nad yw'r OAS yn cydnabod yr awdurdodau, gallant weithredu ar ran y wladwriaeth a gwadu'r llythyr.

Yna, mae’r llywodraeth yn mynnu na chafwyd dadansoddiad o’r gorchymyn cyfansoddiadol, agwedd y maent yn ei chyfiawnhau yn ôl eu deddfwriaeth, er ar ôl ymweliad Insulza, ni ddaeth i ofyn beth ddigwyddodd ond i gadarnhau a ydynt yn barod i adfer yr Arlywydd Zelaya. Mae'r mater yn dod yn gymhleth ... cymhleth iawn.

Yn ôl yr hyn y mae'r cyfryngau yn ei grybwyll, mae rhagdueddiad penodol ar ran yr Ysgrifennydd Cyffredinol, sydd mewn proses ailethol, sydd hefyd yn filwriaethus ar y chwith ac eisiau edrych yn dda gyda'r gwledydd sy'n cydymdeimlo ag ALBA. Rheswm a fyddai’n gwneud hynny yn wyneb y bygythiadau a wnaed gan Hugo Chávez i ymyrryd ar unrhyw adeg, ni chlywyd unrhyw ymateb.

Er bod y llywodraeth dros dro, i roi enw iddi er ei bod wedi cael ei galw’n gynllwynwr coup, ar ei lefel ryngwladol, yn seilio ei gweithredoedd ar weithredoedd Zelaya tuag at ganllawiau Chavismo, y gaffe mawr o yrru’r arlywydd i Costa Rica fel petai nid oes esboniad rhesymegol y tu allan i becyn a bydd yn weithred na fydd y byd i gyd yn ei anghofio mor hawdd. Pe bai gweithredoedd yn pwyso arno, ei ddal, cyfathrebu i'r byd ... o leiaf dyna sut mae'r rhan fwyaf yn cyd-daro; byddai wedi bod gymaint yn haws cyfiawnhau'r weithred nesaf i'r byd.

2 Beth mae'n ei olygu i wadu llythyr yr OAS

Yn ôl erthygl 143 o’r llythyr, gall aelod-wladwriaeth ei wadu trwy gyfathrebu ysgrifenedig â’r Ysgrifenyddiaeth Gyffredinol, a fydd yn hysbysu’r aelodau eraill. Fodd bynnag, mae dwy flynedd o'r dyddiad hwnnw, yr amser y daw'r llythyr i ben, ac o'r amser hwnnw fyddai Gorffennaf 3, 2011, byddai'r wlad yn cael ei gwahanu oddi wrth y Sefydliad. Er bod y ffaith o amlygu "effaith ar unwaith" yn agored i amau ​​a yw'r ddwy flynedd yn berthnasol ai peidio.

Y tu ôl i'r pwnc mae ymennydd, fy mod yn gobeithio eich bod chi'n gwybod digon am y pwnc, os byddwch chi'n sylwi, a wnaeth y cyhoeddiad oedd yr is-ganghellor, sy'n aelod o lywodraeth Zelaya, os ydyn nhw'n ymddangos yn dweud nad yw'r canghellor newydd yn cael ei gydnabod gan yr OAS; mae'n debyg mai'r bwriad yw pasio storm y chwe mis sy'n weddill ar gyfer yr etholiadau a alwyd gan y Goruchaf Dribiwnlys Etholiadol, neu hyd yn oed eu symud ymlaen, gobeithio na fydd Insulza yn cael ei ailethol yn Ysgrifennydd Cyffredinol a cheisio dychwelyd eto.

Mae Insulza hefyd wedi nodi nad yw’r OAS yn ymarfer ymyrraeth yn y taleithiau, hynny yw, arfer yr helmedau glas a oedd i adfer trefn trwy rym gan nad oedd yn brofiad da.

3. Beth allwn ni ei ddisgwyl

Mae'r mesur yn ddi-hid, yn enwedig gyda chysylltiadau rhyngwladol, oherwydd er yn achos y Cenhedloedd Unedig a'r OAS, sy'n gysylltiadau amlochrog, mae'r rhain fel arfer yn fframwaith cyfeirio neu'n cyflyru ar gyfer cysylltiadau dwyochrog. Byddai'n awgrymu y gallai llawer o wledydd sydd â bargeinion cydweithredol benderfynu torri neu atal cysylltiadau a byddai credydau rhyngwladol yn cael eu rhwystro.

Ond yn fewnol mae argyfwng polareiddio, oherwydd cydymdeimlwyr Zelaya sydd yn erbyn y ddeddf ac sy'n ei galw'n coup. Nid yw atal y pwysau hwn mor syml, mae'r drws i ryfel cartref ar fin digwydd, yn enwedig, fel y dywedais y tro diwethaf, os oes cefnogaeth gan y tair ffynhonnell na all gwladwriaeth sydd â chyfyngiadau economaidd oroesi cyhyd: Cefnogaeth gan y Chavismo, diffyg masnachu cyffuriau a throseddau cyfundrefnol.

4. Dewisiadau amgen ar gyfer optimistiaeth

Dim ond yr hyn a glywir yn y cyfryngau yr wyf yn ei ddweud wrthych, yn ddiduedd i hyn, mae'n fy synnu i wybod y gellid osgoi popeth pe bai llai o fân weithredoedd yn ymladd am bŵer a sefydliadau mwy ystwyth wrth gyflawni eu dyletswydd. Mae gwadu llythyr OAS yn anghildroadwy, am y tro, efallai bod yr ymdrech an-sectyddol i geisio deialog fewnol trwy blebisite, yn arwain at benderfyniadau gan y boblogaeth i symud yr etholiadau ymlaen neu hyd yn oed arwain y boblogaeth i bleidleisio ynghylch cefnogaeth. Zelaya i'w gwneud yn glir ar unwaith a yw'r boblogaeth sy'n ei gefnogi yn fwy na'r un sy'n ei wrthod. Ar ôl yr etholiadau ym mis Tachwedd, rhaid i'r wladwriaeth gyfiawnhau i'r llywodraeth newydd gael ei geni o etholiad democrataidd ... pwy a ŵyr pa adnoddau fydd yma, yfory byddaf yn gofyn i'r dyn sydd o dan y goeden almon sy'n derbyn y glaw ym Macondo.

Mae yna hefyd opsiwn i’r OAS ailystyried, o dan gynnig aelodau’r cyngor, sy’n awgrymu adolygu ymadroddion rhwng llinellau llythyr Honduras, megis “penderfyniad unochrog yr OAS”, yn ogystal ag adolygu safbwyntiau y mae ffigurau rhyngwladol eisoes wedi’u crybwyll megis Hillary Clinton a ddywedodd "ei alw'n rhywbeth arall, ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gweld a yw'r coup mewn gwirionedd yn coup." Os felly, hwn fyddai'r tro cyntaf mewn hanes, ac ni fydd yn hawdd ei egluro i'r byd.

Rhaid i ni fod yn optimistaidd, y rhai ohonom sy'n cysegru ein hunain i weithio, ac yn gobeithio bod y ddiod chwerw hon yn cynhyrchu trawsnewidiadau brys yng nghyfranogiad y boblogaeth, y frwydr yn erbyn llygredd, diwygiadau yn erbyn nawdd gwleidyddol, polisïau iawndal cymdeithasol, ymhlith eraill. Os na fydd yr argyfyngau hyn yn codi, nid oes unrhyw newidiadau mewn gwledydd sydd â sefydliadau mor wan ar y mater hwn.

Rwy'n dymuno nad oedd y pwnc erioed wedi cychwyn, rwy'n colli siarad am dechnolegau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.