Gwasanaethau cwmwl iTwin newydd ar gyfer Peirianneg Seilwaith Gefeilliaid Digidol

Mae efeilliaid digidol yn dod i mewn i'r brif ffrwd: cwmnïau peirianneg a pherchen-weithredwyr. Rhoi dyheadau efeilliaid digidol ar waith

 SINGAPORE - Daeth Blwyddyn mewn Seilwaith 2019- Hydref 24, 2019 - Cyflwynodd Bentley Systems, Incorporated, darparwr byd-eang meddalwedd gynhwysfawr a gwasanaethau cwmwl efeilliaid digidol, wasanaethau cwmwl newydd ar gyfer efeilliaid digidol peirianneg seilwaith. Mae efeilliaid digidol yn gynrychioliadau digidol o asedau ffisegol a'u gwybodaeth beirianyddol, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ddeall a modelu eu perfformiad yn y byd go iawn trwy gydol eu cylch bywyd. Yn wir, mae'r efeilliaid digidol "bytholwyrdd" yn pweru BIM a GIS trwy 4D.

Dywedodd Keith Bentley, sylfaenydd a phrif swyddog technoleg: "Heddiw mae" oes efeilliaid digidol "ar y gweill, ac mae ei gyflymder yn cyflymu bob dydd. Mae'r defnyddwyr cyntaf rydyn ni wedi gweithio gyda nhw eisoes mewn swyddi arwain yn yr economi gefell ddigidol newydd, tuag at arloesiadau yn eu prosesau busnes ac yn eu modelau busnes. Mae'r manteision a geir trwy ddisodli llifoedd gwaith degawdau oed a datgysylltiedig a wnaed ar bapur, gydag efeilliaid digidol agored, byw, dibynadwy a lluosflwydd yn aruthrol. Mae ymuno â hynny gydag ecosystem arloesi trwy lwyfannau ffynhonnell agored yn creu grym na ellir ei atal dros newid seilwaith. Nid wyf yn cofio amser mwy cyffrous i broffesiynau seilwaith nac i Bentley Systems. "

Gwasanaethau newydd yn y cwmwl Digital Twins

Mae gwasanaethau ITwin yn caniatáu i gwmnïau peirianneg greu, delweddu a dadansoddi efeilliaid digidol prosiectau ac asedau seilwaith. Mae iTwin Services yn cysylltu cynnwys peirianneg ddigidol offer dylunio BIM a ffynonellau data lluosog, gan gyflawni “delweddu 4D” o efeilliaid digidol, a chofnodi newidiadau peirianyddol ar hyd amserlen prosiect / asedau, i ddarparu a cofnod cyfrifol o bwy newidiodd beth a phryd. Mae timau peirianneg yn defnyddio iTwin Services i berfformio adolygiadau a dilysiadau o ddata dylunio a chynhyrchu gwybodaeth / syniadau dylunio. Gall defnyddwyr cymwysiadau dylunio Bentley gymhwyso gwasanaeth Adolygiad Dylunio iTwin ar gyfer adolygiadau dylunio ad hoc, a gall timau prosiect sy'n defnyddio ProjectWise ychwanegu gwasanaeth Adolygiad Dylunio iTwin at eu llifoedd gwaith digidol i hwyluso efeilliaid digidol yr prosiect yn gyffredinol.

Mae PlantSight yn gynnig a ddatblygwyd ar y cyd gan Bentley Systems a Siemens, sy'n rhoi'r gallu i berchnogion-weithredwyr a'u peirianwyr greu efeilliaid digidol bytholwyrdd o brosesau gweithredol. Mae PlantSight yn cefnogi gweithrediadau, cynnal a chadw a pheirianneg i gael mynediad at ddata gefell digidol dibynadwy a chywir mewn ffordd ymgolli, gan gynnwys modelau P&ID, 3D, a data IoT.

Mae'n darparu gweledigaeth unigryw o realiti mewn model gwybodaeth wedi'i ddilysu, yn hwyluso deallusrwydd sefyllfaol, llinell y golwg ac ymwybyddiaeth gyd-destunol. Datblygwyd PlantSight ar y cyd gan Bentley a Siemens gan ddefnyddio iTwin Services ac mae ar gael yn fasnachol gan unrhyw un o'r cwmnïau.

Mae Gwasanaeth Asedau Trochi iTwin yn caniatáu i berchnogion-weithredwyr sy'n defnyddio AssetWise alinio data perfformiad asedau a dadansoddiad gweithredol yng nghyd-destun eu gefeilliaid digidol, gan wneud gwybodaeth beirianyddol yn hygyrch i gynulleidfa ehangach o ddefnyddwyr trwy brofiadau o defnyddiwr trochi a greddfol. Mae Gwasanaeth Asedau Trochi iTwin yn dangos “pwyntiau critigol” o weithgaredd a newidiadau yn statws asedau dros amser, sy'n arwain at wneud penderfyniadau yn gyflymach ac yn fwy gwybodus sydd yn y pen draw yn helpu i wella perfformiad yr asedau a'r rhwydwaith.

Mae efeilliaid digidol yn mynd i mewn i'r brif olygfa

Mae realiti corfforol esblygol ased a weithredwyd yn flaenorol wedi bod yn anodd ei ddal yn ddigidol a'i ddiweddaru. Yn ogystal, mae'r wybodaeth beirianyddol gyfatebol, yn ei hamrywiaeth o fformatau ffeiliau anghydnaws a newid cyson, wedi bod yn "ddata tywyll" yn nodweddiadol, ddim ar gael nac yn amhosibl ei defnyddio. Gyda gwasanaethau cwmwl gefell digidol, mae Bentley yn helpu defnyddwyr i greu a dewis efeilliaid digidol i wella gweithrediad a chynnal asedau, systemau a phrosesau adeiladu ffisegol, trwy ddelweddu ymgolli yn 4D a gwelededd dadansoddol.

Yng Nghynhadledd 2019 Blwyddyn mewn Seilwaith Bentley, cyflwynwyd datblygiadau efeilliaid digidol mewn prosiectau a gyrhaeddodd rownd derfynol 24 yng nghategorïau 15, mewn lleoliadau o amgylch gwledydd 14 yn amrywio o gludiant, rhwydweithiau dŵr a gweithfeydd trin, i weithfeydd pŵer, planhigion dur ac adeiladau Yn gyffredinol, soniodd enwebiadau 139 yng nghategorïau 17 am amcan yr efeilliaid digidol ar gyfer arloesiadau a ddefnyddir yn eu prosiectau, cynnydd sylweddol yn enwebiadau 29 mewn perthynas â 2018.

Syniadau am efeilliaid digidol ar waith

Yn y ddarlith dechnoleg, ymunodd Keith Bentley â'r llwyfan gyda chynrychiolwyr o Sweco a Hatch, gan ddangos syniadau efeilliaid seilwaith digidol ar waith.

Sweco integreiddio prosiect system reilffordd ysgafn naw cilomedr yn ddigidol ar gyfer dinas Bergen yn Norwy. Gweinyddwyd estyniad y system bresennol yn llawn trwy fodelau 3D BIM, o astudiaethau amgen i ddyluniad peirianneg manwl. Roedd defnyddio gwasanaethau iTwin yn caniatáu i Sweco olrhain newidiadau yn awtomatig a lleihau gwallau, gan ganiatáu delweddu 4D.

 Hatch cwblhaodd y cyn-ddichonoldeb, dichonoldeb a pheirianneg fanwl ar gyfer gosodiad asid sylffwrig yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Caniataodd meddalwedd dylunio planhigion Bentley i dîm y prosiect ddylunio gefell ddigidol gyflawn a deallus ar y lefel fwyaf gronynnog o fanylion, gan symud y prosesau ansawdd peirianneg i fyny fel rhan o ymdrech fodelu 3D, o'i gymharu â phrosesau Ansawdd yn seiliedig ar luniadau traddodiadol. Llwyddodd Hatch i leihau’r cynnydd mewn cynhyrchu ar ôl lansio chwe mis i wythnos.

microsoft Mae'n creu prototeipiau o efeilliaid digidol yn ei bencadlys yn Asia yn Singapore ac ar ei gampws Redmond. Mae grŵp Eiddo Tiriog a Diogelwch Microsoft yn gweithredu dull o Gylch Bywyd Adeiladu Digidol i wneud y gorau o berfformiad adeiladau, proffidioldeb, boddhad gweithwyr, cynhyrchiant a diogelwch. Mae ymdrechion Microsoft i greu cynrychioliadau digidol o asedau ffisegol fel adeiladau yn seiliedig ar Microsoft Azure Digital Twins, gwasanaeth IoT sy'n helpu sefydliadau i greu modelau digidol cynhwysfawr o amgylcheddau ffisegol. Rhyddhawyd Azure Digital Twins i'r cyhoedd ar 2018 ac mae bellach yn cael ei fabwysiadu gan gwsmeriaid a phartneriaid Microsoft ledled y byd, gan gynnwys Bentley ar gyfer ei iTwin Services. Mae'r cwmnïau'n gweithio gyda'i gilydd i greu gefell ddigidol o gyfleusterau newydd Microsoft yn Singapore.

 Ecosystem efeilliaid digidol

Datblygwyd iTwin Services a PlantSight gyda'r platfform ffynhonnell agored iModel.js ar gyfer efeilliaid digidol, a lansiwyd gyntaf ym mis Hydref o 2018 a chyrhaeddodd ei fersiwn 1.0 ym mis Mehefin o 2019. Prif reswm dros agor y cod iModel.js yw meithrin ecosystem arloesi ar gyfer datblygwyr meddalwedd deublyg digidol, perchnogion, peirianwyr ac ar gyfer integreiddwyr digidol.

Un o'r datblygwyr meddalwedd ecosystem hynny yw vGIS Inc., a ddefnyddiodd iModel.js i integreiddio datrysiad realiti cymysg (XR) i efeilliaid seilwaith trafnidiaeth ddigidol. Mae ei gymhwysiad symudol realiti cymysg yn uno modelau dylunio prosiect â realiti, yn y maes, mewn amser real. Gall defnyddwyr yn y maes weld cyfleustodau'r isbridd, fel pibellau a cheblau, yn cael eu huno i'w cyfeiriadedd byd go iawn. Yn syml, mae defnyddwyr yn pwyntio gwrthrychau â'u dyfeisiau symudol i weld elfennau dylunio'r prosiect yn y cyd-destun hwn.

Dywedodd Alec Pestov, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol vGIS: “Mae'r platfform iModel.js yn adnodd gwych ar gyfer datblygu ac integreiddio offer a gwasanaethau gwerth ychwanegol, fel yr realiti estynedig estynedig a'r datrysiad realiti cymysg a gynigir gan vGIS. Rydyn ni'n caru'r rhyngweithrededd perffaith gyda gwasanaethau iTwin a'r llwybr datblygu di-ffrithiant i gyrraedd yr integreiddiad perffaith hwnnw, ac rydyn ni'n gobeithio ehangu ein potensial i gydweithredu, trwy wasanaethau iTwin «.

Diffiniad o efeilliaid digidol

Mae efeilliaid digidol yn gynrychioliadau digidol o asedau a systemau ffisegol yng nghyd-destun yr amgylchedd o'u cwmpas, lle mae eu gwybodaeth beirianyddol yn llifo, i ddeall a modelu eu perfformiad. Fel yr asedau byd go iawn y maent yn eu cynrychioli, mae efeilliaid digidol bob amser yn newid. Cânt eu diweddaru'n barhaus o sawl ffynhonnell, gan gynnwys synwyryddion a dronau, i gynrychioli'r wladwriaeth ar yr adeg iawn neu amodau gwaith asedau seilwaith ffisegol y byd go iawn. Yn wir, yr efeilliaid digidol, - trwy gyfuno'r cyd-destun digidol ac cydrannau digidol gyda'r cronoleg ddigidol, Mae BIM a GIS yn symud ymlaen trwy 4D.

 Buddion Gefeilliaid Digidol

Mae efeilliaid digidol yn caniatáu i ddefnyddwyr weld yr ased cyfan, mewn porwr gwe, llechen neu gyda chlustffonau realiti cymysg; gallu gwirio'r statws, perfformio dadansoddiad a chynhyrchu gwybodaeth i ragfynegi a gwneud y gorau o berfformiad asedau. Gall defnyddwyr adeiladu'n ddigidol cyn adeiladu, cynllunio a dileu gweithgareddau cynnal a chadw yn gorfforol cyn eu cynnal yn y byd go iawn. Nawr mae ganddyn nhw feddalwedd ar gael i ddelweddu cannoedd o senarios, manteisio ar ddysgu peiriannau i gymharu dewisiadau amgen dylunio neu strategaethau cynnal a chadw a gwneud y gorau ar draws paramedrau lluosog. Mae delweddu a chyd-destunoli data peirianneg yn arwain at wneud penderfyniadau mwy gwybodus a chyfranogiad rhanddeiliaid trwy gydol cylch bywyd asedau.

Ynglŷn â Gwasanaethau Bentley iTwin

Mae gwasanaethau ITwin yn caniatáu i dimau prosiect a gweithredwyr perchnogol greu, delweddu yn 4D a dadansoddi efeilliaid digidol asedau seilwaith. Mae gwasanaethau ITwin yn caniatáu i weinyddwyr gwybodaeth ddigidol ymgorffori data peirianneg a grëwyd gan amrywiol offer dylunio mewn gefell ddigidol fyw a'u halinio â modelu realiti a data cysylltiedig arall, heb ymyrryd â'u hoffer neu brosesau cyfredol. Gall defnyddwyr weld ac olrhain newidiadau peirianyddol ar hyd llinell amser y prosiect, gan ddarparu cofnod cyfrifol o bwy newidiodd beth a phryd. Mae gwasanaethau ITwin yn darparu gwybodaeth y gellir ei gweithredu ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â gwneud penderfyniadau ledled y sefydliad a chylch bywyd asedau. Defnyddwyr sy'n gwneud penderfyniadau mwy gwybodus, yn rhagweld ac yn osgoi problemau cyn iddynt godi, ac yn ymateb yn gyflymach gyda hyder llwyr, sy'n trosi'n arbedion cost, gwell argaeledd gwasanaeth, llai o effaith amgylcheddol a gwell diogelwch.

Am Systemau Bentley

Bentley Systems yw'r prif ddarparwr datrysiadau meddalwedd byd-eang ar gyfer peirianwyr, penseiri, gweithwyr proffesiynol geo-ofodol, adeiladwyr a gweithredwyr perchnogol ar gyfer y gweithrediadau dylunio, adeiladu ac isadeiledd, gan gynnwys gwaith cyhoeddus, gwasanaethau cyhoeddus, planhigion diwydiannol a dinasoedd digidol. Mae cymwysiadau modelu agored yn seiliedig ar Bentley MicroStation a'i gymwysiadau efelychu agored yn cyflymu'r integreiddio dylunio; Mae eich ProjectWise a SYNCHRO yn cynnig cyflymu'r cyflwyno prosiect; ac mae ei gynigion AssetWise yn cyflymu'r perfformiad asedau a rhwydwaith. Gan gwmpasu peirianneg seilwaith, mae gwasanaethau iTwin Bentley yn datblygu BIM a GIS yn sylfaenol trwy efeilliaid digidol 4D.

Mae Bentley Systems yn cyflogi mwy na chydweithwyr 3.500, yn cynhyrchu refeniw blynyddol o $ 700 miliwn mewn gwledydd 170 ac wedi buddsoddi mwy na $ 1 biliwn mewn ymchwil, datblygu a chaffael gan 2014. Ers ei sefydlu yn 1984, mae'r cwmni wedi bod yn eiddo mwyafrif ei bum sylfaenydd, y brodyr Bentley. www.bentley.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.