Gwasanaeth gwe hen fapiau ymhlith y rhai mwyaf nodedig o Mapio Cyfrol 28-124

Yn ei gyhoeddiad diweddaraf, cyfrol 28 -ar gyfer mis Mawrth ac Ebrill 2019- Mae cylchgrawn mapio wedi gosod popeth sy'n thema ganolog i Gynhadledd IX Iberia ar Seilweithiau Data Gofodol. O fewn y detholiad o saith erthygl wyddonol, a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn pwysig hwn ar gyfer y maes geowyddonol, mae o leiaf bedwar pwnc yn sefyll allan, ac rydym yn gwneud disgrifiad byr ohonynt.

Mae MAPPING yn gyhoeddiad gwyddonol technegol gyda blynyddoedd 28 o hanes sy'n ceisio lledaenu ymchwil, prosiectau a gwaith a wneir ym maes Geomateg a disgyblaethau cysylltiedig, gan roi sylw arbennig i'w cymhwysiad yn y maes Gwyddorau Daear.

Yn ôl disgresiwn ein golygydd, y themâu a ddewiswyd oedd y canlynol:

 • Hen wasanaeth gwe mapiau
 • Gwasanaeth data'r Uned Technoleg Forol (UTM-CSIC),
 • Gweithredu model INSPIRE yn y Diputación Foral de Álava
 • INSPIRE Rheoli Ansawdd mewn metadata, data a gwasanaethau: sut i ddefnyddio setiau prawf haniaethol a gweithredadwy.
 1. Gwasanaeth gwe Old Maps

Mae'n un o'r darnau ymchwilio, a ddaliodd ein sylw trwy edrych ar y teitl yn unig; ysgrifennwyd gan Alvaro Bachiller, Carolina Soteres, a phedwar cyd-awdur arall. Mae'r adeilad yn dweud llawer; i wybod y dyfodol mae'n rhaid i ni wybod beth ddigwyddodd yn y gorffennol, beth sy'n bendant yn berthnasol i'r gofod daearyddol.

Dechreuodd y prosiect hwn ar gyfer cyhoeddi hen fapiau - o'r enw La Cartoteca - ers 2008, ac mae'n cael ei gynnal gan y CNIG - Canolfan Gwybodaeth Ddaearyddol Genedlaethol, mewn cydweithrediad ag Adran Tiriogaeth y Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol a'r Sefydliad Daearyddol Cenedlaethol. - IGN. Y peth diddorol yw bod y sefydliadau uchod wedi llwyddo i gasglu llawer iawn o wybodaeth ofodol hanesyddol ers yr 16eg ganrif trwy'r tîm sy'n ffurfio'r Cartoteca.

"Mae mapiau hanesyddol yn cyfrannu at adnabod morffolegau, strwythurau a adeiladwyd cyn yr hyn sy'n hysbys ar hyn o bryd, ac yn caniatáu cynhyrchu dadansoddiadau mwy cadarn, rhagamcanion o'r hyn sydd wedi bod a fydd yn parhau i fod y gofod, yn ogystal â bod yn dreftadaeth genedlaethol."

Gall y myfyrwyr, y cyhoedd proffesiynol neu'r amatur ymgynghori eisoes â nifer o'r dogfennau gwerthfawr hyn, gan gynnwys mapiau poblogaeth, mapiau thematig, neu gynlluniau topograffig stentaidd. Mae'r uchod yn cael ei wireddu gan warediad y CNIG, i gynnig Gwasanaethau Map Gwe - ym mhotocolau WMS - i wasanaethu fel ystorfa ar gyfer y swm mawr hwn o ddata.

Yn y WMS, gallwch gael mynediad at wasanaethau lluosog fel:

 • Taflenni cilomedr - cynlluniau topograffig cadastral: gyda graddfa o 1: 2000. Codwyd y ddogfen hanesyddol hon rhwng 1861 a 1870; gan y Bwrdd Ystadegau Cyffredinol - rhagflaenydd yr IGN.
 • Planimetreg: Mae'r rhain yn haenau sy'n dangos cynlluniau llawysgrif a wnaed rhwng 1870 a 1950, cyn adeiladu'r map topograffig cenedlaethol ar raddfa 1: 50.000.
 • Argraffiadau Cyntaf y Map Topograffig Cenedlaethol - MTN, a gynhyrchwyd rhwng dyddiadau 1875 a 1968. Mae'r gwasanaeth hwn yn cynnwys dau fath arall o ddogfennau cartograffig:
  • y cofnodion MTN a wnaed rhwng 1915 a 1960,
  • Argraffiad Cyntaf y MTN: wedi'i greu o daflenni 4123, a'i greu o 1975 i 2003.

Mae data gofodol yn berthnasol ar y lefel genedlaethol, fodd bynnag, yn achos dinasoedd o bwysigrwydd strategol a hanesyddol mawr fel Madrid, mae llawer iawn o wybodaeth gysylltiedig wedi'i chasglu ac mae'n cael ei gynnig yn yr un gwasanaeth mapio gwe - WMS. Mae'r wybodaeth ar gartograffeg hanesyddol Madrid yn wahanol iawn i'r uchod, mae yna ddata fel: cynllun Mancelli o Madrid, cynllun topograffig llys Villa a Madrid, cynllun Nicolás de Chalmadrier, cynllun geometrig Madrid, cynllun o Map Madrid a parsel o Madrid

Yn yr erthygl hon, maent yn nodi'r gwasanaethau eraill sy'n gysylltiedig â llwyfan lawrlwytho CNIG, fel yr ymholiad orthophoto, a'r technolegau a ddefnyddir i wneud y prosiect hwn yn bosibl drwy'r gwasanaeth Orthophotograffeg hanesyddol. Mae'r gwasanaeth hwn yn darparu chwe math o haenau i ddefnyddwyr:

 • Hedfan Americanaidd: Cyfres B (1956 A 1957),
 • Hedfan rhyngweinidogol: gwaith Cyngor Uchaf Sbaen rhwng 1976 a 1986,
 • Hedfan domestig: graddfa 1: 18.000 rhwng 1981 a 1983,
 • Hedfan OLISTAT: yn cael ei hyrwyddo gan y Weinyddiaeth Amaeth, ar gyfer y taleithiau olewydd rhwng 1997 a 1998,
 • a Hedfan PNOA: mae'n cynnwys yr arwyneb cenedlaethol cyfan gydag amlder o dair blynedd, dim ond data o 2004 i 2016 sy'n cael eu cynnwys.

Yn ogystal â'r uchod, ar leoliad, natur a dyddiad creu'r cynhyrchion, nodir sut y cafodd y data ei drin, gan fod angen proses baratoi ar gyfer gwybodaeth ofodol sy'n dyddio'n ôl mwy na 100 o flynyddoedd. , gwerthuso a storio hyd yn oed yn fwy cain nag ar gyfer data gofodol mwy diweddar. Enghraifft o'r driniaeth hon yw bod y mapiau hyn yn fath o ddata eilaidd, yn mynd trwy brosesau digideiddio trwy sganiwr ffotogrametrig a georeferennol proffesiynol, 400 pp-for scales lai - a 254 pp-for scales mwy- yna eu storio yn y gweinyddwyr CNIG, a fydd yn cael eu penderfynu yn ôl eu maint os cânt eu hanfon at y gweinydd WMS neu eu cadw ar ddisg allanol.

Dylid hefyd nodi bod yr awduron yn manylu ar sut mae esblygiad y prosiect ei hun wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf, ers iddo agor i'r cyhoedd, gan ddangos ystadegau sy'n dangos: y math o weinydd, nifer yr ymweliadau, nifer y ceisiadau, lawrlwythiadau yn (Gb) a'r llwyfannau sy'n cynnal y data.

 1. Gwasanaeth data'r Uned Technoleg Forol (UTM-CSIC),

Yn yr ymchwil hwn, a gynhaliwyd gan Juan Valderrama, mae Susana Tagarro, a dau gydlynydd arall, yn disgrifio gwaith yr Uned Technoleg Forol, sy'n ceisio darparu gwybodaeth i endidau gwladol am ardaloedd cefnfor megis halwynedd neu dymheredd arwyneb.

Mae'r uned hon yn gwneud gwaith diddorol, gan fod yn rhaid iddo gasglu a dadansoddi data a gasglwyd bob awr 24, felly tybiwn ei fod yn trosi i gyfaint uchel o natur wahanol oherwydd y gweithgaredd yn y cefnforoedd. Yn yr ymchwil hwn, mae'n ddiddorol amlygu'r cyfyngiad ar y defnydd o'r data a gesglir yn y maes, sydd wedyn yn cael eu trin, eu dadansoddi a'u trosglwyddo i'r corff llywodraethu - y Weinyddiaeth Wyddoniaeth, Arloesi a Phrifysgolion.

Mae'r erthygl yn sôn am oblygiadau cydgrynhoi Seilwaith Data Gofodol Morol ar gyfer Llongau Eigioneg, cyflwynir pob un o'r cyfnodau sy'n ofynnol i gyflawni'r amcan hwn, megis: pennu'r proffesiynau a fydd yn rhan o'r tîm casglu, dadansoddi a chadw data (ffisiocemegol, biolegwyr, daearegwyr, neu feteorolegwyr), adeiladu metadata, cyfeirlyfrau, gweithredu catalog o ymgyrchoedd - a fydd yn nodi'r math o ddata sy'n angenrheidiol ar gyfer cynhyrchu'r gofynion cynnyrch terfynol, meddalwedd (yn hyn Achos gwaith geonet)

 1. Gweithredu model INSPIRE yn y Diputación Foral de Álava

Mae'r prosiect hwn a grëwyd gan Jorrín Abellán ac Óscar Diego Alonzo, yn perthyn yn llwyr i brif thema'r cyfnodolyn ar gyfer y gyfrol hon, felly maent yn dechrau drwy roi rhesymau dros bwysigrwydd adeiladu a gweithredu'r Seilweithiau Data Gofodol - DRhA a sut mae INSPIRE wedi cymryd yr her o gysoni.

Maent hefyd yn disgrifio agweddau fel beth mae proses gysoni'r setiau data yn ei olygu, beth yw'r offeryn a ddefnyddir yn ystod y broses hon, pa anghenion sydd wedi'u datrys, manteision yr holl gysoni hwn.

 1. INSPIRE Rheoli Ansawdd mewn metadata, data a gwasanaethau: sut i ddefnyddio setiau prawf haniaethol a gweithredadwy

Mae'n un o'r pynciau sy'n gysylltiedig â'r pwnc blaenorol, a ysgrifennwyd gan Alejandro Guinea de Salas a Paula Rodrigo. Mae hyn yn dechrau drwy bwysleisio sut y gall canllawiau technegol INSPIRE gynnwys gwybodaeth wirioneddol werthfawr i sicrhau gallu'r data i ryngweithredu a hefyd yn dangos y fethodoleg sy'n angenrheidiol ar gyfer y data, y metadata a'r prosesau sy'n gysylltiedig ag INSPIRE i fod yn effeithiol ac effeithlon drwy'r datgelu.

Mae'r erthygl yn fwy na diddorol i roi syniad i'r darllenydd sut i ddechrau gweithio gydag INSPIRE, gan ddechrau gyda chyfluniad yr ATS - setiau o brofion haniaethol, eu codio a'u gofynion, gan barhau gyda'r ETS - setiau o brofion gweithredadwy, profion datblygiadol - Prawf Llinell, Amgodio Prawf, a Blwch Terfynu Prawf, yn ogystal â'r canlyniadau a gafwyd.


Yn ogystal â'r adolygiadau o'r erthyglau uchod, mae'r gweithiau eraill y mae'r cylchgrawn hwn yn eu cyflwyno ar gyfer y gyfrol hon yn cynnwys:

 • Enwau enwocaf Valencian
 • Geolake Search (mae dyfodol yr IDE yn gwella ei gatalog)
 • Ar statws enwau lleoedd swyddogol yn yr Ynysoedd Baleares: y Nomenclátor de Toponymy o Menorca ac Enwau Daearyddol y dyfodol yn yr Ynysoedd Baleares.

Yn gyntaf, maent wedi cyhoeddi'r Geoblogwyr yn ei ail argraffiad, a gynhelir ym mis Mehefin 2019; digwyddiad y bydd Geofumadas yn ei gefnogi eto - yr amser hwn yn bersonol -.


Ynglŷn â Mapio

Y cylchgrawn Mapio, yn gyfeiriad Sbaenaidd mewn cyhoeddiadau gwyddonol. Gyda 28 mlynedd yn lledaenu gweithiau ac ymchwil ar faterion yn ymwneud â maes geomateg, seilwaith, rheoli data geo-ofodol a datblygiadau sylweddol sy'n digwydd yn y cyd-destun hwn.

 “Er 2013, mae’r tîm golygyddol cyfredol wedi diffinio llinell strategol newydd ar gyfer MAPPIO. Mae wedi'i ddewis rhagoriaeth a bri, gan esgus bod y cylchgrawn yn un o'r ystorfeydd gwybodaeth a newyddion mwyaf yn y sector ac yn gyswllt rhwng cwmnïau preifat, prifysgolion a sefydliadau cyhoeddus sy'n datblygu prosiectau, yn dysgu ac yn lledaenu Geomatics a'i gymwysiadau yn y gwahanol feysydd sy'n rhan o Wyddorau y ddaear."

Rydym yn argymell mynd i wefan y cyfnodolyn Mapio, efallai yn cael mynediad at eich holl gyhoeddiadau bob yn ail fis.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.