Georeferencing yn ffeil CAD

Er ei fod yn bwnc ar gyfer llawer o bethau sylfaenol, mae'n ymddangos yn aml yn y rhestrau dosbarthu ac ymholiadau Google. Does dim rhyfedd bod dylunio â chymorth cyfrifiadur yn cymryd amser hir o dan ffocws Peirianneg, Pensaernïaeth ac Adeiladu tra bod y thema geo-ofodol wedi cael perthynas fwy â rheolaeth y diriogaeth. Ni allwn anghofio hynny bob dydd y ddwy ddisgyblaeth cydgyfeiriant, i'r graddau bod AutoCAD a Microstation ill dau yn cynnwys geogyfeirio fel nodwedd gyffredin o fersiynau diweddar (AutoCAD 2009 i fyny AutoCAD 2012 y Microstation XM i V8i).

Er a DWG neu DGN yn gallu cael geogyfeirio wedi'i nodi yn eu rhaglenni, i'w agor gan gais GIS nad yw'r un gwneuthurwr yn tybio nad oes gan y ffeil leoliad daearyddol. Yn hyn o beth, mae geogyfeirio ffeiliau CAD yn dal i fod yn ddefnyddioldeb o fewn rhaglenni'r un brand, am y tro. Ni fydd gwaith y rhaglen GIS chwaith yn meddwl a yw'r ffeil mewn unedau rhyfedd neu mewn lleoliad Cartesaidd anghywir.

Gadewch i ni weld pryd, pam ac fel gyda AutoCAD er ei fod yr un fath ag unrhyw raglen CAD arall.

Pam mae cymhlethdod georeferennu yn CAD

Am resymau ymarferol, caiff y cynlluniau adeiladu eu gwneud heb feddwl am geogyfeirio, ac mae rhesymau gwahanol dros hyn:

 • Rydym yn gwneud cynlluniau sy'n chwilio am yr aliniad â'r sgrin. Er bod yr adeilad wedi'i gylchdroi yn y byd go iawn mewn perthynas â'r gogledd daearyddol, ar hyn o bryd o dynnu ychydig, mae gennym ddiddordeb yn hynny, mae'n well gennym gylchdroi symbol y gogledd yn yr awyren.
 • Yn gyffredinol, gwneir y cynlluniau at ddibenion adeiladol, felly rydym yn chwilio am ffyrdd i hwyluso creu toriadau a ffasadau, yn ogystal ag addasu i greu cynlluniau argraffu yn gyson â geometreg.
 • Er bod ffyrdd o greu systemau cyfeirio penodol, nid yw'n ymarferol gweithio gydag ymagwedd gadarn, o leiaf wrth lunio cynlluniau o dan fformat traddodiadol a mwy pan gaiff bron popeth ei ddylunio'n orthogonyddol.
 • Pan fydd angen i ni wneud map lleoliad, byddwn fel arfer yn galw delwedd, orthophoto neu fap stentaidd, rydym yn ei gylchdroi a'i raddfa at ddibenion y manylion ond mewn ychydig achlysuron rydym yn ystyried gweithio unwaith yn y gofod hwnnw.

georeference map

"Rhaid adlewyrchu gwir swyddogaethol pensaernïaeth, yn bennaf, yn ei swyddogaeth o safbwynt dynol, ni all ffwythiannaeth dechnegol ddiffinio pensaernïaeth."

Alvar Aalto

Dylunydd yr adeilad yr wyf yn ei ddefnyddio fel enghraifft

Pam mae angen georeiddio

Mae'r ffordd glasurol o wneud y cynlluniau wedi newid, mae cyflwyno'r modelu yn golygu bod y rhaglenni yn addasu swyddogaethau y mae'r gwrthrych 3D yn cael ei weithio ynddo, a bod y toriadau neu'r ffasadau yn ganlyniad iddo.

Er bod hwn yn duedd, yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd mae'n parhau i fod yn wastad o blanhigyn 2D. Ond rhaid i ni beidio ag anghofio bod hyn yn anghildroadwy, yr angen i wneud animeiddiadau dadansoddiad o newidynnau gofodol ac ymagwedd BIM yn cael ei morthwylio'n gynyddol yn y Cymwysiadau CAD, fel y gwelir yn Revit neu ArchiCAD.

georeference map

Beth mae georeferencing yn ei awgrymu

I georeference, rhaid ystyried o leiaf bedair agwedd:

1. Addaswch yr unedau i fetrau. georeference map Os ydym yn mynd i anfon at system a ragwelir fel UTM, bydd angen i'r unedau fod yn fetrau. Mewn llawer o achosion, gellir tynnu'r awyrennau gan gymryd fel unedau filimetrau neu hyd yn oed modfedd o system Lloegr.

Gwneir hyn gyda'r gorchymyn Unedau. Ac yna gwnaethom newid arddangosiad y math Pensaernïol i Ddegol ac mewn unedau o fodfeddi i fetrau. Wrth wneud y newid y gwnaethom sylwi arno yn y bar statws sut mae ffurf delweddu yn newid, fodd bynnag, nid ydym wedi newid graddfa'r lluniad, ac os byddwn yn mesur drws a ddylai fesur 2.30 mae'n ymddangos fel 92 sy'n cynrychioli'r modfedd y mae'r 7 yn ei gynrychioli "- 7."

Felly mae'n rhaid i chi raddio'r lluniad un ffactor, yn yr achos hwn sy'n cyfateb i drosi modfeddi i fetrau, fyddai 0.0254.

 • Gweithredir y gorchymyn raddfa, dewisir pwynt cyfeirio, mae'r ffactor graddfa wedi'i ysgrifennu ac yna mynd i mewn.

2. Symudwch y ffeil i Cydlynu UTM.

Mae hyn yn gofyn am gyfesurynnau daearyddol hysbys, gellir naill ai eu cael gyda GPS, o orthophoto geogyfeiriedig, map stentaidd sydd wedi tynnu'r adeilad neu Google Earth yn y pen draw gyda'r risgiau sy'n gysylltiedig â'i gywirdeb. Yn yr achos hwn, er enghraifft, rwy'n defnyddio Google Earth:

georeference map

Pwynt 1

X = 3,273,358.77

Y = 4,691,471.10

Pwynt 2

X = 3,274,451.59

Y = 4,691,510.47

Rydym yn llunio'r pwyntiau hyn gyda'r gorchymyn pwynt.

 • Mae'r gorchymyn wedi'i deipio pwynt, mae'n cael ei wneud mynd i mewn, mae'r cyfesuryn wedi'i ysgrifennu yn y ffurflen 3273358.77,4691471.10 ac yna caiff ei wneud mynd i mewn.

Yn yr un modd ar gyfer y pwynt arall. Yna caiff yr holl luniad y byddwn yn ei symud ei ddewis:

 • Gorchymyn symud, rydym yn clicio ar y man cychwyn sy'n cyfateb i gornel y lluniad heb symud, ac yna rydym yn ysgrifennu'r cyfesuryn 1; i beidio â'i ysgrifennu eto, rydym yn defnyddio'r saeth cyrchwr i fyny ac yn adfer yr hyn yr oeddem eisoes wedi'i deipio yn y cam blaenorol.

Ar y pryd mynd i mewn, bydd y lluniad yn ein symud i'r ardal o ddiddordeb fel y dangosir yn y ddelwedd. Bydd yn rhaid i ni ddefnyddio'r gorchymyn maint chwyddo i'w weld Neu o'r bysellfwrdd z, nodwch, e, nodwch.

georeference map

Os na fyddwn yn edrych yn dda ar y pwyntiau, gallwch newid y fformat gan ddefnyddio'r gorchymyn ddptype.

3. Cylchdroi y lluniad

Nawr, yr hyn sydd ar goll yw cylchdroi'r llun o'r nod chwith y gwyddom sy'n dda.

 • Y cyfan sydd i'w gylchdroi yw dewis, gorchymyn cylchdroi, caiff echel cylchdro ei marcio trwy glicio ar y pwynt chwith (pwynt magenta), dewisir yr opsiwn cyfeirio, cliciwch ar y ddau bwynt sy'n diffinio'r fector cylchdro, yn gyntaf ar y pwynt magenta ac yna ar y pwynt coch.

georeference map

Mae'r weithred hon yn debyg i ddefnyddio'r gorchymyn cylchdroi gyda thri phwynt Microstio, er bod y llorweddol yn cael ei gymryd fel y sylfaen.

Beth arall mae georeferencing yn ei olygu?

Gyda hyn, nid yw'r ffeil wedi'i gerewerennu. Yr hyn yr ydym wedi'i wneud yw ei osod mewn system gydlynu ragamcanedig, lle mae ei gogledd yn cyd-fynd â'r gogledd daearyddol a'r lleoliad gyda'r cyfesurynnau UTM.

Wrth ei alw o gais GIS bob amser, bydd y system yn gofyn yr un data sy'n cynnwys rhagamcan a Datum. Os penderfynwn wneud hyn gyda rhaglen GIS rhaid i ni gofio y bydd yn gwneud hynny ar y model, Y cynllun bydd yn cael ei golli ac eiddo xml pan gaiff ei ail-adrodd i dxf.

Mae AutoCAD yn dod ag offeryn o'r enw daearyddiaeth, y byddwn yn gweld diwrnod arall, yn ogystal â'r opsiwn o roi geogyfeiriad ac ailbrosesu Microstation.

4. Cyfeiriadau allanol

Dim ond at ddiben dros dro gwneud animeiddiad 3D y gellid gwneud y broses hon, a fyddai'n ddigon i anfon y gwaith adeiladu. Os ydym am ei wneud fel cam diffiniol tuag at brosiectau cyflawn presennol, rhaid i ni ystyried y cyfeiriadau allanol -yr ydym yn eu defnyddio i'n hachub rhag gweithio gyda ffeiliau mawr iawn neu integreiddio gwahanol ddefnyddwyr- ond mae hynny'n golygu gwahanu ffeiliau paru mewn gweithle. Os gwnawn hyn gyda ffeil, dylid gosod y rhain hefyd.

Hefyd y ffaith bod yr un ffeil weithiau'n cael ei chopïo ynddi model, at ddibenion argraffu ... tra'n dal i feddwl am golli cynlluniau.

"Someday unrhyw le, unrhyw le y byddwch yn anochel yn dod o hyd i chi'ch hun, ac mai dim ond hynny, efallai mai chi fydd yr hapusaf neu'r mwyaf chwerw o'ch oriau."

Pablo Neruda

Rwy'n gwybod, rhan o'r swydd yw can, nid yw'r diwedd yn ddim llai na magu; ond yn hwyr neu'n hwyrach mae'n rhaid i ni ei wneud, mwy os yw cwsmer yn ymddangos sydd eisiau gweld rhywbeth fel hyn:

georeference map

Atebion 19 i "Georeferencing a CAD CAD"

 1. Mae'r erthygl yn dda iawn.
  Mae'n broblem ac rydyn ni i gyd yn ceisio ei datrys.
  Llawer o weithiau heb lwyddiant.

 2. helo fy nghwestiwn yw fy mod yn gweithio'n bennaf gyda geolocation sifil 3d, ac mae gennyf bwyntiau cydlynu 600, gan fy mod yn mewnforio'r data i sifil 3d ac rwyf am ei georeference, y lle yna mae'r ddelwedd lloeren yn sifil 3d yn aneglur bydd gorchymyn i allu cael mwy gwelededd y lle.

 3. Helo, fe wnes y drefn ac nid yw'n gweithio allan, mae'n debyg, wrth symud y llun i'r man lle rydych chi angen (gyda'r cyfesurynnau), wrth symud i'r lle newydd, rhaid i'r pwynt hwnnw eisoes gael y cyfesurynnau cywir, ac nid yw fy un yn rhoi i mi rhai cyfesurynnau a gweddluniau nad oes ganddynt ddim i'w wneud â'r pwynt sydd ei angen arna i, sut ydw i'n ei wneud?

 4. Wel, y peth cyntaf yw rhoi eich cyfesurynnau geogyfeiriedig i ffeil CAD.
  Yna, ffoniwch y ffeil CAD fel geirda, a symudwch hi a'i chylchdroi yn ôl y cyfesurynnau a nodwyd.

 5. Helo.

  Ysgrifennaf i ofyn am help ar yr erthygl hon. Rwy'n hoff iawn o lawer gydag ymarfer yr wyf yn ceisio'i wneud ond nid yw'n gweithio, neu nid oeddwn yn deall yr holl gamau.

  1. Mae gen i ffeil (ch) gydag awyren heb georeferences.
  2. Mae gen i ffeil Excel gyda 50 UTM a gymerir yn uniongyrchol yn nhir yr awyren.
  3. Yr amcan yw georeiddio yr awyren a gallu mynd i mewn i'r UTM fel pwyntiau.

  Yna, bydd y pwyntiau hyn yn gwasanaethu, i barhau i weithio ar y lluniad, a fydd eisoes wedi'i gerewerennu, ond mae hyn yn amherthnasol, ar gyfer ymgynghori.

  Diolch am wefan mor gyflawn i'r rhai ohonom sy'n hoffi cad, a dweud, os gall rhywun fy helpu, boed hynny'n sylwadau ar yr hyn y mae'n rhaid i mi ei wneud neu gydag erthygl fel y gallaf wneud yr holl gamau a ddisgrifir.

  Diolch yn fawr iawn

 6. yr unig beth nad oeddwn yn ei ddeall oedd sut y cawsoch y pwyntiau yn X ac Y, oherwydd yn fy ddaear google mae'n rhoi rhai cyfesurynnau i mi sy'n hafal i'r 25 ° 43'29.97 "N - 100 ° 22'39.55" Neu, neu os gallech ddweud wrthyf sut newidiwch nhw i bwyntiau yn X ac Y, diolch ...

 7. Diolch, Mario.
  Mae'r hyn rydych chi'n sôn amdano yn realiti. Pe bai safon y gallai gweithgynhyrchwyr ei gwneud ... er ei bod yn sicr nid yw'n hawdd.

 8. Dylai fod gan ffeiliau CAD ffeil "gyffredinol", hynny yw, bod georeferencing yn cael ei gydnabod ni waeth pa wneuthurwr ydyw. Fel rheol, mae'n rhaid i mi georeference ffeiliau DWG o arolygon topograffig gydag orthoffoto, nad yw'r ArcGis lawer gwaith yn fy adnabod i, meddai georeference. Llongyfarchiadau ar yr erthygl, roeddwn i'n ei chael hi'n ymarferol iawn. Cyfarchion

 9. A dweud y gwir, nid wyf wedi gweld llawer o gymwysiadau iPad sy'n caniatáu ichi agor ffeil kmz. Yr hyn sy'n digwydd yw bod y kmz yn ffeil gywasgedig (fel .zip neu .rar), sy'n cynnwys o fewn un neu sawl delwedd kml a georeferenced neu wedi'i chynnwys yn yr un ffeil kmz.

  Ceisiwch weld sut mae'r rhain yn gweithio: KMZ Loader, Golygydd Fy Mapiau, MapBox, Gwyliwr POI, Golygydd Map, GPS-Trk

  Y gorau yw GIS Pro, ond mae'n werth llawer o arian.

  Problem arall yw, er bod rhai o'r ceisiadau hyn yn honni eu bod yn cefnogi kmz cyfansawdd, mae rhai yn rhedeg Google Earth ar iPad, ac nid yw hyn ar gael i bob gwlad, yn enwedig yn America Ladin.

 10. Fe'ch llongyfarchaf ar eich blog, roeddwn am ofyn ffafr i chi, pe gallech wneud sylwadau ar sut y gallwch lwytho awyren a oedd yn CAD ac fe wnes i ei throi'n bolygon (K) i ffeil KMZ (KML) ac ni allaf ei gweld ar fy Ipad. Rwyf wedi rhoi cynnig ar bopeth ac nid wyf yn ei gael. Mae'n ymddangos yn amlwg iawn, ond nid wyf yn gwybod sut i'w wneud. Mae rhai cymwysiadau sy'n caniatáu i KMZ lwytho, ond yn gyfyngedig iawn (swyddi yn unig), Diolch yn fawr iawn!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.