Georeferencing yn ffeil CAD

Er ei fod yn bwnc sylfaenol i lawer, mae'n ymddangos yn aml mewn rhestrau dosbarthu ac yn ymholiadau Google. Nid am lai, mae dyluniad â chymorth cyfrifiadur wedi bod o dan ddull Peirianneg, Pensaernïaeth ac Adeiladu ers amser maith, tra bod y mater geo-ofodol wedi cael perthynas sy'n canolbwyntio mwy ar reoli'r diriogaeth. Ni allwn anwybyddu hynny bob dydd y ddwy ddisgyblaeth cydgyfeiriant, i'r graddau bod AutoCAD a Microstation ill dau yn cynnwys geogyfeirio fel nodwedd gyffredin o fersiynau diweddar (AutoCAD 2009 i fyny AutoCAD 2012 y Microstation XM i V8i).

Er a DWG neu DGN gallant gael georeference wedi'i nodi yn eu rhaglenni, pan gânt eu hagor gan raglen GIS nad yw gan yr un gwneuthurwr, mae'n cymryd nad oes gan y ffeil leoliad daearyddol. Yn hyn, mae georeference ffeiliau CAD yn dal i fod yn ddefnyddioldeb o fewn rhaglenni o'r un brand, am y tro. Ni fydd y rhaglen GIS ychwaith yn pendroni a yw'r ffeil ar yriannau rhyfedd neu yn y lleoliad Cartesaidd anghywir.

Gadewch i ni weld pryd, pam ac fel gyda AutoCAD er ei fod yr un fath ag unrhyw raglen CAD arall.

Pam mae cymhlethdod georeferennu yn CAD

Am resymau ymarferol, caiff y cynlluniau adeiladu eu gwneud heb feddwl am geogyfeirio, ac mae rhesymau gwahanol dros hyn:

 • Rydym yn gwneud cynlluniau yn edrych am aliniad â'r sgrin. Er bod yr adeilad yn y byd go iawn yn cylchdroi mewn perthynas â'r gogledd daearyddol, ar adeg lluniadu nid oes gennym lawer o ddiddordeb yn hynny, mae'n well gennym gylchdroi symbol y gogledd ar yr awyren.
 • Yn gyffredinol, gwneir y cynlluniau at ddibenion adeiladol, felly rydym yn chwilio am ffyrdd i hwyluso creu toriadau a ffasadau, yn ogystal ag addasu i greu cynlluniau argraffu yn gyson â geometreg.
 • Er bod ffyrdd o greu systemau cyfeirio penodol, nid yw'n ymarferol gweithio gydag ymagwedd gadarn, o leiaf wrth lunio cynlluniau o dan fformat traddodiadol a mwy pan gaiff bron popeth ei ddylunio'n orthogonyddol.
 • Pan fydd angen i ni wneud map lleoliad, byddwn fel arfer yn galw delwedd, orthophoto neu fap stentaidd, rydym yn ei gylchdroi a'i raddfa at ddibenion y manylion ond mewn ychydig achlysuron rydym yn ystyried gweithio unwaith yn y gofod hwnnw.

georeference map 

"Rhaid adlewyrchu gwir swyddogaetholdeb pensaernïaeth, yn bennaf, yn ei swyddogaeth o safbwynt dynol. Ni all swyddogaetholdeb technegol ddiffinio pensaernïaeth."

Alvar Aalto

Dylunydd yr adeilad yr wyf yn ei ddefnyddio fel enghraifft

Pam mae angen georeiddio

Mae'r ffordd glasurol o wneud y cynlluniau wedi newid, mae cyflwyno'r modelu yn golygu bod y rhaglenni yn addasu swyddogaethau y mae'r gwrthrych 3D yn cael ei weithio ynddo, a bod y toriadau neu'r ffasadau yn ganlyniad iddo.

Er bod hon yn duedd, yn y mwyafrif o sefyllfaoedd mae cynlluniau'n parhau i gael eu gwneud o gynllun 2D. Ond rhaid i ni beidio ag anghofio bod hyn yn anghildroadwy, yr angen i wneud animeiddiadau, dadansoddi newidynnau gofodol a dull BIM yn cael eu morthwylio'n fwyfwy yn y Cymwysiadau CAD, fel y gwelir yn Revit neu ArchiCAD.

georeference map

Beth mae georeferencing yn ei awgrymu

I georeference, rhaid ystyried o leiaf bedair agwedd:

1. Gosodwch yr unedau i fetrau.  georeference map Os ydym am anfon at system a ragamcanir fel UTM, bydd angen i'r unedau fod yn fetrau. Mewn llawer o achosion, gellir llunio'r awyrennau gan ddefnyddio milimetrau neu hyd yn oed fodfeddi o system Lloegr fel unedau.

Gwneir hyn gyda'r gorchymyn Unedau. Ac yno rydym yn newid yr arddangosfa o fath Pensaernïol i Ddegol ac mewn unedau o fodfeddi i fetrau. Wrth wneud y newid rydym yn sylwi yn y bar statws sut mae'r ffurflen arddangos yn newid, ond gyda hyn nid ydym wedi newid graddfa'r llun, ac os ydym yn mesur drws a ddylai fesur 2.30 mae'n ymddangos fel 92, sy'n cynrychioli'r modfeddi y mae'r 7 yn eu cynrychioli. '- 7 ".

Felly mae'n rhaid i chi raddio'r lluniad un ffactor, yn yr achos hwn sy'n cyfateb i drosi modfeddi i fetrau, fyddai 0.0254. 

 • Gweithredir y gorchymyn raddfa, dewisir pwynt cyfeirio, mae'r ffactor graddfa wedi'i ysgrifennu ac yna mynd i mewn.

2. Symudwch y ffeil i a Cydlynu UTM.

Ar gyfer hyn, mae angen cyfesurynnau daearyddol hysbys, gellir eu cael naill ai gyda GPS, o orthoffoto georeferenced, map stentaidd sydd â'r adeilad wedi'i dynnu neu yn yr achos olaf Google Earth gyda'r risgiau y mae ei gywirdeb yn awgrymu. Yn yr achos hwn, er enghraifft dibenion rwy'n defnyddio Google Earth:

georeference map

Pwynt 1

X = 3,273,358.77

Y = 4,691,471.10

Pwynt 2

X = 3,274,451.59

Y = 4,691,510.47

Rydym yn llunio'r pwyntiau hyn gyda'r gorchymyn pwynt

 • Mae'r gorchymyn wedi'i deipio pwynt, mae'n cael ei wneud mynd i mewn, mae'r cyfesuryn wedi'i ysgrifennu yn y ffurflen 3273358.77,4691471.10 ac yna caiff ei wneud mynd i mewn

Yn yr un modd ar gyfer y pwynt arall. Yna dewisir yr holl luniad y byddwn yn ei symud:

 • Gorchymyn symud, rydym yn clicio ar y man cychwyn sy'n cyfateb i gornel y lluniad heb symud, ac yna rydym yn ysgrifennu'r cyfesuryn 1; i beidio â'i ysgrifennu eto, rydym yn defnyddio'r saeth cyrchwr i fyny ac yn adfer yr hyn yr oeddem eisoes wedi'i deipio yn y cam blaenorol. 

Ar y pryd mynd i mewn, bydd y lluniad yn symud i'r maes diddordeb fel y dangosir yn y ddelwedd. Bydd yn rhaid i ni ddefnyddio'r gorchymyn maint chwyddo i weld. Neu o'r bysellfwrdd z, nodwch, e, nodwch.

georeference map

Os na fyddwn yn edrych yn dda ar y pwyntiau, gallwch newid y fformat gan ddefnyddio'r gorchymyn ddptype.

3. Cylchdroi'r llun

Nawr, yr hyn sydd ar goll yw cylchdroi'r llun o'r nod chwith y gwyddom sy'n dda.

 • Y cyfan sydd i'w gylchdroi yw dewis, gorchymyn cylchdroi, caiff echel cylchdro ei marcio trwy glicio ar y pwynt chwith (pwynt magenta), dewisir yr opsiwn cyfeirio, cliciwch ar y ddau bwynt sy'n diffinio'r fector cylchdro, yn gyntaf ar y pwynt magenta ac yna ar y pwynt coch.

georeference map

Mae'r weithred hon yn debyg i ddefnyddio'r gorchymyn cylchdroi gyda thri phwynt Microstio, er bod y llorweddol yn cael ei gymryd fel y sylfaen.

Beth arall mae georeferencing yn ei olygu?

Gyda hyn, nid yw'r ffeil yn georeferenced. Yr hyn yr ydym wedi'i wneud yw ei roi mewn system gydlynu amcanol, lle mae ei gogledd yn cyd-fynd â'r gogledd daearyddol a'r lleoliad gyda'r cyfesurynnau UTM.

Bob amser wrth ei alw o gais GIS, bydd y system yn gofyn am yr un data sy'n awgrymu tafluniad a Datwm. Os penderfynwn wneud hyn gyda rhaglen GIS rhaid i ni gofio y bydd yn gwneud hynny ar y model, Y cynllun bydd yn cael ei golli ac eiddo xml pan gaiff ei ail-adrodd i dxf.

Mae AutoCAD yn dod ag offeryn o'r enw daearyddiaeth, y byddwn yn gweld diwrnod arall, yn ogystal â'r opsiwn o roi geogyfeiriad ac ailbrosesu Microstation.

4. Cyfeiriadau allanol

Dim ond at ddibenion dros dro gwneud animeiddiad 3D y gallai gwneud y broses hon fod, a byddai'n ddigon i anfon y cynllun adeiladu. Os ydym am ei wneud fel cam diffiniol tuag at gwblhau prosiectau sy'n bodoli eisoes, rhaid inni ystyried cyfeiriadau allanol -yr ydym yn eu defnyddio i'n hachub rhag gweithio gyda ffeiliau mawr iawn neu integreiddio gwahanol ddefnyddwyr- ond mae hynny'n awgrymu gwahanu ffeiliau paru mewn gweithle. Os gwnawn hyn gyda ffeil, bydd yn rhaid gosod y rheini hefyd.

Hefyd y ffaith bod yr un ffeil weithiau'n cael ei chopïo ynddi model, at ddibenion argraffu ... tra'n dal i feddwl am golli cynlluniau.

"Someday unrhyw le, unrhyw le y byddwch yn anochel yn dod o hyd i chi'ch hun, ac mai dim ond hynny, efallai mai chi fydd yr hapusaf neu'r mwyaf chwerw o'ch oriau."

Pablo Neruda

Rwy'n gwybod, rhan o'r swydd yw can, nid yw'r diwedd yn ddim llai na magu; ond yn hwyr neu'n hwyrach mae'n rhaid i ni ei wneud, mwy os yw cwsmer yn ymddangos sydd eisiau gweld rhywbeth fel hyn:

georeference map

20 Yn ymateb i “Georeference a CAD file”

 1. Mae'r erthygl yn dda iawn.
  Mae'n broblem ac rydyn ni i gyd yn ceisio ei datrys.
  Llawer o weithiau heb lwyddiant.

 2. helo fy nghwestiwn yw fy mod yn gweithio'n bennaf gyda geolocation sifil 3d, ac mae gennyf bwyntiau cydlynu 600, gan fy mod yn mewnforio'r data i sifil 3d ac rwyf am ei georeference, y lle yna mae'r ddelwedd lloeren yn sifil 3d yn aneglur bydd gorchymyn i allu cael mwy gwelededd y lle.

 3. Helo, fe wnes y drefn ac nid yw'n gweithio allan, mae'n debyg, wrth symud y llun i'r man lle rydych chi angen (gyda'r cyfesurynnau), wrth symud i'r lle newydd, rhaid i'r pwynt hwnnw eisoes gael y cyfesurynnau cywir, ac nid yw fy un yn rhoi i mi rhai cyfesurynnau a gweddluniau nad oes ganddynt ddim i'w wneud â'r pwynt sydd ei angen arna i, sut ydw i'n ei wneud?

 4. Wel, y peth cyntaf yw rhoi eich cyfesurynnau geogyfeiriedig i ffeil CAD.
  Yna, ffoniwch y ffeil CAD fel geirda, a symudwch hi a'i chylchdroi yn ôl y cyfesurynnau a nodwyd.

 5. Helo.

  Ysgrifennaf i ofyn am help ar yr erthygl hon. Rwy'n hoff iawn o lawer gydag ymarfer yr wyf yn ceisio'i wneud ond nid yw'n gweithio, neu nid oeddwn yn deall yr holl gamau.

  1. Mae gen i ffeil (ch) gydag awyren heb georeferences.
  2. Mae gen i ffeil Excel gyda 50 UTM a gymerir yn uniongyrchol yn nhir yr awyren.
  3. Yr amcan yw georeiddio yr awyren a gallu mynd i mewn i'r UTM fel pwyntiau.

  Yna, bydd y pwyntiau hyn yn gwasanaethu, i barhau i weithio ar y lluniad, a fydd eisoes wedi'i gerewerennu, ond mae hyn yn amherthnasol, ar gyfer ymgynghori.

  Diolch am wefan mor gyflawn i'r rhai ohonom sy'n hoffi cad, a dweud, os gall rhywun fy helpu, boed hynny'n sylwadau ar yr hyn y mae'n rhaid i mi ei wneud neu gydag erthygl fel y gallaf wneud yr holl gamau a ddisgrifir.

  Diolch yn fawr iawn

 6. Yr unig beth na ddeallais oedd sut y cawsoch y pwyntiau yn X ac Y, oherwydd yn fy ddaear google mae'n rhoi cyfesurynnau i mi sy'n hafal i'r 25 ° 43'29.97 ″ N - 100 ° 22'39.55 ″ O, neu pe gallech ddweud wrthyf sut eu newid i bwyntiau yn X ac Y, diolch ...

 7. Diolch, Mario.
  Mae'r hyn rydych chi'n sôn amdano yn realiti. Pe bai safon y gallai'r gwneuthurwyr ei gwneud ... er yn sicr nid yw'n hawdd.

 8. Dylai fod gan ffeiliau CAD ffeil "gyffredinol", hynny yw, bod georeferencing yn cael ei gydnabod ni waeth pa wneuthurwr ydyw. Fel rheol, mae'n rhaid i mi georeference ffeiliau DWG o arolygon topograffig gydag orthoffoto, nad yw'r ArcGis lawer gwaith yn fy adnabod i, meddai georeference. Llongyfarchiadau ar yr erthygl, roeddwn i'n ei chael hi'n ymarferol iawn. Cyfarchion

 9. A dweud y gwir, nid wyf wedi gweld llawer o gymwysiadau iPad sy'n caniatáu ichi agor ffeil kmz. Yr hyn sy'n digwydd yw bod y kmz yn ffeil gywasgedig (fel .zip neu .rar), sy'n cynnwys o fewn un neu sawl delwedd kml a georeferenced neu wedi'i chynnwys yn yr un ffeil kmz.

  Ceisiwch weld sut mae'r rhain yn gweithio: KMZ Loader, Golygydd Fy Mapiau, MapBox, Gwyliwr POI, Golygydd Map, GPS-Trk

  Y gorau yw GIS Pro, ond mae'n werth llawer o arian.

  Problem arall yw, er bod rhai o'r ceisiadau hyn yn honni eu bod yn cefnogi kmz cyfansawdd, mae rhai yn rhedeg Google Earth ar iPad, ac nid yw hyn ar gael i bob gwlad, yn enwedig yn America Ladin.

 10. Fe'ch llongyfarchaf ar eich blog, roeddwn am ofyn ffafr i chi, pe gallech wneud sylwadau ar sut y gallwch lwytho awyren a oedd yn CAD ac fe wnes i ei throi'n bolygon (K) i ffeil KMZ (KML) ac ni allaf ei gweld ar fy Ipad. Rwyf wedi rhoi cynnig ar bopeth ac nid wyf yn ei gael. Mae'n ymddangos yn amlwg iawn, ond nid wyf yn gwybod sut i'w wneud. Mae rhai cymwysiadau sy'n caniatáu i KMZ lwytho, ond yn gyfyngedig iawn (swyddi yn unig), Diolch yn fawr iawn!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.