Geopois.com - Beth ydyw?

Yn ddiweddar buom yn siarad â Javier Gabás Jiménez, Peiriannydd Geomateg a Thopograffeg, Magister mewn Geodesi a Chartograffeg - Prifysgol Polytechnig Madrid, ac un o gynrychiolwyr Geopois.com. Roeddem am gael yr holl wybodaeth am Geopois, a ddechreuodd fod yn hysbys ers 2018. Dechreuon ni gyda chwestiwn syml, Beth yw Geopois.com? Yn union fel y gwyddom, os ydym yn nodi'r cwestiwn hwn yn y porwr, mae'r canlyniadau'n gysylltiedig â'r hyn a wneir a phwrpas y platfform, ond nid o reidrwydd yr hyn ydyw.

Atebodd Javier ni: "Mae Geopois yn Rhwydwaith Cymdeithasol Thematig ar Dechnolegau Gwybodaeth Ddaearyddol (TIG), systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS), rhaglennu a Mapio Gwe". Os ydym yn ymwybodol o ddatblygiad technolegol llethol y blynyddoedd diwethaf, integreiddiad GIS + BIM, cylch bywyd AEC, cynnwys synwyryddion anghysbell ar gyfer monitro, a mapio gwe -sy'n gwneud ei ffordd yn barhaus i GIS bwrdd gwaith- gallwn gael syniad o ble mae Geopois yn pwyntio.

Sut y daeth y syniad Geopois.com a phwy sydd y tu ôl iddo?

Ganwyd y syniad yn 2018 fel blog syml, rwyf bob amser wedi hoffi ysgrifennu a rhannu fy ngwybodaeth, dechreuais gyhoeddi fy ngweithiau fy hun o'r brifysgol, mae wedi bod yn tyfu ac yn cymryd siâp i'r hyn ydyw heddiw. Yr angerddol a'r brwdfrydig y tu ôl i ni yw Silvana Freire, mae hi'n caru ieithoedd, mae'n siarad Sbaeneg, Saesneg, Almaeneg a Ffrangeg rhugl. Baglor mewn Gweinyddu Busnes a Meistr mewn Dadansoddi Cysylltiadau Economaidd Rhyngwladol; a'r gweinydd hwn Javier Gabás.

Beth fyddai amcanion Geopois?

Gwybod bod yna nifer o offer a strategaethau ar gyfer adeiladu / dadansoddi data gofodol. Ganwyd «Geopois.com gyda’r syniad o ledaenu Technolegau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIT), mewn ffordd ymarferol, syml a fforddiadwy. Yn ogystal â chreu cymuned o ddatblygwyr a gweithwyr proffesiynol geo-ofodol a theulu o selogion geo.

Beth mae Geopois.com yn ei gynnig i'r gymuned GIS?

  • Thema benodol: Rydym yn arbenigo mewn technolegau geo-ofodol sydd â chynnwys uchel yn rhan rhaglennu ac integreiddio llyfrgelloedd ac APIS o fapio gwe, cronfeydd data gofodol a GIS. Yn ogystal â thiwtorialau am ddim mor syml ac uniongyrchol â phosibl ar bwnc eang o dechnolegau TIG.
  • Rhyngweithio llawer agosach: Trwy ein platfform mae'n bosibl rhyngweithio â datblygwyr a selogion eraill yn y sector, rhannu gwybodaeth a chwrdd â chwmnïau a datblygwyr.
  • Cymuned: Mae ein cymuned yn hollol agored, gan gwmpasu cwmnïau a gweithwyr proffesiynol yn y sector, datblygwyr geo-ofodol a selogion technolegau geo.
  • Gwelededd: Rydyn ni'n rhoi gwelededd i'n holl ddefnyddwyr ac yn enwedig i'n cydweithwyr, gan eu cefnogi a lledaenu eu gwybodaeth. »

Ar gyfer gweithwyr proffesiynol GIS, a oes cyfleoedd i ddarparu eu gwybodaeth trwy Geopois.com?

Wrth gwrs, rydym yn gwahodd ein holl ddefnyddwyr i rannu eu gwybodaeth trwy sesiynau tiwtorial, mae llawer ohonynt eisoes yn cydweithredu'n weithredol ac yn angerddol â ni. Rydyn ni'n ceisio maldodi ein hawduron, rhoi'r gwelededd mwyaf iddyn nhw a chynnig gwefan broffesiynol iddyn nhw lle maen nhw'n gallu mynegi eu hunain a rhannu eu hangerdd dros y byd geo.

Hynny'n cael ei ddweud, trwy hyn cyswllt Gallant gyrraedd y we a dechrau bod yn rhan o Geopois.com, cyfraniad gwych i bawb sydd â diddordeb yn y gymuned Geo sydd eisiau hyfforddi neu gynnig eu gwybodaeth.

Rydym wedi edrych ar y we sy'n cyfeirio at "Geoinquietos", Geoinquietos a geopois.com yr un peth?

Na, mae grwpiau Geoquiet yn gymunedau lleol OSGeo sylfaen sydd â'r nod o gefnogi datblygiad meddalwedd geo-ofodol ffynhonnell agored yn ogystal â hyrwyddo ei ddefnydd. Rydym yn blatfform annibynnol sydd, serch hynny, yn rhannu llawer o'r delfrydau, diddordebau, pryderon, profiadau neu unrhyw syniad Geo-aflonydd ym maes geomateg, meddalwedd am ddim a thechnoleg geo-ofodol (popeth yn gysylltiedig â maes GEO a GIS).

Ydych chi'n meddwl, ar ôl y pandemig, bod y ffordd rydyn ni'n defnyddio, bwyta a dysgu wedi cymryd tro annisgwyl? A yw'r sefyllfa Fyd-eang hon wedi dylanwadu'n gadarnhaol neu'n negyddol ar Geopois.com?

Nid cymaint â thro annisgwyl, ond os yw wedi cymryd cam ymlaen, yn enwedig addysg o bell, e-ddysgu a m-ddysgu, mae'r defnydd o lwyfannau tele-addysgu ac Apiau wedi bod yn cynyddu ers ychydig flynyddoedd, mae'r Dim ond y broses y mae'r Pandemig wedi'i symleiddio. Rydym o'r dechrau bob amser wedi dewis addysgu a chydweithio ar-lein, mae'r sefyllfa bresennol wedi ein helpu i ddysgu gwneud pethau'n wahanol a chwilio am ddulliau eraill o weithio, cydweithredu a datblygu.

Yn ôl yr hyn y mae Geopois yn ei gynnig, a dyfodiad y 4ydd oes ddigidol Ydych chi'n ystyried ei bod yn hanfodol gwybod / dysgu rhaglennu ar gyfer Dadansoddwr GIS?

Wrth gwrs, nid yw caffael gwybodaeth yn digwydd a gall dysgu syniadau am raglennu fod o fudd i chi yn unig. Nid yn unig i ddadansoddwyr GIS, ond i unrhyw weithiwr proffesiynol, nid yw technolegau ac arloesedd yn dod i ben ac os ydym yn canolbwyntio ar ein maes, credaf y dylai peirianwyr TIG ddysgu rhaglennu gan brifysgol a chydweithwyr eraill fel daearyddwyr, gan wybod sut i raglennu y byddai'n gwella a byddai'n gwella'r gallu i gyfleu'ch gwybodaeth. Am y rheswm hwn, mae ein sesiynau tiwtorial yn canolbwyntio'n arbennig ar raglennu, datblygu cod mewn gwahanol ieithoedd, ac integreiddio gwahanol lyfrgelloedd Mapio Gwe ac APIS.

 A oes gennych unrhyw fath o brosiect neu gydweithrediad â chwmnïau, sefydliadau neu lwyfannau mewn golwg ar hyn o bryd?

Ydym, rydym yn chwilio'n barhaus am gyfleoedd ar gyfer synergedd â phrosiectau, cwmnïau, prifysgolion a cholegau proffesiynol eraill. Ar hyn o bryd rydym yn cymryd rhan yn ActúaUPM, rhaglen Entrepreneuriaeth Prifysgol Polytechnig Madrid (UPM), sy'n ein helpu i ddatblygu'r cynllun busnes i wneud y prosiect hwn yn hyfyw. Rydym hefyd yn chwilio am bartneriaid technoleg i gydweithio mewn datblygiadau gyda nhw ac i allu cynnwys a chynhyrchu incwm i'n rhwydwaith o ddatblygwyr geo-ofodol.

A oes digwyddiad i ddod sy'n gysylltiedig neu'n cael ei gyfarwyddo gan geopois.com lle gall y gymuned GIS gymryd rhan?

Ydym, rydym am aros tan ar ôl yr haf i ddechrau creu mwy o synergedd ymhlith ein defnyddwyr, cynnal gweminarau a digwyddiadau rhwydweithio ar-lein. Hoffem hefyd greu digwyddiad datblygu hacathon sy'n arbenigo mewn technolegau geo-ofodol yn y dyfodol agos, ond ar gyfer hyn mae angen i ni gael noddwyr i betio arno o hyd.

Beth ydych chi wedi'i ddysgu gyda geopois.com, dywedwch wrthym un o'r gwersi y mae'r prosiect hwn wedi'i adael ynoch chi a sut mae ei dwf wedi bod yn y ddwy flynedd hyn?

Wel, yn fawr iawn, bob dydd rydyn ni'n dysgu gyda'r sesiynau tiwtorial y mae ein cydweithwyr yn eu hanfon atom, ond yn enwedig ym mhopeth sy'n cwmpasu datblygu a gweithredu'r platfform.

Nid oedd gan Silvana a minnau gefndir rhaglennu, felly roedd yn rhaid i ni ddysgu'r holl ôl-benwythnosau a rhaglennu ar y gweinydd, cronfeydd data NOSQL fel MongoDB, yr holl her sy'n wynebu a Canolbwyntiodd UX / UI ar y defnyddiwr, y cwmwl a diogelwch yn y cwmwl a rhywfaint o SEO a Marchnata Digidol ar hyd y ffordd ... Yn y bôn, rydych chi wedi mynd o fod yn Arbenigwr Geomateg a GIS i fod yn ddatblygwr Stack Llawn.

Sut mae'r holl brosiectau wedi bodoli cynnydd a dirywiad, er enghraifft, pan ddechreuon ni yn 2018 fe aethon ni o brofi gyda Google Sites y misoedd cyntaf i weithredu popeth yn WordPress, roedden ni am weithredu llu o fapiau ac integreiddio'r gwahanol lyfrgelloedd fel Openlayers, Leaflet, Mapbox, CARTO ... Felly gwnaethom dreulio bron i flwyddyn, yn profi ategion a jyglo i allu gwneud rhan leiaf o'r hyn yr oeddem ei eisiau, daethom i'r casgliad na weithiodd, o'r diwedd yn ystod haf 2019 a diolch i'r wybodaeth a gefais yn y meistr mewn geodey a chartograffeg. O UPM (Javier) fe benderfynon ni ddod â'n perthynas â'r rheolwr cynnwys i ben a gwneud ein holl ddatblygiad ein hunain, o'r ôl-benwythnos i'r ffrynt.

Fe wnaethom ddatblygu’r platfform yn ail hanner 2019 ac ym mis Ionawr 2020 roeddem yn gallu lansio’r hyn sydd bellach yn Geopois.com, fodd bynnag, mae’n brosiect sy’n esblygu’n barhaus ac rydym yn parhau i weithredu pethau bob mis gyda chymorth adborth gan ein cymuned, gan ddysgu a gwella. ar hyd y ffordd. Os ydym yn lleoli eich rhwydweithiau cymdeithasol fel @Geopois Ar Twitter, gallwn fod yn ymwybodol o'r holl gynigion o diwtorialau, adrannau a gwybodaeth gysylltiedig arall. Rydym wedi gweld llawer o bynciau diddorol, megis defnyddio Tiles the Leaflet, cyfrifiadau dadansoddi gofodol yn Web Viewers gyda Turf.

Yn ogystal â thiwtorialau, mae'n cynnig y posibilrwydd o leoli datblygwr ar gyfer eich prosiectau gofod. Rhwydwaith o weithwyr proffesiynol arbenigol, dangosir yr holl sgiliau yno'n fanwl, ynghyd â'u lleoliad.

Unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu am geopois.com?

Rydym yn hapus i ddweud bod bron i 150 o ddatblygwyr geo-ofodol yn Sbaen, yr Ariannin, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estonia, Guatemala, Mecsico, Periw a Venezuela eisoes yn rhan o'n cymuned, ar LinkedIn rydym yn agos gan gyrraedd 2000 o ddilynwyr ac mae gennym eisoes 7 cydweithredwr sy'n anfon sesiynau tiwtorial o ansawdd uchel a hynod ddiddorol atom bob wythnos. Ar ben hynny, llwyddwyd i basio cam 1 cystadleuaeth 17 ActuaUPM rhwng 396 syniad ac 854 o bobl. Ers mis Ionawr 2020 rydym wedi treblu nifer yr ymweliadau â'n platfform, felly rydym yn gyffrous iawn am y gefnogaeth a'r diddordeb yr ydym yn eu cynhyrchu yn y gymuned geo.

Ar Linkedin Geopois.comAr hyn o bryd mae ganddo oddeutu 2000 o ddilynwyr, y mae o leiaf 900 ohonynt wedi ymuno yn ystod y 4 mis diwethaf, lle rydym i gyd wedi mynd trwy'r cyfnod esgor a chyfyngiadau oherwydd COVID 19. Osgoi dianc rhag anobaith, mae llawer ohonom wedi lloches mewn gwybodaeth. , dysgu pethau newydd - trwy'r we o leiaf - sy'n ffynhonnell ddihysbydd o adnoddau. Dyna'r pwynt o blaid llwyfannau fel Geopois, Udemy, Simpliv neu Coursera.

O'n gwerthfawrogiad yn Geofumadas.

Yn fyr, mae Geopois yn syniad hynod ddiddorol, gan gyfuno amodau posibl y cyd-destun hwn o ran cynnig cynnwys, cydweithredu a chyfleoedd busnes. Mewn da bryd i'r amgylchedd geo-ofodol bod pob dydd yn cael ei fewnosod yn fwy ym mron popeth a wnawn yn ein bywydau bob dydd. Rydym yn argymell ymweld â nhw ar y we Geopois.comLinkedIn, Ac Twitter. Diolch yn fawr iawn Javier a Silvana am dderbyn Geofumadas. Tan y tro nesaf.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.