Geofumadas - ar dueddiadau yn y foment ddigidol hon

Sut y gall Mynd yn Ddigidol Wrthdroi Eich Heriau Peirianneg

Mae amgylcheddau data cysylltiedig nid yn unig yn siarad amdano, maent hefyd yn cerdded y ffordd ar eich prosiectau adeiladu.

 Mae bron pob gweithiwr proffesiynol peirianneg, pensaernïol ac adeiladu (AEC) yn canolbwyntio ar ddod o hyd i ffyrdd newydd o gynyddu maint yr elw a lleihau atebolrwydd yn eu busnesau. Oherwydd bod technoleg yn symud mor gyflym, gall fod yn anodd oherwydd bod cymaint o ffynonellau gwybodaeth ar gael. Mae'n dod yn achos o wneud amser i'w ddefnyddio.

Ond sut mae'n cysylltu â'n marchnad ddyddiol? Derbyniodd un o fy nghydweithwyr e-bost diddorol iawn gan gleient perchennog-weithredwr yn dweud:

"Yr her fwyaf sydd gennym yw ei bod yn ymddangos bod y contractwyr yn siarad ar adeg dyfarnu'r contract, ond mae ei weithredu wedyn yn dod i ben, gan nad yw'n flaenoriaeth i'r timau prosiect. Fel datblygwr perchnogol, rydyn ni eisiau bod yn arloeswr ac yn bartner gyda chontractwyr a fydd y cyntaf i fabwysiadu ac sydd â'r gallu i gyflawni. ”

Mae'n anodd penderfynu beth mae arloesedd adeiladu yn ei gynnig y dyddiau hyn. A yw'n terabyte o ddata, sydd wedi'i gyflwyno i'r cleient heb ddata hanesyddol na metadata ynghlwm? llawlyfr gwneuthurwr offer gwreiddiol gyda'r delweddau; neu luniadau a data nad ydynt efallai'n cydymffurfio â'r ased a gyflenwir fel un adeiledig / terfynol?

 Mae system unedig, fel ProjectWise ac AssetWise, yn hanfodol i berchennog ased o unrhyw fath o brosiect. Fel y trafodais yn Erthyglau 3 a 4 y gyfres hon (Sut y gall Ffynhonnell Un Gwirionedd Drawsnewid y Diwydiant Dylunio Seilwaith a Pham Mae Angen Cywiro'r Broses Ddylunio, yn y drefn honno), mae'n well cynnwys system cyn ei bod hi'n rhy hwyr.

Mae yna nifer o systemau ar y farchnad, ac nid oes un sy'n addas i bawb. Er enghraifft, os oes gennych chi brosiectau seilwaith mawr, mae angen i chi ystyried sefydlogrwydd. Nid ydych am i'r broblem ddal ati, o ddylunio i adeiladu i weithrediadau. Mae nifer o'r cleientiaid rwy'n gweithio gyda nhw yn agosáu at y broblem hon o ongl hollol wahanol. Maen nhw'n ei alw'n "peirianneg gwrthdroi'r broblem."

Os mai dim ond buddugoliaeth tymor byr yr ydych yn chwilio amdano, bydd llawer o seilos data tywyll yn y pen draw, sef set arall o broblemau. Fel cwsmer, rydych chi am i'ch prosiect gydymffurfio'n llawn â BIM.

Mae perchnogion-weithredwyr yn gofyn y tri chwestiwn hyn i'w hunain:

  1.  Beth sydd ei angen arnaf i reoli'r ased, yn enwedig gan mai hwn yw'r rhan hiraf o gylch bywyd y prosiect?
  2.  Beth sydd ei angen arnaf ar gyfer adeiladu, ac sy'n cyd-fynd â rheoli asedau?
  3. Beth sydd ei angen arnaf ar gyfer y cyfnod dylunio a dichonoldeb, ac sy'n cyd-fynd â meddalwedd rheoli prosiect?

I gyrraedd yno, mae angen CDE arnoch chi: amgylchedd data cysylltiedig,

Nid yw'n amgylchedd data cyffredin.

Mae'r ddwy system yn cyfnewid data mewn prosiect, ond yr Amgylchedd Data Cysylltiedig (CDE) yw'r unig ffynhonnell gwirionedd gydnaws. Bydd y CDE yn rheoli, gwasgaru, casglu a storio'r data trwy gydol oes y prosiect. Gallai'r bywyd defnyddiol hwn fod yn llawer hirach nag y mae pobl yn ei feddwl, yn enwedig pan ystyriwch nifer yr adnewyddiadau y gallai ased fynd drwyddynt dros gyfnod o 30 mlynedd. Yn y bôn, mae BIM yn sicrhau bod yr holl wybodaeth gywir ar gael yn y fformat cywir, gan ganiatáu i'r tîm wneud y dewis cywir trwy gydol oes ased. Y camsyniad, yn enwedig yn y dyddiau cynnar, oedd bod BIM yn ymwneud â chreu model 3D annibynnol. Nid yw hyn yn wir. Yn lle, BIM yn y bôn yw'r ffordd y mae prosiect yn cael ei sefydlu a'i redeg.

Yn y ganolfan BIM mae rhwymedigaeth allweddol: gofynion gwybodaeth y cyflogwr. Mae'r gofynion hyn yn diffinio'r wybodaeth y mae'r cyflogwr am ei datblygu i gyflawni'r ased. Mae'r cyflogwr yn sefydlu'r ddogfen gontractiol ar y dechrau, gan sicrhau bod y wybodaeth briodol yn cael ei chreu a bod y systemau'n cael eu defnyddio trwy gydol y prosiect.

 Pan fyddwn yn siarad am CDE, y term nesaf y mae angen i ni ei ddiffinio yw gefell ddigidol, sy'n gynrychiolaeth ddigidol o ased, proses neu system gorfforol, yn ogystal â'r wybodaeth beirianyddol sy'n ein galluogi i ddeall a modelu ei berfformiad. Yn nodweddiadol, gellir diweddaru gefell ddigidol yn barhaus o sawl ffynhonnell, gan gynnwys synwyryddion ac arolygu parhaus, i gynrychioli ei statws, ei gyflwr gweithio, neu ei safle mewn amser real bron. Mae gefell ddigidol yn caniatáu i ddefnyddwyr weld yr ased, gwirio statws, perfformio dadansoddiad, a thrafod syniadau i ragfynegi a gwneud y gorau o berfformiad asedau.

Defnyddir gefell ddigidol fel ffordd o wneud y gorau o weithrediad a chynnal a chadw asedau ffisegol, gan gynnwys eu systemau a'u prosesau. Wrth i wybodaeth o efaill digidol gael ei dadansoddi, gellir dysgu nifer o wersi, gan roi cyfleoedd i'r tîm ddychwelyd gwerth mwyaf yr ased bywyd go iawn.

Gellir dysgu gwersi trwy efelychiadau digidol i weld pryd yw'r amser gorau posibl i atgyweirio offer heb effeithio ar weithrediad yr ased. Pan ychwanegwch ychwanegiad synwyryddion a deallusrwydd artiffisial, cewch ddadansoddiad data amser real a chymharu'r data hwn â data hanesyddol.

Yn ôl yr Egwyddorion Gemini a gyhoeddwyd gan y Ganolfan ar gyfer Prydain a Adeiladwyd yn Ddigidol ym mis Rhagfyr 2018, mae gefell ddigidol yn "gynrychiolaeth ddigidol realistig o rywbeth corfforol." Yr hyn sy'n gwahaniaethu gefell ddigidol oddi wrth unrhyw fodel digidol arall yw ei gysylltiad â'r efaill corfforol. " Diffinnir y Twin Digidol Cenedlaethol fel "ecosystem o efeilliaid digidol sydd wedi'u cysylltu'n ddiogel gan ddata a rennir."

 Wrth edrych yn ôl ar yr e-bost a dderbyniodd fy nghyd-Aelod gan y cleient perchennog-weithredwr, mae'n amlwg bod sefydliadau eisiau cydgrynhoi cymaint â phosibl ar un platfform yn y cwmwl.

Nid yn unig y mae seilos lleol o wybodaeth ddyblyg yn cael eu dileu, maent hefyd yn creu'r gallu i agor gwybodaeth i lefel ddeinamig newydd o berfformiad.

Mae CDEs yn chwarae rhan flaenllaw wrth gyfathrebu arferion gorau a llifoedd gwaith cytundebol yn y diwydiant adeiladu. Dyma sail dolenni llawes ddigidol.


Mae pam mae gwybodaeth ddylunio sydd wedi'i chyfathrebu'n wael yn costio'ch prosiectau

 Mae prosiectau adeiladu yn dod yn fwy cymhleth a'r ateb yw amgylchedd data cysylltiedig.

Ar ôl treulio penwythnos teulu gyda ffrind datblygwr a oedd â phroblem fawr gyda phrosiect diweddar yng nghanol y ddinas, gwnaeth y sefyllfa i mi feddwl sut mae'r contractau wedi newid a bydd yn newid oherwydd mewnlifiad ac argaeledd data. Treuliodd fy ffrind a minnau y penwythnos yn siarad am brosiectau dylunio ac adeiladu. I osod yr olygfa, roedd paramedrau'r cynllun sector rhentu preifat hwn (PRS) yn weddol syml.

Roedd y problemau ym mhrosiect fy ffrind yn gyffredinol, oherwydd maint yr ail-waith angenrheidiol a'r cyfrifoldeb, gan fod cyfres o newidiadau dylunio. Gyda'r prosiect hwn mewn golwg, dechreuais ymchwilio i faint roedd ail-waith yn ei gostio i'r diwydiant.

Os ydych chi'n darllen rhai o'r astudiaethau rhyngwladol, mae'r adroddiadau hyn yn awgrymu bod y costau uniongyrchol o wallau y gellir eu hosgoi tua 5% o werth y prosiect. Gan weithio’r ffigur hwnnw yn y farchnad gyffredinol, mae’r ganran hon yn adio i oddeutu GBP 5 biliwn (USD 6,1 biliwn) y flwyddyn ledled y DU. Ar ôl ystyried nifer y rhybuddion elw a roddir, mae'r gwerth hwn yn uwch na lefelau elw cyfartalog y mwyafrif o gontractwyr sy'n gweithio yn y brif farchnad.

Mae ymchwil gan y Fenter Get It Right (GIRI) yn 2015 yn dangos gwerth rhyfeddol o uwch. Daeth y GIRI allan o'r trafodaethau ym Mhanel Arferion Gorau Sefydliad y Peirianwyr Sifil. Wrth gynnwys costau anfesuredig ac anuniongyrchol, amcangyfrifodd GIRI fod y gwerth rhwng 10% a 25% o gost y prosiect, oddeutu 10-25 biliwn GBP (12-30 biliwn USD) y flwyddyn.

Nododd ymchwiliad GIRI y 10 prif achos gwall, sef:

 1.     Cynllunio annigonol
 2.     Newidiadau dylunio hwyr
 3.     Gwybodaeth ddylunio wedi'i chyfathrebu'n wael
 4.     Diwylliant gwael mewn perthynas ag ansawdd.
 5.     Gwybodaeth ddylunio wedi'i chydlynu'n wael
 6.     Gofal annigonol wrth ddylunio adeiladu.
 7.     Pwysau masnachol gormodol (ariannol ac amser)
 8.     Rheolaeth wael a dylunio rhyngwyneb
 9.     Cyfathrebu aneffeithiol rhwng aelodau'r tîm.
 10. Sgiliau goruchwylio annigonol

Roedd pwnc rheoli dyluniad yn ddiddorol i mi. Dangosodd ymchwiliad GIRI fod diffyg dyluniad cydgysylltiedig, gan arwain at wrthdaro rhwng y swyddfa ddylunio a’r gadwyn gyflenwi ar y safle, gan arwain at ailweithio, oedi a chostau uwch.

Fodd bynnag, mae datrysiad syml i lawer o'r problemau a amlygwyd yn adroddiad GIRI: technoleg yn y cwmwl. Gall systemau fel ProjectWise a SYNCHRO leihau nifer o'r problemau hyn trwy ddarparu:

 • Hinsawdd gydweithredol ddiogel lle gellir adolygu dogfennau, dyluniadau a modelau ar y safle gan ddefnyddio dyfeisiau symudol, megis ffonau symudol.
 • Y gallu i olrhain a sicrhau'n ddi-dor y bydd y deunyddiau cywir yn cyrraedd y safle yn uniongyrchol o'r ffatri.
 • Systemau a all ddarparu rhestrau gwirio a chrisialu i sicrhau bod y prosiect yn mynd i'r cyfeiriad cywir.

Fodd bynnag, fel y gwelsom yn ymchwil ddiweddaraf Bentley (a drafodwyd yn fy erthygl flaenorol Datgloi Buddion Mynd yn Ddigidol mewn Adeiladu), fodd bynnag, nid yw'r rhan fwyaf o gontractwyr yn defnyddio'r dechnoleg hon er mantais iddynt. Canfu arolwg Bentley fod gan bron i hanner y cwmnïau (44.3%) farn gyfyngedig neu ddim o gwbl am berfformiad cwmni neu brosiect. Er bod hanner yr ymatebwyr yn deall pwysigrwydd casglu data prosiect, nid oeddent yn gallu gwneud y gorau ohono gyda digideiddio. Mae cwmnïau nad ydynt yn defnyddio'r system ProjectWise yn colli allan:

Cyflymu llifoedd gwaith a dyluniad

Amcangyfrifir bod peirianwyr yn treulio hyd at 40% o'u diwrnod yn chwilio am wybodaeth neu'n aros i lawrlwytho ffeiliau. Dychmygwch roi mynediad cyflym i bawb i'r data cywir pryd a ble mae ei angen arnynt.

Cydweithio heb anhrefn

Alinio'ch timau mewn amgylchedd data cysylltiedig i leihau ymyrraeth cyfathrebu. Sicrhewch olwg gyfannol o'r holl ddata a dibyniaethau fel bod gan bawb y wybodaeth ddiweddaraf ar flaenau eu bysedd.

 Ennill hyder a rheolaeth yn y cwmwl

Cysylltwch eich tîm prosiect a'ch cadwyn gyflenwi trwy wasanaethau cwmwl. Lleihau rhwystrau TG, arafu materion perfformiad WAN, scalability, a diogelwch data.

Yn y diwedd, cytunodd fy ffrind a minnau, trwy botel wych o borto, mai'r ffordd orau o osgoi ailbrosesu costus yw trwy ddigideiddio ein hunain. Heb dechnoleg ddigidol, bydd prosiectau'n gwastraffu amser gwerthfawr (ac felly'n arwain at gostau) yn mynd a dod gyda newidiadau dylunio.


Pam mae angen i chi gael proses ddylunio gywir

Un ffynhonnell o wirionedd yn gallu gwneud y gorau o'ch proses ddylunio i gyflawni'r prosiect yn well.

Fel llawer o deithwyr, rwy'n teithio i Lundain trwy Euston. Gyda chynlluniau i adeiladu 330 milltir o lwybrau sydd newydd eu sefydlu, ychydig iawn o aflonyddwch a achosodd y prosiect i'm taith hyd yn hyn. Gan fod y prosiect yn defnyddio ProjectWise Bentley, rwyf wedi meddwl tybed beth sydd wedi bod yn digwydd y tu ôl i'r waliau adeiladu.

Mae'n ymddangos bod mynwent fawr gyda mwy na 40,000 o setiau o weddillion dynol lle bydd platfformau Euston HS2 un diwrnod yn setlo. Cyn bo hir bydd Mynwent Gerddi St James yn borth i'r man lle mae trenau'n gadael Llundain a gall teithwyr deithio hyd at 225 mya.

Mae cadw golwg ar 40,000 set o weddillion dynol yn ymddangos yn dasg hawdd i'r prosiect epig hwn o'i gymharu ag adeiladu porth Llundain i HS2. Wrth i'r tîm cyflawni fynd yn ei flaen, byddant yn datblygu dealltwriaeth o'r gofynion dylunio a sefydlwyd gan y cwsmer a'r tîm dylunio yn araf i fodloni'r drafft dylunio gwreiddiol, gan gynnwys ffurf a swyddogaeth y prosiect.

Ar ôl bod yn deithiwr yn sefyll yng ngorsaf bresennol Euston, eisiau edrych ar y panel gwybodaeth ac yn hiraethu am roi platfform i drên gohiriedig, gwn o lygad y ffynnon faint o newid sydd ei angen er mwyn i'r orsaf weithredu'n iawn.

Ar yr adeg hon, bydd y tîm cyflwyno yn cydweithredu â'r tîm dylunio i esblygu ac ehangu'r hyn sy'n ofynnol i ddod yn ddehongliad dwfn o ddylunio ac adeiladu lluniadau.

Wrth i'r ddau dîm symud ymlaen, mae'n dawel cyn y storm, cyn i donnau newidiol ac amrywiad dylunio. Gall ailgynllunio, materion ac atebolrwydd dylunio achosi carfan rhwng unrhyw dîm dylunio a darparu.

Mae'r adolygiadau hyn yn cymryd amser hir i'r tîm greu a chofnodi, ynghyd â rhwystredigaeth i adolygu, cymeradwyo a chyfarwyddo'r gadwyn gyflenwi ar gyfer cyflawni.

Os awn yn ôl i ddechrau unrhyw brosiect, nid prosiect seilwaith mawr yn unig, bydd y cwsmer yn ymgysylltu â'r tîm dylunio ac yn sefydlu crynodeb o'r hyn y mae angen i'r prosiect ei gyflawni. Yn y crynodeb hwnnw, bydd y cwsmer yn sefydlu sawl perfformiad a gofynion allweddol, y mae'n rhaid i'r dyluniad eu bodloni.

 Bydd y rhyngweithio hwn gyda'r cleient yn dilyn y pedwar cam hyn:

 1. Cyfnod rhaglennu / cyn-ddylunio
 2. Dyluniad sgematig
 3. Datblygiad dylunio.
 4.  Lluniadau / graffeg adeiladu

 Rwy'n dal i gofio pan ddechreuais yn y busnes adeiladu. Yn ôl wedyn, byddai'r rhyngweithiadau hyn gyda'r cleient wedi digwydd trwy bapur, roedd arogl amonia'r copïwyr yn llenwi'r ystafell wrth iddynt baratoi'r pecynnau a'u torri i lawr i'r disgyblaethau gofynnol. Heddiw, modelau data a 3D sy'n gallu gwneud pethau'n fwy cymhleth.

Fodd bynnag, mae yna ateb i osgoi'r cymhlethdodau hyn. Mae meddalwedd fel ProjectWise a SYNCHRO yn caniatáu i'r tîm dylunio gynnwys 3D cyn adeiladu a dosbarthu'r data hwnnw mewn ffordd reoledig a chydweithredol. Mae'r arfer hwn nid yn unig yn gwella cyfathrebu rhwng rhanddeiliaid a'r tîm dylunio cyfan, ond gall hefyd leihau straen amrywiadau sy'n bresennol ym mhob prosiect. Gwyddom o'n hastudiaethau, yn ogystal â'r rhai a gynhaliwyd gan gwmnïau fel McKinsey, fod 20% o'r prosiectau mwyaf yn gorlifo ac 80% yn fwy na'r gyllideb.

 Mae'r angen i reoli a lleihau'r amrywiadau hyn yn hollbwysig.

Os gwneir gwallau dylunio, mae systemau cyfredol yn ei gwneud hi'n hawdd atgyweirio'r gwall hwnnw. Y maen prawf pwysig yw bod newidiadau a gwybodaeth yn cael eu rhannu'n gyflym, gan ganiatáu i'r tîm cyflenwi a'i gadwyn gyflenwi ymateb mewn ffordd sy'n achosi'r effaith leiaf ar y safle.

Os edrychwn ar yr adroddiad diweddaraf gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA), mae gwastraff adeiladu yn parhau i fod yn anhygoel o uchel ac mae'r rhan fwyaf yn dod o ailweithio. Yn y pen draw, bydd yr arfer hwn yn arbed arian, amser a deunyddiau.

Gwelodd Mott MacDonald y buddion hyn pan weithredodd un ffynhonnell o wirionedd ar gyfer ei waith ym Mhrosiect Thames Tideway East. Fel dylunydd arweiniol, nod y sefydliad oedd gwella hen system garthffosiaeth beryglus Llundain. Yn ogystal â rheoli'r prosiect cymhleth £ 4.000bn ($ 4.900bn), heriwyd Mott MacDonald i'w gyflawni ddwy flynedd yn gynt na'r disgwyl. Fodd bynnag, pe na allai'r sefydliad ganiatáu cydweithredu di-dor ar draws ei dîm prosiect estynedig cyfan, roedd y risg o syrthio ar ei hôl hi a methu â chwrdd â cherrig milltir critigol.

I fod yn llwyddiannus, roedd yn rhaid i Mott MacDonald sicrhau bod ei dîm prosiect cyfan, a oedd yn cynnwys aelodau o amrywiaeth eang o sefydliadau, disgyblaethau dylunio, a lleoliadau daearyddol, yn gallu cyrchu a chyfnewid gwybodaeth gyfoes yn hawdd mewn amgylchedd rheoledig. Cyflawnodd Mott MacDonald yr ateb hwn trwy ddod ag aelodau ei dîm ynghyd a dylunio cynnwys mewn amgylchedd data cysylltiedig. Erbyn hyn, gallai aelodau tîm ar draws y 12 disgyblaeth ddylunio greu, addasu a storio miloedd o ddanfoniadau mewn un lle, y bydd y sefydliadau sy'n cymryd rhan ledled Ewrop yn hygyrch iddynt, gan gynnwys cwsmeriaid ar gyfer adolygiadau a chymeradwyaethau.

Trwy symleiddio cydweithredu prosiectau, cyflwynodd Mott MacDonald well ansawdd i'r cwsmer yn gynt na'r disgwyl a sylweddolodd fod:

 • Arbedion o 32% yn yr amser cynhyrchu dyluniad
 • 80% mynediad cyflymach i ddogfennau ac ymddiriedaeth gan bawb sy'n cymryd rhan yn y prosiect
 • Cymeradwyaeth 76% o becyn cwsmer am y tro cyntaf.

Wrth i gyfrifiaduron dynnu’r straen allan o systemau dylunio, gall cymwysiadau fel ProjectWise a SYNCHRO eich helpu i reoli gwybodaeth prosiect yn well trwy sefydlu un ffynhonnell o wirionedd i arbed amser a lleihau risg trwy sicrhau bod y wybodaeth ddiweddaraf yn Wedi'i olrhain, ei reoli a'i gyrraedd trwy'ch prosiect. Mae cyflymu cydweithrediad tîm â meddalwedd yn helpu i alinio'ch tîm mewn amgylchedd data cysylltiedig. Bydd yn gwella cynhyrchiant ac yn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei thracio a'i rheoli trwy lifoedd gwaith cydweithredol.

Gall rheoli prosiect yn well arwain at well mewnwelediadau ar gyfer penderfyniadau mwy amserol a gwybodus. Bydd yn caniatáu ichi oresgyn rhwystrau posibl i'r prosiect wrth gynyddu ei dryloywder cyffredinol. Ar ôl i'r adroddiad Crossrail diweddaraf gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Tŷ'r Cyffredin feirniadu rheolaeth y contractwr ar y prosiect, mae'n amlwg bod mwy o angen eglurder ar bob prosiect, gan gynnwys yng ngorsaf drenau newydd Euston a HS2. .


Sut y gall un ffynhonnell o wirionedd drawsnewid y diwydiant dylunio seilwaith

Gyda chymaint o fewnbynnau a synwyryddion data, ni fu erioed mor bwysig i ddylunwyr a chontractwyr ddefnyddio un ffynhonnell o wirionedd.

Yn ddiweddar yn Ninas Efrog Newydd, fe wnaethon ni ddysgu y gallai adeiladu skyscrapers gwydr gael ei wahardd fel rhan o ymgais i leihau allyriadau tŷ gwydr 30%. Dywedodd y Maer Bill de Blasio fod skyscrapers blaen gwydr yn “anhygoel o aneffeithlon” oherwydd bod gormod o egni yn gollwng drwy’r gwydr.

Mae de Blasio yn bwriadu cyflwyno bil a fyddai’n gwahardd adeiladu skyscrapers gwydr newydd ac yn ei gwneud yn ofynnol i foderneiddio adeiladau gwydr presennol i fodloni canllawiau allyriadau carbon newydd a llymach.

Mae'r pwysau ar y gymuned ddylunio bellach hyd yn oed yn fwy. Rydym wedi gweld lawer gwaith bod prosiectau dylunio heddiw yn fwy cymhleth a heriol nag erioed. Fodd bynnag, gyda meiri’r ddinas yn fwyfwy lleisiol am ddylunio a pherfformiad, gan gynnwys Maer Llundain Sadiq Kan yn gwrthod cynlluniau ar gyfer y mwyaf newydd o’r skyscrapers a ddyluniwyd gan Foster + Partners, rhaid i ddylunwyr ddychwelyd at y bwrdd. dylunio i ddylunio'r hyn sydd nid yn unig yn ofynnol yn esthetig ond hefyd yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol

Gyda bil posib de Blasio, gallem weld cynnydd byd-eang mewn synwyryddion yn ein prosiectau, sy'n newyddion gwych i efeilliaid digidol ac efeilliaid perfformiad. Fodd bynnag, mae'r wybodaeth sy'n ofynnol gan y tîm dylunio a darparu wedi symud yn eithaf cadarn i fonitro technolegau newydd. Wrth i'r prosiectau hyn dyfu o ran maint a chymhlethdod, mae maint y tîm cyflawni hefyd. Trwy olrhain yr holl luniadau, gall y pecynnau gwybodaeth fod yn fwy cymhleth na'r prosiect ei hun.

Mae angen mawr am reoli dyluniad prosiect o gam cynharaf y prosiect, gan ganiatáu i'r tîm reoli'r broses o gyhoeddi llifoedd gwaith gwybodaeth. Gyda'r swm mawr o ddata bellach ynghlwm wrth brosiect, mae angen yr un ffynhonnell o wirionedd wedi'i optimeiddio. Gallwch ddysgu mwy am y pynciau hyn trwy ddarllen fy erthyglau blaenorol ar seilos data (Pam y dylech chi osgoi seilos data ar gyfer monitro prosiectau mwy gwir) a data mawr (Digideiddio gyda Data Mawr). Rhaid i'r ffynhonnell sengl hon o wirionedd reoli holl lifoedd gwaith y prosiect wrth alinio â gweithdrefnau cytundebol. Gall y llifoedd gwaith hyn fod yn gysylltiedig â chais am newid neu amrywiadau syml. Bydd gan bob un o'r dogfennau hyn ei llwybr ei hun i'w ddilyn a chau ei gwblhau.

Gofynnir eisoes i'r diwydiant adeiladu greu un ystorfa o wybodaeth, un ffynhonnell o wirionedd. Yn y DU, mae'r llywodraeth yn lobïo i'r diwydiant ddarparu 'edefyn euraidd o ddata', sy'n golygu bod yn rhaid i bob adeilad fod â chofnod digidol o'r holl asedau. Wrth i fwy o bobl ar y tîm dylunio a darparu ofyn am gasglu data, y ffordd orau o reoli'r swm hwn o ddata yw trwy reolaethau cytundebol gan ddefnyddio llifoedd gwaith clir a diffiniedig iawn.

Mae defnyddio amgylchedd data agored a chysylltiedig yn hanfodol gan y bydd yn rhoi un arwydd i'r tîm reoli'r holl ddata. Dyma lle gall yr Amgylchedd Data Cysylltiedig Bentley sy'n seiliedig ar ProjectWise helpu i reoli'r data ac yna darparu un ffynhonnell o wirionedd, wrth fod yn hynod hyblyg i'w defnyddio bob dydd.

Mae amgylchedd data cysylltiedig yn allweddol i unrhyw brosiect. Mae'n lleihau straen ac yn rhoi mynediad i'r tîm i'r holl wybodaeth ofynnol, boed yn faterion dylunio, RFIs, ceisiadau newid neu ddogfennau cytundebol. Gellir ystyried y wybodaeth hon fel dalen PDF syml neu fel model 3D.

Gan ddefnyddio llifoedd gwaith sefydledig, bydd aelodau'r tîm yn gweld y newidiadau dylunio sy'n ofynnol yn y broses benderfynu yn awtomatig, gan ganiatáu iddynt wneud y penderfyniad hwnnw yn gyflym.

Mae defnyddio system sy'n seiliedig ar gymylau yn golygu bod gan y tîm fynediad llawn i'r holl ddogfennaeth, naill ai trwy ddyfais symudol ar y safle neu o gyfrifiadur pen desg yn y swyddfa. Mae'r gallu hwn yn cadw pawb yn gwbl ymwybodol o gynnydd y prosiect.

Mae defnyddio un ffynhonnell o wirionedd yn lleihau nifer y gwallau wrth symud data o un system i'r llall. Mae'r nodwedd hon hefyd yn lleihau'r amser a dreulir yn chwilio am y wybodaeth gywir, gan leihau faint o ailweithio a achosir gan wallau ar y wefan.

Bydd y llif gwaith gofynnol yn wahanol o brosiect i brosiect, oherwydd gofynion cytundebol a cheisiadau cyfathrebu cwsmeriaid. Felly, dylai creu'r llifoedd gwaith hyn fod yn syml ac yn hyblyg fel y gallwch chi, fel cwmni, gynnal eich cyfrifoldeb mewn fformat rhesymegol. Bydd defnyddio system fel ProjectWise yn rhoi gwell gwelededd a llifoedd gwaith rheoledig. Felly, trwy ddarparu data allweddol a beirniadol, bydd y dyfalu a'r gwrthdaro yn cael ei ddileu

Enghraifft o sefydliad a ddefnyddiodd ProjectWise i weld llif gwaith yn well a llif gwaith rheoledig yw'r cydweithrediad rhwng Dragados SA a London Underground Limited.

Y sefydliadau oedd â gofal am oruchwylio prosiect o 6.07 biliwn GBP ($ 7.42 biliwn) ar gyfer Gorsaf Henebion Banc, un o systemau rheilffyrdd tanddaearol mwyaf cymhleth y DU.

I fod yn llwyddiannus, roedd angen i Dragados a London Underground reoli rhwydwaith eang o bartneriaid prosiect, yn cynnwys 425 o ddefnyddwyr unigolyn 30 o wahanol gwmnïau, i sicrhau bod miloedd o gynhyrchion dylunio yn cael eu creu, eu hadolygu a'u cymeradwyo heb ddigwyddiad.

6.07 bil GBP (7.42 BIL USD)

425 DEFNYDDWYR

30 LLOFNODION

ROEDD MEDDWL O DDYLUNIADAU CYFLWYNO YN EFFEITHIOL YN CREU, DIWYGIEDIG A CHYMERADWYWYD HEB DDIGWYDDIADAU

Cymerwch Asesiad Digidol Bentley a gweld sut y gallwch symud ymlaen yn eich busnes.

https://www.bentley.com/en/goingdigital


Awdur | Mark Coates

Cyfarwyddwr Marchnata Diwydiannol a Chyflenwi Prosiectau


 Ynglŷn â Bentley Systems

Bentley Systems yw prif ddarparwr datrysiadau meddalwedd y byd ar gyfer peirianwyr, penseiri, gweithwyr proffesiynol geo-ofodol, adeiladwyr, a pherchen-weithredwyr ar gyfer dylunio, adeiladu a gweithrediadau seilwaith. Cymwysiadau peirianneg a BIM Bentley sy'n seiliedig ar MicroStation, a'i wasanaethau Twin Cloud, cyflwyno prosiect ymlaen llaw (ProjectWise) a pherfformiad asedau (AssetWise) trafnidiaeth a gwaith cyhoeddus arall, cyfleustodau, gweithfeydd diwydiannol a phwer. adnoddau, a chyfleusterau masnachol a sefydliadol.

Mae Bentley Systems yn cyflogi mwy na 3,500 o gydweithwyr, yn cynhyrchu refeniw blynyddol o $ 700 miliwn mewn 170 o wledydd, ac wedi buddsoddi mwy na $ 1 biliwn mewn ymchwil, datblygu a chaffaeliadau er 2014. Ers ei sefydlu ym 1984, mae'r cwmni wedi parhau i fod yn eiddo i'r mwyafrif. pum brawd sefydlol Bentley. Mae cyfranddaliadau Bentley yn cael eu dal trwy wahoddiad ar farchnad breifat NASDAQ.

www.bentley.com

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.