Gadewch i ni fynd yn ôl i dalent

Gadewch i ni fynd yn ôl i dalent, lladd yr athrylith a dibynnu ar y dyn a rwbiodd y lamp, oherwydd mae'n well credu yn yr un a gafodd y fenter syml nag o ganlyniad i dri dymuniad nad oedd yn costio ni i ni.

Dyma oedd thema un o'r cynadleddau yr oeddwn yn eu mynychu yn ystod y dyddiau diwethaf. Roedd yr ymagwedd yn canolbwyntio ar y mater technolegol, ond roedd ei hanfod a'i flas yn fy ngadael ac roedd yr amser y bu'n rhaid i mi ei ruminate ar fy ngweddill ddyddiau yn amhrisiadwy. Cyfarfod â Muslim mewn mosg yn Llundain a'r profiad gyda hanes y Parachicos Mae Chiapa de Corzo wedi rhoi amser i mi feddwl llawer am y pwnc.

Mae eisoes wedi cael ei athronyddu'n ddigonol ar bwnc athrylith a thalent, oherwydd mae'n gyfleus os nad ydych chi wedi darllen cywio gyda seibiant blas y llyfr Y Dyn Mediocre. Mae hyn, i nodi gwahaniaeth pwy sy'n gwneud arloesi oherwydd ei fod yn eu natur a phwy ar ôl gweld yr hyn sy'n bodoli yn adfywio ffyrdd newydd i'w gwneud yn fwy cynaliadwy.

rhes row

Yr wythnos diwethaf, rydym wedi cymryd camau pwysig ar ddichonoldeb model cynaliadwyedd ar gyfer y grwst trefol a chyda. Ewch yn angenrheidiol, mewn ardal lle mae pethau'n barod -yn bennaf- maent yn cael eu rhoi, ond lle mae miliynau yn cael eu buddsoddi bob pedair, chwech neu ddeg mlynedd mewn cylch dieflig o feddwl y mae'n rhaid i'r stondin gael ei ail-dalu bob amser eto. Mae ymarfer y pedair blynedd diwethaf wedi mynd â mi trwy broses ddiddorol o ailgylchu'r presennol ac arbrofi â thalentau newydd bechgyn (a merched) sy'n ceisio gyrfa yn yr ardal hon. Yr hyn a fwriadwn eleni ysgrifennais yn union un mis ar ddegA natur dyn wedi gwneud rhai yn aros ar y ffordd, i ailfeddwl disgwyliadau, rydym yn cymryd un cyfle olaf ac rydym yn cynnwys pobl eraill a ystyriwyd gennym allan o gyd-destun.

talent talent Ond bob dydd rwy'n argyhoeddedig bod ein sglefrio cyson yn y pwnc yn cynnwys y sectorau sectoraidd sydd bob amser eisiau gwneud yr un peth neu'r eithaf o geisio gwneud pethau cwbl wahanol. Mae'r dalent yn y dynol, gan gynnwys cynaladwyedd, nid ydym yn delio â dod ag all-lifterials i bethau sydd eisoes yn hysbys ac yn methu â meddwl am eu dyfodol. Yn y pen draw, rwy'n gobeithio y bydd cyfuno hyfforddwyr hen ddalennau metel, gyda'u ffwdineb a rhywfaint o ystyfnigrwydd, yn effeithio ar bobl ifanc y mae angen iddynt ddysgu o'u rhoddion fel disgyblaeth, tact a phrofiad. Hefyd, mae'r boddhad o weld egni pobl ifanc sy'n dysgu'r henoed -Casi- celfyddydau mapio digidol, y Rhyngrwyd a'r argyhoeddiad y gellir caffael arferion ymgynghorwyr mewn cyfnod byr.

_____________________________________________________

talent talent Mewn byd technolegol, lle mae dyfeisgarwch yn amlwg bob eiliad, rwy'n credu -a phob- yr ydym yn siŵr, ei bod hi'n angenrheidiol rhoi'r gorau i wirio a yw'r geni yn wir yn lladd y dalent. Rwyf wrth fy modd yr hyn rydw i wedi gweld fy ffrindiau'n ysmygu ar Ipad yr oeddwn yn ei holi am bedwar mis yn ôl, fy nwylo'n plymio i roi cod at hynny. Rwy'n anobeithio o allu cymryd mwy o ran yn y cyfrwng Ffynhonnell Agored, y bydd yr effaith y byddwn yn ei weld yn y blynyddoedd 15 nesaf a bydd hynny'n newid ein ffordd o weld y busnes cyfrifiadurol. Ond rwyf hefyd yn pryderu, yn ymwybodol o gael cyfnod ffrwythlon o athrylith yn yr amgylchedd diwydiannol, cyfrifiadurol, geosodol, ac amgylcheddau cyfathrebu, ni allwn ddylanwadu ar gwestiynau megis:

- Os gwyddom fod tanwydd ffosil yn dinistrio ein planed, pam nad yw cerddi'r pwerau'n canolbwyntio ar wrthdroi eu defnydd? Pam nad yw'r Unol Daleithiau yn gorfod cymryd rhan weithgar yn y fenter Kyoto?

-Si gwyddom fod gan y blaned ei ddyddiau wedi eu rhifo, pam yw'r enghreifftiau gwych o gytundeb byd-eang yr ydym wedi ei greu analluog i weithredu? Pam mae rhywun yn gallu ysgogi rhyfel ac yna'n beio ni i gyd am beidio â'i orffen?

- Pam fod y buddiannau economaidd wedi boddi'r athrylith o syniadau a fyddai'n rhoi i'r byd hwn 200 yn fwy?

- Pam na all unrhyw un wneud unrhyw beth ag idiot sy'n gwneud yr hyn sydd ei eisiau yn y wlad anghofiedig honno o Dduw? Sut rydyn ni'n ei gymryd ef yno gan gredu mai ef yw'r idyll a fyddai'n dod i ben y llygredd?

Nid yw Talent, y mae ei wreiddyn etymolegol yn dod o'r arian hwnnw yn y cyd-destun Iddewig ac a gafodd ei anfarwoli yn y ddameg o Matthew 25, o reidrwydd yn golygu bod angen atgyfnerthu'r byd yn fformat Ubuntu. Yn hytrach yn ail-greu pethau sy'n bodoli eisoes; yn bendant, yr hyn yr ydym yn chwilio amdani yw ffordd well o fanteisio ar yr hyn sydd gennym eisoes ac i wirio a yw llawer o bethau yr ydym yn eu derbyn mor ddefnyddiol yn cael effaith.

Fel enghraifft fer; Rwy'n byw mewn gwlad -sy'n edrych fel llawer- lle mae pum bloc mae eglwys efengylaidd ble 25% o'r boblogaeth yn honni ffydd Brotestannaidd a ychwanegodd yr Eglwys Gatholig a chrefyddau eraill o ffydd Gristnogol yn fwy na 90%. Sy'n golygu bod bron i 100% cyfaddef i gredu yn egwyddorion sydd yn gywir a lle credir y gall yn anffyddiwr gyfrannu ychydig at ein gwerthoedd moesol.

Ond yn yr un wlad hon, nid yw ei effaith ar gymdeithas yn ddim, i beidio â dweud yn negyddol. Mae hyn, oherwydd er bod ystadegau'r confesiynau crefyddol yn honni eu bod wedi dioddef twf uchel yn y degawdau diwethaf, mae'r wlad yn parhau i ostwng y lefelau olaf o dlodi, llygredd, masnachu mewn cyffuriau, ansicrwydd ac enwau eraill o dan ddatblygu. Rwy'n ymwybodol nad yw cyffesu crefydd yr un peth â byw yn seiliedig ar yr egwyddorion hynny. Ond rydym i gyd yn deall ei bod yn angenrheidiol i ddychwelyd i'r dalent dynol, gwiriwch a yw'n wir yn gwneud synnwyr i barhau i wneud y gacen yn yr un modd ag y enwadol a meddyliau. Os bydd y ddwy filiwn o bobl sy'n clapio mewn eglwys ar fore Sul yn ymuno â'u hymdrechion i adolygu'r effaith y maent yn ei gael yn agored, byddent yn sicr yn llunio casgliadau cadarn; peidio â newid ei egwyddorion ond i adnewyddu strategaethau.

Felly mae niweidiol yn beio'r diafol ac nid ymddwyn, fel anwybyddu bod rhywbeth yn fwy na ni yn bodoli yno -ac yma y tu mewn- Yn sicr mae angen cloddio (i mewn yma) a gwirio a ydym yn gwneud y talent i'w llawn botensial (allan yno). Rhaid bod ffordd i gael gwared ar y gwleidydd caledog hwn sy'n penderfynu i bawb ohonom sut i ddwyn ein harian.

_____________________________________________________

talent talent Mae angen dychwelyd i'r person dynol fel y cyfryw, i anghofio cymaint o dermau yr ydym wedi'u rhoi i'r hyn a wnawn ac i seilio ein cynaladwyedd ar bobl anffafriol. Gadewch i ni fynd yn ôl i dalent, lladd y geni ac adfywio'r dyn a rwbiodd y lamp, oherwydd mae'n well credu yn yr un a gafodd y fenter syml nag o ganlyniad i dri dymuniad a oedd yn costio dim byd i ni.

Fel mae'n digwydd, yr wyf yn cymryd anhysbysrwydd hwn i ddiolch i 3 heb eu ewyllys a'r gallu technegol nad yw wedi bod yn bosibl i adfywio ffraethineb fechgyn a merched 9 5 am oes a fydd yn ddiolchgar. Gyda'r hadau bach hwn, mewn blynyddoedd 10, mae pedwar ohonynt (neu nhw) yn cael eu hymrwymo i ofalu am eu babanod, bydd y gweddill yn cyflawni llwyddiannau nad ydym ni'n eu hwynebu hyd yn oed. Pob un i'r PM 7 o ddydd Gwener o coffi gyda rhoddion Bydd yn chwerthin ar gosbau Don F! gyda'i chastarn yn cael ei gau tan hanner nos, ffwdineb W! pan na wnewch chi stopiwch bêl, o fygythiadau rhodd ! a phwy sy'n gwybod, efallai o'r gerdd hon gan Don G!

Ymatebion 2 i "Rydyn ni'n dychwelyd i'r talent"

  1. Gallai siarad MSY gwneud hyn yn technegydd yt hiraf post ond yn gadael mwy o syniadau ar gyfer y swyddi hyn gan fod y swm o arian a roddwn i Fesul yn uwch nag yr ydym yn ei dderbyn, er enghraifft sy'n gofyn economaidd ically esboniad n er nad oes neb wedi gofyn yn ddifrifol yna fympwyol ac amheus bod y bob tlodi fesur ei fesur cyfartal ym mhob rhanbarth ac yr wyf yn gofyn fel l i'r Regi n Arequipa wneud eich mesuriadau hun irregularadades roddir a ffigurau colur mae'n ymddangos yn darparu rhedeg llywodraeth INEI canolog. Ac rydym yn gwybod na ellir goresgyn yr hyn nad yw wedi'i fesur yn dda ac mae arnom angen ffigurau glân i wybod pa bolisi sy'n gweithio a beth sydd ddim.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.