Gadewch Venezuela ar adeg blacowt

Rwy'n credu bod rhai yn gwybod y sefyllfa yn Venezuela, rwy'n dweud rhai gan fy mod yn gwybod nad Venezuela yw canol y bydysawd, ac felly mae yna bobl nad ydynt hyd yn oed yn gwybod ble mae hi. Mae llawer o'r rhai sy'n fy nghlywed, yn teimlo ac yn dioddef o'r sefyllfa o'r tu allan, mae rhai yn credu eu bod yn gwybod beth sy'n digwydd, maent yn gwneud dyfarniadau pan nad ydynt erioed wedi mynd i mewn i Venezuela, ac rwy'n siŵr na allent goroesi yn yr amodau y mae, i eraill rydym wedi gorfod byw yn yr holl synhwyrau, seicolegol, gwleidyddol, economaidd, emosiynol.

Felly, mae'n debyg eu bod yn meddwl pam mai hwn yw'r teitl, oherwydd roedd yn rhaid i mi adael Venezuela, penderfynais hwn gyda'm gŵr pan ddigwyddodd y blacowt cyntaf, rydym yn para o leiaf XNUM awr heb wasanaeth trydan, heb ddŵr, heb allu prynu dim i'w fwydo, gan oroesi'r hyn oedd yn yr oergell fel na fyddai'n pydru.

Yr wyf yn eich sicrhau bod byw yno yn gêm seicolegol, mae'n ymosodiad ar sefydlogrwydd emosiynol, nid yw mor syml i fodoli - Rwy'n dweud ei fod yn bodoli oherwydd nad ydych chi'n byw, rydych chi'n goroesi- mewn man lle mae paranoia yn gyffredin. Paranoia pan fyddwch chi'n gadael ddydd neu nos, paranoia pan ewch i'r gwaith ac nid ydych chi'n gwybod a fyddwch chi'n cyrraedd neu a fyddwch chi'n gallu dychwelyd adref, paranoia pan fydd gennych chi 12 ceg i'w bwydo a dim ond un ffynhonnell incwm (fy un i) - diolch i Dduw roedd gen i un cyfle nad oes gan lawer - ac fe helpodd fi i gadw fy mhen i fynd hyd yn oed pan suddwyd fy nghorff.

Ar ôl bod yn weithiwr proffesiynol mewn daearyddiaeth, gyda breintiau nad oedd gan lawer ohonynt, ni wnes i erioed ddychmygu y byddwn yn goroesi Freelancer pwls pur yn y pen draw. Ail-fanteisio ar fy sgiliau fel tiwtor, ysgrifennwr a mwy nag unwaith fel bardd.

Dychmygwch, gan fwydo 12 ceg, gweithio o bell sy'n gofyn am wasanaeth Rhyngrwyd a thrydan cyson i allu cynhyrchu a BOOM - Blackout Cenedlaethol-, gofynnaf ichi beth fyddai'n digwydd pe bai bywydau llawer o bobl yn dibynnu arnoch chi, a bod methiant o'r fath yn digwydd, hynny Ni allwch wneud dim byd o gwbl, ofn, ansicrwydd yn eich goresgyn a byddwch yn dechrau meddwl a ydynt yn mynd i wneud heb eich gwasanaethau, oherwydd rhaid i rywbeth fod yn glir, pwy ddylai gael gweithiwr anghysbell sydd am wythnosau yn parhau i fod yn incommunicado, a mae wedi methu â chynhyrchu.

Mae'r anawsterau sy'n cael eu croesi mewn sefyllfa o'r fath yn anfesuradwy, byddwch yn ymwybodol os oes gan bawb ddŵr i'w yfed a'i ymdrochi, os ydynt wedi bwyta o leiaf ddwywaith y dydd, rhaid iddynt gario poteli o 30 litr i lawr y grisiau i lawr 14, neu 12 (yn nhŷ fy rhieni), meddyliwch am yr hyn y gallwch ei fwyta a pheidiwch â chael eich brifo mewn oriau 48, darganfyddwch fod angen meddyginiaeth frys arnoch ac na allwch prynwch ef hyd yn oed os oes gennych chi, a gweddïwch ar Dduw nad oes dim yn digwydd ac i ddal nes bod y goleuni yn dod ac y gallwch ei brynu, nid oes ganddynt unrhyw syniad, rwy'n eich sicrhau am yr hyn y mae i fyw ynddo yn y sefyllfa honno.

Mae'r gêm i wisgo, rwy'n meddwl ei bod yn gyflyru, i barhau i gael gwared ar ryddid, felly dechreuodd wasanaeth dŵr yfed, ar y tro cyntaf methodd un diwrnod, yna dau, yna tri, maent yn 5 mlynedd lle nad ydynt ond yn mwynhau'r gwasanaeth dŵr yfed unwaith yr wythnos. Gyda hyn nid wyf yn ceisio erlid fy hun, ond rwy'n rhoi ychydig o fraslun i chi o'r hyn y mae i fyw yn Venezuela, pan nad oes gennych y mwyaf sylfaenol, ac eto rydych chi'n codi bob dydd, rydych chi'n aros i wasanaethu eraill a chi'ch hun - coginio, ymolchi, glanhau, oherwydd fy mod hefyd yn wraig tŷ - rydych chi'n gweithio o 14 i 16 awr - weithiau'n fwy - ac yn cyflwyno gwaith sydd wedi'i wneud yn dda ac o ansawdd.

I geisio cynnal yr incwm, i beidio â cholli'r cyfle y maen nhw wedi'i roi i mi a pharhau i oroesi. Penderfynais fy ngŵr a minnau ei bod yn bryd gadael, gydag ychydig o gynilion a gyda’r help mawr y mae rhan o’r teulu yn ei roi inni heddiw, aethom â’n bagiau i fynd ar gwrs gwell. Do, roedd gwneud y penderfyniad yn hawdd, daeth y peth anodd yn ddiweddarach pan gyhoeddodd y llywodraeth fod y system drydan genedlaethol yn parhau â methiannau ac y bydd adfer y gwasanaeth trydan yn rhannol.

Iawn, roeddwn i'n meddwl y byddai hyn yn rhywbeth syml fel pacio a gadael, ond pan wnes i restr o bethau i'w gwneud, sylweddolais fod angen i mi wneud rhywfaint o waith o flaen amser y dyddiau cyn y daith, er mwyn cyflawni rhywbeth a fyddai'n awgrymu fy rheolwr, a barhaodd, hyd yn oed mewn sefyllfa mor drychinebus, gyda cham cadarn ac yn benderfynol o beidio â cholli ei swydd. Cawsom gymorth mawr cefnder i'm gŵr, a gynigiodd ddod o hyd i'r tocynnau a thalu amdanynt gyda'i gerdyn credyd, ac ar ôl cyrraedd byddem yn ad-dalu'r taliad.

Cafwyd darnau mewn cwmni hedfan nad oedd yn adnabyddus iawn, am ddydd Mawrth 19 o fis Mawrth, dim ond i wythnos a hanner y blacowt mawr cyntaf. Er syndod i ni, mae'r cwmni hedfan yn penderfynu ail-raglennu ar gyfer y namau trydanol a phasiwyd y daith hedfan ar gyfer y diwrnod 2 ym mis Ebrill. Yn ystod wythnos y 17 ym mis Mawrth, dilynais y nam ysbeidiol lle'r oeddwn yn byw, fodd bynnag, yng nghartref fy mam, roedd ychydig yn fwy sefydlog, oherwydd ei fod yng nghanol y ddinas, felly, fe wnes i ei hysbysu y byddem yn pasio'r wythnos gartref i allu symud ymlaen â gwaith.

Roeddem o ddydd Llun 18, aeth popeth fel arfer, gweithiais fwy nag erioed i allu symud popeth ymlaen, dim ond i gael y manylion lleiaf, a dim ond y diwrnod y dwi'n gorffen llwytho un o'r ffeiliau diwethaf, mae'r ail blacowt yn digwydd ar Fawrth 26, Y diwrnod hwnnw aethon nhw ati i chwilio amdanom oherwydd bod gennym y timau gwaith, pan gyrhaeddais fy nghartref, a mi ddringais y lloriau 14 i fyny'r grisiau a dorrais i lawr, fe wnes i fynd i banig, roedd fy nwylo'n ysgwyd, roedd gen i densiwn isel. Aeth oriau 50 heibio, nes i'r gwasanaeth trydan ddychwelyd, y diwrnod hwnnw penderfynais ddechrau pacio, dywedais y dylwn fanteisio ar yr holl oriau golau posibl, oherwydd doeddwn i ddim yn gwybod tan yr amser y gallwn ei fwynhau.

Un o'r pethau anoddaf yw rhoi 30 mlynedd yn 23 kilo, blynyddoedd o atgofion a dillad 30 - yn enwedig y diweddaraf-, fe wnes i gymryd o leiaf bagiau o ddillad i'w rhoi i ffwrdd, roeddwn i'n gwybod bod yna lawer o bobl Hoffwn a gallai hynny fod yn help rhwng cymaint o angen. Ddwy awr ar ôl dechrau pacio 8 PM, aeth y golau allan, a chyrhaeddodd yr 4 AC, deffrodd fy ngŵr fel zombie, a dywedodd wrthyf y byddai'n aros yn effro am ychydig - i fwynhau'r golau - doeddwn i ddim yn teimlo fel fi Mae croeso i chi ac fe wnes i gysgu.

Roedd pacio yn weithred o ddewrder. Weithiau mae'n rhaid i chi fod yn oer. 

Yna gwelais faint mae'n ffitio yn fy nghês a'r cwpwrdd gwag, Maya, edrychodd fy nghi arnaf o'r tu ôl i glo ei hwyneb. Ni allwn fynd ag ef bellach a dechreuais grio.

Ar ganol y bore, aethon ni i dŷ'r neiniau a'r teidiau, rhoddodd rai pethau iddyn nhw a dywedodd ffarwel, agorwyd yr oergell yn synhwyrol, a dim ond darn o hen gaws, chwe wy a rhew, oedd y ddelwedd honno a dorrodd fy nghalon yno, yna Gofynasom eu bod wedi bwyta'r dyddiau hynny, ac fe ddywedon nhw wrthym - merch dawel, mae'r cymdogion yn yr arfaeth, fe wnaethon ni ni pot o ffa, ein bod yn bwyta gyda arepa, a'r dyddiau eraill yn wy ar gyfer y ddau gyda chaws wedi'i gratio -.

Maent yn bethau na fyddech chi byth eisiau eu clywed, ond beth sy'n digwydd, waeth faint ydych chi'n ymwybodol, mae'n rhaid i chi fod yn barod bob amser ar gyfer rhywbeth arall. Mae'n sefyllfa lle rydych chi'n teimlo fel y gêm goroeswr, mae'n rhaid i chi fod yn barod os ydych chi'n bwyta, neu os nad ydych chi'n bwyta neu efallai eich bod chi'n lwcus a'ch bod yn cael imiwnedd - rydych chi'n treulio'r diwrnod yn llyfn, heb gymhlethdodau - ond y rheini yw un o bob miliwn.

Y diwrnodau canlynol, aethon nhw i'r banc, gan brynu meddyginiaethau, dŵr, llenwi bagiau a chynwysyddion soda dŵr gyda halen, fel eu bod yn cadw'n fwy oer os yw'r golau yn mynd yn ôl ymlaen ac nad oes ganddynt sut i oeri'r bwyd. Tri diwrnod cyn i ni adael, cawsom rai profion gwaed, fy mam, fy nhad, fy ngŵr, fy mrawd a minnau, ac i amrywio syndod arall - fy mrawd, fy nhad a'm mam a gafodd ddiagnosis o anemia difrifol - rhywbeth arall yn y beth i'w feddwl Nawr mae'n rhaid i mi wario mwy o arian fel y gallant brynu mwy o brotein, gan nad yw'r hyn yr wyf yn ei anfon yn ddigon, rydym yn dechrau cymryd mesurau ac rwy'n prynu coed tomato a guava iddynt - o leiaf i gael lle i ddechrau.

Aethom yn ôl adref, a dechreuodd fy ngŵr bacio ei gês, popeth heb broblemau, heb rwystrau, nes i mi dderbyn galwad gan ffrind, a ddywedodd wrthyf fod yn rhaid i mi fod yn y maes awyr tan ddiwrnod o'r blaen, oherwydd bod y siec roedd yn cael ei wneud â llaw, gan ofalu am y methiannau pŵer - gan fod un o'r platiau trydan yn y maes awyr wedi'i losgi, ac roedd y llall yn gweithio hanner peiriant - i'w gwblhau fel y byddai fy nhad yn ei ddweud.

Yn y diwedd, fe benderfynon ni fynd i lawr i'r maes awyr ddydd Mawrth yn yr 2 AC, er mwyn osgoi unrhyw fath o drallod, fe gyrhaeddon ni'r 4 AC, a chyrhaeddodd staff y cwmni awyrennau i'r 9 AC, ni oedden ni'n gyntaf, fe basiom ni tro ac ychydig ar ôl y gwirio-mewn, maen nhw'n dweud wrthyf fod y golau wedi mynd i ffwrdd yn Caracas a'i fod yn aros.

Fe wnaethon ni guro'r sefyllfa, y nesaf oedd yr adolygiad, fe wnaethant gymryd popeth allan o'm cês, yn Venezuela mae'r gardiau'n chwilio am unrhyw esgus i wirio a chael arian, pasiais fy adolygiad, a selio'r ymadawiad mewn ymfudo. Fe wnaethom ni leoli'r giât breswylio a dechrau chwilio am beth i'w fwyta, cyrhaeddom le o becyn a phan basiasant y cerdyn fe wnaethant ddebydu'r swm o'm cyfrif, ond ni chofnododd y pwynt, felly gadawyd yr arian mewn limbo ac ni wnaethom fwyta.

Ar 12: 45 PM cyrhaeddodd yr awyren, un rhyddhad arall, ond, dechreuodd symud gardiau eto, - diwygiad arall - y tro hwn fe wnaethant fy nghyffwrdd â'r organau cenhedlu, pasiodd y peiriant y cês gan y peiriant ac y tro hwn ni ofynnwyd i mi agor eto Rydym yn dal i aros am yr awyren, rydym yn mynd ar y 2: 40 PM, gyda 20 munud o oedi, ac ar yr awyren roedd popeth yn dipyn o lonyddwch. Fe gyrhaeddon ni yr arhosfan gyntaf ar ôl oriau hedfan 11 - Istanbul - un o'r meysydd awyr mwyaf cymhleth dwi erioed wedi cwrdd ag ef, mae'n ormod o ormod o bobl, y casineb gwahaniaethol - rhywbeth o ddiwylliant macho - ond yn y diwedd, roedd yr amseroedd aros 5 yn mynd yn gymharol gyflym.

Fe aethon ni ar fwrdd yr awyren eto yn hwyr, 20 munud arall, byddem yn cyrraedd y gyrchfan am 4 PM, yn y diwedd fe gyrhaeddon ni am 5:30 PM. Teimlwyd awyr o dawelwch eisoes, glaniasom ac yn fy meddwl dim ond diolch i Dduw am roi cyfle imi nad oes gan lawer ohonynt, diolchais i Venezuela am fy hyfforddi, diolch i'm teulu am fy ngharu i a'm pennaeth am ddeall sefyllfa, hynny Er nad dyna oedd ei broblem, roedd yn yr arfaeth ac yn barod i'm cefnogi.

Pan gyrhaeddais fy nghartref newydd, newidiais rai problemau i eraill, oherwydd diffyg trydan, roedd yn rhaid i mi weithio gyda'r goleuadau i osgoi gwasanaeth cost uchel trydan, am system drafnidiaeth wedi'i dinistrio cyrhaeddodd gwasanaeth trafnidiaeth effeithlon ond drud - mae pob tocyn metro yn costio e-bost 2, mae tocyn aml-siwrnai ar gyfer y tram yn ewro 70 a gall taith dacsi gostio rhwng 9 ac ewro 20 yn dibynnu ar y pellter-.

Gwnewch allanfa fel hyn, nid moethusrwydd y gall pawb ei roi. Rhaid imi gyfaddef. Fodd bynnag, nid yw mynd allan i gyd-destun gwahanol yn newid eich bywyd ar unwaith; yn enwedig gan fod trawma sy'n cymryd amser i wella.

Roedd rhan fawr o Venezuelans yn gyfarwydd â byw heb dalu am wasanaethau, nac yn talu swm bach iawn, o ystyried maint cynnal system trafnidiaeth gyhoeddus, system drydanol Genedlaethol, a llawer o bethau eraill. O ganlyniad, daeth hyn i gyd o ganlyniad i fod yn Venezuela bellach yn byw ar sail dogni trydan a dŵr yfed, diffyg cludiant, prinder meddyginiaethau, chwyddiant, gwasanaethau iechyd mewn amodau digalon, ymhlith eraill Llawer o bethau y gallwch eu gweld, dim ond trwy osod "Venezuela" yn y peiriant chwilio Rhyngrwyd a darllen pob un o'r newyddion hynny.

Ar y llaw arall, nid yw'r rhai nad ydynt yn gwybod neu ddim eisiau gwybod beth sy'n digwydd yn Venezuela yn eu beio nhw, y rhai sy'n dioddef o bellter Rwy'n ymestyn coffi a chyngor: gostyngeiddrwydd ac yn gweithio yn anad dim, er ein bod yn teimlo poen, tristwch neu hiraeth, mae'n rhaid i ni barhau, i'r rhai sy'n dal yno, dim ond dweud mai ffydd yw'r unig beth sydd ei angen i barhau.

Diolch am eich amynedd, ar bwnc sy'n dod allan o'r gofod geofumadas. Rwy'n cau pennod ar ôl 2,044 o eiriau, sy'n cynrychioli rhan o fy adroddiad - i'm pennaeth - yn ystod y pythefnos olaf o waith.

Mae cyffwrdd yn parhau.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.