Fforwm Geo-ofodol 2019 #GeospatialByDefault

Yn y 2 nesaf, 3 a 4 o fis Ebrill eleni, bydd y prif gewri mewn technolegau geo-ofodol yn cyfarfod yn Amsterdam. Rydym yn cyfeirio at y digwyddiad byd-eang sy'n digwydd mewn diwrnodau 3, ac a gynhaliwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, o'r enw Geospatial World Forum 2019, llwyfan cydgyfeirio lle mae arweinwyr geo-ofodol yn cyflwyno'r datblygiadau diweddaraf o fewn fframwaith Geo-beirianneg a'i gymhwysiad drwy symposiwm, gweithdai, seminarau neu weithdai. Mae cyfranogiad yn sylweddol, bydd o leiaf 1500 o weithwyr proffesiynol a sefydliadau 500 yn ymroddedig i ddatblygu'r digwyddiad hwn.

Fel bob blwyddyn maent yn canolbwyntio ar thema benodol, y flwyddyn flaenorol oedd GEO4IR: Y pedwerydd chwyldro geo-alluogi diwydiannol, gan ychwanegu hashnod eleni, y brif thema yw #geospatialbydefault - Grymuso biliynau!

Mae'r agenda yn mynd i'r afael â rhaglenni 8, pob un ohonynt yn gysylltiedig ag elfen, geotechnoleg, cydweithrediadau neu eu cymhwysiad yn y maes go iawn, wedi eu henwi isod:

 • Geo4SDGs: Mynd i'r afael â'r Agenda 2030
 • Masnacheiddio a Datganoli Arsylwi ar y Ddaear, Marchnata a democrateiddio arsylwi ar y Ddaear.
 • Dinasoedd smart Dinasoedd Smart
 • Geo4Environment
 • Lleoliad Analytics a Gwybodaeth Busnes, Dadansoddiad lleoliad a gwybodaeth busnes
 • Diwrnod Dechrau
 • Uwchgynhadledd Gwyddoniaeth Data - Uwchgynhadledd gwyddoniaeth data
 • Adeiladu a Pheirianneg - Adeiladu a Pheirianneg
 • Traciau technoleg - Traciau technolegol

Mae pob un o'r rhaglenni'n cynnwys nifer o weithgareddau; er enghraifft, bydd y prif neuaddau arddangos - plenarias - yn cael eu harddangos, un o'r gweithgareddau y disgwylir i'r rhai sy'n bresennol a'r cyfranogwyr eu disgwyl, gan y byddant yn cael eu cyfarwyddo gan gynrychiolwyr y cwmnïau datblygu geo-ofodol mwyaf, yn ogystal â phersonoliaethau o'r byd gwleidyddol a diwydiannol

Enw'r gweithgaredd hwn yw "Arweiniad meddwl ac Ymgysylltu Gwleidyddol - PHyfforddiant arweinyddiaeth ac ymrwymiad gwleidyddol, ac mae'n cynnwys paneli 3: y Panel Diwydiannol, Panel y Sector Cyhoeddus a Sefydliad Datblygu a'r Panel Gweinidogol. Yn y paneli hyn, testunau fel: arloesi, cynghreiriau a rhagfynegiadau yn y maes geo-ofodol, gweithredoedd ar gyfer diogelu ac echdynnu adnoddau naturiol yn gynaliadwy, y pedwerydd chwyldro diwydiannol dan arweiniad deallusrwydd artiffisial - AI, Data Mawr, rhyngrwyd o bethau IoT a roboteg.

Bydd rhai o'r cyflwyniadau hyn yn rhyngweithiol yn dibynnu ar y dechnoleg neu'r elfen i'w chyflwyno, ac o fewn y siaradwyr gellir eu crybwyll: Jack Dangermond - Llywydd ESRI ac aelod o Gyngor y Byd y Diwydiant Geo-ofodol, Ola Rollen - Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Hexagon, Steve Berguld - Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Trimble USA, Kwaku Asomah-Chermeh - Gweinidog Tiroedd ac Adnoddau Naturiol - Ghana, neu Paloma Merodio Gomez - Is-lywydd INEGI Mexico.

Y rhaglen gyntaf â'r hawl Geo4SDGs: Mynd i'r afael â'r Agenda 2030, Trafodir pynciau ar y berthynas rhwng integreiddio technoleg, peirianneg, cymdeithas a gwaith cynnal ecosystemau. Gan ddangos y ffordd hon, bodolaeth prosesau a geodechnolegau sy'n caniatáu dylunio, cynllunio a chreu strwythurau ac isadeileddau yn ecogyfeillgar - cyfeillgar i'r amgylchedd -, yn gymdeithasol gyfrifol ac yn ddarbodus. Ymhlith y pynciau sy'n rhan o'r rhaglen hon mae: Cysylltu pobl, y blaned a ffyniant, trwy'r lens ofodol, Dangosyddion ODS (SDG) a fframwaith monitro galluogi daearyddol: o bolisi byd-eang i alluoedd Data Cenedlaethol a Mawr a Dadansoddiad ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.

Yn y Geo4SDG, bydd academyddion, rheolwyr busnes, aelodau gwleidyddiaeth a diogelwch yn cael eu cyflwyno, a fydd yn esbonio pwysigrwydd defnyddio a defnyddio data gofodol, ar gyfer gwneud penderfyniadau cymdeithasol, gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a thechnolegol. Yn ogystal, byddant yn mynegi sut mae'r data geo-ofodol yn cynrychioli arf anhepgor ar gyfer monitro a mesur ffenomena, digwyddiadau neu drychinebau naturiol. Dyma rai o'r siaradwyr a fydd yn cymryd rhan yn y pwnc hwn: Dean Angelides - Pennaeth Corfforaethol Cynghreiriau Rhyngwladol ESRI, Stephen Coulson - Pennaeth Swyddfa Mentrau Cynaliadwy ESA, a'r Athro Chen Jun - Gwyddonydd y Ganolfan Genedlaethol Geomateg o Tsieina.

Yr ail raglen Masnacheiddio a Democrataidd Arsylwi ar y Ddaear - Masnacheiddio a democrateiddio arsylwi ar y Ddaear, yn y rhaglen hon, bydd yr arddangoswyr yn nodi twf technolegol ac ariannol cynhyrchion, cymwysiadau a systemau arsylwi ar y Ddaear. Yn ogystal â hyn, gan fod y twf hwn, yn awgrymu defnyddio mwy ar y technolegau hyn o arsylwi'r ddaear dros y blynyddoedd, sy'n golygu bod mwy o fynediad at ddata gofodol, a diddordeb defnyddwyr mewn echdynnu a disgwyl am y technolegau newydd sydd i'w datblygu.

Dylai pawb sy'n cael y cyfle fynychu'r digwyddiad hwn. Anaml iawn y byddwn yn dod o hyd i wastraff o wybodaeth gydag arbenigwyr yn y maes, arddangosfa o wneuthurwyr a sylw cyfryngau rhyngwladol gyda'n gilydd ein bod yn gyfranogwyr yn y pwysigrwydd y mae'r geo-ofodol wedi dod i fod yn y gwahanol ddiwydiannau Geo-beirianneg.

Ymysg y cymeriadau sy'n gyfrifol am ddatblygu'r rhaglen gellir crybwyll:

 • Richard Blain Sylfaenydd a Phrif Weithredwr
  Earth-i - Y Deyrnas Unedig,
 • Agnieszka Lukaszczyk Uwch Gyfarwyddwr Planet Materion yr UE - Gwlad Belg,
 • Alexis Hannah Smith Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd IMGeospatial United Kingdom,
 • Jean-Michel Darroy Is-lywydd, Pennaeth Cudd-wybodaeth Partneriaethau Strategol, Airbus Defence & Space
  Ffrainc.

Bydd pob un ohonynt, ynghyd â chyfranogwyr eraill, yn siarad am: ddyfodol arsylwi ar y ddaear, democrateiddio data arsylwi gofod neu'r polisïau a'r strategaethau ar gyfer datblygu'r diwydiant arsylwi gofod.

Ar y llaw arall, mae gan lawer ddiddordeb yn y trydydd rhaglen Dinasoedd smart, sydd wedi ffynnu dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd hyn yn mynd i'r afael â materion fel: integreiddio deallusrwydd artiffisial yn y ddinas ar gyfer gweithredu gwell, seilwaith cysylltiedig ar gyfer symudedd deallus, ynni trefol, llywodraethu deallus a chynllunio dinasoedd clyfar neu fodelu gwybodaeth ar gyfer dinasoedd.

Dylid hefyd nodi y bydd y siaradwyr yn rhoi eu gweledigaeth a'u dadleuon am yr adnoddau technolegol angenrheidiol ar gyfer creu Dinas Ddeallus, megis: rhwydweithiau o synwyryddion, camerâu, dyfeisiau di-wifr a'u cysylltiad â'r IoT. Ond nid yn unig hynny, ond hefyd sut mae rhyngweithiad technolegau â'r dinesydd a'r broses o gael data yn helpu i wneud dinasoedd yn fwy effeithlon, hyn oll drwy ddull dadansoddi gweithwyr proffesiynol hyfforddedig, arbenigwyr yn y pwnc o ddadansoddiad gofodol, symudedd a thechnolegau.

Ymysg ei gyfranogwyr mae: Ted Lamboo Uwch Is-lywydd Bentley Systems, Jose Antonio Ondiviela - Cyfarwyddwr atebion yn Microsoft Sbaen, Jette Vindum- Cydlynydd Smar City yn Ninas Dinesig Vejle. Denmarc, Reinhard Blasi - Swyddog Datblygu Marchnad yr Asiantaeth Ewropeaidd GNSS a Siva Ravada Uwch Gyfarwyddwr Oracle UDA.

Mae'r trydydd grŵp yn ymwneud â Geo4Enviroment - Geo ar gyfer yr amgylchedd, y bydd ei arddangoswyr yn cymryd neges ynghylch sut y gall defnyddio offer geo-ofodol gasglu a dadansoddi deinameg sy'n rhan o'r ecosystem. Mae ei brif ffocws ar gyfraniad geodechnolegau wrth ddatrys y problemau amgylcheddol pwysicaf. Y themâu sy'n rhan o'r rhaglen hon yw tri yn bennaf: Partneriaeth drawsffiniol yn erbyn troseddau amgylcheddol, ailadeiladu ar ôl trychineb: adferiad yn erbyn atebion cynaliadwyedd a geo-ofodol ar gyfer newid yn yr hinsawdd: A ydym wedi ymrwymo'n ddigonol?

Yr arddangoswyr sy'n ffurfio'r grŵp hwn, i sôn am nifer ohonynt, yw: Ana Isabel Moreno, economegydd, Canolfan Entrepreneuriaeth, Busnesau Bach a Chanolig, Rhanbarthau a Dinasoedd OECD-Ffrainc, Dr. Andrew Lemieux Cydlynydd Sefydliad Troseddau yn erbyn Sefydliad Bywyd Gwyllt yr Astudiaeth o Drosedd a'r Gyfraith (NSCR), Davyth Stewart Rheolwr Coedwigaeth a Gorfodi Llygredd Byd-eang - INTERPOL Ffrainc, Kuo-Yu Slayer Chuang Prif Weithredwr a chyd-sylfaenydd Gewaings -Taiwan, Stefan Jensen Pennaeth y Grŵp Llywodraethu Data - Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Denmarc.

Pwysigrwydd digwyddiad fel hyn yw bod pob ymdrech unigol ac ar y cyd yn weladwy, ar gyfer adeiladu atebion sy'n ystyried rhyngweithiadau dynol-ofod, sydd yn y pen draw yn arwain at ddynameg ofodol a lles gwell i'r bod dynol . Yn yr un modd, mae'n lle i drafod, lle mae'n amlwg trwy gyfranogiad academyddion, myfyrwyr, defnyddwyr (o'r sectorau cyhoeddus a phreifat), a chyflenwyr, pwysigrwydd cymwysiadau a thechnolegau gofod - a'r dadansoddiad gofodol cywir - yn natblygiad yr economi fyd-eang a chadwraeth yr amgylchedd.

Mae'r rhaglenni eraill, sydd yr un mor bwysig â'r rhai a grybwyllir uchod, fel Lleoliad Analytics a Gwybodaeth Busnes, Dadansoddiad lleoliad a gwybodaeth busnes, Diwrnod Dechrau, Uwchgynhadledd Gwyddoniaeth Data - Uwchgynhadledd gwyddoniaeth data, Adeiladu a Pheirianneg - Mae Adeiladu a Pheirianneg yn peri problemau mawr ar gyfer y datblygiad geo-ofodol parhaus. Felly, rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad byd-eang gwych hwn.

https://geospatialworldforum.org/

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.