#GeospatialByDefault - Fforwm Geo-ofodol 2019

Ar Ebrill 2, 3 a 4 eleni, bydd y prif gewri mewn technolegau geo-ofodol yn cwrdd yn Amsterdam. Rydym yn cyfeirio at y digwyddiad byd-eang a gynhelir mewn 3 diwrnod, ac a gynhaliwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, o'r enw Geospatial World Forum 2019, platfform cydgyfeirio lle mae arweinwyr y maes geo-ofodol yn cyflwyno'r arloesiadau diweddaraf yn fframwaith Geo-beirianneg, a'i gymhwyso trwy symposia, gweithdai, seminarau neu weithdai. Mae'r cyfranogiad yn sylweddol, bydd o leiaf 1500 o weithwyr proffesiynol a 500 o sefydliadau yn cymryd rhan yn natblygiad y digwyddiad hwn.

Fel bob blwyddyn maent yn canolbwyntio ar thema benodol, y flwyddyn flaenorol oedd GEO4IR: Y pedwerydd chwyldro geo-alluogi diwydiannol, gan ychwanegu hashnod eleni, y brif thema yw #geospatialbydefault - Grymuso biliynau! 

Mae'r agenda yn mynd i'r afael â rhaglenni 8, pob un ohonynt yn gysylltiedig ag elfen, geotechnoleg, cydweithrediadau neu eu cymhwysiad yn y maes go iawn, wedi eu henwi isod:

 • Geo4SDGs: Mynd i'r afael â'r Agenda 2030
 • Masnacheiddio a Datganoli Arsylwi ar y Ddaear, Marchnata a democrateiddio arsylwi ar y Ddaear.
 • Dinasoedd smart Dinasoedd Smart
 • Geo4Environment
 • Lleoliad Analytics a Gwybodaeth Busnes, Dadansoddiad lleoliad a gwybodaeth busnes
 • Diwrnod Dechrau
 • Uwchgynhadledd Gwyddoniaeth Data - Uwchgynhadledd Gwyddor Data
 • Adeiladu a Pheirianneg - Adeiladu a Pheirianneg
 • Traciau technoleg -  Traciau technolegol

Mae pob un o'r rhaglenni'n cynnwys nifer o weithgareddau; er enghraifft, bydd y prif neuaddau arddangos - plenarias - yn cael eu harddangos, un o'r gweithgareddau y disgwylir i'r rhai sy'n bresennol a'r cyfranogwyr eu disgwyl, gan y byddant yn cael eu cyfarwyddo gan gynrychiolwyr y cwmnïau datblygu geo-ofodol mwyaf, yn ogystal â phersonoliaethau o'r byd gwleidyddol a diwydiannol

 

Enw'r gweithgaredd hwn yw "Arweinyddiaeth meddwl ac Ymgysylltu Gwleidyddol - P.Hyfforddiant arweinyddiaeth ac Ymrwymiad Gwleidyddol, ac mae'n cynnwys 3 phanel: y Panel Diwydiannol, Panel y Sefydliad Sector Cyhoeddus a Datblygu a'r Panel Gweinidogol. Yn y panel hwn, bydd pynciau fel: arloesiadau, cynghreiriau a rhagfynegiadau yn y maes geo-ofodol, gweithredoedd ar gyfer amddiffyn ac echdynnu adnoddau naturiol yn gynaliadwy, y pedwerydd chwyldro diwydiannol dan arweiniad deallusrwydd artiffisial - AI, Big Data, y rhyngrwyd. o bethau IoT a roboteg.

Bydd rhai o'r cyflwyniadau hyn yn rhyngweithiol yn dibynnu ar y dechnoleg neu'r elfen i'w chyflwyno, ac ymhlith y siaradwyr y gallwn eu crybwyll: Jack Dangermond - Llywydd ESRI ac aelod o Gyngor y Byd y Diwydiant Geo-ofodol, Ola Rollen - Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Hexagon, Steve Berguld - Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Trimble USA, Kwaku Asomah-Chermeh - Gweinidog Tiroedd a Chyfoeth Naturiol - Ghana, neu Paloma Merodio Gomez - Is-lywydd INEGI Mecsico.

Y rhaglen gyntaf â'r hawl Geo4SDGs: Mynd i'r afael â'r Agenda 2030, Trafodir pynciau ar y berthynas rhwng integreiddio technoleg, peirianneg, cymdeithas a gwaith cynnal ecosystemau. Gan ddangos y ffordd hon, bodolaeth prosesau a geodechnolegau sy'n caniatáu dylunio, cynllunio a chreu strwythurau ac isadeileddau yn ecogyfeillgar - yn gyfeillgar â'r amgylchedd-, yn gymdeithasol gyfrifol ac yn economaidd. Ymhlith y themâu sy'n rhan o'r rhaglen hon mae: Cysylltu pobl, planed a ffyniant, trwy'r lens ofodol, Dangosyddion SDG (SDG) a fframwaith monitro grymuso daearyddol: o bolisi byd-eang i alluoedd Data a Dadansoddiad Cenedlaethol a Mawr ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.

Yn y Geo4SDG, cyflwynir academyddion, cyfarwyddwyr cwmnïau, aelodau gwleidyddiaeth a diogelwch, a fydd yn datgelu pwysigrwydd defnyddio ac ecsbloetio data gofodol, ar gyfer gwneud penderfyniadau ar lefel gymdeithasol, wleidyddol, cymdeithasol, economaidd a thechnolegol. Yn ogystal â, byddant yn mynegi sut mae data geo-ofodol yn offeryn anhepgor ar gyfer monitro a mesur ffenomenau, digwyddiadau neu drychinebau naturiol. Rhai o'r siaradwyr a fydd yn cymryd rhan yn y thema hon yw: Dean Angelides - Pennaeth Corfforaethol Cynghreiriau Rhyngwladol yn ESRI, Stephen Coulson - Pennaeth Swyddfa Mentrau Cynaliadwy ESA, a'r Athro Chen Jun - Gwyddonydd yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Geomateg China.

Yr ail raglen Masnacheiddio a Democrataidd Arsylwi ar y Ddaear - Masnacheiddio a democrateiddio arsylwi'r Ddaear, yn y rhaglen hon, bydd arddangoswyr yn nodi sut y bu twf technolegol ac ariannol cynhyrchion, cymwysiadau a systemau arsylwi'r Ddaear. Yn ychwanegol at hyn, gan fod y twf hwn yn awgrymu mwy o ddefnydd o'r technolegau arsylwi daear hyn dros y blynyddoedd, sy'n trosi'n fwy o fynediad at ddata gofodol, a diddordeb y defnyddiwr yn yr echdynnu a'r disgwyliad ar y technolegau newydd i'w datblygu.

Dylai pawb sy'n cael cyfle fynychu'r digwyddiad hwn. Anaml ydyn ni'n dod o hyd i wastraff gwybodaeth gydag arbenigwyr yn y maes, arddangosfa gweithgynhyrchwyr a darllediadau o cyfryngau rhyngwladol gyda'n gilydd ein bod yn gyfranogwyr yn y pwysigrwydd y mae'r geo-ofodol wedi dod i fod yn y gwahanol ddiwydiannau Geo-beirianneg.

Ymysg y cymeriadau sy'n gyfrifol am ddatblygu'r rhaglen gellir crybwyll:

 • Richard Blain Sylfaenydd a Phrif Weithredwr
  Earth-i - Y Deyrnas Unedig,
 • Agnieszka Lukaszczyk Uwch Gyfarwyddwr Materion Planet yr UE - Gwlad Belg,
 • Alexis Hannah Smith Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd IMGeospatial United Kingdom,
 • Jean-Michel Darroy Is-lywydd, Pennaeth Cudd-wybodaeth Partneriaethau Strategol, Airbus Defence & Space
  Ffrainc.

Bydd pob un ohonynt, ynghyd â chyfranogwyr eraill, yn siarad am: ddyfodol arsylwi ar y ddaear, democrateiddio data arsylwi gofod neu'r polisïau a'r strategaethau ar gyfer datblygu'r diwydiant arsylwi gofod.

Ar y llaw arall, mae gan lawer ddiddordeb yn y trydydd rhaglen Dinasoedd smart, sydd wedi ffynnu dros y blynyddoedd diwethaf. Bydd hyn yn mynd i'r afael â materion fel: integreiddio deallusrwydd artiffisial yn y ddinas ar gyfer gweithredu gwell, seilwaith cysylltiedig ar gyfer symudedd deallus, ynni trefol, llywodraethu deallus a chynllunio dinasoedd clyfar neu fodelu gwybodaeth ar gyfer dinasoedd.

Dylid nodi hefyd y bydd y siaradwyr yn rhoi eu gweledigaeth a'u dadleuon ar yr adnoddau technolegol sy'n angenrheidiol ar gyfer ffurfio Dinas Smart, megis: rhwydweithiau synhwyrydd, camerâu, dyfeisiau diwifr a'u cysylltiad â'r IoT. Ond nid yn unig hynny, ond hefyd sut mae rhyngweithio technolegau â'r dinesydd a'r broses o gael data sy'n helpu i wneud dinasoedd yn fwy effeithlon yn digwydd, hyn i gyd trwy ddull dadansoddi gweithwyr proffesiynol parod, arbenigwyr yn y maes. dadansoddi gofodol, symudedd a thechnolegau.

Ymysg ei gyfranogwyr mae: Ted Lamboo Uwch Is-lywydd Bentley Systems, Jose Antonio Ondiviela - Cyfarwyddwr atebion yn Microsoft Sbaen, Jette Vindum- Cydlynydd Smar City yn Ninas Dinesig Vejle. Denmarc, Reinhard Blasi - Swyddog Datblygu Marchnad yr Asiantaeth Ewropeaidd GNSS a Siva Ravada Uwch Gyfarwyddwr Oracle UDA.

Mae'r trydydd grŵp yn ymwneud â Geo4Enviroment - Geo ar gyfer yr amgylchedd, y bydd ei arddangoswyr yn cymryd neges ynghylch sut y gall defnyddio offer geo-ofodol gasglu a dadansoddi deinameg sy'n rhan o'r ecosystem. Mae ei brif ffocws ar gyfraniad geodechnolegau wrth ddatrys y problemau amgylcheddol pwysicaf. Y themâu sy'n rhan o'r rhaglen hon yw tri yn bennaf: Partneriaeth drawsffiniol yn erbyn troseddau amgylcheddol, ailadeiladu ar ôl trychineb: adferiad yn erbyn atebion cynaliadwyedd a geo-ofodol ar gyfer newid yn yr hinsawdd: A ydym wedi ymrwymo'n ddigonol?

Y siaradwyr sy'n rhan o'r grŵp hwn, i grybwyll nifer ohonynt, yw: Ana Isabel Moreno economegydd, Canolfan Entrepreneuriaeth, busnesau bach a chanolig, Rhanbarthau a Dinasoedd OECD -France, Dr. Andrew Lemieux Cydlynydd Sefydliad Troseddau yn erbyn Sefydliad Astudio Bywyd Gwyllt Trosedd a'r Gyfraith (NSCR), Davyth Stewart Rheolwr Coedwigaeth Fyd-eang a Gorfodi Llygredd - INTERPOL Ffrainc, Prif Swyddog Gweithredol Kuo-Yu Slayer Chuang a Chyd-sylfaenydd Geothings -Taiwan, Stefan Jensen Pennaeth Grŵp Llywodraethu Data - Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd, Denmarc.

Pwysigrwydd digwyddiad fel hwn yw bod yr holl ymdrechion unigol a chyfunol yn cael eu gwneud yn weladwy, ar gyfer adeiladu datrysiadau sy'n ystyried rhyngweithiadau gofod dynol, sydd yn y diwedd yn trosi'n ddeinameg ofodol a llesiant gwell i'r bod dynol. . Yn yr un modd, mae'n lle i drafod, lle mae'n cael ei amlygu trwy gyfranogiad academyddion, myfyrwyr, defnyddwyr (o'r sectorau cyhoeddus a phreifat), a chyflenwyr, pwysigrwydd cymwysiadau a thechnolegau gofod - a'r dadansoddiad gofodol cywir- yn nhwf yr economi fyd-eang a chadwraeth yr amgylchedd.

Mae'r rhaglenni eraill, sydd yr un mor bwysig â'r rhai a grybwyllir uchod, fel Lleoliad Analytics a Gwybodaeth Busnes, Dadansoddiad lleoliad a gwybodaeth busnes, Diwrnod Dechrau, Uwchgynhadledd Gwyddoniaeth Data - Uwchgynhadledd Gwyddor Data, Adeiladu a Pheirianneg - Adeiladu a Pheirianneg, maent yn codi materion o bwys mawr ar gyfer y datblygiad geo-ofodol parhaus. Felly, rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan yn y digwyddiad byd gwych hwn.

https://geospatialworldforum.org/

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.