Sut mae'r Dreth Eiddo mewn gwledydd ledled y byd 27

O gyflwyniad Ignacio Lagarda Lagarda, mae'r graff yn dangos perthynas y dreth eiddo mewn perthynas â chynnyrch domestig gros yn America Ladin.

treth eiddo gwastad

Wrth gyd-destunoli Mecsico o ran y byd, gwelwn nad yw'r math hwn o dreth yn wirioneddol gynrychioladol o'i gymharu â gweddill gwledydd y byd. Gwelwn fod Costa Rica, Panama, Bolivia, El Salvador a Chile yn uwch, mewn gwerthoedd tebyg i rai o Slofacia, Gweriniaeth Tsiec, Awstria, Hwngari, Twrci, yr Almaen, Norwy, Portiwgal, Gwlad Pwyl a'r Ffindir. Tra bod Uruguay, Paraguay a'r Ariannin yn cael eu cymharu â Gwlad Belg, Iwerddon, Denmarc, Sweden a Gwlad Groeg. Yn holi os ydym o'r farn nad yw CMC llawer o'r gwledydd hyn yn gytbwys â'r gini mynegai ac felly mae'n debyg ei fod yn achosi anghydraddoldeb cymdeithasol.

treth eiddo gwastad

Ac ar gyfer diwylliant cyffredinol, mae'n ddiddorol gweld y tabl canlynol yn crynhoi sut y mae'r dreth eiddo yn gweithio mewn gwledydd 27, y mae 62% yn cael ei gasglu gan y llywodraeth ganolog a'r 48% gan lywodraethau neu bwrdeistrefi lleol.

gwlad

Cyflwr treth eiddo

Canada

Mae'r rhan fwyaf o fwrdeistrefi yn casglu trethi ar eiddo tiriog ar gyfraddau amrywiol, gan gynnwys tir, adeiladau masnachol ac eiddo preswyl. Mae'r bwrdeistrefi hefyd yn codi trethi ar welliannau i'r eiddo.

Unol Daleithiau

Mae awdurdodaethau islaw lefel y wladwriaeth fel arfer yn gosod trethi eiddo ar berchnogion eiddo tiriog. Mae rhai eiddo diriaethol (ac eraill anniriaethol) hefyd yn cael eu prisio mewn llawer o wladwriaethau. Yn gyffredinol, mae'r arfarniad wedi'i seilio ar ganran o'r gwerth masnachol. Mae trethi eiddo yn cael eu didynnu ar gyfer treth incwm.

Rwsia

Rhaid i berchnogion tir dalu treth tir a gyfrifir ar werth a sefydlwyd ymlaen llaw. Mae'r gyfradd dreth wedi'i osod yn rwbl ac mae'n gymharol ddibwys.

Polonia

Codir treth eiddo yng Ngwlad Pwyl i unigolion ac endidau economaidd, gan gynnwys mentrau gwladwriaethol a chyd-fentrau. Mae'r dreth yn cael ei gynhyrchu o werth tir ac adeiladau, na chaiff ei ddefnyddio mewn perthynas ag amaethyddiaeth. Mae cyfraddau treth yn amrywio yn ôl y math o eiddo. Y cyfraddau uchaf yw: Ar gyfer adeiladau fflat, PLN 0.18 fesul metr sgwâr, Ar gyfer adeiladau a ddefnyddir at ddibenion masnachol. 6.63 PLN y metr sgwâr ar gyfer adeiladau eraill, PLN 2.21 y metr sgwâr ar gyfer solar hadeiladu, 2% o'i werth, tir a ddefnyddir at ddibenion masnachol, PLN 0.22 fesul metr sgwâr.

Bwlgaria

Mae pob perchennog eiddo ym Mwlgaria yn ddarostyngedig i'r dreth adeiladu, y sylfaen dreth yw'r gwerth a bennir gan y llywodraeth. Mae'r cyfraddau'n amrywio rhwng 0.2% a 0.6%. Rhaid talu'r dreth bob chwarter i'r bwrdeistrefi.

Slofacia

Caiff y dreth eiddo ei gasglu gan berchnogion eiddo tiriog, ac mae'r sylfaen dreth yn ystyried tir ac adeiladau. Mae'r cyfraddau'n dibynnu ar fath ac ansawdd y tir, ei faint a'i werth. Mae bron pob adeilad preswyl yn destun treth eiddo. Mae'r ffioedd yn dibynnu ar y math o adeilad, a'i ddefnydd. Mae llawer o eithriadau yn berthnasol.

Y Weriniaeth Tsiec

Mae perchnogion tir yn destun y dreth. Mae'r cyfraddau'n amrywio yn ôl defnydd tir (yn achos tir amaethyddol), ac yn ei ardal a'i math, (yn achos tiroedd eraill). Mae perchnogion adeiladau yn ddarostyngedig i'r dreth adeiladu. Mae cyfraddau'n amrywio yn dibynnu ar y gofod llawr a'r defnydd o'r adeilad.

Rwmania

Mae'r dreth eiddo ar adeiladau yn flynyddol, ac fe'i cyfrifir yn 1.5% o werth yr adeilad. Mae'r dreth eiddo ar y tir hefyd yn flynyddol, ac fe'i cyfrifir rhwng L 15 a L 120 fesul metr sgwâr. Mae'r dreth eiddo ar dir amaethyddol yn amrywio rhwng L 14,000 a L 45,000 yr hectar, yn dibynnu ar ddosbarthiad y tir.

Slofenia

Codir y dreth eiddo ar werth yr adeiladau, fel y penderfynir gan y llywodraeth. Cymhwysir cyfraddau cynyddol, nid yn uwch na 1.5%. Mae rhai dehongliadau wedi'u heithrio. Mae'r dreth eiddo hefyd yn berthnasol i gychod.

Hwngari

Codir y dreth i berchnogion pob math o adeiladwaith. Gall sylfaen y dreth fod yn faes llawr defnyddiol, neu werth masnachol yr eiddo, fel y penderfynir gan y bwrdeistref. Mae "Treth ar eiddo sydd heb ei ddatblygu", sy'n berthnasol i'r holl leiniau tir y gellir eu hadeiladu. Cyfradd uchaf y dreth hon yw HUF 100 fesul metr sgwâr.

Awstralia

Treth flynyddol yw'r dreth tir y mae'n rhaid i bob tirfeddianwr ei dalu ym mhob gwladwriaeth, ac eithrio'r rhai yn Nhirgaeth Cyfalaf Awstralia. Ym mhob gwladwriaeth, mae'n darparu canslo cyflawn neu rhannol o'r dreth yn ôl a yw'r eiddo yn lle preswylio'r trethdalwr. Mae cyfraddau treth yn amrywio rhwng gwladwriaethau.

Japan

Mae unigolion a chwmnïau sy'n eiddo tiriog eu hunain yn Japan yn ddarostyngedig i dreth eiddo o'r enw "Treth Gwerth Tir". Mae'r dreth hon yn 0.3%. Mae'r sylfaen dreth fel arfer yn 70% i 80% o werth masnachol. Mae rhai mathau o eiddo wedi'u heithrio o'r dreth hon, megis tir a ddefnyddir gan unigolion ar gyfer eu cartrefi eu hunain, cyhyd â bod cyfanswm yr ardal yn fwy na 1,000 metr sgwâr.

Malaysia

Gelwir y dreth eiddo yn Malaysia yn "Dreth Enillion Eiddo Real". Mae'r dreth yn cael ei godi ar gyfraddau gostyngol o 20 5% i%, yn dibynnu ar y cyfnod sy'n cynnwys enillion neu golledion cyfalaf yn cael eu hystyried yn erbyn y dreth ar elw a enillwyd yn ystod y flwyddyn gyfredol neu yn y dyfodol, ac eithrio mewn achosion o waredu cyfrannau cwmni eiddo tiriog. Unigolyn y gall Malai ofyn am gael eu dileu o'r dreth ar gyfer defnyddio'r eiddo fel preswylfa. dileu RM 5,000 10 neu% o elw trethadwy, p'un bynnag yw'r mwyaf, yn cael eu drwy bob unigolyn heb gyfyngiad yn hytrach na cadw ei statws fel dinasyddion Malaysia.

Singapore

Gelwir y dreth hon yn "Dreth Eiddo". Mae'r dreth hon yn flynyddol, a'r gyfradd berthnasol yw 4% ar gyfer preswylfeydd a feddiannir gan y perchennog, a 13% at bob diben arall.

Tsieina

Yr unig beth y gwyddom yw bod trethi yn cael eu codi ar eiddo tiriog ac ar werth y tir.

NZ

Mae awdurdodau treth lleol yn codi trethi ar eiddo tiriog.

India

Mae'r bwrdeistrefi yn codi treth eiddo.

Gwlad Thai

Gelwir y dreth hon yn "Eiddo a Threthi Tir". Gall perchnogion tir neu adeiladau mewn ardaloedd dynodedig fod yn destun trethi blynyddol naill ai o dan Ddeddf Treth Datblygu Lleol 1965 a Deddf Treth 1965. Mae'r dreth ddatblygu leol yn seiliedig ar werth (sic) y tir a aseswyd. Y gyfradd flynyddol yw 12.5% o werthusiad rhenti eiddo.

Peru

Mae'r dreth eiddo yn seiliedig ar werthoedd swyddogol, ac fe'i codir ar endidau cyfreithiol a pherchnogion unigol eiddo tiriog gwledig neu drefol. Codir y dreth ar werth ychwanegol pob eiddo sy'n ddarostyngedig i daliad. Mae'r ystodau yn .2% yn y cyntaf .6 treth pymtheg uned% ar gyfer yr unfed i un dreth uned yn drigain, a 1% sy'n uwch na'r swm hwn.

Guyana

Yn Guyana, gelwir y dreth eiddo yn Dreth Eiddo, ac mae'n dreth flynyddol a godir ar yr "eiddo net" ar ddiwedd y flwyddyn. Eiddo net yw'r swm y mae cyfanswm gwerth eiddo unrhyw berson yn fwy na chyfanswm gwerth yr holl ddyledion a gedwir gan y person hwnnw. Mae'r eiddo yn cynnwys pob eiddo symudol ac na ellir ei symud o hawliau unigol o unrhyw fath, effeithiau personol (a leolir yn Guyana neu mewn man arall), ac enillion o werthu eiddo neu arian neu fuddsoddiadau sy'n cynrychioli enillion o'r fath. Mae nifer o debydau cael eu heithrio wrth gyfrifo eiddo net, ac efallai y bydd y nifer o didyniadau yn cael eu gwneud o bris yr eiddo pan y pris hwnnw yw sail y dreth. Yn gyffredinol, mae'r pris a dalwyd yn cael ei ddefnyddio mewn perthynas ag eiddo a gaffaelwyd ar neu ar ôl 1 1991 mis Ionawr, tra bod y gwerth ar y farchnad yn cael ei ddefnyddio mewn perthynas â'r eiddo a gaffaelwyd cyn y dyddiad hwnnw. Mae'r cyfraddau treth eiddo ar gyfer cwmnïau yn 0% ar gyfer y cyntaf G $ 500,00, 0.5% ar gyfer y canlynol G $ 5 miliwn a .075% ar gyfer unrhyw swm yn amodol ar dreth. Mae'r cyfraddau treth ar gyfer unigolion yn 0% ar gyfer y cyntaf G $ 5 miliwn, 0.5% ar gyfer y canlynol G $ 5 miliwn a .075% ar gyfer unrhyw swm yn amodol ar dreth.

venezuela

Mae'r dreth eiddo yn seiliedig ar werth yr eiddo, yn ôl yr arfarniad gan yr awdurdod dan sylw. Mae'r dreth fel arfer o gwmpas 0.1% o'r gwerthusiad. Mae'r dreth hon yn flynyddol, ond ni chaiff ei dalu fel arfer hyd nes y caiff eiddo ei werthu.

Belize

Mae awdurdodau trefol yn gosod y ffioedd amrywiol yn y dinasoedd a'r trefi i'r preswylfeydd. Mae'r dreth hefyd yn cael ei gynhyrchu gan eiddo tiriog y tu allan i'r terfynau trefol. Mae'r dreth o gwmpas 1%.

Costa Rica

Gelwir y dreth eiddo yn Dreth Tiriogaethol, ac fe'i codir yn ôl y gwerth a ddatganwyd neu a werthfawrogir o'r tir a'r adeiladau, strwythurau a chyfleusterau parhaol, gan gynnwys peiriannau ac offer sy'n ffurfio rhan o'r adeiladau. Rhaid talu'r dreth bob chwarter. Mae eiddo sydd wedi'i werthfawrogi ar lai na c 150,000 wedi'u heithrio rhag treth

Panama

Mae eiddo eiddo tiriog sydd wedi'i leoli yn Panama, yn rustig neu'n drefol, yn ddarostyngedig i'r dreth eiddo o'r enw "Treth Ystad Real Estate". Rhaid i berchnogion dalu ffi yn unol ag ystod raddfa gynyddol o 1.4% o werth uwch balboas 10,000, mae'r% 2.1 75,000 uwchben y balboas. Sail y gwerth yw'r penderfyniad a bennir gan y Comisiwn Tir. Mae yna nifer o eithriadau, gan gynnwys adeiladau a gwelliannau a ddefnyddir gan elusennau neu endidau cyhoeddus neu ar gyfer yr eiddo hynny sydd â gwerth is i balboas 10,000.

Ecuador

Mae trefi yn casglu treth flynyddol ar eiddo gwledig a threfol o'r enw "Trethi ar eiddo trefol a gwledig". Mae'r dreth wedi'i seilio ar y gwerth swyddogol llai â rhai didyniadau. Mae'r cyfraddau yn gymharol isel. Os oes gan sawl trethdalwr sawl eiddo, mae'r gwerthoedd yn cael eu grwpio gan fwrdeistref, ac mae'r cyfraddau'n cael eu cymhwyso i gyfanswm gwerth pob bwrdeistref.

Guatemala

Rhaid i berchnogion eiddo tiriog sydd wedi eu lleoli yn Guatemala dalu treth eiddo blynyddol o'r enw "Treth eiddo Sengl". Y gwerthoedd perthnasol yw'r rhai a geir yn y gofrestrfa eiddo swyddogol, er y gall awdurdodau treth adolygu'r gwerthoedd. Mae'r cyfraddau treth yn amrywio o 0% ar gyfer y Q 2,000 cyntaf, i'r 0.9% am unrhyw werth yn fwy na Q 70,000.

Honduras Mae'r bwrdeistrefi yn casglu'r dreth ar gyfer eiddo tiriog trefol a gwledig gan ddechrau o gwerth gwastad. Cyfrifo treth ar gyfer eiddo tiriog trefol ystyried gwerth y tir a'r gwelliannau; Ar gyfer eiddo gwledig, mae gwerth cnydau parhaol yn cael ei ychwanegu. Ar ôl cyfrifo gwerth trethiannol eiddo, cyfradd yn amrywio o 2.50 3.50 i lempiras bob mil, y gellir eu huwchraddio yn raddol mewn gwerth heb fod yn fwy na 0.50 y flwyddyn berthnasol. Yn ogystal, mae'r gyfraith yn awdurdodi pob blwyddyn 5 gael ei ddiweddaru ar y gwerthoedd cadastral a chytunodd canran gyda'r boblogaeth.

Mae'r tabl yn deillio o gynhyrchiad Miguel Ángel Montoya Martín del Campo yn ei gyhoeddiad "Dadansoddiad cymharol o'r sefyllfa treth eiddo mewn gwahanol wledydd y byd".

Un Ateb i "Sut mae Treth Eiddo yn Gweithio mewn Gwledydd 27 y Byd"

  1. Yng Ngholombia, gelwir y dreth ar dai a phob math o adeiladu yn dreth eiddo, mae'n cael ei rhoi gan y llywodraeth ar ewyllys a hi yw'r lladrad mwyaf a all fodoli, mae yna filoedd o berchnogion eisoes, MEDDWL YN ENWEDIG nad ydyn nhw'n gallu ei thalu , ni ellir gwneud yr un nad yw'n ei dalu ar ddechrau'r flwyddyn ar ostyngiad o 10 y cant ac os na chaiff ei dalu ar amser mae'r llywodraeth yn codi llog diofyn a waherddir ei godi ar bersonau naturiol neu unrhyw endid yn y wlad ond y llywodraeth os yw'n gwneud ac yn rhedeg o ddydd i ddydd, fel enghraifft rwy'n dweud wrthych na allwn dalu treth tŷ am bedair blynedd yn y diwedd llwyddais i dalu benthyciad ac roedd y llog eisoes yr un gwerth â'r ddyled !!! Colombia yw pam mae'r wlad yn meddiannu'r pumed safle mewn anghydraddoldeb ac anghyfiawnder cymdeithasol. Mewn llygredd ar ran y POLISIESAU, RHAID I CHI DEALL Y CYNTAF.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.