ESRI Venezuela gydag Edgar Díaz Villarroel ar gyfer 6ed Argraffiad Twingeo

I ddechrau, cwestiwn syml iawn. Beth yw deallusrwydd lleoliad?

Cyflawnir Cudd-wybodaeth Lleoliad (LI) trwy ddelweddu a dadansoddi data geo-ofodol i wella dealltwriaeth, gwybodaeth, gwneud penderfyniadau a rhagfynegi. Trwy ychwanegu haenau o ddata, fel demograffeg, traffig, a'r tywydd, at fap craff, mae sefydliadau'n ennill gwybodaeth am leoliad wrth iddynt ddeall pam mae pethau'n digwydd lle maen nhw'n digwydd. Fel rhan o drawsnewidiad digidol, mae llawer o sefydliadau'n dibynnu ar dechnoleg systemau gwybodaeth ddaearyddol (GIS) i greu Cudd-wybodaeth Lleoliad.

Fel y gwelsoch fabwysiadu Cudd-wybodaeth Lleoliad mewn cwmnïau bach a mawr, ynghyd â'i dderbyn ar lefel y Wladwriaeth / Llywodraeth. Mae mabwysiadu Cudd-wybodaeth Lleoliad mewn cwmnïau mawr a bach wedi bod yn dda iawn, sydd wedi cyfrannu at gyfuno GIS a'r defnydd gan bobl o broffesiynau anhraddodiadol, i ni mae'n anhygoel sut rydyn ni'n gweithio gyda bancwyr, peirianwyr diwydiannol, meddygon, ac ati. Staff nad dyna oedd ein nod fel defnyddwyr o'r blaen. Oherwydd yr argyfwng gwleidyddol a'r diffyg buddsoddiad, ni chafodd y Wladwriaeth / Llywodraeth dderbyniad da iawn.

A ydych chi'n credu, yn ystod y pandemig cyfredol, bod defnyddio, defnyddio a dysgu geotechnoleg wedi cael newid cadarnhaol neu negyddol?

Mae geotechnolegau wedi chwarae rhan gadarnhaol a sylfaenol yn y frwydr yn erbyn y firws, mae miloedd o apiau wedi'u datblygu mewn sawl gwlad i helpu, monitro a gwneud y penderfyniadau gorau. Mae yna apiau fel yr un gan Sefydliad Prifysgol Johns Hopkins sydd heddiw â 3 biliwn o ymweliadau.  Dangosfwrdd Venezuela a JHU

Lansiodd Esri Hwb COVID GIS, a all y dechnoleg hon helpu i frwydro yn erbyn epidemigau eraill yn y dyfodol?

Mae ArcGIS HUB yn ganolfan adnoddau anghyffredin i ddod o hyd i'r holl apiau mewn un lle a lawrlwytho data i'w dadansoddi'n fyw, ar hyn o bryd mae HUB COVID ar gyfer pob Gwlad, heb os, bydd yr offeryn amlbwrpas hwn sydd ar gael ar unwaith yn helpu mewn pandemigau eraill, gan ei fod bydd ganddo wybodaeth agored ar gyfer y gymuned wyddonol a meddygol gyfan ac unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn helpu.

Ydych chi'n meddwl bod y defnydd cynyddol o geotechnoleg yn her neu'n gyfle?

Mae'n gyfle heb unrhyw amheuaeth, i georeferenceio'r holl wybodaeth, mae'n rhoi cyfleoedd dadansoddi sy'n caniatáu ichi fod yn llawer mwy effeithlon a deallus a bydd hyn yn bwysig iawn yn y realiti newydd hwn.

Ydych chi'n ystyried bod gwahaniaeth mawr o ran integreiddio technolegau geo-ofodol yn Venezuela mewn perthynas â gweddill y byd? A yw'r argyfwng presennol wedi dylanwadu ar weithredu neu ddatblygu geotechnoleg?

Heb os, mae gwahaniaeth oherwydd yr argyfwng presennol, mae'r diffyg buddsoddiad yn asiantaethau'r llywodraeth wedi cael effaith niweidiol iawn, er enghraifft mewn gwasanaethau cyhoeddus (Dŵr, Trydan, Nwy, Teleffoni, Rhyngrwyd, ac ati) maen nhw'n dod o'r wladwriaeth, nid oes ganddynt dechnolegau geo-ofodol a phob diwrnod o oedi sy'n mynd heibio heb wneud y gweithrediadau hyn mae'r problemau'n cronni ac nid yw'r gwasanaeth yn ei wneud os nad yw'n gwaethygu, ar y llaw arall cwmnïau preifat, (dosbarthu bwyd, ffôn symudol, Addysg, Marchnata, Banciau, Diogelwch, ac ati) maen nhw'n defnyddio technolegau geo-ofodol yn effeithlon iawn ac rydych chi ar yr un lefel â phawb.

Pam mae ESRI yn parhau i betio ar Venezuela? Pa gynghreiriau neu gydweithrediadau sydd gennych chi a pha rai sydd i ddod?

Ni Esri Venezuela, ni oedd y dosbarthwr Esri cyntaf y tu allan i'r Unol Daleithiau, mae gennym draddodiad gwych yn y wlad, rydym yn cynnal prosiectau sy'n esiampl i weddill y byd, mae gennym gymuned fawr o ddefnyddwyr sydd bob amser yn cyfrif arnom ni ac mae'r ymrwymiad hwnnw iddynt yn ein cymell. Yn Esri rydym yn sicr bod yn rhaid i ni barhau i betio ar Venezuela ac mai defnyddio GIS yw'r hyn a fydd o gymorth mawr i adeiladu dyfodol gwell.

O ran cynghreiriau a chydweithrediadau, mae gennym raglen partner busnes gref yn y wlad, sydd wedi caniatáu inni weithio ym mhob marchnad, rydym yn parhau i chwilio am bartneriaid newydd mewn meysydd arbenigedd eraill. Yn ddiweddar fe wnaethant gynnal y "Fforwm Dinasoedd a Thechnolegau Clyfar". A allech chi ddweud wrthym beth yw Dinas Smart, a yw hi'r un peth â dinas ddigidol? A beth ydych chi'n meddwl y byddai Caracas yn brin ohono - er enghraifft - i ddod yn Ddinas Smart

Mae Dinas Smart yn ddinas hynod effeithlon, mae'n cyfeirio at fath o ddatblygiad trefol wedi'i seilio ar ddatblygu cynaliadwy sy'n gallu ymateb yn ddigonol i anghenion sylfaenol sefydliadau, cwmnïau, a'r trigolion eu hunain, yn economaidd, fel yn weithredol, cymdeithasol. ac agweddau amgylcheddol. Nid yr un peth yw bod Dinas Ddigidol yn esblygiad o'r Ddinas Ddigidol, dyma'r cam nesaf, mae Caracas yn Ddinas sydd â 5 maer o'r rhain, mae 4 sydd eisoes ar y ffordd i fod yn Ddinas Smart yr ydym yn parhau iddi eu tywys ym maes Cynllunio, Symudedd, Dadansoddi a rheoli data a'r pwysicaf yn y cysylltiad â dinasyddion. Hyb ArcGIS Venezuela

Beth, yn ôl eich meini prawf, yw'r geotechnolegau hanfodol i drawsnewid dinasoedd yn ddigidol? Beth yw'r manteision y mae technolegau ESRI yn eu cynnig yn benodol i gyflawni hyn?

I mi, rhywbeth hanfodol i gyflawni'r trawsnewidiad Digidol yw cael cofrestrfa ddigidol ac ar gael mewn unrhyw le, amser a dyfais, ar y gofrestrfa hon bydd yr holl wybodaeth angenrheidiol yn cael ei chodi ar Drafnidiaeth, Trosedd, Gwastraff Solet, Economaidd, Iechyd, Cynllunio, Digwyddiadau, ac ati. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei rhannu â dinasyddion a byddant yn feirniadol iawn os nad yw'n gyfredol ac o ansawdd da. Bydd hynny'n helpu i wneud penderfyniadau mewn amser real a datrys problemau cymunedol. Mae gennym ni yn Esri offer penodol ym mhob un o'r cyfnodau i gyflawni'r nod o drawsnewid digidol.

Yn y 4ydd chwyldro diwydiannol hwn, sy'n dod â'r amcan o sefydlu cysylltiad llwyr rhwng dinasoedd (Smart City), modelu strwythurau (Digital Twins) ymhlith pethau eraill, sut mae GIS yn mynd i mewn fel offeryn rheoli data pwerus? Mae llawer o'r farn mai BIM yw'r mwyaf addas ar gyfer y prosesau sy'n gysylltiedig â hyn.

Wel mae Esri ac Autodesk wedi penderfynu partneru i wneud hyn yn realiti mae GIS a BIM yn gwbl gydnaws ar yr adeg hon, mae gennym ni o fewn ein datrysiadau gysylltiadau ag asgwrn BIM a gellir llwytho'r holl wybodaeth i'n apiau, yr hyn y mae defnyddwyr yn ei ddisgwyl sy'n realiti ei gael mae'r holl wybodaeth a dadansoddiad mewn un amgylchedd yn bosibl heddiw gydag ArcGIS.

Ydych chi'n meddwl bod ESRI wedi mynd at integreiddio GIS + BIM yn gywir?

Ydy, mae'n ymddangos i mi ein bod ni'n synnu mewn ffordd gadarnhaol iawn bob dydd gyda'r dadansoddwyr y gellir eu cynnal bob dydd gyda'r cysylltwyr newydd rhwng technolegau. Fel y gwelsoch yr esblygiad o ran defnyddio synwyryddion i ddal data geo-ofodol. Rydym yn gwybod bod dyfeisiau symudol personol yn anfon gwybodaeth sy'n gysylltiedig â lleoliad yn barhaus. Beth yw pwysigrwydd y data rydyn ni ein hunain yn ei gynhyrchu, ai cleddyf deufin ydyw?

Mae'r holl ddata sy'n cael ei gynhyrchu gyda'r synwyryddion hyn yn ddiddorol iawn, sy'n caniatáu inni ddadansoddi llawer o wybodaeth am ynni, trafnidiaeth, symud adnoddau, deallusrwydd artiffisial, rhagfynegiad senario, ac ati. Mae amheuaeth bob amser os defnyddir y wybodaeth hon yn anghywir gall fod yn niweidiol, ond siawns nad oes mwy o fuddion i'r ddinas a'i gwneud yn fwy byw i bob un ohonom sy'n byw ynddi.

Mae'r dulliau a'r technegau o gaffael a chipio data bellach yn cael eu cyfeirio at gael gwybodaeth mewn amser real, gan weithredu'r defnydd o synwyryddion anghysbell fel dronau, a allai, yn ei farn ef, ddigwydd gyda defnyddio synwyryddion fel lloerennau optegol a radar, gan nodi hynny nid yw'r wybodaeth ar unwaith.

Mae gwybodaeth amser real yn rhywbeth y mae pob defnyddiwr ei eisiau a bron hynny mewn unrhyw gyflwyniad sy'n gwestiwn gorfodol y mae rhywun yn penderfynu ei ofyn, mae dronau wedi helpu llawer i gwtogi'r amseroedd hyn ac rydym, er enghraifft, yn cael canlyniadau rhagorol i ddiweddaru cartograffeg a modelau drychiad, ond mae gan dronau rai cyfyngiadau hedfan o hyd a materion technegol eraill sy'n gwneud lloerennau a radar yn dal i fod yn ddewis da ar gyfer rhai mathau o waith. Mae hybrid rhwng y ddwy dechnoleg yn ddelfrydol. Ar hyn o bryd mae prosiect eisoes yn rhedeg lloerennau uchder isel i fonitro'r ddaear mewn amser real gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial. Sy'n dangos bod gan loerennau amser hir i'w defnyddio.

Pa dueddiadau technolegol sy'n gysylltiedig â'r maes geo-ofodol sy'n defnyddio dinasoedd mawr ar hyn o bryd? Sut a ble ddylai gweithredu ddechrau cyrraedd y lefel honno?

Mae gan bron pob dinas fawr GIS eisoes, dyma'r dechrau mewn gwirionedd, i gael cadastre rhagorol gyda'r holl haenau angenrheidiol mewn Seilwaith Data Gofodol (IDE) sy'n gydweithredol rhwng y gwahanol adrannau sy'n cydfodoli mewn dinas lle mae pob adran yn Haenau perchennog sy'n gyfrifol am gael y wybodaeth ddiweddaraf, bydd hyn yn helpu Dadansoddi, Cynllunio a chysylltiad â dinasyddion.

Gadewch i ni siarad am Academia GIS Venezuela, a yw wedi cael derbyniad da? Pa linellau ymchwil sydd gan y cynnig academaidd?

Ydym, rydym ni yn Esri Venezuela wedi ein plesio'n fawr gan dderbynioldeb ein Academi GISMae gennym sawl cwrs yn wythnosol, llawer wedi'u cofrestru, rydym yn cynnig yr holl gyrsiau Esri swyddogol, ond ar ben hynny rydym wedi creu cynnig o gyrsiau wedi'u personoli mewn Geomarketing, yr Amgylchedd, Petroliwm, Geodesign a Cadastre. Rydym hefyd wedi creu arbenigeddau yn yr un meysydd hynny sydd eisoes â sawl llys graddedig. Ar hyn o bryd mae gennym gwrs newydd ar y cynnyrch ArcGIS Urban sydd yn gyfan gwbl yn Sbaeneg a Saesneg wedi'i greu'n gyfan gwbl yn Esri Venezuela ac sy'n cael ei ddefnyddio i hyfforddi dosbarthwyr eraill yn America Ladin. Mae ein prisiau yn gefnogol iawn mewn gwirionedd.

Ydych chi'n ystyried bod y cynnig academaidd ar gyfer hyfforddi gweithiwr proffesiynol GIS yn Venezuela yn unol â'r realiti cyfredol?

Ydy, mae'r galw mawr sydd gennym yn ei brofi. Cafodd ein cyrsiau eu creu yn ôl yr hyn sydd ei angen ar yr adeg hon yn Venezuela, crëwyd yr arbenigeddau yn unol ag anghenion llafur y wlad, mae pawb sy'n gorffen yr arbenigeddau yn cael eu cyflogi ar unwaith neu'n cael eu cael. cynnig swydd gwell.

Ydych chi'n meddwl y bydd y galw am weithwyr proffesiynol sydd â chysylltiad agos â rheoli data gofodol yn llawer uwch yn y dyfodol agos?

Ydy, mae hynny eisoes yn realiti heddiw, mae cronfeydd data o bwys mwy bob dydd lle digwyddodd neu ble mae ac mae hynny'n caniatáu inni fod yn fwy effeithlon a deallus, mae arbenigwyr newydd yn cael eu creu, gwyddonwyr data (Gwyddor data) a Dadansoddwyr (Dadansoddwr Gofodol) ac rwy’n siŵr yn y dyfodol y bydd llawer mwy o wybodaeth yn cael ei chreu a fydd yn dod yn georeferenced o darddiad a bydd angen llawer mwy o bobl arbenigol i weithio gyda’r wybodaeth honno

Beth ydych chi'n ei feddwl o'r gystadleuaeth gyson rhwng technolegau GIS rhad ac am ddim a phreifat.

Rwy'n credu bod y gystadleuaeth yn iach oherwydd mae hynny'n gwneud i ni ymdrechu, gwella a pharhau i greu cynhyrchion o'r ansawdd uchaf. Mae Esri yn cydymffurfio â holl Safonau OGC, O fewn ein cynnig cynnyrch mae yna lawer o ddata ffynhonnell agored a data agored

Beth yw'r heriau ar gyfer y dyfodol ym myd GIS? A beth fu'r newid mwyaf sylweddol a welsoch ers ei sefydlu?

Heb amheuaeth, mae yna Heriau y mae'n rhaid i ni barhau i'w datblygu, Amser real, Deallusrwydd artiffisial, 3D, Delweddau a Chydweithio rhwng sefydliadau. Y newid mwyaf arwyddocaol a welais fu crynhoi'r defnydd o'r platfform ArcGIS ym mhob diwydiant, mewn unrhyw le, dyfais ac amser, roeddem yn feddalwedd a oedd yn gwybod sut i ddefnyddio personél arbenigol yn unig, heddiw mae yna apiau y mae unrhyw un yn gallu trin heb gael unrhyw fath o hyfforddiant nac addysg flaenorol.

Ydych chi'n meddwl y bydd data gofodol yn hawdd ei gyrraedd yn y dyfodol? Gan ystyried bod yn rhaid iddynt fynd trwy brosesau lluosog er mwyn i hyn ddigwydd

Ydw, rwy'n argyhoeddedig y bydd y data yn y dyfodol yn agored ac yn hawdd ei gyrraedd. Bydd hynny'n helpu i gyfoethogi'r data, y diweddaru a'r cydweithredu rhwng pobl. Mae deallusrwydd artiffisial yn mynd i helpu llawer i symleiddio'r prosesau hyn, bydd dyfodol data gofodol yn drawiadol iawn heb unrhyw amheuaeth.

Gallwch ddweud wrthym am rai cynghreiriau a fydd yn aros eleni a rhai newydd i ddod.

Bydd Esri yn parhau i dyfu yn ei gymuned o bartneriaid busnes a chysylltiad â phrifysgolion a fydd yn ein helpu i greu cymuned GIS gref. Eleni byddwn yn gysylltiedig â sefydliadau amlochrog, sefydliadau sy'n gyfrifol am gymorth dyngarol a sefydliadau sydd ar y blaen. llinell yn helpu i oresgyn pandemig COVID-19.

Unrhyw beth arall yr hoffwn ei ychwanegu

Yn Esri Venezuela mae gennym ni flynyddoedd mewn cynllun i helpu'r Prifysgolion, rydyn ni'n galw'r prosiect hwn yn Gampws Clyfar ac rydyn ni'n siŵr y gallwn ni ddatrys y problemau sydd o fewn y campws sy'n debyg iawn i broblemau dinas. Mae gan y prosiect hwn eisoes 4 prosiect wedi'i gwblhau Prifysgol Ganolog Venezuela, Prifysgol Simón Bolívar, Prifysgol Zulia a Phrifysgol Metropolitan. Campws UCVUCV 3DCampws Smart USB

Llawer mwy

Cyhoeddir y cyfweliad hwn ac eraill yn y 6ed Rhifyn o Gylchgrawn Twingeo. Mae Twingeo ar gael yn llwyr i dderbyn erthyglau sy'n ymwneud â Geoengineering ar gyfer ei rifyn nesaf, cysylltwch â ni trwy'r e-byst editor@geofumadas.com a editor@geoingenieria.com. Tan y rhifyn nesaf.

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.