Yn yr Ariannin, byddant yn defnyddio Google Earth i atal osgoi treth

Yn ôl newyddion a gyhoeddwyd yn AFP, bydd awdurdodau treth talaith Buenos Aires yn defnyddio Google Earth, er mwyn dod o hyd i adeiladau heb eu datgan gerbron y Trysorlys.

I'r rhai ohonom a oedd unwaith wedi cael adran Cadastre mewn bwrdeistref, rydym yn ymwybodol nad oes gan bobl yr arfer o ddatgan ar gyfer eu hadeiladau newydd. I wneud hyn, byddwch fel arfer yn creu trethi ecseis sy'n dirwyo'r person sy'n adeiladu heb ofyn am drwydded, neu sydd, ar ôl i'r gwaith adeiladu gael ei gwblhau, ddim yn datgan y gwelliannau.

Delta del Tigre

Rydym hefyd yn ymwybodol o ba mor anghyfforddus a drud yw cael carfan o staff yn chwilio am y rheini sy'n osgoi talu treth yn y maes, gan eu bod yn tueddu i fenthyca ar gyfer llwgrwobrwyo neu yn aml yn ddrutach na'r hyn a adenillir. Mae bodolaeth delweddau lloeren gyda manylion picsel sy'n llai na'r mesurydd yn caniatáu i'r adeiladau hynny na ddatganwyd eu bod wedi'u canfod fel hyn.

Yn y modd hwn, gellir anfon y criwiau mewn ffordd gynlluniedig at yr eiddo sydd eisoes wedi'u canfod, a hyd yn oed wedyn gellir codi taliadau treth arnynt hyd yn oed os nad ymwelwyd â hwy yn y maes; roeddem wedi ei weld o'r blaen yn neddfwriaeth Môr ArianFodd bynnag, un o'r bwriadau yw ei gymryd i lefel normadol gyffredinol. Yn y graff, ardal o'r Delta del Delta del Tigre

22 Ymatebion i "Yn yr Ariannin byddant yn defnyddio Google Earth i atal osgoi talu treth"

 1. Nid wyf yn gwybod lle y gellir defnyddio googleearth i gael y wybodaeth stentiau cyfreithiol ac economaidd; Rwy'n credu bod Sbaen yn ei defnyddio a rhaid iddi fod am rywbeth. Credaf fod y diffyg cywirdeb yn ei analluogi i'w ddefnyddio i wneud y stentiau corfforol; felly credaf y gellir defnyddio defnydd rhesymol iawn a manteisio ar yr offeryn hwn yn unrhyw le, mae'n dod yn ddewis amgen diddorol fel y gall pobl weld gwybodaeth o'u diddordeb drwy'r rhyngrwyd.

 2. Ar hyn o bryd rwy'n bennaeth ar stentiau yn fy ninas ac fe adawsant ni i gyd yn syfrdanol mewn papur, ond daeth y ddaear google yn y mis hwn o waith yn offeryn diddorol pan ddônt i hawlio taliadau mewn trethi; Rwy'n defnyddio'r rhaglen hon am ddim, rwy'n dod o hyd i'r tir a bron bob amser mae'r trethdalwr yn troi allan ei fod am osgoi rhywfaint o dreth.
  Ac fel y dywedant uchod, os nad ydych yn sylwi'n dda iawn, byddwch yn anfon archwiliad.
  Gallaf ddweud bod y gwall bron bob amser yn osgoi treth, ond nawr rydym yn gwella'r sefyllfa hon.
  Os oes gennych syniadau am raglenni cyfrifiadurol y gellir eu defnyddio ar gyfer olrhain neu olrhain stentiau anfonwch fi at y post

 3. Yn barchus, cytunaf yn llwyr â'r hyn y mae Fernando yn ei ddweud am y defnydd o Google Earth, pwrpas arbennig, penderfynol nad oes ganddo lawer i'w wneud â chywirdeb cyfesurynnau.

  Newid y pwnc Rwyf am fanteisio ar eich gwybodaeth.
  Mae gen i bryder ac rwy'n gobeithio y gall rhywun yn y gymuned hon fy ateb.
  A oes pwyntiau cyfeirio yn mapiau Google (Pwynt delwedd), gan eu cymharu â'r hyn y mae Google Earth yn ei ddweud wrthyf, dangoswch yr ymyl gwall i mi ?.
  Rwy'n dod o Ddinas Iquique, Chile ac mae gennyf ddiddordeb mawr yn y pwnc hwn a chredaf y byddai hyn yn helpu i wella cywirdeb Google Earth pe bai'r pwyntiau hyn yn bodoli.
  Diolch yn fawr iawn ichi am y fforwm hwn ac am y rhai sy'n cymryd rhan.
  Mario

 4. Rwy'n credu bod y system hon yn bwysig, os yw rhywun yn eich poeni chi yw bod ganddi ryw gynllwyn rhyfedd nad ydych chi am gael eich datgelu, gobeithio y gallwch chi, gyda'r rhaglen hon, ddod o hyd iddo bron yn syth pan fydd digwyddiad penodol iawn (dwyn, herwgipio, marwolaeth, ac ati. ,) yn cael ei ddarganfod am dawelwch y teulu ei hun,

 5. Mae'r syniad yn ymddangos yn ardderchog i mi, er fy mod wedi darllen sylwadau gwallus, os gwallau 400 metr sy'n ffug ... ac y gellir ei ddangos yn fathemategol ... i ddal y rhai sy'n osgoi talu treth, daeth google earth i aros, mae'r holl waith wedi'i symleiddio ... mae'r eiddo wedi'i leoli gwiriwch yn y ffeiliau a yw wedi ei gofrestru ac yn barod ... beth arall allwn ni ei ofyn o'r offeryn amlbwrpas hwn ... ac rwy'n ailadrodd i ddod yn agosach at y broblem, mae'r offeryn yn dda ...

 6. YR HEN YNYSOEDD O CATASTRO'R SUNARP. Mae IQUITOS YN DEFNYDDIO'R DULL HWN YN ARWAIN EICH MOSAIC A GWELWCH Y MAE'R PWYSAU GOLWG YN CAEL EI FOD

 7. Hyd y deallais, dywedodd NOBODY fod y llywodraeth yn mynd i ddefnyddio'r delweddau ...
  mae ar gyfer CYNLLUNIO ... rydym hefyd yn gwybod eu bod weithiau'n flynyddoedd oed.

  ond os ydym yn gweld tiroedd mawr iawn trwy google earth, adeiladau a welir yn google earth ond NAD ydynt yn cael eu datgan ... gallwn anfon arolygydd i'r lle BOD yn benodol ... onid yw hynny'n fwy effeithlon na mynd ar hyd a lled y lleoedd?

  Yna, pan fydd yr arolygydd yn cyrraedd, bydd yn gwirio a yw'n gywir ac o dan ba amodau yw'r tir neu'r adeiladwaith.

  Rwy'n credu ei fod yn wych.

 8. Credaf, mewn gwlad, lle mae adnoddau'n brin, ac os ydynt yn arfer rheoli, fe'u beirniadir yn llym (darllenwch broffiliau, radar cerbydau, adeiladu pyllau nofio heb eu datgan, pyllau heb eu datgan a / neu blastyau a ddatganwyd fel llawer o safleoedd gwag neu safleoedd adeiladu. , ac ati) ymddengys i mi fod y defnydd ar gyfer gwirio arwynebau newydd (a fydd yn cael ei ddilysu gan syrfewyr a / neu arolygwyr yn ddiweddarach) yn ddefnyddiol iawn i mi. Credaf mai'r rhai sy'n gweld gwallt mewn llaeth yw oherwydd nad ydynt yn hoffi cael eu rheoli.

 9. Diolch am eich sylw Ben, rwy'n credu ei bod yn bwysig yr hyn rydych chi'n ei grybwyll, diffinio perthnasedd ac ansawdd y wybodaeth. Nid yw'n ddrwg defnyddio data google earth, y peth drwg yw peidio â dweud y tarddiad a'r cywirdeb.

  Gyda'r data'n dweud, "arolwg method" = "llun-adnabod yn google earth" bydd yn ddigon ... wrth gwrs, yr ugain metr o wall, i fynd i swydd a fydd yn cael ei hamddiffyn mewn treial yw meiddio amddiffyn yr hyn sy'n anghywir.

  Anfantais defnyddio cyfeirnod fel Google Earth yw nad oes cysondeb yn lefel y manwl gywirdeb, os oeddem yn defnyddio stereosgop confensiynol, gwall cylchol pwynt chinograff oedd 7 metr ... o leiaf roedd yn hysbys, gyda Google, y gwall gan y gall fod yn un metr, gall fod yn 50 ac yno'r rheswm pam na ellir cael y cysonyn manwl.

 10. Mae gan ddelweddau Google y penderfyniad digonol i nodi yn y lle cyntaf ran dda o gystrawennau anghyfreithlon tiriogaeth yr Ariannin.

  Nid yw ansawdd geo-gyfeirio Google yn caniatáu awtomeiddio'r broses o nodi cystrawennau heb eu datgan, ond mae'n caniatáu i weithredwr hyfforddedig nodi defnydd amheus prima facie ac yna anfon arolygwyr maes â data mwy cywir na'r hyn a gyfrifir heddiw. .

  Nid wyf yn credu bod unrhyw un yn Catastro yn ystyried defnyddio'r iamgenau hynny fel tystiolaeth mewn treial. Maent ond yn ymdrin â'r broblem.

  Pan ddywedaf ei fod yn ddewis arall hyfyw nid wyf yn dweud mai hwn yw'r gorau. Dim ond os caiff ei gyflawni o fewn protocol gwaith difrifol, gall roi canlyniadau am gost isel ac mae'n cynnig hafaliad cost a budd ffafriol iawn.

  Mae fy amheuon yn canolbwyntio ar allu neu ddiddordeb Cadastre i sefydlu system waith ddifrifol, barhaus ac ystod hir o amgylch y cymhwysiad syml hwn. Yn fwyaf tebygol, dim ond cyfryngol yw'r prif amcan. Am ychydig ddyddiau rwyf wedi derbyn sylwadau gan bobl sydd wedi ei ddarllen, mewn llawer o achosion, nid heb rywfaint o bryder.

  O ran gwallau georeferencing y delweddau, cefais fy synnu o weld nad oedd yn fy ardal waith (llinell yr arfordir o San Clemente i Pinamar) yn fwy na'r 50meters a'i fod yn llai na metrau 20 yn y rhan fwyaf o achosion, o'i gymharu â Mae GPS yn pwyntio geodesig. Felly unwaith y bydd y gwall tebygol yn cael ei fesur a'i werthuso os yw'r gwall hwnnw'n dderbyniol ar gyfer ein gwaith, mae'n bosibl defnyddio delweddau GE gyda lefel uchel o hyder.

  Cofion
  Cofion

 11. Yr unig beth y gallaf ei ddweud yw, os gall rhywun anfon ateb at fy msn ... oherwydd yn y rhan o Rosario (Santa Fe - yr Ariannin) ni allwch weld yn dda ... rwy'n edrych am glytiau neu rywbeth tebyg fel y gallaf wella'r ansawdd ond Nid wyf yn cwrdd ...
  os gall rhywun fy helpu, gwnewch hynny ... i'r msn hwn elcheo7@hotmail.com

 12. I raddau helaeth, mewn cytundeb â chi, Omark, bu'n rhaid i mi weld arolwg gwledig (gwledig) yn gweithio ar orthophoto google earth, bod gan geuloon orthophoto gonfensiynol broblemau georfreinio mor ddifrifol fel ei bod yn well ail-wneud y gwaith.

 13. Mae'n angenrheidiol bod gan y bobl sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau tiriogaethol wybodaeth dda o ddaearyddiaeth. Offeryn yn syml yw cymhwysiad Google Earth sy'n caniatáu inni weld delweddau cydraniad uchel a chanolig o bron unrhyw le yn y byd, mae hyn oherwydd bod gennym bartneriaeth gyda'r cwmni Digital Globe (sy'n darparu'r delweddau cydraniad uchel o loeren Quickbird ) hyn er mwyn bod yn offeryn marchnata i'r cwmni hwn a byddant yn parhau i brynu'r delweddau wedi'u diweddaru (nid yw'r rhai yn Google Earth) a chydag ansawdd metrig, os nad yw fel hyn rwy'n amau ​​y byddant yn rhoi'r cynnyrch y maent yn ei roi yn caniatáu ichi gael incwm a'u cadw fel "cwmni"

 14. Cytunaf â'r hyn a fynegwyd gan ERM, y prosiect a wnaed gan Lywodraeth Talaith Buenos Aires, yma yn yr Ariannin nid yw'n gwneud dim mwy na chreu'r teimlad bod y Cadastre yn cael ei reoli yn seiliedig ar Google Earth. Yn fy mwrdeistref, penderfynon nhw beidio â buddsoddi mewn cynhyrchion â datrysiad uwch, llai o wallau, ac yn fwy diweddar os yw'r dalaith yn defnyddio cynnyrch am ddim. Yn ogystal â'r normadol a'r technegol, mae mater y gyllideb yn chwarae rôl bwysig hefyd.

 15. Yr hyn y mae hyn yn ei ddangos i ni yw nad yw ein swyddogion yn aml yn derbyn digon o gyngor ynghylch penderfyniadau sy'n fwy na normadol a thechnegol; yn enwedig gan fod llawer o dueddiadau ym maes stentiau a chartograffeg ar ôl hygyrchedd i gymwysiadau CAD / GIS wedi eu hanelu at y cynhyrchion terfynol ac nid at eu tarddiad.

 16. Nid yw'r hyn sy'n ymddangos yma fel arloesedd technolegol yn ddim mwy na'r hyn a alwn yn yr Ariannin yn "A Patch", hynny yw, datrysiad ansicr i sefyllfa sydd yn yr achos hwn yn ddiffyg arolygon stentaidd yn nhalaith Buenos Aires. Credaf nad yw'r datrysiad a gyflwynir yn ddifrifol ac nad yw'n cael ei ddatblygu yn unol â thestun trawsgrifiedig y gyfraith stentaidd sy'n dweud: "... dewisiadau amgen ar gyfer terfynu tiriogaethol sy'n gwarantu lefelau manwl gywirdeb, dibynadwyedd a chynhwysedd sy'n debyg i'r gweithredoedd mesur"

  Mewn gwirionedd, mae gan Goggle Earth ddyluniad sy'n blaenoriaethu arddangos rhyw fath o wybodaeth a gymerir ar ddyddiad anhysbys, mewn amodau anhysbys a phwy sy'n gwybod beth arall. Nid yw'n gynnyrch y gellir ei ystyried yn dechnegol. Mae cadastre gyda'r holl gyfraith sy'n gwarantu casglu a pharchu hawliau'r dinesydd yn gofyn am gymhwyso technegau a safonau ansawdd sy'n cyfateb i gasglu'r math hwn o wybodaeth ac nid “chantada” (Ariannin: byrfyfyr esgeulus) .

  Mae Goggle Earth yn offeryn gwych a da iawn os caiff ei ddefnyddio yn y cyd-destun a gafodd ei greu. Mae ymestyn ei alluoedd ar dir nad yw’n cyfateb iddo gan bobl anghymwys yn ein harwain yn gyflym at achosion cwbl hurt fel yr un a grybwyllir uchod ar hynny «er mwyn gwybod sut i ddefnyddio Arc-View nid oes angen gwybod cartograffeg».

  Cyfarchion EMR

 17. Edrychwch ar yr hyn y mae Dirprwy i Gyfarwyddwr Cyffredinol Cadastre Sbaen yn ei ddweud…. »Yn ogystal, mae ffenomenau fel Google-earth nid yn unig wedi ehangu’r defnydd o wybodaeth ddaearyddol ond hefyd yn gwneud hynny am ddim ac mewn ffordd syml iawn, gan gynhyrchu mewn llawer o strwythurau. confylsiynau dilys traddodiadol. Pam y dylid talu darparwyr traddodiadol ffotograffiaeth o'r awyr pan fydd delwedd o ansawdd digonol ar gael yn rhad ac am ddim ac ar-lein? Ar y llaw arall, pwy sy'n gyfrifol am wybodaeth ddaearyddol, nawr bod unrhyw un yn gallu ei chreu a'i dosbarthu'n hawdd trwy'r rhwydwaith? »
  http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=1384

  Dewch ymlaen, mae hyd yn oed swyddogion gweithredol gorau'r «Cadastre Sbaenaidd gwych» yn meddwl mai delweddau Google yw'r panecea ... mae gan y peth ddiffygion 😯

 18. Hi
  Mae gan ddelweddau Google Earth ymylon gwallau hyd at 400 metr… YN DYMUNOL YN HAWDD….
  Onid yw'n ddifrifol defnyddio delweddau gyda chymaint o wallau am rywbeth mor dyner â chasglu treth ????
  Mae'n ymddangos i mi, cyhyd â'u bod yn ymddangos yn y papurau newydd neu'n cynhyrchu sylwadau, bod swyddogion yn gallu unrhyw hurtrwydd….
  Oski
  PS: Dywedodd rhywun »Mae deallusrwydd dynol yn gyfyngedig…. NID OES CYFLEUSTER DIM TERFYNAU !!!! «

 19. Wel, yn ôl TXus, fe wnaethon ni swydd yn ddiweddar gan ddefnyddio'r delweddau Google hynny, ac roedd hynny ar gyfer dibenion geocodeiddio, pan aethom i'r maes gyda'r GPS roedd rhai strydoedd bron yn 30 metr.

 20. Heblaw am wirionedd, mae ansawdd metrig y ORTOIMÁGENES, nad oes orthophotograffau, o google yn gadael llawer i fod yn ddymunol.

  Ond mae'n wir bod pobl yn meddwl mai Google a'i ddelweddau yw'r ateb i bob problem, mewn gwirionedd, mewn cwrs a gymerais ar Cadastre, esboniodd y siaradwr wrthym, ar gyfer rhai diweddariadau, yn enwedig mewn meysydd lle cawsant orthoffotograffeg, a bu adeiladu ffordd eilaidd newydd, wedi defnyddio delweddau Google ……. Cefais fy gwirio !!! …… wel, dyma'r Cadastre.

 21. Rwy'n credu nad yw o ddifrif defnyddio Google Earth mewn achos mor bwysig â materion Catastral.

  Dylai awdurdodau treth talaith Buenos Aires gaffael eu delweddau erial neu loeren eu hunain wedi'u hardystio mewn dilysrwydd a dyddiad. Oherwydd fel arall, gall dinasyddion y cwynwyd amdanynt ddiddymu'r dystiolaeth sy'n seiliedig ar Google Earth yn hawdd gerbron llys, gan na all Google Earth warantu cywirdeb y wybodaeth a ddarperir gan gyflenwyr trydydd parti at ddibenion eraill.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.