Ar ryddid ac sofraniaeth - mae bron popeth yn barod ar gyfer Cynhadledd 9 gvSIG

Cyhoeddwyd seminarau gvSIG rhyngwladol, a gynhelir yn ystod wythnos olaf mis Tachwedd a Valencia.

O'r ail ddiwrnod, defnyddiwyd slogan bob amser sy'n nodi'r ffocws y bydd cyfathrebu corfforaethol y dydd yn ei gael. Wrth edrych yn ôl ychydig, dyma bynciau'r gynhadledd o 2006 ar:

diwrnodau gvsig

 • Realities Adeiladu
 • Cydgrynhoi a symud ymlaen
 • Symud ymlaen gyda'n gilydd
 • Rydym yn parhau i dyfu
 • Gwybod i drawsnewid
 • Mynd i'r afael â mannau newydd
 • Cynhyrchu dyfodol, technoleg, cydnaws a busnes

Ac ar gyfer eleni, y thema «Cwestiwn Sovereigiaeth".

Mae esblygiad yr offeryn a'i strategaeth ryngwladoli ymosodol yn ddiddorol. Siawns na ddychmygodd neb yn 2006 y byddem wedi gweld teclyn wedi'i adeiladu ar Java rhad ac am ddim i'w ddefnyddio mor boblogaidd yn y cyd-destun Sbaenaidd ... a thu hwnt.

Mae'n drueni peidio â gallu cyhoeddi mwy o wybodaeth am y digwyddiad, oherwydd dim ond datganiad cyfyngedig y gwyddys amdano ar hyn o bryd; sydd yn ein barn ni fel argraff gyntaf yn gofyn am gydbwyso ei ddulliau technegol ac ideolegol er mwyn sicrhau gwelededd niwtral mewn llawer o gyd-destunau o feddwl Sbaenaidd ac Eingl-Americanaidd.

Pedwerydd Cynhadledd America Ladin

Y rhai sydd ar fin digwydd, mewn ychydig wythnosau yn unig yw dydd Iau Cynhadledd America Ladin a'r Caribî (LAC), sef yr un Terceras Diwrnodau Ariannin  Bydd y rhain yn dod o 23 i 25 ym mis Hydref  Buenos Aires, o dan yr arwyddair «Mae gwybodaeth yn rhoi rhyddid»

Yma mae gwahanol achosion defnydd gwerthfawr iawn yn sefyll allan am eu hamrywiaeth. Gellir gweld sut mae prosiectau Brasil ychydig ar y tro yn cael eu gosod bron fel mater arferol mewn senario lle mae iaith prin yn ein gwahanu ond yn ymarferol mae wedi amlygu rhwystr sylweddol.

Bydd Alvaro Angiux yn dangos rhai o nodweddion newydd gvSIG 2 a bydd yn rhoi cyflwyniad diddorol ar y model gvSIG, a ddylai dreiddio i'r ymwybyddiaeth o ddeall gvSIG fel rhywbeth mwy na meddalwedd; Rhaid i yswiriant hyd yn hyn fod yn anodd ei werthu mewn rhai gwledydd cyn belled nad oes digon o brofiadau i ddangos ei weithrediad ac yn enwedig cyhyd â bod cymunedau lleol yn fach. Credwn y bydd angen mynnu gan mai dyna'r llwybr y mae'r sefydliad wedi'i ddewis fel y blaen; Wrth fynnu, daw canlyniadau, a bydd sawl un o’r rhain yn gosod y naws ar sut i ailddyfeisio’r cysyniad mewn gwahanol senarios, gan fod y portffolio o strategaethau yn dod yn gytbwys nid pan fydd gennym ddigon o fuchod llaeth ond pan allwn adnabod y cynhyrchion a fydd yn sêr.

Nid yw'r model Ffynhonnell Agored yn hawdd o gwbl, yn rhannol oherwydd nad yw'r straeon llwyddiant yn hysbys yn eang. Mae Wordpress yn un ohonyn nhw. 10 mlynedd yn ôl, pe bai rhywun wedi siarad am y model WordPress, ychydig iawn ohonom a fyddai wedi ei gredu neu betio ymdrechion; Heddiw mae'n un o achosion mwyaf llwyddiannus model yn y gymuned, er nad yw defnyddwyr yn gwybod fawr ddim neu ddim oni bai eu bod yn blogwyr neu'n gorfod sefydlu gwefan a gwneud ymdrech i ddarllen; felly ar gyfer diwylliant cyffredinol mae'r llinellau canlynol yn ei grynhoi:

 • Mae WordPress yn rheolwr gwybodaeth yn enwedig ar gyfer rheoli cynnwys ar y Rhyngrwyd, a elwir yn CMS.
 • Mae'r swyddi rydych chi'n eu gweld, o'r enw erthyglau, yn cael eu gwasanaethu gan WordPress. Nid oes neb yn poeni am hynny, ond yn union fel y gwyddoch, cymerodd cyhoeddi'r erthygl hon 26 munud i mi rhwng ysgrifennu, mewnosod y delweddau a rhoi adolygiad cynnwys iddo, heb orfod poeni am unrhyw beth heblaw ysgrifennu. Yn yr hen ddyddiau roedd yn rhaid i chi wybod llawer am reoli cynnwys html a chyda phopeth na fyddem byth yn fodlon.
 • Mae WordPress yn rhad ac am ddim, does neb yn talu i'w ddefnyddio. Sydd ddim yn awgrymu bod cael y wefan hon yn rhad ac am ddim; Rwy'n talu 8 doler y mis am gynnal Geofumadas a 15 y flwyddyn am y parth geofumadas.com; Ni dderbynnir hyn gan WordPress ond gan y cwmni sy'n darparu'r gwasanaeth hwn i mi. Felly, heddiw mae miliynau o wefannau yn cael eu rheoli gyda WordPress ac felly mae llawer o gwmnïau'n cynnig y gwasanaeth cynnal gyda swyddogaethau MySql a PHP y mae'n ofynnol i'r system eu rhedeg. Byddai llawer yn cynnig llety i mi am lai na'r hyn rwy'n ei dalu, ond penderfynais aros gyda'r gwasanaeth hwn oherwydd fy mod i'n fodlon.
 • Mae ategion yn nodweddion ychwanegol, mae yna filiynau wedi'u hadeiladu am ddim gan gymuned fawr sy'n eu gwneud bron at gariad celf. Ond hefyd mae miloedd o bobl yn ymroddedig i wneud ategion, sy'n costio rhwng 4 a 15 doler. Telir tua 6 o'r ategion y mae Geofumadas yn eu defnyddio, ac nid wyf wedi difaru gwario amdanynt gan eu bod yn gwarantu swyddogaethau ychwanegol o ansawdd uchel. Er enghraifft, un i allu gwasanaethu'r templedi, un i sicrhau nad yw fy nghyfrif yn cael ei hacio eto, un i fonitro ymwelwyr ar-lein, un i anfon cylchlythyrau, un arall i reoli baneri cwsmeriaid ... ac ati. yn wahanol yn dibynnu ar yr hyn y mae'r wefan yn ei feddiannu i weithredu mewn ffordd iach, ond hefyd fel y gallaf gysegru fy hun i'm busnes sy'n ysgrifennu.
 • Mae'r templed yn costio i mi ddoleri 39, er bod llawer yn rhad ac am ddim, roeddwn i'n hoffi hyn a hoffwn dalu amdano.

Dyma sut mae ecosystem WordPress yn gweithio; mae'r craidd fel y cyfryw yn rhad ac am ddim, mae gan bawb gyfle i wneud busnes gan ei fod yn ffynhonnell agored. Rhai yn gwneud templedi, ategion eraill, eraill yn gwerthu gwasanaethau cymorth, eraill yn ei ddefnyddio i gyfathrebu. Yn olaf, mae wedi dod yn fusnes diddorol lle mae pawb yn cael cyfle i ddefnyddio eu creadigrwydd i leoli eu gwasanaethau neu eu cynhyrchion.

Ble mae'r gyfrinach? Yn y gymuned ac wrth gwrs, yn y rhyddid i allu gwneud yr hyn rydych chi ei eisiau gyda'r mewnbwn heb unrhyw gyfyngiadau heblaw esblygiad yr amgylchedd technolegol nad yw'n caniatáu inni wneud breuddwydion ac yn ein gorfodi i gael ein diweddaru.

Mae llwyddiant mawr yn hyn a phob model sy'n seiliedig ar wasanaeth (SOA) yn tybio bod y busnes yr un peth bob amser, yr hyn sy'n amrywio yw'r amgylchedd a'r prosesau sy'n newid yn gyson. 7,000 o flynyddoedd yn ôl yr hyn a wnaeth dyn oedd cyfnewid gwasanaethau; roedd gan un garw marw a'r llall, a'r hyn a wnaethant oedd cyfnewid; gyda'r rhyddid i wneud yr hyn rydych chi ei eisiau gyda'r cynnyrch. Roedd llwyddiant bob amser yn yr un busnes: pe bai cymuned. Gorau po fwyaf. Esblygodd amser a'r farchnad fwyaf heddiw yw gwybodaeth, a meddalwedd yn union yw hynny: gwybodaeth. Mae ymgorffori'r model ffynhonnell agored wrth integreiddio'r gymuned i ddemocrateiddio gwybodaeth.

Felly, llwyddiant yw deall bod y busnes yr un peth bob amser. Mae'n digwydd fel gyda gweinyddiaeth tir; Os ydym am gymhlethu ein bywydau, mae yna lawer o ffyrdd, gan feddwl pa feddalwedd, y safon IDE, y model LADM, os ydych chi'n defnyddio hybernate, i farw. Yr ymdrech yw ceisio cofio bod y busnes yr un peth bob amser; O'r hanes rydyn ni'n ei adnabod orau, rhoddodd Duw Adda ac Efa yng Ngardd Eden a'r peth cyntaf a ymddiriedodd iddyn nhw oedd gweinyddu'r ddaear, gydag ardal gyfyngedig a oedd yn goeden bywyd ... yna fe wnaeth eu diarddel a'u taflu allan ... beth bynnag; nid yw'r busnes yn newydd. Ond wrth gwrs, mae'r amgylchedd wedi newid mewn agweddau rheoleiddio ac mae'r broses yn amrywio yn ôl yr offeryn a ddefnyddir.

Felly, yn fwy na chwestiynu'r llwybr y mae gvSIG wedi'i gymryd wrth adeiladu ei fodel o'r gymuned; rydym yn llongyfarch y bwriad oherwydd nad oes angen pecynnau meddalwedd bocsys a werthir yn yr archfarchnad ar y byd hwn. Ymdrinnir â syniadau arloesol, ac os ydynt yn seiliedig ar agweddau fel integreiddio cymunedol, democrateiddio gwybodaeth, da.

Wrth gwrs, nid copi / past yw'r model Ffynhonnell Agored; bu'n rhaid i gvSIG integreiddio cysyniadau na fyddwn yn gweld canlyniadau ohonynt yn y tymor uniongyrchol; nid ym mhob gwlad côn deheuol. Mae cystadleuaeth fasnachol yn fwy cymhleth, ond er gwaethaf yr amheuon y gallai eu cynhyrchu heddiw ... rhaid inni gofio ei bod yn gweithio. Nid trwy fuddsoddi llawer o arian ynddo, yn hytrach trwy fod yn ddisgybledig ac yn gyson yn yr hyn a gredwn ... er gwaethaf bod rhan o'r gymuned yn cwestiynu'r ffordd. Siawns na fyddai unrhyw un heddiw yn gweld busnes gwych yn gwneud cynnyrch perchnogol i gystadlu â WordPress; Er bod yna, mae'n haws byw gydag ef nag yn ei erbyn.

Mae'n arferol bod yr ansicrwydd yn cael ei ddarparu yn y tymor hir. Beth fyddai'n digwydd pe bai'n diflannu? ond does neb yn cael ei arbed rhag yr ansicrwydd mewn technoleg. Felly cyn belled ag y bo modd, rhaid inni geisio cefnogi'r model a hyrwyddir gan gvSIG, gan geisio deall nad meddalwedd yn unig na ddylid talu amdano.

Ar hyn o bryd, QGIS a gvSIG yw'r ymarferion meddalwedd cleientiaid gorau am ddim ar gyfer y cyfrwng geosodol, ar gyfer hyn ni ddylent ailadrodd yr hyn y mae eraill yn ei wneud eisoes; golygu peidio cystadlu â'i gilydd, ond ategu'r hyn maent raster GLASWELLT a SEXTANTE a Openlayers cyhoeddi, GeoServer a MapServer, ac felly mae'r gadwyn yn parhau o fwy cynaliadwy i'r mwyaf agored i niwed; nid oherwydd nad oes ganddo allu gwych ond oherwydd y gymuned sy'n lleihau ac nad yw'n tyfu.

Ar hyn o bryd, maent wedi gwneud yn eithaf da, fodd bynnag, mewn parhad â'r llinell rhydd i hanner erthygl; mae'n gyfleus i adnewyddu agweddau i helpu:

Busnes yw rheoli gwybodaeth

Nid trwy fynnu arlliw o ymwybyddiaeth y bydd gan gvSIG fwy o deyrngarwyr. Ymhell o ddenu'r rhai sydd eisoes wedi'u hargyhoeddi, gall gynhyrchu gwrthdroad oherwydd y teimlad bod y cydbwysedd rhwng y technegol a'r ideolegol yn cael ei golli. Rwy'n mynnu, ni fydd pawb yn ei weld felly, ond mewn sawl cyd-destun byddant yn ennill yr ymadrodd o fod yn "rhy Taliban" ac yn gallu ei osgoi.

Mae'n bosibl cynnal hunaniaeth ac agwedd rhyddid y mae meddalwedd rydd yn ei honni, ond mae'n ddoeth bod yn gytbwys. Siawns nad yw hyn yn newid o un wlad i'r llall, ond ni fydd y ffaith o fynd i eithafion yn ychwanegu cwsmeriaid newydd at y cynnyrch ac yn hytrach bydd yn cynhyrchu gwrthdaro o fil o gythreuliaid gyda'r feddalwedd berchnogol a fydd yno bob amser a gyda phwy y bydd yn rhaid i ni fyw. Peidiwch ag anghofio na fydd y rhai ohonom sy'n ysgrifennu, rydym yn ei wneud ar gyfer y preifat a'r rhad ac am ddim, yn gallu cael ysgrifenwyr unigryw os ydyn nhw am ymddangos ar dudalennau cyntaf y safleoedd mwyaf dylanwadol. Efallai yr hoffech chi anwybyddu hynny, ond gallwch chi syrthio i eithafion Stallman, lle mae Linux yn dal i fod y gorau rydyn ni wedi'i weld ond wedi'i leihau i gilfach yn rhy bell oddi wrth y cyhoedd. Fe'i gelwir yn Linux yw'r offeryn par rhagoriaeth y mae'r safleoedd mwyaf masnachol bellach yn ei ddefnyddio, ond dylem weld yr hyn yr ydym am ei wneud gyda'r farchnad GIS, p'un ai i'w gadw mewn amgylchedd gurws neu i edrych am yr hyn yr ydym wedi cytuno arno yn ystod y dyddiau diwethaf: Bod y GIS rhaid iddo ddod yn rhan o'r diwylliant cyffredinol.

O'r camgymeriadau y mae'n rhaid i chi eu dysgu, mae'n rhaid ichi wrando ar Siapan dysg; a gweld sut mae cenhedlaeth gyfan bellach yn creu fersiwn anghywir o rôl Japan yn yr Ail Ryfel Byd; i gyd am beidio â chael eu cydbwyso rhwng dechrau a styfnigrwydd.

Heb gefnu ar flaenoriaeth y model, mae angen cydbwyso rheolaeth yr hyn a gyflawnwyd eisoes. Byddai'n briodol buddsoddi rhywfaint o farchnata i hyrwyddo mwy o botensial yr hyn y gall gvSIG ei wneud, sut mae wedi tyfu, faint o ddefnyddwyr sy'n ei ddefnyddio, faint mwy y gellir ei wneud gyda'i ategion, ac ati.

Maent eisoes wedi gwneud hynny, ond gellid gwneud mwy o ymdrech i weld sut mae'r defnyddiwr yn dod o hyd i atebion i'w gwestiynau sylfaenol yn haws. Mae'r cynnwys deunydd ar y safle gvSIG yn doreithiog, ond gellir ei wneud yn haws. Byddaf yn rhoi rhai enghreifftiau ar ei gyfer:

 • Mae angen i wneuthurwr penderfyniadau yn nhalaith Mecsico ddewis pa feddalwedd rydd i'w defnyddio i wrthsefyll pwysau meddalwedd perchnogol sydd wedi bod yn cael ei defnyddio ers bron i 15 mlynedd yn 425 adran cadastre'r wladwriaeth honno. Maen nhw'n dweud wrthych chi i astudio'r achos gvSIG, felly byddwch chi'n dod o hyd i'r adran achosion ymarferol (outreach.gvsig.org) ac yn chwilio am y gair cadastre ... cannoedd o ganlyniadau. Mae'n dewis yn ôl gwlad, ac yna mae'n gweld bod profiad ym Mecsico a gyflwynwyd yn ddiweddar yn y seithfed gynhadledd ... mae'n credu ei fod yn amhrisiadwy ond yna mae'n gweld bod y ddolen a nodwyd bod wedi torri (http://geovirtual.mx/).

Rhaid hwyluso profiad y defnyddiwr sy'n chwilio am wybodaeth i wneud penderfyniad yn yr amser byr o sylw sydd gennym yn ystod yr argraff gyntaf. Efallai y gallai fod baner grefftus dda a allai arwain at lif o ymatebion i: Pam dewis gvSIG? Pa estyniadau gvSIG sy'n caniatáu imi wneud yr arferion y mae datrysiadau eraill yn eu darparu i mi. Ble y gallaf weld tabl cymharol sy'n nodi pam mynd? gan gvSIG? Ble mae straeon llwyddiant profedig yn fy ngwlad? Beth yw'r 10 cam y mae'n rhaid i mi eu dilyn i gydosod fy datrysiad? Beth ddylwn i ei wneud gyda fy natblygiad cyfredol? Sut olwg sydd ar yr hyn rydw i eisiau ei wneud? Pan Java, pan C ++, pan PHP?… Ac felly gallant esblygu i atebion arbenigol y gellir yn sicr yn y gymuned eu hadeiladu gydag ansawdd gwych.
Rydym yn llongyfarch cyrhaeddiad y gymuned fawr o ddefnyddwyr a'u holl gyfraniadau, ond mae'r ffordd y mae'r cynnwys strwythuredig yn cael ei wneud nawr ar gyfer y defnyddiwr sy'n bodoli eisoes, yn debyg i'r hyn sy'n digwydd gyda'r cynadleddau, sy'n ymddangos yn ganolog i'r defnyddiwr presennol. Collir ymatebion gwerthfawr o restrau mewn edefyn diddiwedd sydd bron yn amhosibl eu cyrraedd yn effeithlon. Bydd yr un newydd yn cael anhawster datrys ei broblemau uniongyrchol. Byddai buddsoddi mewn cynnwys ar gyfer defnyddwyr newydd yn ddefnyddiol i sicrhau gwell rheolaeth ar y wybodaeth sydd eisoes wedi'i chasglu.

Nid yw ychwaith am fod eisiau dweud mai ni yw'r gorau, dim ond i ddweud pa mor dda yr ydym wedi gwneud ond mewn cynnwys a baratowyd gyda'r nod o ateb amheuon mwyaf cyffredin y defnyddiwr newydd. Y gweddill, byddwch chi'n gallu darllen yn nes ymlaen yn y cyhoeddiadau sydd wedi dod allan gyda nhw bob dydd, arferion da, rhestrau dosbarthu ... ond o'r cychwyn cyntaf, gadewch i ni gymryd canran fach o'r arian y mae'n ei gostio i ddatblygu sesiwn a'ch helpu chi i wybod sut mae ein cynnyrch a'n model Mae'n dda.

Byddai rheoli gwybodaeth yn well yn awgrymu gweld sut y gellir trefnu'r cannoedd o gyflwyniadau a ddarperir yn y darlithoedd, sy'n gyfoethog iawn oherwydd eu bod yn real, yn effeithlon fel achosion defnydd arbennig i allu gwasanaethu fel cyfeiriad y tu hwnt i'r dydd. Beth i beidio â dweud am recordiadau’r cyflwyniadau a’r atebion a ddatryswyd drwy’r rhestrau dosbarthu. Llawer mwy os yw potensial gorau gvSIG, sef y gymuned, yn weladwy, i sicrhau bod y defnyddiwr newydd yn gwybod gyda phwy a sut i ddatrys amheuon pan fydd eu hangen arnynt.

Mae'r chwaer feddalwedd, QGIS, yn ei wneud am ychydig ddyddiau. Mae i sicrhau ei fod nid yn unig yn offeryn da ond ei fod hefyd yn ymddangos yn dda. Mae'r ddelwedd yn gwerthu, ac os yw'r ddelwedd yn adlewyrchu realiti'r hyn sydd gennych chi, bydd yn gallu gosod ei hun fel cynnyrch da i bawb. Nid marchnata prynwriaeth ydyw, yr un busnes ag yr arferai 7,000 o flynyddoedd yn ôl olchi cloron yn dda i wneud iddynt edrych yn lân er nad oedd unrhyw un erioed wedi defnyddio brws dannedd.

O'r enghraifft WordPress mae yna bethau i'w dysgu; heb golli'r weledigaeth o ryddid y mae gvSIG yn ei ddilyn ein bod yn deall yn fwy gweledigaethol.

 Ac yn dda, i roi'r gorau i'r mater y byddwn yn siarad amdano'n ddiweddarach, dyma rai pynciau y byddwn yn eu gweld yn ystod yr Ariannin.

 • Newyddion GvSIG 2
 • Datblygu System Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) ar gyfer monitro basn
 • Cymhariaeth o G Desktop Desktop Tools. Astudiaeth Achos: Cynlluniau Cynllunio Tiriogaethol
 • Penderfynu ar Scope y Gwasanaeth Post Cyffredinol yn Uruguay
 • Cymhwyso gwaith estyniad gwledig yn Paraná / gvSIG a gymhwyswyd i geotechnoleg
 • Gwerthuso modelau rhyngosodiad ar gyfer cyfrifo ynysu yn rhanbarth O'Higgins
 • Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol a gymhwyswyd fel Technolegau Addysgol mewn prosesau Ffurfio a Diweddariad Addysgol ar gyfer Cadwraeth Natur
 • System gwybodaeth ddaearyddol i leoli deunydd llyfryddol mewn llyfrgelloedd â chasgliadau agored
 • Cofrestr y Wladwriaeth o Goedwigoedd Cyhoeddus Amapá
 • Ateb Geomatig am Ddim ar gyfer Cludiant Intermodal
 • System Goruchwylio Ffytosanolol ar gyfer cais maes
 • Y defnydd o gvSIG wrth nodi pwyntiau strategol ar gyfer gosod ffatri
 • Methodoleg i ymhelaethu ar ddiagnosis corfforol ac amgylcheddol rhyddid gvsig
 • Atlas y Pampa: canolfannau ar gyfer archebu tiriogaethol
 • Atlas daearyddol a lloeren dalaith Pampa - yr Ariannin
 • Roedd y defnydd o ddata gofodol yn canolbwyntio ar fonitro dyddodiad
 • Delimiad o'r mannau llifogydd gyda gvSIG a sextant ym mwrdeistref Sete Barras
 • Costanera Geoportal o Villa María. Talaith Cordoba
 • Isadeiledd data gofodol yn y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Ystadegau a Chyfrifiadau Chubut - IDE DGEyC
 • Amlgyfrwng digidol Atlas SABEN: "Sácama, hardd gan natur"
 • Esblygiad strwythur cadastral talaith La Pampa
 • Y prosiect gvSIG a meddalwedd am ddim yn fframwaith y Lluoedd Arfog
 • Llunio'r amgylchedd gyda gvSIG
 • Fframwaith Geo ar gyfer Sefydliadau Mawr
 • Creu a rheoli cronfa ddata trefol gyda gvSIG. Achos o fwrdeistref Monte Hermoso, prov. o Buenos Aires}
 • Y defnydd o gvSIG yn yr amcangyfrif o gynhyrchu bionwy yn Basn Sanga Ajuricaba

Yn fyr, yn dda iawn i wneud rheolaeth well o'r wybodaeth y maent yn ei chynrychioli ... er mwyn sicrhau bod y rhai nad ydynt erioed wedi defnyddio gvSIG yn ei weld; a chredwch mai meddalwedd yn unig ydyw.

I wybod mwy am y dyddiau o'r Ariannin

I wybod mwy am y dyddiau o Valencia

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.