Dinasoedd digidol - sut y gallwn fanteisio ar dechnolegau fel yr hyn y mae SIEMENS yn ei gynnig

Cyfweliad Geofumadas yn Singapore gydag Eric Chong, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Siemens Ltd.

Sut mae Siemens yn ei gwneud hi'n haws i'r byd gael dinasoedd doethach? Beth yw eich prif offrymau sy'n caniatáu hyn?

Mae dinasoedd yn wynebu heriau oherwydd y newidiadau a ddaeth yn sgil megatrends trefoli, newid yn yr hinsawdd, globaleiddio a demograffeg. Yn eu holl gymhlethdod, maent yn cynhyrchu cyfeintiau mawr o ddata y gall pumed mega-duedd digideiddio eu defnyddio i gael gwybodaeth a gwneud y gorau o'r systemau sy'n cefnogi seilwaith trefol. 

Yn Siemens, gwnaethom ysgogi MindSphere, ein system weithredu IoT agored yn y cwmwl, i alluogi'r 'ddinas glyfar' hon. Mae Mindsphere yn cael ei raddio fel y platfform "Gorau yn y Dosbarth" ar gyfer IoT gan PAC. Gyda'i allu Open Platform-as-a-Service, mae'n helpu arbenigwyr i gyd-greu datrysiad dinas craff. Trwy ei alluoedd MindConnect, mae'n galluogi cysylltiad diogel Siemens a chynhyrchion ac offer trydydd parti i ddal data amser real ar gyfer dadansoddi data mawr sy'n galluogi cymwysiadau amrywiol Dinasoedd Clyfar. Gall y data a gesglir o'r ddinas gyfan hefyd ddod yn syniadau i gynllunwyr dinasoedd a llunwyr polisi amlinellu datblygiad y ddinas glyfar yn y dyfodol. Gyda datblygiad parhaus deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg data, y broses o drosi data yn fewnwelediad a chynhyrchu syniadau newydd ar gyfer cymwysiadau dinas craff a all helpu i fynd i'r afael â'r heriau trefol a achosir gan fega-dueddiadau a chynyddu potensial dinas glyfar.

 A yw dinasoedd yn dod yn ddoethach ar y cyflymder a ddymunir? Sut ydych chi'n gweld cynnydd? Sut gall cwmnïau fel Siemens helpu i gyflymu'r cyflymder?

Mae'r byd yn dod yn fwy ymwybodol o ddatblygiad dinasoedd craff. Mae rhanddeiliaid fel y llywodraeth, darparwyr seilwaith, arweinwyr diwydiant, yn gweithredu'n rhagweithiol i ysgogi newid. Yn Hong Kong, lansiodd y llywodraeth y Glasbrint Smart City rhagorol yn 2017, a osododd y weledigaeth ar gyfer datblygu ein Dinas Smart gyda Glasbrint 2.0 ar y ffordd. Yn ogystal â gosod canllawiau clir ar gyfer y diwydiant, mae'r llywodraeth hefyd yn cynnig cymhellion ariannol fel cyllido a thoriadau treth i gefnogi datblygiad a thrylediad arloesiadau ar y pwnc hwn sy'n tyfu'n gyflym. Yn bwysicach fyth, mae'n cymryd yr awenau gyda mentrau dinas craff fel Energizing Kowloon East, lle mae prawf-gysyniadau yn cael ei gynnal. Rydym yn falch iawn o gyfrannu ein profiad mewn PoCs o'r fath, er enghraifft:

  • System Monitro Llwythiad / Lawrlwytho Kerbside - Arloesi i wneud y gorau o ofod gwerthfawr ar ochr y gwter a helpu defnyddwyr i gael mynediad i'r bae uwchlwytho / lawrlwytho sydd ar gael gydag AI.
  • System Data Effeithlonrwydd Ynni - Gosod synwyryddion trydan cartref craff ar gyfer data defnydd trydan amser real fel y gall defnyddwyr olrhain patrymau defnydd gydag apiau symudol i wella arferion defnyddio trydan.

Yn ogystal â dod â'n harbenigedd byd-eang, credwn y gallwn hefyd helpu i adeiladu ecosystem arloesi ffyniannus. At y diben hwn, gwnaethom fuddsoddi yn Hwb Digidol Smart City yn y Parc Gwyddoniaeth i ddarparu platfform i fusnesau cychwynnol, arbenigwyr technoleg, a darparwyr seilwaith adeiladu eu portffolio digidol a datblygu cymwysiadau dinas craff.

 Mae ein hymdrechion yn Hong Kong yn adleisio ein hymdrechion mewn mannau eraill i helpu dinasoedd i ddod yn ddoethach. Er enghraifft, ym Mhrydain Fawr, rydym yn gweithio gyda Llundain ar adeiladu 'Arc Cyfle'. Mae'n fodel o Smart City sy'n cael ei yrru gan y sector preifat yn y rhanbarth ac mewn cydweithrediad ag Greater London Authority, lle mae cyfres o fentrau dinas craff yn cael eu cynnal sy'n canolbwyntio ar ynni, trafnidiaeth ac adeiladau.

 Yn Fienna, Awstria, rydym yn gweithio gyda dinas Aspern ar Labordy Arddangos Dinasoedd Clyfar byw yn profi dyluniadau a systemau ar gyfer dinasoedd craff, gan ganolbwyntio ar effeithlonrwydd ynni ac isadeileddau craff a datblygu atebion ar gyfer ynni adnewyddadwy, rheoli grid. foltedd isel, storio ynni a rheolaeth ddeallus ar rwydweithiau dosbarthu.

Beth wnaeth ichi feddwl am sefydlu canol dinas smart ddigidol?

 Ein gweledigaeth ar gyfer Canolfan Ddigidol Smart City yw cyflymu datblygiad dinasoedd craff trwy gydweithredu a datblygu talent. Wedi'i ddatblygu gan MindSphere, system weithredu IoT wedi'i seilio ar gymylau Siemens, mae'r ganolfan wedi'i chynllunio fel labordy agored sy'n galluogi Ymchwil a Datblygu mewn adeiladau, ynni a symudedd. Trwy wella cysylltedd IoT, nod ein canolbwynt digidol yw helpu rhanddeiliaid i nodi gwendidau ein dinas a chefnogi cwmnïau i ehangu eu busnesau gyda digideiddio.

 Gobeithiwn y bydd y ganolfan yn meithrin talent yn Hong Kong yn y dyfodol i gefnogi potensial twf y ddinas glyfar. Am y rheswm hwn, cychwynnodd y ganolfan Academi Mindsphere i ddarparu hyfforddiant a chydweithio â'r Cyngor Hyfforddiant Galwedigaethol i helpu i ddiwallu anghenion y gweithlu ac annog cyfranogwyr yn y diwydiant hwn.

  Beth yw prif swyddogaethau'r ganolfan hon?

 Nod ein Canolfan Ddigidol Smart City yw cyd-greu ecosystem arloesi dinas glyfar mewn cydweithrediad â phartneriaid lleol fel darparwyr seilwaith, sefydliadau addysgol, a chychwynau. Nod y ganolfan yw gweithredu fel cysylltydd i rannu gwybodaeth am dechnolegau IoT datblygedig, annog sectorau i agor data ar gyfer cymwysiadau dinasoedd craff, cynhyrchu gwybodaeth ar gyfer golwg gyfannol o seilwaith y ddinas, ac archwilio cymwysiadau dinasoedd craff. Y nod yn y pen draw yw adeiladu dinas glyfar yn Hong Kong a gwella hyfywedd ac effeithlonrwydd ein dinas.

 Ym mha ranbarth ydych chi'n gweld y cynnydd mwyaf o ran digideiddio?

 Rydym yn gweld cynnydd yn y sectorau adeiladu, ynni a symudedd sy'n elwa fwyaf o ddigideiddio.

 Adeiladau yw'r prif ddefnyddwyr ynni yn y ddinas, gan ddefnyddio 90% o'r trydan yn Hong Kong. Mae potensial mawr i wella effeithlonrwydd ynni'r adeilad, lleihau ei effaith ar yr amgylchedd, a rheoli gofod mewnol yn ddeallus trwy dechnoleg ddeallus sy'n cael ei bweru'n gynyddol gan AI. Er enghraifft, mae ein system reoli «AI Chiller» yn darparu monitro cyflwr 24x7 o'r gwaith oeri, sy'n cynnig argymhellion ar unwaith i'r tîm cyfleusterau adeiladu i wneud y gorau o'u gweithrediadau yn barhaus. Enghraifft arall yw "adeiladau sy'n gallu siarad" sy'n cyfathrebu'n ddi-dor â'r system ynni i greu ecosystem sy'n ymateb i anghenion adeiladau a'u preswylwyr wrth sicrhau bod adnoddau ynni gwerthfawr y ddinas yn cael eu defnyddio ffordd effeithlon a deinamig.

 Mewn dinas boblog iawn fel Hong Kong, mae potensial mawr i gynyddu arloesiadau symudedd craff er mwyn galluogi profiad teithio di-dor i'w thrigolion. Mae arloesiadau yn V2X (bwyell cerbyd) yn galluogi cyfathrebu cyson rhwng cerbydau a seilwaith sy'n cefnogi cymwysiadau fel datrysiadau rheoli deallus i reoli sefyllfaoedd traffig cymhleth ar groesffyrdd trefol. Mae technolegau o'r fath, pan gânt eu gweithredu ar raddfa, hefyd yn allweddol i alluogi gweithrediad diogel a dibynadwy cerbydau ymreolaethol ledled y ddinas.

 Dywedwch wrthym am y cydweithrediad rhwng Bentley Systems a Siemens: Sut mae'r cydweithrediad hwn yn helpu'r sector seilwaith?

 Mae gan Siemens a Bentley Systems hanes o ategu eu portffolios priodol trwy drwydded dechnoleg ei gilydd i ddarparu datrysiadau ym maes ffatrïoedd digidol. Aeth y gynghrair ymlaen ymhellach yn 2016 i gyflawni cyfleoedd twf newydd yn y diwydiant a'r seilwaith trwy integreiddio modelau peirianneg ddigidol cyflenwol â mentrau buddsoddi ar y cyd. Gan ganolbwyntio ar efeilliaid digidol a sbarduno MindSphere, mae'r gynghrair yn defnyddio modelau peirianneg ddigidol ar gyfer gweithrediadau gweledol a pherfformiad asedau seilwaith cysylltiedig sy'n galluogi cymwysiadau datblygedig fel yr ateb “Efelychu fel Gwasanaeth” ar gyfer cylch bywyd asedau cyfan. Mae hyn yn lleihau costau cylch bywyd cyffredinol gan y gellir cyflawni optimeiddio mewn dylunio, gweithredu a gweithrediadau trwy efelychu ar y gefell ddigidol gyda gweithredu'n dechrau dim ond pan fydd yn cwrdd â'r holl ddisgwyliadau a manylebau. Mae'r Amgylchedd Data Cysylltiedig Hanfodol ar gyfer hyn yn darparu arloesedd digidol o'r dechrau i'r diwedd sy'n creu efeilliaid digidol cynhwysfawr a chywir o'r broses a'r ased ffisegol. Yn y cydweithrediad diweddaraf, lansiodd y ddwy ochr Plant View i Gysylltu, Cyd-destunoli, Dilysu a Delweddu Data Planhigion i greu gefell ddigidol fyw i ddefnyddwyr ddarganfod mewnwelediadau newydd. Yn Hong Kong, mae ein canol dinas ddigidol glyfar yn archwilio pynciau tebyg gyda Bentley i greu gwerth i gwsmeriaid a chyflymu trawsnewid y ddinas glyfar.

Beth ydych chi'n ei olygu gan Connected City Solutions?

 Mae Connected City Solutions (CCS) yn integreiddio Rhyngrwyd Pethau, cyfrifiadura cwmwl, a thechnolegau cysylltedd i gefnogi rheolaeth ddinas glyfar a galluogi cyfleustra cyhoeddus. Gyda data a gasglwyd gan synwyryddion a dyfeisiau clyfar wedi'u hintegreiddio a'u pweru gan MindSphere, mae datrysiadau dinas cysylltiedig yn symleiddio gweithrediadau dinas trwy alluogi cysylltedd IoT a chasglu a dadansoddi data dinas. Gall toreth synwyryddion IoT yn y ddinas ganiatáu casglu data amgylcheddol, gan gynnwys disgleirdeb amgylcheddol, traffig ar y ffyrdd, data amgylcheddol gan gynnwys tymheredd, lleithder, pwysau, sŵn, lefel y dirgryniad, a gronynnau crog. Gellir dadansoddi'r data a gasglwyd gyda deallusrwydd artiffisial i ddarparu gwybodaeth neu ragweld dyfodol ar gyfer heriau trefol amrywiol. Gall hyn gynhyrchu syniadau trawsnewidiol i gynllunwyr dinasoedd fynd i'r afael â heriau trefol fel diogelwch y cyhoedd, rheoli asedau, effeithlonrwydd ynni, a thagfeydd traffig.

 Sut mae Siemens yn helpu i adeiladu cymuned o ddatblygwyr dinasoedd craff trwy ganolbwyntio ar addysg?

 Sefydlwyd Cymuned Datblygwr Dinas Siemens Smart (SSCDC) ar Ionawr 24, 2019 fel estyniad o'n canolbwynt dinas smart digidol i harneisio ac ymestyn pŵer Mindsphere. Mae SSCDC yn ymgysylltu â phartneriaid busnes, arbenigwyr technoleg, busnesau bach a chanolig, a chychwyniadau mewn datblygu dinasoedd craff trwy rannu gwybodaeth, syniadau cydweithredu, rhwydweithio a chyfleoedd partneriaeth. Mae ganddo 4 amcan allweddol:

  • Addysg: Mae'n darparu hyfforddiant IoT datblygedig, gweithdai cydweithredu a seminarau sy'n canolbwyntio ar y farchnad i gefnogi talentau lleol, peirianwyr, y byd academaidd a CXO i ddatblygu datrysiadau digidol graddadwy.
  • Rhwydweithio: Adeiladu rhwydweithiau proffesiynol trwy ffurfio grwpiau diddordeb arbennig gyda busnesau cychwynnol, busnesau bach a chanolig a chwmnïau rhyngwladol gyda chyfleoedd i rwydweithio mewn cynadleddau amrywiol.
  • Cyd-greu: Leverage MindSphere fel platfform ar-lein ar gyfer cydweithredu â phobl o'r un anian i drawsnewid cysyniadau diwydiant yn gymwysiadau yn y byd go iawn.
  • Partneriaeth: cyfleoedd i atgyfeirio cychwyniadau a busnesau bach a chanolig posibl i'r rhwydwaith fyd-eang o fusnesau cychwynnol a chysylltiadau diwydiannol i arfogi aelodau â'r wybodaeth a'r buddsoddiadau i ehangu'r datrysiad gyda MindSphere.

 Mae'r gymuned hefyd yn meithrin ecosystem arloesi dynn i gwmnïau wrthsefyll yr aflonyddwch technolegol a ddaw yn sgil yr IoT, ehangu eu busnesau, a mynd i'r afael â heriau dybryd dinasoedd sy'n dod i'r amlwg. Mewn llai na blwyddyn, mae gan SSCDC fwy na 120 o aelodau gyda 13 o ddigwyddiadau cymunedol yn amrywio o weithdai IoT ymarferol i Ddiwrnod Datrysiad MindSphere, datgloi potensial IoT a chynhyrchu deialog ar gyfleoedd cyd-greu gwerth.  

 Unrhyw neges rydych chi am ei rhoi i'r diwydiant / defnyddwyr adeiladu.

Mae digideiddio yn dod â newidiadau aflonyddgar i lawer o ddiwydiannau a all fod yn fygythiad os cânt eu hanwybyddu, ond yn gyfle os caiff ei fabwysiadu. Yn y diwydiant adeiladu sy'n cael ei herio gan ddirywiad cynhyrchiant a chostau cynyddol, gall cylch bywyd cyfan prosiect elwa o ddigideiddio.

Er enghraifft, gall modelu gwybodaeth am adeilad efelychu adeilad fwy neu lai yn gorfforol, a dim ond ar ôl i'r rhithwir fodloni'r holl ddisgwyliadau a manylebau y mae'r gwaith adeiladu yn dechrau. Gellir gwella hyn gyda MindSphere, sy'n galluogi casglu, cydgrynhoi a dadansoddi data amser real trwy gydol y cylch adeiladu, gan agor mwy o gyfleoedd sy'n canolbwyntio ar efaill digidol o'r prosiect. Mae hyn hefyd yn galluogi integreiddio technolegau fel gweithgynhyrchu ychwanegion a all gynorthwyo i greu cydrannau adeiladu o'r efaill digidol i gyflymu'r broses o fabwysiadu adeilad integredig modiwlaidd (MiC) ar gyfer proses adeiladu fwy effeithlon.

Er mwyn trawsnewid y broses goruchwylio ac ardystio adeiladu, sydd ar bapur ar hyn o bryd, gall arloesi mewn technoleg blockchain alluogi rheoli a goruchwylio prosiectau digidol, gan sicrhau tryloywder, cyfanrwydd cofnodion, a gwella effeithlonrwydd. Mae digideiddio yn cyflwyno cyfleoedd pellgyrhaeddol ac yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn adeiladu, cydweithredu a gweithredu, gan wella cynhyrchiant adeiladu yn fawr a lleihau cost gyffredinol y prosiect, gan gynhyrchu buddion mesuradwy trwy gydol cylch bywyd yr adeilad. .

 A yw Siemens yn cydweithredu â chwmnïau eraill i adeiladu technolegau blaengar sy'n galluogi creu / cynnal dinasoedd craff?

Mae Siemens bob amser yn agored i weithio gyda chwmnïau eraill ac nid yw'n gyfyngedig i gwmnïau.

Mae Siemens wedi llofnodi memoranda dealltwriaeth ac wedi ffurfio sawl cynghrair yn Hong Kong i gyflymu datblygiad y ddinas glyfar, er enghraifft:

Consortiwm Dinas Smart (SCC) - Yn Cysylltu MindSphere â chymuned dinas glyfar Hong Kong i ddangos sut y gall MindSphere wasanaethu fel platfform IoT dinas.

Gorfforaeth Parciau Gwyddoniaeth a Thechnoleg Hong Kong (HKSTP): Cydweithrediad prydlon wrth ddatblygu datrysiadau dinas craff gydag IoT a dadansoddeg data

CLP: Datblygu prosiectau peilot ar gyfer y grid pŵer, dinas glyfar, cynhyrchu pŵer a seiberddiogelwch.

MTR: Creu datrysiadau digidol i wneud y gorau o weithrediadau rheilffyrdd trwy ddadansoddeg

VTC: Meithrin talentau’r genhedlaeth nesaf i sicrhau cynaliadwyedd yr ecosystem arloesol a dod â syniadau newydd ar gyfer arloesiadau yn y dyfodol.

Ym mis Ionawr eleni, cymerodd Siemens ran hefyd yn Rhaglen Scalerater GreaterBayX, menter ar y cyd â busnesau cychwynnol a chorfforaethau blaenllaw fel Greater Bay Ventures, HSBC, a Microsoft i helpu graddwyr i wireddu eu gweledigaeth ddinas glyfar a manteisio ar gyfleoedd tyfu yn yr ardal bae fwyaf gyda'n gwybodaeth parth.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.