Dim mwy o fannau dall â swyddogaethau Mosaig

Heb amheuaeth, yr achos gorau wrth weithio gyda delweddau lloeren yw dod o hyd i'r delweddau mwyaf priodol ar gyfer achos defnyddio, dyweder, Sentinel-2 neu Landsat-8, sy'n cwmpasu eich maes diddordeb yn ddibynadwy (AOI); felly, mae'n caniatáu cael data cywir a gwerthfawr yn gyflym o ganlyniad i'r prosesu. 

Weithiau, gall rhai rhannau o'ch AOI, yn enwedig mewn AOIs mawr sy'n gorchuddio sawl golygfa, yn ogystal ag AOIs sydd wedi'u lleoli ger neu ar gyrion y golygfeydd, aros y tu hwnt i ffiniau'r ardal bresennol. Gall y problemau hyn o ymuno â delweddau crynhoi arwain at ddadansoddiad rhannol a cholli gwybodaeth werthfawr.

Mosaic ei eni i ddatrys problemau undeb delweddau 

Dyluniwyd mosaig o'r dechrau fel swyddogaeth hawdd ei defnyddio sy'n eich galluogi i gyfuno, uno a delweddu golygfeydd wedi'u grwpio o synhwyrydd, i mewn i ddelwedd, ar gyfer AOI penodol a'r ffrâm amser data ofynnol.

Mae'r holl olygfeydd sydd ar gael ar gyfer y dyddiad gofynnol wedi'u cyfuno ac mae'r AOI wedi'i gwmpasu ar 100%.

Mae'r datrysiad mor syml ac effeithiol fel ei fod yn hynod o syndod nad yw wedi'i wneud o'r blaen.

Hanfodion mosaig ar gael mewn offer GIS

Mae dulliau amrywiol I greu eich Mosaig eich hun, gallwch ddewis y mwyaf addas ar gyfer eich anghenion yn gyflym.

 • Sylw byd-eang mosaig

 • Mae mosaig yn cael ei gyfuno o'r holl docynnau lloeren y dydd.

 • Mae brithwaith wedi'i greu yn union o fewn y maes diddordeb sefydledig (AOI). 

Sut mae Mosaic yn gweithio yn LandViewer?

LandViewer (LV), yn ei dro, yn cynnig cyfuniad o ddulliau, hynny yw, mae'r defnyddiwr yn llunio'r AOI. Yna mae'r system yn lapio'r AOI mewn bocs y geometreg benodol a amlinellir o amgylch yr AOI, yn ôl y bydd y delweddau'n cael eu rendro. Er enghraifft, yn achos bod AOI yn gylchol, bydd y brithwaith yn cael ei gynrychioli yn y sgwâr a amlinellir.

Yn dibynnu ar y ffordd y mae'r AOI wedi'i sefydlu, bydd y defnyddiwr yn cael un o'r canlyniadau canlynol:

 • Os byddwch chi'n gollwng marciwr ar y map, bydd y feddalwedd yn cynhyrchu rhestr o olygfeydd unigol, yn union fel y gwnaethoch o'r blaen. 
 • Os ydych chi'n tynnu AOI mawr neu AOI sydd wedi'i leoli ar ymyl dwy olygfa neu fwy, bydd Mosaic yn cael ei gwblhau yn y canlyniadau chwilio

Yr unig amod i lansio Mosaig yw AOI

Ar ôl i chi lunio'r AOI gan gwmpasu sawl golygfa, hidlo'r cymylogrwydd a gosod ongl ddymunol yr haul, mae'r system yn arddangos y canlyniadau chwilio Mosaig gyda rhagolwg a gynhyrchir yn unol â'r paramedrau a osodir yn awtomatig. Nodir nifer y golygfeydd yn Mosaic ar y cardiau rhagolwg.

Galluoedd mosaig allweddol

Rydym wedi cyrraedd y pwynt pwysicaf. Beth arall allwn ni ei wneud gyda Mosaig? Ar ôl i ni weld Mosaig ar y map, gallwn barhau â'r opsiynau canlynol:

Prosesu Porwr:

 • Cymhwyso mynegeion a chyfuniadau o fandiau, yn ddiofyn ac yn arferiad.
 • Gosod disgleirdeb a chyferbyniad ymestyn.

Dadansoddiad porwr (yn dod yn fuan)

 • Monitro a mesur sut mae priodweddau ardal benodol wedi newid rhwng dau gyfnod neu fwy gyda'r swyddogaeth Canfod Newid.
 • Yn perfformio rheolaeth parth effeithiol yn ôl yr ystodau gwerth mynegai, gan ddefnyddio swyddogaeth Clystyru.

 • Gwiriwch ddeinameg twf llystyfiant ar gyfer eich maes diddordeb (AOI) dros gyfnod hir o amser gyda'r opsiynau Cyfres Amser

 • Creu straeon GIF neu fideo deniadol a rhannu eich data â defnyddwyr eraill ar-lein gydag animeiddiad Amser i ben.

Dadlwythwch yr opsiynau sydd ar gael ar LandViewer 

Gellir cymhwyso tri math o lawrlwythiad i Fosaig, sef Gweledol, Dadansoddeg neu Fynegai, yn dibynnu ar ofynion y defnyddiwr.

Sylwch: mae'r defnyddiwr yn dewis y math o lawrlwythiad «Mosaig» neu «Darnau mewn swmp». Mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau opsiwn hyn yn gorwedd yn y data terfynol a fydd yn cael ei gyflwyno i'r defnyddiwr: mae'r system yn lawrlwytho'r golygfeydd unedig gyda'r opsiwn lawrlwytho "Mosaig"; Mae'r system yn lawrlwytho darnau o olygfeydd fel rhestr os yw'r paramedr «Darnau torfol» yn cael ei ddewis.

Gweledol: rhag ofn i chi ddewis y math Gweledol, bydd y data sy'n deillio o hyn yn cael ei gyflwyno mewn fformatau ffeiliau JPEG, KMZ a GeoTIFF sy'n cynnwys y golygfeydd unedig (er enghraifft, yr holl olygfeydd sy'n dod o fewn yr AOI ac nad ydyn nhw'n croesi).

Dadansoddeg: canlyniad y lawrlwythiad gyda Dadansoddeg bydd y ffeil a ddewiswyd yn ffeil o'r bandiau unedig, heb fetadata (er enghraifft [GeoTiff1: B02, GeoTiff2: B03, GeoTiff3: B04, GeoTiff4: B05.]).

Gyda'r math o Mynegai, bydd y data sy'n deillio o'r brithwaith yn cael ei gyflwyno fel ffeil TIFF

Mynegai: Sylwch ar yr opsiwn "Llwytho i Lawr yn ôl cnwd". Mae tocio brithwaith yn cael ei wneud yn unol â pharamedrau'r defnyddiwr, hynny yw, y geometreg bocs a bennir gan y defnyddiwr. Mewn sefyllfaoedd lle nad yw paramedrau clipio wedi'u gosod, mae'r holl olygfeydd yn cael eu lawrlwytho'n llwyr.

Mosaig yn ymarferol

Defnyddiwch Achos 1: Monitro Datblygu Adeiladu, Dubai.

Objetivo: canfod cynnydd yn natblygiad adeiladu ardal o ddiddordeb mawr (AOI)

Y gynulleidfa darged: pob cwmni yn y diwydiant adeiladu

Problem: Sefydlodd neu lwythodd y defnyddiwr y maes diddordeb a dewis y ddelwedd a dynnwyd ar Orffennaf 19 o 2019. Mae'r screenshot yn dangos yn glir nad yw'r ddelwedd unigol yn cwmpasu'r maes diddordeb cyfan.

Ateb: Yn yr achos hwn, rhaid i'r defnyddiwr ddewis cerdyn rhagolwg gyda nifer briodol o olygfeydd sy'n cynnwys ei AOI yn llwyr, o'r canlyniadau chwilio a gynhyrchir, a chlicio ar yr elfen "Mosaig".

Casgliad: Mae mosaig yn caniatáu monitro ardaloedd mawr.

Yn flaenorol, roedd monitro ardaloedd mawr yn ei gwneud yn ofynnol i'r defnyddiwr newid rhwng golygfeydd a'u huno â llaw. Roedd y broses hon yn eithaf anghyfforddus a chymerodd amser hir. O hyn ymlaen, mae popeth yn gyflym ac yn hawdd: ffurfweddu eich AOI a bydd LandViewer yn rheoli'r gweddill i chi yn awtomatig. 

Achos defnyddio 2: Monitro tân yn California

Objetivo: Diffiniwch yr ardal sydd wedi'i difrodi, hynny yw, cymhwyswch fynegai NBR a dadlwythwch yr olygfa Fosaig.

Disgrifiad: Ym mis Tachwedd o 2018, fe wnaeth tân enfawr gynnau yng Nghaliffornia, gan ladd o leiaf bobl 85. Dinistriwyd bron i bedair mil ar ddeg o dai (14,000), a chollwyd oddeutu cant pymtheg mil (115,000) hectar o goedwig. Galwodd awdurdodau lleol ef y tân mwyaf yn hanes y wladwriaeth. Nid yw'r sylw hwn yn syndod, er gwaethaf y ffaith bod mwy na chan mil (100,000) hectar hefyd wedi'u colli yn y flwyddyn flaenorol.

Defnyddiodd awdurdodau lleol California oddeutu pum mil o ddiffoddwyr tân i ddiffodd y tân, a phrin y llwyddodd i gadw i fyny â'r tân, a ymledodd ar gyflymder o 130 cilomedr yr awr mewn rhai ardaloedd.

Ateb: Er mwyn pennu'r difrod i'r rhanbarthau yr effeithir arnynt, mae angen cymharu brithwaith cyn ac ar ôl trychineb â'r mynegai NBR cymhwysol.

Cam 1: tynnu neu lwytho'r AOI o'ch maes diddordeb a gosod dyddiad cyn trychineb.

Delwedd cyn trychineb 1: Canlyniad cynrychioli brithwaith ar gyfer cyfanswm yr ardal o ddiddordeb (AOI).

cam 2: Dewiswch y cerdyn rhagolwg gyda Mosaic, ewch i'r tab "Cyfuniadau band", yna dewiswch y mynegai NDR. Yn y cam hwn, mae'r system yn arddangos y gwerthoedd mynegai wedi'u cyfrifo, wedi'u hamlygu mewn gwyrdd oren. Nesaf, parhewch â'r tab «Lawrlwytho» a dewiswch yr ardal lle mae angen y data perthnasol y gofynnwyd amdano.

Delwedd 2: mae'r olygfa gyda mynegai NBR yn dangos y sefyllfa yn ystod y tân.

Cam 3: Dewiswch y ddelwedd ôl-drychineb ar gyfer yr un maes diddordeb (AOI).

Delwedd cyn trychineb 3: canlyniad cynrychioli Mosaig ar gyfer yr holl faes diddordeb (AOI).

Cam 4: Caffael canlyniadau lawrlwytho Mosaig gan ddefnyddio'r mynegai NBR, gan ddilyn yr un algorithmau a geir yng ngham 3.

Delwedd canlyniad 4: mae'r olygfa ar ôl trychineb yn dangos yr ardal yr effeithiwyd arni ac yn delweddu'r difrod.

Canlyniad:  Dangosir yr ardaloedd yr effeithir arnynt mewn coch. Trwy gymharu'r delweddau cyn ac ar ôl y drychineb â gwerthoedd mynegai NBR, gallwn asesu'r difrod.

Gadewch i Mosaic wneud y gwaith i chi

I gloi, mae Mosaic yn cynnig ateb unigryw i gaffael delwedd sy'n cwmpasu'ch maes diddordeb yn llwyr, waeth beth yw ei faint, gyda'r canlyniadau gorau. Mae mosaig yn caniatáu cyfuniad o ddelweddau lloeren dyddiol a gafwyd o synhwyrydd ar gyfer lleoliad sefydledig, mynegeion a bennwyd ymlaen llaw neu wedi'u haddasu ar y hedfan, a'r posibilrwydd o lawrlwytho'r golygfeydd i'w dadansoddi'n ddiweddarach. Ffarwelio â dewis â llaw, newid delwedd, lleoedd gwag ac ymuno â delwedd â llaw, am byth.

I gael gwybodaeth fanwl am Mosaic, gweler canllaw defnyddiwr LandViewer neu anfonwch e-bost atom yn support@eos.com

Un Ymateb i "Dim mwy o barthau dall â nodweddion Mosaig"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.