Deg prif reswm dros wneud data tiriogaethol yn hysbys

 

Mewn erthygl ddiddorol gan Cadasta, mae Noel yn dweud wrthym, er bod mwy nag arweinwyr byd 1,000 mewn hawliau tiriogaethol, wedi cyfarfod yn Washington DC yng nghanol y llynedd ar gyfer y Cynhadledd Flynyddol Tiriogaeth a Thlodi Banc y Byd, y disgwyliad sy'n bodoli ynglŷn â pholisïau o ran casglu data i fesur cynnydd byd-eang tuag at ddogfennaeth a chryfhau hawliau tiriogaethol i bawb, menywod a dynion.

Mae'n hanfodol i ni gydnabod a thrafod hefyd botensial enfawr yr un data hwn, pan gânt eu gwneud yn gyhoeddus ac yn hygyrch, i rymuso cymunedau.

Pan fydd llywodraethau yn cyhoeddi eu data ar ddefnydd tir, gan gynnwys hawliau a chonsesiynau, gall cadwraethwyr a chymunedau brodorol weld pa diroedd sy'n cael eu diogelu a pha diroedd sydd dan fygythiad. Gall ffermwyr ennill hyder trwy weld eu hawliau wedi'u dogfennu. Gall banciau gadarnhau pwy sydd wedi dogfennu hawliau a rhoi benthyciadau i gefnogi prynu hadau a gwrteithiau o ansawdd gwell. A gall asiantau estyn amaethyddol nodi a chefnogi defnydd cynaliadwy o'u tir gan ffermwyr bach a chymunedau brodorol.

Ar hyn o bryd, nid ydym yn bell o'r amcan hwn. Mae hawliau 70 y cant o dir mewn economïau sy'n datblygu yn parhau heb eu dogfennu. Mae dogfennau ar hawliau tir ac adnoddau yn aml wedi dyddio neu'n anghywir. Yn hollbwysig, anaml y bydd y cofnodion hyn ar gael i'r cyhoedd. Yn wir, yn ôl y Adroddiad Baromedr y Data sydd ar gael, mae data sy'n ymwneud â thir ymysg y data sy'n gosod y lleiaf tebygol o fod ar gael i'r cyhoedd. Mae'r adroddiad yn honni bod y data tiriogaethol,

"Anaml y mae ar gael ar-lein, yn anodd dod o hyd iddo pan fyddant ar gael ac, yn aml, tu ôl i waliau talu."

Mae'r "Waliau Talu" fel y'i gelwir yn cyfyngu ar nifer y busnesau sy'n gallu adeiladu gwasanaethau yn seiliedig ar wybodaeth. Ac mae'n atgyfnerthu status quo y rhai sydd â phŵer sy'n deillio o fynediad at wybodaeth a chan y rhai nad ydynt.

Wrth i lywodraethau blaengar a'r gymuned ddatblygu rhyngwladol ddefnyddio technolegau arloesol newydd i gofnodi a chryfhau hawliau tir, dylent ddadansoddi a gwerthuso, ar ddechrau eu gweithgareddau, fanteision a risgiau agor llawer neu hyn oll. gwybodaeth i'r cyhoedd.

Rydym yn cydnabod na ellir seilio arferion gorau ar brotocolau mewn economïau datblygedig yn unig. Gall rhyddhau enw perchennog mewn gwlad hynod ddatblygedig a gweddol deg helpu i atal llygredd. Ond gall datgelu'r un wybodaeth mewn gwlad â dogfennaeth o dir llai ffurfiol neu â chyfraddau anghydraddoldeb uchel arwain at waredu neu ddadleoli cymunedau bregus.

Wedi dweud hynny, ni ellir diystyru agor y cyfan neu ran o'r data i'r cyhoedd ar unwaith oherwydd ystyrir ei fod yn rhy beryglus.

Mae yna resymau cymhellol i agor cofnodion tir, fel y bo'n briodol, i'r cyhoedd. Mae'r ffeithlun a ddangosir isod yn dangos deg rheswm:

  • Cynyddu ffyniant a datblygiad
  • Lleihau'r llygredd sy'n digwydd wrth gyflawni gweithdrefnau
  • Cynyddu refeniw treth
  • Osgoi lladrad
  • Cryfhau'r ymateb i drychinebau
  • Cynyddu iechyd y boblogaeth
  • Yn hyrwyddo cadwraeth yr amgylchedd
  • Yn cefnogi rheolaeth gynaliadwy
  • Cynyddu effeithlonrwydd
  • Gwella diogelwch y cyhoedd

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.