Gweithredu LADM gan ddefnyddio INTERLIS - Colombia

Yn ystod trydydd wythnos Mehefin, dysgodd 2016 y Cwrs INTERLIS, a welwyd fel iaith ac offeryniaeth i hwyluso gweithrediad y Model Parth Gweinyddu Tir (LADM) yn amgylchedd gweinyddu tir Colombia.

Datblygwyd y cwrs mewn dau gam, un ar lefel sylfaenol / damcaniaethol gyda grŵp mawr o wahanol sefydliadau sy'n ymwneud â rheoli tir, gan geisio deall beth yw INTERLIS, defnyddio cymwysiadau a ddatblygwyd, sut y gellir ei ddefnyddio a chanlyniadau ei gais yn Gweinyddu Tir mewn gwledydd Canolog / Dwyrain Ewrop; Mae ail ddiwrnod y cwrs yn fwy ymarferol gyda thîm llai o arbenigwyr thematig, sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y gwaith o adeiladu'r model LADM yn Colombia.

Her ddiddorol, gan ystyried mai hwylusydd y Cwrs yw Michael Germann, dim ond un o siaradwyr y LADM yn seiliedig ar INTERLIS mewn digwyddiad FIG diweddar, ynghyd â Jürg Kaufmann, Daniel Steudler, Christiaan Lemmen, Peter Van Oosterom a Kees de Zeeuw. A dwi'n dweud her, oherwydd mae gan gymeriadau'r lefel hon gyfyngiadau yn aml wrth ddatgelu pynciau yn ysmygu cyn cyhoeddwyr cyffredin o gyd-destun America Ladin.

Beth yw INTERLIS

Mae'n iaith amlinellol cysyniadol (Iaith Gynllun Cysyniadol - CSL), a ddefnyddir ar gyfer disgrifio modelau, er y gellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw system, mae'n arbenigo mewn modelau geosodol, gan ei fod yn cynnwys sawl math o geometregau. Dylid nodi nad INTERLIS yw meddalwedd, ond iaith niwtral yn annibynnol ar lwyfannau, sydd hefyd yn cynnwys fformat trosglwyddo data sy'n deillio'n uniongyrchol o'r model; Nid yw INTERLIS yn iaith raglennu naill ai, er bod ganddi ei chystrawen ei hun i ddisgrifio modelau yn gywir, gan gynnwys y diffiniad o gyfyngiadau (cyfyngiadau).

LADM INTERLIS COLOMBIA

Mae'r fformat trosglwyddo data yn y ITF (INTERLIS-1) neu XTF (INTERLIS-2, XML) deilliadol, fel y crybwyllwyd eisoes, mae'r model data gan reolau safonol. Yr isadran gaeth rhwng modelu a throsglwyddo (dull sy'n cael ei yrru gan fodel) yn ddiddorol iawn, gan ei bod yn ddwfn yn rhoi teilyngdod i'r ysmygu LADM, unwaith y bydd y cwestiwn ar unwaith wedi'i modelu A beth uffern ydw i'n ei wneud nawr?

Mae trallwysiad INTERLIS bron yn y blynyddoedd 30, pan fydd y Swistir, yn 1989, yn dechrau defnyddio cyfrifiaduron dan ddulliau modern. Er eu bod wedi defnyddio'r cyfrifiadur ar gyfer cadastre ers y blynyddoedd 70, drwy'r Prosiect o'r enw RAV (Diwygio'r Cadastre Swyddogol), cynigiwyd cynnig gyda syniad canolog yn seiliedig ar y rhyddid i ddefnyddio'r dulliau ar gyfer gwaith stent. Mae'n amlwg bod cyflwyno'r egwyddor hon yn awgrymu bod angen cael ateb annibynnol o lwyfannau ar gyfer disgrifio a storio data, a dyna sut y cafodd INTERLIS-1 ei eni yn 1989. Mae ei athroniaeth genedigaeth yn werthfawr, gyda'r praesept o "ryddid i ddefnyddio dulliau", oherwydd ei fod yn hyrwyddo y gall pob bwrdeistref, adran, rhanbarth daearyddol neu endid sefydliadol ddefnyddio'r offeryn sy'n gweddu iddynt, gydag ymrwymiad o'r fath i INTERLIS gellir ei gymryd cyfanswm y gallu i ryngweithredu Roedd y peilot ar ddechrau'r nawdegau, yn 1993 cyhoeddwyd y model stentaidd swyddogol cyntaf; diddorol os ystyriwn fod 1994 wedi dechrau menter 2014 Cadastre a gyhoeddwyd yn derfynol yn 1998.LADM INTERLIS COLOMBIA

Ar ôl y lansiad y model stentaidd swyddogol cyntaf, mae datblygiadau o'r offer cyntaf fel Crynhoydd gyfer gwirio cystrawen gywir o fodelau, Cyfieithydd i basio data o un model i un arall, ac XTF Checker i ddilysu'r data yn erbyn y model; Datblygwyd INTERLIS-1998 rhwng 2006 a 2 ac ar gyfer y flwyddyn honno cyhoeddir y Trwyddedwr gyda thrwydded am ddim. Am 2007 INTERLIS yn dod yn safon genedlaethol yn y Swistir ac 2014 mae eisoes 160 modelau o'r SDI cenedlaethol, a ddisgrifir yn y safon, a oedd ymhlith eraill creu sail ar gyfer lansio'r Cyfyngiadau Gofrestrfa Tir newydd Gyfraith Gyhoeddus ar Eiddo , gwireddu'r Cadarnre 2014.

Fel casgliad rhagarweiniol, nid INTERLIS yw iaith raglennu, ond yn hytrach yn iaith disgrifio a throsglwyddo data. Er ei fod wedi'i ysgrifennu yn UML, mae ganddi fathau eraill o ddata megis trosglwyddo a diweddaru data sydd eisoes yn eu hunain.

Manteision INTERLIS

Y brif fantais yw "rhyddid dulliau". Mae'n bwysig cefnogi cysyniadau Cadastral 2014, yn enwedig o ran ymdrin ag annibyniaeth thematig gyda modelau yn ôl pwnc ond o fewn yr un system gyfeirio; yn ogystal â'i hyblygrwydd i greu modelau data yn gyffredinol, er y byddai angen gweld a yw'n edrych fel cyllell Byddin y Swistir ar gyfer modelu.

Mae'n hawdd ei ddeall gan arbenigwyr TG yn ogystal ag arbenigwyr yn y maes gweinyddu tir. Deallir bod y cystrawen a'r rheolau yn deillio o'r fformat trosglwyddo, gellir ei brosesu a'i ddilysu gan raglenni cyfrifiadurol.

Mae manteision eraill yn tybio y gellir ei weithredu'n rhwydd, er ar ôl gweld tudalennau llawlyfr 160 ... rhaid i mi gyfaddef ei bod yn cymryd ymdrech o wythnos o leiaf i weld enghreifftiau a cheisio eu hadeiladu. Wrth gwrs, mae cael model a adeiladwyd gyda olygydd UML ac yna creu cod ar gyfer cais neu fodel ffisegol y gronfa ddata yn sicr yn y blaen ... os yw wedi ei wneud yn dda, wrth gwrs.

Mae'r llawlyfr yn Almaeneg, Ffrangeg a Saesneg. Gyda'r fantais, wrth fabwysiadu Colombia, ymdrechwyd i gael fersiwn yn Sbaeneg bod y ffordd yn y broses o wella; Gobeithiwn yn fuan bydd ar gael i'w lawrlwytho www.interlis.ch.

Gwahaniaethau rhwng INTERLIS-1, INTERLIS-2 ac ieithoedd eraill

Mae'r fersiwn 2 o INTERLIS yn canolbwyntio ar wrthrych, yn fwy hyblyg ac yn cefnogi dosbarthiadau mwy cymhleth; mae'n gydnaws â'r fersiwn 1 ac mae eisoes yn cefnogi estyniadau, cyfyngiadau cymhleth a throsglwyddo trwy XML.

O'i gymharu â phrotocolau ac ieithoedd eraill, mae INTERLIS yn fwy cywir na'r UML syml, er bod popeth yn seiliedig ar yr iaith hon. Ar ben hynny, mae'n fwy penodol yn y maes daearyddol oherwydd bod gwahanol fathau o wrthrychau yn cael eu cynnwys (pwyntiau, llinellau, arcs, ardaloedd ac arwynebau). O'i gymharu â GML hwyluso transactionality nad yw ar y LADM a'r rhai sydd wedi ceisio anfon gwasanaethau WFS ddefnyddio GML cyfyngu deall. Mae INTERLIS bellach yn rhan o'r llyfrgell OGR / GDAL (2.0) a gellir gweld ffeiliau XTF gan ddefnyddio QGIS. Mae offer Ffynhonnell Agored eraill yn caniatáu i gynhyrchu sgema cronfa ddata yn PostgreSQL / PostGIS, y mewnforio data i'r sgema honno a'i allforio i ffeil XTF (ili2pg). Ac wrth gwrs mae yna lawer o geisiadau perchnogol ar gyfer y rhai mawr, GEONIS ar gyfer ArcGIS yn seiliedig ar FME, GeosPro for Geomedia, INTERLIS ar gyfer AutoCAD Map3D.

LADM INTERLIS COLOMBIA

Fel y crybwyllwyd o'r blaen, ar gyfer defnyddio INTERLIS mae yna rai ceisiadau trwyddedu rhyddwedd pwysig ar gyfer modelu a dilysu data yn y safon, megis y Compiler, yr UML Editor a'r Checker.

Mae'r Crynhoydd INTERLIS yn gwasanaethu i ddilysu cystrawen model, y Gwiriwr INTERLIS i ddilysu cydweddoldeb ffeil ddata ynghylch model disgrifiadol, felly i ddefnydd yn gofyn am fodel (estyniad .ili) a throsglwyddo ffeiliau ( .itf o.xtf); mae hefyd yn gofyn am redeg y ffeil estyniad .cfg ar gyfer y nodweddion ffurfweddu (lle mae'r gofynion ar gyfer cydymffurfiad lleiaf â'r model yn cael eu diffinio). Mae'r Golygydd UML yn cael ei weithredu trwy'r umleditor.jar, gan ganiatáu i olygu'r sgipiau INTERLIS ar ffurf weledol. Am nawr, dim ond mewn Ffrangeg ac Almaeneg ydyw. Mae'r GUI ychydig yn gyntefig o'i gymharu â VisualParadigm neu Architect Enterprise, ond mae'n ddefnyddiol ar gyfer agweddau sylfaenol - a'r peth gorau yw ei fod yn creu cod y model gyda'r cystrawen gywir.

Methodoleg y Cais

Cyflawnodd y Cwrs y genhadaeth i ddechrau “ni ddylai'r geomateg fod yn ofni modelau”, sy'n awgrymu bod yn rhaid i ni ddarllen. Ar yr ail ddiwrnod, buom yn gweithio i ddiffinio'r pynciau; yn achos proffil Swistir y LADM,

Defnyddir y themâu:

 • -Catastro
 • - Gorchudd y pridd
 • -Puniau Rheoli
 • Gwefannau iechydol

Yn achos y Model Colombiaidd, gwnaed cyfwerth platanedig, gyda'r themâu canlynol:

 • -Catastro
 • -Register
 • -Ordenamiento Tiriogaethol
 • ac ati

Yna diffiniwyd eu pynciau:

 • -Catastro Gwrthrychau:
 • -Pwynt Rheoli
 • -Predio (Yn cynnwys tir ac adeiladu)
 • -Cyfyngiadau gweinyddol
 • -Gategori categori
 • - Parthau corfforol cyfansawdd
 • -Cylchoedd economaidd
 • -Etc.

Yn olaf, gorchmynnwyd rhai rheolau'r Model LADM cyfredol, er enghraifft, os bydd rhagosodiadau yn cael eu dileu, os bydd y dosbarthiadau yn y lluosog ... ac ati. Awgrymir bod y Pynciau mewn Pluol, tra bod y dosbarthiadau yn unigol. Felly, yn barod ar y hedfan, aeth y model fel hyn:

TESTUN Control_Points =

Rheoli END_points;

TESTUN Predios =

! Pwynt Terfyn

! Tir, Adeiladu, ...

DIWEDD;

CYFNOD TESTUN =

! Is-adran Weinyddol

! Terfyn Rhanbarth yr ardal

DIWEDD;

Yna maen nhw wedi eu dadgyfuno mathau, isipiau a rheolau; Mae'n ymddangos yn gymhleth, ond nid yw'n. Gyda'r amrywiad y mae gan y model Colombiaidd ei nodweddion, mewn dau ddiwrnod bu'n bosib adeiladu model INTERLIS y LADM a adeiladwyd ym mis Mawrth. Yn bendant, rydym yn mynd ymhellach i Americawyr Ladin, yn ogystal, oherwydd bod yr holl feysydd, mathau a subtypes wedi'u cynnwys yn y model INTERLIS; pethau sydd efallai'n cael eu dadgyfuno dros amser. Gweler pa mor syml yw'r model Iseldiroedd yw:

!! --------------------
!!
!! Modelwyd proffil gwlad LADM ISO 19152 NL gyda INTERLIS 2
!!
!! --------------------
!! adolygiad hanes
!! --------------------
!!
!! 03.02.2014 / mg: fersiwn gychwynnol
!! 17.11.2014 / mg: rhai cywiriadau cystrawen
!!
!! --------------------
!!
!! (c) Rheoli Tir Swistir (www.swisslm.ch)
!!
!! --------------------

INTERLIS 2.3;

MODEL CONTRACTED LADM_NL (en)

YN «http://www.swisslm.ch/models»
FERSIWN «2014-02-03» =

ADRODDIADAU ISO_Base ANHWYSOL;
EFFEITHIAU ANGHYMFFURFIO ISO19107;
EFFEITHIAU ANGHYMFFURFIO ISO19111;
EFFEITHIAU ANGHYMFFURFIO ISO19115;
EFFEITHIAU ANGHYMFFURFIO ISO19156;
ADRODDIADAU LADM_Base ANHWYSOL;
ADRODDIADAU LADM ANHWYSOL;

DOMAIN
STRWYTHUR UnknownValueType =
DIWEDD UnknownValueType;

DOSBARTH NL_SpatialUnit (ABSTRACT) YN YMWELIADAU LADM.Spatial_Unit.LA_SpatialUnit =
dimensiwn (ALLWEDDAR): LADM.Spatial_Unit.LA_DimensionType;
LandConsolidationInterest: RHESTR {0..5} O UnknownValueType;
prynu Pris: Arian;
cyfaint (ALLWEDDAR): LADM.Spatial_Unit.LA_VolumeValue;
END NL_SpatialUnit;

TESTUN LADM_NL =

DOSBARTH NL_Party YN YMWELIADAU LADM.Party.LA_Party =
enw (EITHRIEDIG): Nodweddion;
rôl (ARESTYN): LADM.Party.LA_PartyRoleType;
END NL_Party;

DOSBARTH NL_AdminSourceDocument EXTENDS LADM.Administrative.LA_AdministrativeSource =
hawliad: Arian;
prynu Pris: Arian;
END NL_AdminSourceDocument;

DOSBARTH NL_RRR (ABSTRACT) YN YMWELIADAU LADM.Administrative.LA_AdministrativeSource =
disgrifiad: Nodweddion;
END NL_RRR;

DOSBARTH NL_BAUnit YN YMWELIADAU LADM.Administrative.LA_BAUnit =
enw (EITHRIEDIG): Nodweddion;
END NL_BAUnit;

DOSBARTH NL_RealRight EXTENDS NL_RRR =
mathDalwir: (arall);
typeSold: (arall);
DIWEDD NL_RealRight;

DATGANIAD DOSBARTH NL_RRR =
DIWEDD NL_Restrigiad;

DOSBARTH NL_Mortgage YN YMWELIADAU LADM.Administrative.LA_Mortgage =
disgrifiad (ARESTYN): Nodweddion;
NL_Mortgage DIWEDD;

DOSBARTH NL_Parcel YN YMWELIADAU NL_SpatialUnit =
END NL_Parcel;

ARCHWILIADAU NL_BuildingUnit DOSBARTH NL_SpatialUnit =
END NL_BuildingUnit;

DOSBARTH NL_Network EXTENDS LADM.Spatial_Unit.LA_LegalSpaceUtiliyNetwork =
dimensiwn (ALLWEDDAR): LADM.Spatial_Unit.LA_DimensionType;
LandConsolidationInterest: RHESTR {0..5} O Nodweddion Cyfranogaethol;
Ac felly'n gyson nes i chi chwilio am y DIWEDD LADM_NL
LADM INTERLIS COLOMBIA

Ewch i mewn rhyngwladoli INTERLIS yng nghyd-destun America Ladin, mae'n ymddangos yn her ddiddorol Agustin Codazzi Sefydliad a sefydliadau eraill sy'n gysylltiedig â'r Gweinyddu Tir yn Colombia, nid yn unig ar gyfer y gefnogaeth ei hun yn cynrychioli'r Cydweithredu Swistir ond mae'r pwysau penodol y sefydliad sefydliadol yng nghyd-destun De America. Rwy'n meddwl yn mabwysiadu da ac ymestyn y model ym meysydd stentiau, gan gysylltu â'r Gofrestrfa Eiddo, Rheoli Tir a'r gwledydd Colombia ffocws Seilwaith Data Gofodol yn edrych y tu hwnt i'r côn deheuol.

INTERLIS caniatáu gymharol hawdd wrth weithredu'r Tir Model Parth Gweinyddu (ISO 19152), o leiaf o ran gallu i ryngweithredu, yn enwedig gan ei fod yn byrhau braidd llwybr mabwysiadu ffeiliau GML fel fformatau cyfnewid, offer tynnu gwirio , trosglwyddo a dilysu. Mae'n rhaid i chi ddychmygu potensial, o ystyried bod Colombia gyda'i deddfwriaeth newydd i ddechrau ysgubiad o stentiau amlbwrpas, lle mae'n ofynnol i offer ar gyfer rheoli ansawdd y data ddau gwmni preifat a gweithwyr proffesiynol ardystiedig a thua 1.100 bwrdeistrefi byddant yn mynd ati'n raddol i feirniadu cylchred o ddirprwyo pwerau gan y Cadastre IGAC neu endidau datganoledig ... y mae INTERLIS yn hynod weithredol iddynt.

imageAc yn fyr, mae'n rhaid i geomateg ddysgu deall modelau, os na, GML, UML, LADM a bydd yr acronymau hyn yn edrych fel rhaglenwyr.

http://www.interlis.ch/index_e.htminterlis geofumated

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.