Gweithredu LADM gan ddefnyddio INTERLIS - Colombia

Yn ystod trydydd wythnos Mehefin, dysgodd 2016 y Cwrs INTERLIS, a welwyd fel iaith ac offeryniaeth i hwyluso gweithrediad y Model Parth Gweinyddu Tir (LADM) yn amgylchedd gweinyddu tir Colombia.

Datblygwyd y cwrs mewn dau gam, un ar lefel sylfaenol / damcaniaethol gyda grŵp mawr o wahanol sefydliadau sy'n ymwneud â rheoli tir, gan geisio deall beth yw INTERLIS, defnyddio cymwysiadau a ddatblygwyd, sut y gellir ei ddefnyddio a chanlyniadau ei gais yn Gweinyddu Tir mewn gwledydd Canolog / Dwyrain Ewrop; Mae ail ddiwrnod y cwrs yn fwy ymarferol gyda thîm llai o arbenigwyr thematig, sydd wedi bod yn cymryd rhan yn y gwaith o adeiladu'r model LADM yn Colombia.

Her ddiddorol, gan ystyried mai hwylusydd y Cwrs yw Michael Germann, dim ond un o siaradwyr y LADM yn seiliedig ar INTERLIS mewn digwyddiad FIG diweddar, ynghyd â Jürg Kaufmann, Daniel Steudler, Christiaan Lemmen, Peter Van Oosterom a Kees de Zeeuw. Ac rwy'n dweud her, oherwydd yn aml mae gan gymeriadau o'r lefel hon gyfyngiadau ar adeg datgelu materion mwg gerbron cynulleidfaoedd cyffredin a chyfredol yng nghyd-destun America Ladin.

Beth yw INTERLIS

Mae'n iaith amlinellol cysyniadol (Iaith Gynllun Cysyniadol - CSL), a ddefnyddir i ddisgrifio modelau, er y gellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw system, mae'n arbenigo mewn modelau geo-ofodol, gan ei fod yn cynnwys sawl math o geometregau. Dylid nodi nad meddalwedd yw INTERLIS, ond iaith niwtral platfform-annibynnol, sydd hefyd yn cynnwys fformat trosglwyddo data sy'n deillio yn uniongyrchol o'r model; Nid yw INTERLIS yn iaith raglennu chwaith, er bod ganddi gystrawen ei hun ar gyfer disgrifio modelau yn gywir, gan gynnwys diffinio cyfyngiadau (cyfyngiadau).

LADM INTERLIS COLOMBIA

Y fformat trosglwyddo data yw ITF (INTERLIS-1) neu XTF (INTERLIS-2, xML) sy'n deillio, fel y soniwyd eisoes, o'r model data gan ddefnyddio rheolau safonedig. Y rhaniad caeth rhwng modelu a throsglwyddo (dull sy'n cael ei yrru gan fodel) yn ddiddorol iawn, gan ei bod yn ddwfn yn rhoi teilyngdod i'r ysmygu LADM, unwaith y bydd y cwestiwn ar unwaith wedi'i modelu A beth uffern ydw i'n ei wneud nawr?

Mae cefndir INTERLIS bron yn ei 30au, pan ym 1989 dechreuodd y Swistir dablu wrth ddefnyddio cyfrifiaduron o dan ddulliau modern. Er iddynt ddefnyddio'r cyfrifiadur ar gyfer cadastre ers y 70au, trwy'r Prosiect o'r enw RAV (Diwygio'r Cadastre Swyddogol) yw codi cynnig gyda syniad canolog yn seiliedig ar ryddid wrth ddefnyddio dulliau ar gyfer gwaith stentaidd. Mae'n amlwg bod cyflwyno'r egwyddor hon yn awgrymu bod angen datrysiad platfform-annibynnol ar gyfer disgrifio a storio data, a dyna sut y cafodd INTERLIS-1 ei eni ym 1989. Mae ei athroniaeth genedigaeth yn werthfawr, gyda'r praesept o « rhyddid wrth ddefnyddio dulliau ”, oherwydd ei fod yn hyrwyddo y gall pob bwrdeistref, adran, rhanbarth daearyddol neu endid sefydliadol ddefnyddio'r offeryn sy'n addas iddyn nhw, cyn belled â'u bod nhw'n cadw at INTERLIS, gellir sicrhau rhyngweithrededd llawn. Roedd y peilot ar ddechrau'r nawdegau, ym 1993 cyhoeddwyd y model stentaidd swyddogol cyntaf; yn ddiddorol os ydym o'r farn bod menter Catastro 1994 wedi cychwyn ym 2014, a gyhoeddwyd o'r diwedd ym 1998.LADM INTERLIS COLOMBIA

Ar ôl y lansiad y model stentaidd swyddogol cyntaf, mae datblygiadau o'r offer cyntaf fel Crynhoydd gyfer gwirio cystrawen gywir o fodelau, Cyfieithydd i basio data o un model i un arall, ac XTF Checker i ddilysu'r data yn erbyn y model; Datblygwyd INTERLIS-1998 rhwng 2006 a 2 ac ar gyfer y flwyddyn honno cyhoeddir y Trwyddedwr gyda thrwydded am ddim. Am 2007 INTERLIS yn dod yn safon genedlaethol yn y Swistir ac 2014 mae eisoes 160 modelau o'r SDI cenedlaethol, a ddisgrifir yn y safon, a oedd ymhlith eraill creu sail ar gyfer lansio'r Cyfyngiadau Gofrestrfa Tir newydd Gyfraith Gyhoeddus ar Eiddo , gwireddu'r Cadarnre 2014.

Fel casgliad rhagarweiniol, nid iaith raglennu yw INTERLIS, ond yn hytrach iaith ddisgrifio a throsglwyddo data. Er ei fod wedi'i ysgrifennu yn UML, mae ganddo fathau eraill o ddata fel trosglwyddo a diweddaru data sydd eisoes yn rhai eich hun.

Manteision INTERLIS

Y brif fantais yw'r "rhyddid dulliau." Mae'n bwysig cefnogi cysyniadau Cadastre 2014, yn enwedig o ran rheoli annibyniaeth thematig gyda modelau yn ôl themâu ond o fewn yr un system gyfeirio; Yn ychwanegol at ei hyblygrwydd i greu modelau data yn gyffredinol, er ei fod yn dal i gael ei weld a yw'n edrych fel cyllell Byddin y Swistir ar gyfer modelu.

Mae'n hawdd i arbenigwyr TG ac arbenigwyr gweinyddu tir ei ddeall. Deallir, gyda'r gystrawen a'r rheolau i ddeillio'r fformat trosglwyddo, y gellir ei brosesu a'i ddilysu gan raglenni cyfrifiadurol.

Mae manteision eraill yn tybio y gellir ei weithredu'n hawdd, er ar ôl edrych ar y llawlyfr 160 tudalen ... rhaid imi gyfaddef ei bod yn cymryd o leiaf wythnos o ymdrech i weld enghreifftiau a cheisio eu hadeiladu. Wrth gwrs, mae cael model wedi'i adeiladu gyda golygydd UML ac yna cynhyrchu'r cod ar gyfer cais neu fodel corfforol y gronfa ddata yn bendant yn bwrw ymlaen ... os caiff ei wneud yn iawn, wrth gwrs.

Mae'r llawlyfr yn Almaeneg, Ffrangeg a Saesneg. Gyda'r fantais, pan gafodd ei fabwysiadu yng Ngholombia, gwnaed ymdrech i ryddhau fersiwn yn Sbaeneg, sydd gyda llaw yn y broses o gael ei gwella; Gobeithiwn fod ar gael i'w lawrlwytho yn fuan yn www.interlis.ch.

 

Gwahaniaethau rhwng INTERLIS-1, INTERLIS-2 ac ieithoedd eraill

Mae'r fersiwn 2 o INTERLIS yn canolbwyntio ar wrthrych, yn fwy hyblyg ac yn cefnogi dosbarthiadau mwy cymhleth; mae'n gydnaws â'r fersiwn 1 ac mae eisoes yn cefnogi estyniadau, cyfyngiadau cymhleth a throsglwyddo trwy XML.

O'i gymharu â phrotocolau ac ieithoedd eraill, mae INTERLIS yn fwy cywir nag UML syml, er bod popeth yn seiliedig ar yr iaith hon. Yn ogystal, mae'n fwy penodol yn y maes daearyddol oherwydd cynnwys gwahanol fathau o wrthrychau (pwyntiau, llinellau, arcs, ardaloedd ac arwynebau). O'i gymharu â'r GML, mae'n hwyluso trafodion, nad yw yn y LADM ac i'r rhai ohonom sydd wedi ceisio anfon gwasanaethau WFS gan ddefnyddio GML rydym yn deall y cyfyngiad. Mae INTERLIS bellach yn rhan o lyfrgell OGR / GDAL (2.0) a gellir gweld ffeiliau XTF gan ddefnyddio QGIS. Mae offer Ffynhonnell Agored eraill yn caniatáu cynhyrchu sgema cronfa ddata yn PostgreSQL / PostGIS, mewnforio data i'r sgema honno a'i allforio i ffeil XTF (ili2pg). Ac wrth gwrs mae yna lawer o gymwysiadau perchnogol gan y dynion mawr, GEONIS ar gyfer ArcGIS yn seiliedig ar FME, GeosPro o Geomedia, INTERLIS ar gyfer AutoCAD Map3D.

LADM INTERLIS COLOMBIA

Fel y crybwyllwyd o'r blaen, ar gyfer defnyddio INTERLIS mae yna rai ceisiadau trwyddedu rhyddwedd pwysig ar gyfer modelu a dilysu data yn y safon, megis y Compiler, yr UML Editor a'r Checker.

Defnyddir y Casglwr INTERLIS i ddilysu cystrawen model, mae'r Gwiriwr INTERLIS yn caniatáu dilysu cydnawsedd ffeil ddata mewn perthynas â model disgrifiadol, felly er mwyn ei ddefnyddio mae angen model (estyniad .ili) a hefyd ffeil drosglwyddo ( .itf or.xtf); Mae hefyd yn gofyn am weithredu'r estyniad ffeil .cfg ar gyfer y nodweddion cyfluniad (lle mae'r gofynion ar gyfer cydymffurfiad lleiaf â'r model wedi'u diffinio). Mae'r Golygydd UML yn cael ei redeg trwy'r umleditor.jar, sy'n eich galluogi i olygu sgemâu INTERLIS yn weledol. Am y tro dim ond yn Ffrangeg ac Almaeneg. Mae'r GUI ychydig yn gyntefig o'i gymharu â VisualParadigm neu Architect Architect, fodd bynnag mae'n ddefnyddiol ar gyfer y pethau sylfaenol - a'r rhan orau yw ei fod yn cynhyrchu'r cod model gyda'r gystrawen gywir.

Methodoleg y Cais

I ddechrau, cyflawnodd y Cwrs y dasg "na ddylai geomateg ofni modelau", sy'n awgrymu bod yn rhaid i chi ddarllen. Ar yr ail ddiwrnod, buom yn gweithio ar ddiffinio'r Pynciau; yn achos proffil y Swistir o'r LADM,

Defnyddir y themâu:

 • -Catastro
 • - Gorchudd y pridd
 • -Puniau Rheoli
 • Gwefannau iechydol

Yn achos y Model Colombiaidd, gwnaed cyfwerth platanedig, gyda'r themâu canlynol:

 • -Catastro
 • -Register
 • -Ordenamiento Tiriogaethol
 • ac ati

Yna diffiniwyd eu pynciau:

 •   -Catastro Gwrthrychau:
 •   -Pwynt Rheoli
 •   -Predio (Yn cynnwys tir ac adeiladu)
 •   -Cyfyngiadau gweinyddol
 •   -Gategori categori
 •   - Parthau corfforol cyfansawdd
 •   -Cylchoedd economaidd
 •   -Etc.

Yn olaf, archebwyd rhai normau o'r Model LADM cyfredol, megis, os yw arddodiaid yn mynd i gael eu dileu, os bydd y dosbarthiadau'n lluosog ... ac ati. Awgrymir bod y Pynciau yn Plural, tra bod y dosbarthiadau yn yr unigol. Felly, eisoes ar y gweill, aeth y model fel hyn:

TESTUN Control_Points =

Rheoli END_points;

TESTUN Predios =

  ! Pwynt Terfyn

  ! Tir, Adeiladu, ...

DIWEDD;

CYFNOD TESTUN =

  ! Is-adran Weinyddol

  ! Terfyn Rhanbarth yr ardal

DIWEDD;

Yna mae mathau, isdeipiau a rheolau yn cael eu dadgyfuno; Mae'n ymddangos yn gymhleth, ond nid yw. Gyda'r amrywiad y mae gan y model Colombia ei hynodion, mewn dau ddiwrnod bu'n bosibl adeiladu model INTERLIS o'r LADM a adeiladwyd ym mis Mawrth. Yn bendant, mae Americanwyr Lladin yn cymryd mwy o dro, yn ychwanegol oherwydd bod yr holl barthau, mathau ac isdeipiau wedi'u cynnwys yn y model INTERLIS; pethau sydd o bosibl yn dadgyfuno dros amser. Gweld pa mor syml yw model yr Iseldiroedd:

!! --------------------
!!
!! Modelwyd proffil gwlad LADM ISO 19152 NL gyda INTERLIS 2
!!
!! --------------------
!! adolygiad hanes
!! --------------------
!!
!! 03.02.2014 / mg: fersiwn gychwynnol
!! 17.11.2014 / mg: rhai cywiriadau cystrawen
!!
!! --------------------
!!
!! (c) Rheoli Tir Swistir (www.swisslm.ch)
!!
!! --------------------

INTERLIS 2.3;

MODEL CONTRACTED LADM_NL (en)

   YN «http://www.swisslm.ch/models»
   FERSIWN «2014-02-03» =

   ADRODDIADAU ISO_Base ANHWYSOL;
   EFFEITHIAU ANGHYMFFURFIO ISO19107;
   EFFEITHIAU ANGHYMFFURFIO ISO19111;
   EFFEITHIAU ANGHYMFFURFIO ISO19115;
   EFFEITHIAU ANGHYMFFURFIO ISO19156;
   ADRODDIADAU LADM_Base ANHWYSOL;
   ADRODDIADAU LADM ANHWYSOL;

   DOMAIN   
       STRWYTHUR UnknownValueType =
      DIWEDD UnknownValueType;     

      DOSBARTH NL_SpatialUnit (ABSTRACT) YN YMWELIADAU LADM.Spatial_Unit.LA_SpatialUnit =
         dimensiwn (ALLWEDDAR): LADM.Spatial_Unit.LA_DimensionType;
         LandConsolidationInterest: RHESTR {0..5} O UnknownValueType;
         prynu Pris: Arian;
         cyfaint (ALLWEDDAR): LADM.Spatial_Unit.LA_VolumeValue;
      END NL_SpatialUnit;

   TESTUN LADM_NL =

      DOSBARTH NL_Party YN YMWELIADAU LADM.Party.LA_Party =
         enw (EITHRIEDIG): Nodweddion;
         rôl (ARESTYN): LADM.Party.LA_PartyRoleType;
      END NL_Party;

      DOSBARTH NL_AdminSourceDocument EXTENDS LADM.Administrative.LA_AdministrativeSource =
         hawliad: Arian;
         prynu Pris: Arian;
      END NL_AdminSourceDocument;

      DOSBARTH NL_RRR (ABSTRACT) YN YMWELIADAU LADM.Administrative.LA_AdministrativeSource =
         disgrifiad: Nodweddion;
      END NL_RRR;

      DOSBARTH NL_BAUnit YN YMWELIADAU LADM.Administrative.LA_BAUnit =
         enw (EITHRIEDIG): Nodweddion;
      END NL_BAUnit;

      DOSBARTH NL_RealRight EXTENDS NL_RRR =
         mathDalwir: (arall);
         typeSold: (arall);
      DIWEDD NL_RealRight;

      DATGANIAD DOSBARTH NL_RRR =
      DIWEDD NL_Restrigiad;

      DOSBARTH NL_Mortgage YN YMWELIADAU LADM.Administrative.LA_Mortgage =
         disgrifiad (ARESTYN): Nodweddion;
      NL_Mortgage DIWEDD;

      DOSBARTH NL_Parcel YN YMWELIADAU NL_SpatialUnit =
      END NL_Parcel;

      ARCHWILIADAU NL_BuildingUnit DOSBARTH NL_SpatialUnit =
      END NL_BuildingUnit;

      DOSBARTH NL_Network EXTENDS LADM.Spatial_Unit.LA_LegalSpaceUtiliyNetwork =
         dimensiwn (ALLWEDDAR): LADM.Spatial_Unit.LA_DimensionType;
         LandConsolidationInterest: RHESTR {0..5} O Nodweddion Cyfranogaethol;
Ac felly'n gyson nes i chi chwilio am y DIWEDD LADM_NL
LADM INTERLIS COLOMBIA

Mae ymuno â rhyngwladoli INTERLIS yng nghyd-destun America Ladin, yn ymddangos yn her ddiddorol i Sefydliad Agustín Codazzi a'r sefydliadau eraill sy'n gysylltiedig â'r Weinyddiaeth Tir yng Ngholombia, nid yn unig oherwydd y gefnogaeth ei hun y mae Cydweithrediad y Swistir yn ei chynrychioli ond hefyd pwysau penodol Sefydliadau Colombia yng nghyd-destun De America. Credaf y bydd mabwysiadu ac ymestyn y model yn dda yn ardaloedd Cadastre, cyswllt â'r Gofrestrfa Eiddo, Cynllunio Tiriogaethol a Seilwaith Data Gofodol Colombia yn canolbwyntio syllu gwledydd y tu hwnt i'r côn deheuol.

Bydd INTERLIS yn caniatáu rhwyddineb cymharol wrth weithredu'r Model Parth Gweinyddu Tir (ISO 19152), o leiaf o ran rhyngweithredu, yn enwedig oherwydd ei fod yn byrhau rhywfaint ar y llwybr o fabwysiadu ffeiliau GML fel fformatau cyfnewid, gan fanteisio ar yr offer gwirio. , trosglwyddo a dilysu. Mae'n rhaid i chi ddychmygu'r potensial, gan ystyried bod Colombia gyda'i deddfwriaeth newydd ar fin cychwyn ysgubiad Cadastre Amlbwrpas, a fydd yn gofyn am offer ar gyfer rheoli ansawdd data gan gwmnïau preifat a gweithwyr proffesiynol ardystiedig a thua 1.100 o fwrdeistrefi yn raddol byddant yn ymrwymo'n anadferadwy i gylch dirprwyo pwerau gan Cadastre IGAC neu endidau datganoledig ... y mae INTERLIS yn hynod weithredol ar eu cyfer.

imageAc yn fyr, mae'n rhaid i geomateg ddysgu deall modelau, os na, GML, UML, LADM a bydd yr acronymau hyn yn edrych fel rhaglenwyr.

http://www.interlis.ch/index_e.htminterlis geofumated

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.