Cymwyseddau y mae'n rhaid i'r Peiriannydd Sifil eu caffael o'r meistr adeiladu

Wrth ddadansoddi sut i ddelio â datblygiad y pwnc hwn, daeth fy wythnos gyntaf fel peiriannydd sifil i'r meddwl ar unwaith; Ar ôl y seremoni raddio penderfynais deithio ac ymweld â'm neiniau a theidiau gyda'r syniad o fwynhau ychydig ddyddiau o lonyddwch. Y gwir amdani oedd fy mod wedi derbyn gwers mewn un diwrnod, ar ôl blynyddoedd lawer, fy mod yn dal i anghofio.

Roedd fy nhaid yn friciwr ac yn brif adeiladwr flynyddoedd lawer o brofiad, y diwrnod ar ôl i mi gyrraedd, gwahoddodd fi i fynd gydag ef i waith yr oedd yn dechrau arno a dywedodd wrthyf:

"Peidiwch â dweud eich bod yn beiriannydd, a gofynnwch i bopeth rydych chi eisiau ei wybod"

Y diwrnod hwnnw, dysgais am bynciau nad oedd yn fy addysgu yn ystafelloedd dosbarth y brifysgol, er enghraifft sut i gysylltu â phersonél y gwaith (peiriannydd perthynas-athro seiri maen a gweithwyr), trefnu tasgau y dydd, derbyn a rheoli o ddeunyddiau ac offer, ymhlith llawer o agweddau eraill. Dysgais hefyd agweddau o waith y syrfëwr a saer maen y gwaith, a atebodd yn agored yr holl gwestiynau a ofynnais iddynt. Roeddwn i'n gallu cael yr holl addysgu hwn, diolch i'r ffaith eu bod yn meddwl fy mod yn fyfyriwr ac felly roeddent yn gyffrous i fy helpu.

Yn fyr, roeddwn i'n gwybod y byddai'n ddiwrnod o ddysgu bob dydd a oedd yn pasio mewn gwaith, cyhyd â fy mod yn gadael i mi anwybyddu fy ngradd peirianneg ac yn gwybod sut i ennill parch a chydweithrediad y prif adeiladwr.

Gan ddyfnhau'n uniongyrchol eisoes ar bwnc y cymwyseddau y mae'n rhaid i'r Peiriannydd Sifil eu caffael gan y prif adeiladwr, rhaid i ni yn gyntaf egluro'r hyn rydym yn ei ddeall gan "Cymwyseddau", nad ydynt yn ddim mwy na: "y wybodaeth, y galluoedd a'r sgiliau hynny y mae'n rhaid i berson eu cyflawni tasg a bennir yn effeithlon, ac a yw'r nodweddion sy'n ei alluogi mewn maes penodol ".

Dylem hefyd wybod bod y meistr adeiladu "yn gyfrifol am oruchwylio'r gwaith a gyflawnir gan y gweithwyr eraill wrth gyflawni'r gwaith adeiladu, o'r gwaith maen i'r gwaith gorffen", a gellir adolygu ei brif swyddogaethau yn y ddolen ganlynol: http://www.arcus-global.com/wp/funciones-de-un-maestro-de-obra-en-la-construccion.

Isod fe welwn brif alluoedd y peiriannydd sifil ac yn enwedig y rhai lle byddai profiad ymarferol y prif adeiladwr, a gaffaelwyd dros amser, yn ein helpu i feithrin, gwella a chryfhau yn ein datblygiad fel gweithiwr proffesiynol sy'n ymroddedig i adeiladu.

Gwybodaeth sylfaenol: yw'r prif agweddau y mae'n rhaid i'r peiriannydd sifil eu gwybod cyn mynd ar drywydd ei yrfa ac a yw'r rheini a gaffaelwyd yn ystod ei hyfforddiant academaidd. Rhaid i ni egluro bod rhai ohonynt wedi gwella gyda phrofiad.

 • Gwybodaeth am y deunyddiau a ddefnyddir mewn cystrawennau: er ei bod yn wir yn yr ystafelloedd dosbarth y maent yn eu dysgu am y pwnc hwn, mae llawer o agweddau y mae'r meistr adeiladu yn eu hadnabod orau, fel rhywbeth syml iawn, ansawdd bloc concrid trwy edrych arno a cyffwrdd ag ef
 • Gwybodaeth am y mathau o bridd: Yn sicr ar ôl gweld llawer o gloddiadau, mae'r prif adeiladwr, er enghraifft, yn gwybod o brofiad brofiad y pridd fel sylfaen ar gyfer sylfaen.
 • Gwybodaeth ar sut i wneud y defnydd gorau o ddeunyddiau: yma bydd profiad yr athro yn helpu nid yn unig sut i'w optimeiddio, ond hefyd sut i'w storio, beth yw nodweddion a rhinweddau gwahanol y deunyddiau sy'n cyrraedd y gwaith, sef yr un a argymhellir fwyaf ar gyfer gwaith penodol , ac ati
 • Gwybodaeth am y peiriannau a ddefnyddir mewn prosiectau adeiladu: dyma fydd y peiriannydd yn sicr yn dysgu'r jargon y mae gweithwyr yn ei ddefnyddio i nodi eu gwahanol offer a chyfarpar, ond hefyd yn gwybod sut i gynnal a thrwsio'r offer a ddefnyddir wrth adeiladu. Bydd winch, retro, jumbo, pic, rhaw, dril, ac ati, yn enwau teuluol ac nid eraill, gan eu bod yn newid yn dibynnu ar y wlad a'r dalaith lle mae gwaith yn cael ei gyflawni.

Sgiliau: Rhaid i'r peiriannydd sifil feddu ar sgiliau sy'n ei alluogi i gyflawni ei waith yn effeithlon, ac yn wahanol i'r wybodaeth a geir yn y maes llafur yn unig.

 • Y gallu i weithio mewn tîm a chyfathrebu gorchmynion yn effeithlon: trwy arsylwi athro adeiladu da, gall y peiriannydd ddysgu sut i weithio fel tîm, sut i roi cyfarwyddiadau a sut i wobrwyo a / neu geryddu gweithiwr.
 • Y gallu i ddirprwyo swyddogaethau a chynllunio'r gwaith adeiladu: hyd yn oed pan fo cynllunio'r gwaith yn swyddogaeth ac yn gyfrifoldeb uniongyrchol y peiriannydd adeiladu, rhaid iddo gael digon o ddeallusrwydd emosiynol i drafod a dadansoddi'r hyn y mae wedi'i gynllunio gyda'r meistr adeiladu, a Mae'n sicr y byddwch yn dod o hyd i syniadau newydd ar sut y dylid cynnal gweithgareddau dyddiol.
 • Y gallu i bennu'r amser sydd ei angen ar gyfer pob gweithgaredd: nid yn unig y dysgir y sgil hwn trwy brofiad, ond hefyd mae'n rhaid i ni adnabod y gweithwyr, eu cymwysterau, eu perfformiad a'u galluoedd; gan eu bod yn agweddau blaengar sy'n dangos y perfformiad i gyflawni pob gwaith; felly, yr un cyntaf y dylid ymgynghori ag ef yw'r meistr adeiladu.
 • Y gallu i ddatrys yr anghyfleustra sy'n codi mewn adeiladwaith: yn y pwynt hwn mae'r profiad yn cyfrif ac yn sicr mae'n rhaid i feistr gwaith da gael digon o brofiad yn hyn o beth, gan fod yn rhaid iddo ddioddef, byw a datrys y problemau lluosog sy'n tarddu o unrhyw gwaith.

Sgiliau: Maent yn ganlyniad i wybodaeth a sgiliau ers iddo ddechrau ei yrfa a llwyddodd i atgyfnerthu peiriannydd sifil diolch i'w brofiad mewn gwahanol brosiectau.

 • Timau arweiniol a ffurfiwyd gan dechnegwyr a gweithwyr: mae hyn yn golygu cael "arweinyddiaeth". Mae peirianwyr yn gadael i arweinydd gweithwyr y gwaith fod yn feistr ar y gwaith, yn atgyfnerthu bob tro y gallant yr agwedd hon; arwain eich tîm technegol ac ennill eich arweinyddiaeth eich hun gyda'ch agwedd, eich sgiliau a'ch triniaeth barchus i'r holl staff.
 • Penderfynwch ar yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer pob gweithgaredd: yma mae profiad a gwybodaeth fanwl y dulliau adeiladu yn hanfodol i bennu faint o ddeunyddiau, personél ac offer sydd eu hangen i gyflawni gweithgaredd penodol. Er enghraifft, pwy yn y gwaith sy'n gallu gwybod yn well faint o ddeunyddiau, nifer y staff a pha offer sydd eu hangen arnom i berfformio cast concrit slab llawr, dim ond un "y meistr adeiladu" yw'r ateb; er gwaethaf y ffaith y bydd y peiriannydd yn gallu ei ddefnyddio gyda mwy o fanylder technegol dros amser.

Yn ddiamau, mae yna gymwyseddau technegol y mae'n rhaid i beiriannydd sifil eu cael, nad ydym yn eu nodi yn y rhai uchod, gan mai nhw yw'r rhai a ddysgir yn y brifysgol neu a gaffaelwyd trwy astudiaethau ychwanegol; er enghraifft, rheoli rhaglen ddylunio, neu allu defnyddio cais prisio a chyllidebu uned. Mae pob un o'r sgiliau hyn y sonnir amdanynt a'r technegau wedi'u crynhoi ar hyn o bryd yn 7 agweddau sylfaenol sy'n cael eu hymgorffori yn y proffil y mae'n rhaid i beiriannydd ei gyflawni er mwyn llwyddo'n broffesiynol, sef:

 • Rhagweithioldeb a chapasiti ar gyfer hunan-ddysgu,
 • Sgiliau cymdeithasol,
 • Sgiliau gweithredol,
 • Rheoli'r amgylchedd
 • Arloesi

Gallwch fynd yn ddyfnach i'r agweddau hyn yn y ddolen ganlynol: https://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/7-habilidades-que-debe-tener-un-ingeniero-para-alcanzar-el-exito-profesional

Fel casgliad, rhaid i ni gadarnhau bod gan y peiriannydd sifil sy'n dechrau ei weithgarwch proffesiynol mewn adeiladu, boed fel preswylydd neu arolygydd, y cyfle gwych i gaffael ac atgyfnerthu'r prif gymwyseddau a fydd yn ei helpu i lunio ei broffil fel gweithiwr proffesiynol llwyddiannus. Ar gyfer hyn, mae'n rhaid iddo gynnal agwedd o ostyngeiddrwydd a gwybod ei fod wedi ei hyfforddi yn y meysydd technegol yn y brifysgol, ond y bydd ei brofiad gwaith, sydd wedi'i gymryd yn dda, yn gorffen ei addysgu. Yn ogystal, rhaid i chi gydnabod bod gweithwyr proffesiynol eraill sydd â mwy o brofiad a gwybodaeth yn gweithio yn y gwaith, ac yn eu plith mae meistr y gwaith a all eich dysgu fwyaf.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.