Cyfweliad â Carlos Quintanilla - QGIS

Rydym yn siarad â Carlos Quintanilla, llywydd presennol y Cymdeithas QGIS, a roddodd ei fersiwn inni ar y cynnydd yn y galw am broffesiynau sy'n ymwneud â geowyddorau, yn ogystal â'r hyn a ddisgwylir ganddynt yn y dyfodol. Nid yw’n gyfrinach bod llawer o arweinwyr technolegol mewn sawl maes - adeiladu, peirianneg, ac eraill-, “Mae TIG yn offer trawsdoriadol a ddefnyddir gan fwy a mwy o sectorau sy’n eu hystyried yn offeryn effeithiol i wneud penderfyniadau yn yr agweddau hynny sy’n effeithio ar y diriogaeth, Yn y dyfodol, byddwn yn gweld mwy a mwy o gwmnïau sy'n defnyddio TIG fel offeryn gwaith, bydd yn dod yn rhaglen awtomeiddio swyddfa sy'n raddol fwyfwy mewn cyfrifiaduron gwaith ”.

Gan gynnwys TIG mewn amrywiol feysydd, mae sôn am integreiddio disgyblaethau i sicrhau cydgrynhoad prosiect, felly dywedodd Quintanilla ei bod yn gynyddol angenrheidiol cyfranogiad arbenigwyr mewn llawer o ddisgyblaethau sy'n defnyddio TIG, penseiri, peirianwyr , amgylcheddol, meddygon, troseddwyr, newyddiadurwyr, ac ati.

Yn ychwanegol at yr uchod, bu'n rhaid i GIS rhad ac am ddim addasu i ymateb i'r anghenion sy'n codi, a chadw i fyny â datblygiadau technolegol, mae GIS am ddim yn warant ar gyfer rhyngweithredu rhwng cymwysiadau a llyfrgelloedd, cysylltu'n uniongyrchol â Mewn CRM, mae defnyddio llyfrgell deallusrwydd artiffisial eisoes yn bosibl, ac mae'n rhannol diolch i'r ffaith bod rhaglenni meddalwedd am ddim yn cael eu cyfuno.

Rydym yn gwybod bod y 4edd oes ddigidol yn dod â'r nod o lunio dinasoedd craff yn y dyfodol agos. Ond, sut mae GIS yn caniatáu rheoli dinasoedd craff yn effeithiol? Dinasoedd craff fydd pan gyflawnir y rhyngweithrededd mwyaf posibl rhwng pob cais, mae gweithredu GIS am ddim yn caniatáu i ddinasoedd fod yn graff. Bydd dinasoedd craff pan fydd y data o ansawdd ac mae'r offer yn cael eu haddasu i anghenion dinasyddion.

Nododd Quintanilla, nad yw integreiddiad BIM + GIS yn ddelfrydol, ond gallai fod pe bai cyfathrebu rhwng y ddau fyd, mae angen cael tîm datblygu technoleg BIM sy'n gwybod gweithrediad GIS i allu eu cael i gydfodoli. Bydd integreiddio'r ddau gais yn dod â buddion yn yr ystyr o arbedion trwy gyflwyno geometreg a phriodoleddau sy'n dod o'r GIS ac y gellid eu defnyddio mewn BIM.

Yn yr un modd, wrth weld y diddordeb ledled y byd mewn sefydlu dinasoedd craff, gwnaethom ofyn a yw Cymdeithas QGIS wedi datblygu unrhyw offeryn at y diben hwn. Pwysleisiodd Quintanilla nad yw’n gwybod am unrhyw offeryn y gellir ei ddefnyddio i greu dinasoedd craff, ond mae QGIS a’i fwy na 700 o ychwanegion, ynddynt eu hunain, yn offeryn effeithiol i gael dinasoedd craff. Mantais fawr QGIS dros ei gystadleuwyr yw'r mwy na 700 o ychwanegion y gellir eu gosod, ar wahân i'r nifer fawr o offer y mae QGIS eisoes yn eu cynnwys fel safon. Mae'n hawdd iawn creu ategion newydd sy'n gwasanaethu technegwyr a defnyddwyr QGIS yn well.

Ynglŷn â derbyn a mabwysiadu cynhyrchion Cymdeithas QGIS, nododd yr arlywydd yn glir i ni mai meddalwedd am ddim yw QGIS a thu ôl i'r gymuned hon mae yna lawer o gwmnïau, wrth i offer newydd sy'n effeithio ar graidd QGIS gael eu penderfynu mewn pwyllgor technegol, yn y mae gan QGIS Sbaen gynrychiolaeth. Tra mewn ategion, mae gan grewyr ryddid llwyr i greu beth bynnag sydd ei angen arnoch chi. O'n cymdeithas a phawb arall mae gennym yr amcan o ledaenu'r rhaglen QGIS mewn cynadleddau, cyflwyniadau a fforymau lle mae gweithwyr proffesiynol o'r sector GIS yn cwrdd. Dangos y llwyddiannau a gyflawnwyd yw'r ffordd orau i addysgu defnyddwyr newydd i ddefnyddio QGIS .

O ran safonau rhyngweithredu, nododd Quintanilla fod y rhan fwyaf o'r safonau yn dod o'r OGC (Consortiwm Geo-ofodol Agored), mae gan QGIS yr alwedigaeth i addasu i'r safonau diofyn, fel ei bod yn hawdd iawn eu dilyn a gwella rhyngweithrededd. rhwng cymwysiadau a gweinyddwyr. Mae rhai rhaglenni masnachol yn ddiofyn yn defnyddio fformatau preifat ac yna'n addasu i safonau, mae QGIS yn addasu i safonau o'r gwraidd, mae'n dod yn gynhenid. Efallai mai gwasanaethau map (WMS, WFS, WFS-T,) yw'r rhai a ddefnyddir fwyaf, ond mae yna rai eraill sydd hefyd yn bwysig, metadata, fformatau data (gml, GPKG, ac ati).

Yn ôl y defnydd o ddyfeisiau symudol sy'n darparu gwybodaeth benodol iawn am y defnyddiwr, a all niweidio neu fod o fudd i'r dinesydd a'i amgylchedd, mae llywydd Cymdeithas QGIS yn nodi ei fod yn gleddyf ag ymyl dwbl pan ddefnyddir data yn dwyllodrus a hebddo parchu preifatrwydd pobl. Fodd bynnag, maent yn ddata diddorol iawn, a bob amser o fewn y fframwaith cyfreithiol, rhaid eu defnyddio at ddibenion gwyddonol a buddiol i ddinasyddion. Mae data agored, OpenData, yn ddata sy'n caniatáu inni wneud llawer o astudiaethau diddorol iawn. Byddai OpenStreetMap yn enghraifft dda.

Yn ogystal, gofynnwn eich argraffiadau am bwysigrwydd rhaglennu ar gyfer dadansoddwr GIS yn y 4edd oes ddigidol hon. Mae'n dibynnu ar y diffiniad o ddadansoddwr GIS, os ydym yn diffinio dadansoddwr GIS fel y gweithiwr proffesiynol sy'n gorfod rhoi atebion i broblemau GIS cymhleth, yna byddai Ie yn anhepgor. Fodd bynnag, os yw'r dadansoddwr yn eu diffinio fel gweithiwr proffesiynol sy'n dadansoddi prosiectau ac yn gwneud penderfyniadau gyda thîm gwaith, yna nid yw'n hanfodol bod y dadansoddwr yn gwybod sut i raglennu, ond byddai rhywun o'r tîm yn hanfodol.

Er ei fod yn ddadansoddwr da, heb fod yn rhaglennydd arbenigol, byddai'n dda gwybod y posibiliadau, yr ymdrech sy'n gysylltiedig ag asesu'r gwaith sy'n ofynnol i baratoi tasgau a thrwy hynny wneud penderfyniadau cynllunio ar gyfer datblygu prosiectau yn iawn.

 

Nid yw'n hanfodol, ond argymhellir yn gryf, nid oes angen rhaglennu, mae yna lawer o offer y gellir eu gweithredu heb wybodaeth raglennu, ond mewn prosiectau cymharol gymhleth mae bob amser yn ddefnyddiol iawn rhaglennu rhywfaint o dasg. Ond mae'n gynyddol angenrheidiol ac yn fwy pwerus cael technegwyr sy'n gwybod sut i raglennu a chydosod timau amlddisgyblaethol.

Yn ôl Quintanilla, mae defnyddio a dysgu geotechnoleg wedi bod yn gadarnhaol iawn, mae llawer o gyrsiau GIS ar-lein wedi cael eu haddysgu, mae llawer wedi achub ar y cyfle i gofrestru ar gyfer cyrsiau gan fanteisio ar y ffaith bod mwy o amser ar gael. O ran cynghreiriau, ar gyfer eleni nid oes unrhyw rai o QGIS Sbaen, maent yn parhau gyda'r un rhai o'r flwyddyn flaenorol, ond mae QGIS rhyngwladol yn parhau i fod yn brosiect ar gyfer OSGeo https://www.osgeo.org/projects/qgis/

Prosiectau newydd gan y gymdeithas fydd lansio gwefan newydd o Gymdeithas defnyddwyr QGIS Sbaen (www.qgis.es) yn fwy modern ac effeithlon, fel y gall aelodau ei ddefnyddio i ddarganfod am y pethau a wnawn gan y gymdeithas a man cyfarfod i aelodau a hefyd i'r rhai nad ydynt yn aelodau sy'n cydymdeimlo â'r prosiect QGIS.

Rydym yn gyffrous iawn bod prosiectau a anwyd yn Sbaen ac sy'n cydweithredu â'r gymdeithas yn cymryd rhan mewn rhoddion i QGIS rhyngwladol, fel GISWater, offeryn ar gyfer rheoli adnoddau dŵr, dŵr yfed, glanweithdra a dŵr glaw yn graff.

Bydd cyngor dinas Barcelona yn parhau i fod yn aelod o’r gymdeithas, dyma’r unig weinyddiaeth gyhoeddus sydd wedi cymryd y cam hwn. Hoffwn hefyd sôn am y cyfraniad a wnaed gan Víctor Olaya, datblygwr QGIS, ac awdur y Llyfr GIS, Mae Víctor yn rhoi ei ymyl economaidd o'r llyfrau printiedig a werthir i Gymdeithas defnyddwyr QGIS Sbaen

Mae'r rhagolygon ar gyfer dyfodol TIG am ddim yn cynyddu ac mae'n fwyfwy anodd cyfiawnhau defnyddio offer masnachol, bydd hyn yn gwneud i'r sector TIG rhad ac am ddim dyfu, mae'n rhaid i ni baratoi a chydweithio er mwyn peidio â dyblygu ymdrechion, mae'n Am y rheswm hwn, mae cymdeithasau fel ein un ni yn bwysig ar gyfer twf mwy trefnus a theg yn y sector.

Cymerwyd o Cylchgrawn Twingeo 5ed Argraffiad. 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.