Archifau ar gyfer

Cwrs AutoCAD 2013

PENNOD 7: EIDDO'R AMCANION

  Mae pob gwrthrych yn cynnwys cyfres o briodweddau sy'n ei ddiffinio, o'i nodweddion geometrig, megis ei hyd neu radiws, i safle ei bwyntiau allweddol yn yr awyren Cartesaidd, ymhlith eraill. Mae Autocad yn cynnig tair ffordd y gallwn ymgynghori â phriodweddau'r gwrthrychau a hyd yn oed eu haddasu. Er bod hwn yn bwnc ...

Rhanbarthau 6.6

  Mae math arall o wrthrych cyfansawdd y gallwn ei greu gydag Autocad. Mae'n ymwneud â'r rhanbarthau. Mae rhanbarthau yn ardaloedd caeedig sydd, oherwydd eu siâp, â phriodweddau ffisegol wedi'u cyfrif, fel canol y disgyrchiant, felly mewn rhai achosion bydd yn gyfleus defnyddio'r math hwn o wrthrych yn lle polylines ...

Propelwyr 6.5

  Yn sylfaenol, mae propelwyr yn Autocad yn wrthrychau 3D a ddefnyddir i dynnu ffynhonnau. Ar y cyd â gorchmynion i greu gwrthrychau solet, maent yn caniatáu ichi dynnu ffynhonnau a ffigurau tebyg. Fodd bynnag, yn yr adran hon sy'n ymroddedig i ofod 2D, mae'r gorchymyn hwn yn ddefnyddiol ar gyfer tynnu troellau. Os yw'r radiws cychwyn a'r radiws gorffen yn hafal, yna ...

Washers 6.4

  Mae'r golchwyr yn ôl eu diffiniad yn ddarnau metel crwn gyda thylliad yn y canol. Yn Autocad maent yn edrych fel cylch trwchus, er ei fod mewn gwirionedd yn cynnwys dau arcs crwn gyda thrwch wedi'i nodi gan werth diamedr mewnol a gwerth diamedr allanol. Os yw'r diamedr mewnol yn hafal i sero, ...

Cymylau 6.3

  Nid yw cwmwl adolygu yn ddim mwy na polyline caeedig a grëwyd gan arcs a'i bwrpas yw tynnu sylw at rannau o luniad yr ydych am dynnu sylw arno yn gyflym a heb lawer o bryder am gywirdeb ei rannau. Ymhlith eich opsiynau gallwn addasu hyd ...

6.2 Splines

  O'u rhan hwy, mae splines yn fathau o gromliniau llyfn sy'n cael eu creu yn seiliedig ar y dull a ddewisir i ddehongli'r pwyntiau a nodir ar y sgrin. Yn Autocad, diffinnir spline fel “Cromlin Bezier-Spline Rhesymegol Di-wisg” (NURBS), sy'n golygu nad yw'r gromlin yn ...

Polylinau 6.1

  Mae polylines yn wrthrychau sy'n cynnwys segmentau llinell, arcs, neu gyfuniad o'r ddau. Ac er y gallwn dynnu llinellau ac arcs annibynnol sydd â man cychwyn llinell neu arc arall, a thrwy hynny greu'r un siapiau, mae gan polylines y fantais eu bod i gyd ...

PENNOD 6: AMCANION CYFANOL

  Rydyn ni'n galw "gwrthrychau cyfansawdd" y gwrthrychau hynny y gallwn ni eu tynnu yn Autocad ond sy'n fwy cymhleth na'r gwrthrychau syml a adolygwyd yn adrannau'r bennod flaenorol. Mewn gwirionedd, mae'r rhain yn wrthrychau y gellir eu diffinio, mewn rhai achosion, fel cyfuniad o wrthrychau syml, gan fod eu geometreg yn gyfuniad o'r ...

Pwyntiau 5.8 mewn perimedrau gwrthrychau

  Nawr, gadewch inni ddychwelyd at y pwnc y gwnaethom ddechrau'r bennod hon ag ef. Fel y cofiwch efallai, rydym yn creu pwyntiau yn syml trwy nodi eu cyfesurynnau ar y sgrin. Gwnaethom hefyd grybwyll y gallwn, gyda'r gorchymyn DDPTYPE, ddewis arddull pwynt gwahanol i'w harddangos. Nawr, gadewch i ni edrych ar ddau opsiwn arall ar gyfer creu pwyntiau ar berimedrau gwrthrychau eraill. Mae'r pwyntiau hyn fel arfer ...

Polygonau 5.7

  Fel y gŵyr y darllenydd yn sicr, mae sgwâr yn bolygon rheolaidd oherwydd bod ei bedair ochr yn mesur yr un peth. Mae yna hefyd bentagonau, heptagonau, octagonau, ac ati. Mae tynnu polygonau rheolaidd gydag Autocad yn syml iawn: rhaid i ni ddiffinio'r canolbwynt, yna nifer yr ochrau fydd gan y polygon (yn amlwg, y mwyaf o ochrau sydd i'r ...

Ellipsi 5.6

  A siarad yn fanwl, mae elips yn ffigur sydd â 2 ganolfan o'r enw foci. Bydd swm y pellter o unrhyw bwynt o'r elips i un o'r ffocysau, ynghyd â'r pellter o'r un pwynt hwnnw i'r ffocws arall, bob amser yn hafal i'r un swm ag unrhyw bwynt arall o'r elips. ...

PENNOD 3: UNEDAU A CHYNHYRCHU

  Rydym eisoes wedi crybwyll y gallwn, gydag Autocad, wneud lluniadau amrywiol iawn, o gynlluniau pensaernïol adeilad cyfan, i luniau o rannau peiriannau mor iawn â rhai cloc. Mae hyn yn gosod problem yr unedau mesur y mae un lluniad neu'r llall yn gofyn amdani. Tra gall map ...

2.12.1 Mwy o newidiadau i'r rhyngwyneb

  Ydych chi'n hoffi arbrofi? Ydych chi'n berson beiddgar sy'n hoffi trin ac addasu eich amgylchedd i'w bersonoli'n sylweddol? Wel, yna dylech chi wybod bod Autocad yn rhoi'r posibilrwydd i chi addasu nid yn unig lliwiau'r rhaglen, maint eich cyrchwr a'r blwch dewis, fel rydyn ni newydd grybwyll, ond ...

2.12 Addasu'r rhyngwyneb

  Dywedaf wrthych rywbeth yr ydych fwy na thebyg eisoes yn amau: gellir addasu rhyngwyneb Autocad mewn sawl ffordd i addasu ei ddefnydd. Er enghraifft, gallwn addasu'r botwm llygoden dde fel nad yw'r ddewislen cyd-destun yn ymddangos mwyach, gallwn newid maint y cyrchwr neu'r lliwiau ar y sgrin. Fodd bynnag, mae hwn yn ...

Gweithleoedd 2.11

  Fel yr esboniwyd gennym yn adran 2.2, yn y bar mynediad cyflym mae yna gwymplen sy'n newid y rhyngwyneb rhwng lleoedd gwaith. Mewn gwirionedd set o orchmynion yw "Gweithle" wedi'i drefnu ar y rhuban sydd wedi'i gogwyddo at dasg benodol. Er enghraifft, y gweithle “2D Drawing…

2.10 Y ddewislen cyd-destun

  Mae'r ddewislen cyd-destun yn gyffredin iawn mewn unrhyw raglen. Mae'n ymddangos ei fod yn pwyntio at wrthrych penodol ac yn pwyso botwm dde'r llygoden ac fe'i gelwir yn "gyd-destunol" oherwydd bod yr opsiynau y mae'n eu cyflwyno yn dibynnu ar y gwrthrych y cyfeirir ato gyda'r cyrchwr, a'r broses neu'r gorchymyn sy'n cael ei berfformio. Sylwch yn y fideo canlynol y gwahaniaeth rhwng ...

Paletiau 2.9

  O ystyried y nifer fawr o offer sydd gan Autocad, gellir grwpio'r rhain hefyd yn ffenestri o'r enw Paletiaid. Gellir lleoli'r Palettes Offer yn unrhyw le yn y rhyngwyneb, ynghlwm wrth un o'i ochrau, neu aros yn arnofio dros yr ardal arlunio. I actifadu'r paletau offer, rydyn ni'n defnyddio'r ...