Beth oedd y fersiwn orau o AutoCAD?

Rydym yn aml yn gweld y cwestiwn ar y pryd, pa fersiwn sy'n well ydyw neu pam yr ydym yn ei amddiffyn; yna pan ddaw un newydd yn cyrraedd, fel arfer dywedir mai dim ond cyfansoddiad ydyw.  autocadYn fyr, fel man cychwyn Fe wnaethom yr ymgynghoriad ar Facebook, lle mae gan Geofumadas ddilynwyr 18,000, a gweld beth oedd ymateb:

 • Mae AutoCAD 2012 yn rhagori, rydym yn deall yr anhygoel, ac mae Facebook yn lle lle mae cenedlaethau newydd yn bennaf.
 • Ond beth sy'n tynnu sylw yw bod AutoCAD 2007 yn ail-sefyll, er ei fod yn fersiwn o 6 o flynyddoedd yn ôl.
 • Yna, yn y drydedd, mae AutoCAD 2013 yn ail-sainio, rydym hefyd yn deall yr anfoneb ac, os byddwn yn gofyn y cwestiwn ddwy flynedd yn ddiweddarach, dywedir yr un peth am y fersiwn ddiweddaraf.
 • Mae'n ymddangos fel pedwerydd AutoCAD 2010, gyda sgôr is, ond yn arwain rhestr sy'n cynnwys pleidleisiau bron unigryw o'r holl fersiynau eraill.

Beth sy'n gwneud i bobl werthfawrogi'r fersiynau AutoCAD 2012, 2007 a 2010?

Nod y papur hwn yw dadansoddi fersiynau 10 diweddaraf AutoCAD, i geisio esbonio patrymau rhyddhau gan Autodesk a'i esblygiad sydd wedi cymryd y cyhoedd sy'n prynu yn awr y traffig ar y Rhyngrwyd a rhwydweithiau cymdeithasol yn chwarae rôl hanfodol wrth ledaenu'r newyddion.

cymhariaeth autocadByddwn yn defnyddio'r tabl canlynol i'w ddadansoddi sy'n crynhoi'r newidiadau sydd wedi digwydd i AutoCAD yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Mae'n cynnwys gorchmynion newydd a ddaeth i'r amlwg bob blwyddyn (ac eithrio 2004 nad ydym yn defnyddio'r ystyriaeth hon), gorchmynion sydd ar gael yn y fersiwn, gorchmynion a dderbyniodd newid, nad ydynt ar gael oherwydd cyfanswm y gorchmynion cyfredol a gorchmynion a ddaeth i ben (Nid yw hyn yn cynnwys fersiwn 2013 ond yn y gell honno ychwanegir pawb a ddaeth i ben yn ystod y 10 mlynedd). Rydym hefyd yn adolygu fersiynau sylfaenol yn unig, nid rhai fertigol (ee AutoCAD Civil 3D, AutoDesk Maya, ac ati)

1. Cylch y fformatau dwg newydd

Cynhaliodd AutoDesk fformat dwg ar gyfer pob fersiwn o'r 1.0 yn 1980 i'r flwyddyn 1998 gydag AutoCAD R14. Ar ôl AutoCAD 2000 ymlaen, cyrhaeddir cylch o oddeutu tair blynedd, arfer sy'n cael ei gwestiynu fel rhywbeth diangen gan lawer.

Mae yna lawer cyn y fersiwn 2004, fodd bynnag, y garreg filltir yw bod y dwg bellach yn cael ei rannu gyda'r Gynghrair Dylunio Agored (ODA) gan ei bod wedi bod yn rhan o'r fformat 2000.

O hyn ymlaen gwelwn fod y fersiynau pan oedd newid mewn fformat, wedi dod i sefyll allan oherwydd eu bod yn cynrychioli gwell defnydd tybiedig o'r adnodd ond hefyd oherwydd iddo orfodi'r defnyddiwr i gael gwared ar y fersiwn flaenorol i aros yn gydnaws yn y fformat newydd. Mae'n ffaith ryfedd fod y blynyddoedd pan gafodd AutoCAD gael gwared ar orchmynion yn union y flwyddyn 2006 pan gafodd 36 o orchmynion eu gadael ac yn 2010 17 gorchymyn arall; weddill y blynyddoedd roedd y gadael yn fach rhwng 1 a 3 gorchymyn.

Felly ein casgliad cyntaf:

Mae cerrig milltir AutoCAD fel arfer yn cael eu marcio gan y blynyddoedd y newidiodd y fformat dwg: AutoCAD 2000, AutoCAD 2004, AutoCAD 2007, AutoCAD 2010.

O hynny, rydym hefyd yn dod i'r casgliad y dylai fersiwn 2013 fod â phatrwm tebyg ers i'r fformat dwg newid. Er nad ydym yn credu ei bod mor bosibl oherwydd y poblogrwydd gormodol a gyflawnodd AutoCAD 2012 a swm minuscule o Gwelliannau AutoCAD 2013.

Er, mae egluro nad yw'r newid mewn fformat o reidrwydd yn gysylltiedig â fersiwn yn well nag un flaenorol. Ond mae'n chwarae rôl na ellid ei chymhwyso i lwyfannau eraill lle nad yw'r newid hwn yn digwydd o bryd i'w gilydd ac yn ddiangen.

2. Faint o welliannau

I ddadansoddi hyn, rwyf am ddefnyddio'r graff a ddangosir isod. Sylwch fod y llinell felen yn cynrychioli gwelliannau a wnaed i orchmynion presennol, tra bod y glas yn cynrychioli gorchmynion newydd a weithredir. Mae fersiwn 2007 yn sefyll allan fel y flwyddyn pan gafodd mwy o orchmynion eu gwella (116), wedi'u hychwanegu at ddim llai na 89 o orchmynion newydd. Roedd gan y newidiadau lawer i'w wneud ag wyneb newydd delweddu 3D, gwelliannau wrth drin gweadau, rendro a'r arddangosfa animeiddiedig. Nid yw dyluniad 3D bellach wedi'i seilio ar wrthrychau cyntefig a mewnosodir y cysyniad o fodelau 3D.

autocad

Y graff canlynol a gymerwyd ohono Traffig ymholiad AutoCAD, yn adlewyrchu sut AutoCAD 2007 yw'r fersiwn sydd wedi para hiraf (llinell las dywyll), i'r graddau yr ymgynghorir â hi gymaint ag AutoCAD 2012 (llinell goch) yn y diwedd (ym mis Gorffennaf 2011), ac wrth gwrs mae'n rhagori ar fersiynau 2009 (llinell gwyrdd) a 2008 nad yw'n ymddangos yn y graff. Mae'n ddealladwy pam mae pobl yn cofio fersiwn 2007 fel un o'r goreuon, gan fod effaith y gwelliant gorchymyn ar ddefnyddwyr presennol a benderfynodd aros gyda'r fersiwn honno er gwaethaf y newidiadau yn y blynyddoedd canlynol.

 • Roeddent yn teimlo bod AutoCAD 2008 yn cynnwys newidiadau bach yn unig, ac nad oedd gan y fersiwn 2009 rhyngwyneb newydd a oedd yn hytrach yn achosi gwrthiant iddynt.
 • Fe'i goresgyn nes i'r fersiwn 2010 ddod â gorchmynion gwell 93 a gwell defnydd o'r rhyngwyneb newydd. Mae hefyd yn cyd-fynd â fersiwn 2007, a dyna pryd mae'n dechrau cyfres o welliannau wrth drin modelau tri dimensiwn a Chefnogaeth i Windows 7 mewn 32 a 64 darn.

cymhariaeth autocad

AutoCAD 2007: Mae gwella gorchmynion presennol yn gwella teyrngarwch defnyddwyr i fersiwn o AutoCAD. Ond mae hefyd yn cynhyrchu ymwrthedd i newid ar gyfer fersiynau diweddarach.

Gellir gweld hefyd bod AutoCAD 2010 yn rhagori ar AutoCAD 2012 er gwaethaf newydd-deb yr olaf, ond yng nghyfaint yr ymgynghoriad mae'n uwch ar ôl cronni'r blynyddoedd. Er gwaethaf y ffaith bod AutoCAD 2007 yn brofiad boddhaol iawn i ddefnyddwyr, byddai AutoDesk yn gwneud y gwrthwyneb mewn fersiynau newydd gan nad yw'n ei ffafrio mewn gwerthiant. Dyna pam rydyn ni'n gweld bod y garreg filltir nesaf, AutoCAD 2010 yn ei hailadrodd ond yn ei hosgoi yn 2012 sydd â mwy o newyddion na gwelliannau.

3. Nifer y datblygiadau arloesol

Mae arloesi yn bwysig, mae'n bwnc sydd wedi cael mwy o bwyslais yn y fersiwn 2007 lle roedd yna orchmynion newydd 89 a'r 2012 lle cyrhaeddir 139.

Er bod yr effaith y mae'n ei chael ar ddefnyddwyr o'i chymharu â gwella gorchmynion presennol ychydig yn rhyfedd. Wrth edrych ar y graff uchod, gwelir bod poblogrwydd fersiwn o AutoCAD yn cyrraedd ei anterth yn ystod misoedd cyntaf y flwyddyn ar ôl ei lansio, dim ond pan fydd y fersiwn newydd yn ymddangos. Mae AutoCAD yn gwneud hyn ym mis Ebrill, ac oddi yno mae'r disgyniad yn dechrau oherwydd bod rhywbeth mwy newydd eisoes. Mae'r gostyngiad serth yn dibynnu a wnaethoch chi gyflawni teyrngarwch ymhlith defnyddwyr blaenorol, nid rhai newydd.

Ond edrychwch ar sut y cyflawnodd AutoCAD 2010 y pwynt uchaf y mae pob fersiwn wedi'i gael, prin bod 2012 wedi cyrraedd 80% o hyn cyn dechrau ei dras. Dylem ddeall bod fersiwn 2012 hon wedi cael mwy o effaith na'r rhai blaenorol oherwydd graddfa'r arloesedd, ond nid yw. A'r rheswm yw bod gan fersiwn 2010 fwy o welliannau i'r gorchmynion presennol (93) yn erbyn 46 o fersiwn 2012 er gwaethaf y ffaith bod mwy o arloesi yn yr olaf. Mae fersiwn 2010 yn dal i gael ei defnyddio fwy na fersiwn 2011 a gallai oroesi fersiwn 2012 dros y tair blynedd nesaf. Yn y cyfamser dim ond fersiwn basio fydd AutoCAD 2013, gan fod ei welliannau a'i newyddion yn fach iawn er gwaethaf y newid yn fformat dwg, yn union fel fersiwn 2011 er iddo ddod yn ôl y fersiwn Mac.

Y cariad cyntaf a roddir fel arfer unwaith yn unig gydag offer cyfrifiadurol, gwnaeth un o'r fersiynau cyntaf a welsom argraff arnom i gyd, ac rydym yn parhau i gredu mai dyna'r fersiwn orau "er ei bod hi'n hen" a hyd yn oed ar ôl i ni symud i'r newydd rydym yn parhau i edmygu'r fersiwn honno. Y fersiwn honno fel arfer yw'r un sy'n effeithio arnom gyda'i newyddion. Gallwn sylwi ar hyn yn y defnyddwyr a ganfu ar ôl llawer o fersiynau fod yr R14 yn drawiadol, i eraill yn 2000 a'u synnodd gyda'r defnydd o 32 darn, ac ychydig o newyddion gwych a welsom tan fersiwn 2007 yr oeddem yn credu nad oedd angen llawer mwy arni . Mae carreg filltir newyddbethau wedi cael ei hachosi erbyn 2012, er fy mod yn egluro, cariad cyntaf gyda'r cenedlaethau newydd.

Ond mantais arloesi yw bod ar feddyliau defnyddwyr newydd. Myfyrwyr coleg, hyd yn oed os yw eu hathro yn dysgu AutoCAD 2010 iddynt, byddant yn setlo am ddefnyddio'r olaf; Dyma beth sydd wedi digwydd i AutoCAD 2012 gyda'r genhedlaeth newydd. Mae'r fersiwn hon ar feddyliau defnyddwyr newydd, mae'r arolwg a wnaethom ar Facebook yn ei brofi. Ond cau'r adran, dyma ein casgliad:

AutoCAD 2012: Mae'r nifer fwy o ddyfeisiau arloesol yn golygu mwy o boblogrwydd fersiwn gyda'r cenedlaethau newydd. Ddim o reidrwydd yn deyrngarwch tymor hir.

4. Cronni gwelliannau

Efallai fod hyn yn fater braidd yn gymhleth i'w rheoli, ond gan ei fod yn efelychu yn ystyried beth yw'r esblygiad a rhai o'r gwahaniaeth yn y ffordd y mae pethau'n digwydd gyda rhaglenni eraill megis achos MicroStation.

Wrth i amser fynd heibio, mae AutoCAD wedi cadw gorchmynion heb eu defnyddio, neu wedi'u gadael. Fesul ychydig, cawsant eu taflu, eu gwella neu ymgorfforwyd gorchmynion newydd:

 • Hyd at y fersiwn 2006 roedd gorchmynion 674 yn cael eu defnyddio.
 • Cyn i 97 gael ei ddileu cyn i 2013 ddod i ben, rhoddwyd terfyn i 68.
 • Mae 2013 yn cynnwys cyfanswm o orchmynion 1047 a dim ond 86 sydd ar gael gan y rhai a oedd yn bodoli yn y blynyddoedd 10 hynny.
 • Mae'r blynyddoedd 2006 a 2010 yn sefyll allan pan oedd gorchmynion diangen, 53 yn gyfanswm.

Efallai nad yw'r glanhau hwn yn amlwg iawn ond mae'n cynrychioli gwaith mewnol i adfer gorchmynion a oedd yno heb fawr o ddefnydd. Er bod mwy o orchymyn yn dynodi mwy o ymarferoldeb, yn ymarferol defnyddir swm llai o'r cyfanswm hwnnw. Daeth AutoCAD i ddatrys ein bywydau yn yr hyn a wnaethom gyda llawer o nosweithiau di-gwsg ar y bwrdd lluniadu, yn yr ystyr nad yw wedi newid llawer yn ystod yr holl flynyddoedd hyn, ond mae wedi newid wrth drin modelau 3D lle er bod yr esblygiad wedi bod yn araf o'i gymharu â fertigau eraill o Mae AutoDesk, wedi'i feddiannu'n dda gan ddefnyddwyr.

Fe wnaeth cyfrif nifer y gorchmynion roi'r gorau i fod yn bwysig amser maith yn ôl, oherwydd nawr y gorchmynion a ddefnyddir yw'r rhai a welwch ar y botymau. Ond mewn blynyddoedd blaenorol, pe na baem yn gwybod y gorchymyn ... nid oedd yn bodoli. Ac os oedd ar y rhestr, roeddem am weld beth oedd ei bwrpas.

Fersiynau gwell o AutoCAD

I gloi, dyma'r fersiynau gorau o AutoCAD:

 • AutoCAD 2007 yw'r fersiwn y mae mwy o ffyddlondeb wedi'i gyflawni dros amser, cynnyrch y nifer o orchmynion gwell yn hytrach na'u newyddweithiau.
 • Mae AutoCAD 2012 yn dilyn cynnyrch o'r nifer fwyaf o welliannau ac yn derbyn y cenedlaethau newydd yn wych.
 • Mae AutoCAD 2010 wedi bod yn fersiwn bwysig gan mai dyna pryd y dechreuodd y cenedlaethau dderbyn potensialau'r Ribbon, ac roedd llawer o alluoedd wedi'u hintegreiddio yn y modelu paramedr a 3D gyda mwy o symlrwydd.

 

 • Ni fydd AutoCAD 2013 ... yn fersiwn sy'n cyrraedd cysgod 2012. Er mwyn aros am un arall, bydd yn rhaid aros am flwyddyn neu ddwy.

Ac i chi, beth oedd eich fersiwn gorau?

9 Yn ymateb i "Beth oedd fersiwn orau AutoCAD?"

 1. Er fy mod i'n ddi-waith, rydw i wedi gwneud gwaith yn AutoCAD '11 sef yr un rydw i'n ei ddefnyddio fwyaf.
  Rwy'n cydnabod bod AutoCAD '08 yn rhoi tasgau cyflymach i mi heb lawer o wahaniaethau.
  Fy unig broblemau sydd gennyf yn y cais yn Renders, dasg yr wyf yn ceisio'i datrys ar hyn o bryd.

 2. Fersiwn R14, parhaodd sawl blwyddyn, roedd y fersiynau yn dal i ddod allan ac fe wnaethom barhau i'w ddefnyddio.

 3. Rwy'n credu mai'r fersiwn orau o autocad yn ddi-os yw fersiwn yr 2007, mae ganddo lawer o welliannau yn y gorchmynion a'r rhyngwynebau, yn ogystal â'i amlochredd, mae gwelliannau'r autocad 2010 yn fwy na gwelliannau yn fersiynau sy'n cynnwys llawer o briodoleddau diangen ac sydd ddim ond yn drysu'r defnyddiwr, Yn fy marn i, y fersiwn 2007 yw'r un sy'n gweddu i'r holl anghenion dylunio.

 4. Ymddengys nad yw'r un sy'n mynegi mai'r fersiwn Autocad 2012 yw'r un orau wedi sylweddoli ei fod yn cyflwyno gwall difrifol, yn yr ystyr ei fod yn cyfeirio at Fesurau (wrth wneud cywerthedd pwyllog (x) ac yna'n mesur y pellter hwnnw gyda'r gorchymyn priodol Mae'n wahanol iawn, os nad ydych chi wedi sylweddoli trueni, yna sut maen nhw'n gweithio gyda'r fersiwn hon, dyna pam roedd yn rhaid i mi osod yr 2013 a gywirodd y gwall hwn, ond yn lle hynny mae'r fersiwn hon yn sleifio i fyny yn gofyn am fwy o gof hyd yn oed os oes gen i 8 neu 16 Gigas pan fydd y ffeiliau sy'n gweithio lawer yn yr un ffenestr, gobeithio nad oes gan y fersiwn nesaf y gwallau hyn bellach, dyna fy marn gymedrol.

 5. IAWN BARN BERSONOL, AR DDECHRAU'R R14 FERSIWN DA IAWN, BAWB NID YW SY'N GORAU I GWNEUD UP UNIG rhifolyn, UNWAITH A TEULU rydych YN DDIGON O AutoCAD A quires PROFIAD Mae datblygiadau mewn CYD-DESTUN LAFUR R2007 yn wych ac yn gyfleus, UNWAITH CHI GYDA CHI FAMILIARISAS costio llawer i roi'r gorau iddi. Mae fel SIOPA FFÔN CELL A DYSGU POB CYFRINACHAU'R. YNA QUIT FEL I CHI JAJAJAJAJAJAJJA costio llawer. TAN YNA

 6. Beth am eich cwestiwn Rwy'n meddwl bod y fersiwn gorau o Autocad hyd yn hyn yw'r 2012 oes amheuaeth i ddweud nad wyf yn hyd yn oed am osod y fersiwn 2013 neu ddal fy sylw, rwy'n credu y byddai fersiynau 3 gorau fyddai: 1. - AutoCad 2012, 2 2007.- AutoCad a AutoCad 3 2010.-
  Casgliad: Ni ddylai AutoDesk gyffroi ynglŷn â rhyddhau fersiwn o AutoCad bob blwyddyn, sef yr unig flynyddoedd nad wyf yn rhyddhau fersiynau er 2000 yn 2001 a 2003, felly pan fydd ganddynt AutoCad sydd wedi'i arloesi'n dda yw pryd y dylent ei ddileu i beidio â chynnal cysondeb. diweddaru AutoCad i Awe… litas canelitas bob blwyddyn. Cyfarchion, Cyfeillion Geofumadas.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.