Beth oedd y fersiwn orau o AutoCAD?

Rydym yn aml yn gweld y cwestiwn ar y pryd, pa fersiwn sy'n well ydyw neu pam yr ydym yn ei amddiffyn; yna pan ddaw un newydd yn cyrraedd, fel arfer dywedir mai dim ond cyfansoddiad ydyw. autocadYn fyr, fel man cychwyn Fe wnaethom yr ymgynghoriad ar Facebook, lle mae gan Geofumadas ddilynwyr 18,000, a gweld beth oedd ymateb:

 • Mae AutoCAD 2012 yn rhagori, rydym yn deall yr anhygoel, ac mae Facebook yn lle lle mae cenedlaethau newydd yn bennaf.
 • Ond beth sy'n tynnu sylw yw bod AutoCAD 2007 yn ail-sefyll, er ei fod yn fersiwn o 6 o flynyddoedd yn ôl.
 • Yna, yn y drydedd, mae AutoCAD 2013 yn ail-sainio, rydym hefyd yn deall yr anfoneb ac, os byddwn yn gofyn y cwestiwn ddwy flynedd yn ddiweddarach, dywedir yr un peth am y fersiwn ddiweddaraf.
 • Mae'n ymddangos fel pedwerydd AutoCAD 2010, gyda sgôr is, ond yn arwain rhestr sy'n cynnwys pleidleisiau bron unigryw o'r holl fersiynau eraill.

Beth sy'n gwneud i bobl werthfawrogi'r fersiynau AutoCAD 2012, 2007 a 2010?

Nod y papur hwn yw dadansoddi fersiynau 10 diweddaraf AutoCAD, i geisio esbonio patrymau rhyddhau gan Autodesk a'i esblygiad sydd wedi cymryd y cyhoedd sy'n prynu yn awr y traffig ar y Rhyngrwyd a rhwydweithiau cymdeithasol yn chwarae rôl hanfodol wrth ledaenu'r newyddion.

cymhariaeth autocadByddwn yn defnyddio ar gyfer dadansoddi'r tabl canlynol sy'n crynhoi'r newidiadau sydd wedi digwydd i AutoCAD yn y blynyddoedd 10 diwethaf. gorchmynion newydd a ddaeth i'r amlwg bob blwyddyn (ac eithrio 2004 yn berthnasol ystyriaeth hon), gorchmynion ar gael yn y gorchmynion fersiwn a dderbyniwyd newid ddim ar gael oherwydd bod cyfanswm y gorchmynion cyfredol a gorchmynion dirwyn i ben (Nid yw hyn yn cynnwys y fersiwn 2013 gynnwys ond yn y gell honno ychwanegir yr holl rai a ddaeth i ben yn y blynyddoedd 10). Rydym hefyd yn adolygu fersiynau sylfaenol yn unig, nid y rhai fertigol (ee AutoCAD Civil 3D, AutoDesk Maya, ac ati)

1. Y cylch o fformatau newydd dwg

Cynhaliodd AutoDesk fformat dwg ar gyfer pob fersiwn o'r 1.0 yn 1980 i'r flwyddyn 1998 gyda AutoCAD R14. Ar ôl AutoCAD 2000 ymlaen, cyrhaeddir cylch bras o dair blynedd, arfer y mae llawer o bobl yn ei holi yn ddianghenraid.

Mae yna lawer cyn y fersiwn 2004, fodd bynnag, y garreg filltir yw bod y dwg bellach yn cael ei rannu gyda'r Gynghrair Dylunio Agored (ODA) gan ei bod wedi bod yn rhan o'r fformat 2000.

O'r fan hon, gwelwn fod y fersiynau pan oedd newid fformat yn dod i'r amlwg oherwydd eu bod yn cynrychioli defnydd gwell o'r adnodd, ond hefyd oherwydd ei fod yn gorfodi'r defnyddiwr i gael gwared ar y fersiwn flaenorol i gadw'n gydnaws yn y fformat newydd. Mae'n ffaith chwilfrydig, bod y blynyddoedd y cafodd AutoCAD eu gwaredu o orchmynion yn union y flwyddyn 2006 pan roddwyd gorau i orchmynion 36 a gorchmynion 2010 17 arall y flwyddyn; Gweddill y blynyddoedd roedd y rhoi'r gorau iddi yn llai cywir rhwng gorchmynion 1 a 3.

Felly ein casgliad cyntaf:

Mae cerrig milltir AutoCAD fel arfer wedi'u marcio erbyn y blynyddoedd y cafodd y fformat dwg newid: AutoCAD 2000, AutoCAD 2004, AutoCAD 2007, AutoCAD 2010.

O hynny, daethom i'r casgliad hefyd y dylai'r fersiwn 2013 fod â phatrwm tebyg oherwydd bod y fformat dwg wedi newid. Er nad ydym yn credu mor bosib oherwydd y boblogrwydd anghymesur AutoCAD 2012 a swm minuscule o Gwelliannau AutoCAD 2013.

Er, gan egluro nad yw'r newid fformat o reidrwydd yn gysylltiedig ag un fersiwn yn well nag un arall yn gynharach. Ond mae'n chwarae rôl na ellid ei gymhwyso i lwyfannau eraill lle nad yw'r newid hwn yn digwydd o bryd i'w gilydd ac yn ddianghenraid.

2. Y swm o welliannau

I ddadansoddi hyn, rwyf am ddefnyddio'r graff a ddangosir isod. Gwelwch fod y llinell felen yn cynrychioli'r gwelliannau a wneir i orchmynion presennol, tra bod y llinell las yn cynrychioli gorchmynion newydd ar waith. Mae'r fersiwn 2007 yn sefyll allan fel y flwyddyn pan gafodd mwy o orchmynion eu gwella (116), wedi'u hychwanegu i ddim llai na gorchmynion 89 newydd. Roedd gan y newidiadau lawer i'w wneud ag wyneb newydd y delweddiad 3D, gwelliannau mewn rheoli gwead, rendro ac ymosodiad animeiddiedig. Mae'r dyluniad 3D yn peidio â bod o wrthrychau cyntefig ac mewnosodir cysyniad modelau 3D.

autocad

Y graff canlynol a gymerwyd ohono Traffig ymholiad AutoCADMae'n adlewyrchu fel AutoCAD 2007 yw'r fersiwn mwyaf parhaol (llinell las tywyll), i'r graddau bod ar ddiwedd (hyd at fis Gorffennaf 2012) yr ymgynghorir cymaint â AutoCAD 2011 (llinell goch), ac wrth gwrs perfformio'n well na fersiynau 2009 (ar-lein gwyrdd) a 2008 nad yw'n ymddangos yn y graff. Mae'n ddealladwy pam y mae pobl yn cofio y fersiwn 2007 fel un o'r gorau, gan fod yr effaith gwell gorchymyn yw defnyddwyr presennol a benderfynodd aros yn y fersiwn er gwaethaf y newidiadau yn y blynyddoedd dilynol.

 • Roeddent yn teimlo bod AutoCAD 2008 yn cynnwys newidiadau bach yn unig, ac nad oedd gan y fersiwn 2009 rhyngwyneb newydd a oedd yn hytrach yn achosi gwrthiant iddynt.
 • Fe'i goresgyn nes i'r fersiwn 2010 ddod â gorchmynion gwell 93 a gwell defnydd o'r rhyngwyneb newydd. Mae hefyd yn cyd-fynd â'r fersiwn 2007, sef pan fydd yn dechrau cyfres o welliannau wrth drin modelau tri dimensiwn a chymorth ar gyfer Windows 7 mewn darnau 32 a 64.

cymhariaeth autocad

AutoCAD 2007: Mae gwella'r gorchmynion presennol yn ffafrio ffyddlondeb defnyddwyr i fersiwn AutoCAD. Ond mae hefyd yn creu gwrthwynebiad i newid ar gyfer fersiynau diweddarach.

Gellir gweld hefyd bod AutoCAD 2010 yn fwy na AutoCAD 2012 er gwaethaf y newyddion diweddaraf, ond mae nifer yr ymholiadau yn uwch na chronni'r blynyddoedd. Er bod AutoCAD 2007 yn brofiad boddhaol iawn i ddefnyddwyr, byddai AutoDesk yn gwneud y gwrthwyneb mewn fersiynau newydd gan nad yw'n ffafrio gwerthu. Felly, rydym yn gweld bod y garreg filltir nesaf, AutoCAD 2010 yn ailadrodd ond osgoi yn 2012 sydd â mwy o newyddion na gwelliannau.

3. Nifer y datblygiadau arloesol

Mae arloesi yn bwysig, mae'n bwnc sydd wedi cael mwy o bwyslais yn y fersiwn 2007 lle roedd yna orchmynion newydd 89 a'r 2012 lle cyrhaeddir 139.

Er ei bod braidd yn rhyfedd yr effaith a gaiff ar ddefnyddwyr ynghylch gwella'r gorchmynion presennol. Wrth weld y graffig blaenorol, gwelir bod poblogrwydd fersiwn o AutoCAD yn cyrraedd ei uchafbwynt yn ystod misoedd cyntaf y flwyddyn yn dilyn ei lansio, dim ond pan fydd y fersiwn newydd yn ymddangos. Mae AutoCAD yn gwneud hynny ym mis Ebrill, ac o hynny mae'n dechrau'r cwymp gan fod rhywbeth mwy nofel. Mae'r gostyngiad cywrain yn dibynnu ar a yw'n cyflawni ffyddlondeb mewn defnyddwyr blaenorol, nid mewn rhai newydd.

Ond gwelwch sut y llwyddodd AutoCAD 2010 i gyrraedd y pwynt uchaf y mae'r holl fersiynau wedi ei gael, prin bod 2012 wedi cyrraedd 80% o hyn cyn dechrau ei ddisgyn. Dylem ddeall y bydd y fersiwn 2012 hwn yn cael mwy o effaith na'r rhai blaenorol oherwydd graddfa arloesi, ond nid yw hyn yn wir. A'r rheswm yw bod y fersiwn 2010 yn cael mwy o welliannau i'r gorchmynion presennol (93) yn erbyn 46 o'r fersiwn 2012 er bod mwy o arloesedd yn yr olaf. Mae'r fersiwn 2010 yn dal i fod yn fwy defnyddiol na'r fersiwn 2011 a gallai fod yn goroesi yn fwy na'r 2012 dros y tair blynedd nesaf. Yn y cyfamser, bydd AutoCAD 2013 yn fersiwn cam yn unig, oherwydd ei welliannau a'i ddatblygiadau yn fach iawn er gwaethaf y newid o fformat dwg, fel y fersiwn 2011 er ei fod yn dod yn ôl y fersiwn Mac.

Y cariad cyntaf sy'n cael ei roi unwaith yn unig gydag offer cyfrifiadurol, roedd pob un o'r fersiynau cyntaf a welsom yn sioc i ni i gyd, ac rydym yn dal i gredu mai hwn oedd y fersiwn orau "hyd yn oed os yw'n hen" a hyd yn oed ar ôl i ni symud i'r newydd rydym yn parhau i edmygu'r fersiwn honno. Y fersiwn honno fel arfer yw'r un sy'n effeithio ar ei newyddion. Gallwn weld hyn yn y defnyddwyr sydd, ar ôl llawer o fersiynau, wedi gweld bod y R14 yn drawiadol, eraill oedd y 2000 a oedd yn eu synnu gyda'r defnydd o'r darnau 32, ac ychydig o newyddion gwych a welsom nes bod y fersiwn 2007 nad oedd angen llawer mwy arni yn ein barn ni. . Mae carreg filltir newyddion wedi achosi 2012, er fy mod yn egluro, cariad cyntaf gyda'r cenedlaethau newydd.

Ond y fantais sydd gan arloesi yw ym meddyliau defnyddwyr newydd. Mae myfyrwyr y brifysgol, er bod eu hathro / athrawes yn eu dysgu AutoCAD 2010, yn cael eu defnyddio i ddefnyddio'r un olaf; yw'r hyn sydd wedi digwydd i AutoCAD 2012 gyda'r genhedlaeth newydd. Mae'r fersiwn hon ym meddyliau defnyddwyr newydd, mae'r arolwg a wnaethom ar Facebook yn ei brofi. Ond yn cau'r adran, dyma ein casgliad:

AutoCAD 2012: Mae'r mwy o arloesi yn golygu bod poblogrwydd mwy o fersiwn gyda'r cenedlaethau newydd. Ddim o reidrwydd yn ddidwyll yn hirdymor.

4. Y casgliad o welliannau

Efallai fod hyn yn fater braidd yn gymhleth i'w rheoli, ond gan ei fod yn efelychu yn ystyried beth yw'r esblygiad a rhai o'r gwahaniaeth yn y ffordd y mae pethau'n digwydd gyda rhaglenni eraill megis achos MicroStation.

Wrth i amser fynd heibio, mae AutoCAD wedi cadw gorchmynion nas defnyddiwyd neu wedi'u gadael. Ychydig bychan sydd wedi eu gwaredu, mae gorchymyn gwell neu newydd wedi cael ei hymgorffori:

 • Hyd at y fersiwn 2006 roedd gorchmynion 674 yn cael eu defnyddio.
 • Cyn i 97 gael ei ddileu cyn i 2013 ddod i ben, rhoddwyd terfyn i 68.
 • Mae 2013 yn cynnwys cyfanswm o orchmynion 1047 a dim ond 86 sydd ar gael gan y rhai a oedd yn bodoli yn y blynyddoedd 10 hynny.
 • Mae'r blynyddoedd 2006 a 2010 yn sefyll allan pan oedd gorchmynion diangen, 53 yn gyfanswm.

Efallai nad yw'r glanhau hwn yn amlwg iawn ond mae'n cynrychioli swydd fewnol i adennill gorchmynion a oedd yno heb fawr o ddefnydd. Er bod mwy o orchymyn yn dynodi mwy o ymarferoldeb, yn ymarferol defnyddir swm llai o'r cyfanswm hwnnw. Daeth AutoCAD i resolvernos bywyd yn nad yr hyn yr ydym yn ei wneud gyda llawer o nosweithiau di-gwsg ar y bwrdd darlunio ar hynny wedi newid llawer dros y blynyddoedd, ond mewn trafod modelau 3D lle er bod cynnydd wedi cael ei chymharu araf i fertigol eraill AutoDesk, wedi bod yn addas iawn gan ddefnyddwyr.

Gadawodd cyfrif nifer y gorchmynion yn bwysig ers tro, oherwydd nawr y gorchmynion a ddefnyddir yw'r rhai a welir yn y botymau. Ond yn y blynyddoedd blaenorol, os nad oeddem yn gwybod y gorchymyn ... nid oedd yn bodoli. Ac os oedd ar y rhestr, roeddem am weld beth oedd ar ei gyfer.

Fersiynau gwell o AutoCAD

I gloi, dyma'r fersiynau gorau o AutoCAD:

 • AutoCAD 2007 yw'r fersiwn y mae mwy o ffyddlondeb wedi'i gyflawni dros amser, cynnyrch y nifer o orchmynion gwell yn hytrach na'u newyddweithiau.
 • Mae AutoCAD 2012 yn dilyn cynnyrch o'r nifer fwyaf o welliannau ac yn derbyn y cenedlaethau newydd yn wych.
 • Mae AutoCAD 2010 wedi bod yn fersiwn bwysig gan mai dyna pryd y dechreuodd y cenedlaethau dderbyn potensialau'r Ribbon, ac roedd llawer o alluoedd wedi'u hintegreiddio yn y modelu paramedr a 3D gyda mwy o symlrwydd.

 • Ni fydd AutoCAD 2013 ... yn fersiwn sy'n cyrraedd cysgod y 2012. I aros am un arall, bydd angen aros ychydig neu flynyddoedd.

Ac i chi, beth oedd eich fersiwn gorau?

9 Ymatebion i "Beth fu'r fersiwn orau o AutoCAD?"

 1. Er fy mod yn ddi-waith, rwyf wedi gwneud gwaith yn AutoCAD '11, sef yr un rwy'n ei ddefnyddio fwyaf.
  Rwy'n cydnabod bod AutoCAD '08 yn rhoi tasgau cyflymach i mi heb lawer o wahaniaeth.
  Fy unig broblemau sydd gennyf yn y cais yn Renders, dasg yr wyf yn ceisio'i datrys ar hyn o bryd.

 2. Fersiwn R14, parhaodd sawl blwyddyn, roedd y fersiynau yn dal i ddod allan ac fe wnaethom barhau i'w ddefnyddio.

 3. Rwy'n credu mai'r fersiwn orau o autocad yn ddi-os yw fersiwn yr 2007, mae ganddo lawer o welliannau yn y gorchmynion a'r rhyngwynebau, yn ogystal â'i amlochredd, mae gwelliannau'r autocad 2010 yn fwy na gwelliannau yn fersiynau sy'n cynnwys llawer o briodoleddau diangen ac sydd ddim ond yn drysu'r defnyddiwr, Yn fy marn i, y fersiwn 2007 yw'r un sy'n gweddu i'r holl anghenion dylunio.

 4. Ymddengys nad yw'r un sy'n mynegi mai'r fersiwn Autocad 2012 yw'r un orau wedi sylweddoli ei fod yn cyflwyno gwall difrifol, yn yr ystyr ei fod yn cyfeirio at Fesurau (wrth wneud cywerthedd pwyllog (x) ac yna'n mesur y pellter hwnnw gyda'r gorchymyn priodol Mae'n wahanol iawn, os nad ydych chi wedi sylweddoli trueni, yna sut maen nhw'n gweithio gyda'r fersiwn hon, dyna pam roedd yn rhaid i mi osod yr 2013 a gywirodd y gwall hwn, ond yn lle hynny mae'r fersiwn hon yn sleifio i fyny yn gofyn am fwy o gof hyd yn oed os oes gen i 8 neu 16 Gigas pan fydd y ffeiliau sy'n gweithio lawer yn yr un ffenestr, gobeithio nad oes gan y fersiwn nesaf y gwallau hyn bellach, dyna fy marn gymedrol.

 5. IAWN BARN BERSONOL, AR DDECHRAU'R R14 FERSIWN DA IAWN, BAWB NID YW SY'N GORAU I GWNEUD UP UNIG rhifolyn, UNWAITH A TEULU rydych YN DDIGON O AutoCAD A quires PROFIAD Mae datblygiadau mewn CYD-DESTUN LAFUR R2007 yn wych ac yn gyfleus, UNWAITH CHI GYDA CHI FAMILIARISAS costio llawer i roi'r gorau iddi. Mae fel SIOPA FFÔN CELL A DYSGU POB CYFRINACHAU'R. YNA QUIT FEL I CHI JAJAJAJAJAJAJJA costio llawer. TAN YNA

 6. Beth am eich cwestiwn Rwy'n meddwl bod y fersiwn gorau o Autocad hyd yn hyn yw'r 2012 oes amheuaeth i ddweud nad wyf yn hyd yn oed am osod y fersiwn 2013 neu ddal fy sylw, rwy'n credu y byddai fersiynau 3 gorau fyddai: 1. - AutoCad 2012, 2 2007.- AutoCad a AutoCad 3 2010.-
  Casgliad: Ni ddylai Autodesk gael gyffrous am sioeau bob blwyddyn fersiwn o AutoCad yw'r unig oed nad sach fersiynau o'r 2000 yn y blynyddoedd 2001 2003 ac, fel bod ganddynt da arloesi AutoCad yw pryd i dynnu peidio i gynnal cysondeb o ran AutoCad i ddiweddaru Awe ... canelitas Litas bob blwyddyn. Saludos Amigos o egeomates.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.