CAD, GIS, neu'r ddau?

... gwerthu galluoedd beth mae'n ei wneud mae meddalwedd am ddim yn fwy anodd na darbwyllo swyddog i gyflawni trosedd y gellir ei gosbi (piratería) erbyn beth nad yw'n ei wneud meddalwedd drud.

cad neu gis Yn ddiweddar mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Map Bentley, gan ddefnyddio fel dadl nad oes angen meddwl ar wahân os gellir trin y ddau gan un offeryn. Ar hyn, mae sawl un yn nodi ein bod yn agos iawn at leihau'r bwlch ac yn rhoi'r gorau i ddefnyddio'r geiriau CAD / GIS ar wahân.

Mae gwahanol safbwyntiau, rhai ar gyfer agweddau economaidd, eraill am resymau arbenigedd, eraill ar gyfer ystyfnigrwydd, ond yn ymarferol gyda chymaint o gynnydd technolegol, rydym yn dal i gael trafferth gyda'r un broblem.

1. Yr achos ymarferol.  Mae'n digwydd bod i weithredu stentiau (i ddefnyddio enghraifft), adeiladu fector llinellau sy'n cael eu hymestyn, eu torri, eu cylchdroi, eu llusgo, mae delweddau'n cael eu llwytho, ac ati. maent yn parhau i gael eu gwneud yn AutoCAD neu Microstation. Os byddwn yn gofyn i'r technegwyr pam mae'n well ganddyn nhw, byddan nhw'n dweud:

Nid yw ArcGIS yn ymarferol ar gyfer hynny

mae gan gvSIG offer ond mae'n rhedeg yn araf iawn (mewn Windows)

Mae maniffold yn anhysbys iawn ac nid oes ganddo ddigon o offer

Mae llinellau golygu yn haws na pholygonau

Nid yw cefnogaeth i IntelliCAD yr un fath

Felly, rhaid i ni wneud yr holl waith adeiladu Spaghetti, yn y gwahanol lefelau, lliwiau, trwch, ac yna ei basio i ArcGIS ac yno adeiladu'r polygonau. Pan fyddwn yn gwneud hyn rydym yn dod o hyd gwallau topolegol (nid yw hynny'n cydnabod y CAD), rydym yn gwneud addasiadau ac rydym yn dychwelyd i wneud y newidiadau yn y fector, gyda chylch sydd mewn prosesau enfawr yn dod i ben un diwrnod. Ond yn y drefn feunyddiol o ddiweddaru’n barhaol, mae newid CAD a GIS yn gan a fydd yn y pen draw yn troi’n ddata anghyson.

gvsigguatemala1

Yna, os ydym am wneud rhywbeth pellach, rydym yn ei roi mewn cronfa ddata ofodol (Rwy'n mynnu, er enghraifft), dim ond tri sydd gan y cyfesurynnau CAD, a welwn mewn tri lle degol ond sydd â manwl gywirdeb o fwy na 10 lle degol, sy'n gorfodi'r fector i beidio â bod yn union yr un fath mwyach, cyn belled nad yw'n effeithio ar y cyflymder. o brosesau yn y gronfa ddata. Yma mae diweddaru heb feini prawf topolegol yn llawer mwy cymhleth.

Ac fel ar gyfer yr economi, mae bwrdeistref fach debe buddsoddi ynddo meddalwedd i adeiladu fectorau cywir a un arall ar gyfer gwneud mapiau braf. Os yw'r fwrdeistref yn un dynn neu (credwch hynnynad yw'n gofyn am raglen beirianneg i ddefnyddio o leiaf un AutoCAD Lite ac un ArcGIS ynghyd â dau estyniad; waeth pa mor rhad ydyw, maent yn fwy na $ 4,000 (heb gynnwys hyfforddiant). Bydd y rhai sydd wedi gweithio gyda bwrdeistrefi yn gwybod faint mae'n ei gostio i werthu'r swm hwn i drysorydd sy'n gorchymyn mwy na'r maer.

Rwy'n gwybod, mae yna fwrdeistrefi nad oes ganddynt y rhwystrau hyn, ond cyffredinolrwydd y cyd-destun Sbaenaidd ... sy'n byw yn y realiti hwnnw am resymau sydd am wneud GIS a CAD heb ysmygu'r astral.

2. Dylai'r GIS feddu ar alluoedd CAD

Deallaf, pan oedd ArcView 3x yn bodoli, nad oedd yn bosibl gweithredu offer adeiladu fector gyda rheolaeth topoleg, ond ar hyn o bryd, nid wyf yn deall pam nad oes gennym offer yn y GIS sy'n gwneud beth mae CAD yn ei wneud (30 stuff)

 • Botymau 12 sy'n gweini (llinellau, arcs, cylchoedd, polylinau, pwyntiau ...)
 • Botymau 12 i'w golygu (cyfochrog, copïo, symud, cylchdroi, ymestyn ...)
 • Rheolaeth ymarferol ymarferol (esgusodwch fy ymroddiad, yn ogystal â'r CAD)

Cadarn bod y pethau hyn ganddyn nhw eisoes, ond rydyn ni'n cwyno am y weithdrefn. Dylent fod yn debyg i sut mae rhaglenni poblogaidd yn cael eu gwneud, gyda rhwyddineb trin cyfarwyddiadau, pellteroedd, cyfesurynnau, estyn, llusgo, clipio ... dim byd astral, yn yr un modd ag y mae AutoCAD neu Microstation yn ei wneud. Yn hyn o beth, y gorau a welsom oedd ymdrech gvSIG, sydd yn lle ailddyfeisio'r ffordd o wneud fectorau, wedi addasu i'r ffordd o gwnewch hynny gyda AutoCAD, gyda miliynau o ddefnyddwyr yn y byd sy'n gwneud hynny (ymwybodol bod gan AutoCAD weithdrefnau hynafol). Mae yna waith i aeddfedu o ran cyflymder gweithio wrth lwytho delweddau trwm neu ffeiliau mawr; Rwy'n siŵr ei fod yn rhedeg yn well ar Linux, ond nid ar Windows, ac a her gref am ddarbwyllo'r byd nad yw'r agoriad yn ddiniwed.

3. Mae CAD sydd eisoes yn gwneud GIS

Yn achos Map Bentley a Map AutoCAD, y sefyllfa fu creu galluoedd GIS ar gyfer yr offer a ddefnyddiwyd ar gyfer peirianneg. Mae'r cynnydd wedi bod yn sylweddol, nid oes amheuaeth amdano, ond hyd yma mae llawer o swyddogaethau arddangos a chyhoeddi (mapiau wedi'u paentio) yn wan o ran yr hyn y mae GIS yn ei wneud yn dda (neu'n well). Credaf hefyd fod ymarferoldeb gweithredu ar gyfer swyddi syml yn parhau ... tynnu'r gwallt; os na, gadewch i ni weld faint o ddefnyddwyr AutoCAD (miliynau) a faint (a hoffai) Map AutoCAD (neu Civil 3D); nid am resymau pris, gan y gallai'r gymhariaeth fod yr un peth os gwnawn hynny gyda defnyddwyr sy'n defnyddio'r trwyddedau môr-ladron. Mae'n ymddwyn bron yr un fath â Microstation a Bentley Map, heb fynd i mewn i agweddau cyhoeddi a rhyngweithredu (os gwelwch yn dda).

4. Mae CAD a GIS yn ddau bwnc gwahanol. 

Mae yna (sail) sefyllfa sy'n dweud bod y ddau bwnc yn ddau faes arbenigol ac na fydd unrhyw allu i wneud y ddau gyda'r un offeryn; mae rhan o'r swydd honno'n etifeddu ein canfyddiad o ychydig flynyddoedd yn ôl:

... y CAD yw gwneud fectorau manwl gywir a'r GIS ar gyfer mapiau hardd.

Ond mae'r sefyllfa arbenigedd hon, i'r graddau y mae safonau wedi bod yn aeddfedu ac yn cael eu neilltuo gan feddalwedd nad yw'n rhad ac am ddim, wedi colli anhyblygrwydd, mentrau fel yr OGC ar yr ochr GIS, gweithredu'r cysyniad topology, defnyddio'r xml bod datblygiadau i gysyniad BIM ar ochr y CAD, ymysg eraill, sydd wedi gwneud y CAD ddim yn cael ei weld fel y tabl llun ond yn rhan o waith arbenigeddau go iawn (Pensaernïaeth, Peirianneg Sifil, Topograffi, ac ati).

Dywed y duedd na fydd yr arbenigedd yn y feddalwedd (CAD / GIS) ond yn ardal y cymhwysiad. I roi enghraifft, dylai dylunio ffyrdd fod yn arbenigedd meddalwedd sy'n gwneud hynny, gyda manwl gywirdeb CAD a'r galluoedd i'w wasanaethu tuag at raglenni a fydd yn defnyddio'r echel i wneud cartograffeg o dan gyd-destun GIS. Yn yr un modd, dylai'r ffeil siâp fynd i lawr mewn hanes a dylai'r data GIS fod yn gynrychiolaeth graffigol neu dablau o realiti y gellir golygu ei geometreg o'r ochr GIS, gan gwestiynu ei briodoleddau, gan wybod ei chysylltiadau â data arall; tra o ochr GIS ei sylwadau rhyfeddol, gan gysylltu â data a gallu golygu gyda'r manwl gywirdeb y byddai CAD.

Ond am hynny ... rydym yn onest bell i ffwrdd, nid oherwydd na fu wedi'i fynegi eisoes, mae offer bach eisoes yn gwneud llawer o hynny, ond mae'n rhaid i chi symud y brandiau meddalwedd mawr i'w weithredu mewn ffordd ymarferol.

4. Fel dwi'n ei weld

Rwy'n credu am ychydig, byddwn yn parhau i ddefnyddio dwy raglen i gynrychioli'r un eiddo: golygu ei fector yn CAD, ei ddadansoddi yn GIS, a'i addasu yn y ddwy. Yn fy marn i, mae llawer o bethau rydyn ni'n eu gwneud rydyn ni wedi llwytho cymaint o fwg nes iddo golli symlrwydd ei ddefnydd at ddibenion ymarferol ac mae marchnata technolegol (problem) wedi gwneud i ni anghofio'r rheswm dros ddyfeisgarwch dynol (i ddatrys problemau).

image42 Roedd gan y bwrdd lluniadu ei ogoniant, oherwydd ni ddyfeisiodd neb ffordd arall i wneud lluniadau â llaw, ychwanegwyd rhwbwyr trydan at y rhestr, ond nid yn y deunydd ar y bwrdd yr oedd systematization eu harfer ond yn yr hyn a wnaethom yno. Roedd cartograffeg yn gwneud mapiau o dan safonau systematig o ran graddfa a pherthnasedd, gwnaethom feddwl am ei argraffu ond nid oeddem byth yn amau ​​ei ddefnydd at ddibenion dynol.

Ni ddylem golli ymwybyddiaeth, oherwydd nawr dylai technoleg wneud pethau'n haws i ni a gwella EI DDEFNYDDIO. Felly, dylai ddod amser pan fydd y buddsoddiad yn stopio bod yn ymwneud â fformatau, proseswyr, picseli, labeli a brandiau, i fuddsoddi amser yn y rheswm y cawsant eu creu: EU DEFNYDD. O ganlyniad, fel o'r blaen, cysegru ein hunain i gynhyrchu busnes, cyfoeth a buddion i bobl.

Ond mae'r syniad yn ddilys, ac yn fy marn i, am y 5 mlynedd nesaf, ar gyfer mwyafrif y prosiectau o'r lefel a godwyd ar y dechrau, byddwn yn parhau i wneud pethau yr un peth (gweler, gadewch inni beidio â gorffen ei wneud yn Google Earth). A chynhyrchwyr meddalwedd CAD / GIS:

 • O ran yr ESRI, efallai gadewch i ni weld gwelliannau Yn y capasiti adeiladu CAD, gobeithiaf nad oes rhaid i chi ailddysgu sut i ddefnyddio'r bwrdd arlunio eto.
 • Ar ochr AutoDesk, poblogeiddiwch Civil 3D i wneud i Fapio edrych fel rhan o beirianneg. Syniad sy'n ymddangos yn iawn i mi.
 • Ar ochr Bentley, hyrwyddo PowerPap i gael CAD cost isel i gael galluoedd GIS, ac efallai hwyluso hwyluso gweithrediad.
 • Ar yr ochr feddalwedd am bris isel: Manifold, Tatuk GIS, Global Mapper, IntelliCAD, gan ennill tir trwy wneud yr hyn nad yw meddalwedd enw brand yn ei wneud.

Os yw'r feddalwedd Ffynhonnell Agored (cynaliadwy) yn croesi'r rhwystr hwn, sicrhewch y byddwn i gyd yn edrych yn ôl yno, nid yn unig ar gyfer y agwedd economaidd (a welsom eisoes), ond ar gyfer datrys problemau cyffredin (sydd eisoes yn ei wneud) a marchnata byd-eang yn fwy ymosodol na'r piratería.

Yn besimistaidd, efallai; rhithdybiol, yn sicr. A chi: Sut ydych chi'n ei weld?

6 Yn ymateb i "CAD, GIS, neu'r ddau?"

 1. Helo Cesar

  Yr hyn sy'n digwydd yw bod cyfesurynnau eich arolwg i fod yn UTM yn hafal i'r hyn a allai fod yn ardaloedd UTM 60 posibl yn y byd, felly gallwch chi ddiffinio ym mha un rydych chi. Hefyd, y Datwm yw'r cyfeirnod ellipsoid, i roi syniad i chi, fel petai'r WGS84 ar lefel y môr a Datwm arall fel y NAD 24 yn cael ei basio i 3,000 metr uwchben, gallai'r safle fod yr un peth ac ar un pwynt curiad y galon a Mae'r hyd yr un peth, ond nid yw'r pellteroedd a ragamcanir ar y ddau sfferoid gwahanol hyn yn gyfartal. Dyna pam y gelwir y system UTM yn aml yn "rhagamcanol."

  I wneud hynny yn ArcGIS, rydych chi'n clicio ar y dde ar yr haen y mae gennych ddiddordeb mewn georeferencing ac yn dewis yr opsiwn "priodweddau", yna yn y panel sy'n ymddangos eich bod chi'n dewis y tab "ffynhonnell".
  Yno, mae botwm i ddewis y "ffynhonnell", yna byddwch chi'n mynd i mewn ac yno byddwch chi'n edrych am system ragamcanol (UTM), yna byddwch chi'n dewis yr ardal gyfatebol ac os ydych chi yn hemisffer y gogledd neu'r de.

  Gyda hyn mae eich ffeil wedi'i geogyfeirio at y datwm a'r parth priodol.

  A cyfarch.

 2. bore da, yr wyf yn eich llongyfarch am y blog ardderchog sy'n rheoli, mae gennyf amheuaeth fy mod wedi trosi ffeil i'm ffeil dp shp yn y georeferenced hwn ac mewn gwirionedd yn y gis. , Rwy'n gwybod y dylwn roi'r wybodaeth datwm a gwybod beth ydyw, ond nid wyf yn gwybod sut, hoffwn wybod hyn ers i mi chwilio ym mhob man ar y we, ond ni allaf ddod o hyd i ateb. Byddwn yn wirioneddol werthfawrogi pe gallech ateb fy nghwestiwn. gyda'r gsw9.3

 3. «» »Dywedodd Jose maria: Mawrth 16, 2010 - 8:36 yp
  sut i basio llun mewn cad i arc gis neu olygfa arc »» »

  resp: o linellau allforio mapiau awtocad, llinellau polygonau (creu topolegau) a phwyntiau.

  Er mwyn datrys problemau gwallau topolegol mewn CAD, mae yna lawer o ymadroddion fel y map autocad sy'n tynnu clenup i helpu dadfygio ffeiliau CAD cyn eu hallforio neu eu defnyddio fel haenau sy'n gysylltiedig â gwrthrychau neu siapiau. Hefyd mewn arcgis fel mewn meddalwedd eraill fel dilyswyr topolegol topig agored openjump yn fy achos i, defnyddiwch y ddau gan gymryd i ystyriaeth bod mewn sêr yn bwysig (goddefgarwch) ac mae hynny'n dibynnu ar ansawdd yr haen, gyda'r agoriad y gallwn edrych amdano polygonau roedd bylchau neu fertigau ar y pellter lleiaf yn gofyn am fân onglau.
  Cofion

 4. Helo

  Gwelaf eich bod yn siarad o arbenigedd "CADISTA".
  Y pethau cyntaf y gwyddys amdanynt eisoes: Mae gan y ddwy feddalwedd wahanol fathau o wybrennau. Gan wybod sut i ddefnyddio un neu'r llall mae stwff y defnyddiwr. Nid ydym yn bwriadu defnyddio cynllun tŷ (GIS) mewn GIS sydd i mi yn feddalwedd o DADANSODDIAD mwy nag un sydd â mapiau hardd (ar gyfer y mapublisher hwn neu'r corel ac ati).

  Roedd gweithredu'r cysyniad topoleg ar ochr y GIS yn y blynyddoedd o arcinfo yn ymddangos i mi fel ateb da ar gyfer datrys gwallau topolegol. O'r chwedloniaeth Arc / Info, mae gan esri y botymau hynny rydych chi'n siarad amdanynt:

  -buttons sy'n creu (llinellau, arcs, cylchoedd, polylinau, pwyntiau ...) Oni bai eich bod yn siarad am bethau nad ydych yn eu hadnabod:

  -cyfleoedd i'w golygu (cyfochrog, copïo, symud, cylchdroi, ymestyn ...) Mae gan yr un rhai nhw oni bai eich bod yn cyfeirio at rywbeth arall.

  - Rheolaeth snap ymarferol…. «Gadewch i'r llinellau sydd bellter o 10 m gwrdd….» Hynny? «Eu bod yn croestorri lle maen nhw'n croestorri»… Hynny? "Mae hynny'n ymestyn arc i groestorri un arall" ... Hynny? Fel yn CAD felly?

  Ar y llaw arall, mae'r dyheadau am integreiddio meddalwedd yn mynd law yn llaw â gweithgaredd y defnyddwyr, er enghraifft galwaf am fwy o integreiddio rhwng ARCGIS Splus neu Matlab er enghraifft ...

  Ar gyfer adeiladu prosiect GIS, credaf mai'r siart llif i mi fyddai: adeiladu sylfaen fector mewn CAD, cronfa ddata alffaniwmerig yn ARCGIS, adeiladu a dadansoddi delweddau yn ERDAS (i'r gwrthwyneb rwy'n credu mai dim ond mae cefnogaeth gefndirol a dim data gyda gwybodaeth yn y GIS) a modelu yn ARCGIS.

  Gan fod ARCGIS (o ARC / Info, UNIX o leiaf) yn trin rhagdybiaeth ddwbl yng nghyfesurynnau'r fectorau, ni fyddai problem o ran cywirdeb. Felly, mae SOLOo yn brin y gall CAD ddatrys camgymeriadau TOPOLOGEGOL a byddai undeb GIS / CAD yn fis mêl.

  Fodd bynnag, y cyfan sydd o ran meddalwedd ers hynny mewn nwyddau byw, bydd yn rhaid i CADISTS ddysgu trin eu prosiectau yn fwy GORCHYMYN (yr afonydd mewn un haen a'r strydoedd mewn haen arall) Mae'n gas gen i dderbyn gwybodaeth CAD gyda pholygonau nad ydyn nhw o'r fath, llinellau heb barhad topolegol (dim ond graffig), a bwâu sy'n cynrychioli afonydd mewn haenau sy'n cynrychioli strydoedd….

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.