CAD, GIS, yn gwneud y ddau?

... gwerthu galluoedd beth mae'n ei wneud mae meddalwedd am ddim yn fwy anodd na darbwyllo swyddog i gyflawni trosedd y gellir ei gosbi (piratería) erbyn beth nad yw'n ei wneud meddalwedd drud.

cad neu gis Yn ddiweddar, mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Bentley Map, gan ddefnyddio fel dadl, nad oes angen meddwl ar wahân os gellir trin y ddau mewn un offeryn. Ar hyn, mae sawl sylw yn dweud ein bod yn agos iawn at leihau'r bwlch ac yn rhoi'r gorau i ddefnyddio'r geiriau CAD / GIS ar wahân.

Mae gwahanol safbwyntiau, rhai ar gyfer agweddau economaidd, eraill am resymau arbenigedd, eraill ar gyfer ystyfnigrwydd, ond yn ymarferol gyda chymaint o gynnydd technolegol, rydym yn dal i gael trafferth gyda'r un broblem.

1. Yr achos ymarferol Mae'n digwydd bod i weithredu stentiau (i ddefnyddio enghraifft, adeiladu'r fector, o linellau sy'n ymestyn, torri, cylchdroi, llusgo, llwytho delweddau, ac ati. parhau i gael ei wneud yn AutoCAD neu Microstation. Os byddwn yn gofyn i'r technegwyr pam eu bod yn well ganddynt, byddant yn dweud:

Nid yw ArcGIS yn ymarferol ar gyfer hynny

mae gan gvSIG offer ond mae'n rhedeg yn araf iawn (mewn Windows)

Mae maniffold yn anhysbys iawn ac nid oes ganddo ddigon o offer

Mae llinellau golygu yn haws na pholygonau

Nid yw cefnogaeth i IntelliCAD yr un fath

Felly, rhaid i ni wneud yr holl waith adeiladu Spaghetti, yn y lefelau, lliwiau, trwch priodol, i'w drosglwyddo wedyn i ArcGIS ac yna adeiladu'r polygonau. Pan fyddwn yn gwneud hyn rydym yn dod o hyd iddo gwallau topolegol (nid yw hynny'n cydnabod y CAD), rydym yn gwneud addasiadau ac rydym yn dychwelyd i wneud y newidiadau yn y fector, gyda chylch sydd mewn prosesau enfawr yn dod i ben ryw ddydd. Ond yn y drefn ddyddiol o ddiweddaru parhaol, mae newid CAD a GIS yn llusgo sydd yn y pen draw yn dod yn ddata anghyson.

gvsigguatemala1

Yna, os ydym am wneud rhywbeth pellach, rydym yn ei roi mewn cronfa ddata ofodol (Rwy'n mynnu, er enghraifft, dim ond tri sydd gan gyfesurynnau'r CAD, a welwn mewn tri degolyn ond sydd â chywirdeb o fwy na degolion 10, sy'n golygu nad yw'r fector bellach yn union yr un fath, cyn belled nad yw'n effeithio ar gyflymder o brosesau yn y gronfa ddata. Yma mae'r diweddariad heb feini prawf topolegol yn llawer mwy cymhleth.

Ac fel ar gyfer yr economi, mae bwrdeistref fach debe buddsoddi ynddo meddalwedd i adeiladu fectorau cywir a un arall ar gyfer gwneud mapiau hardd. Os yw'r fwrdeistref yn simsan neu (credwch hynnynad yw'n gofyn am raglen beirianneg i ddefnyddio o leiaf un AutoCAD Lite ac un ArcGIS ynghyd â dau estyniad; waeth pa mor rhad ydyw, maent yn fwy na $ 4,000 (heb gynnwys hyfforddiant). Bydd y rhai sydd wedi gweithio gyda bwrdeistrefi yn gwybod faint mae'n ei gostio i werthu'r swm hwn i drysorydd sy'n gorchymyn mwy na'r maer.

Rwy'n gwybod, mae yna fwrdeistrefi nad oes ganddynt y rhwystrau hyn, ond cyffredinolrwydd y cyd-destun Sbaenaidd ... sy'n byw yn y realiti hwnnw am resymau sydd am wneud GIS a CAD heb ysmygu'r astral.

2. Dylai'r GIS fod â galluoedd CAD

Deallaf, pan oedd ArcView 3x yn bodoli, nad oedd yn bosibl gweithredu offer adeiladu fector gyda rheolaeth topoleg, ond ar hyn o bryd, nid wyf yn deall pam nad oes gennym offer yn y GIS sy'n gwneud beth mae CAD yn ei wneud (30 stuff)

 • Botymau 12 sy'n gweini (llinellau, arcs, cylchoedd, polylinau, pwyntiau ...)
 • Botymau 12 i'w golygu (cyfochrog, copïo, symud, cylchdroi, ymestyn ...)
 • Rheolaeth ymarferol ymarferol (esgusodwch fy ymroddiad, yn ogystal â'r CAD)

Onid oes gan y pethau hyn eisoes, ond rydym yn cwyno am y weithdrefn. Dylent fod yn debyg i sut mae rhaglenni poblogrwydd yn cael eu gwneud, gyda thrin cyfarwyddiadau, pellteroedd, cyfesurynnau, estyniad, llusgo, tocio yn hawdd ... dim byd syfrdanol, fel y mae AutoCAD neu Microstation yn ei wneud. Yn yr agwedd hon, y peth gorau a welsom oedd ymdrech gvSIG, a oedd yn hytrach nag ailddyfeisio'r ffordd o wneud fectorau, wedi'i addasu i ffurf gwnewch hynny gyda AutoCAD, gyda miliynau o ddefnyddwyr yn y byd sy'n gwneud hynny (ymwybodol bod gan AutoCAD weithdrefnau hynafol). Mae gwaith yn parhau i aeddfedu ar gyflymder gwaith pan fo delweddau trwm neu ffeiliau mawr yn cael eu llwytho; sicrhewch ei fod yn rhedeg yn well yn Linux, ond nid mewn Windows, ac, a her gref am ddarbwyllo'r byd nad yw'r agoriad yn ddiniwed.

3. Mae CAD sydd eisoes yn gwneud GIS

Achos Bentley Map a AutoCAD Map, yr ystum fu'r creu galluoedd GIS i'r offer a ddefnyddiwyd ar gyfer peirianneg. Mae'r cynnydd wedi bod yn sylweddol, nid oes amheuaeth amdano, ond hyd yn hyn mae llawer o nodweddion delweddu a chyhoeddi (mapiau wedi'u peintio) yn wan yn yr hyn y mae GIS (neu well) yn ei wneud. Credaf hefyd fod ymarferoldeb gweithredu ar gyfer swyddi syml yn dal i fod ... tynnu'r gwallt; os na, gadewch i ni weld faint o ddefnyddwyr sydd o AutoCAD (miliynau) a faint (yr hoffent) o AutoCAD Map (neu Civil 3D); nid oherwydd materion prisiau, oherwydd gallai'r gymhariaeth fod yr un fath os byddwn yn ei wneud gyda defnyddwyr sy'n defnyddio trwyddedau mewn ffordd ddychrynllyd. Mae bron yr un peth yn ymddwyn gyda Microstation a Bentley Map, heb fynd i mewn i agweddau ar gyhoeddi a rhyngweithredu (os gwelwch yn dda).

4. Mae CAD a GIS yn ddau bwnc gwahanol.

Mae yna (sail) sefyllfa sy'n dweud bod y ddau bwnc yn ddau faes arbenigol ac na fydd unrhyw allu i wneud y ddau gyda'r un offeryn; mae rhan o'r swydd honno'n etifeddu ein canfyddiad o ychydig flynyddoedd yn ôl:

... y CAD yw gwneud fectorau manwl gywir a'r GIS ar gyfer mapiau hardd.

Ond mae'r sefyllfa arbenigedd hon, i'r graddau y mae safonau wedi bod yn aeddfedu ac yn cael eu neilltuo gan feddalwedd nad yw'n rhad ac am ddim, wedi colli anhyblygrwydd, mentrau fel yr OGC ar yr ochr GIS, gweithredu'r cysyniad topology, defnyddio'r xml bod datblygiadau i gysyniad BIM ar ochr y CAD, ymysg eraill, sydd wedi gwneud y CAD ddim yn cael ei weld fel y tabl llun ond yn rhan o waith arbenigeddau go iawn (Pensaernïaeth, Peirianneg Sifil, Topograffi, ac ati).

Dywed y duedd na fydd yr arbenigedd yn y feddalwedd (CAD / GIS) ond ym maes y cais. Er mwyn rhoi enghraifft, dylai dylunio ffyrdd fod yn arbenigedd meddalwedd sy'n gwneud hynny, gyda manwl gywirdeb CAD a galluoedd i'w weini tuag at y rhaglenni a fydd yn defnyddio'r echelin i wneud cartograffeg o dan gyd-destun GIS. Yn yr un modd, dylai'r shapefile fynd i lawr mewn hanes a dylai'r data GIS fod yn gynrychioliad graffig neu dablau o realiti y gellir golygu ei geometreg o'r ochr GIS, ymgynghori â'i nodweddion, gwybod ei gysylltiadau â data arall; tra ar y ochr GIS y mae ei sylwadau gwych, yn cysylltu â data ac yn gallu cael ei olygu gyda'r manylder y byddai CAD yn ei wneud.

Ond am hynny ... rydym yn onest bell i ffwrdd, nid oherwydd na fu wedi'i fynegi eisoes, mae offer bach eisoes yn gwneud llawer o hynny, ond mae'n rhaid i chi symud y brandiau meddalwedd mawr i'w weithredu mewn ffordd ymarferol.

4. Wrth i mi ei weld

Rwy'n credu y byddwn, am gyfnod, yn parhau i ddefnyddio dwy raglen i gynrychioli'r un eiddo: golygu ei fector mewn CAD, ei ddadansoddi mewn GIS a'i addasu yn y ddau. Yn fy marn i, mae llawer o bethau yr ydym yn eu gwneud wedi llwytho cymaint o ysmygu a gollodd symlrwydd ei ddefnydd at ddibenion ymarferol ac mae marchnata technolegol (problem) wedi gwneud anghofio am y rheswm dros ddyfeisgarwch dynol (datrys problemau).

image42 Roedd gogoniant y bwrdd lluniadu, oherwydd ni ddyfeisiodd neb ffordd arall o wneud y lluniadau â llaw, ac ychwanegwyd drafftiau trydan ond nid oedd systemateiddio eu harferion yn y deunydd yn y tabl ond yn yr hyn yr oeddem yn ei wneud yno. Diben y cartograffeg oedd gwneud mapiau o dan safonau systematig a pherthnasedd systematig, roeddem yn meddwl ei argraffu ond nid oeddem byth yn amau ​​ei ddefnydd at ddibenion dynol.

Ni ddylem golli ymwybyddiaeth, oherwydd nawr dylai technoleg wneud pethau'n haws i ni a hyrwyddo'r un DEFNYDD. Felly, dylid dod ag amser pan fydd y buddsoddiad yn peidio â bod â fformatau, proseswyr, picseli, labeli a brandiau, i fuddsoddi amser yn y rheswm dros eu creu: EICH DEFNYDD. Mae cynnyrch ohono, fel o'r blaen, yn ymroi i gynhyrchu busnes, cyfoeth a budd i bobl.

Ond mae'r syniad yn afreal, ac yn fy marn i, y blynyddoedd nesaf, y 5, ar gyfer y mwyafrif o brosiectau o'r lefel a godwyd ar y dechrau, byddwn yn parhau i wneud pethau yr un fath (gweler nad ydym yn ei wneud yn Google Earth yn y pen draw). A chynhyrchwyr meddalwedd CAD / GIS:

 • O ran yr ESRI, efallai gadewch i ni weld gwelliannau Yn y capasiti adeiladu CAD, gobeithiaf nad oes rhaid i chi ailddysgu sut i ddefnyddio'r bwrdd arlunio eto.
 • Ar yr ochr AutoDesk, popularize Civil 3D i wneud Mapping view fel rhan o beirianneg. Syniad sy'n ymddangos yn iawn i mi.
 • Ar ochr Bentley, hyrwyddo PowerPap i gael CAD cost isel i gael galluoedd GIS, ac efallai hwyluso hwyluso gweithrediad.
 • Ar ochr meddalwedd am bris isel: Manifold, Tatuk GIS, Global Mapper, IntelliCAD, yn ennill tir trwy wneud yr hyn nad yw meddalwedd enw brand yn ei wneud.

Os yw'r feddalwedd Ffynhonnell Agored (cynaliadwy) yn croesi'r rhwystr hwn, sicrhewch y byddwn i gyd yn edrych yn ôl yno, nid yn unig ar gyfer y agwedd economaidd (a welsom eisoes), ond ar gyfer datrys problemau cyffredin (sydd eisoes yn ei wneud) a marchnata byd-eang yn fwy ymosodol na'r piratería.

Besimistaidd, efallai; yn ddiarwybod, yn sicr. A chi: Sut ydych chi'n ei weld?

Atebion 6 i "CAD, GIS, neu'r ddau?"

 1. Helo Cesar

  Yr hyn sy'n digwydd yw bod cyfesurynnau eich arolwg i fod yn UTM yn hafal i'r hyn a allai fod yn ardaloedd UTM 60 posibl yn y byd, felly gallwch chi ddiffinio ym mha un rydych chi. Hefyd, y Datwm yw'r cyfeirnod ellipsoid, i roi syniad i chi, fel petai'r WGS84 ar lefel y môr a Datwm arall fel y NAD 24 yn cael ei basio i 3,000 metr uwchben, gallai'r safle fod yr un peth ac ar un pwynt curiad y galon a Mae'r hyd yr un peth, ond nid yw'r pellteroedd a ragamcanir ar y ddau sfferoid gwahanol hyn yn gyfartal. Dyna pam y gelwir y system UTM yn aml yn "rhagamcanol."

  I wneud hynny yn ArcGIS, rydych chi'n clicio ar y dde ar yr haen y mae gennych ddiddordeb mewn georeferencing ac yn dewis yr opsiwn "priodweddau", yna yn y panel sy'n ymddangos eich bod chi'n dewis y tab "ffynhonnell".
  Yno, mae botwm i ddewis y "ffynhonnell", yna byddwch chi'n mynd i mewn ac yno byddwch chi'n edrych am system ragamcanol (UTM), yna byddwch chi'n dewis yr ardal gyfatebol ac os ydych chi yn hemisffer y gogledd neu'r de.

  Gyda hyn mae eich ffeil wedi'i geogyfeirio at y datwm a'r parth priodol.

  A cyfarch.

 2. bore da, yr wyf yn eich llongyfarch am y blog ardderchog sy'n rheoli, mae gennyf amheuaeth fy mod wedi trosi ffeil i'm ffeil dp shp yn y georeferenced hwn ac mewn gwirionedd yn y gis. , Rwy'n gwybod y dylwn roi'r wybodaeth datwm a gwybod beth ydyw, ond nid wyf yn gwybod sut, hoffwn wybod hyn ers i mi chwilio ym mhob man ar y we, ond ni allaf ddod o hyd i ateb. Byddwn yn wirioneddol werthfawrogi pe gallech ateb fy nghwestiwn. gyda'r gsw9.3

 3. «» »Dywedodd Jose maria: Mawrth 16, 2010 - 8: 36 pm
  sut i basio llun mewn cad i arc gis neu olygfa arc »» »

  resp: o linellau allforio mapiau awtocad, llinellau polygonau (creu topolegau) a phwyntiau.

  Er mwyn datrys problemau gwallau topolegol mewn CAD, mae yna lawer o ymadroddion fel y map autocad sy'n tynnu clenup i helpu dadfygio ffeiliau CAD cyn eu hallforio neu eu defnyddio fel haenau sy'n gysylltiedig â gwrthrychau neu siapiau. Hefyd mewn arcgis fel mewn meddalwedd eraill fel dilyswyr topolegol topig agored openjump yn fy achos i, defnyddiwch y ddau gan gymryd i ystyriaeth bod mewn sêr yn bwysig (goddefgarwch) ac mae hynny'n dibynnu ar ansawdd yr haen, gyda'r agoriad y gallwn edrych amdano polygonau roedd bylchau neu fertigau ar y pellter lleiaf yn gofyn am fân onglau.
  Cofion

 4. Helo

  Gwelaf eich bod yn siarad o arbenigedd "CADISTA".
  Y pethau cyntaf y gwyddys amdanynt eisoes: Mae gan y ddwy feddalwedd wahanol fathau o wybrennau. Gan wybod sut i ddefnyddio un neu'r llall mae stwff y defnyddiwr. Nid ydym yn bwriadu defnyddio cynllun tŷ (GIS) mewn GIS sydd i mi yn feddalwedd o DADANSODDIAD mwy nag un sydd â mapiau hardd (ar gyfer y mapublisher hwn neu'r corel ac ati).

  Roedd gweithredu'r cysyniad topoleg ar ochr y GIS yn y blynyddoedd o arcinfo yn ymddangos i mi fel ateb da ar gyfer datrys gwallau topolegol. O'r chwedloniaeth Arc / Info, mae gan esri y botymau hynny rydych chi'n siarad amdanynt:

  -buttons sy'n creu (llinellau, arcs, cylchoedd, polylinau, pwyntiau ...) Oni bai eich bod yn siarad am bethau nad ydych yn eu hadnabod:

  -cyfleoedd i'w golygu (cyfochrog, copïo, symud, cylchdroi, ymestyn ...) Mae gan yr un rhai nhw oni bai eich bod yn cyfeirio at rywbeth arall.

  - Rheolaeth snap ymarferol ... «Gadewch i'r llinellau sydd bellter o 10 m ... ddod at ei gilydd.» Hynny? «I gael eu torri lle maen nhw'n croestorri» ... Hynny? «Ymestyn arc i groestorri un arall» ... Hynny? Fel yn CAD felly?

  Ar y llaw arall, mae dymuniadau integreiddio meddalwedd yn mynd law yn llaw â gweithgaredd y defnyddwyr, i mi er enghraifft, rwy'n galw am fwy o integreiddio rhwng ARCGIS Splus neu Matlab er enghraifft ...

  Ar gyfer adeiladu prosiect GIS, credaf mai'r siart llif i mi fyddai: adeiladu sylfaen fector mewn CAD, cronfa ddata alffaniwmerig yn ARCGIS, adeiladu a dadansoddi delweddau yn ERDAS (i'r gwrthwyneb rwy'n credu mai dim ond mae cefnogaeth gefndirol a dim data gyda gwybodaeth yn y GIS) a modelu yn ARCGIS.

  Gan fod ARCGIS (o ARC / Info, UNIX o leiaf) yn trin rhagdybiaeth ddwbl yng nghyfesurynnau'r fectorau, ni fyddai problem o ran cywirdeb. Felly, mae SOLOo yn brin y gall CAD ddatrys camgymeriadau TOPOLOGEGOL a byddai undeb GIS / CAD yn fis mêl.

  Fodd bynnag, mae hynny i gyd ym maes meddalwedd ers mewn nwyddau byw, bydd yn rhaid i CADISTS ddysgu rheoli eu prosiectau yn fwy GORCHYMYN (yr afonydd mewn un haen a'r strydoedd mewn haen arall) Mae'n gas gen i dderbyn gwybodaeth CAD gyda pholygonau nad ydyn nhw o'r fath, llinellau heb barhad topolegol (dim ond graffig), a bwâu sy'n cynrychioli afonydd mewn haenau sy'n cynrychioli strydoedd….

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.