Bron y llythyr olaf i'm cydweithwyr ... Doeddwn i ddim yn gadael

Heddiw, ddeng niwrnod yn ôl, fel y gwyddoch, fe wnes i roi'r gorau i arwyddo'r gweithdrefnau a oedd yn gysylltiedig â phrosiect a oedd wedi bod yn brysur ac wedi fy ysbrydoli am saith mlynedd. Siawns nad ydyn nhw wedi bod yn aros am eglurhad, gan mai dim ond cwpl o bobl agos iawn oedd yn eu hadnabod ychydig ddyddiau ynghynt, er ei fod wedi ei gynllunio o'r diwrnod y penderfynais na fyddwn yn colli fy ysbrydoliaeth. Roeddwn yn aros am noson dawel gwesty a'r penderfyniad ynghylch a ddylid tynnu neu adael ychydig o linellau ysgrifennu.

Mae hynny'n iawn, ni fyddaf yn cydlynu'r gorchymyn mwyach, ac ni fydd fy marn yn awgrymiadau o fwriad da. Bydd rhywun arall yn cymryd yr her a ddaw i esblygu cam y broses, heb golli golwg ar yr hyn sy'n gweithio, nac amynedd pethau syml sy'n gweithio i effeithio ar hwyliau'r rhai yn y maes sy'n bwydo ar y fron gydag anrhydedd.

Rwy'n teimlo'n fodlon i fod wedi adeiladu model cryfhau gyda chi ar sail cyd-reoli, lle nad yw arwyr y busnes yn ideolegau geofumados ond y bobl gyffredin sy'n gwneud tasgau bob dydd, gan eu bod yn angerddol. Mae'n fraint i mi fod wedi dysgu o dri math, a ddysgodd i mi eu bod yn gwybod sut i ailddyfeisio eu gwybodaeth i gynllun a ddechreuodd ar napcyn bwyty, a oedd yn bwydo ar ddisgyblaeth y rhai nad oeddent efallai'n deall eu dimensiwn ar y dechrau, oherwydd yn ceisio bod pob un yn arbenigwyr ond yn gwneud yr hyn sy'n cyfateb iddynt yn fwy na chyfraniad cyflenwol modrybedd ac ewythrod sydd ond yn haeddu fy parch am wybod sut i gyfuno'r hyn y maent yn ei wneud yn feistrolgar.

Nid yw argraffiadau defnyddwyr 300 o ddau gyfandir yn fy gweminar ddiwethaf yn cyd-ddigwydd â'r ffordd y gwelsant fi y tro cyntaf imi ei godi 7 flynyddoedd yn ôl, yn enwedig gan fod llawer o sut y byddai'n gweithio fe wnaethom ddatblygu meddwl yn uchel ar y ffordd agored, gyda phobl eu bod yn fwy na fy nghynorthwywyr ar y pwynt hwn wedi dod yn "fy ffrindiau." Ond y peth trawiadol yw nad yw'n rhywbeth trawiadol, oherwydd nid yw'n rhan o syniadau arloesol, dim ond gwireddu arferion amlwg:

  • Cael 230 technegwyr llogi dros dro genhedlaeth o 16 a fyddai'n argymell gyda llygaid ar gau, hyd yn oed gyda chofnod ar gyfer llysgenhadaeth America. Er eu bod wedi fy nharo unwaith, oherwydd eu bod yn fy siomi yn yr ail, ond y byddwn yn rhoi trydydd cyfle iddyn nhw oherwydd fy mod i wedi cael diwrnod o'u blaen, a gwn yn union beth welais yn eu llygaid y prynhawn hwnnw yn Nyffryn Quimistán.
  • A yw arbenigwr mewn gweithredu cadastre yn dysgu popeth y mae'n ei wybod, gan wybod y byddai ef yn gwneud un diwrnod hebddo; ond yn argyhoeddedig fy mod wedi ei lofnodi am ei allu i wneud clonau â dim ond ei uchder.
  • Trosi technegydd maes syml yn yrrwr methodolegol a all wylio am fwrdeistrefi 20 ar yr un pryd, sy'n gyfrifol am guys a ffurfiwyd ychydig flynyddoedd yn ôl; sy'n aeddfedu i'r graddau y maent yn ymddiried ynddynt dim ond oherwydd iddo ef ei hun ddysgu iddynt ddefnyddio o llywiwr Garmin i greu grid o gyfesurynnau UTM.
  • Torri'r tabŵ na all menyw brydferth fod yn ymgynghorydd syfrdanol gyda'r un galluoedd â dyn; a all arwain tîm o leperos maes a fyddai'n ei fwyta'n gyfan gwbl, ond nad ydynt oherwydd ei fod yn ennill y parch yn ei gelf i lefelu'r orsaf gyfan mewn eiliadau 53, heb golli benyweidd-dra ei gyddiad; rhannodd y prynhawn hwnnw yn gabildo agored yn cyflwyno gwerthoedd syfrdanol y cwinquennium newydd ac yn y nos mae'n adennill melysrwydd gweld ei hun yn y drych a theimlo'n arbennig i'r person hwnnw y penderfynodd garu.
  • Dewch o hyd i bobl nad ydynt yn bobl syfrdanol, ond wrth iddynt fy nghlywed yn siarad am leiniau, fe wnaethant gyfieithu'r dull yn brosesau gweinyddol, ariannol, rheolaethol ... dyma'r peth gorau; nid oherwydd ein bod yn foethusrwydd gyda'n gilydd, ond oherwydd camgymeriadau pobl eraill, canfuom ein cryfderau i ategu ein gilydd.
  • Gan argyhoeddi'r bwrdeistrefi y gall y Gymanwlad gymryd rôl cadastre, ac y gall y meiri ddyrannu adnodd o'r incwm y maent yn ei dderbyn mewn chwistrelliad blynyddol fel bod y cadastre yn weithred ddyddiol sy'n cynhyrchu datblygiad.
  • I fy argyhoeddi dros y ffôn mai pwy bynnag sydd ar ochr arall y llinell yw'r person a fydd yn ategu fy syniadau mwyaf mwg; pwy sy'n gwybod bod gan 15 fwy o flynyddoedd o brofiad na fi, ond yn yr unig ffordd i fod yn ffyddlon y byddai'n cael ei leihau i symlrwydd edmygu fy nonsens, gan y chwilfrydedd syml i wybod a yw'r ochr hon o'r canabis y byd cyfan yn wallgof.
  • Cynnal un o gamau pwysicaf y broses, a chymryd y boddhad i mi fod tri diwrnod cyn i'r gyfraith a hyrwyddwyd gael ei chymeradwyo yn y gyngres genedlaethol mewn cyfnod o dynnu sylwchi egeomatesMae'n etholiadol.
  • Dewch o hyd i ffrindiau hyd yn oed yn y bobl hynny yr wyf wedi troseddu fwy nag unwaith ...

Byddwn yn rhestru mwy, ond ni fyddaf yn gwneud mwy nag ailadrodd yr hyn y maent ... rydych chi'n ei wybod, er bod tystiolaeth yn y trydydd person.

... ble rydw i'n mynd

10 flynyddoedd yn ôl roeddwn i'n rhan o lythrennedd geofundada, lle y gwelais nad oes dim gwell na gwneud yr hyn yr ydym yn ei hoffi; tra bod yr ysbrydoliaeth yn para. Doeddwn i ddim hyd yn oed yn rhan o'r broses honno, dim ond y mochyn cwta yr oeddent yn arfer ei brofi a oedd yn bosibl bywiogi person cyffredin; er y dylen nhw fy anfon i gwrs Dale Carnegie, cael fisa Americanaidd o ddyddiau 30 imi, rhoi esgidiau i mi fwy na fy nhraed, fy argyhoeddi y gallwn wneud pethau'n dda am beidio â bod yn wych ond am y cydbwysedd rhwng disgyblaeth a hurtrwydd.

Roedd y profiad yn unigryw; ffrwyth hynny gwnaethom gamgymeriadau gyda'i gilydd sawl gwaith, ond rydym hefyd yn teimlo'r oeri sy'n creu gwobr am y tro cyntaf i'r wlad a welodd ni bron â dod. Bron fel pan gurodd Honduras Fecsico yn yr Azteca. Roedd yn braf un diwrnod i fod o flaen gweddill smygwyr ledled y byd, gan ddweud wrthynt sut y gwnaethom yr hyn y gallem ei wneud yn angerddol, ond gyda'r syniad o rywbeth oedd allan o'u hamser gyda thechnoleg y blynyddoedd hynny. Yn y FIG o Tsiecoslofacia dyn a oedd yn braslunio yn y crynodeb, dywedodd y Model LADM ... Děvky ty jsi kdo, kurva Hondurasu?

Ni ddysgon ni unrhyw beth newydd, dim ond dysgu bod yr olwyn eisoes wedi'i dyfeisio. Nad oes angen ei newid, mai dim ond y mesuriad a oedd yn caniatáu i'r ddau geffyl sy'n ei wneud i beidio â rhwbio'r asyn yn unig yw gwahanu yn echel y cerbyd, a dyna pam mae'r mesur hwnnw bellach gan y ceir. Ond fe ddysgon ni hefyd fod gan y lled hwnnw y rheiliau rheilffordd ... heb gyfiawnhad oherwydd na fydd ceffylau byth yn cael ei lusgo.

O ganlyniad i'r profiad hwnnw, rwy'n dal i adnabod pobl wych mewn llawer o leoedd. Felly dyfeisgar ond syml a didwyll; oddi wrthynt, dysgais fod teitlau uchelwyr yr haenau academaidd yn bwysig mewn cwpl o wledydd yn America Ladin yn unig; Maent yn edrych yn dda wrth lofnodi'r e-bost ond maent yn ddiangen yng nghyd-destun yr amlwg. Cefais fy nysgu i fod yn drahaus mewn hanner brawddeg i gadw hiwmor da, ond i fod yn gongllyd yn y llofnod i fy atgoffa bod hunan-barch yn dechrau fel y Laplace wedi'i drawsnewid.

... aros yno

Arweiniodd amgylchiadau bywyd i mi suddo mewn perfeddion y stentiau trefol, er mwyn deall yr hyn y mae pobl ei eisiau yno isod a pham erioed o'r blaen yr oedd yn bosibl eu rhoi i wneud gwaith cynnal a chadw syfrdanol yn y system genedlaethol.

Roedd mor amlwg, ond roedd angen bod yno i brofi hynny. Oherwydd nad yw'r stentiau amlbwrpas yn cynnwys faint o ddata sydd ganddo, ond y gallu i fod o fudd i bobl gyffredin. Nid yw'r fwrdeistref yn ennill unrhyw beth trwy wneud cadastre, prin yw cost; ei fusnes bron bob amser yw casglu trethi ac am na allai wneud stentiau; felly byddai'r ennill yn fwy. Nid yw eich busnes i wneud cynlluniau cynllunio tiriogaethol, mae hynny'n ddrud iawn, ond mae angen i chi wneud i bobl fyw'n well; nad yw mapiau wedi'u peintio mewn pdf yn ddigon.

Felly'r hyn a wnaethom oedd yr amlwg. Gwnewch y gwaith syfrdanol gyda myfyrwyr yn ddiweddar wedi graddio o'r fagloriaeth, gyda'r manwl gywirdeb yr oedd ei angen ar y busnes er mwyn i'r meiri garu eu cost. Gan argyhoeddi'r cynghorwyr, am bob doler a fuddsoddir yn y stentiau, y gallent ddychwelyd 6 mewn buddion i'r boblogaeth. I argyhoeddi ein hunain nad oedd hyd yn oed y bwrdeistrefi angen i ni fel arbenigwyr, ond fel prentisiaid o'r pethau mwyaf elfennol, ond y gallem adeiladu model a ddaeth i ddylanwadu ar bolisïau cyhoeddus gwlad.

Felly arhoswch yno, lle maent yn pryderu. Gan nad yw proffidioldeb fy nghyfraniad i chi yn dechnegol, fel y cwrs AutoCAD yr wythnos honno yn Intibucá; Byddant yn deall bod y diwrnod hwn i fod yn agos at bawb am y tro olaf; am ddangos nad oeddem yn gwybod sut i wneud cynlluniau mewn Microstation, ond ei bod yn bosibl rhoi genedigaeth i'r ffordd yn meddwl yn uchel. Fy nghyfraniad i erioed oedd datrys eu problemau neu roi'r fendith i bwy i gontractio neu wrthod; roedd yr ymarferiad wedi ein harwain i ddangos bod ysbrydoliaeth yn ddigon i ddod o hyd i dalent a ffrwyth y tiriogaethau mwyaf cras.

Arhoswch yno oherwydd bod Che on Facebook yn iawn: nid yw'r cyfandir hwn yn meddiannu rhyddhawyr, ond pobl sy'n gallu rhyddhau eu hunain. Arhoswch yno oherwydd bydd disgyblaeth mewn pethau syml yn cynnwys rhywbeth i'w ddangos. Maent yn buddsoddi amser wrth ategu eu diffygion, eu sillafu gwael, eu gyrfa prifysgol anorffenedig, eu hangerdd i ddarllen, ymchwilio,

ac yn anad dim am ysgrifennu; oherwydd nad yw hynny'n bleser i ragori, yn hytrach mae'n offeryn i archebu syniadau. Nid yw'r amlwg yn cymryd trefn; ond dylai ein syniadau gael eu cysylltu'n systematig a'u cyfieithu i sgriblo bwrdd du, mewn erthyglau blog, mewn llawlyfrau hyfforddi, mewn systemateiddio arferion da, wrth gysyniadoli prosesau ...

Os ydych chi'n dylunio taflen stentaidd ar daflen Excel a'i dosbarthu yn rhydd, fe'u gelwir; os ydynt yn diweddaru dull gwerthuso, fe'u cyflogir i hwyluso gweithdy; os bydd un diwrnod yn ysgrifennu mewn blog, fe'u gelwir o'r Iseldiroedd i gymedroli tabl o arbenigwyr mewn modelau BIM ... maen nhw'n dweud wrthyf pam y bydd hynny'n fy ngwneud i'n hapus. Ond gwnewch bopeth gydag angerdd, o binsio pwynt mewn orthophoto i dynnu eiddo ar drydydd llawr condominium: oherwydd tra byddant yn ei ysbrydoli, byddant yn trosglwyddo'r angerdd hwnnw i eraill.

Ac os ydych chi'n teimlo bod un diwrnod yn denu mwy na'r hyn rydych chi'n ei wneud, yna ewch ag ef. Gan nad yw is-berfformiad yn arwydd o gael ei rwystro, yr awgrym yw canolbwyntio'r arogl ar rywbeth sydd yno, gan geisio ein hatgoffa nad oes dim gwell na chael ein hysbrydoli.

... Wnes i ddim gadael. Fi jyst yn mynd yn ôl at y bwrdd ysbrydoliaeth.

Diolch am ei anfon ymlaen i'r 16 sy'n ymddangos yn yr ymroddiad hwn.

Gyda chariad

G!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.