Bron y llythyr olaf at fy nghydweithwyr ... wnes i ddim gadael

Dim ond heddiw ddeng niwrnod yn ôl, fel y gwyddoch, rhoddais y gorau i arwyddo'r gwaith papur yn ymwneud â phrosiect a gadwodd fi'n brysur ac wedi fy ysbrydoli am saith mlynedd. Siawns eu bod wedi bod yn aros am esboniad, oherwydd dim ond cwpl o bobl agos iawn oedd yn gwybod amdanynt ychydig ddyddiau o'r blaen, er iddo gael ei gynllunio o'r diwrnod, penderfynais na fyddwn yn colli fy ysbrydoliaeth. Roeddwn i'n aros am noson dawel gwesty a phenderfyniad, a ddylid tynnu neu adael cwpl o linellau o'r ysgrifen.

Mae hynny'n iawn, ni fyddaf yn cydlynu gorchymyn mwyach, a dim ond awgrymiadau o fwriad da fydd fy marn. Bydd rhywun arall yn ymgymryd â'r her a ddaw yn sgil esblygu cam y broses, heb golli golwg ar yr hyn sy'n gweithio, nac amynedd dros y pethau syml sydd ond yn gweithio i effeithio ar naws y rhai sydd yn y maes yn bwydo ar y fron gydag anrhydedd.

Rwy'n fodlon fy mod wedi adeiladu model cryfhau gyda chi o'r dechrau, wedi'i seilio ar reoli ar y cyd, lle nad arwyr y busnes yw'r ideolegau geo-fwg ond y bobl gyffredin sy'n gwneud tasgau beunyddiol bob dydd, oherwydd eu bod yn angerddol amdano. Mae'n fraint imi fod wedi dysgu o dri math, a ddysgodd imi eu bod yn gwybod sut i ailddyfeisio eu gwybodaeth i gynllun a ddechreuodd ar napcyn bwyty, ac a gafodd ei fwydo gan ddisgyblaeth y rhai nad oeddent efallai'n deall ei ddimensiwn ar y dechrau, pam lai Mae am i bawb fod yn arbenigwr ond gwneud yr hyn sy'n iawn iddyn nhw, ynghyd â chyfraniad cyflenwol ewythrod a modrybedd sydd ddim ond yn haeddu fy mharch at wybod sut i gyfuno'n feistrolgar yr hyn maen nhw'n gwybod sut i wneud.

Nid yw argraffiadau 300 o ddefnyddwyr o ddau gyfandir yn fy gweminar ddiwethaf yn cyd-fynd â'r ffordd y gwnaethant fy ngweld y tro cyntaf imi ei godi 7 mlynedd yn ôl, yn enwedig ers i ni ddatblygu llawer o sut y byddai'n gweithio trwy feddwl yn uchel ar y ffordd agored, gyda phobl eu bod yn fwy na fy nghynorthwywyr ar y pwynt hwn wedi dod yn "fy ffrindiau." Ond y peth trawiadol am y mater yw nad yw'n rhywbeth trawiadol, oherwydd nid yw'n dechrau o syniadau arloesol, dim ond o wireddu arferion amlwg:

  • Tynnwch allan o 230 o dechnegwyr llogi dros dro genhedlaeth o 16 y byddwn yn eu hargymell gyda fy llygaid ar gau, hyd yn oed gyda thystysgrif ar gyfer llysgenhadaeth America. Er iddynt fethu â mi unwaith, oherwydd eu bod wedi fy siomi yn yr ail, ond y byddwn yn rhoi trydydd cyfle iddynt oherwydd un diwrnod cefais hwy o fy mlaen, a gwn yn union yr hyn a welais yn eu llygaid y prynhawn hwnnw yn Nyffryn Quimistan.
  • A yw arbenigwr mewn gweithredu cadastre yn dysgu popeth y mae'n ei wybod, gan wybod y byddai ef yn gwneud un diwrnod hebddo; ond yn argyhoeddedig fy mod wedi ei lofnodi am ei allu i wneud clonau â dim ond ei uchder.
  • Trosi technegydd maes syml yn arweinydd methodolegol a all fod yn ymwybodol o 20 bwrdeistref ar yr un pryd, yng ngofal bechgyn a ffurfiwyd ychydig flynyddoedd yn ôl; ei fod wedi aeddfedu i'r graddau o ymddiried ynddyn nhw dim ond oherwydd iddo ef eu hunain ddysgu iddyn nhw sut i ddefnyddio porwr Garmin i greu grid cydlynu UTM.
  • Torri'r tabŵ na all menyw brydferth fod yn ymgynghorydd syfrdanol gyda'r un galluoedd â dyn; a all arwain tîm o leperos maes a fyddai'n ei fwyta'n gyfan gwbl, ond nad ydynt oherwydd ei fod yn ennill y parch yn ei gelf i lefelu'r orsaf gyfan mewn eiliadau 53, heb golli benyweidd-dra ei gyddiad; rhannodd y prynhawn hwnnw yn gabildo agored yn cyflwyno gwerthoedd syfrdanol y cwinquennium newydd ac yn y nos mae'n adennill melysrwydd gweld ei hun yn y drych a theimlo'n arbennig i'r person hwnnw y penderfynodd garu.
  • Wrth ddod o hyd i bobl nad ydyn nhw'n bobl stentaidd, ond i'r graddau eu bod nhw'n fy nghlywed yn siarad am leiniau fe wnaethon nhw drosi'r dull yn brosesau gweinyddol, ariannol, rheolaethol ... mae wedi bod y gorau; nid oherwydd ein bod yn foethusrwydd gyda'n gilydd, ond oherwydd yng nghamgymeriadau eraill gwelsom fod ein cryfderau'n ategu ein gilydd.
  • Gan argyhoeddi'r bwrdeistrefi y gall y Gymanwlad gymryd rôl cadastre, ac y gall y meiri ddyrannu adnodd o'r incwm y maent yn ei dderbyn mewn chwistrelliad blynyddol fel bod y cadastre yn weithred ddyddiol sy'n cynhyrchu datblygiad.
  • I fy argyhoeddi dros y ffôn mai pwy bynnag sydd ar ochr arall y llinell yw'r person a fydd yn ategu fy syniadau mwyaf mwg; pwy sy'n gwybod bod gan 15 fwy o flynyddoedd o brofiad na fi, ond yn yr unig ffordd i fod yn ffyddlon y byddai'n cael ei leihau i symlrwydd edmygu fy nonsens, gan y chwilfrydedd syml i wybod a yw'r ochr hon o'r canabis y byd cyfan yn wallgof.
  • Cynnal un o gamau pwysicaf y broses, a chymryd y boddhad i mi fod tri diwrnod cyn i'r gyfraith a hyrwyddwyd gael ei chymeradwyo yn y gyngres genedlaethol mewn cyfnod o dynnu sylwchi egeomatesMae'n etholiadol.
  • Dewch o hyd i ffrindiau hyd yn oed yn y bobl hynny y gwnes i eu troseddu fwy nag unwaith ...

Byddwn yn rhestru mwy, ond ni fyddaf ond yn ailadrodd yr hyn y maent ... wyddoch chi, er bod tystiolaeth yn y trydydd person.

... ble dwi'n mynd

10 mlynedd yn ôl roeddwn yn rhan o geofumed llythrennol, lle darganfyddais nad oes unrhyw beth gwell na gwneud yr hyn yr ydym yn ei hoffi; cyhyd ag y bydd ysbrydoliaeth yn para. Nid oeddwn hyd yn oed yn rhan o'r broses honno, dim ond y mochyn cwta yr oeddent yn arfer ei brofi a oedd yn bosibl rhoi sglein ar rywun cyffredin; Er am hynny dylent fy anfon i gwrs Dale Carnegie, cael fisa Americanaidd 30 diwrnod i mi, rhoi esgidiau mwy na fy nhraed i mi, fy argyhoeddi y gallwn wneud pethau'n dda nid oherwydd fy mod yn wych ond oherwydd y cydbwysedd rhwng disgyblaeth a hurtrwydd.

Roedd y profiad yn unigryw; O ganlyniad i hynny, buom yn anghywir gyda'n gilydd sawl gwaith, ond roeddem hefyd yn teimlo'r oerfel a ddaw o ennill gwobr am y tro cyntaf am y wlad a fu bron â chael ein geni. Bron fel pan gurodd Honduras Mecsico yn yr Azteca. Roedd yn braf un diwrnod bod o flaen gweddill pobl fwg o bob cwr o'r byd, gan ddweud wrthynt sut y gwnaethom yr hyn a allem gydag angerdd, ond gyda'r syniad o rywbeth a oedd y tu allan i'w amser gyda thechnoleg y blynyddoedd hynny. Yn y FIG o Tsiecoslofacia dywedodd dyn a frasluniodd y Model LADM yn y crynodeb… Děvky ty jsi kdo, kurva Hondurasu?

Ni wnaethon ni ddysgu unrhyw beth newydd, dim ond bod yr olwyn eisoes wedi'i dyfeisio y gwnaethon ni ddysgu. Na ddylid ei newid, mai dim ond y mesur a ganiataodd i'r ddau geffyl sy'n ei dynnu beidio â rhwbio yn erbyn ei gilydd yw'r gwahaniad yn echel y cerbyd a dyna pam nawr bod gan y ceir y mesur hwnnw. Ond fe wnaethon ni hefyd ddysgu mai dim ond y lled hwnnw yw'r rheiliau trên ... heb unrhyw gyfiawnhad oherwydd ni fydd ceffylau byth yn tynnu'r hulk hwnnw.

O ganlyniad i'r profiad hwnnw, rwy'n parhau i gwrdd â phobl wych mewn sawl man. Mor ddyfeisgar ond syml a gonest; Dysgais oddi wrthynt fod teitlau uchelwyr yr haenau academaidd yn bwysig mewn cwpl o wledydd America Ladin yn unig; sy'n edrych yn dda yn y llofnod e-bost ond sy'n ddiangen yng nghyd-destun yr amlwg. Cefais fy nysgu i fod yn drahaus yng nghanol y frawddeg i gadw'r hiwmor da, ond i fod yn gawslyd mewn llofnod i'm hatgoffa bod hunan-barch yn dechrau wrth i'r Laplace drawsnewid.

... aros yno

Arweiniodd amgylchiadau bywyd i mi suddo mewn perfeddion y stentiau trefol, er mwyn deall yr hyn y mae pobl ei eisiau yno isod a pham erioed o'r blaen yr oedd yn bosibl eu rhoi i wneud gwaith cynnal a chadw syfrdanol yn y system genedlaethol.

Roedd mor amlwg, ond roedd angen bod yno i'w brofi. Oherwydd nad yw'r cadastre amlbwrpas yn cynnwys faint o ddata sydd ganddo, ond y gallu i fod o fudd i bobl gyffredin. Nid yw'r fwrdeistref yn ennill dim trwy wneud cadastre, prin ei bod yn draul; ei fusnes bron bob amser yw casglu trethi ac am hynny ni allai wneud cadastre; felly byddai'r elw yn fwy. Nid gwneud cynlluniau cynllunio defnydd tir yw ei fusnes, mae hynny'n ddrud iawn, ond mae angen iddo wneud i bobl fyw'n well; nad yw mapiau wedi'u paentio mewn pdf yn ddigonol ar eu cyfer.

Felly beth wnaethon ni oedd yr amlwg. Gwnewch i'r cadastre weithio gyda graddedigion diweddar mewn ysgolion uwchradd, gyda'r manwl gywirdeb yr oedd ei angen ar y busnes fel bod meiri yn caru ei gost. Yn argyhoeddi aelodau'r cyngor y gallent ddychwelyd 6 mewn budd-daliadau i'r boblogaeth am bob doler a fuddsoddir yn y cadastre. Argyhoeddwch ein hunain nad oedd y bwrdeistrefi hyd yn oed ein hangen ni fel arbenigwyr, ond fel dysgwyr y pethau mwyaf elfennol, ond y gallem adeiladu model o hwnnw a ddaeth i ddylanwadu ar bolisïau cyhoeddus gwlad.

Felly arhoswch lle rydych chi. Oherwydd nad yw'r ennill o'm cyfraniad ar eich rhan yn dechnegol, fel y cwrs AutoCAD yr wythnos honno yn Intibucá; Byddant yn deall bod y diwrnod hwnnw i fod yn agos at bawb am y tro olaf; i ddangos nad oeddem yn gwybod sut i wneud cynlluniau mewn Microstation, ond ei bod yn bosibl rhoi genedigaeth i feddwl yn uchel. Fy nghyfraniad erioed oedd datrys eu problemau na rhoi’r fendith i bwy i’w llogi neu ei gwrthod; roedd yr ymarfer newydd ein harwain i ddangos bod ysbrydoliaeth yn ddigon i ddod o hyd i dalent a ffrwythau o'r tiriogaethau mwyaf cras.

Arhoswch yno oherwydd bod Che ar Facebook yn iawn: nid yw'r cyfandir hwn yn meddiannu rhyddfrydwyr, ond pobl sy'n gallu rhyddhau eu hunain. Arhoswch yno oherwydd bydd disgyblaeth mewn pethau syml yn rhoi rhywbeth i chi ddangos amdano. Buddsoddwch amser i ategu eich diffygion, eich sillafu gwael, eich gyrfa brifysgol anorffenedig, eich angerdd bach dros ddarllen, am ymchwil,

ac yn anad dim am ysgrifennu; oherwydd nid yw hynny'n bleser sefyll allan, yn hytrach mae'n offeryn i drefnu syniadau. Nid yw'r amlwg yn cymryd trefn; Ond dylai ein syniadau gael eu cadwyno mewn ffordd systematig a'u hadlewyrchu mewn sgriblo ar fwrdd du, mewn erthyglau blog, mewn llawlyfrau hyfforddi, wrth systemateiddio arferion da, wrth gysyniadu prosesau ...

Os ar gyfer dylunio ffeil stentaidd mewn taflen Excel a'i dosbarthu'n rhydd, maen nhw'n eu galw; os ydynt, i ddiweddaru dull gwerthuso, yn cael eu cyflogi i hwyluso gweithdy; Os un diwrnod am ysgrifennu mewn blog, fe'u gelwir o'r Iseldiroedd i gymedroli panel o arbenigwyr mewn modelau BIM ... maen nhw'n dweud wrthyf pam y bydd hynny'n fy ngwneud i'n hapus. Ond gwnewch bopeth gydag angerdd, o glicio pwynt ar orthoffoto i dynnu eiddo ar drydydd llawr condominium: oherwydd cyhyd â'ch bod chi'n ei ysbrydoli, byddwch chi'n trosglwyddo'r angerdd hwnnw i eraill.

Ac os ydych chi'n teimlo un diwrnod bod geofume sy'n eich denu mwy na'r hyn rydych chi'n ei wneud, yna ewch ag ef. Oherwydd nad yw tanberfformio yn arwydd o gael eich rhwystro, yr awgrym yw canolbwyntio’r arogl ar rywbeth sydd yno, gan geisio ein hatgoffa nad oes unrhyw beth gwell na chael eich ysbrydoli.

... wnes i ddim gadael. Es i yn ôl at y bwrdd ysbrydoliaeth yn unig.

 

Diolch am ei anfon ymlaen i'r 16 sy'n ymddangos yn yr ymroddiad hwn.

 

Gyda chariad

G!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.