Beth Sy'n Digwydd yn 40?

Ryw amser yn ôl ysgrifennais erthygl am y teimlad o ryddid, yn un o'r misoedd mwy cymhleth hynny. Erthygl fy mod yn mwynhau ail-ddarllen, oherwydd efallai ei bod yn un o'r rhai lle mae dwysedd y foment yn cael ei sbarduno. Roedd y llun a osodwyd yn debyg i'r un hwn, er nad oedd yr eiliad yr un peth. eiliadau o'm weithiau

Ond yn gyffredinol, mae'r ddelwedd a gymerwyd yn y daith deulu olaf yn dod â ni i gof y foment honno pan fydd y ffordd yn gwneud ei ffordd ac yn rhoi'r amser i ni adolygu ein bywydau. Yn ystod y dyddiau diwethaf, gofynnodd ffrind i mi beth sy'n eithaf cyffredin, beth sy'n digwydd pan fyddwch yn cyrraedd deugain ac ar yr achlysur hwn o'r trip fe wnes i restr fach o pam y cwestiwn ac os oes unrhyw reswm i stereoteipio. Felly, trwy ei ateb, gallwn ddweud nad oes newid.

Rydym yn dal i deimlo'n yr un ffordd, yn y drych rydym yn teimlo yr un peth, rydym yn ymddiswyddo heb lawer o ddrwg i wallt llwyd, nid i gefnogi dau gêm pêl-droed yn olynol, ond yn gyffredinol mae'r ysbryd a'r dyheadau yn aros yr un fath.

Yr hyn sydd wedi newid yw ein cyd-destun, mae'r bechgyn yn tyfu ac yn mynd i mewn i'r cyfnod hwnnw lle maent yn galw am fwy o amser -gyda mwy o ansawdd- gyda mwy o ymwybyddiaeth. Felly, maent yn newid blaenoriaethau mewn bywyd, rhwng yr hyn yr oeddem ni'n credu ein bod ni'n rhyddhau a pha rai o flynyddoedd 25 a ddaeth i fodloni ein hamser rhydd. Nid yw eraill hefyd yn ein gweld yr un peth, ac nid fel ni.

Bydd bywyd pob person yn wahanol, ac mae cymdeithas ei hun yn pennu rhai canllawiau ar yr hyn y dylai gynrychioli llwyddiant, boddhad, hapusrwydd, hamdden, ysbrydoliaeth, bywyd teuluol. Mae'r rhinwedd hwn o feddwl yn gwneud pob eiliad 21,600 o hyd yn wahanol i'r cyd-destun yn wahanol. Felly, mae rhywfaint o'r adlewyrchiad hwn wedi'i addasu'n unig i gyd-destun clasurol Americanaidd, gyda mwy neu lai o amrywiad os ydym yn cynnwys y newid lledred uwchben y 40 North.

Yn gyffredinol, beth nad yw'n newid yw bod ychydig o bryd i'w gilydd, rhwng y blynyddoedd 30 a 40, mae ein gwyliadwriaeth yn dechrau canolbwyntio ar dwf ein plant (neu'r nefoedd i'r rhai nad oes ganddynt hwy). Mae hynny'n amrywio ar gyfer y rhai sy'n priodi'n hwyr, neu'r rhai a ddaeth ymlaen yn gynnar. Mae ein cyn-gydweithwyr ysgol neu brifysgol yn mynd trwy rywbeth tebyg, mae'r profiad yn byw ac mae'r llwyddiannau a gaffaelwyd yn ein gwneud yn anghofio cystadleuaeth academaidd neu nonsens i bobl ifanc. Ac yna cytunasom i gofio am y blynyddoedd hynny ac rydym yn falch o weld bod eu plant yn tyfu hefyd.

Mae'r rhai a ddaeth ymlaen yn dechrau teimlo'n unig oherwydd bod eu plant yn mynd i'r brifysgol ac yn ailintegreiddio eu cenhedlaeth; mae'r rhai nad ydynt yn eu cael yn dechrau teimlo'n gymysgedd o «Doeddwn i ddim yn mynd»Gyda«Dylwn»Ac maent yn chwilio am gyd-destun eu hunain gyda chenhedlaeth iau sy'n mwynhau rhwng hamdden a'r academi eithafol tra bod ganddynt amser i feddwl am y teulu.

Ac, felly, y cyffredinolrwydd pan fyddwn yn cyrraedd deugain oed, mae'r diddordeb yn ein plant yn bwrw ymlaen â llai o ergydion na'r rhai a gawsom yn gryfach. Er eu bod yn yr ysgol nid oeddem yn poeni am nad oedd eu cariad diniwed erioed yn heriol, ni wnaethant erioed amau ​​ein bod yn arwyr tyngedfennol, ni chawsant erioed argyfyngau hunan-barch a aeth i eithafion. Hefyd, mae gan y ferch sydd wedi dod gyda'n blynyddoedd o ddiddordeb ddiddordeb tebyg, -pe gellid ei gadw tan hynny-. A'r cydweithrediad hwnnw o fuddiannau, yn gwneud bywyd yn y pedair deg neu'n teimlo'n pen neu'n datgysylltu buddiannau teuluol.

Felly, dyma rai o fy adlewyrchiadau o'r daith olaf yng nghyd-destun y creaduriaid hyn.

Gyda'r elfen hon, rydym wedi ailddechrau'r dosbarthiadau mathemateg. Mwy nawr bod y peth algebra yn dda ac rydych chi wedi gweld nad yw o'r byd arall ond ei fod yn cymryd amser i weithio'r holl ganllawiau.

Bu hwn yn brofiad diddorol, gan ei fod wedi cymryd amser i'w argyhoeddi ei fod yn wych mewn mathemateg ond nid yw hynny'n ddigon. Y llynedd daeth i gredu ei fod yn ddrwg iawn, yn fwy oherwydd fi na'i fod ef neu ei athrawon.

Yn olaf, rwy'n falch o wybod os byddwch yn penderfynu ar beirianneg systemau, byddwch yn gallu pasio cam caled mathemateg. Er fy mod i'n flasus byddwn yn wych mewn marchnata a hysbysebu ... bydd hynny'n cael ei benderfynu ganddo.

Does dim amheuaeth y bydd yn fardd technolegol, rhywbeth a ddechreuodd yn y drydedd radd gyda blog crazy lle mae'n siarad am bethau nad ydw i hyd yn oed yn eu deall ond mae hynny wedi ei helpu i wybod sut i archebu syniadau ac ysgrifennu gydag eglurder da.

eiliadau o'm weithiau
eiliadau o'm weithiau Gyda hi mae'r peth yn wahanol. Weithiau mae'n rhaid i chi ei rwystro oherwydd ei fod yn etifeddu fy arfer gwael o fwynhau ystwythder meddwl.

Ond mae hefyd yn risg i ddychmygu beth allwn i astudio yn y dyfodol.

Newyddiadurwr gwych, am ei allu i ysgrifennu. Pensaer am ei hyfywedd gyda'i dwylo, lluniadu a manylion.

Am nawr mae'n dweud y bydd yn athrawes ... yn sicr bydd hi yn ei harbenigedd.

Yn y llun, gyda gwisgoedd nodweddiadol diwrnod yr Indiaidd, dim ond y dyddiau hyn yng nghyd-destun UTM y wlad sy'n lloches i mi.

Byddwn yn bendant yn rhoi unrhyw beth i gadw ei gwên fel hynny.

Ar y daith ddiwethaf rydyn ni'n dringo i weddill y clogwyn, gyda thafod y glym. Gwelwyd isod y tai yn ddarnau o fodel, yn y cefndir mynyddoedd mynyddoedd Puca Opalaca.

Edrychodd fy mab i lawr ac fe'i taflu ei hun fel iguana ar rai creigiau na allaf esbonio sut y gallent gyrraedd yno.

Golygfa wych!

eiliadau o'm weithiau

eiliadau o'm weithiau

Yn y cyfamser roedd yn well gan fy merch godi. Er ein bod ni wedi blino ar y llwybr a gymerodd ni i'r clogwyn.

Mae ei wên yn fy atgoffa o'r ferch sy'n goleuo fy llygaid. Gyda'r gwallt ar ei wyneb, gyda'r gallu hwnnw i'm gwneud yn meddwl y gallwch chi garu y tu hwnt i forgeisi.

Dyna sut mae ein creaduriaid, mor wahanol.
Weithiau rwy'n ei chael hi'n anodd meddwl mai hwn yw'r plentyn yr oeddwn i fod i'w wisgo ar y trydydd diwrnod geni adeg y wawr gan feddwl bod ei gorff yn gwaedu ...

... amser yn pasio ac nid blas.

Yr wyf yn cofio hynny yn fy inexperience, credais mai'r gwaed clotiedig o'r navel nad oedd wedi'i daflu eto oedd gwaed ffres. Pan gyrhaeddom yr ysbyty, fe gymerodd y meddyg fel boob, a'i wipio â swab.

Fe wnaethom ein gwrthod gyda cherydd da o pam yr oeddem yn rhoi ffen, darn o gents 5 a rhai menig fel na fyddai'n sugno ei ddwylo.

AHh beth ddiniwed oedden ni.

eiliadau o'm weithiau
eiliadau o'm weithiau Yn y parc y pentref, mae cerfluniau diddorol yn addurno coeden Ceiba chwedlonol, a blannwyd gan Mr. Bonifacio Gómez ym mlwyddyn 1932.

Sefydlwyd y fwrdeistref yn 1887 fel San Juan de Buena Vista er y gelwir yn San Juan del Caite, y mae ei enw yn dod o'r dreftadaeth hynafol mewn lliw haul.
Er mai Malutena oedd ei enw gwreiddiol, sy'n golygu Tiroedd Fflat, mae ar y llwyfandir.

Yna gosodom i lawr ar y glaswellt a gwelsom y canghennau o dan yr awyr ... fel ffyliaid. Ja. Hyd nes i bigiadau mosgitos ein gwneud i ffoi yn cofio hen hanes y lle hwn bod epidemig mawr o bla o fosgito, lle'r oedd pobl yn talu iddo glefyd malaria ac yn absenoldeb meddygon dim ond gyda gwreiddiau a pherlysiau yr oeddent yn gwella

Yna aethom i'r afon, a oedd ychydig wedi tyfu.

Yma rydym yn cofio'r hen chwedl sy'n dweud bod y dref hon unwaith yn llyn, mae'n rhaid ichi weld sut y rhoddir y glaw ar y stryd y mae Erandique yn hoffi ei weld yn ymddangos bod y dŵr yn gadael y ddaear ac nad yw'n dod o'r awyr.

eiliadau o'm weithiaueiliadau o'm weithiau
eiliadau o'm weithiau

Mae'n debyg mai dyma'r unig amser yr ydym yn mynd i'r lle hwn. Ond rwy'n siŵr bod y plant hyn pan nad ydw i yno i atgoffa fi.

Yn y dref, rydym yn bwyta cawl cyw iâr blasus, gyda tortillas arddull guanaco oherwydd mae dylanwad El Salvador yn yr ardal yn gryf iawn.

Wedi'i wneud yn ffres, mae ychydig o lemwn a halen yn cael ei ychwanegu ... mae'n bleser.

Yn bendant, mae amser yn newid. Rydym yn dysgu mwynhau eiliadau syml, boed yn y ganolfan gyda choffi granita neu mewn tref fechan. Nid oherwydd ein bod wedi newid, ond oherwydd bod cyd-destun y rhai yr ydym wrth eu bodd wedi newid.

eiliadau o'm weithiau

eiliadau o'm weithiau

Ar y ffordd yn ôl, cymerom y llun hwn yn Nyffryn Otoro, gan edrych tuag at yr ardal lle'r oeddem wedi dod.

Beth sy'n digwydd i'r 40?

Dim byd

Ond ni fyddai'r erthygl hon wedi dweud hynny fel hyn 15 mlynedd yn ôl.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.