Digital Twin - Athroniaeth ar gyfer y chwyldro digidol newydd

Ganwyd hanner y rhai a ddarllenodd yr erthygl hon gyda thechnoleg yn eu dwylo, yn gyfarwydd â thrawsnewidiad digidol fel rhywbeth a roddwyd. Yn yr hanner arall ni yw'r rhai a welodd sut y cyrhaeddodd oes y cyfrifiadur heb ofyn am ganiatâd; cicio yn y drws a throi'r hyn a wnaethom yn lyfrau, papur, neu derfynellau cyfrifiadur cyntefig a allai prin ymateb i gofnodion alffaniwmerig a graffiau llinell. Mae'r hyn y mae'r meddalwedd sy'n canolbwyntio ar BIM yn ei wneud ar hyn o bryd, gyda rendro amser real, wedi'i gysylltu â chyd-destun geo-ofodol, yn ymateb i brosesau sydd ynghlwm wrth fodel busnes a rhyngwynebau a weithredir o ffonau symudol, yn dystiolaeth o'r graddau y gallai'r cynnig diwydiant ddehongli'r angen defnyddiwr.

Rhai termau o'r chwyldro digidol blaenorol

PC - CAD - PLM - Rhyngrwyd - GIS - e-bost - Wiki - http - GPS 

Roedd gan bob arloesedd ei ddilynwyr, a oedd ynghlwm wrth fodel yn trawsnewid gwahanol ddiwydiannau. Y PC oedd yr arteffact a newidiodd reolaeth dogfennau corfforol, anfonodd y CAD at y warysau y tablau lluniadu a mil o arteffactau nad oeddent yn ffitio yn y droriau, daeth y post electronig yn gyfrwng digidol diofyn i gyfathrebu mewn ffordd ffurfiol; roedd pob un ohonynt yn y pen draw yn cael ei lywodraethu gan safonau gyda derbyniad byd-eang; o safbwynt y darparwr o leiaf. Canolbwyntiodd y trawsnewidiadau hynny o'r chwyldro digidol blaenorol ar ychwanegu gwerth at wybodaeth ddaearyddol ac alffaniwmerig, a oedd yn pweru'r rhan fwyaf o fusnesau heddiw ar wahân. Y model y bu'r trawsnewidiadau hyn yn llywio arno oedd cysylltedd byd-eang; mewn geiriau eraill, y protocol http nad ydym wedi gallu cael gwared arno hyd heddiw. Manteisiodd y mentrau newydd ar y wybodaeth, yr amodau cysylltedd a'u troi'n arferion diwylliannol newydd a welwn heddiw fel Uber, Airbnb, Udemy, Netflix.

Ond heddiw, rydyn ni wrth ddrysau chwyldro digidol newydd, a fydd yn llychwino hyn i gyd.

Termau newydd:

Cadwyn Bloc - 4iR - IoT - Twin Digidol - Data Mawr - AI - VR 

Er ei bod yn ymddangos mai termau newydd yn unig yw acronymau ar gyfer ffasiwn hashnod, ni allwn wadu bod y pedwerydd chwyldro diwydiannol wrth law, gan ddod i'r fei ar wahân mewn sawl disgyblaeth. Mae'r Rhyngrwyd y tro hwn yn addo bod yn llawer mwy; manteisio ar bopeth a gyflawnwyd tan heddiw, ond torri paradeimau nad ydynt hyd at lefel marchnad nad ydynt bellach yn cysylltu cyfrifiaduron a ffonau symudol yn unig; yn hytrach, mae'n cysylltu gweithgareddau bodau dynol yn eu cyd-destunau.

Nid oes un oracl a all warantu sut le fydd y senario newydd, er bod llais arweinwyr diwydiant allweddol yn awgrymu llawer i ni, os ydym yn mabwysiadu safbwynt pragmatig a thystiolaeth gydwybodol o aeddfedrwydd. Mae gan rai gweledigaethau, cwmpas a chyfleoedd y chwyldro newydd hwn ragfarn fanteisgar y rhai sy'n gobeithio gwerthu heddiw. Mae llywodraethau, yn llygad cyfyngedig eu harweinwyr, fel arfer yn gweld yn union yr hyn y gallai busnes neu ail-ddewis eu safle ei gynrychioli yn y tymor byr, ond yn y tymor hir, yn eironig, defnyddwyr cyffredin, sydd â diddordeb yn eu hanghenion, sydd â'r olaf gair.

Ac er bod y senario newydd yn addo gwell rheolau cydfodoli, cod rhad ac am ddim sy'n cyd-fynd â'r un unigryw, cynaliadwyedd amgylcheddol, safonau sy'n deillio o gonsensws; Nid oes unrhyw un yn gwarantu y bydd actorion fel y llywodraeth a'r byd academaidd yn cyflawni eu rôl yn yr amser iawn. Na; ni all unrhyw un ragweld sut brofiad fydd hynny; dim ond beth fydd yn digwydd y gwyddom.

Twin Digidol - Y TCP / IP newydd?

A chan ein bod yn gwybod y bydd yn digwydd yn y fath fodd fel na fyddwn yn canfod y newidiadau graddol, bydd angen bod yn barod am y newid hwn. Rydym yn ymwybodol y bydd yn anochel y bydd doethineb a chonsensws yn anochel i'r rhai sy'n deall sensitifrwydd marchnad sydd wedi'i chysylltu'n fyd-eang a lle mae gwerth ychwanegol nid yn unig yn ymddangos yn y dangosyddion gwerthoedd stoc ond hefyd yn ymateb defnyddiwr cynyddol ddylanwadol yn ansawdd y gwasanaethau. Heb os, bydd safonau'n chwarae eu rôl orau wrth sicrhau cydbwysedd rhwng cyflenwad creadigol y diwydiant a gofynion y defnyddwyr terfynol.

Mae'r Digital Twin yn anelu at leoli ei hun yn athroniaeth y trawsnewidiad digidol newydd hwn.

Beth mae'r protocol newydd yn anelu ato?

Er mwyn i’r http / TCIP ddod yn brotocol cyfathrebu safonol, sy’n parhau mewn grym heddiw yn wyneb esblygiad technoleg a chymdeithas, bu’n rhaid iddo fynd trwy broses o lywodraethu, diweddaru a democratiaeth / gormes y mae’r defnyddiwr yn ei wneud anhysbys cyffredin. Ar yr ochr hon, nid oedd y defnyddiwr erioed yn gwybod cyfeiriad IP, nid oes angen teipio www mwyach, a disodlodd y peiriant chwilio yr angen i deipio http. Fodd bynnag, er bod y diwydiant yn cwestiynu cyfyngiadau’r henoed y tu ôl i’r safon hon, ef yw’r arwr o hyd a dorrodd baradeimau cyfathrebu byd-eang.

Ond mae'r protocol newydd yn mynd y tu hwnt i gysylltu cyfrifiaduron a ffonau. Mae'r gwasanaethau cwmwl cyfredol, yn hytrach na storio tudalennau a data, yn rhan o weithrediad beunyddiol dinasyddion, llywodraethau a busnesau. Mae'n union un o'r rhesymau dros farwolaeth y protocol gwreiddiol, yn seiliedig ar gyfeiriadau IP, ers nawr mae'n angenrheidiol cysylltu dyfeisiau sy'n amrywio o beiriant golchi sydd angen anfon neges ei bod wedi gorffen troelli'r dillad, i synwyryddion pont y mae Dylai monitro amser real roi gwybod am eich statws blinder a'ch angen am waith cynnal a chadw. Mae hyn, mewn fersiwn i'r anwybodus, o'r hyn rydyn ni'n ei alw'n rhyngrwyd pethau; y mae'n rhaid i brotocol newydd ymateb iddo.

Rhaid i'r protocol newydd, os yw am fod yn safonol, allu rhyng-gysylltu mwy na gwybodaeth mewn amser real. Fel cwmpas, dylai gynnwys yr amgylchedd adeiledig cyfan a newydd, ynghyd â'r rhyngwynebau â'r amgylchedd naturiol a'r gwasanaeth a ddarperir mewn agweddau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

O safbwynt busnes, dylai'r safon newydd edrych yn debyg iawn i gynrychiolaeth ddigidol o asedau ffisegol; fel argraffydd, fflat, adeilad, pont. Ond yn fwy na'i fodelu, mae disgwyl iddo ychwanegu gwerth at weithrediadau; fel ei fod yn caniatáu i wneud penderfyniadau mwy gwybodus ac felly i ganlyniadau gwell.

O safbwynt gwlad, mae angen i'r protocol newydd allu creu ecosystemau llawer o fodelau cysylltiedig; fel holl asedau gwlad, er mwyn rhyddhau mwy o werth trwy ddefnyddio'r data hwnnw er budd y cyhoedd.

O safbwynt cynhyrchiant, mae angen i'r protocol newydd allu safoni'r cylch bywyd; wedi'i symleiddio i'r hyn sy'n digwydd i bopeth, deunyddiau fel ffordd, llain, cerbyd; anghyffyrddadwy fel buddsoddiad stoc, cynllun strategol, diagram hug. Dylai'r safon newydd symleiddio bod pob un ohonynt yn cael eu geni, tyfu, cynhyrchu canlyniadau, a marw ... neu eu trawsnewid.

Mae'r gefell ddigidol yn anelu at fod y protocol newydd hwnnw.

Beth mae'r dinesydd yn ei ddisgwyl o'r chwyldro Digidol newydd.

Y senarios gorau o sut y bydd yn yr amodau newydd hyn, yw peidio â meddwl am yr hyn y mae Hollywood yn ei gyhoeddi i ni, o'r bobl y tu mewn i gromen sy'n cael ei lywodraethu gan elitaidd sy'n rheoli gweithgaredd goroeswyr y byd ôl-apocalyptaidd lle nad yw bellach yn bosibl pennu'r realiti estynedig o efelychiad ysgogedig; neu ar y pegwn arall, lleoliad ffantasi lle mae popeth mor berffaith nes colli emosiwn entrepreneuriaeth ddynol.

Ond rhaid dychmygu rhywbeth o'r dyfodol; O leiaf ar gyfer yr erthygl hon.

Os ydym yn ei weld yn ddyhead y ddau ddefnyddiwr mawr mewn cynllun swyddfa gefn, y byddwn yn ei alw'n Rhanddeiliaid. Rhanddeiliad y mae angen iddo fod yn wybodus i wneud penderfyniadau gwell, a dinesydd sydd angen gwasanaethau gwell i fod yn fwy cynhyrchiol; gan gofio y gall y parti â diddordeb hwn fod yn ddinesydd yn unigol neu mewn grŵp sy'n gweithredu o rôl gyhoeddus, breifat neu gymysg.

Felly rydyn ni'n siarad am wasanaethau; Golgi Alvarez ydw i, ac mae angen i mi adeiladu estyniad i drydydd llawr fy adeilad; a adeiladodd fy nhad ym 1988. Am y tro, gadewch i ni anghofio termau, brandiau neu acronymau sy'n taflu sbwriel i'r olygfa hon a gadewch i ni ei chadw'n syml.

Mae Juan Medina yn honni y dylid cymeradwyo'r cais hwn yn yr amser byrraf, am y gost isaf, gyda'r tryloywder, olrhainadwyedd mwyaf a chyda'r nifer lleiaf o ofynion a chyfryngwyr.  

Mae angen i'r awdurdod fod â digon o wybodaeth i gymeradwyo'r penderfyniad hwn yn ddiogel, fel y gellir ei olrhain pwy, beth, pryd a ble sy'n cyflwyno cais: oherwydd unwaith y bydd yn cymeradwyo'r penderfyniad hwn, rhaid iddo gael o leiaf statws terfynol y newid a wnaed , gyda'r un olrhain ag a gynigiodd. Mae hyn yn ymateb i'r rhagdybiaeth bod «Mae Cydgyfeirio seilwaith deallus, dulliau adeiladu modern a'r economi ddigidol yn cyflwyno cyfleoedd cynyddol i wella ansawdd bywyd dinasyddion".

 Mae'r gwerth y mae data yn ei gymryd yn y senario hwn, yn mynd y tu hwnt i gael un model rhithwiriedig manwl iawn o'r byd corfforol cyfan; yn hytrach, rydym yn siarad am fod â chysylltiadau cysylltiedig yn unol â phwrpas yr ymyrwyr llif gwaith:

 • Y dinesydd mai'r hyn sydd ei angen arno yw ateb (gweithdrefn),
 • sy'n awdurdodi angen rheoliad (parthau geo-ofodol), 
 • mae'r dylunydd yn ymateb am ddyluniad (Model BIM i fod), 
 • mae adeiladwr yn ymateb i ganlyniad (cynllun, cyllideb, cynlluniau), 
 • y cyflenwyr sy'n ymateb i restr o fewnbynnau (manylebau), 
 • y goruchwyliwr sy'n ymateb i'r canlyniad terfynol (BIM fel model adeiledig).

Mae'n amlwg y dylai cael modelau rhyng-gysylltiedig symleiddio cyfryngwyr, gan allu awtomeiddio dilysiadau sydd, yn y gorau o achosion, yn hunanwasanaeth i'r defnyddiwr terfynol; Neu o leiaf, yn dryloyw ac yn olrhain, wedi'i leihau i'r camau lleiaf. Yn y diwedd, yr hyn sydd ei angen ar y dinesydd yw cael yr awdurdodiad a'i adeiladu; tra bod y llywodraeth yn cymeradwyo yn unol â'i rheoliadau ac yn cael gwybodaeth y wladwriaeth derfynol. Felly, dim ond yn y tri phwynt hyn y mae'r cysylltiad rhwng modelau'r swyddfa gefn, sy'n ychwanegu gwerth.  

Gwnaeth y perchennog y gwaith adeiladu yr oedd yn ei ddisgwyl, gwarantodd y Llywodraeth fod y gwaith yn cael ei wneud yn unol â'r rheoliadau a heb ymdrech bellach wedi'i warantu i ddiweddaru ei wybodaeth. Mae'r amrywiad ar bwrpas yn unig.

Er bod ysgutor, dylunydd a chyflenwr deunyddiau mae'r gwerth ychwanegol yn agweddau eraill; ond yn yr un modd dylid symleiddio'r perthnasoedd hynny.

Os ydym yn ei weld o safbwynt enghreifftiol, gallai'r cais hwn yr ydym wedi'i wneud i adeiladwaith gael ei safoni ar gyfer gweithdrefnau tebyg: gwerthu eiddo, morgais, cais am fenthyciad, trwydded gweithredu busnes, ymelwa ar adnoddau naturiol, neu ei ddiweddaru cynllun parthau trefol. Mae'r amrywiadau mewn agweddau megis graddfa a dulliau; ond os oes ganddynt yr un model parth, dylent allu rhyng-gysylltu.

Mae Digital Twins, yn anelu at fod y model sy'n caniatáu safoni a chysylltu cynrychioliadau amlbwrpas, gyda graddfa ofodol wahanol, graddfa amserol a dulliau gweithredu.

Beth allwn ni ei ddisgwyl gan Egwyddorion Gemini.

Mae'r enghraifft flaenorol yn achos syml a gymhwyswyd i reolaeth rhwng dinesydd ac awdurdod; ond fel y gwelir yn y paragraffau olaf, mae angen rhyng-gysylltu gwahanol fodelau; fel arall bydd y gadwyn yn torri ar y ddolen wannaf. Er mwyn i hyn ddigwydd, mae'n angenrheidiol i'r trawsnewidiad digidol gynnwys yr amgylchedd adeiledig cyfan mewn ffordd gyffredinol, er mwyn sicrhau gwell defnydd, gweithrediad, cynnal a chadw, cynllunio a darparu asedau, systemau a gwasanaethau cenedlaethol a lleol. Rhaid iddo ddod â buddion i'r gymdeithas gyfan, yr economi, cwmnïau a'r amgylchedd.

Am y tro, yr enghraifft ysbrydoledig orau yw'r DU. Gyda'i gynnig o Egwyddorion Gemini sylfaenol a'i fap ffordd; Ond cyn i ni labelu ffrindiau fel bob amser yn mynd yn groes i'r presennol a'u harfer hanesyddol o queer bob amser yn gwneud popeth mewn ffordd wahanol ond trefnus. Hyd heddiw, mae Safonau Prydain (BS) wedi cael effaith uchel ar safonau sydd â chwmpas rhyngwladol; lle mae gwaith mentrau cyfredol fel i3P, ICG, DTTG, Cynghrair BIM y DU yn barchus.

O ganlyniad i'r penodoldeb hwn yn y Deyrnas Unedig, rydym yn synnu at yr hyn y mae'r Gweithgor Fframwaith Digidol (DFTG) yn ei lansio, sy'n dwyn ynghyd leisiau allweddol y llywodraeth, y byd academaidd a diwydiant i ddod i gonsensws ar ddiffiniadau a gwerthoedd sylfaenol. Canllawiau sy'n angenrheidiol i ddod â'r trawsnewidiad digidol i ben. 

Gyda'r arlywyddiaeth yng ngofal Mark Enzer, mae'r DFTG wedi llofnodi ymdrech ddiddorol i greu'r Fframwaith sy'n gwarantu rheolaeth effeithlon o'r wybodaeth yn yr holl amgylchedd adeiledig, gan gynnwys cyfnewid data yn ddiogel. Hyd yn hyn, mae dwy ddogfen i'r gwaith hwn:

Egwyddorion Gemini:

Mae'r rhain yn ganllaw i werthoedd "ymwybyddiaeth" y fframwaith rheoli gwybodaeth, sy'n cynnwys 9 egwyddor wedi'u grwpio yn 3 echel fel a ganlyn:

Pwrpas: Nwyddau cyhoeddus, Creu gwerth, Gweledigaeth.

Ymddiriedolaeth: Diogelwch, Bod yn Agored, Ansawdd.

Swyddogaeth: Ffederasiwn, Iachau, Esblygiad.

Y Map Ffordd.

Mae hwn yn gynllun wedi'i flaenoriaethu i ddatblygu'r fframwaith rheoli gwybodaeth, gyda 5 ffrwd sy'n cadw tywysogaethau Gemini mewn ffordd drosglwyddo.  

Mae gan bob un o'r nentydd hyn ei llwybr beirniadol ei hun, gyda gweithgareddau'n gysylltiedig ond yn gyd-ddibynnol; fel y dangosir yn y graff. Y ceryntau hyn yw:

 • Scope, gydag 8 tasg feirniadol a 2 dasg nad ydynt yn feirniadol. Allwedd oherwydd bod ei ddiffiniad yn angenrheidiol i actifadu'r galluogwyr.
 • Llywodraethu, gyda 5 tasg feirniadol a 2 dasg nad ydynt yn feirniadol. Dyma'r nant sydd â'r dibyniaethau lleiaf.
 • Cyffredin, gyda 6 tasg feirniadol a 7 tasg nad ydynt yn feirniadol, hon yw'r fwyaf helaeth.
 • Galluogwyr, gyda 4 tasg feirniadol a 6 thasg nad ydynt yn feirniadol, gyda llawer o ryngweithio â rheoli newid.
 • Newid, 7 tasg feirniadol ac 1 dasg nad ydynt yn feirniadol. Dyma'r cerrynt y mae ei lwybr critigol yn edau dargludol.

Fel y gellir ei nodi yn y cwmpas hwn, nid bwriad y DU yn unig yw ei drawsnewidiad digidol ei hun Brexit, na'i hoffter o yrru lôn chwith. Os ydych chi am hyrwyddo model ar gyfer cysylltu efeilliaid digidol sydd â chwmpas cenedlaethol, mae angen i chi godi rhywbeth a all alinio'r diwydiant, yn enwedig o ran safonau. Mae'r elfennau canlynol yn amlwg yn hyn o beth:

 • 1.5 Alinio â mentrau eraill.

Mae acronymau'r elfen hon yn fwy na digon, i barchu'r bet hwn; Safonau ISO, safonau Ewropeaidd (CEN), aliniad ag Innovate UK, Building SMART, W3C, BIM UK, DCMS, i3P, DTTG, IETF.

 • 4.3 Cyrhaeddiad rhyngwladol.

Yma rydym yn siarad am nodi a rheoli lobi gyda rhaglenni, mentrau a chyfleoedd yn y cyd-destun rhyngwladol â synergeddau. Diddorol, eu bod, wrth ystyried, dysgu arferion da gwledydd sydd eisoes yn ceisio; gan gynnwys y posibilrwydd o gydgrynhoi grŵp cyfnewid gwybodaeth rhyngwladol, gan gynnwys Awstralia, Seland Newydd, Singapore a Chanada.

Byddai'r ddogfen fenywaidd o'r enw Egwyddorion Gemini, i gyflawni'r consensws allweddol ymhlith prif arweinwyr y diwydiant, yn dod yn beth oedd «Cadastre 2014» ar ddiwedd y 2012au, a sefydlodd agweddau ffyloffig ar gyfer gweinyddu tir, a wnaeth yn ddiweddarach Daeth consensws yn gweithio gyda mentrau fel INSPIRE, LandXML, ILS ac OGC, yn 19152 yn safon ISO-XNUMX, a elwir heddiw yn LADM.

Yn yr achos hwn, bydd yn ddiddorol gweld sut mae arweinwyr gwych yn y diwydiant technoleg sydd wedi dod â'u modelau eu hunain yn sicrhau consensws; Yn fy safbwynt penodol i, maen nhw'n allweddol:

 • Grŵp SIEMENS - Bentley - Microsoft - Topcon, sydd mewn ffordd yn senario bron yn gyflawn yn y cylch Geo-Beirianneg; dal, modelu, dylunio, gweithredu ac integreiddio.
 • Y grŵp HEXAGON - sydd â set o atebion eithaf tebyg gyda chwmpas diddorol mewn portffolio sydd wedi'i segmentu mewn amaethyddiaeth, asedau, hedfan, cadwraeth, amddiffyn a chudd-wybodaeth, mwyngloddio, trafnidiaeth a'r llywodraeth.
 • Y grŵp Trimble - sy'n cynnal yr hyn sy'n cyfateb i'r ddau flaenorol, gyda llawer o fanteision lleoli a chynghrair â thrydydd partïon, megis ESRI.
 • Y grŵp AutoDesk - ESRI eu bod, mewn ymdrech ddiweddar, yn ceisio ychwanegu portffolios o farchnadoedd y maent yn dominyddu ynddynt.
 • Hefyd actorion eraill, sydd â'u mentrau, modelau a marchnadoedd eu hunain; gyda'r rhai sydd angen egluro eu cyfranogiad a'u consensws. Enghraifft, General Electric, Amazon neu IRS.

Felly, fel pan aeth fy nhad â mi i'r rodeo i weld sut roedd y cowbois yn dominyddu'r tarw, o'n corlan does gennym ni ddim dewis ond sylwi ar yr hyn rydyn ni'n ei ddelweddu. Ond siawns na fydd yn dwrnament gwych, lle mae'r un sy'n sicrhau consensws yn fwy, lle mae cael ei alinio yn ychwanegu mwy o werth na phwyntiau cyfranddaliadau yn y bag.

Rôl BIM fel efeilliaid digidol

Mae BIM wedi cael effaith uchel a pharhad mewn cyfnod sylweddol, nid oherwydd ei fod yn hwyluso rheolaeth ddigidol modelau 3D, ond oherwydd ei fod yn fethodoleg y cytunwyd arni gan arweinwyr gwych y diwydiant pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu.  

Unwaith eto, nid yw'r defnyddiwr terfynol yn ymwybodol o lawer o bethau sy'n digwydd yn ystafell gefn y safonau; fel defnyddiwr ArchiCAD a allai ddweud ei fod eisoes wedi'i wneud cyn iddo gael ei alw'n BIM; yn rhannol wir, ond mae'r cwmpas fel methodoleg ar lefelau 2 a 3 yn mynd y tu hwnt i reoli gwybodaeth ymgyfnewidiol, a'i nod yw rheoli gweithrediad a chylchoedd bywyd nid yn unig seilwaith ond hefyd o gyd-destun.

Yna daw'r cwestiwn. Nid yw BIM yn ddigon?

Efallai mai'r gwahaniaeth mwyaf o'r hyn y mae Digital Twins yn ei gynnig yw nad cysylltu isadeileddau yn unig yw cysylltu popeth. Mae meddwl mewn cyd-destunau byd-eang rhyng-gysylltiedig yn awgrymu cysylltu systemau nad ydynt o reidrwydd â modelu daearyddol. Felly, dim ond mewn cam newydd o ehangu cyd-destun yr ydym, lle na fydd unrhyw un yn dileu'r rôl y mae wedi'i chwarae a byddwn yn parhau i gyflawni methodoleg BIM, ond bydd rhywbeth uwch i fyny yn ei amsugno neu'n ei integreiddio.

Dewch i ni weld enghreifftiau:

Pan geisiodd Chrit Lemenn ddod â Model Parth Craidd Cadastre i safon ar gyfer gweinyddu tir, bu’n rhaid iddo sicrhau cydbwysedd â chanllawiau INSPIRE a’r pwyllgor technegol ar safonau daearyddol. Felly p'un a ydym am wneud hynny ai peidio

 • Yng nghyd-destun INSPIRE, ISO: 19152 yw'r safon ar gyfer rheoli stentiau,
 • O ran dosbarthiadau topograffig y LADM, rhaid iddynt gydymffurfio â safonau daearyddol OGC TC211.

Mae LADM yn safon arbenigol ar gyfer gwybodaeth am dir. Felly, er bod safon LandInfra yn ei gynnwys, mae'n torri wrth chwilio am symlrwydd, gan ei bod yn well cael safon ar gyfer seilwaith ac un ar gyfer tir, a'u cysylltu ar y pwynt lle mae cyfnewid gwybodaeth yn ychwanegu gwerth.

Felly, yng nghyd-destun Digital Twins, gallai BIM barhau i fod y fethodoleg sy'n llywodraethu safonau ar gyfer modelu seilwaith; lefel 2, gyda'r holl gymhlethdod manylder sydd ei angen ar ddylunio ac adeiladu. Ond bydd gweithredu ac integreiddio lefel 3 yn cario tuedd symlach ar gyfer integreiddio am werth ychwanegol ac nid mympwy bod yn rhaid siarad popeth yn yr un iaith.

Bydd llawer i siarad amdano; gwerth data, torri rhwystrau, gwybodaeth agored, perfformiad seilwaith, creu llwyddiannus, gweithredu ...

“Mae Cydgyfeirio seilwaith deallus, dulliau adeiladu modern a’r economi ddigidol yn cyflwyno cyfleoedd cynyddol i wella ansawdd bywyd dinasyddion.”

Pwy sy'n llwyddo i grwpio'r actorion allweddol y tu ôl i'r athroniaeth hon, bydd deall mwy o bwysigrwydd er budd y cyhoedd, yr economi, y gymdeithas a'r amgylchedd ... yn fwy o fanteision.  

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.