Digital Twin - Athroniaeth ar gyfer y chwyldro digidol newydd

Ganwyd hanner y rhai a ddarllenodd yr erthygl hon gyda thechnoleg yn eu dwylo, yn gyfarwydd â thrawsnewidiad digidol fel ffaith. Yn yr hanner arall ni yw'r rhai a welodd sut y daeth oes y cyfrifiadur heb ofyn caniatâd; cicio’r drws a thrawsnewid yr hyn a wnaethom yn lyfrau, papur neu derfynellau cyfrifiadur cyntefig a allai prin ymateb i gofnodion alffaniwmerig a graffeg linellol. Mae'r hyn y mae'r feddalwedd sy'n canolbwyntio ar BIM yn ei wneud ar hyn o bryd, gyda rendro amser real, yn gysylltiedig â chyd-destun geo-ofodol, yn ymateb i brosesau sydd ynghlwm â ​​model busnes a rhyngwynebau a weithredir o ffonau symudol, yn dystiolaeth o ba mor bell yr oedd cynnig y diwydiant yn gallu dehongli'r Angen defnyddiwr

Rhai termau o'r chwyldro digidol blaenorol

PC - CAD - PLM - Rhyngrwyd - GIS - e-bost - Wiki - http - GPS

Roedd gan bob arloesedd ei ymlynwyr, a oedd ynghlwm wrth fodel yn trawsnewid gwahanol ddiwydiannau. Y PC oedd yr arteffact a newidiodd reolaeth dogfennau corfforol, anfonodd y CAD y tablau lluniadu i'r gwindai a mil o arteffactau nad oeddent yn ffitio yn y droriau, daeth yr e-bost yn gyfrwng digidol diofyn i gyfathrebu'n ffurfiol; roedd pob un ohonynt yn dilyn safonau gyda derbyniad byd-eang; o safbwynt y darparwr o leiaf. Canolbwyntiodd y trawsnewidiadau hynny o'r chwyldro digidol blaenorol ar ychwanegu gwerth at wybodaeth ddaearyddol ac alffaniwmerig, a roddodd hwb i'r mwyafrif o fusnesau heddiw ar wahân. Y model y bu'r trawsnewidiadau hyn yn llywio arno oedd cysylltedd byd-eang; hynny yw, y protocol http nad ydym wedi gallu cael gwared arno heddiw. Manteisiodd y mentrau newydd ar y wybodaeth, amodau cysylltedd a'u troi'n arferion diwylliannol newydd a welwn heddiw fel Uber, Airbnb, Udemy, Netflix.

Ond heddiw, rydyn ni wrth ddrysau chwyldro digidol newydd, a fydd yn llychwino hyn i gyd.

Termau newydd:

Cadwyn Bloc - 4iR - IoT - Twin Digidol - Data Mawr - AI - VR

Er ei bod yn ymddangos mai termau newydd yw acronymau ffasiwn hashnod yn unig, ni allwn wadu bod y pedwerydd chwyldro diwydiannol wrth y drysau, gan ddod ar wahân mewn sawl disgyblaeth. Mae Rhyngrwyd yr achlysur hwn yn addo bod yn llawer mwy; manteisio ar bopeth a gyflawnwyd hyd yn hyn, ond torri paradeimau nad ydynt hyd at farchnad nad yw bellach yn cysylltu cyfrifiaduron a ffonau symudol yn unig; Mae'n cysylltu gweithgareddau bodau dynol yn eu cyd-destunau.

Nid oes un oracl a all warantu sut y bydd y senario newydd, er bod llais arweinwyr diwydiant allweddol yn awgrymu’n gryf inni, os mabwysiadwn safbwynt pragmatig ac ymwybyddiaeth o aeddfedrwydd. Mae gan rai gweledigaethau, sgopiau a chyfleoedd y chwyldro newydd hwn ragfarn fanteisgar y rhai sy'n disgwyl gwerthu heddiw. Mae llywodraethau, yn llygad cyfyngedig eu harweinwyr, fel arfer yn gweld yn union yr hyn y gallai busnes neu ailethol eu swydd ei gynrychioli yn y tymor byr, ond yn y tymor hir defnyddwyr eironig cyffredin, sydd â diddordeb yn eu hanghenion sydd â'r diweddaraf gair.

Ac er bod y senario newydd yn addo gwell rheolau cydfodoli, cod rhydd yn byw gyda'r cynaliadwyedd preifat, amgylcheddol, safonau sy'n deillio o gonsensws; does neb yn gwarantu y bydd actorion fel y llywodraeth a'r byd academaidd yn cyflawni eu rôl yn yr amser iawn. Na ni all neb ragweld sut y bydd; Dim ond beth fydd yn digwydd y byddwn ni'n ei wybod.

Twin Digidol - Y TCP / IP newydd?

A chan ein bod yn gwybod y bydd yn digwydd yn y fath fodd fel na fyddem yn canfod y newidiadau graddol, bydd angen bod yn barod am y newid hwn. Rydym yn ymwybodol y bydd yn anochel y bydd pwyll a chonsensws yn anochel i'r rheini sy'n deall sensitifrwydd marchnad sydd wedi'i chysylltu'n fyd-eang a lle mae gwerth ychwanegol nid yn unig yn ymddangos yn y dangosyddion marchnad stoc ond hefyd yn ymateb defnyddiwr cynyddol ddylanwadol yn ansawdd y gwasanaethau. Heb os, bydd y safonau'n chwarae eu rôl orau i sicrhau cydbwysedd rhwng cyflenwad creadigol y diwydiant a gofynion y defnyddwyr terfynol.

Mae'r Digital Twin yn anelu at leoli ei hun yn athroniaeth y trawsnewidiad digidol newydd hwn.

Beth mae'r protocol newydd yn anelu ato?

Er mwyn i’r http / TCIP ddod yn brotocol cyfathrebu safonol, sydd heddiw mewn grym cyn esblygiad technoleg a chymdeithas, bu’n rhaid iddo fynd trwy broses o lywodraethu, diweddaru a democratiaeth / gormes y mae’r defnyddiwr yn ei wneud anhysbys cyffredin. Ar yr ochr hon, nid oedd y defnyddiwr erioed yn gwybod cyfeiriad IP, nid oes angen teipio www mwyach, a disodlodd y peiriant chwilio yr angen i deipio http. Fodd bynnag, er gwaethaf cwestiynu'r diwydiant am gyfyngiadau'r henoed y tu ôl i'r safon hon, yr arwr o hyd a dorrodd y paradeimau cyfathrebu byd-eang.

Ond mae'r protocol newydd yn mynd y tu hwnt i gysylltu cyfrifiaduron a ffonau. Mae'r gwasanaethau cwmwl cyfredol, yn hytrach na storio tudalennau a data, yn rhan o weithrediad bywyd beunyddiol, llywodraethau a busnesau'r dinesydd. Dyma un o'r rhesymau dros farwolaeth y protocol gwreiddiol, yn seiliedig ar gyfeiriadau IP, gan ei bod bellach yn angenrheidiol cysylltu arteffactau sy'n mynd o beiriant golchi sydd angen anfon neges sydd eisoes wedi gorffen troelli'r dillad, i synwyryddion pont y mae eu Dylai monitro amser real lywio eich statws blinder a'ch angen am waith cynnal a chadw. Mae hyn, mewn fersiwn anwybodus, o'r hyn rydyn ni'n ei alw'n rhyngrwyd pethau; y mae'n rhaid i brotocol newydd ymateb iddo.

Rhaid i'r protocol newydd, os yw am fod yn safonol, allu rhyng-gysylltu mwy na gwybodaeth amser real. Fel cwmpas, dylai gynnwys yr holl amgylchedd adeiledig presennol a newydd, yn ogystal â'r rhyngwynebau â'r amgylchedd naturiol a'r gwasanaeth a ddarperir mewn agweddau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

O ddull cwmni, rhaid i'r safon newydd fod yn debyg iawn i gynrychiolaeth ddigidol o asedau ffisegol; fel argraffydd, fflat, adeilad, pont. Ond yn fwy na'i fodelu, disgwylir iddo ychwanegu gwerth at weithrediadau; fel ei fod yn caniatáu i wneud penderfyniadau mwy gwybodus ac felly i ganlyniadau gwell.

O safbwynt gwlad, mae angen i'r protocol newydd allu creu ecosystemau llawer o fodelau cysylltiedig; fel holl asedau gwlad, er mwyn rhyddhau mwy o werth trwy ddefnyddio'r data hwnnw er budd y cyhoedd.

O'r dull cynhyrchiant, mae'n angenrheidiol bod y protocol newydd yn gallu safoni'r cylch bywyd; wedi'i symleiddio i'r hyn sy'n digwydd i bopeth, deunyddiau fel ffordd, llain, cerbyd; amherthnasol fel buddsoddiad yn y farchnad stoc, cynllun strategol, diagram hug. Dylai'r safon newydd symleiddio bod pob un ohonynt yn cael eu geni, tyfu, cynhyrchu canlyniadau, a marw ... neu drawsnewid.

Mae'r gefell ddigidol yn anelu at fod y protocol newydd hwnnw.

Beth mae'r dinesydd yn ei ddisgwyl o'r chwyldro Digidol newydd.

Y senarios gorau o sut y bydd yn yr amodau newydd hyn, yw peidio â meddwl am yr hyn y mae Hollywood yn ei gyhoeddi i ni, o'r bobl y tu mewn i gromen sy'n cael ei lywodraethu gan elitaidd sy'n rheoli gweithgaredd goroeswyr y byd ôl-apocalyptaidd lle nad yw bellach yn bosibl pennu'r realiti estynedig o efelychiad ysgogedig; neu ar y pegwn arall, lleoliad ffantasi lle mae popeth mor berffaith nes colli emosiwn entrepreneuriaeth ddynol.

Ond rhaid dychmygu rhywbeth o'r dyfodol; O leiaf ar gyfer yr erthygl hon.

Os ydym yn ei weld yn ddyhead y ddau ddefnyddiwr gwych mewn cynllun swyddfa gefn, y byddwn yn ei alw'n bartïon â diddordeb. Parti â diddordeb y mae angen iddo fod yn wybodus i wneud penderfyniadau gwell, a dinesydd sy'n gofyn am wasanaethau gwell i fod yn fwy cynhyrchiol; gan gofio y gall y parti â diddordeb hwn fod yn ddinesydd yn unigol neu mewn grŵp sy'n gweithredu o rôl gyhoeddus, breifat neu gymysg.

Felly rydyn ni'n siarad am wasanaethau; Golgi Alvarez ydw i, ac mae angen i mi adeiladu estyniad i drydydd llawr fy adeilad; a adeiladodd fy nhad ym 1988. Am y tro, gadewch i ni anghofio termau, marciau neu acronymau sy'n gwneud y senario hwn yn fudr a gadewch inni seilio ein hunain ar y syml.

Mae Juan Medina yn honni y dylid cymeradwyo'r cais hwn yn yr amser byrraf, am y gost isaf, gyda'r tryloywder, olrhainadwyedd mwyaf a chyda'r nifer lleiaf o ofynion a chyfryngwyr.

Mae angen i'r awdurdod feddu ar ddigon o wybodaeth i gymeradwyo'r penderfyniad hwn mewn ffordd ddiogel, fel y gellir ei olrhain pwy, beth, pryd a ble mae'n cyflwyno cais: oherwydd unwaith y bydd yn cymeradwyo'r penderfyniad hwn, rhaid iddo gael o leiaf statws terfynol y newid a wnaed , gyda'r un olrhain ag yr oedd yn ei gynnig. Mae hyn yn ymateb i'r rhagdybiaeth bod «Mae Cydgyfeirio seilwaith deallus, dulliau adeiladu modern a'r economi ddigidol yn cyflwyno cyfleoedd cynyddol i wella ansawdd bywyd dinasyddion".

Mae'r gwerth y mae data yn ei gymryd yn y senario hwn, yn mynd y tu hwnt i gael un model rhithwiriedig manwl iawn o'r byd corfforol cyfan; yn hytrach, rydym yn siarad am fod â chysylltiadau cysylltiedig yn unol â phwrpas yr ymyrwyr llif gwaith:

 • Y dinesydd mai'r hyn sydd ei angen arno yw ateb (gweithdrefn),
 • sy'n awdurdodi angen rheoliad (parthau geo-ofodol),
 • mae'r dylunydd yn ymateb am ddyluniad (Model BIM i fod),
 • mae adeiladwr yn ymateb i ganlyniad (cynllun, cyllideb, cynlluniau),
 • y cyflenwyr sy'n ymateb i restr o fewnbynnau (manylebau),
 • y goruchwyliwr sy'n ymateb i'r canlyniad terfynol (BIM fel model adeiledig).

Mae'n amlwg bod yn rhaid i'r modelau rhyng-gysylltiedig symleiddio'r cyfryngwyr, gan allu awtomeiddio dilysiadau sydd, yn y gorau o achosion, yn hunanwasanaeth i'r defnyddiwr terfynol; neu o leiaf, yn dryloyw ac yn olrhain, wedi'i leihau i'r camau lleiaf. Yn y diwedd, yr hyn sydd ei angen ar y dinesydd yw cael yr awdurdodiad a'i adeiladu; tra bod y llywodraeth yn cymeradwyo yn unol â'i rheoliadau ac yn cael gwybodaeth am y wladwriaeth derfynol. Felly, mae'r cysylltiad rhwng modelau'r swyddfa gefn yn union ar y tri phwynt hyn, sy'n ychwanegu gwerth.

Gwnaeth y perchennog y gwaith adeiladu yr oedd yn ei ddisgwyl, gwarantodd y Llywodraeth fod y gwaith yn cael ei wneud yn unol â'r rheoliadau a heb ymdrech fawr wedi'i warantu i ddiweddaru ei wybodaeth. Mae'r amrywiad yn y pwrpas yn unig.

Er bod ysgutor, dylunydd a chyflenwr deunyddiau mae'r gwerth ychwanegol yn agweddau eraill; ond yn yr un modd dylid symleiddio'r perthnasoedd hynny.

Os ydym yn ei weld o weledigaeth enghreifftiol, gallai'r cais hwn yr ydym wedi'i wneud i adeiladwaith gael ei safoni ar gyfer gweithdrefnau tebyg: gwerthu eiddo, morgais, cais am fenthyciad, trwydded gweithredu busnes, ymelwa ar adnoddau naturiol, neu ei ddiweddaru cynllun cynllunio trefol. Mae'r amrywiadau mewn agweddau megis graddfa a dulliau; ond pe bai ganddyn nhw'r un model parth, dylen nhw allu rhyng-gysylltu.

Mae Digital Twins, yn anelu at fod y model sy'n caniatáu safoni a chysylltu cynrychioliadau amlbwrpas, gyda graddfa ofodol wahanol, graddfa amserol a dulliau gweithredu.

Beth allwn ni ei ddisgwyl gan Egwyddorion Gemini.

Mae'r enghraifft flaenorol yn achos syml a gymhwyswyd i reolaeth rhwng dinesydd ac awdurdod; ond fel y gwelir yn y paragraffau olaf, mae'n angenrheidiol bod gwahanol fodelau yn rhyng-gysylltu; fel arall bydd ymyrraeth ar y gadwyn yn y ddolen wannaf. Er mwyn i hyn ddigwydd, mae'n angenrheidiol bod y trawsnewidiad digidol yn cynnwys yr amgylchedd cyfan wedi'i adeiladu mewn ffordd gyffredinol, fel bod gwarant o ddefnydd, gweithrediad, cynnal a chadw, cynllunio a darparu gwell asedau, systemau a gwasanaethau cenedlaethol a lleol. Rhaid iddo ddod â buddion i'r gymdeithas gyfan, yr economi, busnes a'r amgylchedd.

Am y tro, yr enghraifft ysbrydoledig orau yw un y Deyrnas Unedig. Gyda'i gynnig o Fwrdeistrefi Gemini Sylfaenol a'i fap ffordd; ond cyn i ni alw ffrindiau i fynd yn erbyn y llanw bob amser a'u harfer hanesyddol o fod eisiau gwneud popeth mewn ffordd wahanol ond seremonïol drefnus bob amser. Hyd heddiw, mae safonau Prydain (BS) wedi cael effaith uchel ar safonau sydd â chyrhaeddiad rhyngwladol; lle mae gwaith mentrau cyfredol fel i3P, ICG, DTTG, Cynghrair BIM y DU yn barchus.

O ganlyniad i'r penodoldeb hwn yn y Deyrnas Unedig, rydym yn synnu at yr hyn y mae'r Gweithgor Fframwaith Digidol (DFTG) yn ei lansio, sy'n dwyn ynghyd leisiau allweddol y llywodraeth, y byd academaidd a diwydiant i ddod i gonsensws ar ddiffiniadau a gwerthoedd sylfaenol. Canllawiau sy'n angenrheidiol i ddod â'r trawsnewidiad digidol i ben.

Gyda'r arlywyddiaeth yng ngofal Mark Enzer, mae'r DFTG wedi ymrwymo i ymdrech ddiddorol i greu'r Fframwaith sy'n caniatáu rheoli gwybodaeth yn effeithiol trwy'r amgylchedd adeiledig, gan gynnwys cyfnewid data yn ddiogel. Hyd yn hyn mae gan y gwaith hwn ddau documenot:

Egwyddorion Gemini:

Mae'r rhain yn ganllaw i werthoedd "ymwybyddiaeth" y fframwaith rheoli gwybodaeth, sy'n cynnwys 9 egwyddor wedi'u grwpio yn 3 echel fel a ganlyn:

Pwrpas: Nwyddau cyhoeddus, Creu gwerth, Gweledigaeth.

Ymddiriedolaeth: Diogelwch, Bod yn Agored, Ansawdd.

Swyddogaeth: Ffederasiwn, Iachau, Esblygiad.

Y Map Ffordd.

Mae hwn yn gynllun wedi'i flaenoriaethu i ddatblygu'r fframwaith rheoli gwybodaeth, gyda 5 ffrwd sy'n cadw tywysogaethau Gemini mewn ffordd drosglwyddo.

Mae gan bob un o'r ceryntau hyn ei lwybr beirniadol ei hun, gyda gweithgareddau cydgysylltiedig ond maent yn gyd-ddibynnol; fel y mae'n cael ei arddangos ar y graff. Y ceryntau hyn yw:

 • Scope, gydag 8 tasg feirniadol a 2 dasg nad ydynt yn feirniadol. Allwedd gan fod ei ddiffiniad yn angenrheidiol i actifadu'r galluogwyr.
 • Llywodraethu, gyda 5 tasg feirniadol a 2 dasg nad ydynt yn feirniadol. Dyma'r presennol gyda llai o ddibyniaethau.
 • Cyffredin, gyda 6 tasg feirniadol a 7 tasg nad ydynt yn feirniadol, hon yw'r fwyaf helaeth.
 • Galluogwyr, gyda 4 tasg feirniadol a 6 thasg nad ydynt yn feirniadol, gyda llawer o ryngweithio â rheoli newid.
 • Newid, 7 tasg feirniadol ac 1 anfeirniadol. Dyma'r cerrynt y mae ei lwybr critigol yn edau dargludol.

Fel y gallwch nodi yn y cwmpas hwn, nid meddwl am y Deyrnas Unedig yn unig ydych chi fel eich Brexit eich hun o drawsnewid digidol, na'ch chwaeth am yrru ar y lôn chwith. Os ydych chi am hyrwyddo model cysylltiad efeilliaid digidol sydd â chwmpas cenedlaethol, mae angen ystyried rhywbeth a all alinio'r diwydiant, yn enwedig o ran safonau. Mae'r elfennau canlynol yn amlwg yn hyn o beth:

 • 1.5 Alinio â mentrau eraill.

Mae acronymau'r elfen hon yn fwy na digon, i barchu'r bet hwn; Safonau ISO, safonau Ewropeaidd (CEN), aliniad ag Innovate UK, Building SMART, W3C, BIM UK, DCMS, i3P, DTTG, IETF.

 • 4.3 Cyrhaeddiad rhyngwladol.

Yma rydym yn siarad am nodi a rheoli lobi gyda rhaglenni, mentrau a chyfleoedd yn y cyd-destun rhyngwladol â synergeddau. Diddorol, eu bod, wrth ystyried, dysgu arferion da gwledydd sydd eisoes yn ceisio; gan gynnwys y posibilrwydd o gydgrynhoi grŵp cyfnewid gwybodaeth rhyngwladol, gan gynnwys Awstralia, Seland Newydd, Singapore a Chanada.

Byddai'r ddogfen fenywaidd o'r enw Egwyddorion Gemini, i gyflawni'r consensws allweddol ymhlith prif arweinwyr y diwydiant, yn dod yn beth oedd «Cadastre 2014» ar ddiwedd y 2012au, a sefydlodd agweddau ffyloffig ar gyfer gweinyddu tir, a wnaeth yn ddiweddarach Daeth consensws yn gweithio gyda mentrau fel INSPIRE, LandXML, ILS ac OGC, yn 19152 yn safon ISO-XNUMX, a elwir heddiw yn LADM.

Yn yr achos hwn, bydd yn ddiddorol gweld sut mae arweinwyr gwych yn y diwydiant technoleg sydd wedi dod â'u modelau eu hunain yn sicrhau consensws; Yn fy safbwynt penodol i, maen nhw'n allweddol:

 • Grŵp SIEMENS - Bentley - Microsoft - Topcon, sydd mewn ffordd yn senario bron yn gyflawn yn y cylch Geo-Beirianneg; dal, modelu, dylunio, gweithredu ac integreiddio.
 • Y grŵp HEXAGON - sydd â set o atebion eithaf tebyg gyda chwmpas diddorol mewn portffolio sydd wedi'i segmentu mewn amaethyddiaeth, asedau, hedfan, cadwraeth, amddiffyn a chudd-wybodaeth, mwyngloddio, trafnidiaeth a'r llywodraeth.
 • Y grŵp Trimble - sy'n cynnal yr hyn sy'n cyfateb i'r ddau flaenorol, gyda llawer o fanteision lleoli a chynghrair â thrydydd partïon, megis ESRI.
 • Y grŵp AutoDesk - ESRI eu bod, mewn ymdrech ddiweddar, yn ceisio ychwanegu portffolios o farchnadoedd y maent yn dominyddu ynddynt.
 • Hefyd actorion eraill, sydd â'u mentrau, modelau a marchnadoedd eu hunain; gyda'r rhai sydd angen egluro eu cyfranogiad a'u consensws. Enghraifft, General Electric, Amazon neu IRS.

Felly, fel pan aeth fy nhad â mi i'r rodeo i weld sut roedd cowbois yn dominyddu'r tarw, o'n beiro mae'n rhaid i ni sylwi ar yr hyn rydyn ni'n ei ddelweddu yn unig. Ond mae'n sicr y bydd yn dwrnament gwych, lle mae'r un sy'n sicrhau consensws yn fwy, lle mae cael ei alinio yn ychwanegu mwy o werth na'r pwyntiau stoc yn y farchnad stoc.

Rôl BIM fel efeilliaid digidol

Mae BIM wedi cael effaith uchel a pharhad mewn cyfnod sylweddol, nid oherwydd ei fod yn hwyluso rheolaeth ddigidol modelau 3D, ond oherwydd ei fod yn fethodoleg y cytunwyd arni gan arweinwyr gwych y diwydiant pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu.

Unwaith eto, nid yw'r defnyddiwr terfynol yn ymwybodol o lawer o bethau sy'n digwydd yn ystafell gefn y safonau; fel defnyddiwr ArchiCAD a allai ddweud ei fod eisoes wedi'i wneud cyn iddo gael ei alw'n BIM; yn rhannol wir, ond mae'r cwmpas fel methodoleg ar lefelau 2 a 3 yn mynd y tu hwnt i reoli gwybodaeth ymgyfnewidiol, a'i nod yw rheoli gweithrediad a chylchoedd bywyd nid yn unig seilwaith ond hefyd o gyd-destun.

Yna daw'r cwestiwn. Nid yw BIM yn ddigon?

Efallai mai'r gwahaniaeth mwyaf o'r hyn y mae Digital Twins yn ei beri yw nad cysylltu seilwaith yn unig yw cysylltu popeth. Mae meddwl mewn cyd-destunau byd-eang rhyng-gysylltiedig yn awgrymu cysylltu systemau nad ydynt o reidrwydd â modelu daearyddol. Felly, dim ond mewn cam newydd o ehangu cyd-destun yr ydym, lle na fydd unrhyw un yn dileu'r papur sydd wedi cyflawni a pharhau i gydymffurfio â methodoleg BIM, ond bydd rhywbeth uwch i fyny yn ei amsugno neu'n ei integreiddio.

Dewch i ni weld enghreifftiau:

Pan geisiodd Chrit Lemenn ddod â Model Parth Cadastre Craidd i safon ar gyfer gweinyddu tir, roedd yn rhaid iddo ddod o hyd i gydbwysedd â chanllawiau INSPIRE a phwyllgor technegol safonau daearyddol. Felly, hoffwch neu beidio,

 • Yng nghyd-destun INSPIRE, ISO: 19152 yw'r safon ar gyfer rheoli stentiau,
 • O ran dosbarthiadau topograffig y LADM, rhaid iddynt gydymffurfio â safonau daearyddol OGC TC211.

Mae LADM yn safon sy'n arbenigo mewn gwybodaeth am dir. Felly, er bod safon LandInfra yn ei gynnwys, mae'n torri wrth chwilio am symlrwydd, gan ei bod yn well cael safon ar gyfer seilwaith ac un ar gyfer tir, a'u cysylltu ar y pwynt lle mae cyfnewid gwybodaeth yn ychwanegu gwerth.

Felly, yng nghyd-destun Digital Twins, gallai BIM barhau i fod y fethodoleg sy'n llywodraethu safonau ar gyfer modelu seilwaith; Lefel 2, Gyda'r holl gymhlethdod manylder sydd ei angen ar ddylunio ac adeiladu. Ond bydd gweithredu ac integreiddio lefel 3, yn arwain at duedd symlach ar gyfer integreiddio trwy werth ychwanegol ac nid mympwy bod yn rhaid siarad popeth yn yr un iaith.

Bydd llawer i siarad amdano; gwerth data, torri rhwystrau, gwybodaeth agored, perfformiad seilwaith, creu llwyddiannus, gweithredu ...

“Mae Cydgyfeirio seilwaith deallus, dulliau adeiladu modern a’r economi ddigidol yn cyflwyno cyfleoedd cynyddol i wella ansawdd bywyd dinasyddion.”

Bydd gan bwy sy'n llwyddo i grwpio'r actorion allweddol y tu ôl i'r athroniaeth hon, gan ddeall pwysigrwydd lles y cyhoedd, yr economi, y gymdeithas a'r amgylchedd ... fwy o fanteision.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.