Argyfwng Venezuela - Blog 23.01.2019

Ddoe, yn y 11 aeth fy mrodyr allan i brotestio, dywedais wrthynt am fynd i'r tŷ, ond atebodd fy chwaer -

Beth ydw i'n mynd i'w wneud yn y tŷ?, Rwy'n llwglyd, yr unig beth yn yr oergell yw wyau ac os ydw i'n bwyta un rwy'n cymryd cinio rhywun arall, dydw i ddim wedi bwyta cyw iâr wedi'i ffrio am fwy na dwy flynedd, nid hyd yn oed stêc gyfan i mi, y peth olaf y bûm yn ei fwyta a oedd yn fy llenwi i yn forol, roedd fy nghar wedi stopio fwy na blwyddyn yn ôl oherwydd nad oes gennyf arian ar gyfer rhannau sbâr ... rwy'n anobeithiol, byddaf yn parhau yma ar y stryd yr ydych chi'n ei hoffi neu na

Fe'm gadawyd gyda'r teimlad o loes, ac yna dechreuais edrych ar y rhwydweithiau cymdeithasol, roedd protestiadau ym mhob man, ac anfonodd Maduro y grwpiau i chwalu'r gorymdeithiau - nawr fe'u gelwir - Lluoedd y wladwriaeth. Deuthum yn analluedd, gan wybod, er imi anfon arian at fy mam, tad, brodyr, nad oedd yn ddigon, roeddwn yn dal yn gyfyngedig. Mae neiniau a theidiau fy ngŵr fel fy neiniau a theidiau, ddoe fe wnes i eu galw i adael iddyn nhw wybod eu bod nhw wedi adneuo’r pensiwn yn y cerdyn cenedlaethol, 2.700 o bolivars sofran, pan mae 12 wy yn costio 8.000 ac mae’r cilo o gig o’r costau rhataf eisoes yn 24.000.

Mae'r sefyllfa hon yn anghynaliadwy, mae'r neiniau a'r teidiau wedi colli ers mis Awst hyd at eleni, cyfanswm o 25 kilo, weithiau dydw i ddim eisiau ymweld â nhw, oherwydd pan dwi'n mynd allan yn crio, hyd yn oed os dwi'n eu helpu gymaint ag y gallaf, dwi ddim yn hawdd cael mwy a'u helpu i gyd. Mae'n rhy boenus, mae'r rhan fwyaf ohonom yn edrych ymlaen at y 23 fel dyddiad gobaith, gan fod y newid eisoes yn deg i bawb.

 • 12: 20 am. Ar ddiwedd y diwrnod gwaith, rwy'n edrych ar y rhwydweithiau cymdeithasol ac yn gweld fideos firaol o fy mrawd, o ffenestr tŷ fy mam, lle mae'r lluoedd diogelwch yn saethu yn yr adeiladau. Yr hyn oedd yn ofn mawr, daliais i wirio, protestiadau ym mhob rhan o'r wlad.
 • 1: Mae 00 wedi ei gadarnhau yn farw trwy anaf saethu gan luoedd y wladwriaeth. Mae bachgen o flynyddoedd 16 yn y dyfynbrisiau ardal San José - Caracas. Rwy'n dechrau crio, mae fy chwaer yn galw, sy'n hyll o gwmpas y tŷ, mae pobl yn sgrechian ac yn crio.
 • 1: 30 am. Cacerolazos yn San Antonio de los Altos. Does neb ar y stryd, protest heddychlon.
 • 5: 30 am: symud. Mae'r ardal lle rydw i'n byw yn cael ei hystyried yn ddinas noswylio, mae'r rhan fwyaf o bobl yn mynd i weithio yn 5 yn y bore, heddiw roedd yn wahanol, roedd pawb yn canolbwyntio ar un pwynt, nid oedd y llinell fysiau yn gweithio heddiw, ond roedden nhw'n defnyddio eu bysiau trosglwyddo pawb a oedd am gymryd rhan yn yr arddangosiadau o gefnogaeth i Juan Guaido
 • 7: 00 am. Mae cyfryngau Globovisión trwy ei newyddiadurwyr yn gofyn i'r Lluoedd Arfog Cenedlaethol beidio ag ymosod ar y dinasyddion, funudau'n ddiweddarach, mae'n gadael yr awyr.
 • 8: 00 am: Maen nhw'n fy ngalw o El Paraíso - Caracas, anfonodd fy chwaer-yng-nghyfraith fideos lle gallwch chi weld nifer fawr o bobl yn symud, i gyd ar droed, dim traffig cerbydau.
 • 8: 30 am: mae fy mrawd yn fy ffonio, mae'n dweud wrthyf fod popeth yn iawn yng nghartref fy mam, ond cafodd ei fygwth gan ei fos, roedd yn rhaid iddo fynd i'r orymdaith a alwyd gan y llywodraeth neu byddai'n cael ei danio.
 • 9: 00 am. Rwy'n gwirio'r rhwydweithiau cymdeithasol, ac fel bob amser yn cyfyngu ar y cysylltiadau rhyngrwyd, yn enwedig y rhai sydd gennym gontractau â CANTV-ABA nid yw'n gweithio.
 • 9: 15: mae'r cymydog yn curo ar y drws ac yn gofyn i ni adrodd am yr hyn sy'n digwydd, nid oes ganddi deledu cebl, yn y sianelau cenedlaethol nid ydynt wedi adrodd am unrhyw beth o ymgyrch heddiw i gefnogi Guaidó.
 • 11: 00 am. Maen nhw'n fy ngalw i o El Paraiso, maen nhw'n curo'r arddangoswyr, mae'r milwyr yn taflu nwy a pheledi.
 • 11: 15 am: mae fy ffrind yn fy ffonio o Efrog Newydd, yn gofyn a yw popeth yn iawn gartref, mae'n dweud wrthyf fod ei chwaer yn Catia wedi cael ei babanod newydd-anedig ar y llawr, oherwydd faint o fomiau nwy rhwygo maen nhw wedi'u taflu.
 • 11: 30 AC: Maent yn trosglwyddo trwy twitter yr arddangosiad yn Caracas i gefnogi Juan Guaidó.

 • 12: 00 pm. Dim gwasanaeth rhyngrwyd fwy nag awr yn ôl, methiannau pŵer ysbeidiol a chwympiadau golau, mae pryder yn dechrau gwneud ei waith, pawb yn y cartref rydym yn aflonydd, hyd yn oed y ast. Nid oes gan neb y pennaeth i weithio, mae'r ymennydd yn gofyn am ganolbwyntio ar yr hyn sy'n digwydd.
 • 1: 00 pm. Mae'r cysylltiad â'r Rhyngrwyd yn gostwng eto, roeddwn i mewn galwad fideo gyda pherthnasau yn Sbaen, a oedd yn dangos yn erbyn Llywodraeth Nicolás Maduro bryd hynny. Roedd yn chwerwfelys, i weld eu bod yn bell i ffwrdd ond mor agos at ddychwelyd, nid ydynt yn colli ffydd o hyd. Rwy'n dal i aros am ddyfodiad Guaidó i'r crynodiad.

2: 00 pm, cafodd Juan Guaidó ei dyngu i mewn, ym mhresenoldeb Llywydd Brasil Jair Bolsonaro. Dechreuais crio pan ddywedodd y gair "JURO".

 • 2: 02 pm. Mae UDA yn cydnabod Juan Guaidó fel llywydd dros dro
 • 2: 05 pm, mae ffrind sy'n byw yn yr Ariannin yn ysgrifennu ataf, "Ni allaf ei gredu, mae angen i mi fod yn wir, mae'n rhy dda". yr wyf yn ei ateb, mae ffrind yn cofio bod y bydysawd yn gwrando, byddwn yn gofyn amdano gyda ffydd, i chi, i bawb sy'n bell i ffwrdd ", atebodd gyda delwedd, rwy'n aros i'r bws fynd i gyfweliad fy 4to posibl. gwaith, nid wyf wedi stopio crio.
 • 2: 31 mae'r lluoedd diogelwch yn cyrraedd Altamira i dynnu'r orymdaith yn ôl. Mae'r rhai sy'n aros yn bennaf yn ifanc, sydd wedi syrthio i belenni a bomiau, heb sticiau, cerrig, coctels Molotov, ddim yn stopio mynnu.
 • 3: 00 pm. Mae milwrol Cylch Miliar o Maracay yn gwneud protest dawel, yn cwmpasu wyneb Chavez a Maduro.
 • 3: 00 pm Mae Brasil, Paraguay a Chanada yn cydnabod bod Juan Guaidó yn llywydd dros dro.
 • 3: 59: Mae Peru yn cydnabod Guaidó fel llywydd dros dro.
 • 4: 00 pm. Mae aeddfed ar gyfer y gadwyn genedlaethol, yn torri perthynas â'r Unol Daleithiau, ac yn bygwth holl swyddogion yr Unol Daleithiau sydd ag 72 awr i adael Venezuela.
 • 5: 00 pm, mae'r heddlu o gyflwr Carabobo yn ymuno â phrotestiadau yn erbyn llywodraeth Nicolás Maduro. Mae Kosovo yn cydnabod bod Juan Guaidó yn llywydd.
 • 5: 20 pm. Dywedodd tri marw yn Barinas wrth brotestiadau. Mae'r mwyafrif yn bobl ifanc, pob un ohonom sydd wedi byw o dan y llywodraeth hon fwy na hanner ein bywydau, mae rhai wedi ei golli, mae eraill yn dal yma, wedi goroesi.
 • 5: 10 pm. Mae'n cael ei ddatgan yn Vladimir Padrino:

Mae anobaith ac anoddefgarwch yn bygwth heddwch y Genedl. Nid yw milwyr y Famwlad yn derbyn llywydd a osodwyd o dan gysgod buddiannau neu hunan-gyhoeddiad y tu allan i'r gyfraith.Mae'r FANB yn amddiffyn ein Cyfansoddiad ac yn warantwr sofraniaeth genedlaethol.

Mae ei ddatganiadau yn parhau i dorri cyfansoddiad Venezuela, lle mae'n dweud bod y Lluoedd Arfog Cenedlaethol yn sefydliad heb filwriaeth wleidyddol.

 • 6: XNUM pm: maent yn anfon rhestr o'r rhai a arestiwyd am brotestio yn Nueva Esparta. Bob tro y byddaf yn darllen y math hwn o newyddion, rwy'n rhyfeddu at sut y gallant barhau i ddefnyddio arfau yn erbyn Protestaniaid heddychlon, ac yn ogystal, mae'r hawl i brotestio wedi'i chynnwys yn y Cyfansoddiad. Mae'n amlwg ein bod yn byw mewn unbennaeth.
 • 6: 40 pm, mae'r rhestr o wledydd sydd wedi mynegi eu cefnogaeth i Guaidó a Maduro yn cael ei diweddaru.

 • 6: 50 pm: Cadarnhaodd 14 arestio marw a 67 ledled y wlad.
 • 7: 20: Mae 24 ifanc yn marw am saethu yn Maechira.
 • 7: 35 pm: mae ysbeilio yn dechrau mewn sawl ardal o Venezuela, Puerto Ayacucho, San Cristobal, Baninas, Guanare, La Vega- Caracas, rhai o'r trefi lle digwyddodd y digwyddiadau hyn. Nid oes yn rhaid i lawer fwyta, ac nid oes gan y rhai sydd heb lawer o faeth.
 • 7: 20: Difrod wedi'i glwyfo yn y Llaeth. Rydw i'n dal i fod ar Twitter a rhwydweithiau cymdeithasol eraill, ffrindiau o'r tu allan, maen nhw'n anfon ataf fi ar y teledu, diolch i'r blacowtiaid fe wnaethant losgi dwy set deledu.
 • 7: 40 pm: IDB yn cydnabod Juan Guaidó fel llywydd dros dro
 • 8: 04: Mae'r milwyr yn parhau i ladd pobl, Felix Acosta yn marw o flynyddoedd 33, yn Barcelona. Bu farw gan ddisgwyl gweld Venezuela am ddim.
 • 8: 15 pm: Diosdado Cabello, yn galw ar gefnogwyr y llywodraeth i wneud egni yn Miraflores.

Nid wyf yn gwybod pa farn i'w mynegi yn ei chylch, os oes rhaid eu gorfodi neu ai penderfyniad personol ydyw. Yn flaenorol roeddwn yn gyflogai yn y weinyddiaeth gyhoeddus, a gallaf dystio bod llawer o gymdeithion Maduro yno am y ffaith syml o beidio â cholli eu swydd, fel y digwyddodd gyda fy mrawd. Roedd yn bosibl gwirio bod llawer o'r golygfeydd a ddarlledwyd ar y rhwydwaith yn ystod araith Maduro yn fideos a recordiwyd yn ystod gorymdeithiau a ralïau flynyddoedd yn ôl.

 • 8: 20: Mae Menter Ddemocrataidd Sbaen ac America wedi cydnabod Juan Guaidó fel llywydd dros dro.
 • 8: 25 pm: Mae cacerolazo cenedlaethol yn dechrau.
 • 8: 29 pm: Rydw i wedi blino'n feddyliol, nid wyf yn gwybod beth arall i'w feddwl a'i weld. Rwy'n teimlo'n wahanol, hoffwn i bopeth fod drosodd, nawr mae'n rhaid i ni aros am benderfyniadau yfory, os bydd y newid llywodraeth yn digwydd heb broblemau, neu a fydd yn rhaid i luoedd rhyngwladol ymyrryd. Nid yw'r ansicrwydd hwn yn hawdd, mae yna dri diwrnod lle rwyf ond wedi gallu cysgu oriau 4. Rydym i gyd yn disgwyl na fydd yr hyn a ddigwyddodd heddiw yn ofer, na fydd yn gwneud i ni golli ffydd y bydd Venezuela yn gwella, a bod dirprwyaeth Maduro yn gadael y swyddi.

Dydw i ddim eisiau gadael fy ngwlad, rydw i wedi ceisio yn y rhan ddyfnaf fy mod i wedi osgoi'r posibilrwydd hwnnw. Ond pan welwch nad oes dyfodol i'ch bywyd, rydych chi'n dechrau ei ystyried, ac mae'n brifo'n ddwfn, rwy'n deall nawr bod yr holl bobl a ymfudodd ac a gyrhaeddodd yma ar gyfer pob math o ryfeloedd, yma rhyfel yn cael ei fyw'n ddyddiol, yma rydych chi'n goroesi, dydych chi ddim yn byw .

Heddiw, gallwn weld grym rhwydweithiau cymdeithasol, ni allai unrhyw gyfryngau teledu ddarlledu unrhyw beth o'r hyn a ddigwyddodd yn Venezuela, nid o leiaf y gwladolion, gwnaethom adrodd trwy Twitter, Instagram a negeseuon gan nifer o bobl mewn gwahanol rannau o'r byd.

Credaf ein bod ni heddiw, Ionawr 23, wedi cymryd cam enfawr, rwy'n cydnabod bod Juan Guaidó yn llywydd dros dro Venezuela.

8:55 yp: Rwy'n anfon yr erthygl at y golygydd Geofumadas. Diolch ffrind a bos.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.