ARCADIA BIM - Altermativa a Revit

[nextpage title = »ArCADia 10 ″]

A oes angen technoleg BIM arnaf heddiw?

Y term Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM), fel y'i diffinnir yn Wikipedia, yw modelu gwybodaeth am adeiladu ac adeiladau. Er bod y term hwn wedi dod yn eithaf cyffredin yn ddiweddar, mae llawer o bobl yn dal heb ddeall y cysyniad hwn yn dda iawn oherwydd bod eu dehongliadau a'u hesboniadau yn amrywiol iawn. Mae rhai yn credu ei fod yn gysyniad meddalwedd sy'n helpu dylunio. Mae eraill yn credu ei fod yn fodel adeiladu a grëwyd yn y byd rhithwir. Diffiniad cyffredin yw cronfa ddata lle caiff data adeiladu ei storio. I ni, y cysyniad sydd agosaf at y gwir yw diffiniad y term hwn fel proses lle mae'r rôl bwysicaf yn cael ei chwarae trwy gydweithrediad a chyfathrebu ymysg ei gyfranogwyr. Mae'r broses hon yn cynnwys dylunio ac adeiladu adeilad neu strwythur, ac yna ei reoli a'i gynnal a'i gadw hyd nes y caiff ei ddymchwel. Mae'n seiliedig ar greu model cyflawn, "byw" cyflawn o'r adeilad lle mae'r holl gyfranogwyr dan sylw yn cytuno yn y fath fodd fel eu bod yn ychwanegu'r elfennau olynol i'r llyfrgell wybodaeth. Mae ei bartneriaid yn bennaf: y buddsoddwr, penseiri, adeiladwyr a gosodwyr, y contractwr a gweinyddwr yr adeilad. Fodd bynnag, mae'n bwysig pwysleisio mai hanfod gwirioneddol BIM yw modelu'r adeilad cyfan yn hytrach na'i ddefnyddio mewn un diwydiant, hyd yn oed os mai ef oedd arweinydd y diwydiant pensaernïol yn y broses ddylunio.

Pan fyddwn yn siarad â'n cleientiaid, rydym yn dod ar draws safbwyntiau gwahanol iawn am waith y dylunydd. Yn aml iawn rydym yn clywed, "pam buddsoddi fy amser gwerthfawr mewn rhywfaint o arloesedd technegol, gan fy mod i wedi llwyddo i reoli prosiect ar ffurf lluniad CAD hyd yn hyn, ac nid model adeiladu ym maes technoleg BIM ? »Yn union tan nawr. Degawdau yn ôl yn ôl pob tebyg, dywedodd y penseiri yr un peth, gan bwyso dros y bwrdd lluniadu ac edrych yn amheus yn eu cydweithwyr yn eistedd o flaen sgriniau cyfrifiadurol gyda rhaglen CAD wedi'i gosod, nid yn reddfol a chymhleth iawn, lle roedd angen creu llinell llawer mwy o wybodaeth ac amser. Ugain mlynedd yn ôl, llwyddodd y cyfrifiadur i oresgyn y bwrdd arlunio oherwydd y tro hwn ei fod wedi talu difidendau'r dylunydd wrth olygu'r lluniad neu ei ddyblygu mewn copïau dilynol. Erbyn hyn mae pawb yn ystyried bod y cyfrifiadur yn rhywbeth amlwg yng ngwaith Pensaer neu Beiriannydd. Os na fyddwn yn mynd ymlaen ac yn parhau â'r atchweliad, yn hwyr neu'n hwyrach byddwn yn darganfod bod trên technolegau newydd yn mynd yn rhy gyflym i ddal i fyny. Heddiw, nid oes neb yn ystyried gwneud CAD yn tynnu llun ar fwrdd lluniadu. Mae gan ddylunwyr y feddalwedd fodern sydd â rhyngwyneb syml a sythweledol sydd eisoes yn gyfarwydd i ddefnyddiwr cymwysiadau cyfrifiadurol cyffredin ac yn ôl eu harferion nad ydynt yn ymwneud â meddalwedd CAD yn unig

Enghraifft dda o hyn yw ein cwmnïau System BIM ArCADia, sy'n cynnwys rhaglenni sy'n ymroddedig i wahanol ddiwydiannau dylunio. Gyda hwy, mae'n bosib cysoni cymaint o hawdd i'w defnyddio gyda swyddogaeth uchel y system, ac, heb amheuaeth, nid yw'r defnyddwyr yn gorfod treulio llawer o amser wrth ddysgu meddalwedd newydd sy'n defnyddio technoleg BIM. Wrth feddwl am bosibiliadau a manteision technoleg BIM, rydyn ni'n rhoi pwyslais mawr ar gydweithrediad rhwng dylunwyr o wahanol ddiwydiannau. Credwn fod cyfathrebu priodol rhyngddynt a chyd-ddealltwriaeth o'u hanghenion yn allweddol i lwyddiant y dull dylunio newydd yn y dyfodol. Mae'r arfer dylunio cyfredol yn achosi llawer o ddiffygion yn y dyluniad fel y cyfryw ac ymddangosiad agweddau annisgwyl sy'n ymddangos yn unig ar y safle adeiladu, ac o ganlyniad mae'r cynnydd yn y costau buddsoddi yn ei gam olaf.

Ymhlith y dylunwyr, mae argyhoeddiad bod o ddyluniad BIM gweithredu yn ddrud, a bod y defnydd o BIM gan osodwyr ac adeiladwyr yn effeithio ddiangen ac yn negyddol efallai y bydd y rheswm pris y prosiect yw bod y buddsoddwr yn dewis ateb traddodiadol rhatach . Ni all dim byd ymhellach o'r gwir. O ran buddsoddiad byd-eang, bydd manteision ariannol yn ysblennydd a thasg y dylunydd yn (neu y dylai fod) argyhoeddi'r buddsoddwr heb benderfynu ac anwybodus. Diolch i atebion sy'n seiliedig ar BIM, byddwch yn derbyn prosiect sy'n fodel 3D cyflawn a chlir. Bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth lawn a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am bob un o'r cydrannau yr adeilad: Costau volumetrics, offer, cyfleusterau, y defnydd o ddeunyddiau ac adeiladu, yn dibynnu ar y newidiadau a wnaed yn ystod y dylunio a gweithredu prosiect. Diolch i'r model hwn, gallwn olrhain effaith newidiadau yn y costau terfynol yn rhwydd.

Mae'r adeilad yn 3D model rhoi'r dylunydd y gallu i wirio pob manylyn gywir, ac mae'r ffaith bod y rhaglen yn caniatáu camgymeriadau dal a gwrthdrawiadau, bydd unrhyw adeilad broblem bosibl yn cael ei ddileu yn y cam dylunio, hy cyn sy'n ymddangos, gan arbed amser ac arian. Mae'r buddion ariannol mesuradwy ychwanegol yn aros yn ystod cyfnod gweithredol yr adeilad. Nid yw'r allwedd i lwyddiant yw cymaint y feddalwedd ei hun ond mae'r wybodaeth yr ydych roi i mewn iddo yn ystod y dylunio, adeiladu ac ar ôl ei gwblhau, sy'n eich galluogi i reoli'r adeilad yn effeithiol ac yn lleihau cost cynnal i trwy gydol ei gylch bywyd.

Mae system ArCADia BIM yn ystyried pob agwedd ar brosiect adeiladu ac mae'n cynnwys offer ar gyfer pob diwydiant dylunio sy'n amrywio o bensaernïaeth, plymio, nwy, telathrebu a gosodwyr trydanol i archwilwyr ynni. Mae meddalwedd ArCADia BIM ar gael i bawb. Mae'n bwysig bod modiwlaidd y rhaglen a'r modd y mae'n cael ei drwyddedu yn ogystal â'r dechnoleg a ddefnyddir mewn unrhyw ffordd yn cyfyngu ar y dylunwyr rhag bod ar gael a throsglwyddo eu dyluniadau a'u lluniadau i gyfranogwyr eraill yn y broses. Beth bynnag fo ymarferoldeb ArCADia BIM, mae gan bob cynllunydd fynediad i ddata cyflawn y model adeiladu, a gallant hefyd drosglwyddo neu allforio'r dyluniad i'r ceisiadau trydydd parti hynny a ddefnyddir hefyd.

Beth yw ArCADia 10?

Mae ArCADia yn rhaglen sy'n cefnogi'r dyluniad 2D a 3D. Oherwydd ei athroniaeth weithredol a'r un fformat arbed data (DWG), mae'n debyg iawn i'r rhaglen AutoCAD.

Offer sylfaenol y system BIM ArCADia:
CYFLWYNO DOGFENNAU:
• Mae'r arf ArCADia hwn yn caniatáu i'r defnyddiwr gymharu'r cynlluniau a grëwyd yn system ArCADia BIM a darganfod y gwahaniaethau rhyngddynt.


CYFLAWNI DOGFENNAU:
• Mae'r offeryn hwn yn caniatáu cynnwys dyluniadau lluosog o sawl gosodiad mewn un ddogfen.
RHEOLI DARLUN ADEILAD:
• Yn caniatáu gweinyddu golygfeydd a gwybodaeth a arddangosir gan ddefnyddio'r goeden Reolwr Prosiect cyflawn.
• Y farn 3D greu'n awtomatig ar gael mewn cyflwyniad ar wahân i ganiatáu corff cyfan yr adeilad neu, er enghraifft, yn rhan o safon ffenestr.
INSERTION:
• Mae elfennau fel waliau, ffenestri, drysau, ac ati bellach wedi'u mewnosod gyda'r defnydd o'r swyddogaeth olrhain deallus.

WALLS:
• Dewis waliau o fathau diffiniedig neu gyfluniad unrhyw wal gyfansawdd penodol.
• Catalog integredig o ddeunyddiau adeiladu yn seiliedig ar safonau PN-EN 6946 a PN-EN 12524.
• Mewnosod waliau rhithwir sy'n anweledig yn y rhagolwg 3D neu yn y groes-adran. Maent yn rhannu gofod yr ystafell er mwyn gwahaniaethu swyddogaeth mannau agored, er enghraifft.
• Cyfrifir y cyfernod trosglwyddo gwres yn awtomatig ar sail y deunyddiau a ddewisir ar gyfer y rhanbarthau gofod (waliau, nenfydau a tho).
GWYBODAETH A PHORAU:
• Mewnosod ffenestri a drysau trwy baramedrau llyfrgell y rhaglen a chreu ffenestri a drysau a ddiffinnir gan y defnyddiwr.
• Posibilrwydd o ddiffinio allbwn (adeiladu) ffenestr y tu mewn a'r tu allan i ystafell, yn ogystal â'i drwch.
• Posibilrwydd datgysylltu'r sill o'r ffenestr.
CEILIADAU
• Mewnosod lloriau awtomatig (yn ôl cynllun lefel).
CEILINGS ArCADia-TERIVA:
• Defnyddir y modiwl i baratoi lluniau a ddefnyddir wrth greu systemau strwythurol to y Teriva. Mae'r darluniau yn cynnwys yr holl elfennau pwysig o'r system: trawstiau nenfwd, croes trawstiau, trawstiau cudd, cutouts, KZE ac elfennau kWe capan KZN a KWN, cymorth gridiau a hefyd yr holl restrau o ddeunyddiau angenrheidiol sy'n cwmpasu elfennau wedi'u rhestru, ynghyd â dur atgyfnerthiedig a'r concrit monolithig sy'n ofynnol i greu to.
• cyfrifo Awtomatig a llaw yr holl nenfydau Teriva (4.0 / 1, 4.0 / 2, 4.0 / 3, 6,0, 8,0) mewn mannau o unrhyw fath o nenfwd.
• Dosbarthiad trawstiau trawstiau, trawstiau cylchdroi mewn waliau mewnol ac allanol yn ogystal ag yn y prif dramâu.
• Addasiad awtomatig o system o doriadau ar gyfer agoriadau a thramiau ar gyfer rhaniadau.
• Penderfyniad awtomatig o fynedfa nenfwd ochr i wal.
• Cyfrifo a chyfluniad awtomatig y gratiau fflat a digolledu sy'n ofynnol.

YSTAFELLAU:
• Creu ystafelloedd yn awtomatig o gyfyngiadau caeau a waliau rhithwir caeedig.
• Mae'r tymheredd a'r gofynion goleuo yn cael eu neilltuo'n awtomatig i'r ystafelloedd, yn dibynnu ar eu henwau.
• Posibilrwydd o newid delwedd graffig ystafell yn y golwg, er enghraifft, trwy lenwi neu liwio.
CYSYLLTIADAU CYFFREDINOL:
• Gosod llinynnau'r Undeb, gan gynnwys atgyfnerthiadau a ddiffinnir ar gyfer y ddau far ac ar ôl troed.
COLUMNS:
• Mewnosod colofnau o drawsdoriad petryal a elliptig.
CHIMNEYS:
• Gosod agoriadau neu ffliwiau simnai sengl (grwpiau o staciau gyda nifer o golofnau a rhesi).
• Posibilrwydd o fewnosod ffliwiau simnai neu farcio ymadawiad simneiau presennol.
• Proffiliau simnai newydd.
STAIRS:
• Diffiniad o ysgolion hedfan sengl a lluosog a grisiau troellog mewn unrhyw gynllun.
• Mathau newydd o grisiau: monolithig gyda brigiau neu wedi'u gweld gyda llinynnau. Posibilrwydd o ddewis y math ac elfennau o gam.

TIR:
• Creu model tir yn awtomatig yn seiliedig ar uchder pwyntiau mapiau digidol ar ffurf DWG.
• Gosod awyren ddaear gan ddefnyddio uchder pwyntiau neu linellau.
• Mewnosod gwrthrychau sy'n efelychu elfennau rhwydwaith neu wrthrychau sy'n bodoli eisoes yn y tir i wirio bod gwrthdrawiadau yn y dyluniad.
VIEW 3D:
• Gosod a newid cyfluniad y camera, o safbwynt sylwedydd, y gellir ei ddefnyddio i weld dyluniad neu i gadw golwg.
• Gellir cadw'r olygfa gyfredol mewn ffeil ar ffurf BMP, JPG neu PNG.
ELFENNAU AUXILIARY:
AXES MODULAR:
• Posibilrwydd o fewnosod grid o echelin modiwlaidd, gan gynnwys opsiynau golygu cyflawn.
TEITL BLOCKS:
• Creu blociau teitl a ddiffinnir gan y defnyddiwr yn y blwch deialog neu drwy olygu meysydd graffig.
• Mewnosod testunau awtomatig (wedi'u cymryd o ddyluniad) neu eu diffinio gan y defnyddiwr mewn bloc teitl.
• Cadw'r blociau teitl yn llyfrgell neu raglenni'r prosiect.
TEMPLATAU:
• Arbed cyfluniad diffiniedig y defnyddiwr o'r elfennau (marcwyr, ffontiau, mathau diofyn, uchder, ac ati).
• Defnyddir y Rheolwr Math i reoli'r modelau a ddefnyddir yn y dogfennau presennol yn y llyfrgell fyd-eang. O hyn ymlaen, gellir ei arbed mewn templedi gyda'r mathau o wrthrychau a ddefnyddir.
DIGWYDDIADAU:
• Gellir arbed grwpiau o elfennau o wahanol fathau mewn un math. Gellir cadw pob cysylltiad, maint elfen a pharamedrau unigol eraill mewn un dyluniad y gellir ei ddefnyddio mewn prosiectau yn y dyfodol. Gellir rhannu'r dyluniad i addasu elfennau unigol y grŵp.
LLYFRGELL TYPAU:
• Llyfrgell fath integredig ar gyfer pob elfen ym mhob modiwl.
• Addasu'r llyfrgell yn ystod y dyluniad, gan arbed y mathau a grëwyd.
• Addasu llyfrgell yn y ffenestr llyfrgell trwy ychwanegu, golygu a dileu mathau o'r llyfrgell fyd-eang / defnyddwyr neu lyfrgell y prosiect.
DIMENSION:
• Sizing mympwyol llinol ac onglog o ddyluniad.
RHESTRION:
• Crëwyd rhestr o ystafelloedd yn awtomatig ar gyfer pob lefel.
• Crewyd rhestrau o ffenestri a drysau yn awtomatig, gan gynnwys symbolau.
• Gellir allforio'r rhestrau i ffeil RTF ac i ffeil CSV (taenlen).
• Cyfathrebu â systemau eraill.
• Gellir allforio prosiectau mewn fformat XML.
• Y gallu i olygu a chywiro'r hysbysebion cyn iddynt gael eu cadw. Argraffu rhestrau ac ychwanegu ee logo.
• Mae prosesydd geiriau newydd o'r enw ArCADia-Testun ar gael. Mae'n dechrau wrth allforio i ffeil RTF.
• ArCADia-Text yn arbed y fformatau canlynol: RTF, DOC, DOCX, TXT a PDF.

AMCANION:
• Mae llyfrgell integredig o elfennau yn caniatáu i'r lluniadau gael eu manylu gyda'r symbolau pensaernïol 2D angenrheidiol.
• Mae llyfrgell o wrthrychau 3D yn caniatáu trefnu tu mewn i greu.
• Gellir ehangu'r catalog gwrthrych gyda llyfrgelloedd newydd.
• Gellir arbed gwrthrychau a ddiffiniwyd gan ddefnyddwyr, a grëwyd gydag elfennau 2D, yn llyfrgell y rhaglen.
• Gellir mewnosod gwrthrychau 2D a 3D ar ongl i'r echel Z a roddir yn ystod y gosodiad.
• Posibilrwydd o wrthrychau gwrthrychau ar yr echeliniau X a Y yn ogystal â newid symbol mewn golwg pan fo angen.
CYDWEITHIO (canfod gwrthdrawiadau a chyrseithiau rhwng awtomatig o elfennau system BIM ArCADia yn awtomatig):
• Gellir rhestru gwrthdaro o unrhyw elfen yn system ArCADia BIM yn rhydd.
• Cynhyrchu rhestrau clir o wrthdrawiadau yn y prosiect, dangosyddion pwyntiau yn y cynllun a golwg 3D ar gael.

Yr injan graffeg ehangu
Mae'r meddalwedd ar gael mewn dwy fersiwn, gan ganiatáu i gwsmeriaid ei addasu i'w hanghenion eu hunain a thasgau dylunio cyfredol. ArCADiasoft cwmni yn aelod o TGCh (Consortiwm IntelliCAD Technoleg, UDA), unig berchennog hawlfraint y cod ffynhonnell IntelliCAD. aelodaeth ArCADiasoft yn y consortiwm ITC yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael eu cyflenwi yn gyson â'r datblygiadau meddalwedd diweddaraf a diweddaru parhaus y rhaglen. Mae gan y meddalwedd rhyngwyneb graffigol newydd, lle mae pob opsiwn ar dapiau sydd ar frig y sgrin.
NODWEDDION BEDDALWEDD:
Mae gan feddalwedd ArCADia holl nodweddion meddalwedd ArCADia LT ac fe'i cryfheir ymhellach gyda'r swyddogaethau canlynol:
• lluniadau Gwell 2D (sengl, aml-linell, splines, brasluniau ac opsiynau arlunio eraill) a chreu addasu cyflawn (gyda nodweddion syml ac uwch: beveled, egwyl, cysylltiad, cyd-ddigwyddiad, ac ati).
• Creu darluniau 3D (lletem, côn, sffêr, parallelepiped, silindr, ac ati) drwy dynnu ac addasu cyflawn o'r holl elfennau yn ogystal â'r opsiwn o ddarllen solidau ACIS.
• Golygu cyfeiriadau a fewnosodwyd yn ffeiliau DWG.
• swyddogaethau rheoli haen newydd, a reolir gan yr haenau rheolwr golygu, sef offeryn newydd i reoli a haenau hidlo. Yr opsiwn i osod tryloywder y haen ac yn rhewi yr haen yn cael ei wneud yn y ffenestr ardal papur.
• Ffwythiant dethol cyflym uwch.
• Yr opsiwn rendro a rendro llun-realistig. Mae'r meddalwedd model a ddatblygwyd gofodol yn dod i mewn deunyddiau amrywiol cymhwyso mewn awyrennau unigol, gan wahaniaethu rhwng arwynebau llyfn a garw, paneli drych, arwynebau wedi'u goleuo shadings pennu'r pwynt arsylwi, amrywiaeth o swyddi gwylio a goleuo.
SIMILARIAETHAU GYDA AUTOCAD:
• Rhyngwyneb meddalwedd hygyrch.
• Llinellau gorchymyn a'u gweithrediad
• Gweithio mewn haenau.
• Explorer yn debyg i'r ganolfan ddylunio.
• Panel o eiddo symudadwy.
• Gweithio mewn cydlyniadau cartesaidd a polar.
• Sizing ac arddulliau testun.
• Cefnogaeth, priodoleddau, deor.
• Swyddogaethau tynnu cywir a phwyntiau gosod (ESNAP), dull tynnu (Ortho), ac ati
• Posibilrwydd o fewnforio llinellau ac arddulliau sizing.
CWBLHAU CWSMERIAD Y FEDDALWEDD:
• Mae'r dehonglydd ar waith o iaith raglennu LISP yn caniatáu llwytho ceisiadau a ddatblygwyd mewn ieithoedd eraill.
• Yn ogystal, gellir ymestyn nodweddion meddalwedd trwy lwytho'r ychwanegiadau SDS, DRX ac IRX.
Mae ArCADiasoft yn aelod o ITC. Mae rhai codau ffynhonnell IntelliCAD 8 wedi'u defnyddio yn y rhaglen.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »ArCADia 10 PLUS»]

ArCADia 10 PLUS

Pris:
Net: € 504,00
Gros: € 599,76
Dadlwytho Demo

Beth yw ArCADia PLUS 10?
Mae gan feddalwedd ArCADia 10 Plus holl nodweddion meddalwedd ArCADia LT ac ArCADia. Yn ogystal, mae'n cael ei ailbweru a'i wella gyda'r swyddogaethau canlynol:
Yr opsiwn i greu a golygu solidau ACIS yn llwyr. Mae ffeiliau ACIS yn seiliedig ar y fformat modelu bloc a ddatblygwyd gan Spatial Technology Inc.
Y posibilrwydd o ganiatáu union waith ar solidau cyflawn, treiddiad, symiau, gwahaniaethau, ac ati.
Mewnforio ac allforio ffeiliau ar ffurf SAT.

Offer sylfaenol y system BIM ArCADia:
CYFLWYNO DOGFENNAU:
• Mae'r arf ArCADia hwn yn caniatáu i'r defnyddiwr gymharu'r cynlluniau a grëwyd yn system ArCADia BIM a darganfod y gwahaniaethau rhyngddynt.
DOGFENNAU FUSED:
• Mae'r offeryn hwn yn caniatáu cynnwys dyluniadau lluosog o sawl gosodiad mewn un ddogfen.
RHEOLI DARLUN ADEILADU:
• Mae rheoli golygfeydd a gwybodaeth wedi'i harddangos yn defnyddio coeden Rheolwr Prosiect cyflawn.
• Mae'r olygfa 3D a grëwyd yn awtomatig ar gael mewn ffenestr ar wahân i ganiatáu cyflwyniad o gorff cyfan yr adeilad neu, er enghraifft, y rhan o lefel.
INSERTION:
• Mae elfennau fel waliau, ffenestri, drysau, ac ati bellach wedi'u mewnosod gyda'r defnydd o'r swyddogaeth olrhain deallus.
WALLS:
• Dewis waliau math diffiniedig neu gyfluniad unrhyw wal gyfansawdd benodol.
• Catalog integredig o ddeunyddiau adeiladu yn seiliedig ar safonau PN-EN 6946 a PN-EN 12524.
• Mewnosod waliau rhithwir sy'n anweledig mewn rhagolwg 3D neu groestoriad. Maent yn rhannu gofod yr ystafell er mwyn gwahaniaethu swyddogaeth man agored, er enghraifft.
• Mae'r cyfernod trosglwyddo gwres yn cael ei gyfrif yn awtomatig yn seiliedig ar y deunyddiau a ddewiswyd ar gyfer y rhanwyr gofod (waliau, nenfydau, a tho).
GWYBODAETH A PHORAU:
• Mewnosod ffenestri a drysau trwy baramedrau llyfrgell y rhaglen a chreu ffenestri a drysau a ddiffiniwyd gan y defnyddiwr.
• Y posibilrwydd o ddiffinio ymwthiad sil y ffenestr y tu mewn a'r tu allan i ystafell, ynghyd â'i drwch.
• Y posibilrwydd o ddatgysylltu'r sil ffenestr.
CEILIADAU
• Mewnosod lloriau awtomatig (yn ôl cynllun lefel).
CEILINGS ArCADia-TERIVA:
• Defnyddir y modiwl i baratoi lluniadau ar systemau to strwythurol Teriva. Mae'r lluniadau'n cynnwys holl brif elfennau'r system: trawstiau nenfwd, trawstiau croes, trawstiau cudd, torluniau, elfennau lintel KZE a KWE, KZN a KWN, gridiau cynnal ac, ar ben hynny, yr holl restrau angenrheidiol o ddeunyddiau sy'n cwmpasu'r elfennau wedi'i restru, wedi'i ategu gan y dur wedi'i atgyfnerthu a'r concrit monolithig sy'n ofynnol i greu to.
• Cyfrifo holl doeau Teriva yn awtomatig ac â llaw (4.0 / 1; 4.0 / 2; 4.0 / 3; 6,0, 8,0) yn ardaloedd y to mewn unrhyw ffordd.
• Dosbarthu trawstiau, trawstiau croes a thrawstiau cylch yn awtomatig ar waliau mewnol ac allanol yn ogystal â phrif drawstiau.
• Addasiad awtomatig o system torri allan ar gyfer agoriadau a thrawstiau wal rhaniad.
• Penderfyniad awtomatig o fynedfa nenfwd ochr i wal.
• Cyfrifo a chyfluniad awtomatig y gratiau fflat a digolledu sy'n ofynnol.

YSTAFELLAU:
• Creu ystafelloedd yn awtomatig o gyfyngiadau caeau a waliau rhithwir caeedig.
• Mae'r tymheredd a'r gofynion goleuo yn cael eu neilltuo'n awtomatig i'r ystafelloedd, yn dibynnu ar eu henwau.
• Posibilrwydd o newid delwedd graffig ystafell yn y golwg, er enghraifft, trwy lenwi neu liwio.

CYSYLLTIADAU CYFFREDINOL:
• Gosod llinynnau'r Undeb, gan gynnwys atgyfnerthiadau a ddiffinnir ar gyfer y ddau far ac ar ôl troed.
COLUMNS:
• Mewnosod colofnau o drawsdoriad petryal a elliptig.
CHIMNEYS:
• Mewnosod agoriadau simnai neu ffliw simnai (grwpiau o simneiau gyda nifer o golofnau a llinellau sefydlog).
• Posibilrwydd o fewnosod ffliwiau simnai neu farcio ymadawiad simneiau presennol.
• Proffiliau simnai newydd.
STAIRS:
• Diffiniad o risiau sengl ac aml-hedfan yn ogystal â grisiau troellog mewn unrhyw gynllun.
• Mathau newydd o risiau: monolithig gyda grisiau neu olwg drwodd gyda rheiliau. Posibilrwydd dewis math ac elfennau cam.
TIR:
• Creu model tir yn awtomatig yn seiliedig ar uchder pwyntiau mapiau DWG digidol.
• Gosod awyren ddaear gan ddefnyddio uchder pwyntiau neu linellau.
• Mewnosod gwrthrychau sy'n efelychu elfennau o rwydwaith neu wrthrychau sy'n bodoli ar lawr gwlad i wirio am wrthdrawiadau yn y dyluniad.
VIEW 3D:
• Gosod a newid cyfluniad y camera, o safbwynt sylwedydd, y gellir ei ddefnyddio i weld dyluniad neu i gadw golwg.
• Gellir cadw'r olygfa gyfredol mewn ffeil ar ffurf BMP, JPG neu PNG.
ELFENNAU AUXILIARY:
AXES MODULAR:
Y gallu i fewnosod grid o fwyeill modiwlaidd, gan gynnwys opsiynau golygu llawn.
TEITL BLOCKS:
Creu blociau teitl wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr yn y blwch deialog neu ddefnyddio opsiynau golygu maes graffig.
Mewnosod testunau awtomatig (wedi'u cymryd o ddyluniad) neu eu diffinio gan y defnyddiwr mewn bloc teitl.
Storio blociau teitl yn y llyfrgell prosiect neu raglen.
TEMPLATAU:
• Cadw gosodiadau wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr ar gyfer elfennau (nodau tudalen, ffontiau, mathau diofyn, uchder, ac ati).
• Defnyddir y Rheolwr Math i reoli'r modelau a ddefnyddir mewn dogfen ac sy'n bodoli yn y llyfrgell fyd-eang. O hyn ymlaen, gellir ei arbed mewn templedi gyda'r mathau o wrthrychau i'w defnyddio.
DIGWYDDIADAU:
• Gellir arbed grwpiau o elfennau o wahanol fathau mewn un math. Gellir cadw pob cysylltiad, maint elfen a pharamedrau unigol eraill mewn un dyluniad y gellir ei ddefnyddio mewn prosiectau yn y dyfodol. Gellir rhannu'r dyluniad i addasu elfennau unigol y grŵp.
LLYFRGELL TYPAU:
• Llyfrgell fath integredig ar gyfer pob elfen ym mhob modiwl.
• Addasu'r llyfrgell yn ystod y dyluniad, gan arbed y mathau a grëwyd.
• Addasu llyfrgell yn y ffenestr llyfrgell trwy ychwanegu, golygu a dileu mathau o'r llyfrgell fyd-eang / defnyddwyr neu lyfrgell y prosiect.
DIMENSION:
• Sizing mympwyol llinol ac onglog o ddyluniad.
RHESTRION:
• Creu rhestrau ystafelloedd ar gyfer pob lefel yn awtomatig.
• Creu rhestrau ffenestri a drysau yn awtomatig, gan gynnwys symbolau.
• Gellir allforio'r rhestrau i ffeil RTF ac i ffeil CSV (taenlen).
• Cyfathrebu â systemau eraill.
• Gellir allforio prosiectau mewn fformat XML.
• Y gallu i olygu a chywiro hysbysebion cyn eu cadw. Argraffu rhestrau ac ychwanegu, er enghraifft, logo.
• Mae prosesydd geiriau newydd o'r enw ArCADia-Testun ar gael. Mae'n dechrau wrth allforio i ffeil RTF.
• ArCADia-Text yn arbed y fformatau canlynol: RTF, DOC, DOCX, TXT a PDF.

AMCANION:
• Mae llyfrgell integredig o elfennau yn caniatáu i luniadau fod yn fanwl gyda'r symbolau 2D pensaernïol gofynnol.
• Mae llyfrgell o wrthrychau 3D yn caniatáu trefnu tu mewn i greu.
• Gellir ehangu'r catalog gwrthrych gyda llyfrgelloedd newydd.
• Gellir arbed gwrthrychau wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr a gafodd eu creu gydag elfennau 2D yn llyfrgell y rhaglen.
• Gellir mewnosod gwrthrychau 2D a 3D ar ongl i'r echel X a roddir wrth eu mewnosod.
• Posibilrwydd o wrthrychau gwrthrychau ar yr echeliniau X a Y yn ogystal â newid symbol mewn golwg pan fo angen.
CYDWEITHIO (canfod gwrthdrawiadau a chyrseithiau rhwng awtomatig o elfennau system BIM ArCADia yn awtomatig):
• Gellir cyfrif gwrthdrawiadau unrhyw elfen yn system BIM ArCADia yn rhydd.
• Mae rhestrau clir a dealladwy o wrthdrawiadau presennol yn y prosiect a dangosyddion pwynt ar gael yn y cynllun a'r olygfa 3D.

Yr injan graffeg ehangu
Mae'r feddalwedd ar gael mewn dwy fersiwn, sy'n caniatáu i gwsmeriaid ei theilwra i'w hanghenion a'u tasgau dylunio cyfredol eu hunain. Mae ArCADiasoft yn aelod o'r ITC (Consortiwm Technoleg IntelliCAD, UDA), unig ddeiliad hawlfraint codau ffynhonnell IntelliCAD. Mae aelodaeth ArCADiasoft yng nghonsortiwm ITC yn sicrhau bod ein cleientiaid yn cael y datblygiadau meddalwedd diweddaraf a diweddariadau rhaglen parhaus yn gyson. Mae gan y feddalwedd ryngwyneb graffigol newydd, lle mae'r holl opsiynau ar dapiau sydd ar frig y sgrin.
NODWEDDION BEDDALWEDD:
• Mae gan feddalwedd ArCADia holl nodweddion meddalwedd ArCADia LT ac mae'n cael ei wella ymhellach gyda'r swyddogaethau canlynol:
• Gwell creu lluniadau 2D (syml, aml-linell, gorlifau, brasluniau yn ogystal ag opsiynau lluniadu eraill) ac addasiad llawn (gyda swyddogaethau syml a mwy datblygedig: bevel, torri, cysylltu, paru, ac ati).
• Creu lluniadau 3D (lletem, côn, sffêr, paraleipiped, silindr, ac ati) trwy dynnu llun ac addasu'r holl elfennau yn llwyr yn ychwanegol at opsiwn darllen solidau ACIS.
• Golygu cyfeiriadau a fewnosodwyd yn ffeiliau DWG.
• Mae haen newydd o swyddogaethau rheoli, a weinyddir gan y rheolwr argraffiad haen, yn offeryn newydd i reoli a hidlo haenau. Gellir gwneud opsiynau i osod tryloywder yr haen a'i rewi o'r ffenestr ardal bapur.
• Swyddogaeth dewis cyflym uwch.
• Opsiwn rendro ac arddangos ffotograff-realistig. Cyflwynir model gofodol datblygedig y feddalwedd mewn amrywiol ddefnyddiau a gymhwysir mewn awyrennau penodol, gan wahaniaethu rhwng arwynebau llyfn a garw, paneli drych, arwynebau cysgodi wedi'u goleuo, gan nodi'r pwynt arsylwi, ystod y safleoedd gwylio a goleuadau.
SIMILARIAETHAU GYDA AUTOCAD:
• Rhyngwyneb meddalwedd clir a dealladwy.
• Llinellau gorchymyn a'u gweithrediad
• Gweithio mewn haenau.
• Explorer yn debyg i'r ganolfan ddylunio.
• Panel o eiddo symudadwy.
• Gweithio mewn cydlyniadau cartesaidd a polar.
• Sizing ac arddulliau testun.
• Yn cefnogi, priodoli, deor.
• Swyddogaethau tynnu cywir a phwyntiau gosod (ESNAP), dull tynnu (Ortho), ac ati
• Posibilrwydd o fewnforio llinellau ac arddulliau sizing.
CWBLHAU CWSMERIAD Y FEDDALWEDD:
• Mae'r dehonglydd ar waith o iaith raglennu LISP yn caniatáu llwytho ceisiadau a ddatblygwyd mewn ieithoedd eraill.
• Yn ogystal, gellir ymestyn nodweddion meddalwedd trwy lwytho'r ychwanegiadau SDS, DRX ac IRX.
Mae ArCADiasoft yn aelod o ITC. Mae rhai codau ffynhonnell IntelliCAD 8 wedi'u defnyddio yn y rhaglen.

Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »ArCADia AC»]

ArCADia AC

Pris:
Net: € 177,00

Dadlwytho Demo

Beth yw ArCADia AC?
Mae ArCADia AC yn ategyn ar gyfer meddalwedd AutoCAD sy'n galluogi ymgorffori a chyfathrebu swyddogaethau sylfaenol systemau ArCADia gyda meddalwedd AutoCAD.
Cyfathrebu â meddalwedd AutoCAD
• Mae ArCADia AC yn fersiwn arbennig o'r system sy'n caniatáu ichi ei osod gyda meddalwedd AutoCAD

Offer sylfaenol y system BIM ArCADia:
CYFLWYNO DOGFENNAU:
• Mae'r arf ArCADia hwn yn caniatáu i'r defnyddiwr gymharu'r cynlluniau a grëwyd yn system ArCADia BIM a darganfod y gwahaniaethau rhyngddynt.
FUSION DOGFENNAU:
• Mae'r offeryn hwn yn caniatáu cynnwys dyluniadau lluosog o sawl gosodiad mewn un ddogfen.
RHEOLI DARLUN ADEILAD:
• Mae gweinyddu'r golygfeydd a'r wybodaeth sy'n cael eu harddangos yn defnyddio'r goeden Rheolwr Prosiect cyflawn.
• Mae'r olygfa 3D a grëwyd yn awtomatig ar gael mewn ffenestr ar wahân i ganiatáu cyflwyniad o gorff cyfan yr adeilad neu, er enghraifft, rhan o lefel.
INSERTION:
• Mae elfennau fel waliau, ffenestri, drysau, ac ati bellach wedi'u mewnosod gyda'r defnydd o'r swyddogaeth olrhain deallus.
Waliau:
• Dewis waliau math diffiniedig neu gyfluniad unrhyw wal gyfansawdd benodol.
• Catalog integredig o ddeunyddiau adeiladu yn seiliedig ar safonau PN-EN 6946 a PN-EN 12524.
• Mewnosod waliau rhithwir sy'n anweledig mewn rhagolwg 3D neu groestoriad. Mae'r rhain yn rhannu gofod yr ystafell er mwyn gwahaniaethu swyddogaeth man agored, er enghraifft.
• Cyfrifir y cyfernod trosglwyddo gwres yn awtomatig ar sail y deunyddiau a ddewisir ar gyfer y rhanbarthau gofod (waliau, nenfydau a tho).
GWYBODAETH A PHORAU:
• Mewnosod ffenestri a drysau trwy baramedrau llyfrgell rhaglenni yn ogystal â chreu ffenestri a drysau wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr.
• Posibilrwydd diffinio ymwthiad sil y ffenestr y tu mewn a'r tu allan i ystafell, ynghyd â'i drwch.
• Posibilrwydd o ddatgysylltu'r silff ffenestr.
CEILIADAU
• Mewnosod lloriau awtomatig (yn ôl cynllun lefel).
CEILINGS ArCADia-TERIVA:
• Defnyddir y modiwl hwn i baratoi lluniadau ar systemau to strwythurol Teriva. Mae'r lluniadau'n cynnwys holl brif elfennau'r system: trawstiau nenfwd, trawstiau croes, trawstiau cudd, toriadau, elfennau lintel KZE a KWE, KZN a KWN, gridiau cynnal ac, ar ben hynny, yr holl restrau angenrheidiol o ddeunyddiau sy'n cwmpasu'r elfennau. wedi'i restru, wedi'i ategu gan y dur wedi'i atgyfnerthu a'r concrit monolithig sy'n ofynnol i greu to.
• Cyfrifo holl doeau Teriva yn awtomatig ac â llaw (4.0 / 1; 4.0 / 2; 4.0 / 3; 6,0, 8,0) yn ardaloedd y to mewn unrhyw ffordd.
• Dosbarthu trawstiau, trawstiau croes a thrawstiau cylch yn awtomatig ar waliau mewnol ac allanol yn ogystal â phrif drawstiau.
• Addasiad awtomatig o system torri allan ar gyfer agoriadau a thrawstiau wal rhaniad.
• Penderfyniad awtomatig o fynedfa nenfwd ochr i wal.
• Cyfrifo a chyfluniad awtomatig y gratiau fflat a digolledu sy'n ofynnol.

YSTAFELLAU:
• Creu ystafelloedd yn awtomatig o gyfyngiadau caeau a waliau rhithwir caeedig.
• Mae'r tymheredd a'r gofynion goleuo yn cael eu neilltuo'n awtomatig i'r ystafelloedd, yn dibynnu ar eu henwau.
• Posibilrwydd o newid delwedd graffig ystafell yn y golwg, er enghraifft, trwy lenwi neu liwio.
CYSYLLTIADAU CYFFREDINOL:
• Mewnosod distiau cysylltu, gan gynnwys atgyfnerthiadau diffiniedig ar gyfer bariau a stirrups.
COLUMNS:
• Mewnosod colofnau o drawsdoriad petryal a elliptig.
CHIMNEYS:
• Mewnosod agoriadau simnai neu ddwythellau simnai (grwpiau o simneiau gyda nifer o golofnau a llinellau sefydlog).
• Posibilrwydd o fewnosod ffliwiau simnai neu farcio ymadawiad simneiau presennol.
• Proffiliau simnai newydd.
STAIRS:
• Diffiniad o risiau sengl ac aml-hedfan yn ogystal â grisiau troellog mewn unrhyw gynllun.
• Mathau newydd o risiau: monolithig gyda grisiau neu olygfa drwodd â llinynnau.
• Posibilrwydd dewis math ac elfennau cam.
TIR:
• Creu model tir yn awtomatig yn seiliedig ar uchder pwyntiau mapiau DWG digidol.
• Gosod awyren ddaear gan ddefnyddio uchder pwyntiau neu linellau.
• Mewnosod gwrthrychau sy'n efelychu elfennau o rwydwaith neu wrthrychau sy'n bodoli ar lawr gwlad i wirio am wrthdrawiadau yn y dyluniad.
VIEW 3D:
• Gosod a newid cyfluniad y camera, o safbwynt sylwedydd, y gellir ei ddefnyddio i weld dyluniad neu i gadw golwg.
• Gellir cadw'r olygfa gyfredol mewn ffeil ar ffurf BMP, JPG neu PNG.
ELFENNAU AUXILIARY:
AXES MODULAR:
• Y gallu i fewnosod grid echel modiwlaidd, gan gynnwys opsiynau golygu llawn.
TEITL BLOCKS:
• Creu blociau teitl wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr yn y blwch deialog neu ddefnyddio opsiynau golygu maes graffig.
• Mewnosod testunau awtomatig (wedi'u cymryd o ddyluniad) neu eu diffinio gan y defnyddiwr mewn bloc teitl.
• Cadw blociau teitl yn y llyfrgell prosiect neu raglen.

TEMPLATAU:
• Yn arbed gosodiadau wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr ar gyfer elfennau (nodau tudalen, ffontiau, mathau diofyn, uchder, ac ati).
• Defnyddir y rheolwr math i reoli'r modelau a ddefnyddir mewn dogfen ac sy'n bodoli yn y llyfrgell fyd-eang. O hyn ymlaen, gellir ei arbed mewn templedi gyda'r mathau o wrthrychau i'w defnyddio.
DIGWYDDIADAU:
• Gellir arbed grwpiau o elfennau o wahanol fathau mewn un math. Gellir cadw pob cysylltiad, maint elfen a pharamedrau unigol eraill mewn un dyluniad y gellir ei ddefnyddio mewn prosiectau yn y dyfodol. Gellir rhannu'r dyluniad i addasu elfennau unigol y grŵp.
LLYFRGELL TYPAU:
• Llyfrgell fath integredig ar gyfer pob elfen ym mhob modiwl.
• Addasu'r llyfrgell yn ystod y dyluniad, gan arbed y mathau a grëwyd.
• Addasu llyfrgell yn ffenestr y llyfrgell trwy ychwanegu, golygu a dileu mathau llyfrgell fyd-eang / defnyddiwr neu lyfrgell prosiect.
DIMENSION:
• Sizing mympwyol llinol ac onglog o ddyluniad.
RHESTRION:
• Creu rhestrau ystafelloedd ar gyfer pob lefel yn awtomatig.
• Creu rhestrau ffenestri a drysau yn awtomatig, gan gynnwys symbolau.
• Gellir allforio'r rhestrau i ffeil RTF ac i ffeil CSV (taenlen).
• Cyfathrebu â systemau eraill.
• Gellir allforio prosiectau mewn fformat XML.
• Posibilrwydd i olygu a chywiro'r rhestrau cyn eu cadw. Argraffu rhestrau ac ychwanegu, er enghraifft, logo.
• Mae prosesydd geiriau newydd o'r enw ArCADia-Testun ar gael. Mae'n dechrau wrth allforio i ffeil RTF.
• ArCADia-Text yn arbed y fformatau canlynol: RTF, DOC, DOCX, TXT a PDF.

AMCANION:
• Mae llyfrgell integredig o elfennau yn caniatáu i luniadau fod yn fanwl gyda'r symbolau 2D pensaernïol gofynnol.
• Mae llyfrgell o wrthrychau 3D yn caniatáu trefnu'r tu mewn a grëwyd.
• Gellir ehangu'r catalog gwrthrych gyda llyfrgelloedd newydd.
• Gellir arbed gwrthrychau wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr sydd wedi'u creu gydag elfennau 2D yn llyfrgell y rhaglen.
• Gellir mewnosod gwrthrychau 2D a 3D ar ongl i'r echel Z a roddir yn ystod y gosodiad.
• Posibilrwydd o wrthrychau gwrthrychau ar yr echeliniau X a Y yn ogystal â newid symbol mewn golwg pan fo angen.
CYDWEITHIO (canfod gwrthdrawiadau a chyrseithiau rhwng awtomatig o elfennau system BIM ArCADia yn awtomatig):
• Gellir cyfrif gwrthdrawiadau unrhyw elfen yn system BIM ArCADia yn rhydd.
• Mae rhestrau clir a dealladwy o wrthdrawiadau yn y prosiect ynghyd â dangosyddion pwynt yn y cynllun a golygfa 3D ar gael.
Mae ArCADiasoft yn aelod o ITC. Mae rhai codau ffynhonnell IntelliCAD 8 wedi'u defnyddio yn y rhaglen.
PWYSIG!
Gofynion y rhaglen:
• Meddalwedd Autodesk AutoCAD 2014/2015/2016/2017
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »ArCADia LT 10 ″]

ArCADia LT 10

Pris:
Net: € 237,00

Dadlwytho Demo
Dadlwythwch y fideo

Beth yw ArCADia LT 10?
Mae ArCADia LT 10 yn rhaglen CAD cwbl weithredol, hawdd ei gweithredu a greddfol sy'n caniatáu creu dogfennaeth adeiladu 2D sy'n canolbwyntio ar wrthrychau ac yn arbed ffeiliau ar ffurf DWG o 2013. Mae'n offeryn dylunio graffig sylfaenol i'r diwydiant. adeiladu yn ei ystyr ehangaf.

Offer Sylfaenol System BIM ArCADia:
CYFLWYNO DOGFENNAU:
• Mae'r arf ArCADia hwn yn caniatáu i'r defnyddiwr gymharu'r cynlluniau a grëwyd yn system ArCADia BIM a darganfod y gwahaniaethau rhyngddynt.
CYFLAWNI DOGFENNAU:
• Mae'r offeryn hwn yn caniatáu cynnwys dyluniadau lluosog o sawl gosodiad mewn un ddogfen.
RHEOLI DARLUN ADEILAD:
• Yn caniatáu rheoli golygfeydd a gwybodaeth sy'n cael eu harddangos gan ddefnyddio'r goeden Rheolwr Prosiect cyflawn mewn ffordd ddealladwy.
• Y farn 3D greu'n awtomatig ar gael mewn cyflwyniad ar wahân i ganiatáu corff cyfan yr adeilad neu, er enghraifft, yn rhan o safon ffenestr.
INSERTION:
• Mae elfennau fel waliau, ffenestri, drysau, ac ati, bellach wedi'u mewnosod trwy ddefnyddio'r swyddogaeth olrhain glyfar.
WALLS:
• Dewis waliau o fathau diffiniedig neu gyfluniad unrhyw wal gyfansawdd penodol.
• Catalog integredig o ddeunyddiau adeiladu yn seiliedig ar safonau PN-en 6946 a PN-en 12524.
• Mewnosod waliau rhithwir sy'n anweledig yn y rhagolwg 3D neu yn y groes-adran. Maent yn rhannu gofod yr ystafell er mwyn gwahaniaethu swyddogaeth mannau agored, er enghraifft.
• Cyfrifir y cyfernod trosglwyddo gwres yn awtomatig ar sail y deunyddiau a ddewisir ar gyfer y rhanbarthau gofod (waliau, nenfydau a tho).
GWYBODAETH A PHORAU:
• Mewnosod ffenestri a drysau trwy baramedrau llyfrgell y rhaglen a chreu ffenestri a drysau a ddiffinnir gan y defnyddiwr.
• Posibilrwydd o ddiffinio allbwn (adeiladu) ffenestr y tu mewn a'r tu allan i ystafell, yn ogystal â'i drwch.
• Posibilrwydd datgysylltu'r sill o'r ffenestr.
CEILIADAU
• Mewnosod lloriau awtomatig (yn ôl cynllun lefel).
CEILINGS ArCADia-TERIVA:
• Defnyddir y modiwl i baratoi lluniau a ddefnyddir wrth greu systemau strwythurol to y Teriva. Mae'r darluniau yn cynnwys yr holl elfennau pwysig o'r system: trawstiau nenfwd, croes trawstiau, trawstiau cudd, cutouts, KZE ac elfennau kWe capan KZN a KWN, cymorth gridiau a hefyd yr holl restrau o ddeunyddiau angenrheidiol sy'n cwmpasu elfennau wedi'u rhestru, ynghyd â dur atgyfnerthiedig a'r concrit monolithig sy'n ofynnol i greu to.
• cyfrifo Awtomatig a llaw yr holl nenfydau Teriva (4.0 / 1, 4.0 / 2, 4.0 / 3, 6,0, 8,0) mewn mannau o unrhyw fath o nenfwd.
• Dosbarthiad trawstiau trawstiau, trawstiau cylchdroi mewn waliau mewnol ac allanol yn ogystal ag yn y prif dramâu.
• Addasiad awtomatig o system o doriadau ar gyfer agoriadau a thramiau ar gyfer rhaniadau.
• Penderfyniad awtomatig o fynedfa nenfwd ochr i wal.
• Cyfrifo a chyfluniad awtomatig y gratiau fflat a digolledu sy'n ofynnol.

YSTAFELLAU:
• Creu ystafelloedd yn awtomatig o gyfyngiadau caeau a waliau rhithwir caeedig.
• Mae'r tymheredd a'r gofynion goleuo yn cael eu neilltuo'n awtomatig i'r ystafelloedd, yn dibynnu ar eu henwau.
• Posibilrwydd o newid delwedd graffig ystafell yn y golwg, er enghraifft, trwy lenwi neu liwio.
CYSYLLTIADAU CYFFREDINOL:
• Gosod llinynnau'r Undeb, gan gynnwys atgyfnerthiadau a ddiffinnir ar gyfer y ddau far ac ar ôl troed.
COLUMNS:
• Mewnosod colofnau o drawsdoriad petryal a elliptig.
CHIMNEYS:
• Gosod agoriadau neu ffliwiau simnai sengl (grwpiau o staciau gyda nifer o golofnau a rhesi).
• Posibilrwydd o fewnosod ffliwiau simnai neu farcio ymadawiad simneiau presennol.
• Proffiliau simnai newydd.
STAIRS:
• Diffiniad o ysgolion hedfan sengl a lluosog a grisiau troellog mewn unrhyw gynllun.
• Mathau newydd o grisiau: monolithig gyda brigiau neu wedi'u gweld gyda llinynnau. Posibilrwydd o ddewis y math ac elfennau o gam.
TIR:
• Creu model tir yn awtomatig yn seiliedig ar uchder pwyntiau mapiau digidol ar ffurf DWG.
• Gosod awyren ddaear gan ddefnyddio uchder pwyntiau neu linellau.
• Mewnosod gwrthrychau sy'n efelychu elfennau rhwydwaith neu wrthrychau sy'n bodoli eisoes yn y tir i wirio bod gwrthdrawiadau yn y dyluniad.
VIEW 3D:
• Gosod a newid cyfluniad y camera, o safbwynt sylwedydd, y gellir ei ddefnyddio i weld dyluniad neu i gadw golwg.
• Gellir cadw'r olygfa gyfredol mewn ffeil ar ffurf BMP, JPG neu PNG.
ELFENNAU AUXILIARY:
AXES MODULAR:
• Posibilrwydd o fewnosod grid o echelin modiwlaidd, gan gynnwys opsiynau golygu cyflawn.
TEITL BLOCKS:
• Creu blociau teitl a ddiffinnir gan y defnyddiwr yn y blwch deialog neu drwy olygu meysydd graffig.
• Mewnosod testunau awtomatig (wedi'u cymryd o ddyluniad) neu eu diffinio gan y defnyddiwr mewn bloc teitl.
• Cadw blociau teitl yn llyfrgell neu raglenni'r prosiect.
TEMPLATAU:
• Arbed cyfluniad diffiniedig y defnyddiwr o'r elfennau (marcwyr, ffontiau, mathau diofyn, uchder, ac ati).
• Defnyddir y Rheolwr Math i reoli'r modelau a ddefnyddir yn y dogfennau presennol yn y llyfrgell fyd-eang. O hyn ymlaen, gellir ei arbed mewn templedi gyda'r mathau o wrthrychau a ddefnyddir.
DIGWYDDIADAU:
• Gellir arbed grwpiau o elfennau o wahanol fathau mewn un math. Gellir cadw pob cysylltiad, maint elfen a pharamedrau unigol eraill mewn un dyluniad y gellir ei ddefnyddio mewn prosiectau yn y dyfodol. Gellir rhannu'r dyluniad i addasu elfennau unigol y grŵp.
LLYFRGELL MATH:
• Llyfrgell fath integredig ar gyfer pob elfen ym mhob modiwl.
• Addasu'r llyfrgell yn ystod y dyluniad, gan arbed y mathau a grëwyd.
• Addasu llyfrgell yn y ffenestr llyfrgell trwy ychwanegu, golygu a dileu mathau o'r llyfrgell fyd-eang / defnyddwyr neu lyfrgell y prosiect.
DIMENSION:
• Sizing mympwyol llinol ac onglog o ddyluniad.
RHESTRION:
• Crëwyd rhestr o ystafelloedd yn awtomatig ar gyfer pob lefel.
• Crewyd rhestrau o ffenestri a drysau yn awtomatig, gan gynnwys symbolau.
• Gellir allforio'r rhestrau i ffeil RTF ac i ffeil CSV (taenlen).
• Cyfathrebu â systemau eraill.
• Gellir allforio prosiectau mewn fformat XML.
• Y gallu i olygu a chywiro'r hysbysebion cyn iddynt gael eu cadw. Argraffu rhestrau ac ychwanegu ee logo.
• Mae prosesydd geiriau newydd o'r enw ArCADia-Testun ar gael. Mae'n dechrau wrth allforio i ffeil RTF.
• ArCADia-Text yn arbed y fformatau canlynol: RTF, DOC, DOCX, TXT a PDF.
AMCANION:
• Mae llyfrgell integredig o elfennau yn caniatáu i'r lluniadau gael eu manylu gyda'r symbolau pensaernïol 2D angenrheidiol.
• Mae llyfrgell o wrthrychau 3D yn caniatáu trefnu tu mewn i greu.
• Gellir ehangu'r catalog gwrthrych gyda llyfrgelloedd newydd.
• Gellir arbed gwrthrychau a ddiffiniwyd gan ddefnyddwyr, a grëwyd gydag elfennau 2D, yn llyfrgell y rhaglen.
• Gellir mewnosod gwrthrychau 2D a 3D ar ongl i'r echel Z a roddir yn ystod y gosodiad.
• Posibilrwydd o wrthrychau gwrthrychau ar yr echeliniau X a Y yn ogystal â newid symbol mewn golwg pan fo angen.
CYDWEITHIO (canfod gwrthdrawiadau a chyrseithiau rhwng awtomatig o elfennau system BIM ArCADia yn awtomatig):
• Gellir rhestru gwrthdaro o unrhyw elfen yn system ArCADia BIM yn rhydd.
• Cynhyrchu rhestrau clir o wrthdrawiadau yn y prosiect, dangosyddion pwyntiau yn y cynllun a golwg 3D ar gael.

Peiriant graffeg
Mae ArCADia LT yn caniatáu i'r defnyddiwr dynnu a golygu dogfennau 2D, lanlwytho delweddau raster (ee mapiau geodetig), disgrifio lluniadau gan ddefnyddio ffontiau TrueType neu SHX, mewnosod blociau o ddogfennau eraill, ac argraffu dogfennau yn reddfol.
CYFLEUSTERAU RHAGLEN:
Mae'r rhyngwyneb greddfol yn caniatáu ichi weithio ar gyfesurynnau neu fewnosod data gan ddefnyddio hydoedd ac onglau. Mae'r bar gorchymyn yn newid ar wahanol gamau o'r broses arlunio ac addasu; yn ychwanegol at gynnig yr opsiynau ategol sydd fwyaf defnyddiol bryd hynny. Mae'r dewis o swyddogaethau sydd bwysicaf ar gyfer y lluniad wedi caniatáu i'r opsiynau gael eu gweithredu mewn ffordd drefnus a syml. Hefyd, mae'r offer pwysicaf i toglo Grid On and Off, Ortho, Snaps Endid, Rheolwr Prosiect a Ffenestr Gweld 3D, Addasiadau Thema Rhyngwyneb) wedi'u rhoi ar waelod y sgrin, gan wneud y mae cyfathrebu â'r rhaglen a'r gwaith ei hun yn haws ac yn gyflymach.
HE DREW:
• Gellir tynnu unrhyw elfen gan ddefnyddio llinellau, polylines, cylchoedd, arcs, elipsau, polygonau rheolaidd, a petryalau.
• Golygu elfennau lluniadu gan ddefnyddio'r offer canlynol: symud, copïo, graddio, cylchdroi, drych, grwpio, cnwd, ffrwydro a gwneud iawn. Mae'r defnyddiwr yn dewis yr eitem i'w newid ac yna'n nodi'r swyddogaeth i'w chyflawni.
• Cyfuchliniau Caeedig: Gellir deor cylchoedd, polygonau a phetryalau yn rhydd gan ddefnyddio patrwm a ddangosir yn y ffenestr Element Properties.
• Creu ac arbed blociau: ar gyfer grwpiau o elfennau sy'n ffurfio symbol penodol. Mae bloc yn cael ei gadw mewn dogfen newydd a gellir ei fewnosod yn y llun y cafodd ei greu ynddo ac mewn unrhyw lun arall. Bob tro mae bloc yn cael ei fewnosod, mae'r rhaglen yn gofyn am y cynnydd a'r cylchdro posib.
• Disgrifir y lluniadau gan ddefnyddio testun aml-linell gyda ffontiau SHX a TrueType. Mewnosodir y testun mewn ffenestr ychwanegol sy'n cael ei harddangos ar ôl galluogi'r opsiynau. Diffinnir ei faint, math o ffont, cyfiawnhad ac elfennau tebyg eraill yn y ffenestr testun aml-linell.
• Mae'n bosibl mewnosod mapiau map didfap mewn fformatau poblogaidd fel JPG, BMP, TIF a PNG. Mae'r offer canlynol ar gael yma: graddio, cnydio, newid ysgafnder, cyferbyniad a pylu.
ARGRAFFU:
• Mae'r daflen wasg wedi'i gosod yn ddiofyn yn yr ardal arlunio. Yn amlwg ac yn syml, mae hi'n dangos sut olwg fydd ar y print.
• Gellir diffinio maint taflen y wasg yn ogystal â'r raddfa mewn ffordd reddfol.
• Mae opsiynau'r rhaglen yn cael eu hehangu gan swyddogaethau sylfaenol system ArCADia BIM, neu wrthrychau craff sy'n creu modelau adeiladu sy'n cael eu hadeiladu yn seiliedig ar opsiynau'r modiwlau olynol sy'n benodol i'r diwydiant.
Mae ArCADiasoft yn aelod o'r ITC. Defnyddiwyd rhai codau ffynhonnell IntelliCAD 8 yn y rhaglen.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Pensaernïaeth ArCADia 8 ″]

ArCADia BIM - Modiwlau Pensaernïaeth
ArCADia-ARCHITECTURE 8

Pris:
Net: € 599,00

Dadlwytho demo:

Dadlwythwch y fideo:

Beth yw ArCADia-ARCHITECTURE 8?
Modiwl penodol i ddiwydiant o system ArCADia BIM yw ArCADia-ARCHITECTURE, wedi'i seilio ar ideoleg modelu gwybodaeth adeiladu (BIM). Gellir defnyddio'r rhaglen i greu dogfennaeth bensaernïol broffesiynol. Yn anad dim, fe'i bwriedir ar gyfer penseiri a phawb sy'n siapio ac yn adfer ffurflenni adeiladu.
Defnyddir ArCADia-ARCHITECTURE ar gyfer creu cynlluniau ac adrannau pensaernïol proffesiynol, rhagolygon 3D rhyngweithiol, a delweddu realistig. Mae'r rhaglen yn cynnwys swyddogaethau pensaernïol arbenigol fel: croestoriadau awtomatig, dimensiwn awtomatig neu fewnforio siapiau gwrthrychau o raglenni eraill.
Nodweddion y Rhaglen:
WALLS:
• Mewnosod bwâu, waliau sengl ac aml-haen.
• Posibilrwydd trawsnewid lluniad 2D wedi'i greu o bolylinau neu linellau yn yr awyren o waliau un neu fwy o haenau, waliau rhithwir neu gynllun sylfaen.
FFENESTRI A DRYSAU A WNAED GAN SCRIPT:
• Mewnosod ffenestri o wahanol siapiau (crwn, trionglog, gyda bwa, ac ati), gan gynnwys y posibilrwydd o sefydlu rhaniadau llorweddol a fertigol ynghyd â diffinio gwelededd y silffoedd ffenestri neu dorri agoriad ei hun (heb sil ffenestr) mewn wal. ar ffurf ffenestri arbennig (drysau).
• Mewnosod drysau bwa sengl a dwbl, gan gynnwys goleuadau ochr neu ben ychwanegol.
• Mae ffenestri newydd wedi'u hychwanegu at y llyfrgell sgriptiau; un rhan, dwy ran a thair rhan gyda phosibiliadau i fynd i mewn i dwmpathau neu agoriadau ffenestri.
• Ychwanegwyd yr eitemau canlynol, ymhlith pethau eraill, at lyfrgell y drws: drysau troi, llithro, siglo a gwacáu.
AGORIADAU WALL:
• Mewnosod agoriad sydd â lled ac uchder wedi'i osod ar wal ar yr ochr chwith ac ochr dde (ei fewnosod ar unrhyw uchder).
• Posibilrwydd mewnosod twll o ddyfnder a bennwyd ymlaen llaw.
LLAWR:
• Mewnosod unrhyw lawr sy'n nodi ei siâp.
• Mewnosod llawr yn y llawr yn yr ystafelloedd ar y lefel isaf.
• Cyflwyno tyllau yn y nenfwd yn awtomatig neu â llaw.
COLUMNS:
• Mewnosod colofnau dur fertigol a thueddol.
• Mewnosod gwrthrych dur llorweddol.
• Mewnosod ffrâm bar o ffeil .f3d, sy'n edrych fel elfen ond y gellir ei hecsbloetio a'i gweld fel elfen bar sengl (i symud a golygu ar wahân).
• Aml-fewnosod elfennau bar gyda swm diffiniedig, bylchiad a chyfeiriad mewnosod.
STAIRS:
• Creu grisiau troellog wedi'u mewnosod gyda philer neu hebddo.
• Mewnosod rampiau neu rampiau unigol gyda gorffwys.
CEILIO:
• Mewnosod toeau ar ongl yn awtomatig ac am ddim, gan gynnwys ystod lawn o opsiynau addasu (newid i do un cae neu do traw deuol, newid uchder wal fer a thraw unrhyw lethr ar wahân).
• Mewnosod ffenestri ac agoriadau yn y to.
• Mewnosod nenfydau gyda ffenestri to (atig).
• Mewnosod strwythur pren o'r rhaglen R3D3-Frame 3D (mae'r llethrau to sy'n cael eu hallforio i R3D3-Frame 3D yn cael eu cyfrif yn strwythurol, tra bod ffrâm y to yn cael ei dychwelyd i ArCADia-ARCHITECTURE).
• Mewnosod ffenestri to.
• Mewnosod cwteri to yn awtomatig neu â llaw.
• Mewnosod y pibellau draen sy'n canfod y gwter a lefel y ddaear yn awtomatig.
• Mewnosod teils stirrup yn awtomatig neu â llaw.
• Mewnosod simneiau, cwfliau awyru a hwdiau mygdarth.
• Mewnosod gwarchodwyr eira: ffensys eira, mathrwyr eira a phlygiau.
• Posibilrwydd diffinio'r math o nenfwd cyn ei fewnosod.
• Mae opsiynau olrhain eisoes ar gael wrth fewnosod y to.
• Posibilrwydd mewnosod casglwr solar ar y to.

SYLWADAU:
• Mewnosod parth troed neu unrhyw droed a ddiffinnir yn y cynllun.
SOLID:
• Tynnwch lun unrhyw siâp solid ag uchder sefydlog. Gellir defnyddio'r solid ymhellach fel teras, platfform, mesanîn, ac ati.
• Mewnosod solid o led ac uchder penodol, er enghraifft, fel distiau a thrawstiau ar y cyd, gan gynnwys y gallu i ddewis echel neu ymyl mewnosod.
• Mewnosodir solidau trwy amlinell hirsgwar.
• Golygu solidau yn eu rhannu a chreu unrhyw dwll ...
AMCANION:
• Mewnforio gwrthrychau yn y fformatau canlynol: 3DS, ACO ac O2C.
• Gellir arbed symbolau wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr (elfennau 2D) yn llyfrgell y rhaglen.
• Cynhyrchu pecyn prosiect, sef y posibilrwydd o symud y prosiect gyda gwrthrychau wedi'u mewnforio i gyfrifiadur lle nad yw'r llyfrgell gwrthrychau safonol yn cynnwys y gwrthrychau hyn.
• Posibilrwydd arbed gwrthrych o unrhyw un o gydrannau system ArCADia yn y llyfrgell, er enghraifft, yr elfen a grëir o siapiau gofodol.

ADRAN CROES:
• Creu croestoriad yn awtomatig yn nodi llinell dorri adeilad, gan gynnwys y posibilrwydd o ddiffinio elfennau gweladwy yn y croestoriad.
• Mewnosod croestoriad anghyfnewidiol gydag unrhyw nifer o blygiadau.
• Mewnosod gwregysau cylch yn awtomatig, eu rhoi ar lwyth dwyn wal (gyda mathau o haenau wal wedi'u gosod) yn y gwagle llawr.
• Mae linteli sydd i'w gweld yn y groestoriad yn cael eu gosod yn awtomatig gyda'r cynulliad ffenestri a drysau.
• Gellir adnewyddu trawsdoriad yn awtomatig ac â llaw i gyflymu'r gwaith dylunio.
• Gellir manteisio ar olygfeydd, cynnal grwpiau o elfennau a chefnogaeth i'r rheolwr prosiect.
• Y gallu i arddangos croestoriad o wrthrychau 3D. Mae'r opsiwn wedi'i anablu yn ddiofyn, gellir ei newid o ffenestr rheolwr y prosiect ar ôl troi'r bylbiau ymlaen.
AILGYLCHU:
• Mae'r deunyddiau ar gyfer pob elfen wedi'u diffinio â'u priodweddau.
• Rendro syml (cyflym a hawdd ei ddefnyddio) neu uwch, gan gynnwys y posibilrwydd o ddiffinio'r holl addasiadau angenrheidiol (math o oleuadau a safle, llyfnhau cysgodion, ac ati).
• Y dull rendro awyr agored newydd a mapio ffoton dan do).
• Gellir cyfrif dau rendr mewn gwahanol olygfeydd: golau dydd a golygfeydd nos.
• Mae'r ffenestr rendro yn annibynnol ar raglen ArCADia-ARCHITECTURE, sy'n eich galluogi i barhau i weithio ar ddyluniad, gan fod y delweddu wedi'i gyfrifo.
• Multirendized, sy'n recordio golygfeydd o gamerâu wedi'u diffinio ymlaen llaw.
• Nodiant o olygfa'r adeilad gyda'r gynrychiolaeth fel un olygfa neu'r camerâu a ddewiswyd fel y'u diffinnir yn y rhaglen.
• Y gallu i ddiffodd yr offer ar ôl aml-gofrestru cynrychiolaeth y camerâu a gyflwynwyd yn y dyluniad.
• Dadansoddiad o olau dydd gyda dyddiad ac amser, gan roi golygfa ar y diwrnodau sydd o ddiddordeb inni.
ELFENNAU AUXILIARY:
DIMENSION:
• Perfformir maint awtomatig y cynllun llawr cyfan trwy ddewis llinellau dimensiwn (cyfanswm allanol, allanol ar gyfer elfennau ymwthiol, ystafelloedd a waliau, ffenestri a fframiau, yn ogystal ag agoriadau).
• Mae maint yn cael ei neilltuo i wrthrychau, gan ganiatáu addasu'r holl newidiadau a wneir yn awtomatig.
• Gellir cynnal dimensiwn onglog a rheiddiol y waliau.
• Mae maint yn dynodi hyd waliau arc.
• Posibilrwydd mewnosod uchder pwynt yn y cynllun llawr a'r croestoriad.
• Posibilrwydd mewnosod disgrifiad o'r elfen (nenfwd, llawr, wal) yn y cynllun ac yn y groestoriad (ar wahân i'r cyfarfyddiad, mae baner farcio gyda rhestr o ddeunyddiau hefyd ar gael ar gyfer elfen a nodwyd).
• Addasu eitemau rhestr yn llwyr, ychwanegu a thynnu deunyddiau a newidiadau i ddeunyddiau sy'n bodoli eisoes.
• Disgrifiad awtomatig o strwythur truss y to, rhifo'r elfen sy'n dangos maint a hyd traws yr elfen.

RHESTRION:
• Creu rhestrau pren yn awtomatig ar gyfer strwythurau'r deunydd hwn a fewnosodwyd yn rhaglen R3D3-Rama 3D.
• Ardal gyfrifo a chynhwysedd ciwbig. Prosiectau cyfrif newydd sy'n ychwanegu arwynebau arwyneb gros, net a gros yn awtomatig yn ogystal ag arwynebau adeiladu, yn ogystal â chyfaint ciwbig. Mae'r cyfrifon hefyd yn cynnwys lleiafswm arwynebedd y llain a data'r to: llethr ac uchder yr ategwaith.
• Cyfrif newydd o arwyneb y to, lle bydd hyd bondo, corneli, trimiau to, ymylon ac ymylon to hefyd yn cael eu cynnwys, ar wahân i'r taliad sydd i'w wneud ar gyfer y to a chyfrifiadau'r llethrau to.
• Rhestr awtomatig o ategolion toi gan gynnwys hyd gwter, gwter a theils draen, nifer y plygiau a chysylltwyr pibellau a theils, ynghyd â nifer y cwfliau a gwarchodwyr eira. Mae posibilrwydd i ddewis pa elfennau fydd yn cael eu cynnwys yn y cyfrif.
• Gallwch greu bil o ddeunyddiau ar gyfer y to.
• Gellir cynhyrchu rhestr o'r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn y gwrthrychau a ddefnyddiwyd hyd yma. Gwneir cyfrif o nifer y darnau, er enghraifft briciau, gyda'r posibilrwydd o ddewis y deunydd pacio (paledi, pecynnau, rholiau), y posibilrwydd o ddewis yr elfennau y mae'r rhestr yn cael eu mewnosod ar eu cyfer. Mae'n bosibl allforio tabl sengl o restr neu sawl un ar yr un pryd mewn ffeil sengl.
• Gellir cynhyrchu rhestr o elfennau bar a fewnosodwyd, y rhai a ddiffinnir yn y dyluniad a'r rhai a fewnforiwyd o'r rhaglen 3D R3D3-Rama.
CYFEIRIO A ROSE Y ENNILL:
• Posibilrwydd cyflwyno llawr gwaelod a symbol saeth ogleddol yn y groestoriad.
• Mae'r fersiwn newydd yn gwneud i'r cwmpawd neu'r cwmpawd godi yn ddibynnol ar ddadansoddi golau dydd, felly mae'n rhaid iddo gydlynu lleoliad y dyluniad neu fod y ddinas wedi'i nodi ar y rhestr, y mae'r rendro yn cael ei chyfrifo yn y seiliau ac oriau wedi'u nodi.
• Cyfathrebu â systemau eraill:
• Cyfnewid data sy'n canolbwyntio ar wrthrychau gyda'r rhaglen Arcon (trosglwyddo gwrthrychau 3D yn ddwyochrog yn llyfrgell y rhaglen).
• Allforio olrhain dyluniad i R3D3-Rama 3D, y posibilrwydd i drosglwyddo holl doeau'r dyluniad ar yr un pryd â'r holl echelinau modiwlaidd Unedig mewn un grid.
• Mewnforio fframwaith R3D3-Rama 3D o ffeil F3D.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Modiwlau Trydanol ArCADia»]

ArCADia BIM - Modiwlau Trydanol

GOSODIADAU ArCADia-TRYDANOL 2

Pris:
Net: € 356,00

Dadlwytho demo:

Beth yw GOSODIADAU ArCADia-TRYDANOL?
Mae GOSODIADAU ArCADia-TRYDANOL yn fodiwl diwydiant-benodol o system BIM ArCADia, wedi'i seilio ar ideoleg Gwybodaeth Modelu Adeiladu (BIM). Gellir defnyddio'r rhaglen i greu dogfennaeth broffesiynol ar gyfer systemau trydanol foltedd isel mewnol. Mae'r rhaglen wedi'i bwriadu ar gyfer dylunwyr systemau trydanol ac offer trydanol.
Mae'r rhaglen GOSODIADAU TRYDANOL ArCADia yn galluogi paratoi cynlluniau ar gyfer systemau trydanol a goleuo yn brydlon ac yn effeithlon, ynghyd â pherfformiad y gwiriadau a'r cyfrifiadau sy'n angenrheidiol ar gyfer y dyluniad.
NODWEDDION Y RHAGLEN:
• NEWYDD: y posibilrwydd o gynhyrchu diagramau strwythurol o linellau trydanol ar gyfer dyluniadau systemau trydanol. Gellir cynhyrchu diagram sgematig o'r llinellau pŵer mewnol rhwng y switshis dosbarthu a ddyluniwyd yn hawdd ac yn gyflym.
• NEWYDD: Gallwch chi ddisodli golygfa symbol ar gyfer gwrthrych penodol. Gellir creu symbolau defnyddiwr-benodol ar gyfer gwrthrychau a ddyluniwyd yn rhydd.
• Gellir cynhyrchu lluniadau o systemau trydanol mewnol yn gyflym ar gynlluniau pensaernïol, o leoliad y paneli dosbarthu, gan aseinio'r paramedrau technegol priodol, gosod socedi, goleuadau a phlygiau cebl er mwyn cysylltu tarddiad y cyflenwad pŵer gydag offer cartref gan ddefnyddio ceblau a dargludyddion.
• Unwaith y bydd system drydanol wedi'i dylunio, gellir defnyddio'r rhaglen i gyfrifo cerrynt cylched fer bosibl a'i chynhwysedd, y ceryntau llwyth (1-fo 3-f) a'r foltedd yn gostwng mewn adrannau o'r system drydanol a ddyluniwyd.
• Gellir defnyddio'r rhaglen hefyd i greu cydbwysedd pŵer trwy ddogfen broffesiynol sy'n disgrifio'r offer a'r dyfeisiau sydd wedi'u gosod.
• Gellir defnyddio'r rhaglen hefyd i gynhyrchu'r rhestr o ddeunyddiau a ddefnyddir mewn dyluniad.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

GOSODIADAU ArCADia-TRYDANOL PLUS

Pris:
Net: € 157,00

Dadlwytho demo:

Beth yw GOSODIADAU ArCADia-TRYDANOL PLUS?
Modiwl ehangu o'r rhaglen GOSODIADAU ArCADia-TRYDANOL yw PLUS ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS PLUS.
Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio ar gyfer dylunio dwythellau cebl, grisiau a sianeli cebl. Mae hefyd yn hwyluso cyfathrebu â'r rhaglen DIALux, a ddefnyddir wrth ddylunio luminaires.
GALLUOEDD:
• Dylunio llwybrau cebl.
• Cyfnewid gwybodaeth am luminaires gyda'r rhaglen DIALux.
• Cyfrifiadau uned a chanran llenwad trawsdoriad y llwybr.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

RHWYDWEITHIAU POWER ArCADia 2

Pris:
Net: € 296,00

Dadlwytho demo:

Beth yw RHWYDWEITHIAU POWER ArCADia?
Mae RHWYDWEITHIAU POWER ArCADia yn fodiwl diwydiant-benodol o system ArCADia BIM, wedi'i seilio ar ideoleg Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM).
RHWYDWEITHIAU POWER ArCADia yn caniatáu creu dogfennaeth broffesiynol sy'n gysylltiedig â dylunio rhwydweithiau foltedd isel allanol. Mae'r rhaglen yn galluogi creu lluniadau sy'n canolbwyntio ar wrthrychau ar gyfer gridiau pŵer allanol mewn cynlluniau datblygu gofodol neu baratoi lluniadau defnyddwyr sy'n dangos grid trydanol o drawsnewidydd foltedd isel i banel dosbarthu mewn adeilad.
NODWEDDION Y RHAGLEN:
• NEWYDD: cynhyrchu diagramau strwythurol rhwydwaith o'r ffynhonnell ynni i'r gwrthrych terfynol. Gellir defnyddio'r swyddogaeth i gynhyrchu lluniad diagram strwythurol o rwydwaith arfaethedig yn gyflym, sy'n ofynnol ar gyfer dogfennaeth ddylunio. Mae'r diagram yn cynnwys topoleg y rhwydwaith arfaethedig.
• NEWYDD: Gwell cyfrifiadau technegol trwy gyflwyno ffactorau dyletswydd a rhwystriant ar gyfer dolen cylched fer yn y strwythur “cysylltydd cebl”, gan ganiatáu i gyfrifiadau gael eu gwneud ar gyfer cylched fer llinell bŵer fewnol gan y cysylltydd. o'r cebl i'r panel dosbarthu yn yr adeilad ynghyd â chyfrifiadau o gapasiti llwyth pob rhan o'r rhwydwaith a ddyluniwyd.
• NEWYDD: posibilrwydd i greu cyfesurynnau arolwg arolwg mewn cynlluniau datblygu gofodol. Ar ôl marcio pwyntiau'r arolwg, gall y defnyddiwr gynhyrchu adroddiad yn y cyfesurynnau X ac Y mewn ffeil RTF. Mae'r swyddogaeth yn ddefnyddiol iawn pan fydd yn rhaid i ddylunydd gyflwyno cyfesurynnau astudio pwyntiau colyn y rhwydwaith a gynlluniwyd i dîm cymeradwyo dogfennaeth ddylunio.
• NEWYDD: blwch gwifrau cyffredin
• NEWYDD: Y gallu i ddisodli golygfa symbol ar gyfer gwrthrych penodol a chreu symbolau defnyddiwr ar gyfer gwrthrychau a ddyluniwyd.
• Mae'r rhaglen yn caniatáu creu lluniadau sy'n canolbwyntio ar wrthrychau ar gyfer rhwydweithiau pŵer allanol mewn cynlluniau datblygu gofodol, yn ogystal â pharatoi lluniadau defnyddwyr sy'n dangos rhwydwaith cyflenwi o drawsnewidydd foltedd isel i banel dosbarthu a adeilad.
• Creu dyluniad rhwydwaith cebl a phwer aer.
• Paratoi dyluniad cysylltiad pŵer â chyfleusterau adeiladu yn gyflym ac yn effeithlon a dylunio system oleuadau allanol, ee goleuadau ar gyfer strydoedd, ffyrdd, llawer parcio, ac ati.
• Ar gyfer pob llinell bŵer a gynlluniwyd, gall y defnyddiwr ddewis dyfeisiau amddiffyn yn erbyn cylchedau byr a gorlwytho posibl gan ddefnyddio'r llyfrgell dyfeisiau amddiffyn neu greu eu gwrthrychau eu hunain.
• Bodolaeth llyfrgell gyfoethog o wrthrychau a'r posibilrwydd i'r defnyddiwr greu ei erthyglau ei hun.
• Cyflawni holl gyfrifiadau sylfaenol rhwydwaith.
• Cynhyrchu dogfennaeth dechnegol broffesiynol ac adroddiad o'r deunyddiau a ddefnyddiwyd yn y dyluniad ar gyfer ei drawsnewid wedi hynny.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, mae angen modiwl ArCADia AC
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

BWRDD DOSBARTHU ArCADia 2

Pris:
Net: € 339,00
Dadlwytho demo:

Beth yw BWRDD DOSBARTHU ArCADia?
Mae BWRDD DOSBARTHU ArCADia yn fodiwl diwydiant-benodol o system BIM ArCADia, wedi'i seilio ar ideoleg modelu gwybodaeth adeiladu (BIM). Mae'r rhaglen yn galluogi datblygu'r ddogfennaeth dechnegol broffesiynol sy'n ofynnol i gynhyrchu diagramau cylched un llinell. Mae'r rhaglen wedi'i chynllunio ar gyfer dylunwyr rhwydwaith yn ogystal ag ar gyfer systemau trydan a phwer, yn ogystal ag ar gyfer pawb sy'n gweithio yn y diwydiant peirianneg drydanol.
Gellir defnyddio'r rhaglen BWRDD DOSBARTHU ArCADia i greu'r diagram o ddyfais ddosbarthu wedi'i dylunio neu unrhyw ddiagram cylched a pherfformio cyfrifiadau technegol sylfaenol. Gellir defnyddio llyfrgell symbolau trydanol y ddyfais i ddylunio system drydanol. Gellir golygu a phenodi paramedrau technegol. Ar wahân i'r posibilrwydd o gynhyrchu'r diagram o switshis mewn ffordd effeithlon, gellir defnyddio'r rhaglen hefyd i greu'r diagram o switsfwrdd a ddyluniwyd gan ddefnyddio'r troshaen ArCADia-ELECTRICAL INSTALLATIONS. Mae'r cyfuniad o algorithmau awtomeiddio i greu'r diagramau cylched a ddefnyddir yn y cymhwysiad a'r gronfa ddata symbolau ar gyfer dyfeisiau trydanol ynghyd â pherfformiad cyfrifiadau sylfaenol yn sicrhau offeryn perffaith ar gyfer llunio diagramau cylched.
Mae nodweddion a swyddogaethau sylfaenol y rhaglen yn cynnwys:
• Dyluniad cyflym ac effeithlon diagramau sgematig un llinell ar gyfer switshis.
• Y posibilrwydd o greu systemau rheoli.
• Perfformiad cyfrifiadau technegol sylfaenol (cerrynt llwyth, cwymp foltedd).
• Cynhyrchu diagram panel dosbarthu yn awtomatig wedi'i ddylunio gan ddefnyddio troshaen gosod trydanol ArCADia.
• Cronfa ddata o offer ac offer trydanol.
• Cynhyrchu rhestrau meintiol o ddyfeisiau a ddefnyddir mewn dyluniad.
NEWYDD:
• Cynhyrchu golygfeydd go iawn o'r byrddau dosbarthu yn awtomatig.
• Posibilrwydd creu golygfa go iawn o fwrdd dosbarthu a rhoi dyfeisiau trydanol arno.
• Cynhyrchu rhagolwg o'r tablau dosbarthu a grëwyd mewn gweledigaeth 3D.
• Cronfa ddata newydd o symbolau dyfeisiau trydanol:
o switshis cam
Gwrthdroyddion amledd
neu softstarts
o Ffiwsiau
o Coiliau tensiwn
• Y llyfrgell estynedig o offer trydanol:
neu Legrand
neu Moeller
neu Schneider
neu Hager
neu ABB
neu Jean Muller
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, mae angen modiwl ArCADia AC
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Modiwlau Nwy ArCADia»]

ArCADia BIM - Modiwlau Cyflenwad Nwy

GOSODIADAU ArCADia-NWY 2

Pris:
Net: € 520,00

Dadlwytho demo:

Beth yw GOSODIADAU ArCADia-NWY?
Mae GOSODIADAU ArCADia-GAS yn fodiwl diwydiant-benodol o system BIM ArCADia, wedi'i seilio ar ideoleg modelu gwybodaeth adeiladu (BIM). Gellir defnyddio'r rhaglen i greu'r ddogfennaeth ddylunio ar gyfer system nwy fewnol.
Mae'r rhaglen yn caniatáu creu lluniadau o systemau nwy mewnol ar gynlluniau pensaernïol adeilad a chynhyrchu diagramau cyfrifo ac ymestyn system yn awtomatig. Gellir defnyddio'r llyfrgell gwrthrychau i ddylunio system nwy. Gellir golygu a phenodi paramedrau technegol i wrthrychau.
Mae modiwl GOSODIADAU ArCADia-GAS yn cyflawni'r cyfrifiadau angenrheidiol i wirio dyluniad cywir system (gwirio diamedrau cywir yr ystod gollwng pwysau o offer nwy) a chreu adroddiad technegol proffesiynol.
Mae'r rhaglen wedi'i bwriadu ar gyfer y rhwydwaith nwy a dylunwyr system yn ogystal â phawb sy'n gysylltiedig â'r sectorau plymio a gosod mewn peirianneg sifil. GOSODIADAU ArCADia-GAS yn rhan o system BIM ArCADia sy'n cynnwys cydweithrediad gwahanol fodiwlau'r diwydiant.
Nodweddion y Rhaglen:
• Paratoi cynlluniau gosod nwy mewn cynlluniau pensaernïol, o leoliad y blwch nwy, aseinio paramedrau technegol, gan gynnwys paramedrau nwy, trefnu dyfeisiau nwy, dyfeisiau mesur trwy nodi llwybr y system nwy, i leoliad cysylltiadau cau nwy.
• NEWYDD: pecyn gosod gyda hidlydd nwy a rheolydd pwysau.
• NEWYDD: y gallu i drawsnewid llinell CAD reolaidd i strwythur pibellau nwy modiwl ArCADia - GAS GOSOD.
• Penderfynu ar y galw am nwy dylunio am adeilad a gyflenwir â nwy o unrhyw eiddo hylosgi, gan gynnwys ffactorau gwasanaeth.
• Perfformiad cyfrifiadau ar gyfer colli pwysau yn llwyr ar bob llwybr i offer nwy ynghyd â phenderfynu ar y pwysau i fyny lleiaf ac uchaf ar offer nwy.
• Negeseuon a rhybuddion sy'n gwirio cyfrifiadau cywir a systemau nwy wedi'u cynllunio.
• Cyflawni diagramau cyfrifo ar gyfer yr holl lwybrau ac offer cyflenwi nwy, gan gynnwys y posibilrwydd o'i wneud yn fwy dealladwy.
• NEWYDD: creu lluniad datblygu o'r gosodiad nwy rhagamcanol cyfan neu unrhyw ran ohono yn awtomatig. Creu lluniad axonometrig o'r gosodiad nwy rhagamcanol cyfan neu unrhyw ran ohono yn awtomatig. Posibilrwydd mewnosod ategolion yn uniongyrchol yn y lluniad axonometrig gan eu cynnwys yn awtomatig yn yr olygfa a'r golygfeydd cyffredinol.
• Creu cynlluniau estyniad system nwy wedi'i dylunio yn awtomatig.
• NEWYDD: Cynhyrchu set o ategolion cysylltiad yn awtomatig yn dibynnu ar y math o gysylltiadau yn y pwyntiau cyffordd ac ymagweddau'r pwynt mynediad, gan gynnwys y posibilrwydd o'u haddasu.
• Cynhyrchu adroddiadau cyfrifo sy'n cynnwys colledion nwy adrannol mewn adrannau dylunio unigol, gan gynnwys y posibilrwydd o addasu'r diagramau adran yn uniongyrchol mewn tabl cyfrifo ac addasu'r diamedrau yn y llun yn awtomatig.
• Cynhyrchu rhestrau deunyddiau parod.
• Y gallu i ychwanegu cronfeydd data yn gyflym ac yn hawdd i brif lyfrgell y rhaglen a dewis ffolderau i'w defnyddio mewn dyluniad system penodol.
• Rhagolwg 3D o system nwy sy'n hwyluso cywiro llwybr piblinell anweledig yn y cynllun.
• Allforio biliau deunyddiau, rhestrau eitemau, ac adroddiadau ar ffurf RTF (er enghraifft, i Microsoft Word).
• NEWYDD: allforio'r bil deunyddiau ar ffurf CSV (er enghraifft, i Microsoft Excel) ac i raglen Ceninwest.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, mae angen modiwl ArCADia AC

Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

GOSODIADAU NWY ArCADia-ALLANOL

Pris:
Net: € 486,00

Dadlwytho demo:
Beth yw GOSODIADAU NWY ArCADia-ALLANOL?
Mae GOSODIADAU NWY ALLANOL ArCADia yn fodiwl diwydiant-benodol o'r system ArCADia BIM, wedi'i seilio ar ideoleg modelau gwybodaeth adeiladu (BIM). Gellir defnyddio'r rhaglen i gynhyrchu dogfennaeth broffesiynol o ddyluniad cysylltiad nwy, gan gynnwys system nwy allanol.
Mae'r rhaglen wedi'i bwriadu ar gyfer y rhwydwaith nwy a dylunwyr system yn ogystal â phob unigolyn sy'n gysylltiedig â'r sectorau gosod plymio a pheirianneg sifil. Gellir ei ddefnyddio ar gyfer creu lluniadau o gysylltiadau nwy ac elfennau allanol o'r system nwy sy'n canolbwyntio ar wrthrychau (wedi'u lleoli y tu allan i adeilad neu grŵp o adeiladau). Gellir gwneud y dyluniad mewn cynlluniau datblygu gofodol ar ffurf mapiau sylfaen stentaidd neu luniadau'r defnyddiwr ei hun sy'n cynrychioli rhwydwaith presennol neu arfaethedig.
Mae'r rhaglen GOSODIADAU NWY ALLANOL ArCADia yn cynnig y posibilrwydd o greu diagramau dylunio a phroffiliau hydredol yn awtomatig ar gyfer llwybrau pibellau, gan gynnwys elfennau system. Mae'r rhaglen yn cyfrifo'r data angenrheidiol ar gyfer dyluniad system yn gywir gan ystyried dilysu'r diamedrau pibellau cywir a phenderfynu ar y diferion pwysau yn yr adrannau dylunio.
Nodweddion y Rhaglen:
• Cynhyrchu lluniadau o systemau nwy allanol ynghylch llwybrau piblinellau nwy, cysylltiadau cau, lleoliadau a dimensiynau blychau nwy ar eu pennau eu hunain a gosod ar waliau.
• Creu proffiliau a diagramau dylunio.
• Pennu llif nwy mewn rhannau o linellau system nwy allanol.
• Cyfrifo'r diferion pwysau yn llinellau allanol y system nwy.
• Gwirio system nwy a ddyluniwyd i'w chywiro.
• Cynhyrchu adroddiadau dylunio.
• Cynhyrchu rhestrau deunyddiau parod.
• Cynhyrchu cyfrifiadau hydrolig.
• Y posibilrwydd o ychwanegu cronfeydd data yn gyflym ac yn syml i brif lyfrgell y rhaglen a dewis ffolderau i'w defnyddio mewn dyluniad system benodol.
• Cynhyrchu anfonebau ar gyfer deunyddiau a ddefnyddir yn y prosiect.
• Allforio anfonebau deunyddiau i raglenni amcangyfrif costau.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, mae angen modiwl ArCADia AC
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »ArCADia Mófulos de Heating»]

ArCADia BIM - Modiwlau Gwresogi
GOSODIADAU GWRESO ArCADia

Pris:
Net: € 549,00

Dadlwytho demo:

Beth yw GOSODIADAU GWRESO ArCADia?
Mae GOSODIADAU GWRESO ArCADia yn fodiwl diwydiant-benodol o system BIM ArCADia, wedi'i seilio ar ideoleg Gwybodaeth Modelu Adeiladu (BIM). Mae'r rhaglen yn caniatáu creu dogfennaeth dechnegol broffesiynol ar gyfer gosodiadau gwresogi pibellau dwbl mewnol mewn adeiladau â thechnoleg BIM. Hefyd, mae'n caniatáu cynhyrchu golygfeydd axonometrig, rhestrau a'r cyfrifiadau angenrheidiol yn awtomatig i ddatblygu'r ddogfennaeth ddylunio.
Modiwl penodol i ddiwydiant o system ArCADia BIM yw GOSODIADAU GWRESO ArCADia. Mae'r rhaglen yn caniatáu creu dogfennaeth dechnegol broffesiynol o osodiadau gwres mewnol mewn adeiladau. Fe'i bwriedir ar gyfer peirianwyr dylunio cyfleusterau glanweithiol mewnol.
Mae'r rhaglen yn caniatáu mewnosod elfennau lluniadu ar sylfeini pensaernïol yn strwythurol trwy greu cynlluniau cyfrifo ar yr un pryd a chynhyrchu tri math o olygfeydd axonometrig. Yn ogystal, mae'n caniatáu dewis elfennau yn awtomatig gan ystyried hoffterau'r defnyddiwr (detholiad o gatalogau ar gyfer dewis elfennau) a'r genhedlaeth awtomatig neu drwy adroddiadau ac adroddiadau am ddeunyddiau neu wrthrychau a ddefnyddir yn y prosiect. Gellir gweithredu'r dyluniad mewn golygfeydd o adeiladau a grëwyd yn rhaglen bensaernïaeth ArCADia a'u gweithredu mewn amgylchedd CAD ar ffurf ffeiliau raster neu fector. Gall y defnyddiwr ddefnyddio'r llyfrgell o elfennau a ddefnyddir mewn gosodiadau gwresogi, y gellir eu hehangu a'u haddasu i anghenion y defnyddiwr yn dibynnu ar yr offer a ddefnyddir a'r mathau o ddeunyddiau pibell. Yn ogystal, mae'n bosibl datblygu templed personol gyda'r opsiwn i arbed y gosodiadau diofyn personol ar gyfer pob eitem rhaglen a'i drosglwyddo ynghyd â'r prosiect.
Mae'r rhaglen yn caniatáu gwirio cywirdeb y gosodiad a ddyluniwyd o ran hydroleg a dewis ategolion.
CYFLEUSTERAU RHAGLEN:
• Creu lluniadau o'r gosodiad gwres mewnol, o'r ffynhonnell wres, trwy'r mesurydd gwres a'r pibellau, a gorffen gyda'r caledwedd angenrheidiol.
• Mewnosod derbynyddion gwres, hy rheiddiaduron panel, rhigol, ystafell ymolchi neu sianel, pibellau gwresogi, gwresogyddion ac unedau coil ffan.
• Y gallu i fewnosod gosod gwres arwyneb, fel gwresogi llawr neu wal.
• Mewnosod llinellau plymio a cheblau dosbarthu o lyfrgell gyfoethog o diwbiau wedi'u gwneud o amrywiol ddefnyddiau. Posibilrwydd mewnosod sawl cebl cyfochrog ar yr un pryd â gwahanol swyddogaethau a'u cysylltiad deallus.
• Mewnosod ffitiadau a dyfeisiau o lyfrgell eang o wneuthurwyr (derbynyddion, cau, dychwelyd, diogelwch, ffitiadau addasu, dyfeisiau mesur, hidlwyr, cydiwr hydrolig, ac ati).
• Mewnosod gwahanol fathau o ategolion gyda siapiau a dimensiynau a sefydlwyd yn unigol, er enghraifft, boeleri gwresogi, llongau ehangu.
• Cynhyrchu set o ategolion cysylltiad yn awtomatig, gan gynnwys yr opsiwn i'w haddasu.
• Mae hwyluso'r lluniad yn caniatáu cysylltiad cyflym a hawdd â rheiddiaduron lluosog, mewnosod llwybrau rhannau fertigol a llorweddol y gosodiad yn barhaus yn ogystal â newid lefel llawer o elfennau'r gosodiad ar yr un pryd; mewnosod systemau gwrthrychau nodweddiadol yn llyfrgell y rhaglen.
• Mewnosod gosodiad cywrain mewn amgylchedd CAD a throsi llinellau yn bibellau (gwrthrychau system BIM ArCADia).
• Creu rhifo pwyntiau a disgrifiad o'r gosodiad yn awtomatig gyda'r opsiwn i'w olygu. Creu templedi personol.
• Cynhyrchu tri math o olygfeydd axonometrig (gan gynnwys golygfeydd rhannol) a'r gallu i wneud gwrthrychau aneglur yn weladwy trwy symud a byrhau rhannau mewn gweithrediad byr; posibilrwydd o fewnosod y cysylltiadau cau yn uniongyrchol yn y lluniad axonometrig gan eu cynnwys yn awtomatig yn yr olygfa ac yn y rhestrau.
• Cyfrifo'r pwysau disgyrchiant gweithredol a'r colledion pwysau llinellol a lleol ar gyfer pob cylched, arwydd o'r gylched gritigol.
• Cyfrifo'r pwysau gofynnol yn y gosodiad gan ystyried y rheoliad gan ddefnyddio'r falfiau thermostatig.
• Dynodi gwerthoedd y paramedrau sy'n ofynnol ar gyfer y pwmp cylched: uchder codi ac effeithlonrwydd.
• Gwirio'r gosodiad yn ôl cywirdeb y cysylltiadau.
• Dewis pibellau, inswleiddio, falfiau thermostatig, ffitiadau cau ac ati yn awtomatig, gan ystyried y rheoliadau cyfredol.
• Cynhyrchu adroddiadau cyfrifo, biliau deunyddiau, dyfeisiau a chysylltiadau cysylltiad a gynhwysir yn y prosiect, gyda'r nod o brosesu a gweithredu amcangyfrifon cost a dyfynbris buddsoddiad (allforio i Ceninwest a rhaglenni safonol).
• Cynhyrchu rhestrau o dderbynyddion mewn ystafelloedd a rhestrau gan ystyried y math o wres a'r gallu yn yr ystafell benodol, gan gynnwys strwythur yr adeilad.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10, Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Modiwlau Telathrebu ArCADia»]

ArCADia BIM - Modiwlau Telathrebu
RHWYDWEITHIAU TELECOMMUNICATIONS ArCADia 2

http://www.arcadiasoft.eu/themes/ico_video_small.jpg
Pris:
Net: € 701,00

Dadlwytho demo:

Beth yw RHWYDWEITHIAU TELECOMMUNICATIONS ArCADia?
Mae RHWYDWEITHIAU TELECOMMUNICATIONS ArCADia yn fodiwl diwydiant-benodol o system BIM ArCADia, wedi'i seilio ar yr ideoleg sy'n siapio gwybodaeth adeiladu (BIM).
Mae RHWYDWEITHIAU TELECOMMUNICATIONS ArCADia yn rhaglen ar gyfer creu dogfennaeth ddiwydiannol broffesiynol ar gyfer dyluniadau rhwydweithiau telathrebu allanol (opteg ffibr a chyfryngau copr). Mae'r rhaglen wedi'i bwriadu ar gyfer dylunwyr rhwydwaith telathrebu allanol a chwmnïau dylunio ac adeiladu sy'n cynhyrchu cysyniadau rhwydwaith, lluniadau diwydiant, rhestr eiddo rhwydweithiau sy'n bodoli eisoes, yn ogystal â phawb sy'n gysylltiedig â'r diwydiant telathrebu.
Modiwl diwydiannol arall yw hwn o system ArCADia BIM, ac fel gyda phob modiwl blaenorol gellir ei weithredu fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD. Gall unrhyw ddefnyddiwr RHWYDWEITHIAU TELECOMMUNICATIONS ArCADia greu lluniadau o rwydweithiau telathrebu allanol yn gyflym mewn cynlluniau datblygu gofodol neu gynhyrchu eu lluniad eu hunain sy'n dangos rhwydwaith sy'n bodoli eisoes neu rwydwaith dylunio o ran ei gydrannau goddefol.
Oherwydd natur benodol dyluniad rhwydweithiau telathrebu allanol (yr angen i adeiladu neu ymestyn systemau dwythell cebl telathrebu cynradd ac eilaidd, pibellau cebl, llinellau uwchben presennol neu gynlluniedig, ailadeiladu ceblau presennol), mae'r rhaglen yn cwmpasu'r dyluniad ceblau ffibr optig a chyfryngau copr mewn cysylltiad â'r elfennau rhwydwaith uchod. Mae'r rhaglen wedi'i bwriadu ar gyfer dylunwyr rhwydweithiau telathrebu allanol. Fodd bynnag, gellir ei ddefnyddio hefyd gan gwmnïau dylunio ac adeiladu sy'n darparu cysyniadau rhwydwaith telathrebu, cynhyrchu lluniadau diwydiannol, cymryd rhestr o'r rhwydweithiau presennol a chan bawb sy'n gysylltiedig â'r diwydiant telathrebu. Mae'r rhaglen yn darparu rhestr gyflawn o'r deunyddiau sylfaenol a ddefnyddir i adeiladu rhwydweithiau telathrebu, gan gynnwys ceblau a therfyniadau ar gyfer ceblau ffibr optig a chopr-gyfrwng mewn cyfleusterau terfynell.
Gellir defnyddio'r llyfrgell gwrthrychau i ddylunio rhwydwaith telathrebu. Gellir golygu a phennu paramedrau gwrthrychau. Yn ychwanegol at y posibilrwydd o gynhyrchu lluniadau a diagramau yn effeithlon, mae'r rhaglen yn cyflawni'r cyfrifiadau angenrheidiol ar gyfer dyluniad rhwydwaith yn gywir. Mae'r cyfuniad o swyddogaethau arbenigol a ddefnyddir yn y cymhwysiad hwn a'r gallu i berfformio cyfrifiadau a gwiriadau o rwydweithiau wedi'u cynllunio yn offeryn perffaith ar gyfer creu dyluniadau rhwydwaith telathrebu gan ddefnyddio ceblau ffibr optig a chopr-gyfrwng.
Mae'r rhaglen RHWYDWEITHIAU TELECOMMUNICATIONS ArCADia yn galluogi dylunio rhwydweithiau telathrebu allanol ar y llwybr: un prif ffrâm ddosbarthu (terfynu allfa cebl: ffrâm ddosbarthu, cabinet allanol, blwch cebl) - un llwybr o linell telathrebu - ffrâm o'r dosbarthiad optegol (terfynu pen y cebl: ffrâm ddosbarthu, cabinet allanol, blwch cebl, terfynu'r cebl mewn adeilad), yn ogystal ag unrhyw ffurfweddiad o'r rhwydwaith, gan gynnwys ei rannu'n elfennau cydrannol.
NODWEDDION Y RHAGLEN:
• Dylunio systemau cebl tanddaearol cynradd ac eilaidd yn ogystal â phibellau cebl.
• Dyluniad cwmni hedfan.
• Dylunio ceblau ffibr optig a chopr-ganolig (gan gynnwys ceblau telathrebu a chyfechelog) gan ddefnyddio seilwaith telathrebu presennol arfaethedig neu ddiffiniedig.
• Gwirio rhannau unigol cebl, llinell gebl a ddewiswyd a chysylltiadau gweddill cydrannau'r dyluniad.
• Cynhyrchu adroddiadau cyfrifo, megis dadansoddiad gwanhau, rhestrau adrannau cebl, disgrifiad o lwybr y cebl, rhestr o rannau o'r system dwythell cebl gynradd ac eilaidd.
• Cynhyrchu diagramau llwybro cebl, prif ddiagram o'r system dwythell cebl, pibellau cebl, rhestru deunyddiau prosiect neu ddeunyddiau llinell dethol.
• Adroddiad ar gyfer y gwrthrych a ddewiswyd neu grŵp o wrthrychau.
• Allforio'r bil deunyddiau i raglenni amcangyfrif costau.
Mae'r rhaglen yn rhoi cyfle cyflawn i ddechrau a gorffen gwaith mewn unrhyw leoliad ar rwydwaith. Hefyd, dim ond i ddylunio system dwythell cebl gynradd, twll draen cebl, neu ran o bibell gebl y gellir defnyddio'r rhaglen. Oherwydd y drefn ofynnol o adeiladu rhwydwaith newydd neu estyniad rhwydwaith sy'n bodoli eisoes (yn gyntaf, rhaid adeiladu dwythell cebl system dwythell neu bibell gebl, ac yna, gellir gosod y ceblau arnyn nhw neu can codi rhwydwaith aer), yr unig gyfyngiad wrth ddylunio ceblau telathrebu yw diffinio'r cydrannau a grybwyllir uchod yn y rhwydwaith yn gyntaf. Pan fydd llinellau cebl allanol wedi'u cynllunio mewn cynlluniau datblygu gofodol, gall dylunydd gael rhestr gydlynu adroddiad arolwg yn gyflym (ar ffurf adroddiad RTF) ar bwyntiau rhwydwaith critigol (pwyntiau colyn llinell, tyllau draenio) cebl, polion llinell uwchben, biniau cebl). Mae'r rhaglen hefyd yn cynnig y posibilrwydd i wneud cyfrifiadau sylfaenol, cynhyrchu adroddiadau a gwirio'r elfennau rhwydwaith a ddyluniwyd.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

RHWYDWEITHIAU TELECOMMUNICATIONS ArCADia 2 MINI

Pris:
Net: € 145,00

Dadlwytho demo:

Beth yw RHWYDWAITH RHWYDWAITH ArCADia-TELECOMMUNICATIONS?
RHWYDWEITHIAU TELECOMMUNICATIONS ArCADia Mae MINI yn fodiwl diwydiant-benodol o system BIM ArCADia, wedi'i seilio ar ideoleg Modelau Gwybodaeth ar gyfer Adeiladu (BIM).
RHWYDWEITHIAU TELECOMMUNICATIONS ArCADia Mae MINI yn galluogi datblygu dogfennaeth ddylunio ar gyfer rhwydweithiau telathrebu ffibr optig a chopr allanol. Mae'r rhaglen wedi'i bwriadu'n bennaf ar gyfer peirianwyr dylunio rhwydwaith telathrebu allanol ac ar gyfer cwmnïau dylunio a chontractio sy'n ymwneud â datblygu cysyniadau rhwydwaith, lluniadau sy'n benodol i'r diwydiant, llunio rhestr o'r rhwydwaith presennol yn ogystal ag i bawb. pobl sy'n gweithio yn y diwydiant telathrebu.
Cyfyngiadau rhaglen MINI RHWYDWAITH ArCADia-TELECOMMUNICATIONS o'i gymharu â'r fersiwn lawn yw:
• Gorchmynion i gynhyrchu adroddiadau cyfrifo a safbwyntiau nad ydynt ar gael:
-Golwg o gamerâu cebl
- Disgrifiad cyffredinol o rannau sylfaenol y system garthffosiaeth
- Disgrifiad cyffredinol o gyfesurynnau'r pwyntiau topograffi
-Disgrifio llwybr y cebl ffibr optig
-Disgrifio adrannau cebl ffibr optig
- Dadansoddiad tampio'r cebl ffibr optig
-Disgrifio'r llwybr cebl telathrebu
-Disgrifio'r rhannau o geblau telathrebu
-Dampio a dadansoddi rhwystriant traciau cebl
-Gosod rhestrau cynnwys proffil a rhestrau cysylltwyr yn strwythurau: ddim ar gael
• Mapio strwythurau modiwlau mewn golwg 3D: ddim ar gael
• Posibilrwydd canfod gwrthdrawiadau o fewn strwythur y modiwl: ddim ar gael.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.

Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Cyflenwad Dŵr ArCADia»]

ArCADia BIM - Modiwlau Cyflenwad Dŵr
GOSODIADAU CYFLENWAD DŴR ArCADia 2.0

Pris:
Net: € 689,00

Dadlwytho demo:

Beth yw GOSODIADAU CYFLENWI DŴR ArCADia?
Mae GOSODIADAU CYFLENWAD DŴR ArCADia yn fodiwl diwydiant-benodol o system ArCADia BIM, wedi'i seilio ar ideoleg Gwybodaeth Modelu Adeiladu (BIM). Gellir defnyddio'r rhaglen i greu dogfennaeth dechnegol broffesiynol o'r systemau cyflenwi dŵr mewnol mewn adeilad. Mae'r rhaglen wedi'i bwriadu ar gyfer dylunwyr systemau draenio mewnol.
Mae'r rhaglen yn galluogi mewnosod elfennau lluniadu sy'n canolbwyntio ar wrthrychau mewn lluniadau cefndir pensaernïol, gan gynnwys creu diagramau dylunio a chynhyrchu tri math o dafluniadau axonometrig. Yn ogystal, mae'r rhaglen yn caniatáu dewis elfennau yn awtomatig, gan ystyried hoffterau'r defnyddwyr (dewisir yr elfennau o'r catalogau) yn ogystal â chynhyrchu adroddiadau a stocrestrau deunyddiau neu wrthrychau a ddefnyddir yn y dyluniad yn awtomatig. Gellir cynllunio systemau cyflenwi dŵr ar gynlluniau adeiladu a gynhyrchir yn y rhaglen ArCADia-ARCHITECTURE a'u dylunio mewn amgylchedd CAD ar ffurf mapiau did neu ffeiliau fector. Gall y defnyddiwr ddefnyddio'r llyfrgell o elfennau a ddefnyddir mewn systemau cyflenwi dŵr, y gellir eu hehangu a'u haddasu i'w hanghenion eu hunain ym maes y peiriannau a ddefnyddir a'r mathau o ddeunydd pibellau. Gellir paratoi templed defnyddiwr hefyd, gan gynnwys y gallu i arbed gosodiadau diofyn penodol ar gyfer pob eitem rhaglen a'u trosglwyddo ynghyd â gosodiad.
Gellir defnyddio'r rhaglen i wirio system a ddyluniwyd o ran hydroleg a dewis offer.
NODWEDDION Y RHAGLEN:
• Mae lluniadau system cyflenwi dŵr fewnol yn cael eu gwirio o'r pwynt cysylltu, yr uned dosio dŵr a'r pibellau i'r ategolion angenrheidiol.
• Mae allfeydd dŵr a llwybrau cyflenwi dŵr wedi'u marcio.
• Dewisir gwrthryfeloedd a phibellau dosbarthu dŵr o'r llyfrgell helaeth o bibellau wedi'u gwneud o amrywiol ddefnyddiau. Gellir rhedeg a chysylltu nifer o biblinellau cyfochrog â gwahanol swyddogaethau ar yr un pryd.
• Mewnosodir ategion a dyfeisiau o'r llyfrgell wneuthurwyr gynhwysfawr (plygiau dŵr, falfiau stopio a gwirio, ategion diogelwch, tân a rheoli, dyfeisiau mesuryddion, hidlwyr, cymysgwyr).
• Mewnosod gwahanol fathau o offer gyda siapiau a dimensiynau sefydlog yn unigol (dyfeisiau ar gyfer paratoi dŵr poeth domestig, gwresogyddion dŵr a chyfnerthwyr gwasgedd yn ganolog).
• Cynhyrchu set o elfennau cysylltu yn awtomatig, gan gynnwys y posibilrwydd o'u haddasu.
• Mae cymhorthion lluniadu yn caniatáu cysylltu cyfres o allfeydd dŵr yn gyflym ac yn hawdd, mewnosod llwybrau adran system fertigol a llorweddol yn barhaus, yn ogystal ag addasu nifer o lefelau elfen system ar yr un pryd, arbed systemau elfen nodweddiadol, yn ogystal â chynulliadau mesuryddion dŵr yn llyfrgell y rhaglen.
• Mewnosod system wedi'i thynnu mewn amgylchedd CAD a thrawsnewid llinellau yn bibellau (gwrthrychau system ArCADia).
• Creu rhifo pwyntiau a'u disgrifiad yn awtomatig, gan gynnwys y posibilrwydd o'u golygu. Creu templedi defnyddwyr.
• Cynhyrchu tri math o axonometreg (rhannol hefyd) a'r posibilrwydd o'i wneud yn fwy dealladwy trwy ddigolledu a byrhau adran mewn un gweithrediad byr. Y posibilrwydd o fewnosod falfiau stop yn uniongyrchol yn y lluniad axonometrig, gan gynnwys ei ystyried yn awtomatig yn y cynllun a'r rhestrau.
• Cyfrifo colledion pwysau llwyr a rhannol ar gyfer pob un neu rai o'r llwybrau llif dŵr a ddewiswyd yn ogystal â dewis y pwynt dosbarthu lleol lleiaf ffafriol.
• Cyfrifo colledion gwres a cholledion pwysau mewn systemau cylchrediad, gan gynnwys y posibilrwydd o bennu paramedrau gofynnol y pen danfon a chynhwysedd y pympiau cylchrediad.
• Y drwydded ar gyfer amodau hydrolig wrth gyfrifo system gyda hydrant yn cael ei ddefnyddio i ymladd tân.
• Gwirio system ar gyfer cysylltiadau cywir.
• Dewis elfennau'r system yn awtomatig, gan ganiatáu i'r rheoliadau cyfredol.
• Cynhyrchu adroddiadau cyfrifo, biliau deunyddiau, offer ac ategolion cysylltiad wedi'u cynnwys mewn dyluniad ar gyfer trawsnewid wedi hynny.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

GOSODIADAU ArCADia-SEWAGE 2

Pris:
Net: € 593,00

Dadlwytho demo:

Beth yw GOSODIADAU ArCADia-SEWAGE?
Mae GOSODIADAU ArCADia-SEWAGE yn fodiwl diwydiant-benodol o system BIM ArCADia, wedi'i seilio ar ideoleg Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM). Gellir defnyddio'r rhaglen i greu dogfennaeth broffesiynol o ddylunio system ddraenio ar luniadau cefndir pensaernïol. Mae'r rhaglen wedi'i bwriadu ar gyfer dylunwyr systemau draenio mewnol.
Mae GOSODIADAU ArCADia-SEWAGE yn caniatáu mewnosod elfennau lluniadu mewn cyfeiriadau cefndir pensaernïol, gan gynnwys creu diagramau dylunio a chynhyrchu estyniadau a phroffiliau. Gall y defnyddiwr ddylunio system ddraenio o ran dŵr gwastraff wedi'i ddraenio: dŵr llwyd a du, dŵr glaw (ar gyfer lleoliadau'r pibellau allfa mewn adeilad neu pan fydd angen rhedeg pibellau allfa o dan lawr adeilad ) a'r broses dŵr gwastraff. Gellir cynhyrchu lluniadau cynllun yn luniadau cefndir pensaernïol ar ffurf ffeiliau fector neu didfap.
Gall y defnyddiwr ddefnyddio llyfrgell o'r elfennau a ddefnyddir yn y systemau draenio, y gellir eu hehangu a'u haddasu i anghenion y defnyddiwr ei hun o ran y dyfeisiau a ddefnyddir a'r mathau o ddeunydd pibellau. Gellir paratoi templed hefyd, gan gynnwys y gallu i arbed y gosodiadau diofyn ar gyfer pob eitem rhaglen a'i drosglwyddo ynghyd â gosodiad rhwng gweithfannau lluosog.
I ddechrau, mae'r defnyddiwr yn lleoli codwyr ar gyfer grŵp o dderbynwyr, gan gynnwys y gallu i leoli awyru disodli (o dan dreiddiadau llawr) a dulliau cysylltu fertigol. I wneud hyn, nodwch drwch y llawr ac uchder y lefel (cynhyrchir data geometreg adeiladu ArCADia-ARCHITECTURE yn awtomatig).
Gellir dylunio cysylltiadau dyfeisiau â chodwyr a gellir diffinio llwythi hydrolig ar y sail honno, sydd yn ei dro yn caniatáu pennu diamedr y riser. Mae'r rhaglen yn caniatáu diffinio gwrthrychau yn yr adrannau llorweddol a fertigol: Glanhau, agoriadau glanhau, siambrau mynediad, gwaith haearn (fflapiau storm) a llenni gollwng.
Cynhyrchir estyniad system rhannol / cyflawn yn seiliedig ar ddata o nifer o ddyfeisiau sy'n gysylltiedig â chodwr a system ddraenio.
Mae'r rhaglen yn cynhyrchu proffiliau hydredol system sy'n seiliedig ar raddiant sefydledig, diamedrau penderfynol, a data ar droed y stribed a gwrthrychau eraill. Gellir diffinio paramedrau unigol, ee diamedr, ymhellach mewn proffil a gynhyrchir, a fydd yn cael ei ystyried ym model cyffredinol system ddraenio.
NODWEDDION Y RHAGLEN:
• Mewnosod y llwybrau piblinell mewn system ddraenio, gan gynnwys graddiant sefydledig, gan ddechrau o'r pwynt gollwng gyda chamera archwilio i'r ategolion misglwyf, gan gyfrif am y mathau o ddŵr gwastraff sy'n cael ei ollwng.
• Mewnosod pwyntiau gollwng, rigio, Glanhau a mewnosod Glanhau yn awtomatig ar lefel y draen. Neilltuo data nodweddiadol iddynt.
• Mewnosod pibellau, gan gynnwys gwahaniaethu awtomatig mewn draeniau, pibellau a chysylltiadau goleuo, llyfrgell helaeth o ddeunyddiau.
• Cynhyrchu set o ffitiadau cysylltiad yn awtomatig, gan gynnwys y posibilrwydd o addasu ac adlewyrchu'r elfennau hyn ym mhob llun.
• Cymhorthion lluniadu sy'n caniatáu ffordd gyflym a hawdd i greu cysylltiadau ar gyfer nifer o ddraeniau ar yr un pryd, yn dibynnu ar y dull cysylltu a'r defnydd a fwriadwyd o'r affeithiwr. Dewis pibellau cysylltu o luminaires i godwyr o gatalogau llawer o weithgynhyrchwyr.
• Mewnosod llwybrau fertigol a llorweddol adrannau'r system yn barhaus, gan newid lefelau nifer o elfennau system ar yr un pryd. Gellir arbed elfennau system nodweddiadol yn llyfrgell y rhaglen.
• Creu rhifo pwyntiau a disgrifiad system yn awtomatig, gan gynnwys y gallu i olygu a chreu templedi defnyddwyr.
• Cynhyrchu estyniadau yn awtomatig: draeniau, codwyr, cysylltiadau goleuo, gan gynnwys ffitiadau a dyfeisiau system ddraenio. Y posibilrwydd i olygu ac addasu gwrthrychau o lefel yr awyren estyniad. Byrhau llwybrau draenio hir a dargyfeiriadau awtomatig yn yr awyren estyniad i wneud y lluniad yn fwy dealladwy.
• Cynhyrchu pibellau draen a phroffiliau fertigol yn awtomatig, gan gynnwys gwrthdrawiadau â systemau eraill modiwlau system ArCADia. Ystyried cysylltu gwrthrychau a chysylltiadau.
• Cyfrifo cyfraddau llif adrannau, lefelau llenwi a chyflymder. Pennu diamedrau'r darn draenio, pibellau fertigol, pibellau draenio a graddiannau.
• Rhagolwg 3D o system nwy sy'n ei gwneud hi'n hawdd cywiro llwybr piblinell anweledig yn y cynllun.
• Gwirio system ar gyfer cysylltiadau cywir a dull dealladwy o ganfod a chywiro gwallau sy'n caniatáu dosbarthiad cyflym yn ôl elfennau a'u lleoliadau.
• Cynhyrchu adroddiadau cyfrifo, biliau deunyddiau, dyfeisiau ac ategolion cysylltiad a gynhwysir yn y dyluniad ar gyfer trawsnewid dilynol.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu feddalwedd AutoCAD® ar gyfer fersiynau Autodesk 2014/2015/2016/2017.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Modiwlau Ychwanegol ArCADia»]

ArCADia BIM - Modiwlau Ychwanegol
LLWYBRAU ArCADia-ESCAPE

Pris:
Net: € 206,00

Dadlwytho demo:

Beth yw LLWYBRAU ArCADia-ESCAPE?
Mae ArCADia-ESCAPE ROUTES yn fodiwl diwydiant-benodol o system BIM ArCADia, wedi'i seilio ar yr ideoleg sy'n modelu gwybodaeth ar gyfer adeiladwaith (BIM). Gellir defnyddio'r rhaglen i greu rhwydwaith o lwybrau gwagio mewn adeiladau. Gellir gweld ac argraffu llwybrau gwacáu mewn meintiau yn dibynnu ar anghenion y defnyddiwr. Mae'r rhaglen wedi'i bwriadu ar gyfer peirianwyr, penseiri ac adeiladwyr neu bobl sy'n gyfrifol am gynnal a chadw mewn adeiladau gwasanaeth cyhoeddus.
Mae'r rhaglen yn fodiwl ychwanegol o'r rhaglen ArCADia-START ac mae'n ehangu ei swyddogaeth gyda'r nodweddion angenrheidiol i greu mapiau gwagio proffesiynol.
Gall defnyddiwr ArCADia-ESCAPE ROUTES greu cynlluniau adeiladu yn gyflym, gan gynnwys delweddu llwybrau gwagio.
Dylai'r cynlluniau hyn fod ar gael mewn adeiladau gwasanaeth cyhoeddus (gwestai, canolfannau siopa, ac ati) i helpu pobl ynddynt i ddod o hyd i'r llwybr gwagio cyflymaf o'r adeilad yn hawdd rhag ofn tân neu unrhyw un arall sefyllfa frys. Gall defnyddiwr greu mapiau gwacáu yn seiliedig ar gynlluniau adeiladu a datblygu gofodol presennol (fformatau: DWG, IFC, DXF) neu wneud eu lluniadau eu hunain yn cynrychioli ardal benodol gan ddefnyddio offer system ArCADia.
Mae'r rhaglen yn cynnig llyfrgell symbolau a bwrdd ar gyfer amddiffyn a gwacáu os bydd tân. Gellir golygu cynnwys llyfrgell.
Ymhlith eraill, gellir defnyddio LLWYBRAU ArCADia-ESCAPE i:
• creu ac argraffu mapiau gwacáu yn seiliedig ar amcanestyniadau a gynhyrchwyd yn ArCADia,
• creu ac argraffu mapiau gwacáu yn seiliedig ar amcanestyniadau a fewnforiwyd o raglenni eraill (fformatau: DWG, DXF, IFC),
• creu capsiynau yn awtomatig, gan gynnwys disgrifiadau o'r cyfleusterau a'r symbolau a ddefnyddir,
• Graddfa fap gwagio ar raddfa rydd.
Mae'r rhaglen yn cynnwys:
• llyfrgell o symbolau a byrddau parod sy'n cwrdd â safonau'r diwydiant,
• swyddogaethau hawdd a greddfol i'w defnyddio i liwio llwybrau gwagio,
• byrddau parod, gan gynnwys gweithdrefnau mewn achos o dân neu ddamweiniau,
• swyddogaethau greddfol ar gyfer lliwio ardaloedd gwagio,
• swyddogaethau awtomataidd i nodi llwybrau gwagio,
• mae symbolau, lliwiau a nodweddion eraill y rhaglen yn cydymffurfio â safon Ewropeaidd ISO 23601 sydd mewn grym.

Pam ei bod yn werth prynu LLWYBRAU ArCADia-ESCAPE?
• Meddalwedd unigryw, nad oes ganddo gymar marchnad Pwylaidd.
• Gellir ei ehangu gyda modiwlau dylunio ar gyfer diwydiannau adeiladu eraill.
• Wedi'i gyfuno â'r rhaglen ArCADia-START, mae'n amgylchedd graffigol cwbl weithredol ar gyfer dylunio gyda chymorth cyfrifiadur a chefnogi fformat DWG, sy'n cydymffurfio â'r rhaglen AutoCAD.
• Gall y rhaglen weithio fel troshaen ar gyfer meddalwedd 2011- / 2012-bit AutoCAD 2013/32/64.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

ArCADia-AROLWG

Pris:
Net: € 236,00

Dadlwytho demo:

Beth yw ArCADia-SURVEYOR?
Modiwl penodol i ddiwydiant o system ArCADia BIM yw ArCADia-SURVEYOR, wedi'i seilio ar ideoleg Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM).
Mae'r rhaglen yn cefnogi paratoi dogfennaeth dechnegol ar gyfer y cynlluniau rhestr eiddo a'r croestoriad, megis rhestr adeiladu a'r adroddiad a grëwyd. Mae ArCADia-SURVEYOR yn galluogi casglu data diwifr o ddyfeisiau mesur electronig gan ddefnyddio technoleg Bluetooth a'i fewnosod yn uniongyrchol i system BIM ArCADia. I gael y gorau o'r rhaglen, mae angen cyfrifiadur PC a mesurydd pellter gyda thechnoleg Bluetooth, gan ei fod yn caniatáu trosglwyddo data a chanlyniadau yn ddi-wifr, wrth i fesuriadau gael eu cymryd.

Mae ArCADia-SURVEYOR yn cydweithredu â'r dyfeisiau mesur electronig canlynol:
• Leica DISTO A6,
• Leica DISTO D8
• Leica DISTO D3a BT
• Leica DISTO D510 BT (dim ond ar gyfer Windows 8,1 a Windows 10!)
• Leica DISTO D810 BT (dim ond ar gyfer Windows 8,1 a Windows 10!)
• Bosch: gweithiwr proffesiynol 100M GLM.
Pam ei bod yn werth prynu ArCADia-SURVEYOR?
• Gellir paratoi lluniadau 3D o ystafelloedd ar sail data a gesglir o ddyfeisiau mesur electronig sydd â thechnoleg Bluetooth:
neu Leica DISTO A6,
o Leica DISTO D8
neu Leica DISTO D3a BT,
o Bosch: gweithiwr proffesiynol 100C GLM.
• Gweithio'n uniongyrchol mewn rhaglen CAD ar lun ar ffurf DWG, gan gynnwys y gallu i wneud cywiriadau ar unwaith.
• Mae gan y rhaglen ddatrysiad arloesol a hawlfraint, sy'n cyfuno ystafelloedd mesuredig a metrig yn gynlluniau lefel gyfan ar y safle.
• Mewn cyfuniad â'r modiwl ArCADia-START, mae'r rhaglen yn darparu amgylchedd graffeg CAD cwbl weithredol, sy'n galluogi paratoi lluniadau ar ffurf DWG, hefyd heb fesurydd pellter.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »ArCADia Construcción»]

ArCADia BIM - Modiwlau Adeiladu

COLOFN CONCRETE AILGYLCHU ArCADia

Pris:
Net: € 314,00

Dadlwytho demo:

Modiwl penodol i ddiwydiant o system ArCADia BIM yw COLUMN CONCRETE-REINFORCED CONCRETE, wedi'i seilio ar ideoleg Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM). Mae'r cymhwysiad wedi'i gynllunio ar gyfer dylunwyr strwythurol ac fe'i cynlluniwyd i gefnogi'r defnyddiwr i'r graddau mwyaf wrth ddatblygu cynlluniau colofn concrit wedi'i atgyfnerthu mewn cymwysiadau CAD.
Mae COLUMN CONCRETE CONCRETE ArCADia-REINFORCED yn gymhwysiad wedi'i seilio ar wrthrych sy'n defnyddio data 2D a gofnodwyd gan y defnyddiwr (ar ffurf golygfeydd ac adrannau) i gynhyrchu model atgyfnerthu colofn 3D y gellir ei addasu'n rhydd ac sy'n caniatáu, er enghraifft, y creu. o adrannau newydd. Mae atgyfnerthiad yr elfen a ddyluniwyd gyda'r cais hwn yn unol â gofynion EN 1992-1-1 Eurocode 2: Medi 2008. Mae'r cymhwysiad yn caniatáu i'r dylunydd nodi'r data atgyfnerthu â llaw a hefyd yn dal y data hwn yn uniongyrchol o gymwysiadau cyfrifo. : Modiwl EuroFerroConcrete o feddalwedd R3D3 3D Frame a R2D2 2D Frame, a cholofn goncrit Atgyfnerthiedig PN-EN y System adeiladwr. Mae hefyd yn bosibl copïo'r golofn a ddewiswyd, sydd eisoes wedi'i chwblhau o'r un ffeil neu o un a baratowyd o'r blaen.
Nodweddion y Rhaglen:
• Y gallu i ddylunio colofnau lluosog mewn un ffeil.
• Y gallu i greu ffeil newydd trwy gopïo colofnau gorffenedig o luniadau a gwblhawyd yn flaenorol neu drwy gopïo colofnau yn yr un ffeil.
• Y gallu i ddylunio geometreg ac atgyfnerthiad yr elfen mewn dwy neu bedair golygfa sylfaenol a nifer mympwyol o adrannau colofnau tybiedig.
• Rheolaeth lawn dros welededd lluniadu ac argraffu'r golygfeydd a'r adrannau ynghyd â'u elfennau, ynghyd â'r posibilrwydd o newid rhyngddynt wrth weithio gyda'r model.
• Symud diderfyn ac ychwanegu rhannau newydd o'r golofn.
• Y gallu i greu bron unrhyw siâp ar adran golofn: hirsgwar, crwn, onglog, siâp T, siâp C, siâp Z, a siâp I ynghyd ag elfennau cyffiniol ar ben colofn : bariau croes a cholofnau neu groesbarau lefel uchaf sy'n cyrraedd eu taldra.
• Yn achos colofnau darn petryal, cefnogaeth ar gyfer creu atgyfnerthiad hydredol yn awtomatig gyda'r opsiwn o blygu'n awtomatig yn y bariau croes neu eu mewnosod yng ngholofn y lefel uchaf.
• Creu colofn adran hirsgwar yn awtomatig gydag atgyfnerthiad trawsdoriadol ar ffurf stirrups dwy a phedair coes, wedi'u dosbarthu mewn ardaloedd a ddiffinnir gan y defnyddiwr.
• Creu colofn atgyfnerthu trawslin nodweddiadol ar gyfer siapiau adran eraill yn awtomatig.
• Newid cyfeiriad y stirrup pedair coes yn adran y golofn.
• Maint yr atgyfnerthiad sydd ar gael mewn unedau milimetr (mm) neu cm, gyda chywirdeb addasadwy.
• Mae radiws plygu gofynnol y bariau yn cael eu hystyried yn awtomatig.
• Mae hyd angor y bariau hydredol yn cael eu hystyried yn awtomatig pan fyddant yn cael eu plygu yn y croesfariau a'u mewnosod yn y golofn lefel uchaf, yn achos colofnau hirsgwar a chrwn.
• Mae'r gorchudd atgyfnerthu hydredol a thraws a ddosberthir o fewn yr elfen wedi'i hatgyfnerthu yn cael ei ystyried yn awtomatig.
• Y gallu i ddylunio bariau rhadffurf.
• Gellir golygu siâp a phriodweddau'r bar atgyfnerthu.
• Mae offer golygu yn caniatáu i'r atgyfnerthu gael ei ddarganfod yn rhydd yn y golygfeydd ac yn yr adran elfennau.
• Echdynnu bariau yn awtomatig ynghyd â'u dimensiynau a'u disgrifiadau (manylion bar).
• Gellir gosod disgrifiadau bar atgyfnerthu yn unrhyw le o fewn golygfeydd ac adrannau'r elfennau.
• Rhifo awtomatig a pharhaus pob gwialen mewn un ffeil.
• Gellir addasu geometreg dimensiwn y golofn yn rhydd.
• Creu ac addasu'r rhestr ddur atgyfnerthu yn awtomatig yn seiliedig ar y model atgyfnerthu a grëwyd (y rhestr sy'n cwmpasu'r elfen sengl neu'r lluniad cyfan).
• Cynhyrchu model colofn wedi'i atgyfnerthu yn awtomatig yn seiliedig ar y cyfrifiad a wnaed ym modiwl EuroFerroConcrete o R3D3 3D Frame a R2D2 2D Frame Application ac yng ngholofn goncrit wedi'i hatgyfnerthu modiwl PN-EN y cais Adeiladu.
• Golwg 3D o'r model atgyfnerthu colofn a gynhyrchir.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.

Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

CLWB CONCRETE AILGYLCHU ArCADia

Pris:
Net: € 368,00

Dadlwytho demo:

Beth yw SLAB CONCRETE AILGYLCHU ArCADia?
Modiwl penodol i ddiwydiant o system ArCADia BIM yw SLAB CONCRETE-REINFORCED CONCRETE, wedi'i seilio ar ideoleg modelu gwybodaeth adeiladu (BIM).
Mae'r rhaglen wedi'i bwriadu ar gyfer peirianwyr adeiladu. Pwrpas y cais yw darparu'r gefnogaeth orau i ddefnyddwyr wrth ddatblygu lluniadau strwythurol manwl o slabiau concrit wedi'u hatgyfnerthu mewn rhaglen CAD.
Rhaglen strwythurol sy'n creu model gofodol o atgyfnerthu slabiau, sy'n caniatáu golygu dilynol ac, er enghraifft, creu croestoriadau newydd o'r slab, yn seiliedig ar ddata a gofnodwyd gan y defnyddiwr, yn ArCADia-REINFORCED CONCRETE SLAB ffurf golygfeydd o blatiau atgyfnerthu uchaf ac isaf y slab ac o groestoriadau'r elfen. Mae ffurfio'r plât atgyfnerthu slabiau yn y rhaglen yn bosibl yn seiliedig ar y canllawiau a bennir yn safon PN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Medi 2008. Mae'r rhaglen hon yn caniatáu data ar siâp a chefnogaeth y slab gan y peiriannydd dylunio ac yn cipio data ar siâp a chefnogaeth y slab yn uniongyrchol o'r rhaglen ArCADia-ARCHITECTURE yn seiliedig ar y nenfwd sefydledig. Os yw'r dec lefel a roddir yn ArCADia-ARCHITECTURE yn cynnwys nifer o doeau, trosglwyddir yr holl doeau ar ôl eich dewis i'r rhaglen SLAB CONCRETE AILGYLCHU ArCADia fel modelau ar wahân o slabiau concrit wedi'u hatgyfnerthu.
Mae'r rhaglen SLAB CONCRETE CONCETE-REINFORCED SLAB yn cynnwys y nodweddion a'r galluoedd canlynol:
• Y gallu i ddylunio slabiau lluosog mewn dogfen.
• Posibilrwydd trosglwyddo'r nenfydau gan gynnwys eu hamodau cymorth o'r model adeiladu yn y rhaglen ArCADia-ARCHITECTURE.
• Y gallu i adeiladu'r geometreg a'r plât atgyfnerthu slabiau mewn dau brif safbwynt a ddiffinnir ar wahân ar gyfer y platiau atgyfnerthu uchaf ac isaf, yn ogystal ag unrhyw nifer o groestoriadau o'r slab tybiedig.
• Rheolaeth lawn ar dynnu gwelededd ac argraffu golygfeydd a chroestoriadau a'u cydrannau, ynghyd â'r gallu i newid rhyngddynt wrth weithio ar y model.
• Pannio am ddim ac ychwanegu croestoriadau slabiau newydd, yn ogystal â dyfnder atgyfnerthu trawsdoriad addasiad cae.
• Y gallu i fodelu cyfuchliniau'r slab a'i gynheiliaid yn rhydd ar ffurf waliau, colofnau a chymalau, ynghyd â chyflwyno agoriadau o unrhyw siâp yn y slab a ddyluniwyd.
• Cynnwys gridiau atgyfnerthu hirsgwar yn awtomatig ar gyfer unrhyw siâp o'r slab neu ddarn ohono gyda chynnal atgyfnerthiad unffurf neu newid y grid i'r ddau gyfeiriad, yn ogystal â chynnal a chadw'r fertigol (gorchudd uchaf a gwaelod) a y clawr ochr ar gyfer pob bar.
• Cynnwys gridiau atgyfnerthu hirsgwar yn awtomatig ar gyfer yr ardal a ddiffiniwyd gan y defnyddiwr y tu mewn i'r slab mewn petryal neu mewn unrhyw ffordd arall.
• Y gallu i gopïo gridiau diffiniedig yn ardal yr atgyfnerthiad uchaf ac isaf, yn ogystal â rhwng yr arwynebau hyn.
• Y gallu i blygu'r bariau o'r grid uchaf i'r grid gwaelod.
• Y gallu i fynd i mewn i ddwyseddau atgyfnerthu rheolaidd i'r ddau gyfeiriad yn yr ardal a ddewiswyd o'r grid a roddir a chreu copi.
• Y gallu i fewnosod toriad o unrhyw siâp yn y grid diofyn, waeth beth yw'r agoriad yn y slab.
• Y gallu i addasu cyfuchliniau'r grid a chyfeiriad y prif fariau ac eilaidd ar y grid, yn ogystal â'r gallu i gael gwared ar y grid ar y bariau unigol (mae unrhyw gywasgiad ar y grid yn cael ei dynnu ynghyd â'i dynnu).
• Posibilrwydd ychwanegu bariau unigol at y grid i'r prif gyfeiriad neu eilaidd (sef bar grid nes iddo gael ei ailadeiladu).
• Y gallu i gopïo'r bariau grid (sy'n fariau na ellir eu symud ar ôl eu haddasu).
• Y gallu i addasu hyd y bariau grid sengl (nes bod hwn wedi'i ailadeiladu).
• Y gallu i symud dosbarthiad cyfan y bariau yn y grid gyda'u cynnal a chadw ar ôl ei ailadeiladu (heb gael gwared ar y grid).
• Cael gwared yn awtomatig ar ddosbarthiad bariau rhwydwaith gormodol yn gyfan gwbl yn seiliedig ar yr ardal cynnal slabiau (waliau a chymalau).
• Posibilrwydd sefydlu ffitiadau drilio fertigol ym meysydd cynhaliaeth slabiau uniongyrchol mewn colofnau.
• Cynnwys dur atgyfnerthu yn awtomatig wrth ddosbarthu tablau cynnal y grid uchaf yn rheolaidd.
• Maint yr atgyfnerthu mewn milimetrau neu centimetrau gyda'r gallu i osod cywirdeb.
• Cynnwys radiws plygu angenrheidiol y bar atgyfnerthu yn awtomatig.
• Y gallu i greu rebar o unrhyw siâp.
• Posibilrwydd addasu diamedrau a phriodweddau'r bariau atgyfnerthu.
• Alldaflu bariau atgyfnerthu yn awtomatig, gan gynnwys eu dimensiwn a'u disgrifiad (manylion bariau atgyfnerthu).
• Y gallu i fewnosod rhifau cyfanredol bariau atgyfnerthu slabiau a'u disgrifiadau bar gyda chynnydd rheolaidd yn hyd y bar, gan gyfyngu ar nifer y bariau yn y slab.
• Mewnosod disgrifiadau atgyfnerthu am ddim mewn golygfeydd elfen a chroestoriadau.
• Rhifo parhaus awtomatig yr holl fariau mewn dogfen neu ar gyfer slab.
• Y gallu i fodelu dimensiwn geometreg y slab yn rhydd.
• Creu ac addasu'r rhestr ddur atgyfnerthu yn awtomatig yn seiliedig ar y model atgyfnerthu a grëwyd (rhestrwch ar gyfer slab sengl neu restr ar gyfer y lluniad cyfan).
Rhagolwg o'r model a grëwyd o'r atgyfnerthiad slab mewn golygfa 3D.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Offer ArCADia»]

ArCADia BIM - Modiwlau Offer

ArCADia-IFC 2

Pris:
Net: € 144,00

Dadlwytho demo:

Beth yw ArCADia-IFC?
Yn BIM (modelu gwybodaeth adeiladu), hynny yw, wrth ddylunio adeiladau sy'n canolbwyntio ar wrthrychau, mae IFC yn un o'r fformatau a ddefnyddir amlaf. Mae ffeiliau o'r fformat hwn yn cael eu hallforio a'u mewnforio i raglenni fel Revit, ArchiCAD, Tekla Structures ac Allplan, ymhlith eraill. Mae prosiectau a grëir mewn system BIM nid yn unig yn adeiladau tri dimensiwn â gweadau sefydlog, ond yn wrthrychau sy'n trosglwyddo gwybodaeth am eu priodweddau, er enghraifft deunyddiau, gyda'r holl gyfernodau, gwerthoedd a data ychwanegol y gellir eu neilltuo i elfen. Mae ArCADia-IFC, yn fersiwn newydd system ArCADia, yn newid ffocws darllen ffeiliau IFC trwy eu mewnforio heb unrhyw drosi. Mae hyn yn caniatáu i'r model gael ei lwytho'n fwy manwl ynghyd â holl ddata unrhyw wrthrych ar gyfer creu pob adeilad. Nid yw'r elfennau'n dod yn wrthrychau o'r system a, diolch i hyn, mae'r holl ffeiliau'n cael eu llwytho waeth beth yw strwythur y model nad oes angen iddo fod yn cyfateb i strwythur yr adeilad presennol yn system ArCADia mwyach. Gellir llwytho unrhyw nifer o ffeiliau IFC i mewn i ArCADia a gallant gydfodoli â'r modelau system yn y prosiect. Mae modelau yn annibynnol, ond eto pan drosglwyddir yr holl ddata gwrthrychau, maent yn destun dilysu dyluniad gyda gwrthdrawiad ac yn dod o hyd i opsiynau, er enghraifft, croesfannau rhwng elfennau strwythur a gwahanol gyfleusterau, ni waeth a ydynt yn cael eu mewnforio fel model. IFC neu yn cael eu creu gydag opsiynau system ArCADia.
Galluoedd rhaglen:
• Cyflwynwyd mewnforio ffeiliau IFC fel model annibynnol ar gyfer unrhyw brosiect. Mae'r fersiwn newydd yn caniatáu ichi fewnforio ffeil i unrhyw brosiect (un newydd neu gyda strwythur presennol model system ArCADia) a llwytho sawl model IFC mewn prosiect. Gellir llwytho'r model a fewnforiwyd gan ddefnyddio golygfa symlach o'r tafluniad (gyda dim ond amlen y gwrthrych wedi'i ddangos) neu gyda'r holl ymylon gweladwy.
• Rheoli modelau IFC: ychwanegu a dileu ffeiliau a fewnforiwyd.
• Posibilrwydd addasu lleoliad y model yng ngofod y prosiect, y posibilrwydd o symud o fewn y system X, ac Y ar uchder m uwch lefel y môr.
• Mynediad cyflym, yn y ffenestr Properties, i holl baramedrau'r gwrthrychau IFC a arbedir yn y rhaglen Source.
• Cydfodoli modelau IFC a modelau systemau ArCADia mewn un prosiect; Diolch iddo, gellir gwirio'r gwrthdrawiadau rhwng yr holl fodelau presennol yn y prosiect neu wrthrychau a nodwyd eisoes o'r cam dylunio.
• Y prosiect arbed swyddogaeth trwy becyn prosiect ynghyd â'r holl fodelau IFC sydd wedi'u mewnosod ynddo.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7 (argymhellir Windows 10 64-bit)

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Gwneuthurwr 3D ArCADia»]

ArCADia 3D-MAKER

Pris:
Net: € 57,00

Dadlwytho demo:

Beth yw ArCADia-3D MAKER?
Mae ArCADia-3D Maker yn arbed prosiect 3D o'r system ArCADia BIM.
Mae gan raglen ArCADia y modiwlau canlynol:
• Mae gan ArCADia-3D Maker opsiwn arbed ar gyfer prosiect 3D.
• Gwyliwr ArCADia-3D, sy'n caniatáu i'r defnyddiwr weld prosiect 3D heb osod Arcadia.
Mae dau opsiwn i arbed cyflwyniad prosiect: gyda neu heb y porwr ArCADia-3D Viewer. Gellir lawrlwytho'r porwr, hynny yw, ArCADia-3D Viewer o'r wefan a'i osod yn annibynnol ar feddalwedd ArCADia BIM.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Gwyliwr 3D ArCADia»]

BARNWR ArCADia-3D [AM DDIM]

Dadlwythwch y rhaglen:

Beth yw BARNWR ArCADia-3D?
Mae ArCADia-3D Viewer yn gymhwysiad annibynnol sy'n caniatáu i'r defnyddiwr weld prosiect 3D a chael taith 3D o'u cwmpas heb yr angen i osod ArCADia. Fodd bynnag, mae'n amhosibl addasu'r prosiectau a welwyd. Gellir ymgorffori Gwyliwr Arcadia-3D hefyd mewn cyflwyniad a arbedwyd gyda Arcadia-3D Maker a gellir ei lansio gyda phrosiect wedi'i wneud ar system BIM Arcadia.
Nodweddion sylfaenol y rhaglen:
• Agor ffeiliau .A3D sy'n cynnwys cyflwyniad 3D,
• Gadewch i ni weld yr adeilad gyda gweadau dethol neu liwiau haen,
• Mae'n caniatáu i enamel llinell o elfennau a ddewiswyd (trydan, carthffos, nwy, ac ati) wneud y prosiect yn gliriach,
• Gellir gweld y prosiect mewn moddau coed: Modd Orbit, Modd Hedfan, a Modd Gait.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Testun ArCADia»]

ArCADia-TESTUN [AM DDIM]

Dadlwythwch y rhaglen:

Beth yw ArCADia-Text?
Mae ArCADia-Text yn borwr ffeiliau RTF newydd sydd wedi'i gynnwys yn y rhaglen. Mae'r porwr yn agor yn awtomatig wrth allforio ffeil ar ffurf RTF, mae ganddo'r posibilrwydd i olygu rhestrau argraffu, argraffu, nodi delweddau raster ac arbed mewn fformatau RFT, DOC, DOCX, PDF a TXT.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Llyfrgelloedd 3D ArCADia»]

ArCADia BIM - Llyfrgell Elfen 3D

LLYFRGELL ArCADia-GARDEN

Pris:
Net: € 96,00
Beth yw LLYFRGELL ArCADia-GARDEN?
Mae LLYFRGELL ArCADia-GARDEN yn gatalog o osodiadau o ansawdd uchel ar gyfer system ArCADia BIM, yn seiliedig ar ideoleg Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM). Mae'r llyfrgell yn cynnwys 400 o wrthrychau ar gyfer gerddi mewnol, terasau ac amgylchoedd adeiladau. Yn eu plith, mae coed a llwyni, gazebos, ffensys, pyllau a phyllau, pebyll, dodrefn gardd a chydrannau ar gyfer y maes chwarae bach. Mae'r llyfrgell yn ddefnyddiol wrth ddylunio amgylchedd prosiectau adeiladu.
CYMERWCH NODER:
Gofynion y rhaglen:
Er mwyn gallu gweithio ar bob modiwl sy'n benodol i'r diwydiant, bydd angen trwydded i:
• ArCADia LT neu ArCADia 10 neu ArCADia PLUS 10 neu fersiynau meddalwedd AutoCAD® 2014/2015/2016/2017 o Autodesk.
• Os yw modiwl diwydiant penodol wedi'i osod fel troshaen ar gyfer meddalwedd AutoCAD®, yna mae angen modiwl ArCADia AC.
Gofynion y system
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

R3D3-RAMA

http://www.arcadiasoft.eu/pdf/e-book/Help-R3D3-Rama-3D.pdf
Pris:
Net: € 645,00

Dadlwytho demo:

Mae'r rhaglen R3D3-RAMA 3D wedi'i chynllunio ar gyfer peirianwyr adeiladu. Fe'i defnyddir wrth gyfrifiadau statig a dimensiwn systemau planar a bar gofodol. Diolch i'r rhyngwyneb defnyddiwr cyfforddus a chlir, gellir defnyddio'r rhaglen nid yn unig at ddylunio, ond hefyd at ddibenion addysgol.
Mae'r data'n cael ei fewnbynnu'n reddfol i'r rhaglen, gellir diffinio geometreg y system gan ddefnyddio'r llygoden yn unig. Mae'r rhaglen yn gweithio gyda chymwysiadau tebyg i CAD a'r system ArCADia-ARCHITECTURE. Mae generaduron swyddogaeth sylfaenol ar gael. Mae'r rhaglen yn cynnwys llyfrgell o broffiliau oer a rholio, concrit wedi'i atgyfnerthu yn ogystal ag elfennau pren. Gellir ei ddefnyddio hefyd i fewnosod systemau planar a gofodol y bar yn hawdd, y ddwy system fach yn rhychwantu nifer o fariau, a strwythurau 3D mawr sy'n cynnwys cannoedd o fariau a nodau. Felly, mae'n bosibl cyfrif systemau adeiladu fel: fframweithiau aml-lefel ac aml-rychwant, cyplau planar a gofodol, tyrau dellt, strwythurau bar wyneb, griliau bar, ac ati. Mae'r rhaglen yn caniatáu gweithio gyda modiwlau dimensiwn yn ôl Eurocodes: EuroStal, EuroŻelbet ac EuroStopa.
Nodweddion (dewisol):
• Cyfrifiadau statig ar gyfer systemau bar planar a gofodol gyda chroestoriadau cyson ac amrywiol o far yn ei hyd.
• Posibilrwydd cyfluniad graffig ac addasu data yn unig yn awyren 2D y sgrin, gan gynnwys y posibilrwydd o newid rhwng awyrennau 3D perpendicwlar.
• Y gallu i arbed a darllen geometreg gyflawn systemau statig (planar a gofodol) i ffeiliau DXF a gweithio ar olrhain gofodol o ffeil DXF.
• Swyddogaeth i ddarllen a gweithio ar olrhain ffeiliau DXF.
• Swyddogaeth i drawsnewid bariau system yn olrhain.
• Posibilrwydd darllen signalau'r to o'r system ArCADia a chynhyrchu strwythurau llethr y to yn awtomatig.
• Posibilrwydd yr union ddiffiniad o gyfesurynnau bysellfwrdd cymharol yn y system Cartesaidd a polar.
• Y gallu i gynnwys cynghorion wedi'u harddangos wrth ymyl y cyrchwr ar gyfer gweithrediadau graffio.
• Y gallu i newid rhwng persbectif ac amcanestyniad orthogonal.
• Defnyddio chwyddo a sosban y system yn ogystal â'i gylchdroi am ddim mewn amser real.
• Posibilrwydd systemau bar lluniadu gan ddefnyddio polylinau â nodau sefydlog neu symudol.
• Modd olrhain uwch wrth gyflwyno elfennau newydd yn y system.
• Mae offer wedi'u modelu mewn cymwysiadau CAD trwy addasu nodau presennol, pwyntiau canol ar fariau, pwyntiau perpendicwlar ac agos ar fariau, pwyntiau croestoriad bariau, pwyntiau llwyth, a phwyntiau ar y grid diffiniedig, gan gynnwys elfennau olrhain.
• Posibilrwydd ychwanegu elfennau yn y modd «Ortho» newydd yn un o'r prif awyrennau, yn ogystal ag yn y modd gofodol.
• Posibilrwydd actifadu'r rhagolwg 2D o far wedi'i fewnosod yn y modd mewnosod o elfennau gwastad a gofodol.
• Y gallu i gloi'r arddangosfa graffig mewn unrhyw osodiad system sy'n cael ei olygu.
• Posibilrwydd addasu nodau, cynhalwyr, bariau a llwythi mewn grwpiau.
• Y gallu i olygu elfennau system o lefel coeden y prosiect.
• Offer golygu data mewnbwn seiliedig ar gymhwysiad CAD fel: copïo, copïo lluosog i gyfeiriad fector diffiniedig (gydag addasiad neu hebddo a gyda neu heb raddfa), iawndal, symud, ymestyn, tynnu bariau a nodau , cylchdroi, adlewyrchu, alinio nod, dadwneud ac adfer newidiadau.
• Posibilrwydd caledu unrhyw grŵp o fariau mewn nod, yn ogystal â bariau a chynhalwyr.
• Posibilrwydd grwpio bariau a dewis grwpiau o fariau yn hawdd.
• Posibilrwydd dewis bariau mewn unrhyw awyren a ddewiswyd.
• Posibilrwydd i rannu bar rhwng nodau yn adrannau a chynnal ei lwyth.
• Posibilrwydd uno bariau llinellol a chynnal eu llwythi.
• Y gallu i gopïo system rannol neu gyflawn trwy'r clipfwrdd rhwng gwahanol ddyluniadau ac o fewn un dyluniad.
• Y gallu i ffurfweddu, cylchdroi a newid cyfeiriad system leol bar.
• Defnyddio swyddogaeth i fesur y hyd a'r ongl rhwng dau far y system mewn dyluniad.
• Rheolwr proffil bar sy'n cynnwys llyfrgell o broffiliau dur, concrit wedi'i atgyfnerthu a phren, ynghyd â'r posibilrwydd o ehangu'r llyfrgell gyda phroffil defnyddiwr a mewnosod proffiliau mewn dyluniad penodol.
• Y gallu i greu croestoriadau bar mewn unrhyw siâp, torri croestoriadau syml, copïo, cylchdroi a symud cydrannau croestoriad cymhleth.
• Posibilrwydd alinio prif echelinau system leol bar yn awtomatig.
• Y gallu i ddarllen geometreg trawsdoriad bar o ffeil DXF.
• Cyfrifo'n awtomatig holl briodweddau posibl croestoriad yn y system echelin leol a phrif echel, gan gynnwys pennu craidd trawsdoriad.
• Posibilrwydd diffinio a chyfrifo bariau geometreg amrywiol.
• Pennu eiliadau statig unrhyw ran abscissa o groestoriad yn y brif system echelin.
• Llyfrgelloedd paramedr deunydd wedi'i ddiffinio ymlaen llaw mewn ffeil XML, sy'n cynnwys: dur, pren solet a lamineiddio wedi'i gludo, alwminiwm, concrit; Mae yna bosibilrwydd hefyd o arbed a golygu deunyddiau defnyddwyr.
• Posibilrwydd creu systemau cyfansawdd o ran deunyddiau.
• Llwythi: grymoedd crynodedig, eiliadau crynodedig, llwythi parhaus, eiliadau parhaus, gorgynhesu gwialen, gwahaniaeth tymheredd, grymoedd nodiadol dwys, setliad cynnal, cylchdroi cynhaliaeth.
• Llwythi wedi'u gosod mewn grwpiau llwyth cyson ac amrywiol (llwythi sengl a lluosog), gan gynnwys y posibilrwydd o nodi cyfernodau llwyth.
• Y gallu i osod grwpiau llwyth unigol fel rhai gweithredol neu anactif (nas ystyrir yn ystod cyfrifiadau), yn weladwy ac yn anweledig.
• Posibilrwydd golygu llwythi bariau a nodau mewn grwpiau.
• Posibilrwydd ffurfweddu a golygu llwythi wyneb unffurf a thrapesoid yn ogystal â dosbarthiad llwythi arwyneb mewn llwythi bar bws a nod.
• Nodi llwythi dyblyg, gan gynnwys y posibilrwydd o dynnu neu uno dyblygu.
• Posibilrwydd ffurfweddu, cyfrifo ac arddangos y canlyniadau ar gyfer grwpiau diffiniedig o lwythi symudol.
• Y gallu i nodi'r perthnasoedd cydfuddiannol rhwng y grwpiau llwyth a ddefnyddir i adeiladu pecyn, gan gynnwys gwirio ei gywirdeb yn awtomatig.
• Posibilrwydd sefydlu cyfuniadau o ddefnyddwyr ychwanegol.
• Posibilrwydd galluogi ac anablu gweithgaredd y cyfuniadau diffiniedig.
• Y gallu i greu ac arbed barn defnyddwyr system mewn cynllun.
• Posibilrwydd mewnosod dimensiynau mewn dyluniad: fertigol, llorweddol a chyfochrog.
• Ystyriaeth awtomatig o bwysau penodol.
• Set gyflawn o fathau o gymorth, gan gynnwys y posibilrwydd o ddiffinio eu hydwythedd.
• Generaduron strwythurau parametrig: fframiau hirsgwar gofodol, bwâu (parabolig a chylchol), cyplau dau ddimensiwn, trawstiau nenfwd pren, tyrau dellt a haenau geodetig.
• Y gallu i ddiffinio bariau math cebl a pherfformio cyfrifiadau statig ar gyfer systemau sy'n cynnwys ceblau ar gyfer grwpiau llwyth unigol a chyfuniadau diffiniedig.
• Posibilrwydd bariau cynhyrchu yn yr ecsentrigrwydd yn y system (ag un ochr neu ddwy ochr) gydag echel bar wedi'i dadleoli yn gyfochrog.
• Y gallu i ddewis grwpiau o fariau, elfennau dimensiwn a llwythi yn uniongyrchol o lefel y goeden prosiect.
• Y gallu i hidlo a dewis mathau o wrthrychau prosiect unigol, ar ôl i baramedrau hidlo gael eu gosod.
• Y gallu i lanhau a gwirio model dylunio wedi'i greu.
• Canlyniadau ar gyfer grwpiau llwyth unigol, unrhyw gyfuniad o grwpiau llwyth a chyfuniad diffiniedig, a'r amlen a gyfrifir yn awtomatig gan y rhaglen.
• Swyddogaeth i storio canlyniadau'r cyfrifiadau statig diwethaf a dimensiwn cronnus y system.
• Posibilrwydd perfformio cyfrifiadau statig yn unol â theori'r ail orchymyn.
• Posibilrwydd delweddu cyfarwyddiadau a gwerthoedd yr ymatebion cymorth.
• Rheolau ar wahân ar gyfer diffinio grwpiau a rhyngweithio, ac adeiladu cyfuniad yn awtomatig ar gyfer cyfrifiadau statig yn ôl Eurocodau PN-EN.
• Pennu amlen gyflawn o'r folteddau arferol a chyfrifo'r folteddau arferol ar gyfer y grwpiau unigol a chyfanswm y grwpiau llwyth, cyfuniad ac amlen.
• Posibilrwydd arddangos diagram statig sy'n ffurfio pen dynodedig pecyn.
• Pennu cromlin straen arferol, tangiad a llai o straen ar unrhyw bwynt o groestoriad o'r bar.
• Lleoliad y straen uchaf is yn nhrawsdoriad bar.
• Rhagolwg cyflym o'r strwythur yn yr olygfa 3D sy'n caniatáu dewis bariau â phwysau arferol a ganiateir uwch na.
• Posibilrwydd arddangos canlyniadau grymoedd mewnol, adweithiau, anffurfiannau a phwysau arferol ar sgrin y monitor (ar gyfer y system gyfan ac un bar).
• Swyddogaeth i ddangos a chuddio gwerthoedd y grymoedd mewnol, y straen a'r dadleoliad yn y diagramau byd-eang, yn y sgriniau graffig ar gyfer y gwerthoedd eithafol a'r pwyntiau defnyddiwr a ddewiswyd yn y tab canlyniadau.
• Mae'r swyddogaeth i greu adroddiad RTF o olwg sgrin graffigol y system, gan gynnwys diagramau o rymoedd mewnol, straen a dadleoliad neu ddimensiwn ar y cyd, yn arwain at y tab canlyniadau a dimensiwn.
• Y posibilrwydd o guddio rhan o'r strwythur dylunio yn y rhifyn data a'r cam delweddu canlyniadau.
• Delweddu dadffurfiad o'r system trwy animeiddiad mewn amser real.
• Creu amrywiaeth o adroddiadau sy'n cynnwys canlyniadau tabl a graffigol ar ffurf RTF.
• Y posibilrwydd o sefydlu unrhyw ystod a ffurf ar yr adroddiad (ffynonellau, fframiau, ac ati).
• Adroddiadau cryno.
• Amrywiaeth eang o bosibiliadau i addasu'r rhyngwyneb, y rhaglen a gosodiadau'r prosiect, yn ogystal â chyflwyno data a chanlyniadau.
• Y gallu i newid fersiwn iaith y rhaglen (Pwyleg, Saesneg, Almaeneg) yn ystod y rhaglen.
• Addasu cyfrifiadau statig i anghenion sizing strwythurau dur, pren a choncrit wedi'i atgyfnerthu.
• Y posibilrwydd o greu grwpiau cymorth a therfynu dimensiwn y sylfaen.
• Cydweithrediad dwyochrog â modiwlau dimensiwn EuroStal, EuroŻelbet, EuroStopa, EuroDrewno.
Penderfyniad ar y pecyn gwyriad cymharol ar gyfer maint unigol a chyfunol.
• Posibilrwydd maintioli ar y cyd awtomatig o'r system fewnbwn gyfan yn seiliedig ar y mathau sizing a roddir i'r grwpiau bysiau a'r elfennau sizing diffiniedig.
• Swyddogaeth i wirio am ddiweddariadau rhaglenni newydd.

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »ArCADia EuroStal»]

EuroStal

Pris:
Net: € 335,00

Modiwl maint ar gyfer elfennau dur sylfaenol yn unol â'r safon: PN-EN 1993-1-1 Eurocode 3: Mehefin 2006. Mae'r rhaglen yn gwirio'r capasiti llwyth ar gyfer y mathau canlynol o groestoriadau bar:
• adrannau I wedi'u rholio,
• adrannau haneri o I wedi eu rholio,
• adrannau T wedi'u rholio,
• adrannau C wedi'u rholio,
• onglau colofn rholio cyfartal ac anghyfartal,
• tiwbiau hirsgwar, sgwâr a chylchol wedi'u rholio,
• unrhyw adrannau monosymmetrig wedi'u weldio I,
• unrhyw adrannau T anghymesur wedi'u weldio,
• rhannau wedi'u weldio o'r blwch (mono-gymesur),
• tiwbiau hirsgwar, sgwâr a chylchol yn oer.
Yn unol â'r rheolau a gynhwysir yn safon PN-EN 1993-1-1, mae'r rhaglen sizing yn gwirio cynhwysedd llwyth trawsdoriadau elfennau, gan ystyried sefydlogrwydd lleol trawsdoriad a chaniatáu sefydlogrwydd cyffredinol elfen.
Fel rhan o'r dilysiad o gapasiti llwyth trawsdoriad, nodir y canlynol:
• y capasiti llwyth estynadwy,
• capasiti llwyth cywasgu,
• gallu dwyn plygu,
• torri capasiti llwyth,
• y gallu plygu a dwyn cneifio,
• gallu dwyn plygu gyda grym hydredol,
• gallu dwyn ystwythder a chneifio â grym hydredol.
Wrth wirio sefydlogrwydd byd-eang elfen, diffinnir y canlynol:
• capasiti'r llwyth bwclio ar gyfer elfennau cywasgedig,
• gallu cario bwclio ochrol ar gyfer elfennau plygu,
• gallu llwytho rhyngweithiol elfennau plygu a chywasgedig.

EuroStopa

Pris:
Net: € 260,00
Crëwyd modiwl dimensiwn EuroStopa i ddylunio sylfeini arwyneb yn ôl PN-EN 1997-1 Eurocode 7 yn y rhaglen 3D R3D3-RAMA o dan gyflwr gwefr cymhleth. Fe'i cynhyrchir ar ffurf gosodiad wedi'i integreiddio i'r rhaglen 3D R3D3-RAMA ar gyfer cyfrifiadau statig, sy'n gofyn am drwydded ar wahân. Ar hyn o bryd, gall R3D3-RAMA 3D ac EuroStopa weithredu mewn dau gyfluniad:
• Ar wahân, fel rhaglen ar gyfer cyfrifiadau statig yn unig (mae'r modiwl EuroStopa yn gweithio yn y fersiwn demo yn unig) mae angen trwydded ar gyfer R3D3-RAMA 3D ar gyfer hyn.
• Mewn cysylltiad â modiwl EuroStopa, fel rhaglen ar gyfer cyfrifiadau statig a dimensiwn y gofod a neilltuwyd i'r sylfaen, mae angen trwydded ar gyfer R3D3-RAMA 3D ac EuroStopa.
Rhaid gosod rhaglen ar gyfer golygu a gwylio ffeiliau'r adroddiad (ar ffurf RTF) fel MS Word (2003 ac uwch) neu'r gwyliwr MS Word ar y system er mwyn i'r modiwl EuroStopa weithredu'n gywir ac yn gyflawn.
Yn gyffredinol, gall y rhaglen gyflawni'r cyfrifiadau a'r gwiriadau canlynol:
• Gwirio cynhwysedd dwyn y pridd i'r ddau gyfeiriad, ar y lefel sylfaen ac arwyneb uchaf pob haen pridd ar gyfer yr holl senarios llwytho yn unol â safon Eurocode 1997 PN-EN 1-7.
• Dilysu'r amod safonol o ran maint ecsentrigrwydd.
• Dimensiwn bloc sylfaen ar gyfer ystwythder wedi'i gymell gan bwysedd y pridd, wedi'i gyfrifo ar gyfer straen eithafol i'r cyfeiriad X ac Y (ACC. PN-EN 1992-1-1 Eurocode 2), gan gynnwys dilysu amodau strwythurol. ar gyfer yr atgyfnerthiad lleiaf a dewis y bariau yn gywir.
• Mae'r gwrthiant cylchdro yn cael ei wirio ar gyfer senarios llwyth olynol.
• Mae'r gwrthiant drilio yn cael ei wirio yn groestoriadau nodweddiadol y ffwlcrwm.
• Cyfrifo cymedr anheddiad cynradd ac eilaidd bloc sylfaen mewn haen isbridd ar gyfer pob senario llwyth gan ddefnyddio'r dull straen (sy'n gydnaws ag Eurocode).
• Gwneir dimensiwn yr atgyfnerthiad fertigol a llorweddol ar gyfer y gefnogaeth tebyg i gloch, gan gynnwys dewis y bariau yn briodol.
Yn ogystal ag ystod eang o gyfrifiadau, mae'r modiwl yn cynnig y nodweddion canlynol:
• Yn ymgorffori lefel dŵr daear piezometrig.
• Mae'n caniatáu ystyried ecsentrigrwydd ychwanegol, pan fydd yr adweithiau wedi'u lleoli yn y sylfeini.
• Mae'n caniatáu cyfrifo adwaith fertigol cefnogaeth (cyfernod Winkler).
• Mae'n ergonomig ac yn hawdd ei ddefnyddio.

EuroŻelbet

Pris:
Net: € 348,00

Dyluniwyd modiwl dimensiwn EuroŻelbet ar gyfer dimensiwn strwythurau bar concrit gwastad a gofodol yn unol â safon PN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Medi 2008 yn y rhaglen 3D R3D3-RAMA yn yr awyren ac iau cyflwr gwefr cymhleth. Cynhyrchir y modiwl ar ffurf gosodiad wedi'i integreiddio i'r rhaglen 3D R3D3-RAMA ar gyfer cyfrifiadau statig, sy'n gofyn am drwydded ar wahân.
Fel rhan o wirio'r wladwriaeth derfynol a therfyn gwasanaeth, mae'r rhaglen yn cyflawni'r cyfrifiadau canlynol:
• Cyfrifo'r prif ardal atgyfnerthu ar gyfer plygu dwyochrog, cywasgu ecsentrig, tensiwn ecsentrig a dirdro, gan gynnwys y craciau perpendicwlar uchaf.
• Cyfrifo'r atgyfnerthiad trawsdoriadol (stirrups) ar gyfer cneifio a dirdro dwyochrog.
• Cyfrifo'r gwyriad dwyochrog yn y cyflwr torri esgyrn.
Mae'r mathau canlynol o groestoriadau wedi'u dimensiwn yn y rhaglen: cylchlythyr, petryal, onglog, adran T, adran I, adran C ac adran Z.
Nodweddion:
• Gall y defnyddiwr greu unrhyw ddiffiniad o fath dimensiwn (gan gwmpasu cyfluniad sylfaenol y paramedrau atgyfnerthu), y gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw ddyluniad.
• Amrywiaeth eang o brif fathau o atgyfnerthu i ddewis ohonynt: optimaidd, unffurf, cymesur, wedi'u dosbarthu mewn dwy res, wedi'u cyfyngu i ddim ond rhan o'r brif groestoriad.
• Addasiad awtomatig o'r gorchudd bar atgyfnerthu yn seiliedig ar ddosbarth amlygiad.
• Rhannu elfennau concrit wedi'u hatgyfnerthu yn nifer dethol o barthau o'r un atgyfnerthiad ar gyfer yr atgyfnerthu cynradd a thraws.
• Ystyried yr amodau strwythurol sylfaenol ar gyfer dosbarthiad yr atgyfnerthu mewn elfennau.
• Dewis nifer o barthau atgyfnerthu cneifio yn awtomatig.
• Gwirio amlen yr heddlu allanol yn awtomatig ar holl bwyntiau nodweddiadol yr elfen sy'n cael ei dimensiwn.
• Adroddiad dimensiwn ar ffurf cyfrifiadau â llaw sy'n cynnwys yr holl ganlyniadau canolradd ar ffurf RTF (MS Word).

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »ArCADia EuroDrewno»]

EuroDrewno 3D

Pris:
Net: € 268,00

Beth yw EuroDrewno 3D?
Gellir defnyddio'r modiwl i ddimensiwn strwythurau planar a gofodol y pren gyda chroestoriadau petryal o bren solet a gludo wedi'i lamineiddio yn unol â safon PN-EN 1995-1-1 yn 2010 mewn cyflwr o straen dwyochrog ac gan ystyried cyfrif y foment torsional.
• Gall y defnyddiwr greu unrhyw fath o ddiffiniad dimensiwn (cyfernodau bwclio, pwyntiau trawsdoriad gwan, gwyriad a ganiateir a pharamedrau eraill), y gellir eu defnyddio mewn unrhyw ddyluniad.
• Tybir bod y cyfernod addasu kmod yn awtomatig yn seiliedig ar grŵp llwyth gyda'r amser effaith byrraf ar strwythur o dan gyfuniad penodol, neu wedi'i seilio â llaw ar benderfyniadau defnyddwyr.
• Y posibilrwydd o ddimensiwn bariau unigol, grŵp o fariau llinellol a bariau llinell ymylol (gyda'r amrywiad ongl yn llai na 5 gradd).
• Gwirio amlen grymoedd mewnol yn awtomatig ar holl bwyntiau nodweddiadol yr elfen sy'n cael ei dimensiwn.
• Mae straen arferol a thangiad yn cael ei wirio ar groestoriad o elfennau.
• Gellir gwirio'r dimensiwn ar unrhyw bwynt penodol o elfen ar gyfer pob amlen ac ar gyfer un amlen ddethol.
• Mae'r rhaglen yn pennu'r gwyriad cymharol mwyaf a dadleoliad elfen yn y cyflwr straen tybiedig, gan gynnwys caniatáu dylanwad ymgripiad a chrebachiad y lluoedd cneifio ynghyd â'r gymhariaeth â'r gwerthoedd a ganiateir.
• Yr adroddiad sizing ar ffurf cyfrifiadau â llaw sy'n cynnwys yr holl ganlyniadau canolradd ar ffurf RTF (MS Word).

INTERsoft-INTELLICAD

Pris:
Net: € 321,00

Dadlwytho demo:

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »InterSoft IntelliCAD»]

Beth yw INTERsoft-INTELLICAD?

Mae INTERsoft-INTELLICAD yn fersiwn arloesol o feddalwedd CAD ar gyfer creu dogfennaeth dechnegol 2D a 3D, sydd wedi bodoli ers blynyddoedd. Mae ganddo offer pwerus ar gyfer gwneud lluniad union. Mae'r rhyngwyneb graffigol newydd yn gwarantu gwaith greddfol ac nid yw'n ymyrryd ag arferion y dylunydd CAD. Mae gan y feddalwedd ystod eang o swyddogaethau ar gyfer arbed a llwytho ffeiliau DWG, o'r fersiwn 2,5 hynaf i'r fformat DWG 2013. Mae INTERsoft-INTELLICAD yn gweithio gyda nifer o offer, megis: StalCAD, ŻelbetCAD, InstalCAD, INTERsoft- PRZEDMIAR, gan gynnwys modiwlau system ArCADia ar gyfer creu model BIM cyflawn.
Gan weithio mewn haenau, llinell orchymyn, addasu'r cyfluniad yn llwyr (gorchmynion, bariau offer, llwybrau byr ac arallenwau), yr opsiwn i fewnforio llinellau, cysgodi a dimensiynau arddulliau yw nodweddion sylfaenol y feddalwedd. Yn ogystal, mae'n caniatáu datblygu ac addasu dogfennaeth mewn 2D a 3D, llwytho seiliau raster (BMP, JPG, TIF a PNG), disgrifiad gyda ffontiau TrueType neu SHX, dimensiwn llinol ac onglog gyda recordio arddull, arbed a thrafod solidau ( hefyd gyda phriodoleddau), llwytho cymwysiadau a arbedwyd yn LISP a SDS. Mae yna opsiwn i weithio gyda gweadau, goleuo a rendro mewn dogfennau 3D.

FFYNONELLAU MEDDALWEDD INTERSoft-INTELLICAD

"Boneddigion a boneddigesau,
Rydym wedi bod yn aelod o Gonsortiwm Technoleg IntelliCAD (ITC) er 2002. Mae cyfranogwyr yn y gronfa fuddsoddi ddi-elw hon yn goruchwylio datblygiad meddalwedd CAD, sef y dewis arall go iawn cyntaf i feddalwedd AutoCAD. Rydym yn unig yn datblygu ac yn rhannu datrysiadau TG, a weithredir yn y cod ffynhonnell gyffredin.
Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau, gan gynnwys ein un ni, yn defnyddio'r offeryn hwn fel peiriant graffeg yn eu cymwysiadau arbenigol eu hunain. Mae ein cynnyrch blaenllaw, system amlddisgyblaethol ArCADia BIM hefyd yn defnyddio datrysiadau IntelliCAD.
Datblygiad sy'n seiliedig ar dechnoleg BIM, heb amheuaeth, yw dyfodol anochel y diwydiant adeiladu, fodd bynnag, fel y gwelsom, mae'r angen i ddefnyddio'r offeryn CAD syml a chyffredinol bob amser yn bresennol. Gan geisio diwallu'r angen hwn, rydym wedi datblygu meddalwedd INTELLICAD. Fel datblygwr meddalwedd, gallwn nid yn unig siapio'r cymhwysiad hwnnw ond hefyd osod ei bris, felly, yn enwedig i beirianwyr o Wlad Pwyl, roeddem yn gallu gosod amodau prynu ffafriol.
Trwy brynu’r datrysiad hwn, rydych yn agor y llwybr i chi'ch hun i drawsnewidiad hawdd ym myd technoleg BIM, pan ystyriwch ei fod yn briodol. ”
Jarosław Chudzik
Llywydd INTERsoft & ArCADiasoft

PRIF NODWEDDION INTERsoft-INTELLICAD:

• Creu lluniadau 2D a 3D trwy dynnu llun ac addasu'r holl elfennau yn llwyr.
• Y gallu i ddarllen ACIS solet (heb y gallu i greu a golygu yn ei gyfanrwydd).
• Opsiwn arddangos ffotorealistig a rendro'r opsiwn lluniadu aml-linell newydd.
• Darllen a golygu delweddau map did (ee cefndiroedd geodetig) fel: ffeiliau JPG, TIF, BMP, GIF a PNG.
• Mewnosod a diffinio llyfrgelloedd symbolau, blociau, testunau syml a chymhleth (SHX a Bedyddfeini Gwir Math).
• Dimensiwn wedi'i neilltuo i elfennau: llinell ac ongl, y posibilrwydd o greu arddulliau defnyddwyr.
• Argraffu manwl gywir trwy ddiffinio'r holl baramedrau argraffu.
• Mesur pellteroedd, ardaloedd a chydlynu addasiad yn awtomatig.
• Allforio i ffeiliau PDF.
• Allforio i ffeiliau STL.
• Amrywiaeth eang o arddulliau deor.
• Mynediad uniongyrchol i gymorth i raglenwyr o'r ddewislen gymorth.
• Mynediad uniongyrchol i'r llawlyfr defnyddiwr o'r ddewislen gymorth.
• Cydnawsedd ag arddulliau gweledol.
• Arddulliau dimensiwn helaeth.
• Mae'r gofod papur yn trin golygfeydd nad ydynt yn sgwâr.
• Y gallu i arddangos arddulliau print yn y gofod papur.
• Cefnogaeth ar gyfer dimensiwn cyfun.
• Cydnawsedd â llwybrau cymharol ar gyfer delweddau a chysylltiadau allanol.
• Gwell ymdriniaeth o flociau, golygfeydd, dimensiynau ac arddulliau testun.
• Gellir agor ffenestri lluosog gyda golygfeydd a chynllun amrywiol.
RHEOLI FFURFLEN DWG
• Mae INTERsoft-INTELLICAD yn trin fformat DWG heb unrhyw drosi i luniadau a gynhyrchir gan AutoCAD sy'n cael eu darllen a'u cadw heb unrhyw ystumio.
• Darllen ac arbed cynlluniau ar ffurf AutoCAD o fersiynau 2,5 i 2013.
ARDDANGOS GRAFFEG
• Gan dynnu ar linellau cudd a modd cysgodi mewn amser real.
• Arddangos cysgodi gyda graddiannau.
• Golygfeydd nad ydynt yn sgwâr.
• Rhwystro cysylltiadau dirprwyol ac allanol.
• Arddangos gwrthrychau yn ADT a Civil 3D.
• Cefnogaeth i fformatau DWF a DGN.
OFFER AR GYFER DYLUNIO RHAGOFAL:
• Grid, swyddogaethau lluniadu orthogonal, olrhain pegynol.
• Gwell cydnabyddiaeth o bwyntiau ffit (sylfaen), ee ar gyfer llinellau canol, pwyntiau terfyn a phwyntiau croestoriad llinell.
• Gwirio ac atgyweirio swyddogaeth lluniadu llygredig.
• Llywio mewn prosiectau, mae eu delweddu yn bosibl oherwydd yr holl ddulliau o chwyddo, adfywio ac ysgubo awyrennau, yn ogystal â chylchdroi deinamig gwrthrychau 3D.
SIMILARITY GYDA AUTOCAD:
• Llinellau gorchymyn a'u gweithredu, cydymffurfiad llawn â fformatau ffeiliau (DWG, DWF, DWT a DXF).
• Gweithio mewn haenau.
• Explorer yn debyg i'r ganolfan ddylunio.
• Gweithio mewn cydlyniadau cartesaidd a polar.
• Sizing ac arddulliau testun.
• Penawdau, priodoleddau, deor.
• Swyddogaethau tynnu cywir a phwyntiau gosod (ESNAP), dull tynnu (Ortho), ac ati
• Posibilrwydd o fewnforio llinellau ac arddulliau sizing.
• Panel Eiddo Docked ..
CWSMERIO'R RHAGLEN CWBLHAU:
• Addasu'r ddewislen uchaf, bariau offer, bar statws gorchymyn a llwybrau byr.
• Cyfluniad sgrin waith: lliw a maint y groesfan edau, ac ati.
• Gweithredir dehonglydd iaith raglennu LISP ac mae'n caniatáu darllen cymwysiadau a ysgrifennwyd yn yr iaith hon.
• Gellir ehangu swyddogaethau ychwanegol y rhaglen trwy ddarllen y troshaenau SDS.
• Mae bwydlenni gollwng yn cefnogi gorchmynion wedi'u hadleoli ac arddangos eicon.
• Panel Eiddo wedi'i Docio.
• Mae INTERsoft -INTELLICAD Explorer yn cynnig eiconau 24-did, cefnogaeth ar gyfer haenau ac aml-ddetholiadau, eiconau mewn rhestrau a symlrwydd gweithredu.
• Cefnogaeth ar gyfer dewis dyfeisiau yn uniongyrchol o'r bar statws.
• Mae ArCADiasoft yn aelod o ITC. Defnyddiwyd rhai codau ffynhonnell IntelliCAD 8 yn y rhaglen.
Gofynion y System:
• Cyfrifiadur gyda phrosesydd dosbarth Pentium (argymhellir Intel Core i5)
• Cof o 2 GB o RAM o leiaf (argymhellir 8 GB)
• Gofod rhydd disg disg 3 GB i'w osod
• Mae cerdyn graffeg sy'n cefnogi DirectX 9,0 (argymhellir cerdyn RAM 1GB)
• OS: Windows 10 neu Windows 8 neu Windows 7

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »ArCon Garden»]

ArCon - Llyfrgelloedd Elfen

Llyfrgell gwrthrychau 3D ArCon-Garden

Pris:
Net: € 49,00

Mae Arcon Garden 3D yn llyfrgell o 600 o wrthrychau a ddefnyddir i drwsio amgylchedd yr adeilad. Mae'n cynnwys elfennau pensaernïaeth gerddi (tai haf, drysau, pontydd, rhwystrau, pergolas, tai solar), lampau, ategolion, dodrefn gardd, coed a phlanhigion, yn ogystal â cheir.

PDF: http://www.arcadiasoft.eu/pdf/Library_o2c_Garden_3D.pdf

Llyfrgell gwrthrychau 3D ArCon-City

Pris:
Net: € 49,00

Offeryn arall yw Llyfrgell Dinas ArCon sy'n cefnogi dylunio mewn meddalwedd Arcon. Mae'n cynnwys mwy na 300 o wrthrychau sy'n gysylltiedig â chynllunio trefol, ymhlith eraill: ceir, arwyddion traffig, arosfannau trafnidiaeth gyhoeddus, bythau ffôn, pileri polion, ac ati. sydd, yn ogystal â delweddu realistig o'r adeilad ei hun, yn caniatáu iddo gael ei ymgynnull mewn lleoliadau go iawn. Gan ddefnyddio'r gwrthrychau, gallwch drefnu'r amgylchedd uniongyrchol neu ddylunio'r ystafell gyfan.

URL PDF: http://www.arcadiasoft.eu/pdf/Library_o2c_ArConCity.pdf

[/ tudalen nesaf]

[nextpage title = »Arcon Interiors»]

Llyfrgell gwrthrychau 3D ArCon-Interiors

Pris:
Net: € 79,00

Mae Llyfrgell ArCon Interiors yn cynnwys mwy na 700 o wrthrychau, ymhlith eraill, elfennau affeithiwr mewnol: dodrefn, ategolion cegin ac ychwanegion, faucets ystafell ymolchi, cyflenwadau swyddfa newydd, monitorau LCD, argraffwyr newydd, ac ati.

PDF: http://www.arcadiasoft.eu/pdf/Library_o2c_ArConInteriors.pdf

Llyfrgell gwrthrychau 3D ArCon-Schenker

Pris:
Net: € 69,00

Mae 3D Planet Interior o gwmni Schenker yn ehangu llyfrgelloedd Arcon trwy ychwanegu 800 o eitemau newydd. Rhennir y gwrthrychau yn 13 categori (catalogau) a fwriadwyd ar gyfer y trefniant mewnol ac ar gyfer amgylchedd yr adeilad. Yr eitemau mwyaf diddorol yw'r catalogau ystafell ymolchi a chegin.

PDF: http://www.arcadiasoft.eu/pdf/Library_o2c_Schenker3D.pdf

[/ tudalen nesaf]

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.