Ailddiffinio'r Cysyniad Geo-Beirianneg

Rydym yn byw eiliad arbennig yng nghymer disgyblaethau sydd wedi cael eu segmentu ers blynyddoedd. Arolygu, dylunio pensaernïol, lluniadu llinell, dylunio strwythurol, cynllunio, adeiladu, marchnata. Rhoi enghraifft o'r hyn a oedd yn draddodiadol yn llifau; llinol ar gyfer prosiectau syml, ailadroddol ac anodd eu rheoli yn dibynnu ar faint y prosiectau.

Heddiw, er syndod, rydym wedi integreiddio llifau rhwng y disgyblaethau hyn sydd, y tu hwnt i'r dechnoleg ar gyfer rheoli data, yn rhannu prosesau. O'r fath ei bod yn anodd nodi lle mae tasg y naill yn gorffen a'r llall yn dechrau; pan ddaw cyflwyno gwybodaeth i ben, pan fydd fersiwn model yn marw, pryd y bydd y prosiect yn cael ei derfynu.

Geo-beirianneg: mae angen term newydd arnom.

Pe bai'n bedyddio'r sbectrwm hwn o brosesau, sy'n mynd o gipio gwybodaeth sy'n angenrheidiol ar gyfer prosiect mewn amgylchedd geo-ofodol i'w roi ar waith at y dibenion y cafodd ei gysyniadu ar ei gyfer, byddwn yn meiddio ei galw Geo-beirianneg. Er bod y term hwn wedi bod mewn cyd-destunau eraill sy'n gysylltiedig â gwyddorau daear penodol, yn sicr nid ydym ar adegau o barchu confensiynau; yn fwy os cymerwn i ystyriaeth bod geo-leoliad wedi dod yn gynhwysyn cynhenid ​​i bob busnes, a bod gweledigaeth Lefelau BIM Mae'n ein gorfodi i feddwl y byddai cwmpas Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu (AEC) yn methu â chyrraedd terfyn ei gam nesaf, sef Operation. Mae meddwl mewn cwmpas ehangach yn gofyn am ystyried effaith gyfredol digideiddio prosesau, sy'n mynd y tu hwnt i adeiladu isadeileddau ac yn ehangu tuag at fusnesau nad oes ganddynt gynrychiolaeth gorfforol bob amser, sydd nid yn unig yn gysylltiedig yn y rhyng- gweithredadwyedd data dilyniannol ond wrth integreiddio prosesau yn gyfochrog ac yn ailadroddol.

Gyda'r rhifyn hwn Yn y cylchgrawn gwnaethom groesawu'r term Geo-Beirianneg.

Cwmpas y cysyniad Geo-beirianneg.

Am amser hir, gwelwyd prosiectau yn eu gwahanol gyfnodau fel canolradd yn dod i ben ynddynt eu hunain. Heddiw, rydym yn byw mewn eiliad lle, ar y naill law, mai gwybodaeth yw arian cyfred cyfnewid o'i chipio i'r pwynt gwaredu; Ond mae gweithredu effeithlon hefyd yn ategu'r cyd-destun hwn i droi'r argaeledd data hwn yn ased sy'n gallu cynhyrchu mwy o effeithlonrwydd a phortffolios yn wyneb anghenion y farchnad.

Rydym yn siarad felly am y gadwyn sy'n cynnwys y prif gerrig milltir sy'n ychwanegu gwerth at weithredoedd y bod dynol mewn macrobroses sydd, y tu hwnt i fod yn fater o beirianwyr, yn fater o bobl fusnes.

Dull Proses - y patrwm bod -bell yn ôl- Mae'n newid yr hyn rydyn ni'n ei wneud.

Os ydym yn mynd i siarad am brosesau, felly bydd yn rhaid i ni siarad am gadwyn werth, symleiddio yn dibynnu ar y defnyddiwr terfynol, arloesi a chwilio am effeithlonrwydd i wneud buddsoddiadau yn broffidiol.

Y prosesau sy'n seiliedig ar Reoli Gwybodaeth. Llawer o'r ymdrech gychwynnol yn yr 90au, gyda dyfodiad cyfrifiaduro, oedd cael rheolaeth dda dros wybodaeth. Ar y naill law, ceisiodd leihau’r defnydd o fformatau corfforol a chymhwyso buddion cyfrifiadol i gyfrifiadau cymhleth; Felly, nid yw CAD ar y dechrau o reidrwydd yn newid y prosesau ond yn hytrach yn eu harwain at reolaeth ddigidol; parhau i wneud bron yr un peth, gan gynnwys yr un wybodaeth, gan fanteisio ar y ffaith y gellir ailddefnyddio'r cyfryngau nawr. Mae'r gorchymyn gwrthbwyso yn disodli'r rheol gyfochrog, yr ortho-snap y sgwâr 3 gradd, cylch y cwmpawd, trimio'r union dempled dileu ac ati yn olynol gwnaethom y naid honno nad oedd yn onest yn hawdd nac yn fach, dim ond meddwl amdani mantais yr haen a fyddai mewn amser arall yn awgrymu olrhain y cynllun adeiladu i weithio ar y cynlluniau strwythurol neu blymio. Ond daeth y foment pan wasanaethodd CAD ei bwrpas mewn dau ddimensiwn; daeth yn flinedig yn enwedig ar gyfer y croestoriadau, y ffasadau a'r arddangosfeydd ffug-dri dimensiwn; Dyma sut y daeth modelu 2D cyn i ni ei alw'n BIM, gan symleiddio'r arferion hyn a newid llawer o'r hyn a wnaethom yn XNUMXD CAD.

... wrth gwrs, daeth rheolaeth 3D ar y pryd i ben mewn rendradau statig a gyrhaeddwyd gyda pheth amynedd dros adnoddau cyfyngedig yr offer ac nid lliwiau llachar.

Roedd y darparwyr meddalwedd mawr ar gyfer y diwydiant AEC yn treiglo eu swyddogaethau yn unol â'r cerrig milltir mawr hyn, sy'n ymwneud â galluoedd y caledwedd a'u mabwysiadu gan ddefnyddwyr. Hyd nes y daeth amser pan oedd y rheolaeth wybodaeth hon yn annigonol, y tu hwnt i allforio fformatau, rhyng-gysylltu data meistr ac integreiddiad cyfeiriol yr effeithiwyd arno gan y duedd hanesyddol honno o waith yn seiliedig ar adranoli.

Ychydig o hanes. Er bod gan y chwilio am effeithlonrwydd lawer mwy o hanes ym maes peirianneg ddiwydiannol, roedd mabwysiadu technolegol Rheoli Gweithredol yng nghyd-destun AEC yn hwyr ac yn seiliedig ar gysylltiadau; agwedd sy'n anodd heddiw ei maint oni bai ein bod wedi cymryd rhan yn yr eiliadau hynny. Daeth llawer o fentrau o'r saithdegau, maent yn ennill cryfder yn yr wythdegau gyda dyfodiad y cyfrifiadur personol sydd, o allu bod ar bob desg, yn ychwanegu at y dyluniad gyda chymorth cyfrifiadur botensial cronfeydd data, delweddau raster, rhwydweithiau LAN mewnol a'r posibilrwydd hwnnw o integreiddio disgyblaethau cysylltiedig. Dyma atebion fertigol ar gyfer darnau o'r pos fel arolygu, dylunio pensaernïol, dylunio strwythurol, amcangyfrif cyllideb, rheoli rhestr eiddo, cynllunio adeiladu; pob un â'r cyfyngiadau technolegol nad oeddent yn ddigonol ar gyfer integreiddio effeithlon. Yn ogystal, nid oedd safonau bron yn bodoli, roedd darparwyr datrysiadau yn dioddef o fformatau storio gwael ac, wrth gwrs, rhywfaint o wrthwynebiad i newid gan y diwydiant oherwydd bod costau mabwysiadu yn anodd eu gwerthu mewn perthynas gyfatebol ag effeithlonrwydd a cost-effeithiolrwydd.

Roedd symud o'r cam cyntefig hwn o rannu gwybodaeth yn gofyn am elfennau newydd. Efallai mai'r garreg filltir bwysicaf oedd aeddfedrwydd y Rhyngrwyd, a wnaeth, y tu hwnt i roi'r posibilrwydd inni anfon e-byst a phori tudalennau gwe sefydlog, agor y drws i gydweithredu. Gwthiodd cymunedau a oedd yn rhyngweithio yn oes gwe 2.0 i safoni, yn eironig yn dod o'r mentrau ffynhonnell agored ar hyn o bryd nid ydyn nhw bellach yn swnio'n amherthnasol ac yn hytrach yn cael eu gweld â llygaid newydd gan y diwydiant preifat. Disgyblaeth GIS oedd un o'r enghreifftiau gorau, gan ddod yn erbyn pob od mewn sawl eiliad i ragori ar feddalwedd perchnogol; dyled nad yw hyd yma wedi gallu cael ei olrhain yn y diwydiant CAD-BIM. Roedd yn rhaid i bethau ostwng oherwydd eu pwysau yn wyneb aeddfedrwydd meddwl ac yn ddi-os, y newidiadau ym marchnad fusnes B2B a ysgogwyd gan globaleiddio yn seiliedig ar gysylltedd.

Ddoe gwnaethom gau ein llygaid a heddiw gwnaethom ddeffro gan weld bod tueddiadau cynhenid ​​fel geo-leoliad wedi dod ac o ganlyniad nid yn unig newidiadau yn y diwydiant digideiddio, ond trawsnewidiad anochel o'r farchnad ddylunio a gweithgynhyrchu.

Prosesau yn seiliedig ar Reoli Gweithredol. Mae'r dull proses yn ein harwain i dorri paradeimau segmentu disgyblaethau yn null adranoli swyddfeydd ar wahân. Daeth timau arolygu i feddu ar alluoedd arddangos a digideiddio, aeth drafftwyr o ddroriau llinell syml i gymedrolwyr gwrthrychau; daeth penseiri a pheirianwyr i ddominyddu'r diwydiant geo-ofodol a ddarparodd fwy o ddata diolch i geo-leoliad. Newidiodd hyn y ffocws o ddanfoniadau bach o ffeiliau gwybodaeth i brosesau lle mai dim ond nodau ffeil yw'r gwrthrychau modelu sy'n cael eu bwydo rhwng disgyblaethau arolygu, peirianneg sifil, pensaernïaeth, peirianneg ddiwydiannol, marchnata a geomateg.

Modelu  Nid oedd yn hawdd meddwl am fodelau, ond digwyddodd. Heddiw nid yw'n anodd deall bod llain o dir, pont, adeilad, planhigyn diwydiannol neu reilffordd yr un peth. Gwrthrych sy'n cael ei eni, ei dyfu, ei gynhyrchu canlyniadau a bydd un diwrnod yn marw.

BIM yw'r cysyniad hirdymor gorau a gafodd y diwydiant Geo-beirianneg erioed. Efallai ei gyfraniad mwyaf at y llwybr safoni fel cydbwysedd rhwng dyfeisgarwch di-rwystr y sector preifat yn y maes technolegol a'r galw am atebion y mae'r defnyddiwr yn gofyn amdanynt gan gwmnïau preifat a llywodraeth i gynnig gwasanaethau gwell neu gynhyrchu canlyniadau gwell gyda'r adnoddau a gynigir gan y diwydiant. Yn sicr mae cysyniadoli BIM, er iddo gael ei weld mewn ffordd gyfyngedig gan lawer wrth ei gymhwyso i isadeileddau corfforol, â mwy o gwmpas pan ddychmygwn hybiau BIM a genhedlwyd ar lefelau uwch, lle mae integreiddio prosesau bywyd go iawn yn cynnwys disgyblaethau megis addysg, cyllid, diogelwch, ymhlith eraill.

Y Gadwyn Gwerth - o'r wybodaeth i'r llawdriniaeth.

Heddiw, nid yw'r atebion yn canolbwyntio ar ymateb i ddisgyblaeth benodol. Mae offer unwaith ac am byth ar gyfer tasgau fel modelu toposurface neu gyllidebu wedi lleihau apêl os na ellir eu hintegreiddio i lifau i fyny'r afon, i lawr yr afon neu gyfochrog. Dyma'r rheswm sy'n symud y cwmnïau blaenllaw yn y diwydiant i ddarparu atebion sy'n datrys yr angen yn ei sbectrwm cyfan yn gynhwysfawr, mewn cadwyn werth sy'n anodd ei segmentu.

Mae'r gadwyn hon yn cynnwys cyfnodau sy'n cyflawni dibenion cyflenwol yn raddol, gan dorri'r dilyniant llinol a hyrwyddo paralel i effeithlonrwydd o ran amser, cost ac olrhain; elfennau na ellir eu hosgoi o fodelau ansawdd cyfredol.

Mae'r cysyniad Geo-beirianneg yn cynnig cyfres o gyfnodau, o feichiogi'r model busnes nes cynhyrchu'r canlyniadau disgwyliedig. Yn y gwahanol gyfnodau hyn, mae'r blaenoriaethau ar gyfer rheoli'r wybodaeth yn gostwng yn raddol nes bod y llawdriniaeth yn cael ei rheoli; ac i'r graddau y mae arloesedd yn gweithredu offer newydd mae'n bosibl symleiddio camau nad ydynt bellach yn ychwanegu gwerth. Fel enghraifft:

  • Mae argraffu cynlluniau yn peidio â bod yn bwysig o'r eiliad y gellir eu delweddu mewn teclyn ymarferol, fel tabled neu Hololens.
  • Nid yw adnabod y lleiniau tir cysylltiedig mewn rhesymeg map cwadrant bellach yn ychwanegu gwerth at fodelau na fyddant yn cael eu hargraffu ar raddfa, a fydd yn newid yn gyson ac sy'n gofyn am enwad nad yw'n gysylltiedig â phriodweddau nad ydynt yn gorfforol megis cyflwr trefol / gwledig neu berthyn gofodol. i ranbarth gweinyddol.

Yn y llif integredig hwn, dyma pryd mae'r defnyddiwr yn nodi gwerth gallu defnyddio ei offer arolygu nid yn unig i gipio data yn y maes, ond i fodelu cyn cyrraedd y swyddfa, gan gydnabod ei fod yn fewnbwn syml y bydd yn ddiweddarach yn ei dderbyn sy'n gysylltiedig ag ef. dyluniad y bydd yn rhaid i chi ei ailfeddwl ar gyfer ei adeiladu. Mae'r safle lle mae'r canlyniad maes yn cael ei storio yn stopio ychwanegu gwerth, cyhyd â'i fod ar gael pan fo angen a'i reolaeth fersiwn; Felly, dim ond un elfen o gwmwl pwynt yw'r cyfesuryn xyz a ddaliwyd yn y maes a beidiodd â bod yn gynnyrch, a daeth yn fewnbwn, mewnbwn arall, yn gynnyrch terfynol sy'n fwyfwy gweladwy yn y gadwyn. Dyna pam nad yw'r cynllun gyda'i linellau cyfuchlin yn cael ei argraffu mwyach, oherwydd nid yw'n ychwanegu gwerth trwy ddibrisio o gynnyrch i fewnbwn model cyfrolau cysyniadol adeilad, sy'n fewnbwn arall o'r model pensaernïol, a fydd â model strwythurol, a model electromecanyddol, model cynllunio adeiladu. Y cyfan, fel math o efeilliaid digidol a fydd yn gorffen mewn model gweithrediad o'r adeilad a adeiladwyd eisoes; yr hyn yr oedd y cleient a'i fuddsoddwyr yn ei ddisgwyl i ddechrau o'i gysyniadu.

Mae cyfraniad y gadwyn yn y gwerth ychwanegol ar y model cysyniadol cychwynnol, yn y gwahanol gyfnodau o ddal, modelu, dylunio, adeiladu ac yn olaf rheoli'r ased terfynol. Cyfnodau nad ydynt o reidrwydd yn llinol, a lle mae'r diwydiant AEC (Pensaernïaeth, Peirianneg, Adeiladu) yn gofyn am gysylltiad rhwng modelu gwrthrychau ffisegol fel tir neu isadeileddau ag elfennau anghorfforol; pobl, busnesau, a'r cofrestriad beunyddiol, llywodraethu, hysbysebu a chysylltiadau trosglwyddo asedau yn y byd go iawn.

Rheoli Gwybodaeth + Rheoli Gweithrediad. Mae ailddyfeisio prosesau yn anochel.

Mae'r graddau o aeddfedrwydd a chydgyfeiriant rhwng y modelu gwybodaeth adeiladu (BIM) â'r Cylch Rheoli Cynhyrchu (PLM), yn rhagweld senario newydd, sydd wedi'i fathu Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol (4IR).

IoT - 4iR - 5G - Dinasoedd Clyfar - Twin Digidol - iA - VR - Blockchain. 

Canlyniad termau newydd cydgyfeiriant BIM + PLM.

Heddiw mae yna ddigon o fentrau sy'n sbarduno telerau y mae'n rhaid i ni eu dysgu bob dydd, o ganlyniad i'r digwyddiad BIM + PLM cynyddol agos. Mae'r termau hyn yn cynnwys Rhyngrwyd Pethau (IoT), Dinasoedd Clyfar (Dinasoedd Clyfar), Gefeilliaid Digidol (efeilliaid Digidol), 5G, Deallusrwydd Artiffisial (AI), Augmented Reality (AR), i enwi ond ychydig. Mae'n amheus faint o'r elfennau hyn fydd yn diflannu fel ystrydebau annigonol, gan feddwl mewn persbectif go iawn o'r hyn i'w ddisgwyl a rhoi'r don amserol o'r neilltu mewn ffilmiau ôl-apocalyptaidd sydd hefyd yn rhoi brasluniau o ba mor wych y gallai fod ... ac yn ôl Hollywood, bron bob amser yn drychinebus.

Geo-beirianneg. Cysyniad yn seiliedig ar brosesau rheoli cyd-destun tiriogaethol integredig.

Mae'r ffeithlun yn cyflwyno gweledigaeth fyd-eang o'r sbectrwm nad yw bellach wedi cael term penodol, yr ydym ni, o'n safbwynt ni, yn ei alw'n Geo-Beirianneg. Defnyddiwyd hwn ymhlith eraill fel hashnod dros dro mewn digwyddiadau cwmnïau blaenllaw yn y diwydiant, ond fel y dywed ein cyflwyniad, ni ddaeth i gael enw haeddiannol.

Mae'r ffeithlun hwn yn ceisio dangos rhywbeth nad yw'n hawdd ei ddal yn onest, llawer llai ei ddehongli. Os ystyriwn flaenoriaethau gwahanol ddiwydiannau sy'n drawsdroadol trwy gydol y cylch, er gyda meini prawf gwerthuso gwahanol. Yn y modd hwn, gallwn nodi, er bod modelu yn gysyniad cyffredinol, y gallem ystyried bod ei fabwysiadu wedi mynd trwy'r dilyniant cysyniadol canlynol:

Mabwysiadu Geo-ofodol - Tylino CAD - Modelu 3D - Cysyniadoli BIM - Ailgylchu Gefeilliaid Digidol - Integreiddio Dinas Smart.

O opteg o sgopiau modelu, gwelwn ddisgwyliad defnyddwyr yn agosáu at realiti yn raddol, o leiaf mewn addewidion fel a ganlyn:

1D - Rheoli ffeiliau mewn fformatau digidol,

2D - Mabwysiadu dyluniadau digidol yn lle'r cynllun printiedig,

3D - Y model tri dimensiwn a'i geo-leoliad byd-eang,

4D - Fersiwn hanesyddol mewn dull a reolir gan amser,

5D - Ymosodiad yr agwedd economaidd yng nghost canlyniadol elfennau uned,

6D - Rheoli cylch bywyd gwrthrychau wedi'u modelu, wedi'u hintegreiddio i weithrediadau eu cyd-destun mewn amser real.

Heb os, yn y cysyniadoli blaenorol mae yna wahanol safbwyntiau, yn enwedig oherwydd bod cymhwyso modelu yn gronnus ac nid yn gyfyngedig. Dim ond un ffordd o ddehongli o safbwynt y buddion y mae defnyddwyr wedi'u gweld wrth i ni fabwysiadu datblygiadau technolegol yn y diwydiant yw'r weledigaeth a gyflwynir; boed hyn Peirianneg Sifil, Pensaernïaeth, Peirianneg Ddiwydiannol, Cadastre, Cartograffeg ... neu grynhoad o'r rhain i gyd mewn proses integredig.

Yn olaf, mae'r ffeithlun yn dangos y cyfraniad y mae'r disgyblaethau wedi'i ddwyn i safoni a mabwysiadu'r digidol yn arferion beunyddiol y bod dynol.

GIS - CAD - BIM - Twin Digidol - Dinasoedd Clyfar

Mewn ffordd, rhoddodd y telerau hyn flaenoriaeth i ymdrechion arloesi a arweiniwyd gan bobl, cwmnïau, llywodraethau ac yn anad dim academyddion a arweiniodd at yr hyn a welwn yn awr gyda disgyblaethau cwbl aeddfed fel Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS), y cyfraniad a gynrychiolodd Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (CAD), yn esblygu i BIM ar hyn o bryd er, gyda dwy her oherwydd mabwysiadu safonau ond gyda llwybr wedi'i amlinellu'n glir yn y 5 lefel aeddfedrwydd (Lefelau BIM).

Ar hyn o bryd mae rhai tueddiadau yn y sbectrwm Geo-beirianneg dan bwysau i leoli cysyniadau'r efeilliaid digidol a dinasoedd craff; y cyntaf yn fwy fel deinameg cyflymu digideiddio o dan resymeg mabwysiadu safonau gweithredu; yr ail fel senario cais delfrydol. Mae Dinasoedd Clyfar yn ehangu'r weledigaeth i lawer o ddisgyblaethau y gellid eu hintegreiddio i weledigaeth o sut y dylai gweithgaredd dynol fod yn y cyd-destun ecolegol, gan reoli agweddau fel dŵr, ynni, glanweithdra, bwyd, symudedd, diwylliant, cydfodoli, seilwaith a'r economi.

Mae'r effaith ar ddarparwyr datrysiadau yn hanfodol, yn achos y diwydiant AEC, rhaid i ddarparwyr meddalwedd, caledwedd a gwasanaeth fynd ar ôl marchnad ddefnyddwyr sy'n disgwyl llawer mwy na mapiau wedi'u paentio a rendradau trawiadol. Mae'r frwydr rownd y gornel rhwng cewri fel Hexagon, Trimble gyda modelau tebyg o farchnadoedd a gawsant yn ystod y blynyddoedd diwethaf; AutoDesk + Esri i chwilio am allwedd hud sy'n integreiddio ei segmentau defnyddwyr mawr, Bentley gyda'i gynllun aflonyddgar sy'n cynnwys cynghreiriau cyflenwol â Siemens, Microsoft a Topcon.

Y tro hwn mae rheolau'r gêm yn wahanol; Nid yw'n lansio atebion ar gyfer syrfewyr, peirianwyr sifil na phenseiri. Mae defnyddwyr heddiw yn disgwyl atebion cynhwysfawr, yn canolbwyntio ar brosesau ac nid ar ffeiliau gwybodaeth; gyda mwy o ryddid i addasiadau wedi'u personoli, gydag apiau y gellir eu hailddefnyddio trwy gydol y llif, yn rhyngweithredol ac yn anad dim yn yr un model sy'n cefnogi integreiddio gwahanol brosiectau.

Heb os, rydyn ni'n byw eiliad wych. Ni fydd y cenedlaethau newydd yn cael y fraint o weld genedigaeth a chau cylch yn y sbectrwm hwn o Geo-beirianneg. Ni fyddwch yn gwybod pa mor gyffrous oedd rhedeg AutoCAD ar dasg sengl 80-286, yr amynedd o aros i haenau cynllun pensaernïol ymddangos, gyda’r anobaith o fethu â rhedeg Lotus 123 lle roedd gennym y taflenni costau uned ymlaen sgrin ddu a llythrennau oren yn sgrechian. Ni fyddant yn gallu gwybod yr adrenalin o weld am y tro cyntaf fap stentaidd yn cael ei hela ar raster deuaidd yn Microstation, yn rhedeg ar Intergraph VAX. Yn bendant, na, ni fyddant.

Heb lawer o syndod byddant yn gweld llawer mwy o bethau. Fe wnaeth profi un o brototeipiau cyntaf yr Hololens yn Amsterdam ychydig flynyddoedd yn ôl, ddod â rhan o'r teimlad hwnnw i mi o'm cyfarfyddiad cyntaf â llwyfannau CAD. Siawns ein bod yn anwybyddu'r cwmpas a fydd gan y pedwerydd chwyldro diwydiannol hwn, ac hyd yn hyn rydym yn gweld syniadau, yn arloesol i ni ond yn gyntefig cyn yr hyn y bydd yn awgrymu ei addasu i amgylchedd newydd lle bydd y gallu i ddad-ddysgu yn llawer mwy gwerthfawr na graddau a blynyddoedd academaidd. o brofiad.

Yr hyn sy'n sicr yw y bydd yn cyrraedd yn gynt na'r disgwyl.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.