Datblygiadau BIM - Crynodeb Cynhadledd Flynyddol

Mae cynnydd safoni Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) wedi bod yn thema drawsnewidiol y Cynhadledd Seilwaith Flynyddol, a gynhaliwyd ym mis Hydref yn Singapore. Er bod fy nghyfrif Twitter wedi'i herwgipio yn ymarferol gyda'r hashnod # YII2017 yn y dyddiau hynny, dyma fi'n cyflwyno crynodeb.

Y daith

Y tro hwn bu'n rhaid i mi deithio o Nicaragua, gwlad yr wyf wedi penderfynu byw ynddi y blynyddoedd nesaf. Dim llai na 24 awr yn yr awyr; mae taflwybr Managua, San Salvador, Los Angeles, Taipei, Singapore, sydd, gan ychwanegu'r newid amserlen yn erbyn cylchdroi cylchdro'r ddaear, yn awgrymu gadael dydd Gwener a chyrraedd ddydd Sul am hanner dydd. Felly, rydw i wedi cael llawer o amser i gysgu, sef yr hyn sy'n dda ar daith lle mae'r unig amwynderau'n ffilmiau ac yn ddyfais mono rhyngrwyd o leiaf ar adran China Airlines.

Y lle

Mae Singapore wedi bod yn ddewis diguro ar gyfer y Gynhadledd, y tu allan i gael ei chynnal yn y Marina Sands. Mae'r wlad yn enghraifft glodwiw os ewch chi gyda'r bwriad o ofyn, cyfnewid a dysgu sut y gall cenedl o ddim ond 6 miliwn o bobl ddod mor llewyrchus ar ôl ei hannibyniaeth ar ddiwedd y XNUMXau. Mae'n cymryd cwpl o oriau i addasu i'w fersiwn "Singlish", i sut mae'r system drafnidiaeth yn gweithio, i'r ceir gyda'r llyw ar y dde a'r teimlad hwnnw a achosir gan sut maen nhw'n gwneud pethau o symlrwydd trafodion eiddo tiriog y Gofrestrfa i'w modelu trawiadol stentaidd tri dimensiwn.

Roedd cerdded drwy'r strydoedd hyn yn gwneud i mi ail-fyw prosiectau nad oeddwn ond wedi'u gweld mewn cyflwyniadau mewn cynadleddau eraill, fel y bont ar ffurf strwythur DNA, dyluniad strwythurol tyrau'r Marina neu'r weledigaeth o gynaliadwyedd amgylcheddol y ffin drefol.

Rydw i wedi methu gweld mwy o gydweithwyr yn y cyd-destun Sbaenaidd, oherwydd ar yr achlysur hwn bu'n rhaid blaenoriaethu'r cyfryngau yn ôl cyd-destun y prosiectau a gyflwynwyd, ar wahân i'r ffaith nad yw gwneud agenda ar gyfer hyn fel arfer ar gael i'r cyfryngau oedd yn sicr o fod. gwesteion Bu llawer o siopau yn y cyfryngau o'r Dwyrain, sydd ar ôl 6 mlynedd o gynadleddau wedi cael eu blaenoriaethu. Er hynny, roeddem yn gyfanswm o newyddiadurwyr 130, o wledydd 28, o 10 ieithoedd gwahanol.

Y newyddion

Yn hyn o beth mae gen i lawer i'w ddweud, ond at ddibenion cryno, dyma'r newyddion sydd wedi dal fy sylw.

Cyflwynir Cynghrair y Pafiliwn yn swyddogol. Dyma'r dull lefel uchel y mae'r pedwar enw mawr mewn technoleg wedi arwain at ffurfioli, pob un o fewn eu rôl, mewn mecanwaith cyflenwol rhyfeddol;

  • TopconFel yr ally mawr ar gyfer y cysylltiad â maes actio. Maent wedi cyflwyno eu gweledigaeth ac wedi gwneud arddangosiadau diddorol o gymhwysedd i'r topograffi, gyda dyfeisiau sydd, ynghyd ag offer symud y ddaear, yn caniatáu gwneud toriadau a llenwadau nad oes angen syrfewyr a chadeneros arnynt mwyach yn gosod polion, cynhyrchu arwynebau neu gyfrifo cyfeintiau. Mae'r ymagwedd a wnaed gyda Topcon yn haeddu cael ei chydnabod yn ei esblygiad yn y tair blynedd diwethaf, yn enwedig os cofiwn mai'r ymgais gyntaf oedd Trimble, a gamodd o'r eiliad a oedd yn anghydnaws â'i ysbryd imperialaidd.
  • SIEMENS. Mae ei weledigaeth o gyflymu digideiddio gwrthrychau yn y byd go iawn yn cyflwyno Rhyngrwyd Pethau (IoT) agos iawn inni. Fe ddangosodd i ni amgylchedd o'r hyn rydyn ni'n ei ddisgwyl gyda dinasoedd craff, gyda'i sffêr meddwl a'i apiau meddwl; gwybodaeth ryng-gysylltiedig o fatri rheolydd gorchymyn i is-orsaf pŵer trydan dinas gyfan.
  • Bureau Veritas. Yn llai adnabyddus yn y cyd-destun gorllewinol hwn, mae Veritas yn gwmni sy'n canolbwyntio ar reoli gwybodaeth yn safonol. Mae ganddo gymwysiadau i fodelu gwrthrychau bywyd go iawn, o safbwynt proses weithredol.
  • microsoft. Ar ôl ei ymdrechion cyson i aros yng nghystadleuaeth cwmnïau newydd, mae Microsoft wedi cyflawni nod da gyda'i rwydwaith Azure, a ddefnyddir gan ddim llai na 90% o'r cwmnïau a ddewiswyd ar restr Fortune 500, Microsoft, i'r gwrthwyneb. i'r hyn y gwnes i ei cellwair yn 2010, yn y senario hwn mae'n chwarae rôl o fod y sianel y mae'r data'n teithio drwyddi, lle ar ôl darfod ei lwyddiannau (Microsoft, Windows, SQL Server) ac yn ceisio fel busnes 2.0, mae'n bwriadu manteisio ar gyda channoedd o gymwysiadau gwe sydd gennych ond prin bod unrhyw un yn gwybod amdanynt.

Systemau BentleyWrth gwrs, mae hyrwyddwr y gynghrair hwn yn Bentley, sydd, yn groes i'r teimlad o wrthwynebiad i newid a ddioddefodd cwmnïau cyfunol, wedi ein synnu. Bu'n amhosibl osgoi derbyn blynyddoedd blaenorol, gan ystyried bod sylfaenwyr y cwmni yn hŷn; fodd bynnag, fel y dywedais, cefais fy synnu. Mae Bhupinder wedi cyflwyno tîm o wynebau ifanc ac mae ei allu i ddangos arloesedd diflino ond yn fy atgoffa o egni Greg, sydd fel pe bai'n adfywio gyda'i nodyn ysbrydoledig, nad yw byth yn colli'r eiliadau pwysig a symlrwydd tynnu lluniau gyda'r cyfranogwyr, sy'n gofyn yn llythrennol iddynt ymadroddion na fyddant byth yn anghofio, oherwydd ymddengys ei fod yn dangos cof mawr ac empathi naturiol.

Mae'r sgwrs fyw y gwnaeth Bhupinder a Keith, ynglŷn â bod yn barod ar gyfer y newid, wedi bod yn feistrolgar. Y tu allan i hen dyfu gyda'u cwmni, maent wedi llwyddo i ymestyn etifeddiaeth y gobeithiwn y bydd yn cael ei hail-ddechrau gan genedlaethau newydd, heb golli eu gwerth personol oherwydd eu bod yn cyfranogi â chwmnïau eraill.

Trefnwyd yr arddangosiadau o Gynghrair y Pafiliwn mewn stondinau a oedd yn cynnwys Microsoft, Topcon, Veritas, Academïau Bentley Institute a rhai Xtation IX a oedd â chromen ddiddorol o realiti a adlewyrchwyd. Roedd y rhain ar agor drwy'r amser, er bod ganddynt oriau arddangos penodol, ac roedd y rhan hyfforddiant yn arbennig o ddefnyddiol i mi. Mae Sefydliad Bentley wedi bodoli ers amser maith, ond yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi mynd o dan ymagwedd Academia yn arbenigo mewn BIM, a ddangoswyd yn yr achos hwn ar dair agwedd, er eu bod yn rhyng-gysylltiedig, yn fy marn i maent yn amlinellu'r llinellau gwaith rhwng Bentley a Chynghrair y Pafiliwn:

  • Academi Adeiladu Bentley. Dyma'r llinell fwy aeddfed, sef y ddolen sy'n integreiddio ymdrech Topcon a Bentley.
  • Academi Modelu Realiti. Dyma yn fy marn i fydd y llinell integreiddio rhwng Bentley a Veritas.
  • Academi Hyrwyddo BIM. Dyma'r integreiddio rhwng SIEMENS a Bentley.

Bydd amser yn dweud os yw fy marn yn gywir.

Mae'r model I-2.0 yn gydnaws â'r cwmwlLansiodd Bentley ei I-model yng nghynhadledd Charlotte, lle'r oedd eisiau iddo gael wyneb y ffeil DGN o dan safon cydnawsedd y gallai defnyddwyr cyffredin ei darllen. Mae'r mwg wedi bod yn drawiadol ers y dechrau, gan ystyried mai dyma'r ffordd o ffurfio ffeiliau ar ffeiliau DGN syml sydd, gyda nodau XML strwythuredig, yn cynnal oes gyfan prosiect o'i fodelu i'w weithredu. Wrth gwrs, mae hyn wedi arwain Microstation o'i rôl gyntefig fel rheolwr CAD, i fod yn rheolwr y gwrthrych, mae ProjectWise wedi canolbwyntio ar reoli'r gweithrediad a AssetWise, y cylch bywyd. Mae CONNECT wedi ei gyfuno gyda'i gilydd, gan gymryd ceisiadau i fersiynau hybrid rhwng bwrdd gwaith a chymylau.

Mae'r 2.0 I-model, yn hytrach na storio data mewn ffeiliau, yn canolbwyntio ar storio cwmwl, o dan gadwyni o ddata sy'n debyg i BlockChain. Roedd yr I-model 1.0 eisoes yn canolbwyntio ar hyn, ond yn y 2009 a fyddai wedi ystyried siarad am y cwmwl fel blaenoriaeth; Credwn ei fod yn ffordd werthfawr o aros ar y blaen i Bentley Systems, y mae Keith wedi ei gyflwyno mewn gweledigaeth ymarferol. Gyda hyn daw'r Hwb I-model, sy'n gam ymlaen i'r trydydd lefel BIM, lle mae gwybodaeth yn cyd-fyw mewn amgylchedd mega rheoledig.

Fodelu realiti, yn agosach nag erioedMae wedi bod yn groes i'r hyn a gyflwynwyd yn y gynhadledd, a dim ond un gair sy'n swnio'n fawr; Cyd-destun. Prynodd Bentley y cais hwn ychydig o flynyddoedd yn ôl i gwmni Ffrengig, bellach mae wedi'i gyflwyno fel cynnyrch integredig sy'n gwneud y ffotogrametreg a'r modelu na wnaeth Descartes erioed. Maent hyd yn oed wedi rhoi her i ni o greu ein modelau ein hunain; mae mwy na chyfranogwyr 100 wedi ei gyflawni ar ddiwedd yr ail ddiwrnod, gyda chais sy'n gofyn am dynnu ffotograffau olynol gydag ongl nad yw'n fwy na graddau 15 mewn dau gam yn unig, a'r botwm i gynhyrchu'r model; mae gwasanaeth o'r cwmwl yn gyfrifol am wneud y gweddill, fel y gellir ei ddychmygu, ei gylchdroi, ei gylchdroi, ei fesur i raddfa, fel model tri-dimensiwn, o ffotograffau syml!

Nid oes unrhyw beth nad yw eraill yn ei wneud, ond yn arbennig mai rheoli hybrid delweddau cydraniad uchel sydd ynghlwm wrth fodel manwl nad yw'n cael ei effeithio gan faint y data, yn fy marn i yw'r gorau dwi wedi'i weld.

Gyda hyn mae Bentley yn cadarnhau eu rheswm pam nad ydynt yn gweld y GIS fel rhywbeth o bwys mawr. Yn canolbwyntio ar Geo-beirianneg, maent yn mynd tuag at safoni IFC, sydd, er ei fod yn bell i ffwrdd, yn llwybr sydd wedi'i olrhain yn dda ac y caiff yr holl gwmnïau sydd am oroesi eu sefydlu.

Y prosiectau yn y rownd derfynol.

Fel rhan o'r digwyddiad, dyfarnwyd y gwobrau Be Inspired i gategorïau prosiect 17, lle mae 51 wedi cyrraedd rownd derfynol ar gyfer cyfanswm o enwebiadau 409. Rwyf wedi gallu gweld yn fanwl nifer o'r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol, y daw plant y prosiect ffotogrametreg ohonynt i mi ar gyfer ailfodelu system trenau, gan ddefnyddio data a gafwyd gyda dronau; Yno, cyfarfûm â dyn o wladwriaethau Nicaraguan a Mecsicanaidd a oedd, yn ôl eu nodweddion, yn dangos eu cyffwrdd Caribïaidd. Yn ogystal â phrosiect Brasil o ailstrwythuro system dd ˆwr mewn ardal dreftadaeth warchodedig, roeddwn i'n hoffi'r prosiect gymaint nes i mi deimlo mai fi oedd y prosiect pan enillon nhw'r lle cyntaf yn eu categori. O'r rhai eraill byddaf yn siarad mewn erthygl benodol.

Pa ddefnydd ydyw i fynd i gynhadledd cyn belled?

Roeddent yn bum diwrnod o lawer o ddysgu, lle bu'n fwy defnyddiol gofyn i mi ddehongli ar fy mhen fy hun; ymgynghori â ffyrdd ymarferol o ostwng lefel y mwg, fel y dywedwn yn ein cyd-destun Sbaenaidd i ysbrydoliaeth lefel uchel. Yn y tymor byr, rwyf wedi gwneud yr holl arloesedd hwn yn ymarferol, sydd ond yn dweud wrthym lle mae pethau'n mynd yn y gwledydd sy'n arwain y blaen technolegol, ac yn eu rhoi yn ein cyd-destun gwahanol nad oes llawer o gyflyrau mewn rhai achosion, lle mae'r blaenoriaethau mewn sawl agwedd maent yn sylfaenol ac, yn enwedig lle mae mwy na thechnoleg newydd, yr hyn sy'n ofynnol yw bod y rhai sy'n cynnal y prosiectau yn cymhwyso arferion cynllunio da, disgyblaeth elfennol sy'n canolbwyntio ar y prosesau ac yn gwireddu eu gweithredoedd unigolyddol y bwriadau da y mae'r cynlluniau'r llywodraeth a'r gyfraith.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.