Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012, Rhan Un

 

Yn olaf, ac fel y cyhoeddwyd ar gyfer y dyddiad hwn, mae AutoDesk wedi trefnu'r holl wybodaeth sy'n ymwneud â newyddbethau AutoCAD 2012. Yn yr un modd, yr hyn y mae'n ei awgrymu ar gyfer y disgyblaethau eraill, ac eithrio AutoCAD ar gyfer Mac, sy'n dal i fod ynddo yr hyn a welsom y llynedd yn fersiwn 2011.

O'r cychwyn cyntaf, rydym yn falch o wybod nad oedd angen fformat ffeil dwg newydd, cynhelir fformat 2010; er mwyn ei ddefnyddio gyda fersiynau hŷn i AutoCAD 2010 bydd angen ei drosi gyda TrueView. Er bod AutoDesk yn mynnu dweud bod ei dwg yn don sy'n disgyn o long ofod estron, oherwydd y neges sy'n ymddangos pan agorir ffeil gyda gvSIG, Microstation, Bricscad neu unrhyw feddalwedd arall a all gynhyrchu dwg bellach. Mae'n fy atgoffa o'r hen achos cyfreithiol hwnnw yr oeddech chi wedi bod eisiau bod yn berchen ar y fformat ac er bod gennych chi hawl, mae'n ymddangos yn ddiangen i mi fel pe bai'n firws.

Hefyd, mae'n ddiddorol gwybod bod y fersiwn newydd hon yn cefnogi prosesau cyfochrog, felly os oes gennych gerdyn fideo neu gyfrifiadur gyda chi prosesydd mulGall Tiple deimlo'r gwahaniaeth wrth wneud arferion fel rendro a phanio mewn golygfeydd 3D.

Ac agwedd arall, yr ydym hefyd yn ei hoffi yw gwybod y gellir lawrlwytho'r fersiwn hon yn gyfreithlon at ddibenion profi, er bod y fersiwn yn gwbl weithredol ar gyfer diwrnodau 30.

Oddi yma gallwch chi lawrlwythwch AutoCAD 2012, am ddim.

Rwyf am fynd i'r afael â rhai materion yn fanwl, yn enwedig oherwydd bod llawer o newidiadau yn eithaf tebyg i'r hyn y mae Bentley wedi'i wneud yn Microstation V8i, fodd bynnag, mewn llawer o'r AutoCAD 2012 newydd, mae'n rhagori arno. Yn y dull cyntaf hwn rwyf am gyffwrdd â'r hyn sy'n gysylltiedig ag adeiladu data ac arddangos allbwn.

Agweddau Adeiladigol

Nid oes llawer o newydd yn hyn o beth, yn ddealladwy oherwydd mai'r AutoDesk gorau y gallai ei wneud yw gwella'r arferion presennol. Am y rheswm hwn, mae gwell offer yn sefyll allan, gan wneud gwrthrychau yn fwy deinamig a chael mwy allan o gymhorthion graffig; er bod defnydd gwych o welliannau fersiwn 2011:

Gwella'r Spline.  Rydym yn cofio bod y spline yn fath o strôc llawrydd rhydd sydd wedi'i gymryd yn fertigau yn yr awyr; Roedd yn broblem na ellid ei drin fel polylin mewn agweddau megis cyfrifo neu dorri'r ardal.

... damn y dydd y gwnes i wneud hyn i wneud llinellau cyfuchlin ...

Wel nawr gellir ei drin bron fel a llinell smart yn Corel Draw, ychwanegu ac adleoli fertigau, a throsi strôc yn arcs. Hyd yn oed opsiwn o'r enw cymysgedd yn ein galluogi i greu'r spline gyda help lle rydym am iddo gerdded.

Yn yr un ffordd rydym yn gweld beth sy'n digwydd gyda'r deor, Am amser hir, mae'r broses o drin patrymau wedi bod yn gwella, fel eu bod yn ddeinamig. Ond nawr mae'r afael mae ganddynt fwy o gyfleustodau ac mae'r un peth yn berthnasol i lenwi graddiant.

autocad 2012 newyddion

Mae hyn o fudd i brosesau fel sizing, arcs, elipsau, fertigau polylines, wynebau, mleaders, er bod yr olaf yn cynnwys llawer mwy na hynny gan fod mwy o reolaeth ar y nodau ac agosrwydd at y testun. Ar gyfer sampl rwy'n eich gadael chi y fideo o sut mae'n gweithio.

autocad 2012 arrat Ymhlith y mwyaf buddiol o'r camau dynamig hwn a roddwyd i wrthrychau yw'r Cyfres drefnu, sydd bellach yn dod yn elfen ddeinamig ac nid yn aliniad syml o ffigurau rhydd. Ar ôl gwneud y trefniant, mae'r gwrthrychau yn cynnal perthynas, boed yn amgylchedd llinol, crymedd neu 3D, yn dibynnu ar y math o drefniant. Gwych, oherwydd nawr gellir trin y dyluniad gyda mwy o ystwythder, fel bariau Joist, gan allu addasu'r patrwm llinellol, graddfa, pellter neu ongl heb orfod ail-lunio hyd yn oed pe byddem yn newid yr uwch-oruchafiaeth.

grŵp 2012 autocad Heblaw, gellir copïo hyd yn oed yr Array, hyd yn oed os nad yw'n ymddangos yn debyg iddo. Gallwch chi ddweud, rwyf am gopïo'r math hwn o drefniant, fel sy'n wir gyda bariau'r un Joist, o'r pwynt hwn, i'r perwyl hwn. Byddai hynny'n gwneud patrymau fel cannyddion, cadeiriau wedi'u leinio, lampau mewn ystafell, coed, ac ati. Gellir eu copïo yn y ffordd y gwnaethom ddefnyddio'r gorchymyn Mesur gyda blociau, gyda'r amrywiad bod y rhain yn cynnal y cysylltiad ac yn cysylltu â'r gwrthrych alinio.

 

autocad 2012 Glanhau dyblyg. Nid yw hyn yn anarferol i'r rhai ohonom sydd wedi defnyddio offer GIS, lle mae glanhau topolegol yn cynnwys cael gwared â baw. Nawr mae AutoCAD 2012 yn gweithredu botwm ar gyfer eitemau dyblyg.

... byddai wedi bod yn ddefnyddiol iawn pan oedd gen i gynorthwyydd eithaf a oedd wedi dyblu'r haenau yn yr un llun ...

Mwy gyda'r darlun paramedriedig.  Dyma un o'r swyddogaethau gorau y mae AutoCAD wedi'i gyflawni, yn fersiwn 2012 y peth arloesol yw y gellir ei wneud ar y hedfan diolch i'r cymhorthion gweledol a ddangosir ym mhob nod o'r gwrthrychau. Yn y fideo hwn Gallwch ei gweld yn gweithio, yn ddiddorol, y swyddogaeth y mae hyn yn ei olygu i'r hyn yr oeddem yn arfer ei wneud fel gwrthrychau syml gyda'i gilydd.

... fel enghraifft y llun o fanylion dur arfog ... yr hyn sy'n wallgof! pe bai'r gyfran yn cael ei newid ac roedd y rheolwr eisiau cadw'r cromlinau ar y pennau'n sydyn.

autocad 2012

Newyddion yn y Ribbon.  autocad 2012 newyddion Ychwanegwyd mynediad diddorol o'r enw Content Explorer, sy'n fy atgoffa o'r llwybrau ArcCatalog, er mwyn peidio â ffwlio o chwilio am ffeiliau ar draws y Ffenestri.

Mae fel hyn, yr oedd yn ychwanegu mynediad i Exchange AutoCAD, weld o'r blaen, ond nid oddi wrth y bwrdd gwaith, ond bydd y materion yn cyffwrdd Rhuban mewn swydd arall oherwydd bod gwelliannau mewn personoli haeddu sbel.

Rheolau llinell, marw ond yn bywllinell orchymyn autocad 2012Cwestiynwyd hyn, gan mai etifeddiaeth y deinosoriaid ydyw. Ond mae mynediad cyflym i orchymyn yn dal i fod yn drefn gyffredin i gartwnwyr; Roeddwn i'n gallu ei weld yn fwy pan ddaeth y Rhuban i'n drysu yn AutoCAD 2009.

Nawr bod swyddogaeth awtocomplete wedi'i hychwanegu, yn debyg i'r hyn rydyn ni'n ei wneud yn Google, rydyn ni'n teipio gair yn unig. Byddai angen gweld a yw'n taro, oherwydd gallai llawer gael eu colli rhwng cymaint o orchymyn tebyg, efallai y byddai'n ddefnyddiol pe bai'r chwiliad yn dod yn ddeallus ac yn dychwelyd y gorchmynion yr ydym wedi'u defnyddio fwyaf yn y rhestr neu'n ein hatgoffa o'r hotkey fel ei fod yn aros. .

Helpwch i wella'r allbwn.  Mae rhywfaint o newyddion wedi cael eu gohirio, ond os ydyn nhw'n cyrraedd mae croeso iddyn nhw. Yn hyn mae'n ymddangos i mi fod AutoDesk a Bentley yn rhybuddio ein gilydd i beidio â chuddio'r foment, roeddem wedi cael gwelliannau wrth drin lliwiau ond am resymau rhyfedd mae'r cynlluniau a gynhyrchwyd o CAD (o'i gymharu â'r GIS) yn edrych yn well mewn unlliw nag mewn lliwiau.

Gwell tryloywderau. Nid newydd-deb o'r fersiwn hon mo hon, fe ddaeth o fersiwn 2011 mewn gwirionedd ond yn hyn mae AutoDesk wedi ei gwneud yn weladwy gyda mwy o bwyslais ac wrth i ni weld mae rhai swyddogaethau ychwanegol wedi'u cynnwys. Fe wnaeth microstation ei weithredu o XM, ond mae'r hyn y mae AutoDesk wedi'i wneud yn mynd ymhellach, fel y gwelwn i mewn y fideo hwn.

autocad 2012

Mae'r swyddogaeth tryloywder yn y panel priodweddau ar gyfer pob gwrthrych, ac yn y rheolwr haenau i fod yn berthnasol i haen gyfan. Yn ogystal, gellir ei gymhwyso i gynllun i'w argraffu ac mae'n ymddangos yn gyd-destunol o sawl ochr; Rwy'n credu y bydd hyn yn effeithio ar y cyflwyniad gweledol yn ogystal â phryd y daeth y llenwad graddiant i mewn.

... hyd heddiw (blwyddyn cyn y proffwydoliaeth Maya), gallwn argraffu glasluniau gyda'r orthophoto yn y cefndir ...

Gwelliannau eraill yn y Cynllun. Ychwanegwyd opsiwn graddio ar gyfer yr anodiadau, mae hyn yn helpu i osgoi gorfod trin arddulliau mewn testunau sydd ddim ond yn labelu barn. Yn ogystal, mae'r rheolwr dalen yn eithaf tebyg i'r hyn y mae Microstation yn ei wneud gyda Modelau, ond gydag ychydig mwy o flas a rhyngweithio mewn ffenestr fertigol a fydd yn sicr o helpu i wella'r rheolaeth allbwn ymhellach.

gwahaniaethau autocad 2011 2012

Dogfen uwch.  Dyma'r gorau, er na allaf ei dreulio eto. Mae'r ddelwedd wedi troi'r byd, ond ychydig ohonom sydd wedi dychmygu'r broses yr ydym ni'n sifiliaid.

autocad 2012 lt

Ond yn sicr bydd defnyddwyr Autodesk Inventor yn elwa, oherwydd erbyn hyn mae'n mewnforio modelau fel SolidWorks, Pro / ENGINEER, CATIA, Rhino a NX.

Yn olaf, nid wyf am anwybyddu'r hyn a welais wrth gynhyrchu ffeiliau pdf. Mater arall na chododd yr holl eiddo erioed, nid fel nawr.

Generize ffeiliau pdf. Nid newydd-deb mo hwn chwaith, ond gwelliant i ymarferoldeb sy'n dod o fersiwn 2010. Nid yn unig y cyfnod anfon, ond gallwch chi ddiffinio a yw'n anfon y ffeil gyfan, os yw'n anfon un haen yn unig, cynllun neu os yw'n gadael tudalennau lluosog . autocad 2012 [12] [3]

Yna, gallwch ddewis datrysiad y delweddau ac os ydych chi am i'r ffontiau gael eu hymgorffori. Mae hyn yn manteisio'n fawr ar y ffeil pdf a gynhyrchir, oherwydd yno gallwch droi haenau i ffwrdd neu ymlaen, mae'n fy atgoffa llawer o'r hyn y mae rhaglenni fel Corel Draw ac Adobe Illustrator yn ei wneud am amser hir ... a llawer o raglenni eraill sydd eisoes yn gwneud hyn am ddyddiau.

Yn achos Microstation, os na chynhyrchir y pdf gyda'r opsiwn 3D nid yw'n mynd gydag haenau ar wahân; ac nid oes cymaint o opsiynau i ffurfweddu amodau'r allanfa er ei fod yn cael ei allforio i pdf ar gyfer 10 o flynyddoedd yn ôl.

Yma gallwch chi gwyliwch y fideo o sut mae'r pdf yn gweithio yn AutoCAD 2012.

PDF Tanysgrifio.  Y gwir yw nad yw cynhyrchu ffeiliau pdf yn newydd, ond y tu hwnt i hynny roeddwn i'n hoffi'r hyn mae AutoCAD 2012 yn ei wneud â galw ffeil pdf fel cyfeiriad a rhyngweithio ag ef. Er bod hyn wedi bod o gwmpas ers dwy flynedd (AutoCAD 2010), mae AutoDesk bellach yn gwneud mwy o sŵn gan fanteisio ar welliannau bach ond defnyddiol.

Ddim yn wael, y gorau yr wyf wedi'i weld mewn rhyngweithio â ffeiliau pdf sy'n cynnwys haenau fector oherwydd ymhlith pethau eraill y gallwch chi:

 • Georeferencing y pdf
 • Gwnewch glip i guddio rhannau o'r awyren
 • tynnwch ar hyn gan ddefnyddio snap ar fectorau pdf
 • Trowch i ffwrdd neu ar haenau PDF

Beth bynnag, byddai dim ond un dewis i'w wneud uno o copi ffens a dod ag ef i'r dwg a byddem yn cael ein gwneud. Yn achos Microstation, gall y pdf fod yn georeferenced ond mae'n ymddwyn fel petai'n ddelwedd, ni ellir ei wneud snap neu ryngweithio â hi haenau ac rwy'n teimlo nad oes gan y ddau gefnogaeth ar unwaith i gydnabod gefndir y pdf.

________________________________________

Wel, er mwyn peidio â gwneud swydd sy'n cyrraedd ffos gefnforol, arhosaf yma gyda'r adolygiad cyntaf hwn o newyddbethau AutoCAD 2012. Rydym yn parhau yn yr un nesaf.

Mae'r erthygl hon yn crynhoi'r Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2013

29 Yn ymateb i “Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012, Rhan Un"

 1. Porfa ymholiad brys !:

  Mae angen imi roi testun crwm ac ni allaf ddod o hyd i'r offeryn mynegi yn Autocad 2012 ar gyfer MAC, os yw rhywun yn gwybod sut i wneud hynny, byddwn yn gwerthfawrogi hynny!

  cyfarchion o Chile

 2. Ceisiwch ei wneud gyda dwy linell newydd, wedi'i wneud yn ffres.
  Gwnewch yn siŵr nad ydych am wneud ffiled gyda gwrthrychau sydd mewn 3D ac nad ydynt yn cael eu torri, nad ydych chi'n ceisio gwrthrychau ffeil gyfeirio allanol, nad ydynt yn multiline, nac yn blocio.

 3. Mae gen i broblemau gyda'r gorchymyn Ffiled, rwy'n cael y gwall canlynol wrth geisio rhannu ffigur «Mae ffiled yn gofyn am 2 linell, arcs, neu gylch (nid blocio cyfeiriadau).» Yn autocad 2010 rwy'n ei rannu heb broblemau ond yn 2012 rwy'n cael y gwall hwn, Rwy'n aros am eich ymateb diolch.

 4. Dywedasant wrthyf fod gan y fersiwn 2012 orchymyn neu swyddogaeth sydd wedi'i chymathu mewn agwedd â fersiynau blaenorol. Fe'i gosodais yn Saesneg ac ni allaf ddod o hyd i hyn. A all rhywun fy helpu? Diolch ymlaen llaw! Cyfarchion i bawb.

 5. Mae'r syrfewyr, i ailfeddwl, yn ailystyried pwyntiau yn y gromlin.
  Os ydych chi'n meddiannu mwy, rydych chi'n cyfrifo a rhoi mwy, ond rydych bob amser yn gweithio gyda phwyntiau.

 6. Peidiwch â dringo cromlin, ond mae polygonal sy'n mynd drwy'r holl orsafoedd yr ydych am eu hanfon at y GPS, yn debyg i'r hyn rydych chi'n ei wneud gydag aliniad syth.

 7. Mae gen i ddiddordeb mewn dringo'r aliniad, yn grwm â gorsafoedd bob metr 5 (enghraifft), y cwestiwn cyntaf yw, os yw'r aliniad crwm yn cael ei lanlwytho i GPS, yn union fel aliniad syth?
  Rwy'n edrych ar eich ymateb DYMCHWCH

 8. Beth sydd gennych ddiddordeb mewn llwytho i fyny?
  Gorsafoedd yr echelin ganolog?

  Eu hallforio i fformat gpx, ni fydd y gromlin yn cael ei harddangos, ond y polygon. Po agosaf y byddwch chi'n cynhyrchu gorsafoedd, y mwyaf o wybodaeth sydd gennych chi ar y gromlin.

 9. Helo, hoffwn wybod a all rhywun fy helpu ar sut i fewnforio aliniad crwm i GPS (r6 trimble)

 10. Etimados pan fo dau wrthrych gyda'i gilydd yw dweud: crectangulo ynghyd â petryal arall, yn ddiweddarach maent yn sownd ac mae un endid yn cael ei ffurfio, sut y gallaf gywiro hyn? help os gwelwch yn dda

 11. Helo mae gen i broblem ...
  Wrth greu pdf's gydag autocad 2012, nid yw'r tynnu craidd x5 yn eu cydnabod. Gyda fersiynau eraill o autocad ni ddigwyddodd hynny. Roeddwn i eisiau gwybod sut i'w drwsio.
  Diolch yn fawr.

 12. Mae'n dal yn siomedig o ran y rhaglen ar gyfer y platfform ffenestri, mae diffyg gorchmynion, y rheswm pam nad wyf yn ei esbonio i mi fy hun

 13. Hi, hoffwn wybod beth ddigwyddodd gyda'r gorchymyn 3d, yr wyf wedi gweld hynny yn yr 2012 nad yw bellach ar gael, y gallaf ei ddisodli.

 14. Y MWYAFRIF EI NEWYDD AutoCAD ennyn 2012 oedd eu 3D MAX !!, yn awr eu bod yn berchen ar y rhaglen yn cael eu copïo eich gorchmynion !! FOD MIS, A FYDD CHOLAU YN EI!

 15. Y diwrnod da, hoffwn weld a allai rhywun fy helpu i lunio llinell gyda phellter ac asimuth o fewn y rhaglen Quantum Gis

 16. Mae clicio ar "Mem Patch" yn cynhyrchu'r gwall canlynol: "mae angen i chi gymhwyso patsh pan fydd sgrin y drwydded yn ymddangos" ac nid yw'n caniatáu imi fwrw ymlaen â'r gosodiad oherwydd ei fod yn rhoi cod actifadu anghyflawn i mi; Sut alla i ddatrys y broblem hon?

 17. Cyfarchiad cordial
  uchafbwyntiau eraill AutoCAD yw'r 2012 cyfeirio delwedd mewnforio fformatau eraill yn flaenorol angen AutocadMAP fertigol ac i fewnosod fel delwedd raster.
  Nesaf, mae'r fformatau delwedd yn cefnogi AutoCAD 2012 a hefyd y fersiwn LT 2012 (Bob blwyddyn mae'r AutoCAD LT yn cynnwys mwy o offer o'r fersiwn lawn)
  Ffeiliau Raster a gefnogir:
  .bmp, .cals-1, .dds, .doq, .ecw, .flic, .geospot, .hdr, .ig4, .jpeg, jpeg2000, .jifif, .MrSID, .NITF, .OpenEXR, .pcx ,. pic, .png, .psd, .rlc, .targa, .tiff ac mae hefyd yn cefnogi delweddau â drychiad.
  Rwy'n gobeithio y bydd y cyfraniad yn eu helpu.
  Tan y tro nesaf

  Jorge Eliecer Garces Bolivar
  Drafft Pensaernïaeth a Pheirianneg

 18. ar gyfer y tryloywderau mewn haenau a gwrthrychau a chynhyrchu pdf, rwy'n ei gael eisoes yn awtocad 2011 ... o'r hyn a ddarllenais nid wyf yn dod o hyd i wahaniaeth ar y ddau bwnc hyn rhwng awtocad 2011 ac awtocad 2012, oni bai eu bod wedi ychwanegu rhywfaint o fanylion bach yn ei drin nad yw wedi ei ganfod.
  cyfarchiad.

 19. Mae'ch gwybodaeth yn ddefnyddiol iawn a fy ngwaith fel athro prifysgol.
  Rwy'n eu gwerthfawrogi o'r UDO.ANZ.ve
  diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.