Parth Model Rheoli Tir - Colombia Achos

Mae gweinyddiaeth y Ddaear, ar hyn o bryd, yn un o brif heriau'r gwledydd. Nid yw'n ddyhead newydd, oherwydd mae ei swyddogaeth yn fwy amlwg na phrif erthyglau'r cyfansoddiad a'r gwahanol gyfreithiau sy'n rheoli perthynas yr ymsefydlwyr ag adnoddau cyhoeddus a phreifat y genedl. Fodd bynnag, mae tuedd ryngwladol i ffurfio systemau cenedlaethol sy'n atgyfnerthu polisi cenedlaethol lle mae'r manteision a gynigir gan dechnolegau, gofynion globaleiddio ac, wrth gwrs, galw'r trigolion am effeithlonrwydd y gwasanaethau cyhoeddus.

O ffynhonnell dda, rwyf wedi cael gwybod bod Colombia yn y broses o fabwysiadu ISO 19152, a elwir yn Model Parth Gweinyddu Tir. Mae'r LADM, y tu hwnt i fod yn gymhwysedd byd-eang, yn deillio o gonsensws llawer o arbenigwyr ym maes rheoli eiddo, yn seiliedig ar yr astudiaeth o sut mae gwahanol wledydd yn y byd yn ei wneud o ganlyniad i'r datganiad 1998 a ddywedodd fod yr un newydd o gynlluniau stentiau traddodiadol ar gyfer defnyddio modelau. Dyma'r prif reswm pam na all y LADM fod yn anhysbys gan weithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig â gwyddorau daear ac yn achos Colombia, fel y disgwylir, nid yw'n cael ei weld ynddo'i hun fel ateb, ond o safbwynt semanteg ofodol, fel hwylusydd ar gyfer gweithredu polisi cenedlaethol ar gyfer gweinyddu nid yn unig hawliau'r tir ond yn gyffredinol nwyddau gwahanol y genedl.

gwastad amlbwrpasol

Soniaf am achos Colombia, oherwydd bydd yn rhaid inni gadw llygad ar ei gynnydd, fel ymarfer diddorol a fydd yn sicr yn weladwy y tu hwnt i gyd-destun America Ladin. Yn y cam cyntaf sydd wedi dechrau yn yr ail semester o 2015, dangoswyd nid yn unig yr her o alinio gwahanol sefydliadau sy'n gysylltiedig â rheoli nwyddau materol a pherthnasol y genedl; Mae'r arweinyddiaeth a'r aeddfedrwydd amlwg y mae sefydliadau megis Sefydliad Agustín Codazzi, yr Uwcharolygydd Notari a'r Gofrestrfa a sefydliadau wedi caffael, yn ogystal â dylanwad cydweithredu rhyngwladol sy'n ceisio rhyngwladoli arferion da, hefyd yn dod i'r amlwg.

Geofumar yn LADM ymddangos yn benderfyniad doeth, o ystyried yr heriau cynllunio prif ffrwd a safoni gweithredoedd cyrff megis y Rhaglen i Ffurfioli'r Uned Eiddo Gwledig Adferiad Tir, y Sefydliad Colombia dros INCODER Datblygu Gwledig a stentiau wedi'i ddatganoli, mewn rhai achosion, credaf fod â chyflyrau gwell na'r achos cenedlaethol cyn yr angen i addasu i'r newidiadau.

Tueddiadau rhyngwladol mewn rheoli tir.

Rhaid i mi fynnu nad yw'r Weinyddiaeth Tir yn wyddoniaeth anhysbys i fwyafrif y gweithwyr proffesiynol yn y sector Cynllunio Cadastre-Register-Territorial; Bydd yn newydd deall y modelau UML y cyflwynir y safon LADM arnynt a'r ffordd o'i gael i wireddu cynllun sefydliadol sydd eisoes yn bodoli a chyn llwyfannau technolegol gweithredol. Felly, i ategu'r erthygl hon, rwy'n achub gwerth y tueddiadau di-droi'n-ôl yn y mater o Weinyddiaeth Tir sydd wedi cael eu cyflwyno yn un o weithdai'r cyfnod presennol ac y gallaf prin roi sylwadau ar y ffin honno ar ymyl yr amlwg ond mae hynny'n cynrychioli prif heriau proses y Colombia.

ladmy

La datganoli o'r prosesau diweddaru gwybodaeth, o'r lefelau canolog i'r llywodraethau lleol, o safbwynt cyfrifoldeb nid yn unig o ran treth ariannol ond hefyd yn gyfreithlon.

 • Ymgorffori systemau trafodion sy'n rheoli gweithrediad y berthynas ddeiliadaeth rhwng y partïon â diddordeb, gan gynnwys y llywodraeth yn y gwrthrychau sy'n cynrychioli hawliau budd y cyhoedd. Agwedd ddiddorol ar y duedd hon yw nad yw canoli yn awgrymu mwy o fiwrocratiaeth, gan ei fod yn cael ei ategu gan y duedd gyntaf, lle mae gweithredwyr trafodion yn lywodraethau lleol, endidau preifat ac unigolion gan unigolion; ond yn gweithredu systemau trafod cenedlaethol rheoli.
 • Defnydd El cronfeydd data gyda hanes data gweinyddol a geometrig, wedi'i fodelu ar storio ffynonellau dogfennol ac ar fersiynau gofodol. Mae hyn yn awgrymu nid yn unig gwneud ymchwil tiriogaethol neu gynlluniau cynllunio, ond hefyd modelu ei ddarn er mwyn cael cymhwysedd ar eiddo go iawn a chan gyfeirio at ei fersiwn gyfredol.
 • Defnydd El modelau data safonol yn annibynnol o blatfformau technolegol, mabwysiadu safonau sy'n cysyniadoli'r model rhesymegol y daw'r model ffisegol a'r prosesau ohoni; waeth a ydych chi'n defnyddio meddalwedd perchnogol neu am ddim.
 • Pensaernïaeth sy'n canolbwyntio ar fodel, a elwir yn Saesneg fel MDA (Pensaernïaeth a arweinir gan fodel). Dim agwedd syml, oherwydd brys y rhyngwyneb dynol i fwydo data a'r risg o farw mewn amser heb fuddugoliaethau cynnar sy'n cyfiawnhau costau newid meddylfryd.
 • Integreiddio hawliau tir, defnydd tir a chynllunio tiriogaethol, wedi'i symleiddio mewn perthynas Cyfraith Pwnc-Pwnc, ond wedi'i ymestyn i gynllun sy'n caniatáu gweld perthynas hawliau y tu hwnt i'r hyn y mae'r gyfraith yn ei diffinio'n benodol a gall fod yn berthnasol i eiddo materol ac amherthnasol.
 • Gweledigaeth y Cadastre o safbwynt opteg cylch bywyd, gyda natur orfodol meddwl am yr 3D, er nad yw'n ddelweddiad brys oherwydd anallu i orffen y sylw 2D, rhaid iddo gael ei ymgorffori hyd yn oed ar y lefel weinyddol oherwydd brys trefol yr eiddo llorweddol a'r angen i fod yn barod i y 4D, nid yn unig o opteg BIM ond oherwydd bod y berthynas gydag amser yn meddiannu awtomeiddio yn unig.
 • Y tueddfryd tuag at symlrwydd a rhwyddineb defnydd, sy'n awgrymu dad-droseddoli cynnig Banc y Byd i orffen stentiau y byd yn y tymor byr gan ddefnyddio'r plot fel sail frys ond integredig i'r gofrestrfa eiddo, gan ail-wneud y cywirdeb ar gyfer pryd mae gennym amser -ac arian- Erbyn hynny efallai y byddwn yn sylweddoli bod gweddill y byd wedi gwneud yr arddull OpenCadastreMap.
 • La integreiddio amlddisgyblaeth o'r bobl sy'n gysylltiedig â'r weinyddiaeth tir, pob un yn gwneud ei beth ei hun, yn ei system, ond yn dyblygu mewn model cyfnewid data o dan safonau rhyngweithredu. Wrth gwrs, mae hyn yn awgrymu peidio â gweld technoleg fel diben ynddo'i hun ond fel ffordd o gyflawni amcan a nodwyd; Mae'n golygu ychwanegu actorion yn raddol, gan osgoi diswyddo arbenigwyr profiad oherwydd eu anghydnawsedd â thechnoleg, ond hefyd gwella'r adnodd ifanc i fod yn barod i gymryd y llwybr a fydd yn sicr o gymryd sawl blwyddyn.
 • Yr her o Colombia gyda'r LADM

Awgrymaf fel ymarfer meddyliol o gais cyffredinol, i ddilyn yr hyn y bydd Colombia yn ei wneud, nad yw hi i fod yn onest yn hawdd, ond gydag ewyllys gwleidyddol a dyfalbarhad am nodau uchel y genedl, yn siŵr o fanteisio ar y cyfleoedd nawr yn cael eu cyflwyno -pwy fyddai'n hoffi cael gwledydd eraill- ymhlith y gallwn ni weld:

 • ladmhYmgorffori'r cyfraith gyhoeddus fel un cofnod mwy sy'n mynegi cyfoeth cartograffig a'i droi'n hawliau, cyfyngiadau a chyfrifoldebau endidau cyhoeddus a phartïon preifat.
 • Datblygiad prosiectau peilot gwastad amlbwrpas, o dan weledigaeth o symleiddio taflen ddata gwastad trwy ddirprwyo cyfrifoldeb am ddiweddaru data.
 • Ffurfio a nod Gweinyddiaeth Tir o fewn ICDE Seilwaith Data Gofodol Colombia, fel model sy'n mynd y tu hwnt i ddarpariaeth geoportals data safonol.
 • Diweddaru methodolegau sy'n symleiddio gweithredoedd llywodraethau lleol a dibyniaeth ar bolisïau canolog, yn enwedig o ran y prisiad gwastad, ond hefyd yr agoriad i ddulliau codi, symleiddio'r «oer»O'r cymhlethdod a'r manwl gywirdeb oherwydd pen-blwydd diweddaru data.
 • Y ddiffyg brwydr gyda'r polygon, yng ngoleuni'r sefyllfa anochel yn y wlad o ddefnyddio ESRI bron fel fersiwn geomatig o Dduw ac ystyfnigrwydd gwartheg ISO-19152 i gadw'r nod bwa fel yr unig ffordd gyntefig o esbonio'r bydysawd.
 • Integreiddio Cofrestru a Chofrestru mewn un system drafodaethol, lle mae'n bosibl gweld nid yn unig pwy sy'n berson naturiol / cyfreithiol / cyhoeddus ond hefyd yr hawliau cyfunol ym mater eiddo go iawn, ei geometreg a'i drethi cyfreithiol a gweinyddol. Yr her hon, y tu hwnt i'r trawsnewid sefydliadol -nid yw'n fater brys- yn awgrymu newid meddylfryd yn weledigaeth fyd-eang y cofrestri, fel cyfrifoldeb y wladwriaeth, y tu hwnt i'r ymyrraeth frys o brosiectau â bwriad da ond gyda'r dyhead i gydgyfeirio mewn polisïau cyhoeddus o ddiddordeb cenedlaethol.
 • Gwelededd rhyngwladol LADM banana i nodweddion yr hyn y mae colombïaid wedi ei wneud ers blynyddoedd lawer.
 • ladmcol6

Mae'r rhestr ddymuniadau yn ddiddiwedd ac mewn ystyr dda o'r real, hyd yn oed iwtopaidd. Ond digwyddodd yr un teimlad hwnnw i unrhyw un 14 flynyddoedd yn ôl pan roddodd ei fentor ddwy ddogfen iddo a fydd wedi newid ei ffordd o weld y byd; yn enwedig os mai'r dogfennau hyn oedd Cynnig drafft Cadastre 2014 o'r FIG a'r crynodeb gan Chrit Lemmen «Model Parth Cadastral Craidd".

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.