Model Parth Gweinyddu Tir - Achos Colombia

Ar hyn o bryd mae gweinyddu'r Ddaear yn un o'r prif heriau i wledydd. Nid yw'n ddyhead newydd, gan fod ei swyddogaeth yn fwy nag eglur ym mhrif erthyglau'r cyfansoddiad a'r gwahanol gyfreithiau sy'n llywodraethu perthynas y trigolion ag adnoddau cyhoeddus a phreifat y genedl. Fodd bynnag, mae tuedd ryngwladol ar gyfer ffurfio systemau cenedlaethol sy'n cydgrynhoi polisi cenedlaethol i fanteisio ar y manteision y mae technolegau bellach yn eu cynnig, gofynion globaleiddio ac wrth gwrs galw'r trigolion am effeithlonrwydd y gwasanaethau cyhoeddus.

O ffynhonnell dda, rwyf wedi cael gwybod bod Colombia yn y broses o fabwysiadu ISO 19152, a elwir yn Model Parth Gweinyddu Tir. Mae'r LADM, y tu hwnt i fod yn safon cymhwysedd ledled y byd, yn ganlyniad consensws llawer o arbenigwyr ym maes rheoli eiddo, a dynnwyd o'r astudiaeth o sut mae gwahanol wledydd y byd yn ei wneud o ganlyniad i'r datganiad hwnnw ym 1998 sy'n gweddïo amnewid. o'r cynlluniau cadastre traddodiadol trwy ddefnyddio modelau. Dyma'r prif reswm pam na all gweithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig â gwyddorau daear anwybyddu'r LADM ac yn achos Colombia, yn ôl y disgwyl, nid yw'n cael ei ystyried yn ddatrysiad ynddo'i hun, ond o safbwynt semanteg ofodol, fel hwylusydd ar gyfer gweithredu polisi cenedlaethol ar gyfer gweinyddu nid yn unig hawliau tir ond yn gyffredinol ar wahanol asedau'r genedl.

gwastad amlbwrpasol

Soniaf am achos Colombia, oherwydd bydd yn rhaid i ni fod yn ymwybodol o’i gynnydd, fel ymarfer diddorol a fydd, heb os, yn weladwy y tu hwnt i gyd-destun America Ladin. Yn y cam cyntaf a ddechreuodd yn ail semester 2015, nid yn unig mae'r her o alinio gwahanol sefydliadau sy'n gysylltiedig â rheoli asedau diriaethol ac anghyffyrddadwy'r genedl wedi dod yn amlwg; Mae'r arweinyddiaeth a'r aeddfedrwydd amlwg y mae sefydliadau fel Sefydliad Agustín Codazzi, Uwcharolygiaeth Notari a'r Gofrestrfa hefyd wedi dod i'r amlwg, a dylanwad cydweithredu rhyngwladol sy'n ceisio rhyngwladoli arferion da.

Geofumar yn LADM ymddangos yn benderfyniad doeth, o ystyried yr heriau cynllunio prif ffrwd a safoni gweithredoedd cyrff megis y Rhaglen i Ffurfioli'r Uned Eiddo Gwledig Adferiad Tir, y Sefydliad Colombia dros INCODER Datblygu Gwledig a stentiau wedi'i ddatganoli, mewn rhai achosion, credaf fod â chyflyrau gwell na'r achos cenedlaethol cyn yr angen i addasu i'r newidiadau.

Tueddiadau rhyngwladol mewn rheoli tir.

Rhaid imi fynnu nad yw'r Weinyddiaeth Tir yn wyddoniaeth anhysbys i'r mwyafrif o weithwyr proffesiynol yn sector y Gofrestrfa Tir-Cofrestru-Rheoli Tir; Bydd yn newydd deall modelau UML y cyflwynir y safon LADM arnynt a'r ffordd i lunio cynllun sefydliadol sydd eisoes yn bodoli a chyn bod llwyfannau technolegol yn gweithio. Felly, i ategu'r erthygl hon, cofiaf werth y tueddiadau anghildroadwy mewn Gweinyddu Tir a gyflwynwyd yn un o weithdai'r cyfnod presennol ac prin y gallaf wneud sylwadau ar y ffin honno ar yr amlwg. ond maen nhw'n cynrychioli prif heriau'r broses Colombia.

ladmy

La datganoli o'r prosesau diweddaru gwybodaeth, o'r lefelau canolog i'r llywodraethau lleol, o safbwynt cyfrifoldeb nid yn unig o ran treth ariannol ond hefyd yn gyfreithlon.

 • Ymgorffori systemau trafodion lle mae gweithrediad perthnasoedd deiliadaeth rhwng partïon â buddiant, gan gynnwys y llywodraeth, yn cael ei reoli mewn gwrthrychau sy'n cynrychioli hawliau budd y cyhoedd. Agwedd ddiddorol ar y duedd hon yw nad yw canoli yn awgrymu mwy o fiwrocratiaeth, gan ei fod yn cael ei ategu gan y duedd gyntaf, lle mae gweithredwyr y trafodion yn llywodraethau lleol, endidau preifat ac unigolion; ond yn gweithredu ymlaen systemau trafod cenedlaethol rheoli.
 • Defnydd El cronfeydd data gyda hanes data gweinyddol a geometrig, wedi'i fodelu wrth storio ffynonellau dogfennol ac yn y fersiwn ofodol. Mae hyn yn awgrymu nid yn unig gwneud ymchwil tiriogaethol neu gynlluniau cynllunio, ond hefyd modelu ei ddyfyniad gyda'r bwriad o fod yn berthnasol ar eiddo tiriog a chan gyfeirio at ei fersiwn gyfredol.
 • Defnydd El modelau data safonol yn annibynnol o blatfformau technolegol, mabwysiadu safonau sy'n cysyniadoli'r model rhesymegol y daw'r model ffisegol a'r prosesau ohoni; waeth a ydych chi'n defnyddio meddalwedd perchnogol neu am ddim.
 • Pensaernïaeth sy'n canolbwyntio ar fodel, a elwir yn Saesneg fel MDA (Pensaernïaeth a arweinir gan fodel). Ddim yn agwedd syml, oherwydd brys y rhyngwyneb dynol i fwydo data a'r risg o farw mewn amser heb fuddugoliaethau cynnar sy'n cyfiawnhau costau newid meddylfryd.
 • Integreiddio hawliau tir, defnydd tir a chynllunio tiriogaethol, wedi'i symleiddio mewn perthynas Cyfraith Pwnc-Pwnc, ond wedi'i ymestyn i gynllun sy'n caniatáu gweld perthynas hawliau y tu hwnt i'r hyn y mae'r gyfraith yn ei diffinio'n benodol a gall fod yn berthnasol i eiddo materol ac amherthnasol.
 • Golygfa o'r Cadastre o safbwynt cylch bywyd, gyda'r rhwymedigaeth i feddwl am 3D, y mae'n rhaid ei ymgorffori hyd yn oed ar y lefel weinyddol oherwydd brys trefol eiddo llorweddol a'r angen i fod yn barod i 2D, er nad yw'n frys delweddu oherwydd yr anallu i gwblhau'r cwmpas 4D. XNUMXD, nid dim ond o a opteg BIM ond oherwydd bod y berthynas gydag amser yn meddiannu awtomeiddio yn unig.
 • Y tueddfryd tuag at symlrwydd a rhwyddineb defnydd, sy'n awgrymu dadgriminaleiddio cynnig Banc y Byd i gwblhau cadastre'r byd yn y tymor byr gan ddefnyddio'r pwynt plot fel sail frys ond wedi'i integreiddio i'r gofrestrfa eiddo, gan ddirprwyo'r manwl gywirdeb ar gyfer pan fydd gennym amser -ac arian-. Erbyn hynny efallai y byddwn yn sylweddoli bod y byd i gyd wedi gwneud yr arddull gweddill OpenCadastreMap.
 • La integreiddio amlddisgyblaeth o'r bobl sy'n gysylltiedig â gweinyddu tir, pob un yn gwneud ei beth ei hun, yn ei system, ond yn dyblygu mewn model cyfnewid data o dan safonau rhyngweithredu. Wrth gwrs, mae hyn yn awgrymu peidio â gweld technoleg fel diben ynddo'i hun ond fel ffordd o gyflawni amcan a nodwyd; Mae'n awgrymu ychwanegu actorion yn raddol, gan osgoi taflu arbenigwyr profiadol oherwydd eu bod yn anghydnaws â thechnoleg, ond hefyd yn grymuso pobl ifanc i fod yn barod i gymryd yr awenau ar y llwybr a fydd yn sicr o gymryd sawl blwyddyn.
 • Yr her o Colombia gyda'r LADM

Awgrymaf fel ymarfer meddyliol o gymhwyso cyffredinol, i fynd ar drywydd yr hyn y bydd Colombia yn ei wneud, i fod yn onest nid yw'n hawdd, ond gyda'r ewyllys gwleidyddol a'r dyfalbarhad ar gyfer amcanion uchel y genedl ddiogel y byddant yn gallu manteisio ar y cyfleoedd sydd nawr Maen nhw'n arddangos -pwy fyddai'n hoffi cael gwledydd eraill- Ymhlith y rhai sy'n cipolwg:

 • ladmhYmgorffori'r cyfraith gyhoeddus fel un cofnod mwy sy'n mynegi cyfoeth cartograffig a'i droi'n hawliau, cyfyngiadau a chyfrifoldebau endidau cyhoeddus a phartïon preifat.
 • Datblygiad prosiectau peilot gwastad amlbwrpas, o dan weledigaeth o symleiddio taflen ddata gwastad trwy ddirprwyo cyfrifoldeb am ddiweddaru data.
 • Ffurfio a nod Gweinyddiaeth Tir o fewn ICDE Seilwaith Data Gofodol Colombia, fel model sy'n mynd y tu hwnt i ddarpariaeth geoportals data safonol.
 • Diweddaru methodolegau sy'n symleiddio gweithredoedd llywodraethau lleol a dibyniaeth ar bolisïau canolog, yn enwedig o ran y prisiad gwastad, ond hefyd yr agoriad i ddulliau codi, symleiddio'r «oer»O'r cymhlethdod a'r manwl gywirdeb oherwydd pen-blwydd diweddaru data.
 • Y ddiffyg brwydr gyda'r polygon, yng ngoleuni'r sefyllfa anochel yn y wlad o ddefnyddio ESRI bron fel fersiwn geomatig o Dduw ac ystyfnigrwydd gwartheg ISO-19152 i gadw'r nod bwa fel yr unig ffordd gyntefig o esbonio'r bydysawd.
 • Integreiddio Cofrestru a Chofrestru mewn un system drafodion, lle mae'n bosibl gweld nid yn unig pwy sy'n berson naturiol / cyfreithiol / cyhoeddus ond hefyd yr hawliau cyfunol mewn materion eiddo go iawn, ei geometreg a'i daliadau cyfreithiol a gweinyddol. Yr her hon, y tu hwnt i'r trawsnewid sefydliadol -nid yw'n fater brys- yn awgrymu newid meddylfryd yn weledigaeth fyd-eang y cofrestri, fel cyfrifoldeb y wladwriaeth, y tu hwnt i'r ymyrraeth frys o brosiectau â bwriad da ond gyda'r dyhead i gydgyfeirio mewn polisïau cyhoeddus o ddiddordeb cenedlaethol.
 • Gwelededd rhyngwladol LADM banana i nodweddion yr hyn y mae colombïaid wedi ei wneud ers blynyddoedd lawer.
 • ladmcol6

Mae'r rhestr ddymuniadau yn ddiddiwedd ac mewn ffordd dda, hyd yn oed iwtopaidd. Ond digwyddodd yr un teimlad hwnnw i unrhyw un 14 mlynedd yn ôl pan roddodd ei fentor ddwy ddogfen iddo a fydd wedi newid ei ffordd o weld y byd; yn enwedig pe bai'r dogfennau hyn yn ddrafft o Gynnig Cadastral 2014 y FIG ac yn grynodeb o Chrit Lemmen «Model Parth Cadastral Craidd".

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.