GvSIG, Mynd i'r Gofod Newydd ... Angenrheidiol! Dadleuol?

Dyma'r enw sydd wedi cael ei enwi 7fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG i'w gynnal ddiwedd mis Tachwedd y flwyddyn 2011.

Bydd dull eleni yn rhoi llawer i siarad amdano yn amgylcheddau preifat meddalwedd geo-ofodol drawswladol fawr; ond mae ei ddull yn anochel, os oes disgwyl i gvSIG dorri'r rhwystrau presennol mewn gwledydd sydd heb bolisïau clir ar ddefnyddio meddalwedd am ddim a lle mae anwybodaeth neu fuddiannau penodol yn ei danamcangyfrif yn aml.

Yn hyn o beth, disgwylir y bydd cyflwyniadau a thablau trafod ar strategaethau tymor canolig i wyrdroi chwedlau fel:

- Nid oes gan feddalwedd am ddim ansawdd

- Y tu ôl i feddalwedd rhad ac am ddim nid oes unrhyw gwmnïau

ffolio a banner_ESPY peth gorau y mae'r sylfaen gvSIG wedi bod yn ei wneud yw'r cysylltiad academi - cyhoeddus - preifat am ei gynaliadwyedd Dim byd nad yw mentrau ffynhonnell agored eraill wedi'i gynnal, gyda'r gwahaniaeth amlwg yn yr ymdrechion ar gyfer dogfennu systematig a chydgrynhoi cynghreiriau ag agwedd ymledol sydd hyd yma wedi dod â chanlyniadau diddorol yn Ewrop ac America.

Yn benodol mae wedi bod yn haws imi argyhoeddi cleient i ddefnyddio teclyn sy'n costio miloedd o ddoleri na datrysiad am ddim. Nid oherwydd na ellir dangos ei alluoedd yn dechnegol, ond oherwydd bod goblygiadau gweinyddol prynu meddalwedd nad oes ganddo werth enwol a'i ddisodli â datrysiad gwasanaeth, yn anodd ei ddeall gan gyfreithwyr taflen gyd-destunol benodol.

Gall y mater ddod yn sensitif yn ôl y swyddi, ond hefyd mae'n rhaid i ryngwladoli arwain at agwedd o gipio'r fargen na fydd yn cael ei rhoi heb ymladd. Dim byd gwaeth na meddalwedd sy'n dda a dywedir hynny ... rhag ofn eich bod am ei ddefnyddio.

Nid yw'n hawdd os ydym yn ystyried y dial y gellir disgwyl iddo staenio'r ddelwedd gan fod y term bellach i'w weld haciwr, sydd bron yn gyfystyr â therfysgaeth er nad oedd i ddechrau. Yn yr achos hwn, mae'n beryglus ei fod yn gysylltiedig ag agweddau ideolegol ar y chwith, sydd, er eu bod yn egwyddorion â sylfaen gyson, yn gysylltiedig i raddau helaeth ag arferion poblogaidd a datganiadau anwybodus eu harweinwyr sy'n tynnu'n fawr oddi wrth ddelfrydau.

Mae'n her fawr yr hyn y mae gvSIG yn bwriadu mynd i'r afael â'r senario hwn, mae gan y dryswch rhwng yr hyn sy'n Ffynhonnell Agored a Meddalwedd breifat ei rwystrau ar gyfer dealltwriaeth dda hyd yn oed i ni'n hunain, gadewch i ni edrych ar rai dulliau:

Rhaid democrateiddio gwybodaeth: Rwyf wedi codi'r faner hon fy hun, Geofumadas yn rhan o'r egwyddor honno ac rwy'n aml yn mynnu ar fy nhechnegwyr sy'n fwy na blynyddoedd 50 nad ydyn nhw'n cadw eu gwybodaeth drostyn nhw eu hunain ac yn ei dychwelyd i genedlaethau newydd os ydyn ni'n disgwyl cynnydd cyson.

Fel yr athro yn y Brifysgol sydd â'r swydd na fydd yn cyfleu yn union fel hynny y wybodaeth sydd wedi cymryd llawer o ymdrech. Mae meddwl sydd wedi achosi'r dirywiad mewn llawer o sefydliadau neu yrfaoedd ac mae mwy yn ymddangos yn wreiddiau o hunan-barch isel sy'n cael ei adlewyrchu mewn haerllugrwydd a'r anallu i fethu â gwerthu'r gwasanaethau o'r wybodaeth a gafwyd. Os yw rhywun yn meddwl ei fod yn ddeallus ac yn ddoeth iawn, profwch hynny trwy drosi hynny'n gyfoeth, naill ai trwy droi ei gynhyrchiad deallusol yn gynnyrch y gellir ei farchnata neu werthu gwasanaeth ...

Bydd y sylw blaenorol yn ymddangos yn ddigonol, ond yr un egwyddor a welir weithiau yn y rhwystr a achosir gan y sector preifat tuag at fentrau sy'n agored yn y gymuned.

... dros amser, weithiau mae'n hwyr i wirio bod pwy bynnag sy'n trosglwyddo eu gwybodaeth yn tyfu, yn dysgu, yn diweddaru ac yn effeithio mwy na'r rhai sy'n mynd â'u teitlau i'r bedd.

Ni ddylai rhoi cyngor o reidrwydd gynnwys arian, ac ni ddywedir y dylem roi ein gwasanaethau am ddim. Pan fyddwn yn siarad am ddemocrateiddio gwybodaeth, rydym yn golygu egwyddor o greadigrwydd deallusol a gweledigaeth gydweithredol, os oes gennyf ddyheadau mawr (yn fwy na fy ngallu fy hun), gallaf greu cymuned o bobl sy'n mynd â'r syniad cychwynnol i lefel arall ar y cyd. , yn y ddealltwriaeth y bydd bob amser yn y parth cyhoeddus, oherwydd iddo gael ei genhedlu.

O hyn, byddai gen i gyfalaf gwybodaeth nad yw'n ddiriaethol, ond wedi'i dogfennu a'i brofi ei fod yn gweithio, gydag eiddo cyhoeddus, hynny yw, o'r gymuned gyfan yn ogystal â stryd neu faes parcio. Os yw ei weithredu neu wneud addasiadau arbenigol yn cynhyrchu arian i'r rhai sy'n cymryd rhan, yna rydym yn galw'r feddalwedd rhad ac am ddim hon: nid yw'r wybodaeth adeiledig yn werth chweil, ond codir tâl arni i'w gweithredu. Mae ei ryddhau i'r gymuned o dan reolau defnydd rhydd yn achosi iddi aeddfedu a chaffael nodweddion na fyddai grŵp bach o arbenigwyr wedi'u cyflawni.

Dyma sut mae'r cyfuniad o'r gymuned, gyda gwybodaeth gyhoeddus a defnyddwyr yn dychwelyd trwy'r datblygwyr gynnyrch sy'n gwella fwyfwy i'r craidd gwreiddiol. Mae yna fusnes bob amser, ond o dan wybodaeth ddemocrataidd ... Mae'n athroniaeth sy'n gwahaniaethu'n rhydd o rydd, neu'n disgwyl iddo fod mor dreuliadwy, yn enwedig ar ôl sesiwn gyda phobl RedHat i drafod cynnig economaidd.

Mae meddalwedd yn gyfalaf na ellir ei weld: Rwy'n buddsoddi 10,000 awr o fy amser ac yn llogi tri pherson i ddatblygu teclyn cyfrifiadurol i mi. Ni ddylai unrhyw beth fy atal rhag ystyried y cynnyrch hwnnw fel fy eiddo a chofrestru'r hawl fel y gall fy buddsoddiad ddychwelyd trwy werthu'r feddalwedd i unigolion neu gwmnïau.

Yn yr ystyr hwn, cynhyrchodd y wybodaeth a gafwyd wrth ddatblygu'r cais hwn gyfalaf y bydd pobl a sefydliadau eraill yn gweithio'n fwy effeithlon ag ef. Ac nid oes unrhyw reswm imi ystyried hynny oherwydd fy mod i'n wybodaeth, rwy'n trosglwyddo codau ac yn ysmygu i'r cyhoedd dim ond oherwydd bod yn rhaid democrateiddio gwybodaeth. Nid yw'r meddalwedd yn dda amlwg, a dyna pam ei bod mor hawdd ei hacio, ond mae'n glwstwr o wybodaeth sydd wedi'i becynnu i ddarparu datrysiad.

Dyma lle ganwyd egwyddor meddalwedd berchnogol, a beidiodd ar ôl dyfodiad y cyfrifiaduron personol â bod yn werth ychwanegol ar gyfer gwerthu’r caledwedd a chrëwyd cysyniadau’r drwydded (sy’n edrych yn debycach i drwydded na chynnyrch). Y rhai a fuddsoddodd yn ei ddatblygiad sy'n berchen arno, a deellir ei fod yn rhoi gwerth ychwanegol i'r rhai sy'n ei ddefnyddio: mae'n werth y wybodaeth wedi'i becynnu, yn ychwanegol gellir ei godi ar ei weithredu.

Bydd esblygiad cyfrifiadurol yn parhau i nodi'r diffiniad cyfreithiol o gyfalaf anghyffyrddadwy nad oedd 30 flynyddoedd yn ôl yn bodoli, i roi enghreifftiau, safle tudalen we, defnyddwyr cofrestredig fforwm. Cymhlethdodau fel y gwahaniaeth rhwng llinellau cod 100 mewn meddalwedd sydd eisoes â llyfrgelloedd tebyg i linellau 5 o algorithm nad oedd neb wedi'u datblygu.

__________________________________

Hyd yn hyn, mae dau fodel busnes gyda gwahanol dactegau, y ddau wrth chwilio i ddatrys yr un broblem. Y cyntaf gyda'r risg o golli cynaliadwyedd, yr ail gyda'r risg y bydd y cwmni'n penderfynu gwerthu i un arall a allai barhau â'i ddatblygiad neu beidio.

Y mater yw, yn yr hyn a ddigwyddodd iddo Richard Stallman yn 1983, pan oedd yn teimlo y gallai achosi gwelliannau i wallau a oedd gan y rhaglen berchnogol. Ni chaniataodd y cwmni iddo gyffwrdd â'r cod, er iddo ddweud wrthynt y byddai'n ei wneud am ddim ac y byddai'r buddion i'r un cwmni.

Yna, mae'n mynd yn groes, os ydw i'n prynu pecyn gwybodaeth ac yn gallu gwneud addasiadau yn seiliedig ar fy nodweddion penodol ... yna nid wyf yn berchen ar y pecyn hwnnw, nid yn rhydd. Nid fel y byddai pan roddais fy ngherbyd Toyota ychydig o esgyll i wneud iddo edrych fel dolffin, dim ond oherwydd bod Toyota yn dweud bod ei ddelwedd wedi'i difrodi gan fympwyon fy ngwraig. Pe bai'r Toyota hwnnw'n rhoi cymal, os gwnaf hynny, yna gellir fy nghosbi, yna byddwn yn credu nad wyf yn berchen ar yr hyn yr wyf wedi'i brynu.

Ond hei, byddai popeth yn cael ei ddatrys os yw pawb yn gwneud eu busnes. Os yw rhywun eisiau prynu meddalwedd berchnogol, ei brynu, a derbyn yr amodau. Os ydych chi eisiau meddalwedd am ddim, talwch am y gweithredu a chymryd eich cyfrifoldeb.

Fodd bynnag, mae'r broblem y tu hwnt, ar lefel nid yn unig yn economaidd ond yn wleidyddol ac yn athronyddol. Yn y gosodiadau sy'n gwneud i'r cwmnïau mawr weithgynhyrchu meddalwedd, ar y cyd weithiau â gweithgynhyrchwyr neu ddosbarthwyr offer i'w symud o'r ddaear i'r feddalwedd rydd, gan gau'r lleoedd cydweithredu ar gyfer y rhyngweithrededd ac mewn sawl gwlad yn pwyso'n wleidyddol.

Yn hyn o beth, rhaid inni fod yn ofalus iawn, gan mai agweddau athronyddol fu achos rhyfeloedd mawr. Mae rhai egwyddorion a fynegwyd gan Richard Stallman yn y mudiad GNU yn debyg iawn i'r frwydr yn erbyn cyfalafiaeth y mae ei eithafion i ofalu amdani.

"Mae bod cwmnïau'n cael dylanwad arbennig ar wleidyddiaeth yn golygu bod democratiaeth yn sâl. Pwrpas democratiaeth yw sicrhau nad oes gan y cyfoethog ddylanwad sy'n gymesur â'u cyfoeth. Ac os oes ganddyn nhw fwy o ddylanwad na chi na fi, mae hynny'n golygu bod democratiaeth yn methu. Nid oes gan y deddfau a gânt fel hyn unrhyw awdurdod moesol, ond y gallu i niweidio. "

Richard Stallman

Cytuno'n gryf yng nghyd-destun economaidd, deddfwriaethol a gwleidyddol gwlad os ydych chi am gymryd awyren o goncwestau cymdeithasol a thrawsnewidiadau ar gyfer datblygu. Ond mae cymryd y mater hwn yn gofyn am drydarwyr mewn gwledydd o dde eithafol, nid yw'n syndod bod polisïau cenedlaethol eisoes ar gyfer defnyddio meddalwedd am ddim mewn sefydliadau gwladol mewn sawl gwlad yn Ne America. Mae hwn yn hawl sofraniaeth, a dylid ystyried pwysau trawswladol i hyn yn glefyd. Ond mae'n rhaid i ni ofalu y bydd y mudiad Ffynhonnell Agored yn dioddef o'r pardduo sydd gan egwyddorion y chwith.

_____________________________

Yr hyn sy'n digwydd yw oherwydd y gwrthdaro hwn ddwy flynedd yn ôl yng Nghanol America, fe adawodd yr arlywydd yn 4 yn y bore, gyda'i byjamas bwni mewn maes awyr yn Costa Rica. Hefyd oherwydd ystyfnigrwydd yn Venezuela, mae cwmnïau preifat yn profi viacrucis sydd, wrth chwilio am gyfiawnder, wedi colli ffocws cystadleurwydd. Ac ar ôl poblyddiaeth rhai o lywyddion y llys chwith yn gwneud iddyn nhw ynganu barbariaethau neu atal ymdrechion gyda chanlyniadau mwy trychinebus na'r dde eithafol.

Ac yn yr achos olaf, mae gweld Stallman mewn cyfarfod llawn gyda barf yn llawn chwilod yn bendithio cyfrifiaduron yr awditoriwm, yn werin ond yn cymryd difrifoldeb i ymdrech nad yw'n meddiannu ystrydebau os yw ei gynaliadwyedd wedi'i brofi'n dda.

________________________

image

Felly dyna'r ysbryd y bydd Seithfed Diwrnod Rhyngwladol gvSIG yn symud ynddo. Heb amheuaeth, bydd y cyflwyniadau technegol yn foethus, gan ystyried yr eiliad dda y mae'r sylfaen bellach yn mynd drwyddi yn ei gwaith rhyngwladoli.

Rwyf am weld y cyflwyniadau o dan ddull strategol, byddwn yn sicr yn dysgu llawer ar gyfer cynaliadwyedd model yr ydym hyd yn hyn yn tybio sut y bydd yn cerdded ond nad ydym mor glir ag y bydd ym mlynyddoedd 20. Yn hyn nid oes unrhyw beth wedi'i ysgrifennu, gan ein bod wedi gweld esblygiad y trwyddedau a anwyd o dan yr GNU neu flasau'r dosraniadau ar y cnewyllyn Linux.

Siawns na fydd creadigrwydd dynol yn fuddugoliaeth dros ystumiau eithafol.

__________________________________

I gloi, rhaid cymryd gofal i beidio â chymysgu gwleidyddiaeth neu grefydd ag economeg a thechnoleg, os yw'n cael ei gyffwrdd â phliciwr neu os rhoddir sylw iddo ar yr eithafion, mae'n bwysig bod yn barod ar gyfer dial. Yn hyn o beth mae yna wahanol swyddi, o'r nefoedd i uffern.

Nid yw peth o'r adlewyrchiad blaenorol yn esgus bod yn swydd, dim ond dehongliad mewn prynhawn o Coca Tea, y mae fy ffrind yn dod ag ef pan fydd yn mynd i Santa Cruz de la Sierra.

Ar ryw adeg efallai fy mod yn ymddangos yn eithafwr, ond o ran rheolaeth economaidd mae'n rhaid i chi ofalu am bob clamp. I gloi, gadawaf hiwmor da'r poblogrwydd a gyrhaeddodd Stallman mewn mater dadleuol na fyddwn prin yn cytuno arno.

tiraecol-181

4 Yn ymateb i “gvSIG, Conquering New Spaces… Angenrheidiol! Dadleuol? ”

 1. Dylid cofio bod ychydig o oruchwyliaethau ar faterion sy'n ymddangos yn sensitif yn achosi sefyllfaoedd anhrefnus. A phan fydd buddiannau corfforaethau trawswladol pwerus yn cael eu cyffwrdd, rhaid i chi gael eich rhagarwyddo.

 2. Myfyrio Ardderchog, rwy'n credu bod y tro hwn wedi gorlifo mewn rhyddiaith, ond roedd yr adlewyrchiad yn dda iawn.
  Credaf mai'r peth pwysicaf ac nad oedd wedi ei ystyried yw bod Meddalwedd rhad ac am ddim yn dioddef y pardduo hwnnw, fel yr wyf yn ei fynegi, y mae rhai cwmnïau rhyngwladol yn ei wneud.

  Cofion

 3. Diolch am yr eglurhad Arnold.
  Er ei fod yn y farchnad ryngwladol, nid yw'n gweithio llawer i edrych amdano fel "trwyth dail coca" ond yn syml fel te Coca neu de Coca.

  Mae'n de, mae'n drwyth, y gwir yw ei fod yn dda iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.