gvSIG, Gorchfygu Mannau Newydd ... Angenrheidiol! Dadleuol?

Dyma'r enw sydd wedi cael ei enwi 7fed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG i'w gynnal ddiwedd mis Tachwedd y flwyddyn 2011.

Bydd dull eleni yn rhoi llawer i siarad amdano yn amgylcheddau preifat meddalwedd geo-ofodol drawswladol fawr; ond mae ei ddull yn anochel, os oes disgwyl i gvSIG dorri'r rhwystrau presennol mewn gwledydd sydd heb bolisïau clir ar ddefnyddio meddalwedd am ddim a lle mae anwybodaeth neu fuddiannau penodol yn ei danamcangyfrif yn aml.

Yn hyn o beth, disgwylir y bydd cyflwyniadau a thablau trafod ar strategaethau tymor canolig i wyrdroi chwedlau fel:

- Nid oes gan feddalwedd am ddim ansawdd

- Y tu ôl i feddalwedd rhad ac am ddim nid oes unrhyw gwmnïau

ffolio a banner_ESPY peth gorau y mae'r sylfaen gvSIG wedi bod yn ei wneud yw'r cysylltiad academi - cyhoeddus - preifat am ei gynaliadwyedd. Dim byd nad yw mentrau ffynhonnell agored eraill wedi'i gynnal, gyda'r gwahaniaeth amlwg yn yr ymdrechion ar gyfer dogfennu systematig a chydgrynhoi cynghreiriau ag agwedd ymledol sydd hyd yma wedi dod â chanlyniadau diddorol yn Ewrop ac America.

Yn benodol, mae wedi bod yn haws imi argyhoeddi cleient i ddefnyddio teclyn sy'n costio miloedd o ddoleri na datrysiad am ddim. Nid oherwydd na ellir dangos ei alluoedd yn dechnegol, ond oherwydd bod goblygiadau gweinyddol prynu meddalwedd nad oes ganddo werth enwol a'i ddisodli â datrysiad gwasanaeth yn anodd i gyfreithwyr argaen gyd-destunol benodol ei ddeall.

Gall y mater ddod yn sensitif yn dibynnu ar y swyddi, ond rhaid i ryngwladoli hefyd arwain at agwedd o gipio mewn ymladd teg yr hyn na fydd yn cael ei ganiatáu heb ymladd. Dim byd gwaeth na meddalwedd sy'n dda ac yn dweud ... yno rhag ofn eu bod am ei ddefnyddio.

Nid yw'n hawdd os ydym yn ystyried y dial y gellir disgwyl iddo staenio'r ddelwedd gan fod y term bellach i'w weld haciwr, sydd bron yn gyfystyr â therfysgaeth er nad oedd ar y dechrau. Yn yr achos hwn, mae'n beryglus cael eu cysylltu ag agweddau ideolegol ar y chwith, sydd, er eu bod yn egwyddorion â sylfaen gyson, mewn rhan fawr o wledydd America yn gysylltiedig ag arferion poblogaidd a datganiadau anwybodus gan eu harweinwyr sy'n tynnu oddi wrth y delfrydau yn fawr.

Mae'n her fawr yr hyn y mae gvSIG yn ei fwriadu wrth fynd i'r afael â'r senario hwn, mae gan y dryswch rhwng yr hyn sy'n Ffynhonnell Agored a Meddalwedd Preifat eu rhwystrau i gael dealltwriaeth dda hyd yn oed gennym ni ein hunain, gadewch i ni weld rhai dulliau:

Rhaid democrateiddio gwybodaeth:  Rwyf wedi codi'r faner hon fy hun, Geofumadas yn rhan o'r egwyddor honno ac rwy'n aml yn mynnu ar fy nhechnegwyr sy'n fwy na blynyddoedd 50 nad ydyn nhw'n cadw eu gwybodaeth drostyn nhw eu hunain ac yn ei dychwelyd i genedlaethau newydd os ydyn ni'n disgwyl cynnydd cyson.

Fel yr athro yn y Brifysgol sydd â'r swydd na fydd yn cyfleu yn union fel hynny y wybodaeth sydd wedi costio llawer o ymdrech. Mae meddwl sydd wedi achosi'r dirywiad mewn llawer o sefydliadau neu yrfaoedd ac mae mwy yn ymddangos yn wreiddiau o hunan-barch isel sy'n cael ei adlewyrchu mewn haerllugrwydd a'r anallu i fethu â gwerthu'r gwasanaethau o'r wybodaeth a gafwyd. Os yw rhywun yn meddwl ei fod yn ddeallus ac yn ddoeth iawn, gadewch iddo ei brofi trwy droi hynny yn gyfoeth, naill ai trwy droi ei gynhyrchiad deallusol yn gynnyrch y gellir ei farchnata neu drwy werthu gwasanaeth ...

Bydd y sylw blaenorol yn ymddangos yn ddigonol, ond yr un egwyddor a welir weithiau yn y rhwystr a achosir gan y sector preifat tuag at fentrau sy'n agored yn y gymuned.

... dros amser, weithiau mae'n hwyr i wirio bod pwy bynnag sy'n trosglwyddo eu gwybodaeth yn tyfu, yn dysgu, yn diweddaru ac yn effeithio mwy na'r rhai sy'n mynd â'u teitlau i'r bedd.

Ni ddylai rhoi cyngor o reidrwydd gynnwys arian, ac nid yw'n dweud y dylem roi ein gwasanaethau am ddim. Pan fyddwn yn siarad am ddemocrateiddio gwybodaeth, rydym yn cyfeirio at egwyddor o greadigrwydd deallusol a gweledigaeth gydweithredol y gallaf, os oes gen i ddyheadau mawr (mwy na fy ngallu fy hun), greu cymuned o bobl sy'n mynd â'r syniad cychwynnol i lefel arall ar y cyd. , gyda'r ddealltwriaeth y bydd bob amser yn y parth cyhoeddus, fel y'i cenhedlwyd yn y ffordd honno.

O hyn, byddai gen i wedyn gyfalaf o wybodaeth nad yw'n ddiriaethol, ond wedi'i dogfennu a'i phrofi ei bod yn gweithio, gydag eiddo cyhoeddus, hynny yw, o'r gymuned gyfan, fel y mae stryd neu lot parcio. Os yw ei weithredu neu wneud addasiadau arbenigol yn cynhyrchu arian i'r rhai sy'n cymryd rhan, yna rydym yn galw'r feddalwedd rhad ac am ddim hon: nid yw'r wybodaeth a adeiladwyd yn werth chweil, ond codir tâl i'w gweithredu. Mae ei ryddhau i'r gymuned o dan reolau defnyddio am ddim yn ei gwneud hi'n aeddfedu ac yn caffael nodweddion na fyddai grŵp bach o arbenigwyr wedi'u cyflawni.

Dyma sut mae'r cyfuniad o'r gymuned, gyda gwybodaeth y cyhoedd a'r defnyddwyr yn dychwelyd trwy'r datblygwyr gynnyrch sydd wedi'i wella'n gynyddol i'r craidd gwreiddiol. Mae yna fusnes bob amser, ond o dan wybodaeth ddemocrataidd ... Mae'n athroniaeth gyfan sy'n gwahaniaethu'n rhydd o rydd, a pheidiwch â disgwyl iddo fod mor dreuliadwy, yn enwedig ar ôl sesiwn gyda'r bobl yn RedHat i drafod cynnig economaidd.

Mae meddalwedd yn gyfalaf na ellir ei weld:  Rwy'n buddsoddi 10,000 awr o fy amser ac yn llogi tri pherson i ddatblygu teclyn cyfrifiadurol i mi. Ni ddylai unrhyw beth fy atal rhag ystyried y cynnyrch hwnnw fel fy eiddo a chofrestru'r hawl fel y gall fy buddsoddiad ddychwelyd trwy werthu'r feddalwedd i bobl neu gwmnïau.

Yn yr ystyr hwn, cynhyrchodd y wybodaeth a gafwyd wrth ddatblygu'r cais hwn gyfalaf y bydd pobl a sefydliadau eraill yn gweithio'n fwy effeithlon ag ef. Ac nid oes unrhyw reswm imi ystyried hynny oherwydd fy mod yn wybodaeth, fy mod yn rhoi'r codau i'r cyhoedd ac yn ysmygu dim ond oherwydd bod yn rhaid democrateiddio gwybodaeth. Nid yw meddalwedd yn ased diriaethol, a dyna pam ei bod mor hawdd ei hacio, ond mae'n gorff o wybodaeth sydd wedi'i becynnu i ddarparu datrysiad.

Dyma lle ganwyd egwyddor meddalwedd berchnogol, a stopiodd ar ôl dyfodiad cyfrifiaduron personol fod yn werth ychwanegol i werthu cysyniadau caledwedd a thrwydded (sy'n debycach i drwydded na chynnyrch). Mae'n eiddo i bwy bynnag a fuddsoddodd yn ei ddatblygiad, a deellir ei fod yn rhoi gwerth ychwanegol i'r rhai sy'n ei ddefnyddio: mae'n werth y wybodaeth wedi'i becynnu, yn ychwanegol gellir ei godi am ei weithredu.

Bydd esblygiad cyfrifiadurol yn parhau i ymchwilio i'r diffiniad cyfreithiol o gyfalaf anghyffyrddadwy nad oedd 30 mlynedd yn ôl yn bodoli, er mwyn rhoi enghreifftiau, safle tudalen we, defnyddwyr cofrestredig fforwm. Cymhlethdodau fel y gwahaniaeth rhwng 100 llinell o god mewn meddalwedd y mae llyfrgelloedd tebyg iddynt eisoes â 5 llinell algorithm nad oedd unrhyw un wedi'u datblygu ar eu cyfer.

__________________________________

Hyd yn hyn, yr hyn sydd dau fodel busnes gyda gwahanol dactegau, y ddau wrth chwilio am ddatrys yr un broblem. Y cyntaf gyda'r risg o golli cynaliadwyedd, yr ail gyda'r risg y bydd y cwmni'n penderfynu gwerthu ei hun i un arall a allai barhau â'i ddatblygiad neu beidio.

Y mater yw, yn yr hyn a ddigwyddodd iddo Richard Stallman ym 1983, pan oedd yn teimlo ei fod yn gallu achosi gwelliannau i wallau a oedd gan y rhaglen berchnogol. Ni chaniataodd y cwmni iddo gyffwrdd â'r cod, er gwaethaf y ffaith iddo ddweud wrthynt y byddai'n ei wneud am ddim ac y byddai'r buddion yn mynd i'r un cwmni.

Felly, mae'n dod yn groes, os ydw i'n prynu pecyn gwybodaeth ac yn gallu gwneud addasiadau yn seiliedig ar fy nodweddion penodol ... yna nid wyf yn berchen ar y pecyn hwnnw, nid yn rhydd. Ddim yn debyg y byddai pan fyddaf yn rhoi esgyll ar fy ngherbyd Toyota i wneud iddo edrych fel dolffin, dim ond oherwydd bod Toyota yn dweud bod ei ddelwedd wedi'i difrodi gan fympwyon fy ngwraig. Pe bai'r Toyota hwnnw'n rhoi cymal, os gwnaf hynny, yna gellir fy nghosbi, yna byddwn yn credu nad wyf yn berchen ar yr hyn yr wyf wedi'i brynu.

Ond hei, byddai popeth yn cael ei ddatrys os yw pawb yn gwneud eu busnes Os yw rhywun eisiau prynu meddalwedd berchnogol, ei brynu, a derbyn yr amodau. Os ydych chi eisiau meddalwedd am ddim, talwch am y gweithredu a chymryd cyfrifoldeb.

Fodd bynnag, mae'r broblem y tu hwnt, nid yn unig ar lefel economaidd ond hefyd ar lefel wleidyddol ac athronyddol. Yn y gosodiadau a wneir gan wneuthurwyr meddalwedd mawr, weithiau mewn cydweithrediad â gweithgynhyrchwyr neu ddosbarthwyr offer i dynnu meddalwedd am ddim o'r maes, gan gau'r lleoedd ar gyfer cydweithredu ar gyfer rhyngweithredu ac mewn sawl gwlad yn lobïo'n wleidyddol. 

Yn yr agwedd hon, rhaid i chi fod yn ofalus iawn, gan mai agweddau athronyddol fu achos rhyfeloedd mawr. Mae rhai egwyddorion a fynegwyd gan Richard Stallman yn y mudiad GNU yn debyg iawn i'r frwydr gwrth-gyfalafiaeth y mae ei eithafion i gael gofal.

"Mae bod cwmnïau'n cael dylanwad arbennig ar wleidyddiaeth yn golygu bod democratiaeth yn sâl. Pwrpas democratiaeth yw sicrhau nad oes gan y cyfoethog ddylanwad sy'n gymesur â'u cyfoeth. Ac os oes ganddyn nhw fwy o ddylanwad na chi na fi, mae hynny'n golygu bod democratiaeth yn methu. Nid oes gan y deddfau a gânt fel hyn unrhyw awdurdod moesol, ond y gallu i niweidio. "

Richard Stallman

Cytuno'n llwyr yng nghyd-destun economaidd, deddfwriaethol a gwleidyddol gwlad os ydych chi am arwain at gynllun o goncwestau cymdeithasol a thrawsnewidiadau ar gyfer datblygu. Ond mae mynd i’r afael â’r mater hwn yn gofyn am drydarwyr mewn gwledydd de-dde, nid yw’n syndod bod polisïau cenedlaethol eisoes ar gyfer defnyddio meddalwedd am ddim mewn sefydliadau gwladol mewn sawl gwlad yn Ne America. Mae hwn yn hawl sofran, a dylid ystyried pwysau gan drawswladol i wneud hynny yn glefyd. Ond mae'n rhaid i ni ofalu bod y mudiad Ffynhonnell Agored yn mynd i ddioddef yn sgil pardduo egwyddorion y chwith.

_____________________________

Yr hyn sy'n digwydd yw, oherwydd y gwrthdaro hwn ddwy flynedd yn ôl yng Nghanol America, iddo adael arlywydd am 4 y bore, yn ei byjamas bwni, mewn maes awyr yn Costa Rica. Hefyd oherwydd ffocws ystyfnig yn Venezuela, mae cwmnïau preifat yn profi ffordd o'r groes sydd, wrth chwilio am gyfiawnder, wedi colli ffocws cystadleurwydd. Ac yna mae poblogrwydd rhai arlywyddion asgell chwith yn gwneud iddyn nhw ynganu cynhyrfu neu atal ymdrechion gyda chanlyniadau mwy trychinebus na'r dde eithafol.

Ac yn yr achos olaf, mae gweld Stallman mewn cyfarfod llawn gyda barf yn llawn chwilod yn bendithio cyfrifiaduron yr awditoriwm, yn werin ond yn cymryd difrifoldeb i ymdrech nad yw'n meddiannu ystrydebau os yw ei gynaliadwyedd wedi'i brofi'n dda.

________________________

 image

Felly dyna'r ysbryd y bydd Seithfed Cynhadledd Ryngwladol gvSIG yn symud ynddo. Heb amheuaeth, bydd y cyflwyniadau technegol yn foethus, gan ystyried yr eiliad dda y mae'r sylfaen bellach yn ei gwario yn ei gwaith rhyngwladoli.

Rwyf am weld y cyflwyniadau o dan ddull strategol, byddwn yn sicr yn dysgu llawer o blaid cynaliadwyedd model yr ydym hyd yn hyn yn tybio sut y bydd yn gweithio ond nad ydym mor glir ag y bydd mewn 20 mlynedd. Yn hyn nid oes unrhyw beth wedi'i ysgrifennu, yn union fel y gwelsom esblygiad trwyddedau a anwyd o dan yr GNU neu flasau dosraniadau ar y cnewyllyn Linux.

Siawns na fydd creadigrwydd dynol yn fuddugoliaeth dros ystumiau eithafol.

__________________________________

I gloi, rhaid cymryd gofal i beidio â chymysgu gwleidyddiaeth neu grefydd ag economeg a thechneg, os yw'n cael ei gyffwrdd â phliciwr neu ei daclo ar yr eithafion, mae'n bwysig bod yn barod ar gyfer dial. Mae yna wahanol swyddi ar hyn, o'r nefoedd i uffern. 

Nid yw peth o'r adlewyrchiad uchod yn esgus bod yn swydd, dim ond dehongliad mewn prynhawn o Coca Tea, yr un y mae fy ffrind yn dod ag ef pan fydd yn mynd i Santa Cruz de la Sierra.

Ar ryw adeg efallai fy mod yn ymddangos yn eithafwr, ond o ran rheolaeth ariannol, mae'n rhaid i chi ofalu am bob clamp. I gloi, fe'ch gadawaf â hiwmor da'r poblogrwydd a gyflawnodd Stallman mewn mater dadleuol na fyddwn prin yn cytuno arno.

tiraecol-181

4 Yn ymateb i “gvSIG, Conquering New Spaces… Angenrheidiol! Dadleuol? "

 1. Dylid cofio bod ychydig o oruchwyliaethau ar faterion sy'n ymddangos yn sensitif yn achosi sefyllfaoedd anhrefnus. A phan fydd buddiannau corfforaethau trawswladol pwerus yn cael eu cyffwrdd, rhaid i chi gael eich rhagarwyddo.

 2. Myfyrio Ardderchog, rwy'n credu bod y tro hwn wedi gorlifo mewn rhyddiaith, ond roedd yr adlewyrchiad yn dda iawn.
  Credaf mai'r peth pwysicaf ac nad oedd wedi ei ystyried yw bod Meddalwedd rhad ac am ddim yn dioddef y pardduo hwnnw, fel yr wyf yn ei fynegi, y mae rhai cwmnïau rhyngwladol yn ei wneud.

  Cofion

 3. Diolch am yr eglurhad Arnold.
  Er ei fod yn y farchnad ryngwladol, nid yw'n gweithio llawer i edrych amdano fel "trwyth dail coca" ond yn syml fel te Coca neu de Coca.

  Mae'n de, mae'n drwyth, y gwir yw ei fod yn dda iawn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.