Guatemala a'i her i ddod o hyd i rôl yr Academi mewn Rheoli Tiriogaethol

Mae Is-adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol San Carlos Guatemala yn enghraifft dda o'r gwaith y mae'n rhaid i'r academi ei wneud i wneud y proffesiwn yn gynaliadwy ym maes rheoli tiriogaethol. Mae hon yn waith anferth sydd fel arfer yn symud ymlaen yn araf, ond ar ôl hynny gwnaeth adolygiad Dair blynedd yn ôl, mae'n dda gwybod y cynnydd a wnaethant: ymhlith pethau eraill, y dosbarth cyntaf o raddedigion a dau gyngres o gwmpas rhanbarthol.

Da clywed gan y traethawd cyntaf sydd wedi postio ar y safle: Dadansoddiad o dwf trefol a newidiadau mewn defnydd tir yn ystod y cyfnod 1960 2006-, hefyd yn cynnig sylfaenol ar gyfer unedau tiriogaethol mewn o leiaf pedwar conurbados bwrdeistrefi â Quetzaltenango (Salcajá, Olintepeque, La Esperanza a San Mateo).

Mae'r cynnig academaidd ar gael yn awr yng Nghanolfan y Gorllewin Prifysgol (CUNOC), ond mae hyn hefyd yn dda fel na fydd dylanwad cychwynnol y brifddinas yn tynnu'r sicrwydd sy'n ofynnol gan brosesau fel hyn yn ei blynyddoedd cynnar. Yn ogystal, mae cyfuniad y bwrdeistrefi yn y rhanbarth yn gwneud y gyrfaoedd hyn yn cyfrannu at anghenion yr ardal hon mewn cadwyni aeddfed, agro-fusnes, adnoddau naturiol adnewyddadwy, datblygu gwledig, rheoli amgylcheddol a gweinyddu tir.

Hyrwyddir o leiaf dri gyrfa gan yr Is-adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg:

  • Peiriannydd Amaethyddol mewn Systemau Cynhyrchu Amaethyddol
  • Peiriannydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol Lleol
  • Technegydd Arolygu a Pheiriannydd Rheoli Tir

arolygu tir cunoc

Yn achos y trydydd, a'r un sydd â llawer i'w wneud â'n pwnc, yn ceisio cynnig y cyfle i'r myfyriwr hyfforddi'n academaidd i fynd i'r afael â phroblemau'r tir o safbwynt technegol, cymdeithasol, cyfreithiol ac economaidd a sicrhau bod argaeledd adnoddau dynol arbenigol, i gymryd yn ganiataol y gweithgareddau sy'n ymwneud â rheoli'r diriogaeth a chynllunio, gweithredu a rheoli prosiectau mesur, cadastres, cynllunio tiriogaethol, gweinyddu tir, rheoli gwybodaeth ofodol ac unrhyw brosiectau datblygu cymdeithasol eraill ac economaidd y genedl.

gweinyddu tir

Mae dyluniad y cynnig cwricwlaidd hefyd yn ganlyniad i ddadansoddiad manwl o waith proffesiwn y syrfëwr mewn gwahanol wledydd y byd, a'r esblygiad diweddar sydd wedi trawsnewid y proffesiwn hwn oherwydd datblygiadau technolegol a globaleiddio economaidd. Mae gan hyn flaenoriaeth mewn o leiaf bedair ardal:

Topograffeg

Disgyblaeth sy'n darparu gwybodaeth sylfaenol ar gyfer mesur, yn y disgrifiad o wyneb y ddaear ar lefel leol ar gyfer ceisiadau amrywiol megis arolygon stentaidd, amaethyddol a choedwigoedd, â dwysedd rhwydwaith.

stentiau

Yn rhoi gwybodaeth am ddatblygiad rhestrau eiddo o eiddo tiriog gan ystyried y rhan ffisegol a'i gymodi cyfreithiol ar gyfer cynllunio datblygiad priodol y wlad a dibenion lluosog.

Geodesi

Gwyddoniaeth o fesuriad a rhagamcaniad y Ddaear a phenderfyniad ar sefyllfa gwrthrychau arno ac yn y gofod o amgylch fel swyddogaeth amser, yn ogystal ag astudio ei faes disgyrchiant.

Ffotogrammetreg a synwyryddion pell

Maes disgyblaeth sy'n darparu'r wybodaeth i gael, prosesu a dadansoddi gwybodaeth ofodol o luniau metrig daearol neu ddaearol, yn ogystal â thrin a phrosesu delweddau digidol.

Systemau Gwybodaeth Daearyddol a Chartograffeg

maes gwybodaeth ddisgyblaethol a gynhyrchir i gynrychioli graffigol fel analog a arwyneb y Ddaear digidol, cydberthyn a ddewiswyd yn dda ac yn archebu o gronfa ddata neu wybodaeth llythrennol rhifol, gan ganiatáu gwaith rhyngddisgyblaethol.

Geomateg

Mae'n darparu gwybodaeth am ddal, storio, gwerthuso, diweddaru llawer iawn o wybodaeth ar wrthrychau o wyneb y ddaear, gan gyfeirio at system cydlynu, gyda'r cais o offer cyfrifiadurol sy'n hwyluso rheolaeth hyblyg ac integredig, hefyd yn caniatáu dadansoddi a gwneud penderfyniadau.

Cefais y cyfle i wybod yn llais yr athrawon a hyrwyddwyr y mudiad hwn, y datblygiadau a gawsant, y ffordd y maent yn darparu'r labordai a rhai o'u safbwyntiau yn y dyfodol. Rwy'n credu ei fod yn waith gwych, er bod llawer o heriau wrth greu amodau ar gyfer ailintegreiddio llafur ac effaith ar bolisi'r wladwriaeth; Yr oedd i weld y rhyfedd a achosodd swyddogion RIC ymhlith y myfyrwyr pan ddywedasant wrthynt yn gyffrous eu bod yn ardystio technegwyr Catastro gydag ychydig oriau o hyfforddiant a heb unrhyw ofynion hyfforddi blaenorol.

gweinyddu tir

Yn hyn o beth, mae'r Cydweithrediad Iseldiroedd wedi gwneud gwaith gwych drwy'r ITC a Nuffic. Ar y pwynt hwn, mae athrawon 30 gerllaw eisoes wedi'u hyfforddi, mae llawer ohonynt ar lefel meistr ac mae gyrfaoedd yn bodoli mewn ffordd sefydlog. Gwelir yr angen i wneud mwy o waith systematization a gwelededd yr hyn a gyflawnwyd; i roi enghreifftiau: cyhoeddi mapio categori o gamau estynedig prifysgol ar-lein er mwyn i chi wybod lle mae prosiectau ymarfer pob dosbarth, eu cwmpas a'u cynhyrchion; Yn y modd hwn, caiff parhad ei gynnal, osgoi atomization o ymdrechion ac mae gwybodaeth yn dod yn fwy defnyddiol na gofyniad syml.

Yr ymdrech fwyaf arwyddocaol o ran gwelededd rhyngwladol yw'r Cyngres Rheoli Tir, a rhagwelir y bydd yn cyflawni gwaith integreiddio rhwng sefydliadau'r wladwriaeth, asiantaethau cydweithredol a menter breifat bob dwy flynedd. Heb ofni-ddweud, yr wyf yn gweld Guatemala ar rôl ragweithiol yn y rhanbarth, gyda phŵer o alwadau niwtral i symud y culdir i uno ymdrechion i hyn yr ydym ei angen mewn gwirionedd, ac nid ei yrru o reidrwydd gan brosiectau rhyngwladol sy'n llawn bwriadau da weithiau dim ond maent yn ymddangos i gael yn awyddus i osod adnoddau ariannol yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

Hefyd mae gan y genhedlaeth newydd o raddedigion her gref i ffurfio urdd ragweithiol, sy'n ymosod ar y sector busnes, gwasanaethau proffesiynol a'r wladwriaeth. Er nad yn mynnu ar foderneiddio y deddfau wladwriaeth yn darparu gyrfa gweinyddol, bydd bob pedair blynedd yn parhau i weld yr un arferion nawdd gwleidyddol, bydd ein hadnoddau dynol gorau yn cael eu hynysu yn y sector preifat neu mudo i sefyllfaoedd yn well.

Rwy'n gobeithio y bydd dwy flynedd yn cael canlyniadau yn gyson â'm optimistiaeth.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan y Adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Mwy o yrfaoedd CUNOC

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.