Guatemala a'i her i ddod o hyd i rôl yr Academi mewn Rheoli Tiriogaethol

Mae Is-adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg Universidad San Carlos de Guatemala yn enghraifft dda o'r gwaith y mae'n rhaid i'r byd academaidd ei wneud i wneud y proffesiwn yn gynaliadwy ym maes rheoli tiriogaethol. Mae hwn yn waith caled sydd fel arfer yn symud ymlaen yn araf, ond ar ôl gwnaeth adolygiad Dair blynedd yn ôl, mae'n dda gwybod y cynnydd y maent wedi'i wneud: ymhlith pethau eraill, y dosbarth cyntaf o raddedigion a dwy gynhadledd ranbarthol.

Da clywed gan y traethawd cyntaf sydd wedi postio ar y safle: Dadansoddiad o dwf trefol a newidiadau mewn defnydd tir yn ystod y cyfnod 1960 2006-, hefyd yn cynnig sylfaenol ar gyfer unedau tiriogaethol mewn o leiaf pedwar conurbados bwrdeistrefi â Quetzaltenango (Salcajá, Olintepeque, La Esperanza a San Mateo).

Ar hyn o bryd dim ond yng Nghanolfan Prifysgol y Gorllewin (CUNOC) y mae'r cynnig academaidd ar gael, ond mae hyn hefyd yn dda fel nad yw dylanwad cychwynnol y brifddinas yn dileu'r cadernid y mae prosesau fel hyn yn gofyn amdano yn ei flynyddoedd cynnar. Yn ogystal, mae cydlifiad bwrdeistrefi yn y rhanbarth yn gwneud i'r gyrfaoedd hyn gyfrannu at anghenion yr ardal hon yn y cadwyni bwyd-amaeth, busnes amaethyddol, adnoddau naturiol adnewyddadwy, datblygu gwledig, rheolaeth amgylcheddol a gweinyddu tir.

Hyrwyddir o leiaf dri gyrfa gan yr Is-adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg:

  • Peiriannydd Amaethyddol mewn Systemau Cynhyrchu Amaethyddol
  • Peiriannydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol Lleol
  • Technegydd Arolygu a Pheiriannydd Rheoli Tir

arolygu tir cunoc

Yn achos y trydydd, a'r un sydd â llawer i'w wneud â'n pwnc, yn ceisio cynnig y cyfle i'r myfyriwr hyfforddi'n academaidd i fynd i'r afael â phroblemau'r tir o safbwynt technegol, cymdeithasol, cyfreithiol ac economaidd a sicrhau bod argaeledd adnoddau dynol arbenigol, i gymryd yn ganiataol y gweithgareddau sy'n ymwneud â rheoli'r diriogaeth a chynllunio, gweithredu a rheoli prosiectau mesur, cadastres, cynllunio tiriogaethol, gweinyddu tir, rheoli gwybodaeth ofodol ac unrhyw brosiectau datblygu cymdeithasol eraill ac economaidd y genedl.

gweinyddu tir

Mae dyluniad y cynnig cwricwlaidd hefyd oherwydd dadansoddiad dwfn o waith y proffesiwn syrfëwr yng ngwahanol wledydd y byd, a'r esblygiad diweddar sydd wedi trawsnewid y proffesiwn hwn oherwydd datblygiad technolegol a globaleiddio economaidd. Mae gan hyn flaenoriaeth mewn o leiaf bedwar maes:

Topograffeg

Disgyblaeth sy'n darparu gwybodaeth sylfaenol ar gyfer mesur, yn y disgrifiad o wyneb y ddaear ar lefel leol ar gyfer ceisiadau amrywiol megis arolygon stentaidd, amaethyddol a choedwigoedd, â dwysedd rhwydwaith.

stentiau

Yn rhoi gwybodaeth am ddatblygiad rhestrau eiddo o eiddo tiriog gan ystyried y rhan ffisegol a'i gymodi cyfreithiol ar gyfer cynllunio datblygiad priodol y wlad a dibenion lluosog.

Geodesi

Gwyddoniaeth o fesuriad a rhagamcaniad y Ddaear a phenderfyniad ar sefyllfa gwrthrychau arno ac yn y gofod o amgylch fel swyddogaeth amser, yn ogystal ag astudio ei faes disgyrchiant.

Ffotogrammetreg a synwyryddion pell

Maes disgyblaeth sy'n darparu'r wybodaeth i gael, prosesu a dadansoddi gwybodaeth ofodol o luniau metrig daearol neu ddaearol, yn ogystal â thrin a phrosesu delweddau digidol.

Systemau Gwybodaeth Daearyddol a Chartograffeg

maes gwybodaeth ddisgyblaethol a gynhyrchir i gynrychioli graffigol fel analog a arwyneb y Ddaear digidol, cydberthyn a ddewiswyd yn dda ac yn archebu o gronfa ddata neu wybodaeth llythrennol rhifol, gan ganiatáu gwaith rhyngddisgyblaethol.

Geomateg

Mae'n darparu gwybodaeth am ddal, storio, gwerthuso, diweddaru llawer iawn o wybodaeth ar wrthrychau o wyneb y ddaear, gan gyfeirio at system cydlynu, gyda'r cais o offer cyfrifiadurol sy'n hwyluso rheolaeth hyblyg ac integredig, hefyd yn caniatáu dadansoddi a gwneud penderfyniadau.

Cefais gyfle i glywed gan athrawon a hyrwyddwyr y mudiad hwn, y cynnydd y maent wedi'i gael, y ffordd y maent yn arfogi'r labordai a rhai o'u safbwyntiau yn y dyfodol. Mae'n ymddangos i mi yn swydd wych, er gyda llawer o heriau wrth greu amodau ar gyfer ailintegreiddio llafur ac amlder ym mholisi'r wladwriaeth; Roedd i'w weld y cynnwrf a achosodd swyddogion RIC ymhlith y myfyrwyr pan wnaethant ddweud wrthynt yn gyffrous eu bod yn ardystio technegwyr ar gyfer Cadastre gydag ychydig oriau o hyfforddiant a heb ofynion hyfforddi blaenorol.

gweinyddu tir

Mae Cydweithrediad yr Iseldiroedd trwy ITC a Nuffic wedi gwneud gwaith gwych yn hyn. Ar y pwynt hwn, mae tua 30 o athrawon eisoes wedi'u hyfforddi, llawer ohonynt ar y lefel meistr ac mae'r gyrfaoedd yn bodoli ar sail sefydlog. Delweddir yr angen i wneud mwy o systematoli a gwelededd yr hyn a gyflawnwyd; i roi enghreifftiau: cyhoeddi ar-lein fapio wedi'i gategoreiddio o weithredoedd estyniad y brifysgol fel ei bod yn hysbys ble mae prosiectau ymarfer pob dosbarth, eu cwmpas a'u cynhyrchion; fel hyn mae parhad yn cael ei gynnal, mae atomization ymdrechion yn cael ei osgoi ac mae'r wybodaeth yn dod yn fwy defnyddiol na gofyniad syml.

Yr ymdrech fwyaf arwyddocaol o ran gwelededd rhyngwladol yw'r Cyngres Rheoli Tir, y rhagwelir y bydd yn cyflawni gwaith integreiddiol bob dwy flynedd rhwng sefydliadau'r wladwriaeth, asiantaethau cydweithredu a chwmnïau preifat. Heb ofni bod yn anghywir, gwelaf Guatemala mewn rôl ragweithiol yn y rhanbarth, gyda phŵer ymgynnull niwtral sy'n symud yr isthmws i uno ymdrechion ar gyfer yr hyn yr ydym ei angen mewn gwirionedd ac nid o reidrwydd yn cael ei yrru gan brosiectau rhyngwladol y mae bwriadau da weithiau'n ymddangos fel pe bai ganddynt yn unig. awydd i ddyrannu adnoddau ariannol o'r Unol Daleithiau ac Ewrop.

Hefyd mae gan y genhedlaeth newydd o raddedigion her gref i ffurfio undeb rhagweithiol, sy'n goresgyn y sector busnes, gwasanaethau proffesiynol a quagmire y wladwriaeth. Cyn belled nad yw moderneiddio'r wladwriaeth yn cael ei fynnu yn y deddfau sy'n darparu'r yrfa weinyddol, bob pedair blynedd byddwn yn parhau i weld yr un arferion o nawdd gwleidyddol, bydd ein hadnodd dynol gorau yn cael ei ynysu mewn cwmnïau preifat neu'n ymfudo i leoliadau gwell.

Rwy'n gobeithio y bydd dwy flynedd yn cael canlyniadau yn gyson â'm optimistiaeth.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan y Adran Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Mwy o yrfaoedd CUNOC

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.