Geomateg a Gwyddorau Daear yn 2050

Mae'n hawdd rhagweld beth fydd yn digwydd mewn wythnos; mae'r agenda fel arfer yn cael ei gosod, i lawer bydd digwyddiad yn cael ei ganslo a bydd un arall annisgwyl yn codi. Mae rhagfynegi'r hyn a allai ddigwydd mewn mis a hyd yn oed blwyddyn fel arfer yn cael ei fframio mewn cynllun buddsoddi ac nid yw treuliau chwarterol yn amrywio fawr ddim, er bod angen rhoi'r gorau i lefel y manylder a chyffredinoli.

Mae rhagweld yr hyn a allai ddigwydd mewn 30 mlynedd yn ddi-hid yn syml, er y bydd yn ddiddorol yn y trosolwg o'r holl erthyglau yn y rhifyn hwn. O'r ochr ddaearegol, gallem gynnig agweddau mewn perthynas â thechnoleg, y cyfryngau storio gwybodaeth neu'r cynnig academaidd; fodd bynnag, yn y tymor hir mae newidynnau anrhagweladwy fel newid diwylliannol a dylanwad y defnyddiwr yn y farchnad.

Ymarfer diddorol yw edrych yn ôl ar sut oedd pethau 30 mlynedd yn ôl, sut le ydyn nhw nawr a lle mae tueddiadau'r diwydiant yn mynd, rôl y llywodraeth a'r byd academaidd; cael brasamcan o rôl geomateg mewn rheoli gwybodaeth a gweithrediadau mewn gweithgaredd dynol yn y meysydd cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Ôl-weithredol 30 mlynedd cyn hynny

30 mlynedd yn ôl roedd yn 1990. Yna defnyddiodd defnyddiwr sy'n beiddgar i dechnoleg 80286, gyda sgrin ddu a llythrennau oren y tu ôl i hidlydd, Lotus 123, WordPerfect, Dbase, Print Master a DOS fel system weithredu. Erbyn hynny roedd defnyddwyr â mwy o fynediad at feddalwedd dylunio CAD / GIS yn teimlo fel brenhinoedd y bydysawd; pe bai ganddyn nhw un Intergraph oherwydd bod cyfrifiaduron personol arferol yn draenio amynedd a gwawd drafftwyr papur.

  • Rydyn ni'n siarad am Microstation 3.5 para Unix, CADD generig, AutoSketch ac AutoCAD am y tro cyntaf y flwyddyn honno enillodd y Cylchgrawn Beit, pan efelychwyd y botymau yn eiconau a'r arloesol gofod papurau nad oedd neb yn deall. Os oeddech chi'n disgwyl mynd i mewn i 3D yn ychwanegol, roedd angen talu ACIS.
  • Byddai'n dal i fod yn flwyddyn cyn y rhyngwyneb reddfol gyntaf o ArcView 1.0, felly yn 1990 gwnaeth yr un a oedd yn gwybod am GIS hynny ARC / INFO ar linell orchymyn.  
  • Fel ar gyfer meddalwedd am ddim, byddai'n cymryd 2 flynedd iddo ymddangos GRAS 4.1, er bod gan yr holl dechnolegau hyn aeddfedrwydd taith er 1982.

O ran cyfathrebu byd-eang, ym 1990 byddai'n diflannu'n ffurfiol ARPANET gyda 100.000 o gyfrifiaduron cysylltiedig; tan 1991 byddai'r term yn ymddangos fyd-eang ar y we. Y peth mwyaf anghysbell ym myd addysg oedd cyrsiau gohebiaeth oherwydd Moodle Rhoddodd ei pininos cyntaf tan 1999 a'r unig ffordd i brynu rhywbeth oedd mynd i'r siop neu dros y ffôn i'r rhif catalog printiedig.

Y senario gyfredol o Geomateg a Gwyddorau Daear.

O weld sut oedd pethau 30 mlynedd yn ôl, rydym yn ymwybodol ein bod yn byw mewn eiliadau gogoneddus. Ond nid yn unig ar gyfer y feddalwedd rhad ac am ddim a pherchnogol rydyn ni'n ei defnyddio, ond ar gyfer y diwydiant cyfan. Mae geolocation a chysylltedd wedi dod mor gynhenid ​​nes bod defnyddiwr yn llywio ar ffôn symudol, yn gofyn am wasanaeth cartref, yn cadw ystafell ar gyfandir arall heb orfod deall sut mae cyfesuryn UTM yn gweithio.

Agwedd ddiddorol yw ymasiad yr amgylchedd Geo-beirianneg cyflawn. Mae disgyblaethau ar gyfer rheoli data a dyfodd gyda llwybrau ar wahân wedi cael eu gorfodi i gydgyfeirio wrth reoli'r llawdriniaeth, gan orfod cael eu symleiddio ac yn amharod i dderbyn safoni.

Mae'r cydgyfeiriant hwn o ddisgyblaethau o amgylch llifoedd gwaith yn ei gwneud yn ofynnol i weithwyr proffesiynol ehangu eu sbectrwm gwybodaeth yn seiliedig ar gwmni sy'n ceisio bod yn effeithlon. Mae angen i'r daearyddwr, daearegwr, syrfëwr, peiriannydd, pensaer, adeiladwr a gweithredwr fodelu eu gwybodaeth broffesiynol yn yr un amgylchedd digidol, lle mae'r isbridd a'r cyd-destun arwyneb, dyluniad cyfrolau generig a manylion yr isadeileddau yn dod yn bwysig. , y cod y tu ôl i ETL fel y rhyngwyneb glân ar gyfer defnyddiwr rheolaethol. O ganlyniad, mae'r academi yn mynd trwy gam tyngedfennol i gynnal cynnig sy'n diwallu anghenion arloesi diwydiant ac esblygiad y farchnad.

Mae cylchoedd ffrwydrad mewn arloesi. Ar hyn o bryd rydyn ni ar fin gweld un cychwyn.

Persbectif 30 mlynedd yn y dyfodol.

Mewn 30 mlynedd gallai ein gogoniannau gorau edrych yn gyntefig. Bydd hyd yn oed darllen yr erthygl hon yn achosi teimlad hybrid rhwng pennod o'r Jetsons a ffilm Gemau Newyn. Er ein bod yn gwybod bod tueddiadau fel cysylltedd 5G a'r pedwerydd chwyldro diwydiannol rownd y gornel, nid yw mor syml i benderfynu ar y newidiadau y bydd diwylliant yn eu cael mewn perthnasoedd myfyrwyr-athro, llywodraeth dinasyddion, gweithwyr-cwmni, defnyddwyr. cynhyrchydd.

Os cyfeiriwn at dueddiadau sy'n gyrru diwydiant, y llywodraeth a'r byd academaidd ar hyn o bryd, dyma fy safbwyntiau penodol.

Bydd mabwysiadu safonau yn norm o gyfrifoldeb.  Nid yn unig at ddibenion technoleg neu fformatau gwybodaeth, ond am weithrediad y farchnad. Bydd yn normal iawn safoni amseroedd cydymffurfio ar gyfer darparu gwasanaethau, gwarantau amgylcheddol, gwarantau adeiladu. Dylai'r diwydiant geomateg gynnwys mwy y ffactor dynol, gan y bydd yn chwarae rhan bwysig wrth gysylltu'r byd go iawn ag efeilliaid digidol, y tu hwnt i gynrychiolaeth modelu, contractau ar gyfer rhyngweithio pobl, cwmnïau a'r llywodraeth.  

Erbyn 2050 blockchain fydd y protocol http cyntefig, nid fel ateb ond fel y rhybudd i broblem fwy, lle dylai safoni fod yn norm o gyfrifoldeb. 

Y cwsmer terfynol fydd yn penderfynu ar ddefnyddioldeb.  Bydd gan ddefnyddiwr technoleg, cynnyrch neu wasanaeth rôl nid yn unig o ymgynghori ond hefyd o ran penderfyniad; gyda pha agweddau fel dylunio trefol a rheolaeth amgylcheddol fydd yn gyfleoedd i ddisgyblaethau sy'n gysylltiedig â thir. Bydd hyn yn awgrymu offerynoli gwybodaeth rhy arbenigol o ddisgyblaethau fel daearyddiaeth, daeareg, topograffi neu beirianneg i atebion lle mae'r defnyddiwr terfynol yn gwneud penderfyniadau. Rhaid i'r proffesiwn droi ei wybodaeth yn offer, fel y gall dinesydd benderfynu ble mae eisiau ei dŷ, dewis model pensaernïol, addasu paramedrau at ei dant a derbyn cynlluniau, trwyddedau, cynigion a gwarantau ar unwaith. O'r ochr gwneud penderfyniadau, bydd y math hwn o ddatrysiad yn gweithio ar raddfa asedau, megis rhwydwaith o isadeileddau cysylltiedig, system ranbarthol neu genedlaethol; Gyda gwrthrychau geolocatable, modelau mathemategol a deallusrwydd artiffisial.

Bydd cysylltedd a rhyngweithio ag amser real yn gynhenid. Mewn 30 mlynedd, gwybodaeth ddaearyddol fel delweddau, modelau digidol, newidynnau amgylcheddol a model

Bydd s rhagfynegol yn gywir ac yn hygyrch iawn. Gyda hyn, bydd y synwyryddion ar gyfer derbyn gwybodaeth o loerennau a dyfeisiau ar uchder is yn symud i ddefnydd mwy dyddiol ar ôl iddynt oresgyn cymhlethdodau preifatrwydd a diogelwch.

Bydd yr holl addysg yn rhithwir a bydd y cymhleth yn cael ei ddibrisio. Bydd llawer o feysydd rhyngweithio dynol yn addysg rithwir, yn anochel. Bydd hyn yn arwain at symleiddio gwybodaeth sy'n ddiangen ar gyfer bywyd ymarferol a safoni agweddau sydd heddiw yn rhwystrau megis ffiniau, graddfa, iaith, pellter, mynediad. Er y bydd ffiniau'n parhau i fod o bwys mawr, yn yr amgylchedd rhithwir byddant yn marw o ganlyniad i'r farchnad a chwymp cwlt yr hurt. Mae'n sicr na allai geomateg farw, ond bydd yn esblygu o fod yn ddisgyblaeth elitaidd broffesiynol i fod yn wybodaeth agos am heriau newydd dynoliaeth.

----

Am y tro, i deimlo'n fodlon eich bod wedi bod yn rhan o'r "30 mlynedd o'r blaen", wedi bod yn dyst i'r foment gyfredol a'r emosiwn o fynd i mewn i gylch newydd lle mai dim ond y syniadau sy'n hwyluso gwneud penderfyniadau ac yn cyflwyno gwell profiad defnyddiwr terfynol fydd yn goroesi. .

Os ydych chi am wirio'r tueddiadau ar yr eiliad ddigidol hon, cliciwch yma

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.