Deall cysyniad BIM, yn achos Bentley Systems

Mewn geiriau syml, BIM (Modelu Gwybodaeth Adeiladu) yw esblygiad cysyniad traddodiadol o'r enw CAD (Dylunio drwy Gymorth Cyfrifiadurac er bod llyfrau cyfan wedi'u hysgrifennu am hyn ar ôl i Jerry Laiserin boblogeiddio'r term, at ddibenion addysgol byddwn yn ceisio bod mor syml â phosibl:

Cyn, wrth ddylunio adeilad, fe wnaeth y pensaer ar ôl cymal da o farijuana fraslun llawrydd a modelu'r cyfeintiau disgwyliedig, ac yna gwneud olion unigol a oedd yn diffinio dosbarthiad, ac yn olaf rhai manylion a gyrhaeddodd lefel yr amgylcheddau. Caeodd ei bortffolio ac aeth i nofio yn y swyddfa tra bod y penseiri a'r peirianwyr eraill yn chwilio am ffyrdd o drosi'r wybodaeth honno yn fwrdd du fel y gallai arbenigwyr roi siâp iddo gyda nodweddion strwythurol, adeiladol, mecanyddol ac economaidd ... yn fyr, proses hir a datgysylltiedig lle daeth llawer o ddisgyblaethau i ben yn CYNLLUNIAU i sicrhau adeiladu.

Mae cysyniad BIM yn seiliedig ar gymryd y broses gyfan o dan fodelau digidol, georeferenced o'r diwrnod cyntaf, gyda dadansoddiad o oleuadau, arbed ynni, amodau geotectonig ers creu'r cyfrolau cyntaf. Ac mae'r broses ddylunio ac adeiladu gyfan wedi'i chysylltu. Felly tasgau a oedd gynt yn boenus ac yn boenus wrth i'r cynlluniau a adeiladwyd gael eu cynhyrchu ar gynnydd yr adeiladu. Nid yw'r broses yn dod i ben mewn adeiladu ond dim ond dechrau'r llawdriniaeth yw hi, fel bod y gwrthrych yn ymddangos yn fwy o bwnc sy'n cael ei eni, yn tyfu, yn creu lles a hefyd bydd un diwrnod yn marw.

Rhwng ei ddweud a'i wneud, mae byd o wahaniaeth, a gallai rhywun feddwl mai effaith canabis ydyw. Bydd defnyddwyr AutoDesk a chwaraeodd gynt gyda Architectural Desktop ac sydd bellach yn gwybod Revit yn gwybod mwy neu lai nad yw'r cysyniad mor bell â hynny, ac mae'r rheini ohonom sydd wedi gweld Bentley's I-model hefyd yn deall bod pethau'n symud y tu hwnt i adeiladau a'r rhesymau sy'n gwneud y pwnc yn boblogaidd bob dydd:

 • Pŵer datblygu meddalwedd ar gyfer efelychu
 • Yr angen am safonau rhyngweithredu data digidol
 • Y brys i ddod â dinasoedd go iawn i fodelau rhithwir
 • Diddymu ffiniau rhwng disgyblaethau megis adeiladu, topograffi, synhwyro o bell, electromechanics, dylunio ...
 • ... ni ddylem daflu'r emosiwn dynol hwnnw oherwydd breuddwydion sy'n cael eu smygu i'r aruchel.

Rwy'n mynnu bod y mater hwn o stentiau 3D a dinasoedd wedi'u modelu yn ddigon i lawer o'n gwledydd sy'n dioddef o dasgau sylfaenol, ond rwy'n cyfaddef na ddylai'r mater fod yn anhysbys, gan fod llawer o'n dinasoedd fel Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, Mecsico, Gall rhoi enghreifftiau fod yn senarios peilot o rywbeth y mae gwledydd datblygedig Ewrop a'r Unol Daleithiau yn ei ystyried yn ffasiwn ddifyr. Mae gemau ar-lein fel City Ville yn dod ag ymarfer cysyniadau cynllunio sy'n dod yn boenus, fel bod yn rhaid i'r rhai ohonom sy'n dod o'r cysyniad CAD ac wedi ein cyffroi gan y disgyblaethau sy'n gysylltiedig â'r thema geo-ofodol gadw ein llygaid ar y BIM, oherwydd bydd yn cael ei gynnwys mewn ffordd ymwthiol bron fel y mae bellach yn y geogwaith gofodol ac, o bosibl, y byddwn wedi diddanu'r 15 mlynedd nesaf.

Sut mae Bentley Systems yn gweld y term BIM

Un ffordd o weld gwaith BIM yw nodi sut mae gweithgynhyrchwyr meddalwedd yn bwriadu ei weithredu. Mae gan AutoDesk ei linell ei hun, yn yr achos hwn byddaf yn ei ddangos gan ei fod yn cael ei ddelweddu gan Bentley am fod yn bwnc yr wyf wedi bod yn ei arsylwi am fwy na thair blynedd yn y lletem Rwy'n-fodel.

cysyniad bim [2]

Bentley wedi canolbwyntio ar dri offeryn sydd wedi arwain at stardom:

 • Microstation ar gyfer modelu gwybodaeth, sy'n cyfateb i AutoCAD, bwrdd lluniadu ar ba offer dadansoddi strwythurol, geotectonig, pensaernïaeth, topograffeg, rhwydweithiau ffyrdd, modelu, ac ati sy'n gweithredu
 • ProjectWise ar gyfer integreiddio prosiectau, sef rheolwr gwybodaeth wedi'i integreiddio i fodelau a adeiladwyd gyda Microstation
 • AssetWise ar gyfer rheoli cylch oes asedau, sy'n rheoli gweithrediad gwrthrychau bywyd go iawn, sy'n cario hanes eu bywyd.

I gyd, gan edrych am y nod yn y pen draw, y seilwaith a'i gylchred oes bod yn brif bwynt o ddiddordeb, ond nid fel gwrthrych anadweithiol mwyach ond fel pwnc â bywyd ac yn cael ei adlewyrchu yn y ffordd y mae'r holl lwyfannau wedi cyd-fynd â'u dull geo-beirianneg:

cysyniad bim

Felly, nid yw'r I-Model yn ddim mwy na chynhwysydd o gofnodion seilwaith fel y maent mewn person.

 • Cefais fy ngeni un diwrnod ... mae gen i ffeil sy'n rhoi hunaniaeth unigryw i mi ac yn cofnodi fy oedran. Un diwrnod bydd yn cofnodi fy marwolaeth.
 • Es i kindergarten a gorffen gyda gradd meistr ... mae gen i gofnod academaidd sy'n adlewyrchu fy hyfforddiant.
 • Dechreuais brosiectau ... mae gen i ffeil sy'n gwneud i mi gymysgu fy ngwybodaeth â fy sgiliau, sgiliau, ategu gydag eraill a oedd yn bartneriaid i mi ac yn gydweithwyr
 • Priodais, roedd gen i ddau o blant, mam-yng-nghyfraith ... mae gen i ffeil deulu
 • Gweithiais i gwmnïau 3 ... mae gen i ffeil waith
 • Cefais dynnu fy atodiad ... mae gennyf gofnod meddygol
 • Fe wnaethon nhw fy nghadw i yn plicio mewn gasebo ... Mae gen i record ymddygiad cyn cymdeithas

Ac felly, nid yw ein bywyd yn fwy na set o gofnodion sy'n cario ein hanes ers inni gael ein cenhedlu nes i ni farw. Os byddwn yn mynd at y meddyg, mae'n rhaid i ni gyfeirio at y ffeil, os byddwn yn talu trethi, os byddwn yn gwerthu cerbyd ... mae popeth yn rhan o gael eich geni, tyfu, atgynhyrchu, cynhyrchu cyfoeth a marw.

Ar gyfer Bentley, mae BIM yn baralel i hyn ar y model I-fel cynhwysydd ffeiliau:

 • Mae seilwaith yn cael ei greu mewn eiliad ... y ffeil ddylunio, sy'n cael ei ddadansoddi gyda AECOsim Buliding Designer, Efelychydd Ynni, Rheolwr Cydymffurfiaeth ...
 • Diffinnir y lle posibl y caiff ei leoli ynddo ... y ffeil geodechnegol, sy'n cael ei dadansoddi gyda PowerCivil, gINT ...
 • Cewch wybodaeth am isadeileddau cyfagos, ceblau foltedd uchel, pibellau ... rydych chi'n eu cael gyda Descartes, Raceway, Rheoli Ceblau ...
 • Mae'r dyluniad strwythurol yn gweithio ... gyda STAAD, RAM ...
 • Mae'r system electromechanical wedi'i chynllunio ... AECOsim, OpenPlants ...
 • Mae'n cael ei integreiddio i'r system hydro-glanweithiol ... WaterGEMS, SewerGEMS ...
 • Un diwrnod caiff ei weithrediad ei reoli (AssetWise), gan gynnwys ei ddymchwel pan fydd yn marw.

Mae ennill mawr Bentley mewn fformat unigryw: y DGN nawr gyda galluoedd BIM a gelwir hynny yn I-model. Rwy'n deall, ei fod yn cael ei ysmygu, yn syfrdanol a hyd yn oed yn sarhaus. Ond mae'n rhaid i mi gyfaddef, mae'n werth edmygu.

A7f-poKCIAE7U89 [2]

Lle mae Bentley yn mynd ar fater BIM

Gadewch i ni ei weld mewn sefyllfa lle mae dinas gyfan wedi'i hymgorffori mewn model rhithwir:

Mae criw yn mynd allan i'r cae i ddatrys galwad am garthffos wedi torri. Mae'r technegydd yn cymryd ei dabled ac yn cipio'r pwynt lle mae, mae'r cyfesuryn yn dangos ei fod yn cyd-daro â seilwaith cysylltiedig ar y pwynt hwnnw: stryd â ffolder hydrolig o 20 cm, islaw gwaelod 20 cm ac is-sylfaen 35 cms. Isod mae llinell o ddwr PVC PVC, 8 "a adeiladwyd flynyddoedd 11 yn ôl ac a gafodd ei gynnal am fisoedd 13.

Os cafodd popeth ei fewnosod o fewn model BIM safonol, nid oes ots pa feddalwedd y cafodd ei ddylunio neu ar ba adeg y cafodd ei adeiladu, bydd eich ffeil yr un fath. Mae'r caffaeliadau 2012 bellach yn gwneud synnwyr rhesymegol: SpecWave, SITEOPS, FormSys, elcoSystems. Mae Bentley yn ceisio safoni, gosod, gwneud y fformat yn gyfeillgar, gwneud y term BIM yn realiti.

bim bentley [2]

Pa ddisgwyliadau sydd gan Bentley gyda BIM?

Er bod ESRI yn blaenoriaethu'r thema GIS a'i chymwysiadau, mae AutoDesk yn cynnwys yr amrywiaeth o ddylunio adeiladau i animeiddio sinema, mae Intergraph yn integreiddio ag ERDAS, Leica a'r teulu EXAGON arall, mae Bentley yn penderfynu canolbwyntio ar seilweithiau o'i adeiladu i'w weithrediad: ffyrdd, adeiladau, planhigion diwydiannol, llwyfannau morwrol, rheilffyrdd, gweithfeydd pŵer, mwyngloddio, systemau hydro-glanweithiol, dinasoedd 3D, ac ati. Mae hynny'n golygu ein bod yn deall yr hyn y mae'n chwilio amdano gyda'i gynghreiriau diweddar gyda Trimble, SIEMENS a pham y mae'r gallu i ryngweithredu yn agor gyda Revit.

Daw'r morthwylio gyda'r model I o'r hyn a elwir yn Be-Inspired Baltimore. Y portffolio o brosiectau, cwmpas dyfarniadau diweddar fel Bangalore yn India, y mynnu ar CAPEX, OPEX, y portffolio cytbwys lle gellir cyfnewid trwyddedau yn ôl y galw ... mae popeth yn awgrymu bod digon o ddata ar gyfer seilwaith i siarad amdano hanner ei ffeiliau:

 • Y cytundeb gyda Trimble o 2012 a wnaeth iddynt fewnosod cysyniad georeferencing x, y, z sy'n gysylltiedig â gwrthrych â dynodwr gofodol unigryw.
 • Modelu yr isadeileddau tanddaearol a wnaed gyda chwiliedydd radar a'u cynhyrchu gyda Pointools de Descartes
 • Cynnwys oes y gwaith yn AssetWise, a oedd yn rhybuddio bod yn rhaid gwneud y gwaith cynnal a chadw oherwydd symudiad seismig 4 flynyddoedd yn ôl a leihaodd ei amser bywyd ac adolygiad strwythurol y stryd.
 • Gosod y contract cynnal a chadw a wnaed i'r llinell honno o fewn ProjectWise, sy'n caniatáu gwirio a yw o fewn yr amser gwarant neu sy'n cyfateb i gost newydd.
 • Mae mynd ar y ffordd i waith cynnal a chadw yn awgrymu effeithio ar draffig lôn mewn rhydweli ffordd a fydd yn achosi tagfeydd ar yr oriau brig ... ac ati, ac ati, a'r holl oblygiadau eraill y gallai'r system fod wedi'u pennu ymlaen llaw ar adeg pan fo'r holl nodau wedi'u cysylltu.

I gloi, bob dydd, byddwn yn gweld mwy o BIM yn ein tasg dechnegol a gweinyddol, er nad yr enw hwnnw'n benodol ac fel y gwelwn, y tu hwnt i'r adeiladau a oedd yn derm y cafodd y syniad ei gydweddu gyntaf. Mae'r cysylltedd yr ydym yn ei fwynhau nawr a'r tueddiad y mae cymwysiadau cyfrifiadurol yn ei wneud yn gwneud hyn, yr wyf fi ond yn ei ddangos gyda model Bentley, go iawn.

Yn ôl Wikipdedia: BIM yw'r broses o gynhyrchu a rheoli data seilwaith yn ystod ei gylch oes gan ddefnyddio meddalwedd deinamig ar gyfer modelu adeiladau mewn tri dimensiwn ac mewn amser real, i leihau colli amser ac adnoddau mewn dylunio ac adeiladu. . Mae'r broses hon yn cynhyrchu'r model gwybodaeth seilwaith (sydd hefyd wedi'i dalfyrru BIM), sy'n cwmpasu geometreg yr adeilad, perthnasoedd gofodol, gwybodaeth ddaearyddol, yn ogystal â meintiau a phriodweddau cydrannau seilwaith.

Ar gyfer Bentley, mae BIM yn seilwaith deallus.

Un Ymateb i "Deall cysyniad BIM, yn achos Bentley Systems"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.