Cytundebau 5 ar yr argyfwng gwleidyddol

Rwyf wedi ceisio cadw'r blog hon ar wahān i bynciau sy'n arwain at gynhwysedd ac yn achosi straen gan yr unigolyn (heblaw pêl-droed); ond, i fyw rhai blynyddoedd, i weithio eraill, i gael eu geni bron yno ac i ddatblygu cyfeillgarwch gyda llawer o frodorion wedi gwneud hynny o leiaf yn neilltuo swydd i gyfyngu'r pwnc.

Cyfeiriaf at achos Honduras, lle mae cyflwr heddwch democrataidd amlwg am nifer o flynyddoedd ar fin dod i ben oni bai fod rhywbeth yn goruchafiaethol yn digwydd. Mewn delwedd o bicseli 450 a welwyd ar y map, dim ond 2% yr ymwelwyr o'r ychydig ddiwrnodau diwethaf sydd wedi cyrraedd y blog hon o'r wlad honno, hyd yn oed felly mae'n nawfed gwlad.

honduras

Roedd Honduras yn byw yng nghysgod cwpwl bron yr holl ganrif ddiwethaf, dywed yr arbenigwyr yn y mater (i'w fyw ac i beidio â'i wybod) fod yn y wlad hon, mae 3 wedi marw yn ddigon i fod yn gystadleuaeth. Mae'r cyfryngau rhyngwladol yn trosglwyddo'r hyn y maent wedi'i alluogi i ddeall y gorau, rhaid inni fod yma i'w ddeall (os yw hynny'n bosibl).

Heb geisio bod yn ideolegydd, yn ymwybodol nad yw'r polisi yn gydnaws â'r fformat dwg, dyma bum cytundeb:

1 Y prif gosbwr yw llygredd

Ym mhob un o'n gwledydd Ladin-Americanaidd bu hwn yn firws sydd wedi niweidio'r ymddiriedolaeth yn ein gwleidyddion, rydym hefyd yn gofyn i ni ein hunain os oes pobl llygredig a allai wneud newidiadau pwysig er lles y mwyafrif.

Ni all unrhyw un wadu, yn nhermau ei fod yno, mae rhestr o wleidyddion sydd â 30 o flynyddoedd yn sugno o Boob y wladwriaeth, a bydd yn parhau yno i 30 yn fwy, gan etifeddu ei enw olaf gan ei blant. Mae hynny'n digwydd ar hyd a lled y byd, ond mae hefyd yn llygredd ac mae'n cau'r cyfle i bobl an-wleidyddol sydd â llawer i'w gyfrannu ... ac yn credu hynny ai peidio, gallent gael syniadau mwy cywir.

2 Mae dyled gymdeithasol, y mae'n rhaid ei dalu

Wrth siarad â ffrindiau, sydd â chyflyrau economaidd da iawn, maen nhw eu hunain yn cydnabod bod dyled cymdeithasol mawr i'w dalu. Mae'r sefyllfa hon yn ffrwydro yn hwyrach neu'n ddiweddarach, ac mae pobl yn barod i gymryd y cyfle.

Rwy'n gefnogol i achosion cymdeithasol mewn gwlad lle mae'r mwyafrif helaeth wedi bod yn bwyta mT3rda, trueni bod y modelau arweinyddiaeth chwith yn enghreifftiau ofnadwy i'w dilyn. Ond mae'r ysgogiadau cymdeithasol yn angenrheidiol ar gyfer newidiadau, beth ddigwyddodd, rhaid i'r ddyled gymdeithasol gael ei thalu gan rywun ... rhywbryd; dim ond yn gobeithio nad yw'n costio 72,000 marw El Salvador.

Yn y pen draw, mae'n rhaid iddo ddigwydd i achosi newidiadau.

3 Rhaid i genhedlaeth Facebook ymddangos

Ond rydyn ni i gyd yn ymwybodol y mae'n rhaid i genedlaethau newydd ddod i'r amlwg, ac nid o etifeddion gwleidyddiaeth eu rhieni. Mae'n ofnadwy gweld, ar ôl dau ddiwrnod, nad oes unrhyw wrth gefn, dim ond bwriadau da, ond dim cynlluniau clir.

O ystyried hyn, mae'n rhaid i arweinyddiaeth newydd ddod i'r amlwg, rhaid iddynt fanteisio ar y sefyllfa i greu argyfwng, gwneud cynlluniau heb anobaith a gwneud eu ffordd heb golli hygrededd y prifysgolion. Mae'r cyfle i gymryd yn ganiataol pŵer, byddant yn ei gael yn eu hamser, ond ar ôl hynny nid ydynt yn anghofio mai nhw yw cenhedlaeth Facebook (i roi enw iddynt).

4 Nid oes neb yn wirioneddol

Nid wyf am syrthio i'r un camgymeriad, ni fydd byth yn wirioneddol o gwbl yn hyn o beth, oherwydd os ydym yn mynd i'r gwaelod, mae pawb ar fai; rhai ar gyfer gweithredu, eraill am beidio â'i wneud, rhai ar gyfer rhoi eu hunain i gael eu trin, eraill i gredu eu bod mor oleuo bod pawb arall yn anghywir. Ond yn y pen draw, mae egwyddorion yn cael eu derbyn yn gyffredin gan bawb, rhaid dilyn y rhain tra eu bod yn ddilys, yn ymwybodol y byddant yn cael eu gohirio dros amser oherwydd bod modelau democrataidd yn ddeinamig.

5 Nid oes gan y ddau eithaf ateb

Mae un eithafol yn amddiffyn achosion cymdeithasol, mae'r llall yn amddiffyn sofraniaeth, mae un yn honni ei fod yn enw'r bobl, a'r hawliadau eraill i fod yn bobl, mae un yn dweud ei fod yn gadael, y mae'r llall eisiau cyrraedd. Ond nid yw'r ddau eithaf yn ymddangos i ddangos ateb neu wedi profi bod felly.

Nid yw falfiau gwag y cadwolion a'r terfynau radical ar y chwith yn ateb. Mae gwledydd yn mynnu mwy o gynllunio hirdymor gyda'r disgyblaeth y mae'n well ganddynt ei rhoi'r gorau iddi fel bod pawb yn ennill, yn hytrach na chamau ymladd tân i gyd-fynd â'r hyn y mae "fy meddwl" yn ei ddweud y dylwn ei wneud.

_________________________________

Y llynedd roeddwn i'n wythnos yn Bolivia, dim ond yn ystod y gwrthryfel yn Santa Cruz, gyda'r hyn y gallwn weld nad oedd gwirionedd y cyfryngau rhyngwladol yn edrych yn debyg i'r hyn a ddywedodd pobl yn yr un lle; wythnos nesaf at a Gogledd America dosbarth canol, a'r hyn y mae'n ei feddwl am Obama a'i wlad yw stori arall; Roeddwn i ar fin dod yn orddifad pan oedd Rhyfel Farabundo Martí wedi fy ngwneud i ffoi; Treuliais sawl blwyddyn yn gweithio i rywun a dreuliodd ei amser hamdden yn ysgrifennu gweledigaeth o wlad, heb gael cynlluniau i fod yn llywydd.

Felly, pan ymgynghorodd fy ffrindiau Sbaeneg â mi ar y sgwrs Facebook a oedd yn digwydd, cefais amheuon difrifol os dywedais wrthynt beth oeddwn i'n ei feddwl neu wedi eu hanfon at y cyfryngau sydd â gwirioneddau eithafol. Oherwydd os ydw i'n deall rhywbeth, yn y bywyd hwn, nid oes gan neb y gwiriaeth absoliwt ... heblaw fi.

Deliolau yn unig

Ac yna?

Gallech sefyll o'r neilltu ac yn cuddio y tu ôl eiriau 985 swydd hon, gan gydnabod, er bod rhai yn dioddef o argyfwng yn chwilio am strategaeth sy'n mynd y tu hwnt i'r ochr arall, gallwn fynd rhedeg cofnodion 45, gyda'r Ipod fy mab, yn cymryd adrenalin , yn gwario talu rhandaliad diddiwedd fy ngherdyn credyd, gwrando ar farn y cyfryngau a dychwelyd yn dawel i'm tŷ lle roedd fy mhlant yn aros i mi chwarae gyda'r Wii.

Yr hyn sy'n digwydd yw nad wyf bellach yn teimlo'n fodlon.

Os ydych chi'n mynd i weithredu, gwnewch hynny ar gyfer eich egwyddorion, rwy'n fardd technolegol, nid yn ideolegydd. Ond chi, nid oes angen cyngor arnoch ar yr hyn y dylech ei wneud.

Dilynwch eich delfrydau

3 Ymatebion i "gytundebau 5 ynglŷn â'r argyfwng gwleidyddol"

 1. Llongyfarchiadau am y swydd.
  Yn bersonol, rwy'n credu ym myd Addysg. Mae'n blannu hirdymor iawn. Byddai'r strategaeth fydd: Rydym yn dioddef sawl degawd (yr wyf yn siarad yn y lluosog fel Latinoamericano gan fod y prosesau yn debyg yn yr holl wledydd) rhywbeth llywodraethwyr llygredig (rydym bob amser yn dewis y lleiaf llygredig). Pwy bynnag fydd llywodraeth y dydd, LES pen sâl i wella cyllidebau addysg, ansawdd athrawon, seilwaith ysgolion, prifysgolion cyhoeddus am ddim, Sefydliadau Wladwriaeth Ymchwil, arian preifat ar gyfer addysg ac ymchwil, ac ati, ac ati ...
  O fewn ychydig ddegawdau, gyda màs poblogaidd yn ADDYSGU, dim ond y llygredig fydd yn cael ei arsylwi yn fwy, y lleidr, yn fwy agored ac yn gyffredin, yn agored. Bydd popeth yn gwella. ADDYSG AM DDIM I BOB ... (y gall gwleidydd fod yn ei erbyn yng nghanol yr ymgyrch? ... Wrth gwrs, yna mae'n rhaid ichi ei atgoffa o'r hyn a ddywedodd ...)
  Cyfarchion a lwc i bobl Honduras.

 2. Dylai rhywbeth newydd ddeillio o'r sioc hon. Roeddwn yn gobeithio, gyda streic yr erlynwyr, y byddai grŵp yn dod allan a fyddai’n cymryd hygrededd, ac yn druenus fe wnaethant ddwyn eu cyfeiliornad heb iddynt sylwi.

  Ond mae'n rhaid ichi fod yn optimistaidd, mae pobl yn cael blino o'r un peth, er mai dim ond adwaith cymdeithasol yw'r unig ymateb sy'n eu gwneud yn edrych am atebion.

 3. Wel, llwyddodd Master Alvarez i ddianc imi ychydig o fy ngwaith i ysgrifennu ychydig o'r 4 URNA, sydd wedi mynd â'r wlad ar fin cwympo ac, heb amheuaeth, nid y BUSNESwyr na'r CHWYLDROADOL oherwydd bod gan y ddau grŵp arian, preswylfeydd, eiddo y tu allan i Honduras, y rhai yr effeithir arnynt fwyaf yw'r POBL sy'n gweithio'n ddyddiol i ddod â bara dyddiol i'n cartrefi. Beth oedd yn rhaid digwydd wedyn ie ac mae'n ymddangos bod y diwrnod wedi dod, ond ym mhwy i gredu? y dynion busnes sydd wedi ein trochi yn y tlodi hwn neu'r MELISTS sydd wedi gorffen gyda'r holl adnoddau i fuddsoddi mewn seilwaith i hyrwyddo eu mympwyon ac aros mewn grym, sy'n fy sicrhau beth fydd yn digwydd yn y dyfodol ... Mae'r peth yn anghywir ac nid Rydym yn gwybod y bydd yn dod i ben ar yr adeg hon, ond y bydd Tlodi a Llygredd yn dilyn pwy sy'n aros yw os bydd yn parhau ... Yn y cyfnod hwn o Manuel «Mel» Zelaya bron i 90% i fod yn geidwadol o brosiectau gwaith sifil rydych chi'n eu cael os byddwch chi'n rhoi a premiwm i weithwyr neu fusnesau yn isel, os byddant yn parhau byddant yn yr un peth ac os bydd cyflogwyr yn dychwelyd i gymryd rheolaeth byddwn yn parhau gyda gweithwyr a gweithwyr proffesiynol yn derbyn cyflogau newyn ac yn rheoli llywodraethau'r dydd BETH ATEB YN CYNNIG ME? Y GWIR GWAHANOL HWN

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.