5 cytundeb ynghylch yr argyfwng gwleidyddol

Rwyf wedi ceisio cadw'r blog hon ar wahān i bynciau sy'n arwain at gynhwysedd ac yn achosi straen gan yr unigolyn (heblaw pêl-droed); ond, i fyw rhai blynyddoedd, i weithio eraill, i gael eu geni bron yno ac i ddatblygu cyfeillgarwch gyda llawer o frodorion wedi gwneud hynny o leiaf yn neilltuo swydd i gyfyngu'r pwnc.

Rwy’n cyfeirio at achos Honduras, lle mae cyflwr heddwch democrataidd ymddangosiadol ers blynyddoedd lawer ar fin dod i ben oni bai bod rhywbeth goruwchnaturiol yn digwydd. Mewn delwedd o 450 picsel prin y gellir ei weld ar y map, dim ond 2% o'r ymwelwyr yn ystod y dyddiau diwethaf sydd wedi dod i'r blog hwn o'r wlad honno, er mai hi yw'r nawfed wlad.

honduras

Roedd Honduras yn byw yng nghysgod y coups d’état am bron y ganrif gyfan, dywed yr arbenigwyr yn y maes (trwy ei fyw ac nid trwy ei wybod) bod 3 marwolaeth yn y wlad hon yn ddigon i coup ddigwydd. Mae'r cyfryngau rhyngwladol yn darlledu'r hyn maen nhw wedi gallu ei ddeall orau, mae'n rhaid i chi fod yma i'w ddeall (os gallwch chi wneud hynny).

Heb geisio bod yn ideolegydd, yn ymwybodol nad yw'r polisi yn gydnaws â'r fformat dwg, dyma bum cytundeb:

1 Y prif gosbwr yw llygredd

Ym mhob un o'n gwledydd Ladin-Americanaidd bu hwn yn firws sydd wedi niweidio'r ymddiriedolaeth yn ein gwleidyddion, rydym hefyd yn gofyn i ni ein hunain os oes pobl llygredig a allai wneud newidiadau pwysig er lles y mwyafrif.

Ni all unrhyw un wadu bod rhestr o wleidyddion sydd wedi bod yn sugno ar dit y wladwriaeth ers 30 mlynedd yn ddwfn, ac a fydd yn parhau yno am 30 yn fwy, gan etifeddu eu cyfenw gan eu plant. Mae hynny'n digwydd ledled y byd, ond mae hefyd yn llygredd ac mae'n cau'r cyfle i bobl anwleidyddol sydd â llawer i'w gyfrannu ... a hyd yn oed os nad ydyn nhw'n ei gredu, gallen nhw gael syniadau gwell.

2 Mae dyled gymdeithasol, y mae'n rhaid ei dalu

Wrth siarad â ffrindiau, sydd ag amodau economaidd da iawn, maen nhw eu hunain yn cydnabod bod dyled gymdeithasol fawr i'w thalu. Mae'r sefyllfa hon yn ffrwydro yn hwyr neu'n hwyrach, ac mae pobl yn barod i achub ar y cyfle.

Rwy’n gefnogwr o achosion cymdeithasol mewn gwlad lle mae’r mwyafrif helaeth wedi bod yn bwyta mT3rda, trueni bod modelau arweinyddiaeth y chwith yn enghreifftiau ofnadwy i’w dilyn. Ond mae cynnwrf cymdeithasol yn angenrheidiol ar gyfer newidiadau, beth ddylai fod wedi digwydd, rhaid i rywun dalu'r ddyled gymdeithasol ... ryw ddydd; Rydyn ni'n gobeithio na fydd yn costio'r 72,000 yn farw yn El Salvador.

Yn y pen draw, mae'n rhaid iddo ddigwydd i achosi newidiadau.

3 Rhaid i genhedlaeth Facebook ymddangos

Ond rydyn ni i gyd yn ymwybodol bod yn rhaid i'r cenedlaethau newydd ddod i'r amlwg, ac nid etifeddion gwleidyddiaeth eu rhieni. Mae'n ofnadwy gweld, ar ôl dau ddiwrnod, nad oes unrhyw arian wrth gefn, dim ond bwriadau da, ond dim cynlluniau clir.

O ystyried hyn, rhaid i arweinwyr newydd ddod i'r amlwg, rhaid iddynt fanteisio ar y sefyllfa i greu arian wrth gefn, gwneud cynlluniau heb anobeithio a gwneud eu ffordd heb golli hygrededd y mwyafrif. Byddwch chi'n cael cyfle i gymryd pŵer mewn da bryd, ond unwaith y byddwch chi yno, peidiwch ag anghofio mai chi yw cenhedlaeth Facebook (i roi enw iddyn nhw).

4 Nid oes neb yn wirioneddol

Nid wyf am syrthio i'r un gwall, ni fydd gwirionedd llwyr yn hyn o beth, oherwydd os awn i'r gwaelod, pawb sydd ar fai; rhai am actio, eraill am beidio â gwneud hynny, rhai am adael iddynt gael eu trin, eraill am gredu eu bod mor oleuedig bod pawb arall yn anghywir. Ond yn y diwedd, mae yna egwyddorion a dderbynnir yn gyffredin gan bawb, rhaid dilyn y rhain tra byddant mewn grym, gan wybod y byddant dros amser yn ddarfodedig oherwydd bod modelau democrataidd yn ddeinamig.

5 Nid oes gan y ddau eithaf ateb

Mae un eithafol yn amddiffyn achosion cymdeithasol, mae'r llall yn amddiffyn sofraniaeth, mae'r naill yn honni ei fod yn enw'r bobl, a'r llall yn honni mai nhw yw'r bobl, y naill yn dweud eu bod yn gadael, a'r llall eisiau cyrraedd. Ond mae'n ymddangos nad yw'r ddau eithaf yn dangos datrysiad nac wedi profi i fod.

Nid yw falfiau gwacáu ac eithafion radical y Ceidwadwyr ar y chwith yn ddatrysiad. Mae gwledydd angen mwy o gynllunio tymor hir gyda disgyblaeth yr un sy'n well ganddo ildio fel bod pawb yn ennill, yn hytrach na chamau diffodd tân i gyd-fynd â'r hyn y mae "fy meddwl" yn dweud y mae'n rhaid i mi ei blesio.

_________________________________

Y llynedd roeddwn i'n wythnos yn Bolivia, dim ond yn ystod y gwrthryfel yn Santa Cruz, gyda'r hyn y gallwn weld nad oedd gwirionedd y cyfryngau rhyngwladol yn edrych yn debyg i'r hyn a ddywedodd pobl yn yr un lle; wythnos nesaf at a Gogledd America dosbarth canol, a'r hyn y mae'n ei feddwl o Obama a'i wlad yw stori arall; Roeddwn ar fin bod yn amddifad pan orfododd rhyfel Farabundo Martí i mi ffoi; Treuliais sawl blwyddyn yn gweithio i rywun a dreuliodd ei amser rhydd yn ysgrifennu gweledigaeth o wlad, heb fod â chynlluniau i fod yn llywydd.

Felly pan ofynnodd fy ffrindiau o Sbaen imi beth oedd yn digwydd yn y sgwrs ar Facebook, roedd gen i amheuon difrifol a ddylwn i ddweud wrthyn nhw beth oeddwn i'n ei feddwl neu eu cyfeirio at y wasg sydd â'r gwirioneddau eithafol. Oherwydd os ydw i'n deall rhywbeth, yn y bywyd hwn, does gan neb y gwir absoliwt ... heblaw fi.

Deliolau yn unig

Ac yna?

Gallech sefyll o'r neilltu ac yn cuddio y tu ôl eiriau 985 swydd hon, gan gydnabod, er bod rhai yn dioddef o argyfwng yn chwilio am strategaeth sy'n mynd y tu hwnt i'r ochr arall, gallwn fynd rhedeg cofnodion 45, gyda'r Ipod fy mab, yn cymryd adrenalin , yn gwario talu rhandaliad diddiwedd fy ngherdyn credyd, gwrando ar farn y cyfryngau a dychwelyd yn dawel i'm tŷ lle roedd fy mhlant yn aros i mi chwarae gyda'r Wii.

Yr hyn sy'n digwydd yw nad wyf bellach yn teimlo'n fodlon.

Os ydych chi'n mynd i weithredu, gwnewch hynny yn ôl eich egwyddorion, bardd technolegol ydw i, nid ideoleg. Ond nid oes angen cyngor arnoch chi ar beth i'w wneud.

Dilynwch eich delfrydau

3 Yn ymateb i "5 cytundeb ynglŷn â'r argyfwng gwleidyddol"

 1. Llongyfarchiadau am y swydd.
  Rwy'n bersonol yn credu yng ngrym Addysg. Mae'n blannu tymor hir iawn. Byddai'r strategaeth fel hyn: Rydyn ni'n dioddef sawl degawd arall (dwi'n siarad yn y lluosog fel America Ladin gan fod y prosesau'n debyg ym mhob gwlad) o lywodraethwyr eithaf llygredig (rydyn ni bob amser yn ethol y rhai lleiaf llygredig). Pwy bynnag yw'r rheolwr presennol, RYDYM YN GWNEUD EU PENNAETH SICK i wella cyllidebau addysg, ansawdd athrawon, isadeiledd ysgolion, y Brifysgol gyhoeddus am ddim, Cyrff Ymchwil y wladwriaeth, arian preifat ar gyfer addysg ac ymchwil, ac ati ac ati…
  Mewn ychydig ddegawdau, gyda màs poblogaidd ADDYSG, yn syml, bydd y llygredig yn cael ei arsylwi'n fwy, y lleidr, yn fwy agored a'r celwyddog, yn agored. Bydd popeth yn gwella. ADDYSG AM DDIM I BAWB ... (pa wleidydd all fod yn ei erbyn yng nghanol yr ymgyrch? ... wrth gwrs, yna mae'n rhaid i chi ei atgoffa o'r hyn a ddywedodd ..)
  Cyfarchion a lwc i bobl Honduras.

 2. Dylai rhywbeth newydd ddeillio o'r sioc hon. Roeddwn yn gobeithio, gyda streic yr erlynwyr, y byddai grŵp yn dod allan a fyddai’n cymryd hygrededd, ac yn druenus fe wnaethant ddwyn eu cyfeiliornad heb iddynt sylwi.

  Ond mae'n rhaid ichi fod yn optimistaidd, mae pobl yn cael blino o'r un peth, er mai dim ond adwaith cymdeithasol yw'r unig ymateb sy'n eu gwneud yn edrych am atebion.

 3. Wel, Maestro Alvarez, mi wnes i ddianc o fy ngwaith am gyfnod i ysgrifennu ychydig am y 4 URNA, sydd wedi dod â'r wlad ar fin cwympo ac yn ddi-os nid y BUSNESMEN na'r CHWYLDROADOL yw'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf oherwydd bod gan y ddau grŵp arian, preswylfeydd, eiddo y tu allan i Honduras, y rhai yr effeithir arnynt fwyaf yw'r POBL sy'n gweithio'n ddyddiol i ddod â'n bara beunyddiol i'n cartrefi. Beth oedd yn rhaid digwydd wedyn ie ac mae'n ymddangos bod y diwrnod wedi dod, ond pwy i'w gredu? y dynion busnes sydd wedi ein cadw dan y dŵr yn y tlodi hwn neu'r MELISTAS sydd wedi gorffen gyda'r holl adnoddau i fuddsoddi mewn seilwaith i hyrwyddo eu mympwyon ac aros mewn grym, sy'n fy sicrhau beth fydd yn digwydd yn y dyfodol ... Mae'r peth yn anghywir ac nid Rydym yn gwybod ble y bydd yn dod i ben ar yr adeg hon, ond y bydd Tlodi a Llygredd yn parhau, pwy bynnag fydd ar ôl os bydd yn parhau ... Yn y cyfnod hwn o Manuel «Mel» Zelaya bron i 90% i fod yn geidwadol o brosiectau gwaith sifil a gewch os byddwch yn rhoi a premiymau i weithwyr neu os ydych chi'n negodi'n isel, os ydyn nhw'n parhau byddwn ni yn yr un peth ac os bydd yr Entrepreneuriaid yn cymryd rheolaeth eto byddwn yn parhau gyda gweithwyr a gweithwyr proffesiynol yn derbyn cyflogau newyn ac yn rheoli llywodraethau'r dydd BETH ATEB YDYCH YN CYNNIG I MI? Y GWIR GWAHANOL HWN

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.